Page 1

magazine

vol.1

วันสุข Happiness

เรื่องราวความสุข ของชาวแอลพี ที่คุณ (อาจ) ไม่เคยรู้มาก่อน


NEVER oom

n

restr

l. 5 o v e

vol.5

STOP DREAMING ma G a z i


Editor Talk ขอให้ ทกุ วันเป็ นวันสุข อันดับแรกขอทักทายสมาชิกชาว  LP  กันก่ อนเลยแล้ วกัน  เป็ นอย่ างไรกันบ้ างนะ ช่ วงนี ้ เรี ยนหนักกันหรื อเปล่ าเอ่ ย?  ไม่ บอกก็ร้ ู … ยังไงก็ส้ ูๆ  นะทุกคน ไม่ รอช้ าเข้ าเรื่ อง เลยแล้ วกัน  ก่ อนอื่นคงต้ องแนะนำชื่อเสียงเรี ยงนามกันก่ อนสักนิด  เราคือนิตยสารที่มี ชื่อว่ าสัน้ ๆ  ว่ า “วันสุข” (สัน้ จริงๆ)  บอกเลยแล้ วกันว่ าที่จริงเราก็เล่ นคำมาจาก “วันศุกร์ ” นั่นแหละ  ไอ้ ครั น้ จะใช้ คำว่ า  วันศุกร์   มันก็สุดแสนจะเชยและดูธรรมดาไปเสียหน่ อย เลย เอาเป็ นคำนี แ้ ล้ ว กั น   วั น สุ ข   ถึง จะอ่ า นเหมื อ นกั น ก็ จ ริ ง   แต่ ค วามหมายต่ า งกั น มาก ทีเดียวเชียว คำสัน้ ๆ แต่ ความหมายลึกซึง้ กินใจ ที่สำคัญมันโดนใจเรามากๆ เพราะเรา กำลังโหยหาความสุขตลอดเวลา แน่ น อนว่ า   จุ ด ประสงค์ ข องเราคื อ การนำเสนอเรื่ องราวดี ๆ   ที่ อ่ า นแล้ ว สร้ าง ความสุขสันต์ หรรษา  รั บรองว่ าใครที่ได้ มาเสพเนือ้ หา  สาระ  ในนิตยสารเล่ มนีต้ ้ องเกิด รอยยิม้ ที่มุมปากแน่ นอน เราขอรั บประกันความความสุข เพราะเราเชื่อว่ าชีวติ ของคนเรา ไม่ ได้ ต้องการอะไรมากไปกว่ า “ความสุข” และไม่ มีอะไรสำคัญไปกว่ า “ความสุข” อย่ าง แน่ นอน ว่ าไหม “วันสุข” จึงเป็ นวันที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่ างเราๆ  ปรารถนามากที่สุด ปล.  ดูเหมือนว่ าสายลมเย็นๆ  กำลังส่ งสัญญาณเข้ าสู่หน้ าหนาวแล้ วนะ  เตรี ยม เสือ้ กันหนาวสวยๆ กันหรื อยังจ๊ ะทุกคน

กองนิตยสาร “วันสุข” นายทินกร บุญแจด บรรณาธิการบริหาร นางสาวนาถลดา สมานสุข ศิลปกรรม

นางสาวสายสุดา ประเสริ ฐ บรรณาธิการ นายจิราภพ ทวีสงู ส่ง พิสูจน์ อักษร


เรื่ องเด่

7

8

เรื่ องเล่ าชวนหัวของอาจารย์ เบส - อิสเรส

“อยากส่ ง ‘รอยยิม้ ’ เพราะมองว่ าเวลาที่เร กันทำให้ มีความสุข แล้ วถ้ าเรายิม้ แบบมีความส มาคุยด้ วย แล้ วก็คุยกับทุกคนได้ ” นี่เป็ นข้ อความ ชาวแอพพีทกุ คน ในคอลัมน์ “สุขมหาชนคนแอล

16

ฝากว่ าให้ เอาตัวให้ รอดแล้ วกัน   ยำ้ทุกครั ง้ ว่ าไม่ ได้ อยากได้ เ ด็ ก เรี ย นเก่ ง   อยากได้ ค นอยู่ เ ป็ น  อยากได้ ค น ใช้ ชีวติ เป็ น  เรี ยนเก่ งแต่ ไม่ มีเพื่อน เรี ยนเก่ งแต่ ไม่ เอาสังคม ก็ไม่ เอาเหมือนกัน  ใช้ ชีวติ ให้ เป็ น

18

“กิจกรรม แอลพี ในรอบปี 2555 มีกจิ กรรมใ


ดนวันสุข

รามีรอยยิม้ ให้ กัน เวลาคุย สุขก็จะทำให้ มีคนอยากเข้ า มสัน้ ๆ ที่พร้ อมส่ งมอบให้ ลพี”

14 “อยากจะให้ พ วกเรารั ก กั น   แล้ ว ก็ นั บ ถื อ ครู บ าอาจารย์   ให้ เ กี ย รติ ผู้หลักผู้ใหญ่   น้ องเขาให้ เกียรติพ่ ี  พี่กใ็ ห้ เกียรติน้อง  อยู่กันอย่ างสมัครสมาน อย่ าเห็นแก่ ตวั ” ผศ.ดร ธัญญา สังขพันธานนท์ ฝากทิง้ ท้ ายในบทสัมภาษณ์

ใดบ้ าง เรามาประมวลภาพกิจกรรมกัน”

13 “มี ต ำนานเล่ า ขานกั น มาช้ า นานถึ ง สำนั ก วิ ช า  แอลพี   ที่ เลื่องชื่อในดินแดนที่ราบสูง” ในคอลัมน์ “ตำนานเมล็ดพันธุ์ แอลพี”


เพลงวันศุกร์ จากวง Plastic Plastic ขอให้ ทกุ คนมีความสุขกับการฟั งเพลงนะ

วันสุข l 6


เรื่ องราวความสุขและเรื่ องเล่ าชวนหัว มาฟั งเรื่องเล่ าที่แสนจะ “สุข” สุดเหวี่ยงจากปากของอาจารย์ อสิ เรส สุ ข เสนี   ใครที่อ่ า นบทสนทนานี จ้ บแล้ ว   รั บ รองว่ า จะต้ อ งหัว เราะ ไปพร้ อมๆ กับปรบมือดังๆ ให้ กับความสุขครั ง้ นีอ้ ย่ างแน่ นอน กิจกรรมที่ทำแล้ วมีความสุข ชอบตอกไม้ ตดั ไม้ ชอบทำงาน หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ เหมือนคนอื่นว่าต้ องไปเจอ ถ้ าชอบความสุข ไปเจอบรรยากาศต้ นไม้ หรื อว่า ชอบทำอะไรที่เป็ นแบบอาจจะเป็ นของตกแต่งบ้ าน โต๊ ะ เก้ าอี ้ อยากทำ ไม่ต้องมีใครมาบังคับจำ้จี ้จำ้ไช เราเป็ นคนชอบอิสระ ไม่อาจจะชอบความเจริ ญก้ าวหน้ าทางชีวิตสักเท่าไร แต่แบบว่าฉันพอใจในสิง่ ที่ฉนั อยากจะทำมากกว่า ความสุขในมุมนีท้ ำบ่ อยไหม เราก็ทำมาเป็ น 10 ปี นะ คือเพิ่งมาโดนขังคุกก็ปีนี ้ (หัวเราะ) เพิ่งมาโดนกักขังช่วงสองเดือนนี ้เอง นอกนันชิ ้ ลมาก ในส่ วนของการมาเป็ นอาจารย์ เราชอบสอนนะ  เราชอบบอก  แต่ก่อนเราเป็ นคนที่เกลียด อาจารย์มากเลย จะไม่คอ่ ยชอบอาจารย์เพราะว่าเคยมีอคติกบั อาจารย์ คือมีอยู่ช่วงนึงที่เราอคติ  ที่จริ งมันก็ความสุขของผมน่ะ  เพราะว่าเรา เจออาจารย์ตบหน้ าเสาธง กระโดดตบหัวเลย แกตัวเล็กกว่าเราอีกนะ ถึงขันกระโดดตบหั ้ วเรา เป็ นอาจารย์ฝ่ายปกครอง ตอนนันแกตบหั ้ วว่า เราปั กชื่อผิด เพราะเขาบอกว่าในกฎระเบียบของโรงเรี ยนบอกว่าให้ ปัก ชื่อสีนำ้เงินบนหน้ าอกข้ างซ้ าย  เราก็ปักไป  โดนแกตบ  แกก็ถามว่า ‘เธอปั กชื่อแบบนี ้มาได้ ยงั ไง’  เราก็ในระเบียบมันไม่ได้ บอกนี่วา่ ปั กลาย เซ็นได้ มันเป็ นความครี เอทของเด็ก อาจารย์ปิดกันนะ ้ เราก็ลายเซ็น ลงไปเลย แต่เราชอบสอนตรงที่วา่ อยากบอกให้ ไปในทางที่ถกู มากกว่า อะไรที่เราเคยเคยเจอ เหมือนอย่างตัวสิง่ พิมพ์เนี่ยเราอยากบอกคนนู้น คนนี ้มันอัดอันอยู ้ ข่ ้ างใน พอเห็นใครทำผิดรู้สกึ หงุดหงิด คือแบบไปทำ อย่างนันได้ ้ ยงั ไง แต่เราก็ไม่ได้ ไปจำ้จี ้จำ้ไชนะ เพียงแต่วา่ อยากให้ มา เอาความรู้ไปหน่อย เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ร้ ูหรอกว่าเขาขาดเหลืออะไร จนกว่าเขาจะมาถาม ยกเว้ นแต่บางเรื่ องจริ งๆ อดไม่ได้ แล้ วก็กลายเป็ น คนชอบเสือก จะต้ องเข้ าไปบอก วีรกรรมแปลกๆ สุดแหวกแนว เคยขี่มอเตอร์ ไซน์ขึ ้นตึกศิลปกรรม  มอเตอร์ ไซน์วิบาก  ช่วง มหาวิทยาลัย ปี 43 ตอนมหาวิทยาลัยสนุกจะตาย สมัยก่อนสิง่ ยัว่ ยวน มันไม่เยอะไง แล้ วคนก็ทำกิจกรรม ร้ านเหล้ าแทบไม่คอ่ ยไปกัน เหตุจงู ใจของการขี่มอเตอร์ ไซน์ ขนึ ้ ตึกในครั ง้ นัน้ วันนันสอบเสร็ ้ จ เครี ยด มีปัญหาอะไรระบาย ก็สนุกสนาน

วันสุข l 7


สุขมหาชนคน แอลพี เมื่อมีการกล่าวเอ่ยถึงคำว่า  “ความสุข”  หลายคน อาจคิ ด พิ นิ จ ย้ อนกลั บ หาช่ ว งเวลาที่ มี ค วามสุ ข ที่ สุ ด ของตน  ซึง่ ถ้ าพูดง่ายๆ  ตามความหมายบ้ านๆ  ความสุข ในที่นี่อาจนิยามความหมายได้ ว่า  การที่คนเรามีความสุข ก็ จ ะมี ร อยยิ ม้ ที่ มุ ม แก้ มข้ างใดข้ างหนึ่ ง   ซึ่ ง นั่ น ก็ อ าจ แสดงถึ ง ความสุ ข แล้ ว  หรื อ ถ้ าจะเล่ า ความยาวสาว ความยืดถึงความสุขในหลักพุทธศาสนา  ก็อาจจะนิยาม ได้ ว่า  ถ้ าไม่มีความทุกข์นนั่ ก็แสดงว่าคุณกำลังมีความสุข อยูน่ นั่ เอง เอาละในเรื่ อ งของความสุ ข นั น้ ทุ ก คนต่ า งก็ ไ ด้ ประสบพบเจอ  และทำความรู้ จั ก กั บ เจ้ าความสุ ข นี ด้ ี   ไม่ ม ากก็ น้ อย  แต่ ก็ เ ชื่ อ ว่ า ทุ ก คนต่ า งก็ เ คยรู้ จั ก กั บ มั น  และความสุขในห้ วงความคิดความทรงจำของแต่ละบุคคล ก็ ค งไม่ เ หมื อ นกัน   ในคอลัม น์ นี เ้ ราก็ เ ลยจะพาทุก คนไป รู้ จกั กับการนิยามความสุขในแบบฉบับของตัวเองและการ ส่งมอบความสุขให้ กบั มวลชนคน  แอลพี ของเราในรูปแบบ ต่างๆ อ้ า ว...  พร้ อมกัน หรื อ ยัง   ถ้ า พร้ อมแล้ ว ก็ ผ ลิ ยิ ม้ ที่มมุ ปากแก้ มขวาสักเล็กน้ อยก่อนไปพบกับความสุขที่ถูก อันแน่นด้ วยข้ อความเพื่อส่งถึงคุณ  อ้ าววว ยิ ้มมมม ^_^

วันสุข l 8


ส่ งสุขให้ ชาว LP

ส่ งภาพถ่ าย  อย่ างงานเลีย้ งต่ างๆ  เราก็จะบันทึก ภาพไว้ อยู่แล้ ว  เราก็ส่งภาพนี ใ้ ห้ เขาได้ ดูความสุขในช่ วง เวลานัน้

อะไรคือความสุขที่สุดในชีวติ เล่นอินเตอร์ เน็ต  ตามข่าวสารดาราเกาหลี  ติดตามคนที่เราชอบอย่าง B.A.P ถ้ าได้ ตามข่าว ได้ ดเู อ็มวี ได้ ดไู ลน์ตา่ งๆ ที่เขาขึ ้นโชว์มนั ก็ยิ ้มได้ มีความสุข ถ้ าเปรี ยบความสุขเป็ นสิ่งของจะเปรี ยบเป็ นอะไร กล้ อง ชอบการถ่ายรูป แต่อาจจะไม่เก่ง แต่กล้ องมันก็เหมือนบันทึกภาพ อยากถ่ ายรู ปใครเป็ นพิเศษหรื อเปล่ า ควอนยองดน แฝดเกาหลีที่เราชอบ เขาเป็ นแดนเซอร์

นางสาวอภินันธิญา งามแช่ ม LP4

ส่ งสุขให้ ชาว LP

สักครั ง้ นึงอยากจะเป็ นดีเจ  คอยกล่ อมเพื่อน ก่ อนนอน เปิ ดเพลงให้ เพื่อนฟั ง

อะไรคือความสุขที่สุดในชีวติ เวลาได้ อยู่ พ ร้ อมกั น ทั ง้ ครอบครั ว   เพราะว่ า ปกติ แ ล้ วตั ง้ แต่ เกิ ด มาเลยพ่ อ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ด้ ว ย  คื อ ไปทำงานเลยตัง้ แต่ จ ำความได้   เวลา ที่ ค รอบครั ว มาอยู่ ร วมกั น มี พ่ อ   แม่   และพี่   รู้ สึ ก ว่ า มี ค วามสุ ข ที่ สุ ด ซึง่ มันหาเวลาตรงนันยากมาก ้ ช่ วงเวลาที่จะได้ อยู่พร้ อมหน้ า พร้ อมตากันคือช่ วงไหน  น่ า จะเป็ นช่ ว งสงกรานต์   คื อ ซัม เมอร์ ทุก คนจะได้ ห ยุด พัก ผ่อ น  นอกจากนันก็ ้ จะไม่มี ช่ วงเวลาที่อยู่พร้ อมหน้ าพร้ อมตากันมักจะทำอะไร ทำกับข้ าวกินกัน  เราก็จะเป็ นคนทำกับข้ าวให้ พ่อ  แม่  และพี่กิน เรามีความสุขได้ ทำให้ คนที่เรารักได้ กิน ถ้ าเปรี ยบความสุขเป็ นสิ่งของจะเปรี ยบเป็ นอะไร เป็ นรถกระบะ เพราะจะได้ บรรทุกความสุขได้ เยอะๆ เป็ นเพลงแนวไหน ทุกแนว เพื่อนชอบเพลงไหนเราสามารถจัดให้ ได้ นายวุฒนิ ันท์ ดะนุชนาม LP4

วันสุข l 9


ส่ งสุขให้ ชาว LP

“ทำเพลงสักเพลง”  เป็ นเพลงเนือ้ หาประมาณว่ า เหมือนกับเรามาอยู่ท่ ีน่ ีแล้ วเราได้ อะไร  เป็ นเพลงแนว ซึง้ ๆ โดยจะใช้ ช่ ือเพลงนีว้ ่ า “วันแห่ งความทรงจำ”

ความสุขที่สุดของชีวติ “ดนตรี ”  เพราะเป็ นคนชอบอยูโ่ ดดเดียว  เป็ นตัวของตัวเอง  ชอบอยู่ แบบอิสระ  ส่วนมากจะอยู่กับโลกส่วนตัว  เพราะว่าอยู่คนเดียวฟั งเพลงมัน อินกว่า มันคือความรู้สกึ ดีกว่า ชอบฟั งเพลงแนวอินดี ้ อย่างวง Scrubb เปรี ยบเทียบความสุขเป็ นสิ่งของ “เครื่ องเสียง”  เพราะว่าเสียงเพลงจะได้ เป็ นของเราคนเดียว เวลาเรา เปิ ดก็จะเปิ ดอย่างเต็มที่เลย  เราก็อยู่แค่ในกรอบของราก็พอ  ให้ เสียงเพลงอยู่ ในโลกส่วนตัวของเราก็พอ

นายศาตราวุฒ ิ พินิจ LP1

ส่ งสุขให้ ชาว LP

อยากเป็ นนายไปรษณี ย์   อยากจะส่ ง ความสุ ข ไปให้ ทุ ก คน  อย่ า งน้ อ ยๆ  ถ้ า เราทำอะไรไม่ ไ ด้ ม ากก็อ าจจะเป็ นการ์ ด  ข้ า งใน ก็จะบรรจุ ข้อความดีดี   ข้ อความให้ กำลั งใจอะไรอย่ างเนี ย้   ส่ งไป ถึงทุกคนถ้ าทำได้   ก็เป็ นข้ อความเล็กๆ อาจจะไม่ ซำ้กันเลยสักฉบับ

ความสุขที่สุดในชีวติ สุข ที่ สุด ในชี วิ ต นี่ คิ ด ว่า ตามที่ ค าดหวัง ไว้ ยัง ไม่เ กิ ด ขึน้   คื อ ความสุข ที่ เ ราคิ ด ว่า มัน คงจะเป็ นความสุข ของเราแน่ ๆ   ก็ คื อ การพาครอบครั ว   และคนที่ เ รารั ก ทุก คนได้ ไปเที่ ย วรอบโลกกับ เรา  การใช้ เ วลากับ ครอบครั ว กับ คนที่ เ รารั ก มัน มี ค วามสุข   ถ้ า ได้ เที่ยว ถ้ าได้ มีเวลาดีดีอยูด่ ้ วยกัน คือความสุขที่สดุ

สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาครอบครั วไปแล้ วคิดว่ าคงสุขสุดๆ ชอบโซนประเทศอบอุ่ น ที่ ไ ม่ ห นาวจนเกิ น ไปแล้ วก็ มี พ วกต้ นไม้ อะไรที่ เขียวๆ มองแล้ วสบายตา เย็นสบาย อาจจะเป็ นพวกรี สอร์ ทบนภูเขา ถ้ าเปรี ยบความสุขเป็ นสิ่งของ ตุ๊กตายิ ้ม เพราะว่ามันยิ ้มตลอด ถึงแม้ วา่ เจ้ าของมันจะขว้ าง จะใส่อารมณ์กบั มัน มันก็ยงั ยิ ้มได้ นางสาวสุรีย์พร แสงไทย LP3


ส่ งสุขให้ ชาว LP

ถ้ า ส่ งให้ ใ นแอลพี ก็ น่ าจะเป็ นหนั ง สื อ นี่ แหละ โดยเฉาะหนังสือพิมพ์ อนิ ทนิล ทุกคนจะได้ ค้ ุนเคยกับมัน เพราะเหมือนเป็ นสิ่งทุกคนในแอลพีนัน้ ต้ องรู้ จัก  และ เหมือนเป็ นเอกลักษณ์ ของแอลพีเลยทีเดียว

อะไรคือความสุขที่สุดในชีวติ จะเป็ นตอนที่แอดมิชชัน่ เข้ าสาขานี ้ได้   เพราะตอนแรกคิดว่าจะแอด ไม่ตดิ เพราะคะแนนของเราน้ อยด้ วย  ไม่ได้ สงู อะไรมากมาย ไม่คดิ ว่าทางสาขา จะรับ  ก็ดีใจมากตอนที่ประกาศผลว่าเราติด แต่พอมารู้ทีหลังว่าสาขารับทุกคน ก็ฮา...ดี ถ้ าให้ เปรี ยบความสุขเป็ นสิ่งของจะเปรี ยบเป็ นอะไร เป็ นเค้ ก เพราะหน้ าเค้ ก คือครี มนันมั ้ นอร่อยดี ก็อยากเก็บไว้ กินสุดท้ าย

นายจตุรเทพ จงถาวรวุฒิ LP2

ส่ งสุขให้ ชาว LP

“ยิ ม้ ...ยิ ม้ แบบอิ่ ม ๆ”  เพราะว่ า เวลาเราเดิ น ผ่ า น ใครถ้ าเขายิม้ ให้ เราก็ร้ ู สึกว่ า  เฮ้ ย...  มีความสุขพอยิม้ ปุ๊บ  เฮ้ ย...  คนนีต้ ลกวะ  เดียวยิม้ ตามก็ทำให้ เราไม่ เครี ยด

อะไรคือความสุขที่สุดในชีวติ ชอบอะไรที่มนั นิ่งๆ  ความนิ่งคือความสุข  เพราะเขาบอกว่าถ้ าไม่เศร้ า นัน่ คือความสุข  ในพุทธศาสนาบอกว่าถ้ าเราไม่ทกุ ข์เราก็มีความสุข  การไม่ทกุ ข์ คือการหลุดพ้ นไปเลย  อยากอิ่มแบบไม่ใช่เพราะดีใจแต่อิ่มแบบมันหยุดมันนิ่ง นัน่ คือความสุขที่สดุ แล้ วตอนนีม้ ีความสุขหรื อยัง ยังมันทำยาก  ก็รอยู่ต้องคอยเตือนสติตวั เอง  มันทำยาก  ไม่ชอบอ่าน หนังสือธรรมะ แต่ชอบอ่านแนวปรัชญาแต่มนั เกี่ยวกับพุทธศาสนา ถ้ าให้ เปรี ยบความสุขเป็ นสิ่งของ เป็ น “สุญญากาศ” เพราะว่าการที่เป็ นสูญญากาศก็คือความว่างเปล่า ความว่างเปล่านัน่ แหล่ะคือความสุข นางสาวเมธิรา แสงจันทร์ LP3


ส่ งสุขให้ ชาว LP

จะส่ งนิว้ โป้ง ชี ้ ก้ อย คือความรั กนัน้ เองความรั ก เป็ นสิ่งที่สวยงามละเอียดอ่ อนไม่ ว่าจะใครหรื อที่ไหนก็ ต้ องการความรั กทัง้ นัน้   ไม่ ว่าจะความรั กในฐานะไหนก็ ตาม จะเพื่อน แฟน ครู อาจารย์ และที่สำคัญคือครอบครั ว ก็ให้ ความรั กได้ หมด

อะไรคือความสุขที่สุดในชีวติ การที่ได้ เกิดมาเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัว เพราะว่าเมื่อมีปัญหา เข้ ามาทุกครัง้ ทุกๆ  คนในครอบครัวก็ไม่เคยที่จะซ้ ำเติม  แต่จะคอยให้ กำลังใจ ตลอดเวลา ก็เลยคิดว่านี่คือความสุข ถ้ าให้ เปรี ยบความสุขเป็ นสิ่งของจะเปรี ยบเป็ นอะไร เปรี ยบเหมือนโทรศัพท์  เป็ นสิง่ ที่สามารถเอาไว้ สื่อสารกับทุกคนได้ ไม่ ว่าจะอยู่ใกล้ หรื อไกลแค่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้   สามารถสัมผัสและ รับรู้ถงึ อารมณ์ของอีกฝ่ ายได้ นางสาวขวัญฤทัย อังสนั่น LP2

ส่ งสุขให้ ชาว LP

ส่ ง  “รอยยิม้ ”  เพราะมองว่ าเวลาที่เรามีรอยยิม้ ให้ กัน เวลาคุยกันทำให้ มีความสุขแล้ วถ้ าเรายิม้ แบบมี ความสุขก็จะทำให้ มีคนอยากเข้ ามาคุยด้ วย  แล้ วก็คุย กับทุกคนได้

ความสุขที่สุดของชีวติ ความสุขของปุ้ยคือการได้ อยูก่ บั ครอบครัว เพราะว่าปุ้ยอยูห่ า่ งจาก ครอบครัว  เพราะว่าพ่อ  แม่  น้ อง  เวลาที่ได้ อยู่พร้ อมกันก็จะมีความสุข มันจะดูแบบอบอุน่ ชอบอยูก่ บั ครอบครัวอยูบ่ ้ าน เปรี ยบเทียบความสุขกับสิ่งของ เปรี ยบเป็ น “ตุ๊กตา” เป็ นตุ๊กตาหมีพทู ี่มีรอยยิ ้ม เพราะว่ามันน่ารัก เวลามองแล้ วทำให้ มีความสุข แล้ วเวลามีความสุขชอบทำอะไร ชอบฟั งเพลง เพลงโปรดที่ชอบมากที่สดุ คือ เพลง “ขอบคุณที่รักกัน” นางสาววิปัศยา เบาสันเทียะ LP2


ตำนานเมล็ดพันธุ์ “แอลพี” มี นิ ท านเล่ า ขานกั น มาช้ า นานถึ ง ตำนานเมล็ ด พั น ธุ์   รวมเป็ นเวลา 4 ปี ที่อาจารย์ในสำนักต้ องคอยเหน็ดเหนื่อย แอลพี ที่มีการเพาะหว่ านในดินแดนที่ราบสูง... ดูแลเจ้ าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ ที่เรี ยกตนเองว่า  “เมล็ดพันธุ์แอลพี”  ให้ รอดพ้ นจากศัตรู พืช  ที่ประดังเข้ ามาหลายหลายรู ปแบบ  ต้ องคอย กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้ ว...  มีสำนักวิชาที่เลื่องชื่อตังอยู ้ ่ใน รดนำ้  ใส่ป๋ ุย  พรวดดิน  และคอยเฝ้ามองเมล็ดพันธุ์เหล่านีค้ อย เขตภูมิศาสตร์ ที่เรี ยกว่า  “สะดืออีสาน”  แห่งดินแดนที่ราบสูง สำนัก แตกกิ่ ง แตกใบเติ บ โตที ล ะนิ ด   ที ล ะน้ อ ย  วัน แล้ ว วันเหล่า   ด้ วย วิชานี ้เปิ ดสอนในศาสตร์ วิชา  “การผลิตหนังสือ”  พอข่าวคราวแพร่ ความหวังที่ว่าวันหนึ่งเจ้ าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ เหล่านี ้จะเติบโตเป็ นต้ น สะพัดถึงการเปิ ดสำนักในปี 2548 เหล่าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ หลากหลาย ไม้ ใหญ่ที่แตกกิ่งใบเป็ นร่มเงาให้ สพั สิง่ ชนิดอื่น เผ่าพันธุ์ก็ได้ ดนด้ ั ้ นเดินทางไกลจากถิ่นฐานลำเนาไพรของตนเพื่อมา เป็ นศิษย์สำนัก แอลพี ที่เลื่องลือไปทัว่ เขตแคว้ นยุทธจักรในขณะนัน้ เข็มนาฬิกายังคงเดินไปข้ างหน้ าอยู่เรื่ อยไป  วิวฒ ั นาการ ของเมล็ดพันธุ์แอลพี  ก็รุดคืบไปข้ างหน้ าอยูเ่ ช่นกัน  นับเข้ าสูป่ ี ที่  8 เกิดการรวมตัวของเจ้ าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ ต้นเล็กหลากหลาย ของการจัดตังสำนั ้ ก  แอลพี  ทำให้ เหล่าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ หลายรุ่ น ขนาดไซส์ มีตงแต่ ั ้ ไซส์ S M L XL และ XXL ที่ทกุ คนต่างมีอดุ มการณ์ เติบโตแตกกิ่งแตกก้ าน จากเมล็ดพันธุ์เล็กกระจ้ อยหร้ อย ก็เติบใหญ่ ในทิศทางเดียวกันคือ  “อยากเป็ นคนทำหนังสือ” ได้ มาเป็ นศิษย์แห่ง เป็ นต้ นไม้ ที่แข็งแรงและมีรากที่หยัง่ ลึก  พร้ อมไปเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ใน สำนัก แอลพี ตลาดอุตสาหกรรมหนังสือ  และอีกหลายรุ่ นก็กำลังแตกกิ่งแตกใบ เตรี ยมความพร้ อมออกเผชิญโลกอยูใ่ นสำนักวิชา ด้ วยเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ มาจากหลากหลายป่ าไม้ ลำเนาไพร # ได้ มาอยู่รวมกันในสำนัก  แอพพี  โดยมีอาจารย์ที่เลื่องชื่ออยู่หลาย หัวเมืองเป็ นผู้คอยรดนำ้พรวนดิน  ใส่ป๋ ุย  ดูแลประคบประงมเป็ น อย่างดี ตลอดระยะเวลา 4 ปี ณ สำนักวิชา แต่กว่าเจ้ าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ ต้นเล็กเหล่านันจะเติ ้ บโตแตก กิ่งแตกใบกลายเป็ นต้ นไม้ ใหญ  ก็ต้องต่อสู้กับไอ้ แมลงน้ อยใหญ่ที่ ค่อยกัดแทะกิ่งใบอยูต่ ลอดเวลา  จึงต้ องทำให้ หลายครัง้ ท่านอาจารย์ ในสำนัก ของเราต้ อ งแบกเป้ พ่ น ยาฆ่ า แมลงค่อ ยกำจัด ศัต รู พื ช ให้ มลายหายไป  วันดีคืนดีเจ้ าเมล็ดพันธุ์กล้ าไม้ ตวั เล็กก็หลงระเริ งกับ แสงไฟหลากสีที่ก้นเจ้ าหิ่งห้ อย  จนต้ องเดือดร้ อนถึงอาจารย์ในสำนัก อีกครัง้ ที่ต้องมาคอยสร้ างตะข่ายผืนใหญ่กนั ไม่ให้ หิ ้งห้ อยเข้ ามาใกล้


“ มากกว่าความสุข คือการได้ลงมือทำในสิ่งที่รัก ”


ไพฑูรย์ ธัญญา คือนักเขียนที่มีรางวัลซีไรต์ การั นตีฝีมือทางด้ านวรรณกรรม อีกบทบาทคือ ผศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์   อาจารย์ มหาวิทยาลัยที่พรำ่สอนเหล่ าลูกศิษย์ มารุ่ นแล้ วรุ่ นเล่ า นี่คือสองบทบาทที่เราคุ้นชินมาตลอด  แต่   ณ  เวลานี ้ อาจารย์ ของเราท่ านนีย้ งั มีอีกหนึ่งบทบาท ให้ เราได้ แปลกใจ นั่นคือการลองเป็ นชาวสวน แต่ จะเป็ นอะไรไปเล่ าหากชีวติ ของมนุษย์ อย่ างเราๆ จะมีหลากหลายบทบาท ขอเพียงแค่ มีความสุขและไม่ เดือดร้ อนใครเท่ านัน้ เป็ นพอ

แรงบันดาลใจในการทำสวน ผมก็เป็ นลูกชาวนา ชาวไร่ บ้ านผมก็มีที่ดนิ มากมาย เป็ น คนที่ชอบปลูกต้ นไม้   ชอบมีชีวิตที่อิสระอยู่กับธรรมชาติ  แล้ วพอ ผมมาอยูท่ ี่นี่  ผมต้ องมาอยูบ่ ้ านจัดสรรเล็กๆ แล้ วมันไม่คอ่ ยมีพื ้นที่ ให้ เราทำอะไร ผมก็เลยปลูกต้ นไม้ เต็มไปหมด เลี ้ยงหมา เลี ้ยงแมว เลี ้ยงไก่ เลี ้ยงมาหมดแล้ ว คือว่าผมชอบแบบนี ้ มันการผ่อนคลาย มันเป็ นความสุขชนิดหนึ่ง  คือคนเราอยู่กบั ความคิดอยู่กบั การงาน ประจำมันเคร่ งเครี ยดบางทีเราก็ไม่คอ่ ยได้ เคลื่อนไหว  ชีวิตมันค่อน ข้ างเป็ นตารางตายตัว ทีนี ้ในใจผมยังคิดอยูเ่ ป็ นประจำว่าวันหนึง่ ผม จะต้ องมีที่ดนิ ที่ผมไปทำอะไรได้ เช่น ปลูกต้ นไม้ เลี ้ยงหมา เลี ้ยงไก่ เลี ้ยงนก หลังๆ มาผมทำงานเยอะแล้ วผมก็เหนื่อยผมก็เลยเริ่ มคิด หาทางผ่อนคลาย แล้ วก็เรื่ องสุขภาพด้ วย การที่เราได้ ไปทำในสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบอยู่แล้ วมันก็ ทำให้ ผอ่ นคลาย ไม่ให้ เครี ยด เพราะผมหมอบอกว่าห้ ามเครี ยด แต่ ว่าจริ งๆ มันเหนื่อย ตอนนี ้ก็เครี ยดนะเนี่ย (หัวเราะ) ฝนก็ไม่ตกต้ นไม้ ก็จะตายหมดแล้ ว พอทำแล้ วก็ทำเอาจริ งจัง ลงทุนไปเยอะแล้ ว อาจารย์ วาดฝั นโครงการสวนไว้ อย่ างไร ก็ไม่ร้ ู สิ  บางทีผมอาจจะขายก็ได้ นะ  เพราะว่าผมวางไว้ ตอนแรกผมจะปลูกต้ นไม้ แล้ วผมก็ได้ ไปดูแลมัน อาจจะไปนัง่ เขียน หนังสืออะไรบ้ าง  ก็ไม่ร้ ู นะว่าจะมีเวลาไปเขียนไหม  แต่ก็คิดว่ามัน เป็ นพื ้นที่อนั หนึง่ ที่เป็ นของเรา  100% เรามีอิสระกับมันตรงนันไงมั ้ น ก็เป็ นความสุข ในอนาคตอาจารย์ จะขยายพืน้ ที่สวนเพิ่มหรื อเปล่ า แหม… ทำยังกับผมเป็ นเจ้ าของสวน (หัวเราะ) ผมก็ขอแค่ มีมมุ สงบ แล้ วก็มีพื ้นที่ให้ ลกู ศิษย์ลกู หาไปเล่น ไปคุยกันพร้ อมหน้ า ผมว่าก็ แค่นัน้ แหละนะ  ก็ ไม่มีอะไรมากไปกว่านัน้   ผมก็อาจจะ สร้ างมูลค่าให้ มนั โดยการปลูกต้ นไม้ คราวก่อนมีลกู ศิษย์เอาถัว่ ลิสง ไปปลูกจนมันเยอะไม่ร้ ูจะเอาไปไหนก็แจกกัน ตอนนี ้กล้ วย ตอนนี ้

พอกินแล้ วก็ไม่มีใครกินมันก็วา่ จะตัดมาให้ พวกเรากินกัน  เราไม่ได้ คิดว่าเราจะไปทำเป็ นแบบเกษตรกร  ไม่ได้ มีอดุ มการณ์อะไรขนาด นัน  ้ เพียงแต่เราทำเพราะเราชอบเหมือนผมเคยชอบตกปลาเพราะ ผมเป็ นลูก ชาวนาผมชอบตกปลามาก่ อ นพอวัน หนึ่ ง ผมก็ อ ยาก ตกปลาเหมือนเดิม เขาเรี ยกว่าสัญชาติญาณเดิมมันยังอยู่ ก็เหมือน กันกับการอยากปลูกต้ นไม้ ชีวติ หลังเกษียร อาจารย์ อยากทำอะไร อาจจะเขียนหนังสือ เพราะว่าเราอาจจะมีเวลาเพิ่มขึ ้น ยัง คิดจะเขียนหนังสืออยู่ เขียนนิยาย เขียนเรื่ องสัน้ อะไรคือความสุขที่สุดในชีวติ ของอาจารย์ ได้ เขียนหนังสือ  ได้ สอนหนังสือ  มีลกู ศิษย์ดีๆ อะไรแบบ นี ้นะ...  ผมไม่ได้ เป็ นคนที่คาดหวังอะไรกับชีวิตมากมาย ก็ถือว่าอยู่ แบบไปเรื่ อยๆ  ไปตามจังหวะของมัน ไม่ทะเยอทะยาน ไม่ดิ ้นรน อะไรมากมาย  อยู่แ บบสบายๆ  ได้ ท ำในสิ่ ง ที่ ตัว เองชอบบ้ า ง แล้ วก็ได้ ทำงานช่วยสังคมบ้ าง ก็โอเค อาจารย์ อยากจะฝากอะไรให้ นิสิต แอลพี ก็อยากจะให้ พวกเรารักกัน แล้ วก็นบั ถือครูบาอาจารย์ ให้ เกียรติผ้ หู ลักผู้ใหญ่  น้ องเขาให้ เกียรติพี่  พี่ก็ให้ เกียรติน้อง  อยู่กนั อย่างสมัครสมาน  อย่าเห็นแก่ตวั   อย่าทำตัวเป็ นนำ้ล้นแก้ ว แล้ วก็ ให้ เรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน ให้ ออ่ นน้ อมถ่อมตน แต่วา่ ให้ เอาจริ งเอาจัง ในเรื่ องการเรี ยน  เรื่ องการฝึ กสร้ างศักยภาพให้ กับตนเอง  เพื่ อ ประโยชน์ของตนเองในอนาคต.

วันสุข l 15


“ด้านหลัง ของผู้เป็ นอาจารย์ ”


เบือ้ งหน้ าของผู้ท่ ถี กู เรี ยกว่ า อาจารย์ คือการมาทำหน้ าที่ให้ ความรู้ แก่ เหล่ าลูกศิษย์ ลูกหาใน ห้ องเรี ยน แต่ นอกห้ องเรี ยนอาจารย์ กท็ ำหน้ าที่เป็ นเหมือนพ่ อแม่ อีกคน คอยดูแล และให้ คำปรึกษา แต่ ใ นพื น้ ที่ ข องกระดาษหน้ านี เ้ ราขอนำเสนออี ก หนึ่ ง ด้ า นของผู้ ท่ ี ไ ด้ ช่ ื อ ว่ า   พ่ อ แม่ ค นที่ ส อง… อาจารย์ วริ ยา ตาสว่ าง หรื ออาจารย์ การ์ ตนู ของเด็กๆ ชาวแอลพี มาดูวันว่ างๆ ของอาจารย์ ท่ นี ่ ารั ก ของเรา ท่ านทำอะไรบ้ าง วันว่ างๆ ของอาจารย์ การ์ ตนู ถ้ าว่างจริ งๆ จะดูหนัง ไม่ได้ ออกไปดูที่โรง เปิ ดหนังเก่าๆ เป็ นคนชอบระลึกความหลัง ติดกับภาพอดีต จะนอนดูหนังอยูท่ ี่บ้าน หนังที่ดเู ป็ นแนวไหน หนังตลก ไร้ สาระ ชีวิตมันเครี ยดพออยูแ่ ล้ ว แนะนำหนังสักเรื่ องให้ ชาวแอลพี จริ งๆ  อาจารย์ชอบดูแฮร์ รี่  พอร์ ตเตอร์ นะ  มันเหมาะแก่ การได้ ไอเดียไปไปเขียนนิยาย  เพราะว่ามีความใฝ่ ฝั นว่าจะเขียน หนังสือสักเล่มนึง แล้ วอาจารย์ การ์ ตนู ฟั งเพลงแนวไหน ได้ ทุกแนว  ลูกทุ่งอะไรอย่างนี ้ก็ฟัง  แล้ วแต่จงั หวะเวลา ส่วนใหญ่จะฟั งแนว  Easy  Listening  ของต่างประเทศก็จะชอบ นอร่าห์ โจนส์ ถ้ าของไทยก็งา่ ยๆ ของเบเกอรี่ ทวั่ ไป P.O.P มันเป็ น เพลงที่เราเปิ ดแล้ วสามารถทำอะไรไปด้ วยก็ได้ ไม่ต้องนั่งตัง้ ใจฟั ง อินดี ้บางวงแบบฟั งมันต้ องนัง่ แปล

ฝากว่ าให้ เอาตัวให้ รอดแล้ วกัน  ยำ้ทุกครั ง้ ว่ าไม่ ได้ อยากได้ เด็กเรี ยน เก่ ง  อยากได้ คนอยู่ เป็ น  อยาก ได้ คนใช้ ชีวิตเป็ น  เรี ยนเก่ งแต่ ไม่ มี เพื่อน เรี ยนเก่ งแต่ ไม่ เอาสังคม ก็ไม่ เอาเหมือนกัน  ใช้ ชีวติ ให้ เป็ น

นามแฝงว่า แรบบิท) ที่เป็ นนักเขียนไทย คล้ ายๆ แฮรี่ พอร์ ตเตอร์ เลยจริ งๆ ชอบอีกแนวนึง นวนิยายแปลแนวสืบสวนสอบสวน แล้ ว สมัยนัน้ เราก็ชอบดูซีรีย์ซีเอสไอ  มันจะเป็ นซีรีย์สอบสวนของต่าง ประเทศ  แบบมี เ คสฆาตกรรมขึ น้ มาแล้ ว ตามหาคนร้ าย  เก็ บ หลักฐาน  เราดูแล้ วรู้วา่ เวลาฆ่าคนเราต้ องห้ ามทิ ้งหลักฐานตรงไหน ออกแนวโรคจิตหน่อยๆ

ถ้ าให้ เลือกหนึ่งเพลงเป็ นเพลงประจำตัว สามสิบยังแจ๋ว  จริ งๆ  ไม่ได้ ชอบเพลงนี ้  แต่มนั มีคนฟั ง ไปถึงแนวเพื่อชีวติ หรื อเปล่ า แล้ วนึกถึงเราเยอะมาก เพื่อชีวิต ไม่ถงึ ขนาดนัน้ นานๆ อ่านที เพราะพวกนี ้เราไม่ ค่อยนิยมเสพงานแบบเครี ยดๆ  ชีวิตมันยากพออยู่แล้ ว  แต่ถ้าถึง ให้ อาจารย์ การ์ ตนู เลือกเพลงให้ ชาวแอลพี จริ งๆ แอลพีมนั หลากหลาย แต่จริ งๆ เราอยากให้ แอลพี เวลาจำเป็ นต้ องอ่านมันก็ต้องอ่าน  มันเลี่ยงไม่ได้ เราถือว่ามันเป็ น ฟั ง ลูก ทุ่ง นะ  เพราะว่าคนไทยยังไงก็ หนี ลูก ทุ่งไม่ไ ด้   แนะนำให้ งาน แต่ถ้ามีเวลาจริ งๆ ก็อยากอ่านเบาๆ นึกย้ อนไปถึงวัยเด็ก ฟั งเพลงโจ๊ ะ  เพราะมั น สามารถบิ ว้ อารมณ์   นั่ ง ฟั งอกหั ก รั ก เศร้ าสร้ อยมัน ก็ นั่ง หมองตลอดทัง้ วี่ ทัง้ วัน   ฟั ง เพลงมัน ต้ อ งได้ ให้ อาจารย์ การ์ ตนู ฝากถึงเด็กๆ แอลพี ฝากว่าให้ เอาตัวให้ รอดแล้ วกัน  ยำ้ทกุ ครัง้ ว่าไม่ได้ อยาก อารมณ์โจ๊ ะๆ นิดนึงบ้ าง ได้ เ ด็ ก เรี ย นเก่ ง   อยากได้ ค นอยู่ เ ป็ น  อยากได้ ค นใช้ ชี วิ ต เป็ น  เรี ยนเก่งแต่ไม่มีเพื่อน เรี ยนเก่งแต่ไม่เอาสังคม ก็ไม่เอาเหมือนกัน ถ้ าเป็ นหนังสือล่ ะ . หนังสือหรอ  จริ งๆ  ชอบอ่านนวนิยายแฟนตาซี  ถ้ าเป็ น ใช้ ชีวิตให้ เป็ น นัก เขี ย นไทย  เคยอ่ า นเรื่ อ งบารามอส  (นัก เขี ย นชาวไทยที่ ใ ช้

วันสุข l 17


THE ACTIVITY TO

LP 2012

พร้ อมแล้ ว กับการรักษาแชมป์ มันหนักนะ แต่ขอโชว์ 6 แพค


อ้ าว....แช๊ ะหน่อย

หน้ ากูอยูไ่ หน?

รวมพลคนสวน(สวย)

ผู้ใหญ่(อยู)่ หน้ าเด็ก

ใครงามเริ ดในปฐพี

ให้ ผมแอ๊ บหน่อย

ห้ ามชนะเจ้ าของเครื่ องนะ


LP Language For Prined Media Creation

วันสุข  

วารสารสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you