Issuu on Google+


ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ Email-address วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ การศึกษา ประสบการณ์ เกรดเฉลี่ย ความสามารถ

: : : : : : : : : : :

นางสาวชลธิชา ตุไตลา Miss.Chonthicha Tutaila 307 หมู่ 11 ตำ�บลบ้านค้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 085-9137112 mother-ant@hotmail.com 25 มกราคม 2533 ไทย ไทย วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาเพื่อการ สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำ�แหน่ง กราฟิก สำ�นักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 3.29 InDesign Illustrator Photoshop ถ่ายภาพ (กล้องDSLR)


Adobe Indesign

Magazine

News paper

Pocketbook

Brochures

calendar

Book


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


Magazine


News paper


Pocketbook


Pocketbook


Brochures


Calendar


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Book


Adobe Illustrator

Vector

T-shirt

Label


Vector


Vector


Vector


Vector


T-shirt


Label


Label


Label


Label


Label


Label


Adobe Photoshop

ď“Ž

Photos book


Photos book


Photos book


Photos book


CameraChonthicha's Portfolio