Page 1

หน่วยที่

2

ฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่น

สาระการเรียนรู้  การพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ  อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ  คุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิง  ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ  ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น  วัยรุ่นกับการเกิดอารมณ์ทางเพศ  แนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  บอกปัจจัยหลักที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศได้  อธิบายอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้  วิเคราะห์คุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิงได้  บอกวิธคี วบคุมตัวเอง ในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้  วิเคราะห์ลกั ษณะของปัจจัยทีเ่ ป็นสิง่ เร้าภายในและภายนอกได้  ระบุแนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศได้

สมรรถนะประจำ�หน่วย แสดงความรู้และการจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ ทางเพศของวัยรุ่น

แผนผั งความคิด (Mind Mapping) พฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่น 1 การพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ 2 อิทธิพลต่าง  ๆ  ที่มีผลต่อ พฤติกรรมทางเพศ 3 คุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิง 4 ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ 5 ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น 6 วัยรุ่นกับการเกิดอารมณ์ทางเพศ 7 แนวทางในการจัดการกับ อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น


การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบทดสอบก่อนเรียน

18 ค�ำชี้แจง 1. 2. 3. 4. 5. 6.

จงท�ำเครื่องหมายกากบาท (✕) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด

ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศ ก. ปัจจัยทางสังคม ข. ปัจจัยทางชีววิทยา ค. ปัจจัยทางจิตวิทยา ง. ปัจจัยทางเพศวิทยา จ. ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางชีววิทยา โครโมโซมเอ็กซ์ของเพศชาย คือข้อใด ก. XX ข. YY ค. XY ง. YZ จ. XYZ ปัจจัยทางสังคมข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. อบรมเลี้ยงดูให้ถูกเพศเริ่มเมื่ออายุ 1 ขวบปีแรก ข. โครโมโซมไม่มผี ลต่อการก�ำหนดเพศชายหรือเพศหญิง ค. คนทั่วไปก�ำหนดเพศโดยดูจากลักษณะอวัยวะเพศ ง. ตัวเด็กเองเป็นผูก้ �ำหนดเพศเด็กว่าเป็นเพศชายหรือ เพศหญิง จ. ลักษณะทางเพศร่างกายเป็นตัวก�ำหนดเพศ ที่ส�ำคัญกว่าการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ การที่นักเรียนหญิงมีใจรักในการเป็นแม่บ้านแม่เรือน น่าจะมีอิทธิพลมาจากสิ่งใด ก. อิทธิพลจากเพื่อน ข. อิทธิพลจากสังคม ค. อิทธิพลทางวัฒนธรรม ง. อิทธิพลทางพันธุกรรม จ. อิทธิพลจากครอบครัว ข้อปฏิบัติอย่างมีคุณค่าของเพศชายและเพศหญิง คือ ข้อใด ก. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข. มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ค. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ง. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น จ. ทุกข้อเป็นข้อปฏิบัติอย่างมีคุณค่าของเพศชาย และเพศหญิง อิทธิพลด้านใดทีท่ ำ� ให้วยั รุน่ มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ ก. อิทธิพลจากเพื่อน ข. อิทธิพลจากสังคม

7. 8. 9. 10.

ค. อิทธิพลทางวัฒนธรรม ง. อิทธิพลทางพันธุกรรม จ. อิทธิพลจากครอบครัว ข้อใดกล่าวถึงคุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิง ไม่ถูกต้อง ก. ผู้ชายเปรียบเหมือนช้างเท้าหน้า ข. ผู้หญิงเปรียบเหมือนช้างเท้าหลัง ค. เพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนโยน คุณค่าของเพศหญิง อยู่ที่มารยาท  ง. การยอมรับความเสมอภาคของหญิงและชายใน สังคมมีแนวโน้มไม่เท่าเทียมกัน จ. เพศชายเป็นเพศที่เข้มแข็ง คุณค่าของเพศชายอยู่ ที่ความสุภาพ มีมารยาท มีน�้ำใจ ให้เกียรติ วิ ธี ค วบคุ ม ตั ว เองในการจั ด การกั บ อารมณ์ ท างเพศ คือข้อใด ก. หลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่องเพศ ข. หลีกเลี่ยงการอยู่กับเพศตรงข้าม ค. เล่นกีฬาหรือท�ำกิจกรรมนันทนาการ ง. ออกก�ำลังกายหรือท�ำงานที่ต้องออกแรง จ. อยู่ตามล�ำพังพร้อมศึกษาเรื่องเพศให้ลึกซึ้ง ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก คือข้อใด ก. ต่อมเพศ ข. ต่อมใต้สมอง ค. ฮอร์โมนเพศของเพศหญิง ง. ฮอร์โมนเพศของเพศชาย จ. ค่านิยมในเรื่องการแต่งกายตามสมัยนิยม แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ คือข้อใด ก. การบ�ำบัดความใคร่ด้วยตนเอง ข. ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหันเหความสนใจในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ค. หลีกเลี่ยงสื่อแสดงออกทางเพศซึ่งเป็นการยั่วยุให้ เกิดอารมณ์ทางเพศ ง. หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดโอกาสการถูกสัมผัส ในลักษณะต่าง ๆ กับเพศตรงข้าม จ. ถูกทัง้ ข้อ ค. และ ง.


การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยที่

2

19

ฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่น

บทนำ� ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน เป็นปัญหาส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ ปัจจัยต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจน ได้แก่  อิทธิพลจากครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม นักเรียนจึงควรเรียนรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพล ทางเพศเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ไม่ถูกชักน�ำไปในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะเป็นผลเสียของอนาคตของ ตนเอง

การพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ

การพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเพศของมนุษย์ เรื่องนี้มีการศึกษา กันมานาน ทัง้ ในหมูน่ กั วิทยาศาสตร์ แพทย์และนักจิตวิทยา ในปัจจุบนั เชือ่ กันว่า การทีค่ น ๆ นัน้ เกิดขึน้ มา จนสามารถรับรูถ้ งึ ความเป็นเพศของตัวเองหรือมีวถิ ที างเพศอย่างไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ การแสดงออก ทางเพศ เพศหญิงจะมีการแสดงออกทางเพศต่างจากเพศชาย ปัจจุบนั จะเห็นว่าบางครัง้ ไม่สามารถแยกพฤติกรรม การแสดงทางเพศได้วา่ บุคคลทีเ่ ห็นนัน้ เป็นหญิงหรือชาย  ทัง้ นีเ้ พราะการแสดงออกของพฤติกรรมทั้งเพศชาย และหญิงแทบจะไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศ มีปัจจัยหลัก 3 ประการคือ  ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยนีม้ มี าตัง้ แต่กำ� เนิด เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโครโมโซม  ฮอร์โมน  และปัจจัยทางชีววิทยาด้านอืน่ ๆ ในส่วนของโครโมโซมเพศในหญิงและชายมี ความแตกต่ า งกั น   ซึ่ ง ท� ำ ให้ ลั ก ษณะทางเพศของชาย และหญิงแสดงออกมาแตกต่างกัน  กล่าวคือในเพศชายจะมีโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายอย่างละ หนึ่งตัว (XY) ขณะที่เพศหญิงจะมีโครโมโซมเป็นเอ็กซ์สองตัว (XX) โครโมโซมเพศทีแ่ ตกต่างกันนี้ ขึ้นอยู่กับ รูปแบบของโครโมโซม  ที่ทารกได้รับตั้งแต่ขั้นการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุจากตัวอสุจิกับไข่นั่นเอง ในส่วนของฮอร์โมน ตามปกติจะเข้ามามีบทบาทตัง้ แต่ชว่ งทีท่ ารกอยู่ในครรภ์แม่และมีอายุราว 6 สัปดาห์ จากนั้นจะหยุดท�ำงานไประยะหนึ่งจนถึงวัยรุน่ ฮอร์โมนจากต่อมเพศคือรังไข่และอัณฑะจึงเริ่มท�ำงานอีกครั้ง เพื่อพัฒนาให้อวัยวะตามเพศที่เป็นอยู่ มีความพร้อมต่อการสืบพันธุต์ อ่ ไป นอกจากนีย้ ังมีปัจจัยทางชีววิทยา ด้านอื่น ๆ ที่อาจท�ำให้เกิดความผิดปกติทางเพศด้านร่างกาย เช่น เนื้อเยื่อที่จะเจริญเป็นอวัยวะทางเพศ ของทารกในครรภ์ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศ  แม้วา่ ทารกจะมีโครโมโซมวายทีส่ งั่ ให้หลัง่ ฮอร์โมนเพศชาย

2

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

1


20

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ออกมาแต่ถา้ เนือ้ เยือ่ ไม่ตอบสนอง ก็อาจเจริญเติบโตไปเป็นอวัยวะเพศหญิง เป็นต้น จะเห็นว่าทั้งโครโมโซม ฮอร์โมนและปัจจัยทางชีววิทยาด้านอืน่ ๆ อาจท�ำให้เกิดความผิดปกติทางเพศด้านร่างกายได้ หากปัจจัย ดังกล่าวบกพร่องหรือท�ำงานผิดปกติไป เช่น มีอวัยวะทางเพศไม่สมบูรณ์ เพศแบบนีท้ างการแพทย์เรียกว่า กะเทย (Hermaphrodite) เมื่อคลอดออกมาศัลยแพทย์เด็กก็จะมีหน้าที่เลือกเพศใดเพศหนึ่งโดยการผ่าตัด เพื่อให้เขาหรือเธอด�ำรงชีวิตต่อไปโดยมีผลกระทบต่อจิตใจน้อยที่สุด  ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่แวดล้อมรอบ ตัวเด็ก  ขณะที่ยังเล็กอยู่  ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือ คนใกล้ชิด  คนเหล่านี้เป็นผู้ก�ำหนดเด็กแต่ละคนที่ เกิดมาว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยทั่วไปก็มัก อาศัยลักษณะของอวัยวะเพศภายนอกของเด็กที่ มองเห็นเป็นเกณฑ์กำ� หนด ในทางการแพทย์เชือ่ ว่า พัฒนาการรับรู้ทางเพศของตนเองในเด็กจะอยู่ใน ช่วง 3 ขวบปีแรก และกล่าวกันว่าบางทีสิ่งส�ำคัญ ที่ท�ำให้เด็กเกิดการรับรู้ว่าตัวเองเป็นเพศใดนั้นมี พื้นฐานมาจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่   และ ผู ้ อ ยู ่ แ วดล้ อ มเด็ ก มากกว่ า ลั ก ษณะทางเพศทาง รูปที่ 2-1 : เพศชายจะมีโครโมโซมเอ็กซ์และวาย ขณะที่เพศหญิง ร่างกาย ซึ่งก�ำหนดโดยโครโมโซมเสียอีก ดังนั้น จะมีโครโมโซมเป็นเอ็กซ์สองตัว ช่วง 3 ขวบปีแรกของเด็ก จึงถือได้วา่ เป็นช่วงเวลาทีม่ ี ที่มา : http://upload.wikimedia.org/ ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งอบรมเลีย้ งดูให้ถกู เพศ  ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสลับซับซ้อนมากทีส่ ดุ เพราะเป็นเรื่องของจิตใจของตัวบุคคลนั้น ๆ โดยเกี่ยวข้อง กับการแปรเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาเข้าในชีวิตของบุคคลนั้น และอาจส่งผลให้ บุคคลนั้นเกิดความผิดปกติในการรับรู้ทางเพศ การพิจารณาปัจจัยนี้ต้องใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา และจะต้อง อาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ เป็นต้น

2

อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

นอกจากพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนแล้วอิทธิพลต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนใน วัยรุ่นอย่างมาก ซึ่งจ�ำแนกได้ดังนี้  อิทธิพลจากครอบครัว ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่เราได้รับการอบรมเลี้ยงดู  และได้รับความรู้ ต่าง  ๆ  จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีสว่ นช่วยในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น


การพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนสามารถเรียนรู้และแสดงออกพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมได้ตงั้ แต่การใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว เช่น พูดจากับบุคคลในครอบครัวด้วยถ้อยค�ำสุภาพ ไพเราะ ช่วยเหลือผู้ปกครองตามบทบาททางเพศของ 21 ตน เช่น นักเรียนหญิงอาจจะช่วยผู้ปกครองในงานบ้านดูแลครอบครัว ในขณะที่ท�ำกิจกรรมหนักซึ่งพี่สาว หรือน้องสาวท�ำไม่ได้หรือท�ำได้ไม่ดีเท่า เช่น การเคลื่อนย้ายของหนัก ปลูกต้นไม้ ท�ำความสะอาดสนาม  อิทธิพลจากเพื่อน เป็นต้น เพือ่ นเป็นคนทีช่ อบพอรักใคร่ซงึ่ อยูใ่ นวัยเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับเรา มีรสนิยมหรือสนใจในเรือ่ งต่าง ๆ เหมือนกัน เพื่อนจึงมีอิทธิพลอย่างมากทั้งบวกและ ลบ นักเรียนควรคบเพือ่ นทีด่ ี เพือ่ ชวนกันท�ำกิจกรรม ทีด่ ี ๆ มีประโยชน์ เช่น ใส่ใจในการเรียน ช่วยเหลือ ผูอ้ นื่ อยูใ่ นกรอบระเบียบทีด่ ใี นสังคม มีความประพฤติ ทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้เรามีอนาคตทีด่ ี แต่คบคนไม่ดมี ี พฤติกรรมไม่ถูกต้อง เช่น ชอบหนีเรียน ชอบเที่ยว กลางคืน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ผลที่ได้รับ ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองและครอบครัว รูปที่ 2-2 : ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม ที่มา : http://familytimesmagazine.com/ สังคมและไม่มีอนาคต ดังนั้นนักเรียนควรเลือกคบ เพื่อนที่ดี  อิทธิพลจากสังคม ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคม เกษตร-อุตสาหกรรม  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยท�ำให้วิถีชีวิต เปลี่ยนไป ส่งผลให้วัยรุ่นบางคนอาจเห็นคุณค่าของวัตถุนิยมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น การประพฤติตนเพื่อหวังของก�ำนัลราคาแพงจากเพศตรงข้าม นอกจากนี้ยังได้รับ ข้อมูลจากสือ่ ต่าง  ๆ  ก็สง่ ผลให้คา่ นิยมพฤติกรรมทางเพศเปลีย่ นไปจากเดิม แต่วยั รุน่ ส่วนใหญ่จะใช้วจิ ารณญาณ ในการประพฤติปฏิบตั ติ นทางเพศอย่างเหมาะสมไม่ตกเป็นเหยือ่ หรือถูกชีน้ ำ� ด้วยอิทธิพลทางสังคมทีไ่ ม่ถกู ต้อง  อิทธิพลทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนความคิดและ การกระท�ำทีแ่ สดงออกถึงวิถชี วี ติ ของมนุษย์ในสังคม ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในสังคมไทยวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม ทางเพศของคนสมัยก่อนไม่แสดงออกอย่างเด่นชัด เช่นปัจจุบนั โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ ควรอยูใ่ นความดูแลของผูใ้ หญ่ เช่น ไม่แสดงความรัก ต่อสายตาของคนอื่น  คู่รักที่จะแต่งงานกันควรได้ ยรุ่นควรอยู่ในความดูแล รับการยินยอมเห็นชอบของผู้ใหญ่  ปัจจุบันวัยรุ่น รูปที่ 2-3 : พฤติกรรมทางเพศของวั ของผู้ใหญ่ ได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งใน ที่มา : http://2013-valentinesday.blogspot.com

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

2


22

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเทศและต่างประเทศทั่วโลกผ่านสื่อต่าง  ๆ  ซึ่งมีสิ่งเหมาะสมและไม่เหมาะสม  เนื่องจากแบบแผน วัฒนธรรมของแต่ละสังคมอาจไม่เหมือนกัน  สิง่ ทีส่ งั คมยึดถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ งี ามอาจไม่เหมาะสมในอีกสังคมหนึง่

จึงควรรับและปรับให้เข้ากับสังคมของตน  เราจึงควรแสวงหาความรู้และค�ำแนะน�ำจากผู้ใหญ่ซึ่งจะท�ำให้เรา ได้เรียนรู้  และซึมซับสิ่งที่ดีไว้  ท�ำให้ด�ำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  ในทางตรงข้ามหากเลือกพฤติกรรมทางเพศที่ ผิด ๆ โดยพบในสื่อบุคคลในสังคมที่แสดงให้เห็นหรือผ่านสื่อต่าง ๆ โดยขาดการไตร่ตรอง ใช้วิจารณญาณที่ ไม่ถกู ต้องพิจารณา อีกทัง้ ไม่มผี ใู้ หญ่ทมี่ คี วามคิดทีถ่ กู ต้องแนะน�ำ ให้ความคิดเห็นทีด่ กี จ็ ะท�ำให้วยั รุน่ รับวัฒนธรรม ที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยมาประพฤติปฏิบัติได้

3

คุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิง

มนุษย์ถูกก�ำหนดโดยธรรมชาติให้เป็นเพศชายหรือเพศหญิง บทบาทของเพศชายและเพศหญิง ที่สังคม ก�ำหนดและคาดหวังอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม และเงื่อนไขของแต่ละสังคม ซึ่งเปลี่ยน ไปตามสถานการณ์ เวลา เช่น บทบาทของผู้ชายสมัยก่อน คือ บทบาทการเป็นผู้นำ� ครอบครัว เพศชายท�ำหน้าที่ ประกอบอาชีพ หรือ ช้างเท้าหน้า ในขณะฝ่ายหญิงมีหน้าทีด่ แู ลความเรียบร้อยของบ้าน จัดเตรียมอาหาร ดูแลบุตร มีอำ� นาจการตัดสินใจน้อยกว่าฝ่ายชาย หรือ ช้างเท้าหลัง แต่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะการเปลีย่ นแปลงสังคม ยอมรับความเสมอภาคทัง้ สองเพศมากขึน้ และเห็นคุณค่าของทัง้ สองเพศตามบทบาททางสังคมที่กำ� หนดไว้คือ  ความเป็นเพศหญิง เพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนโยน คุณค่าของเพศหญิงอยู่ที่มารยาท น�้ำใจและความดี ซึ่งเป็นความงามที่แท้จริง คุณค่าของหญิงไม่ได้อยู่ที่การแต่งกาย เครื่องประดับ ดังนั้นเพศหญิงต้องรักษาคุณค่าของตัวเองไว้ไห้สมบูรณ์ ควรค่าแก่การให้เกียรติ  ความเป็นเพศชาย เพศชายเป็นเพศที่เข้มแข็ง คุณค่าของเพศชายอยู่ที่ความสุภาพ มีมารยาท มีน�้ำใจ ให้เกียรติและช่วยเหลือ ผู้ที่อ่อนแอกว่า คุณค่าของเพศชายไม่ได้อยู่ที่การใช้กำ� ลังหรือออกแรง แม้ว่าบทบาทของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันไปตามความคาดหวังตามข้อก�ำหนดของสังคม แต่ไม่ว่า จะเป็นชายหรือหญิง  คุณค่าของทั้งสองเพศเหมือนกันคือความดีที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง มิใช่จากรูปลักษณ์หรือ ส่วนประกอบภายนอก  การปฏิบัติอย่างมีคุณค่าของเพศชายและเพศหญิง  มีดังนี้

 มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น  ปฏิบตั ติ นในการช่วยเหลืองานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมด้วยความเต็มใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์

การปฏิบตั ติ นตามบทบาททางเพศของตน จะช่วยจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมทีน่ า่ อยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั มีหลายประการที่ท�ำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่เบี่ยงเบนทางเพศไป  นักเรียนจึงควรระมัดระวังและท�ำความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมทางเพศอย่างถ่องแท้  ดังตัวอย่างต่อไปนี้


การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 คุณค่าของเพศชายหญิงวัยรุ่นไม่ได้อยู่ที่การมีคู่รัก

การมีคู่รักเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งธรรมชาติสร้างมาให้หญิงและชายคู่กันเมื่อถึงวัยอันสมควร  คือวัยเด็กที่ 23 ต้องศึกษาเล่าเรียนก็มีเพื่อนไว้เป็นที่ปรึกษาสนทนาในเรื่องเรียน ไปไหนไปด้วยกัน คนทั่วไปเรียกว่าคู่รักโดย ไม่ทำ� ตัวเสียหายหรือผิดศีลธรรมอยู่ในกรอบประเพณี แต่เมือ่ โตเป็นผูใ้ หญ่มงี านท�ำ มีหลักฐานมัน่ คงแล้ว ค�ำว่ารัก ก็จะเปลี่ยนไปจากวัยเด็ก ดังนั้นวัยเรียนการไม่มีคู่รักจึงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสิ่งดีเพราะมีสมาธิในการเรียนใช้เวลา ในการเรียนได้เต็มที่  คุณค่าของวัยรุ่นหญิงไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายล่อแหลม การแต่งกายตามค่านิยมหรือตามสมัยนิยมมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม ผู้ที่แต่งกายสวยงาม เหมาะสม กับรูปร่างและวัย  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะการแต่งกายที่เหมาะสมสวยงาม หมายถึง เลือกให้เหมาะสม กับรูปร่าง คนอ้วน คนผอม คนขาว คนด�ำ อายุมาก เหมาะกับสถานที่ เช่น งานวัด งานขึ้นบ้านใหม่ เหมาะกับเวลา เช่น งานตอนเช้า งานตอนบ่าย งานตอนกลางคืน เป็นต้น รวมทัง้ การแต่งกายทีเ่ หมาะสม ต้องไม่เปิดเผยร่างกายจนเกินไปตามวัฒนธรรมของไทย เช่น การแต่งกายล่อแหลม ผู้ที่ชอบตามสมัยหรือ น�ำสมัย เช่น สวมใส่เสื้อผ้าสั้นเกินจ�ำเป็น การสวมใส่เสื้อผ้าบาง การสวมใส่เสื้อผ้าไม่ใส่ชุดชั้นใน การสวมใส่ เสื้อผ้าที่มีรู หรือการสวมใส่เสื้อเกาะอก  ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศ ในปัจจุบันวัยรุ่นมีการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศในลักษณะของคู่รักซึ่งวัยรุ่นบางรายมีคู่รักนับเป็น ปัญหาเพราะเป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ต้องอาศัยพ่อแม่เรื่องค่าเล่าเรียน ค่าขนม นอกจากนี้ในการคบเพื่อน ต่างเพศของวัยรุน่ บางคูอ่ าจประพฤติตนเลียนแบบภาพยนตร์หรือการแสดงออกของวัยรุน่ ตะวันตกกล่าวคือ  มีการ แสดงความรักอย่างเปิดเผยในสาธารณชนหรือการพบปะกันตามล�ำพังท�ำให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ดังนั้น นักเรียนควรระมัดระวังเหตุการณ์เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง

4

ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ

ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศและการแสดงออกทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การเกิดอารมณ์ คือ ความรู้สึกทางเพศ เป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์จะเกิดเมื่อหญิงชายเข้าสู่วัยรุ่นเกิด แรงขับทางเพศที่เป็นสาเหตุให้เกิดความต้องการทางเพศ นอกจากนี้ธรรมชาติได้สร้างอารมณ์ของมนุษย์ ทีเ่ ป็นวัยรุน่ ทีก่ ำ� ลังอยากรูอ้ ยากเห็นอยากทดลองสิง่ แปลกใหม่อยูเ่ สมอ  สนใจชอบเลียนแบบผูใ้ หญ่หรือคนมี ชือ่ เสียงจึงจ�ำเป็นต้องศึกษาและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องจึงจะเกิดผลดีตอ่ สุขภาพ  ถ้าไปทดลองหรือเรียนรูอ้ ย่างผิด  ๆ จะเป็นการด�ำเนินชีวิตและอนาคต เช่น เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ เมือ่ เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่ไม่ใช่เวลาและโอกาสทีถ่ กู ต้องเหมาะสมจะปลดปล่อยตามธรรมชาติได้กต็ อ้ ง หาวิธีควบคุมตัวเอง ดังนี้ 

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

2


24

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น  ออกก�ำลังกายหรือท�ำงานที่ต้องออกแรง  เล่นกีฬาหรือท�ำกิจกรรมนันทนาการ  หลีกเลี่ยงการสนทนา  หลีกเลี่ยงการอยู่กับเพศตรงข้าม  ฝึกสมาธิหรือฟังธรรม

รูปที่ 2-4 : การเล่นกีฬาเป็นการจัดการกับอารมณ์ทางเพศวิธหี นึง่ ที่มา : http://www.hdwallpapersinn.com/

5

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกาย  จิตใจ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเพศ วัยรุ่นจะเริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้าม เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ ประกอบกับเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง มี การแสดงออกทางอารมณ์ ที่ รุ น แรงและอาจยั ง มี ความเข้ า ใจที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั ก ในเรื่ อ งเพศ  รวมทั้ ง สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ทีม่ ปี จั จัยและสถานการณ์ทยี่ วั่ ยุชกั น�ำให้วยั รุน่ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ได้ง่ายและอาจน�ำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ที่จะท�ำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา มากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์  ถูกพักการเรียน  ฆ่าตัวตาย ท�ำแท้งผิดกฎหมาย ทอดทิ้งเด็ก เป็นต้น วัยรุน่ จึงควรมีการแสดงออกทางเพศทีเ่ หมาะสม รูจ้ กั หลีกเลีย่ งและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์ เสี่ยงที่จะน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างสดใสในช่วงวัยรุ่น และเติบโตไปสูผ่ ใู้ หญ่อย่างมีความสุข การเปลีย่ นแปลงไปของสังคมในปัจจุบนั น�ำมาซึง่ ปัจจัยและสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ล่อแหลมและอันตรายต่อวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศเป็นปัญหาที่ส�ำคัญประการ หนึง่ ของวัยรุน่ หากวัยรุน่ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการมีเพศสัมพันธ์ อาจท�ำให้เกิดปัญหา การติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ตามมา และในวัยรุ่นหญิงอาจท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์โดย ไม่ตั้งใจได้  ดังนั้นนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและ สถานการณ์เสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ และการตัง้ ครรภ์โดยไม่ตงั้ ใจ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม 5.1 ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชาย พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชายที่เป็นปัญหา ได้แก่ 5.1.1 การอ่านการ์ตูนลามกและสื่อลามก เช่น วีซีดี วีดีโอ เป็นต้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เพราะสื่ อ ลามกเหล่ า นี้ มั ก จะแสดงพฤติ กรรมทางเพศที่ ผิ ด ไปจากความจริ ง


การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือ่ จะดึงดูดความสนใจของผูด้ ู การดูสอื่ ลามกอาจท�ำให้ขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ ไปหลอกลวงหรือข่มขืนผูอ้ นื่ ได้ 25 หากดูสื่อเหล่านี้เป็นประจ�ำ จะท�ำให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติได้ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์  เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ก�ำลังเจริญเติบโตจึง ควรเอาเวลาไปออกก�ำลังกายหรือท�ำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากกว่า      5.1.2 การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม  โดยอาจจะเป็นเพื่อนหญิง  คู่รัก  หรือหญิง ขายบริการทางเพศจะท�ำให้ติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ หากไม่ใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้ง ยังท�ำให้ฝ่ายหญิงเสียหายและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ถูกด�ำเนินการทางกฎหมาย หากฝ่าย หญิงแจ้งความว่าถูกล่อลวงหรือใช้ก�ำลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์  หรือฝ่ายหญิงอาจตั้งครรภ์ ในขณะที่ วัยรุน่ ชายยังไม่พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบเพราะยังเรียนไม่จบ ยังไม่สามารถท�ำงานหาเงินมาส่งเสียเลีย้ งดู  และยัง ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมีครอบครัวหรือเป็นพ่อของลูก 5.1.3 การส�ำส่อนทางเพศโดยการมีสัมพันธ์กับผู้หญิงหลาย ๆ คน จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติด โรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์หากไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะหากมีการดื่มสุราจะท�ำให้มึนเมาและ ไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้ 5.2 ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิง พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงที่เป็นปัญหา ได้แก่ 5.2.1 การแต่งตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม โดยไม่ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและ ความปลอดภัย เช่น ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก กางเกงขาสั้น กางเกงเอวต�่ำ เป็นต้น จะเสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรมทางเพศได้ง่าย 5.2.2 การยอมมีเพศสัมพันธ์กบั คูร่ กั เพราะคิดว่าความสัมพันธ์จะยาวนานมัน่ คง หรือท�ำให้คนรัก ไม่ไปมีคนอื่น จริง ๆ แล้วเป็นการแสดงออกที่ผิด เพราะการที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์จะท�ำให้ฝ่าย ชายคิดว่าผู้หญิงอาจเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วเช่นกันและการท�ำเช่นนี้ ไม่ท�ำให้ฝ่ายชายมี ความรักและความสัมพันธ์ต่อผู้หญิงตลอดไปได้  เพราะความรักจะมีองค์ประกอบด้านอื่น  ๆ  ได้แก่ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ความเอื้ออาทร มีนิสัยใจคอที่เข้ากันได้ เป็นต้น อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้อง เติบโตต่อไปและยังต้องพบผู้คนอีกมากในวันข้างหน้า  หากวันใดที่ต้องเลิกคบกับฝ่ายชายในฐานะคนรัก แล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง นอกจากนี้ยังเป็นการท�ำให้พ่อแม่และบุคคลที่รักเราต้องเสียใจกับ พฤติกรรมของเรา  และยังอาจติดโรคเอดส์จากคนรักหรือตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจได้ 5.2.3 การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว  พบว่า  ผู้หญิงที่เคยมี เพศสัมพันธ์กับคนรักไปแล้วมักจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนต่อมาหรือเพื่อเหตุผลอื่น เช่น เพื่อแลก กับเงินที่จะมาซื้อสิ่งของราคาแพงตามที่ตนเองต้องการ เพราะคิดว่าตนเองไม่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรจะเสีย อีกแล้ว ความคิดเช่นนี้ไม่ถกู ต้อง เพราะคนทุกคนมีคณุ ค่าและศักดิศ์ รีในตัวเอง การทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์มา ก่อนในอดีตไม่ได้ท�ำให้คุณค่าของตัวเราลดลง  หากการกระท�ำของตัวเราในปัจจุบันและอนาคตต่างหาก จะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเรา  นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหลายคนจะยิ่ง เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์หรือโรคทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ตามมาได้

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

2


การพัฒนาคุณภาพชีวิต

26

6

วัยรุ่นกับการเกิดอารมณ์ทางเพศ

อารมณ์ทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงการเข้าสูว่ ยั รุน่   เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ของร่างกายที่จะสืบทอดและด�ำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ โดยมีสิ่งเร้าส�ำคัญใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะ ของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายใน (intrinsic stimulus) และลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก (extrinsic stimulus)

6.1 ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายใน

ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายใน หมายถึง สิ่งเร้าซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในร่างกาย โดยได้รับอิทธิพลมาจากการท�ำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งผลิตฮอร์โมนออกมาเพื่อ กระตุน้ ให้รา่ งกายมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง  ต่อมไร้ทอ่ ทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมและกระตุน้ รวมทัง้ ผลิตฮอร์โมนทางเพศที่สำ� คัญ ได้แก่ 6.1.1 ต่อมใต้สมอง  หรือพิทูอิทารี (pituitary gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่สำ� คัญที่สุดของร่างกาย และถือว่าเป็นต่อมหลักในการควบคุมการเจริญเติบโตของ ร่างกายและพัฒนาการทางเพศ  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มาสเตอร์แกลน (master gland) 6.1.2 ต่อมเพศ (Sex gland) ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายในที่กระตุ้นให้คนเราเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศ และน�ำไปสู่การเกิดอารมณ์ทางเพศตามช่วงวัย ในเพศชายต่อมเพศ คือ ลูกอัณฑะ (testis) ส่วนใน เพศหญิงต่อมเพศ คือ รังไข่ (ovary) ฮอร์โมนที่ต่อมเพศในแต่ละเพศผลิตออกมา  มีคุณลักษณะที่ เกีย่ วข้องกับพัฒนาการทางเพศ และการเกิดอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ดังนี้ 1) ฮอร์โมนเพศของเพศชาย เมือ่ ย่างเข้าสูช่ ว่ งวัยรุน่   กลุม่ เซลล์เนือ้ เยือ่ ของลูกอัณฑะ นอกจากจะผลิตเซลล์เพศชายหรือ อสุจิ (sperm) แล้ว ยังผลิตฮอร์โมนเพศออกมาด้วย ที่ส�ำคัญ คือ ฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน (testosterone) ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้จะส่งผลให้วัยรุ่นเพศชายมีลกั ษณะความเป็นชายทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของการเกิดความรูส้ กึ ต้องการทางเพศขึน้ และหากตัดลูกอัณฑะทั้งสองข้าง ออกในช่วงของวัยเด็ก จะส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติในร่างกายขึน้ เป็นต้นว่า อวัยวะเพศจะไม่เจริญเติบโต ไม่มีคุณลักษณะของความเป็นชาย มีการสะสมของไขมันบริเวณใบหน้า แขน หน้าอก และบริเวณรักแร้ มากขึ้น และยังพบว่าบริเวณกล่องเสียงจะมีขนาดที่เล็กลง ส่งผลให้มีเสียงคล้ายผู้หญิง  และถ้าหากตัดลูก อัณฑะทั้งสองข้างออกในวัยผูใ้ หญ่ จะส่งผลให้เป็นหมัน ไม่มคี วามรูส้ กึ ทางเพศ และมีคณุ ลักษณะบางประการ ไปในทางเพศหญิง ได้แก่ ความแข็งแรงลดลง ขนาดของกล้ามเนื้อเล็กลง เป็นต้น 2) ฮอร์โมนเพศของเพศหญิง ในเพศหญิงรังไข่ถอื ว่าเป็นต่อมเพศ จะผลิตฮอร์โมนส�ำคัญที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของ เพศหญิงออกมาที่ส�ำคัญ ได้แก่ ฮอร์โมนเอสตราดิโอล (estradiol) ฮอร์โมนฟอลลิคิวลาร์ (follicular) และ ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน (progesterone) โดยแต่ละชนิดจะมีคณุ สมบัตใิ นการกระตุน้ และควบคุมพัฒนาการ ทางเพศในเพศหญิง เป็นต้นว่า ฮอร์โมนเอสตราดิโอล และฮอร์โมนฟอลลิคิวลาร์ ซึ่งโดยภาพรวมจะมี


การพัฒนาคุณภาพชีวิต อิทธิพลในการควบคุมคุณลักษณะของความเป็นหญิง ตลอดจนกระตุ้นให้อวัยวะเพศของเพศหญิงเปลี่ยน จากลักษณะในวัยเด็กไปสูว่ ยั ผูใ้ หญ่มากขึน้   นอกจากนีย้ งั ส่งผลให้มรี ปู ร่างที่ได้สดั ส่วนมากขึน้ มีประจ�ำเดือน 27 และมีการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เป็นผู้หญิง  และเกิดความรู้สึกต้องการทางเพศขึ้น เช่นเดียวกับเพศชาย แต่โดยธรรมชาติความรู้สึกที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพศหญิงจะควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ดกี ว่าเพศชาย และพบว่าฮอร์โมนเอสตราดิโอลยังมีคุณลักษณะในการกระตุ้นให้รังไข่ผลิตไข่ออกมาเดือนละฟองสลับกัน ข้างซ้ายข้างขวา โดยมีฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ท�ำหน้าที่กระตุ้นให้ผนังมดลูกมีความหนาขึ้นเพื่อพร้อมรับ การฝังตัวของไข่ที่ได้รบั การผสม  ฮอร์โมนเพศเป็นปัจจัยภายในทีส่ ำ� คัญทีเ่ ป็นสิง่ เร้าให้วยั รุน่ พัฒนาการของ อารมณ์ทางเพศเกิดขึน้ และน�ำไปสูก่ ารเกิดความต้องการทางเพศตามช่วงวัย ในเพศชายฮอร์โมนทีเ่ ป็นปัจจัย ส�ำคัญ คือ ฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน ส่วนในเพศหญิง คือ ฮอร์โมนเอสตราดิโอล และฮอร์โมนฟอลลิควิ ลาร์ 6.2 ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นผู้ที่รับรู้ให้เกิด อารมณ์ทางเพศขึ้น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 6.2.1 สื่อรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบนั มีสอื่ หลากหลายรูปแบบทีก่ ระตุน้ ให้วยั รุน่ เกิดอารมณ์ทางเพศ โดยเฉพาะสือ่ ทางเพศเป็น สือ่ ทีน่ ำ� เสนอภาพหรือข้อมูลที่ให้ความรูเ้ รือ่ งเพศมีทงั้ สือ่ ทีส่ ร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์  สือ่ ทีส่ ร้างสรรค์ คือ สื่อ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกวิธี  การป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ เป็นต้น ส่วนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับของสื่อทางเพศที่ห้ามมีการเผยแพร่ ในสังคมไทยอย่างเด็ดขาด  ส่วนระดับที่สอง  เป็นสื่อทางเพศที่ต้องห้ามเนื่องจากเป็นผลมาจากศีลธรรม อันดีงามของสังคมไทย ความหลากหลายของสื่อที่กล่าวมาข้างต้นนั้น วัยรุ่นบางคนก็ไม่สามารถแยกแยะ สื่อที่สร้างสรรค์กับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ได้  จึงได้รับเอาข้อมูลเรื่องเพศมาจากสื่อทั้งสองประเภท  สื่อที่ ไม่สร้างสรรค์จงึ มีการผลิตและเผยแพร่มากขึน้ ทุกวัน ทัง้ ในรูปแบบหนังสือและวารสารต่าง ๆ สือ่ ทีอ่ ยู่ในรูป ของภาพยนตร์ก็มี  และที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ  ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้ถูกน�ำมาใช้เป็นสื่อทางเพศอีก ช่องทางหนึ่ง บางกรณีน�ำเสนอผ่านเว็บไซต์ บางกรณีก็น�ำเสนอในรูปแบบเกมออนไลน์ และจะเห็นได้ว่า ระบบนีบ้ างทีกข็ าดการดูแลและการจัดการทีด่ ี จึงท�ำให้มกี ารเผยแพร่ลกุ ลามอย่างรวดเร็ว  นอกจากจะยัว่ ยุและ กระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังอาจน�ำไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อีกด้วย จากความส�ำคัญของสือ่ ในรูปแบบต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมา อาจกล่าวได้วา่ สือ่ ทีก่ ล่าวมาจัดเป็นสิง่ เร้าภายนอก ทีส่ ำ� คัญ  ซึง่ ผูเ้ กีย่ วข้องตลอดจนวัยรุน่ ต้องให้ความส�ำคัญและระมัดระวังในการเลือกรับสือ่ ทีถ่ กู ประเภทด้วย 6.2.2 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบนั คงต้องยอมรับกันว่า สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เปลีย่ นไป เนือ่ งจากมีการรับ เอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกให้มามีบทบาทในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น  ท�ำให้วัยรุ่นไทยมี ความกล้าแสดงออกมากขึน้ ทัง้ ทางด้านการแต่งกาย การคบเพือ่ นต่างเพศ ซึง่ มีอสิ ระมากขึน้ นอกจากนี้ ปัจจุบันสภาพของครอบครัวไทยเปลี่ยนไป ผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับบุตรหลานน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก สภาพของภาวะทางเศรษฐกิจ  นอกจากนีย้ งั พบว่าความมีอสิ ระของสือ่ ต่อการน�ำเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีจ้ ดั ได้วา่ เป็นสิง่ เร้าภายนอกที่สำ� คัญที่สามารถจะเร้าและกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดความต้องการ ทางเพศขึ้นได้  โดยเฉพาะหากขาดการดูแลและการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

2


28

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.2.3 ค่านิยมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุ่น ผลจากสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทางสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ วัยรุน่ ไทยเกิดค่านิยมและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในหลายลักษณะ เป็นต้นว่า ค่านิยมในเรือ่ งการแต่งกาย ตามสมัยนิยม (Fashion) ทีม่ ากเกินไปของวัยรุน่ โดยไม่คำ� นึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น การสวมเสือ้ ผ้า ทีร่ ดั รูปท�ำให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้ง หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายมากเกินไปของเพศหญิง ซึง่ การแสดงออก ดังกล่าวอาจกระตุ้นและยั่วยุให้เพศชายเกิดอารมณ์ทางเพศได้  นอกจากนี้ยังพบว่า  วัยรุ่นมักจะมีค่านิยม เกีย่ วกับความต้องการในการแสดงออกโดยอิสระ  เป็นต้นว่า  การเทีย่ วเตร่ในเวลากลางคืน  การสัมผัสร่างกาย ของเพศตรงข้ามหรือการจับมือถือแขน  กอดจูบกันในทีส่ าธารณะ  การอยูล่ ำ� พังสองต่อสอง  หรือการไม่ให้ ความส�ำคัญเรื่องการรักษาพรหมจรรย์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส�ำคัญมาก ๆ เพราะถือว่าเป็นความคิดของวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าได้รบั การเรียนรูม้ าแบบผิด ๆ และ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศไว้ได้ ก็อาจท�ำให้เกิดความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเลยก็ได้ วัยรุ่น จึงควรตระหนักในการควบคุมอารมณ์ทางเพศให้อยูใ่ นสภาวะทีเ่ หมาะสม และควรมีสติยงั้ คิดอยูต่ ลอดเวลาด้วย ผลกระทบจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุน่ ลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจและร่างกายซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิด อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและวัยรุ่นเองก็ไม่ควร จะพยายามฝืนหรือแสร้งท�ำเป็นว่าตนเองไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น เพราะการกระท�ำดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิด อันตรายแก่จิตใจและร่างกายของวัยรุ่นได้  แต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ก็ควรได้รับการควบคุม และจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม  เพราะหากขาดการควบคุม  และจัดการอย่างถูกต้องแล้วย่อมจะน�ำมาสู่ ผลกระทบในด้านลบ ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น  จนน�ำมาสู่ปัญหาทางสังคมที่เห็น ได้ชัด คือ การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ซึ่งน�ำปัญหาต่าง ๆ ตามมา เป็นต้น การเกิด ปัญหาการตัง้ ครรภ์ที่ไม่พงึ ประสงค์  โรคติดต่อทางเพศ  โดยปัญหาเหล่านีถ้ อื ว่าเป็นปัญหาทีเ่ ป็นผลกระทบ ที่สืบเนื่องมาจากอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นที่ไม่ได้รับการควบคุมและจัดการอย่างเหมาะสม

7

แนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น

การจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น  มีแนวทางการปฏิบัติที่ส�ำคัญอยู่ 2 ลักษณะ ประกอบด้วย  แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศและแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ผ่อนคลายความต้องการทางเพศ

7.1 แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ

แนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ระงับอารมณ์ทางเพศ หมายถึง ความพยายามในการทีจ่ ะหลีกเลีย่ งต่อสิง่ เร้าภายนอก ที่มากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่เพิ่มมากขึ้น  แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ มีดังนี้ 7.1.1 หลีกเลีย่ งการดูหนังสือหรือภาพยนตร์หรือสื่อ Internet ที่มีภาพหรือข้อความที่แสดงออกทาง เพศซึ่งเป็นการยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ


การพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.1.2 หลีกเลีย่ งการปฏิบตั หิ รือท�ำตัวปล่อยวางให้ความสบายเกินไป เช่น การนอนเล่น ๆ โดยไม่หลับ การนั่งฝันกลางวันหรือนั่งจินตนาการที่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งเพศ  การอยูใ่ นสภาพของบรรยากาศที่มีแสงสีที่ก่อ 29 หรือปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ 7.1.3 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดโอกาสการถูกสัมผัสในลักษณะต่าง ๆ กับเพศตรงข้าม ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวมักก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ เช่น การจับมือถือแขน [10%] การกอดจูบ [60%] การลูบคล�ำ [80%] การเล้าโลม [100%] 7.1.4 หลีกเลี่ยงและรู้จักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้เที่ยวเตร่  พักผ่อนในแนวทางกระตุ้นให้เกิด อารมณ์ทางเพศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน การดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มมึนเมาต่าง ๆ ซึ่งสามารถ น�ำพาไปสู่การเกิดอารมณ์ทางเพศได้ 7.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความต้องการทางเพศ การปฏิบตั เิ พือ่ ผ่อนคลายความต้องการทางเพศ ในทีน่ หี้ มายถึง การผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ทีเ่ กิดมาจากความต้องการทางเพศซึง่ เป็นผลมาจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผล กระทบต่อบุคคลอื่นและสุขภาพของผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติโดยทั่วไป  อาจมี  2  ลักษณะ ประกอบด้วย วิธกี ารผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วย การเบี่ยงเบนทางอารมณ์ และวิธีการผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการบ�ำบัดความใคร่ด้วยตนเอง 7.2.1 การผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ  หมายถึง การใช้แนวทางในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ เพือ่ หันเห ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ  ลดพลังความต้องการทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงวัยดังกล่าวให้ลดลง การเบีย่ งเบนอารมณ์ทางเพศปฏิบตั ไิ ด้หลายลักษณะ เช่น การออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาทุกวัน การเรียนหรือ การท�ำงาน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือร่วมในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคมตามโอกาสทีเ่ หมาะสม ฯลฯ โดยการปฏิบัติที่กล่าวมาจะช่วยให้มีความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ที่เกิด ขึ้นได้ 7.2.2 การผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการบ�ำบัดความใคร่ด้วยตนเอง การบ�ำบัดความใคร่ดว้ ยตนเอง  หมายถึง การผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการจงใจกระตุน้ ให้เกิดความรู้สึกทางเพศในตนเองด้วยการกระตุ้นบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ การบ�ำบัดความใคร่ ด้วยตนเองนี้  นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ไม่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่การบ�ำบัดด้วยวิธีการ ที่ถูกต้องเหมาะสมยังส่งผลให้สขุ ภาพทางกายและทางจิตของบุคคลดีขนึ้ ได้อกี ด้วย แต่ก็ไม่ควรปฏิบัติบ่อย จนเกิดความหมกมุ่นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่อาจส่งผลลบต่อบุคลิกภาพและความ เข้มแข็งทางด้านการควบคุมอารมณ์ที่ดีได้ควรระลึกถึงหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใน 3 ลักษณะส�ำคัญคือ 1) ค�ำนึงถึงหลักความสะอาดเป็นพืน้ ฐาน 2) ค�ำนึงถึงสถานที่ในการปฏิบัติ 3) ต้องไม่ปฏิบัติด้วยวิธีการที่รุนแรง รูปแบบและวิธีการปฏิบัติของการบ�ำบัดความใคร่ด้วยตนเอง 1) ในเพศชาย เพศชายมักใช้มือไปกระตุ้นหรือสัมผัสที่องคชาต หรือบริเวณอื่น ๆ ที่ไวต่อ ความรู้สึก ในการปฏิบัติดังกล่าวต้องระลึกถึงหลักการส�ำคัญใน 3 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

2


30

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) ในเพศหญิง พบว่ามีวิธีการปฏิบัติในหลายวิธี เช่น การใช้บริเวณต้นขาหนีบอุปกรณ์ การนอน หรืออาจใช้มอื สัมผัสด้วยความนุม่ นวลบริเวณอวัยวะทีไ่ วต่อความรูส้ กึ จนบรรลุความต้องการทางเพศ ต้องระมัดระวังหรือหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิในบางลักษณะทีม่ คี วามรุนแรง เช่น การใช้นำ�้ ฉีดทีบ่ ริเวณอวัยวะเพศ หรือการใช้นิ้วหรือวัตถุใด ๆ สอดเข้าไปเสียดสีในช่องคลอด วิธีการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิด อันตรายโดยเฉพาะการอักเสบ และการติดเชือ้ ในระบบสืบพันธุ์จนเป็นอันตรายร้ายแรงตามมา ต้องระลึกถึง หลักการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับ 3 ลักษณะส�ำคัญที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย

บทสรุป

ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศ มีปัจจัยหลัก 3 ประการคือ 1. ปัจจัยทางชีววิทยา 2. ปัจจัยทางสังคม 3. ปัจจัยทางจิตวิทยา อิทธิพลต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในวัยรุ่น คือ 1. อิทธิพลจาก ครอบครัว 2. อิทธิพลจากเพื่อน 3. อิทธิพลจากสังคม 4. อิทธิพลทางวัฒนธรรม อารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงการเข้าสู่วัยรุ่นเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความพร้อมของร่างกายที่จะสืบทอดและด�ำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ โดยมีสิ่งเร้าส�ำคัญใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายใน (intrinsic stimulus) และ ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก (extrinsic stimulus) การจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น มีแนวทางการปฏิบัติที่ส�ำคัญอยู่ 2 ลักษณะ ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ และ แนวทางการปฏิบัติเพื่อ ผ่อนคลายความต้องการทางเพศ

คำ�ถามท้ายหน่วยที่ 2 ตอนที่ 1

จงเติมค�ำตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. สิ่งที่ทำ�ให้ลักษณะทางเพศของชายและหญิงแตกต่างกัน คือ 2. ร่างกายที่มีความผิดปกติทางเพศบกพร่องหรือทำ�งานผิดปกติไป เพศแบบนี้ทางการแพทย์เรียกว่า 3. การพัฒนาการรับรู้ทางเพศของตนเองในเด็กจะอยู่ ในช่วงใด


การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. วัฒนธรรม  หมายถึง 5. ตามลักษณะทางเพศของชายและหญิง ในเพศชายจะมีโครโมโซม เพศหญิงจะมีโครโมโซม 6. แบบแผนความคิดและการกระทำ�ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น ความหมายของ 7. ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชาย ได้แก่ 8. ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายในกับการเกิดอารมณ์ทางเพศ หมายถึง 9. ฮอร์โมนที่สำ�คัญในการพัฒนาการทางเพศหญิง ได้แก่ 10. ลักษณะสำ�คัญในการควบคุมอารมณ์ทางเพศที่ดี ได้ คือ

1. 2. 3.

จงท�ำเครื่องหมายกากบาท (✕) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศ  คือ ปัจจัยใด ก. ปัจจัยทางชีววิทยา ข. ปัจจัยทางสังคม ค. ปัจจัยทางจิตวิทยา ง. ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ จ. ที่กล่าวมาผิดทุกข้อ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซม ฮอร์โมน ที่มี ผลต่อพัฒนาการทางเพศ คือปัจจัยในข้อใด ก. ปัจจัยทางชีววิทยา ข. ปัจจัยทางสังคม ค. ปัจจัยทางจิตวิทยา ง. ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ จ. ที่กล่าวมาผิดทุกข้อ โครโมโซมใด เป็น โครโมโซมของเพศชาย ก. XX ข. YY ค. XY ง. YZ จ. XYZ

4. 5. 6.

ฮอร์โมนจากต่อมเพศคือรังไข่ในเพศหญิงและ อัณฑะในเพศชาย จะเริ่มท�ำงานในวัยใด ก. วัยทารก ข. วัยเด็ก ค. วัยรุ่น ง. วัยผู้ใหญ่ จ. วัยชรา ในทางการแพทย์เชื่อว่า  การพัฒนาการรับรู้ ทางเพศของเด็กจะอยู่ในช่วงวัยใด ก. 3 ขวบปีแรก ข. 4 ขวบปีแรก ค. 5 ขวบปีแรก ง. 6 ขวบปีแรก จ. ทุกวัยจนถึงวัยผู้ใหญ่ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  พฤติกรรมชอบ หนีเรียน พฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืน เป็นผล มาจากอิทธิพลใด ก. อิทธิพลจากเพื่อน ข. อิทธิพลจากสังคม ค. อิทธิพลทางวัฒนธรรม ง. อิทธิพลจากครอบครัว จ. อิทธิพลจากการเมืองการปกครอง

2

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

ตอนที่ 2

31


32

7. 8.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อใดกล่าวถึงคุณค่าของความเป็นชาย เป็นหญิง ตามวัฒนธรรม และเงื่อนไขของแต่ละสังคม  ก. น�ำ้ ขึ้นให้รีบตัก ข. มารยาหญิงร้อยเล่มเกวียน ค. ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ง. ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร โบราณว่า จ. ผูช้ ายเป็นช้างเท้าหน้า ผูห้ ญิงเป็นช้างเท้าหลัง ข้อใด เป็น วิธีควบคุมตัวเองเมื่อเกิดอารมณ์ ทางเพศ  ก. สมชายมุ่งมั่นในการเรียนเพิ่มขึ้น ข. สนธยาไปเล่นฟุตซอลกับเพื่อน ค. เอกราชหลีกเลีย่ งการอยูก่ บั สมศรีสองต่อสอง ง. สุชาเข้าวัดเพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมและปฏิบตั ิ สมาธิ จ. ทุกข้อเป็นวิธีควบคุมตัวเองเมื่อเกิดอารมณ์ ทางเพศ 

ตอนที่ 3 1. 2. 3. 4. 5.

9. ข้อใด เป็น ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน่ ชาย ก. การอ่านการ์ตูนลามกและสื่อลามก ข. การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ค. การส�ำส่อนทางเพศโดยการมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหลาย ๆ คน ง. การแต่งตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของ เพศตรงข้าม โดยไม่คำ� นึงถึงความเหมาะสม จ. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. 10. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้า ภายใน ไม่ถูกต้อง ก. รังไข่ ฮอร์โมนเอสตราดิโอล ข. ลูกอัณฑะผลิตฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน ค. รังไข่ในเพศหญิง ผลิตน�้ำอสุจิและตัวอสุจิ ง. ลูกอัณฑะคือต่อมเพศชาย รังไข่ คือต่อม เพศหญิง จ. ต่ อ มใต้ ส มองมี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า มาสเตอร์แกลน

จงตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ (ท�ำลงในสมุด)

จงกล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศ มาให้ครบทั้ง 3 ประการ จงกล่าวถึงอิทธิพลจากเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในวัยรุ่นมาให้เข้าใจ ให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศ มาให้เข้าใจ เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ  นักเรียนมีวิธีการควบคุมตนเองอย่างไร บอกมาเป็นข้อ ๆ จงกล่าวถึงลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายในที่ทำ�ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

.................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................


การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

life

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you