Page 1

Nationellt forensiskt centrum – NFC

nfc.polisen.se 1


Om NFC Fingeravtryck, dna, elektronisk data eller andra spår kan vara avgörande för att lyckas binda en gärningsperson till ett brott. Vid NFC undersöks och analyseras bevismaterial från brottmål.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten som ansvarar för den forensiska verksamheten inom polisen, från brottsplats till domstol. Huvuduppgiften är att undersöka och analysera bevismaterial och olika spår på uppdrag av rättsväsendets myndigheter. Spektakulära brottfall På NFC blir spektakulära brottfall nedbantade till konkreta frågor: Vilket ämne är det? Kommer färgflagorna från den här bilen? Är blodet från den här personen? Kan kulan ha kommit från det här vapnet? Och så vidare.

Förutom specialiserade undersökningar har NFC också i uppdrag att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling av det forensiska området, samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet. NFC bedriver olika forsknings- och utvecklingsprojekt, till exempel kring dna, nätdroger och brottsplatsdokumentation med teknik som 3D-, VR- och 360-utrustning. NFC växer De senaste åren har antalet ärenden som kommer till NFC ökat kraftigt, samtidigt som ärendena generellt blir mer och mer komplexa. För att möta behovet är NFC mitt i en expansiv fas med ett stort antal nyrekryteringar. NFC har drygt 490 anställda och handlägger ungefär 120 000 ärenden* varje år vid laboratorierna i Linköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. * Exklusive 23 000 ärenden till Migrationsverket samt 10 000 övriga ärenden (2016).

2


3


4


Alkohol och droger Nästan all misstänkt narkotika som beslagtas i Sverige kommer till NFC i Linköping för identifiering och analys. Hit kommer också olika beslag av dopningspreparat, läkemedel, gifter och illegal alkohol.

Proverna som kommer till NFC kan bestå av bland annat pulver, växtmaterial, vätska eller vara i tablettform. NFC fastställer om materialet innehåller en narkotikaklassad substans eller inte, samt vilken substans det i så fall gäller. Dessutom kan jämförelseanalyser utföras för att visa ifall flera olika prover kommer från samma tillverkare. Cannabis är vanligast Under 2016 och 2017 har mer än 40 000 narkotika-, alkohol- och dopningsärenden per år undersökts på NFC.

Cirka 50 procent av materialen som undersöks avseende narkotika innehåller cannabis. Ungefär 20 procent av materialen som undersöks är olika narkotiska läkemedel. Identifierar okända substanser En viktig del i arbetet med droganalyser är också att identifiera okända substanser. Materialet undersöks noggrant med moderna analystekniker för att den kemiska strukturen ska kunna fastställas. De senaste åren har strukturutredningar av så kallade designerdroger/nätdroger blivit allt vanligare. I dessa har strukturen i en narkotikaklassad drog modifierats för att kringgå lagstiftningen. NFC kontrollerar och kalibrerar polisens portabla bevisinstrument för alkoholutandningsprov, PBA. I de fall då resultat från alkoholutandningsprover har ifrågasatts handläggs ärendet på NFC.

5


Dna och biologi I blod, saliv, sperma, vaginalsekret, hår och ben finns unik information om en person som kan utgöra mycket stark bevisning i en brottsutredning. NFC i Linköping analyserar årligen ett stort antal biologiska spår.

Att undersöka biologiska spår och dna kan vara ett komplicerat och tidskrävande arbete. I en undersökning ingår att söka efter spår och säkra dessa samt att utföra bedömningar och värderingar av spårfynd och de analysresultat som erhålls. Grova brott och mängdbrott Under 2016 handlades nästan 16 000 ärenden med biologiska spår och närmare 30 000 personprover analyserades. De ärenden inom dna och biologiska spår som kommer till NFC kategoriseras som antingen mängdbrott eller grova brott.

6

Inbrott, stöld, misshandel och skadegörelse kategoriseras som mängdbrott samtidigt som mord, rån och våldtäkt tillhör grova brott. Vid NFC bedrivs flera forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta i samarbete med externa partners. NFC och Lunds universitet har samarbetat kring dna i mer än tio år och har bland annat utvecklat en metod för att utvinna dna ur jord. Ansvar för dna-registren NFC ansvarar för polisens dna-register som innehåller dna-profiler från personer som är misstänkta eller dömda för ett brott. I registren finns också okända dna-profiler från brottsplatser. Registren innehåller sammanlagt cirka 200 000 dna-profiler. Genom internationella avtal har svensk polis också möjlighet att söka i andra länders dna-register. Läs mer om dna på nfc.polisen.se


7


8


Informationsteknik På NFC undersöks material som bär olika sorters information – såväl digital utrustning som fysiska dokument och handlingar. NFC utvecklar också nya tekniska verktyg för brottsbekämpning.

Vid NFC i Linköping utförs udda och komplexa undersökningar av bland annat data, bild, mobiltelefoner, elektronik och ljud samt olika sorters dokument och handlingar. Det sker ofta med hjälp av kvalificerad analysteknik och i ett nära samarbete mellan forensiker och andra specialister. Utveckling av nya verktyg Den it-forensiska verksamheten utvecklas i snabb takt. NFC ansvarar för utveckling av nya metoder och verktyg för Polismyndigheten för att förenkla,

möjliggöra och kvalitetssäkra analysarbetet som utförs på nationell, regional och lokal nivå. Just nu pågår flera olika projekt, bland annat för att kunna visualisera brottsplatser i 3D och för att utveckla teknik och metoder för ansiktsigenkänning. Dessutom pågår utvecklingsarbeten kring digital forensik i till exempel bilar och uppkopplad hemelektronik. Undersöker sedlar Äkta eller falsk? Vi undersöker allt ifrån tryckta dokument och handlingar, såsom pass, id-kort, körkort och sedlar, till handskrivet material.

NFC deltar i arbetet med att ta fram nya persondokument i brottsförebyggande syfte. Det är vanligt att privatpersoner beställer handstilsundersökningar från NFC.

9


Kemi och teknik Traditionella kriminaltekniska metoder blir aldrig omoderna. Inom kemi och teknik undersöks till exempel fingeravtryck, skoavtryck och vapen.

funktionalitet, registrerar vapen i ett nationellt register, gör rekonstruktioner och vapendestruktioner. Varje år destruerar NFC mellan 20 000 och 30 000 vapen.

På NFC görs många olika typer av jämförelser mellan material, ofta med jämförelsemikroskop där materialet ligger sida vid sida.

Fingeravtryck – en klassisk metod Fingeravtrycksundersökningar är troligtvis den mest klassiska kriminaltekniska metoden. Vid NFC används omkring 15 olika framkallningsmetoder för fingeravtryck där metoderna väljs och kombineras beroende på vilket material som ska undersökas.

Olika sorters spår undersöks – allt ifrån fingeravtryck, fibrer, skoavtryck och däck till inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor. NFC gör också undersökningar av brandrester, fiberplastfusioner och vapen. När polisen har beslagtagit ett vapen skickas detta till NFC för undersökningar. Vapengruppen svarar på tekniska frågeställningar, provskjuter för att testa

10

Kemisk och teknisk brandundersökning Vid misstanke om att en brand är anlagd kan NFC göra brandundersökningar, till exempel för att utesluta att en brand har orsakats av ett elektriskt fel eller för att påvisa och identifiera brännbara vätskor bland brandrester.


11


12


Laboratorier NFC har verksamhet på fyra orter. Huvudlaboratoriet ligger i Linköping och regionala laboratorier finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

På NFC i Linköping utförs majoriteten av alla NFC:s undersökningar. Här utförs undersökningar inom dna och biologiska spår, informationsteknik, alkohol och droger samt inom kemi och teknik. Regionala laboratorier I de regionala laboratorierna analyseras spår som kriminaltekniker, lokala brottsplatsutredare och andra poliser samlar in på brottsplatser. I laboratorierna arbetar bland annat forensiker med att framkalla och identifiera fingeravtryck, analysera mekaniska spår, dokument- och skospår, undersöka vapen samt utföra spårfotografering och videodokumentation.

Huvudlaboratorium Brigadgatan 13, Linköping Antal anställda: 365 (2016) Antal ärenden: 65 300, samt ytterligare 29 000 dna-personprover NFC Väst Ernst Fontells Plats, Göteborg Antal anställda: 22 Antal ärenden: 5 400 NFC Stockholm Polhemsgatan 30, Stockholm Antal anställda: 45 Antal ärenden: 5 400, samt ytterligare 23 000 ärenden från Migrationsverket. NFC Syd Porslinsgatan 4B, Malmö Antal anställda: 31 Antal ärenden: 6 500

13


Möt våra medarbetare:

It-forensiker Vid NFC arbetar specialister inom många olika områden. Informationsteknik är ett av de områden som utvecklas och expanderar snabbast.

Roland Andersson kom till NFC för att göra sitt examensarbete under studietiden. Innan uppdraget ens var slutfört hade han fått fast jobb. I dag är Roland it-forensiker och arbetar med avancerade it-undersökningar. All form av teknisk utrustning Som it-forensiker på NFC kan man arbeta med såväl mjuk- som hårdvara. Här görs undersökningar av all form av teknisk utrustning, som datorer, mobiltelefoner, bilar, klockor, gps-mottagare, kortläsare och störsändare. Det kan handla om bild, ljud, film, text, koordinater och annan data. NFC:s it-forensiker gör svåra och komplexa undersökningar. De undersöker svårt

tilltygad utrustning som till exempel har krossats eller bränts, samt utrustning som har beslagtagits i särskilt grova ärenden. – Det finns stor kunskap inom it-området vid polisen, både nationellt och vid polisens regionala forensiska sektioner som också har it-forensiker anställda, säger Roland. Visionär organisation En viktig del i NFC:s uppdrag är att utveckla nya metoder och verktyg till Polismyndigheten.

– NFC är en visionär organisation som har som mål att hålla sig i framkant i itsammanhang. Jag hoppas och tror att vi framöver kan arbeta än mer proaktivt för att forska och utveckla metoder som kan motverka och bekämpa brottsligheten på it-området, säger han.

Läs mer om en it-forensikers vardag på nfc.polisen.se

14


”Inom polisen får jag möjlighet att bidra till samhället och utveckla expertisen på it-området” På nfc.polisen.se möter du ännu fler av våra medarbetare 15


”Man måste ha respekt för det vi jobbar med. Det är ju inte mjöl och socker” På nfc.polisen.se möter du ännu fler av våra medarbetare 16


Möt våra medarbetare:

Laborant På droganalyssektionen har en laborant helhetsansvar för respektive ärende och följer materialen som ska undersökas. De gör inte alla undersökningar själva – men styr och samordnar processerna.

När ett ärende handläggs på NFC:s droganalyssektion involveras flera olika personer och funktioner. Genom hela processen finns dock en ärendeansvarig handläggare, ofta en laborant, som ansvarar för registrering av material, samordning av undersökningar, att bedöma resultat från instrumentundersökningar, svara på frågor samt redovisa resultat till uppdragsgivaren och avsluta ärendet. – Man måste ha respekt för det vi jobbar med. Det är ju inte mjöl och socker, det kan vara farliga material. Vi jobbar med

skyddsutrustning och vi behöver verkligen ha ett konsekvenstänk, säger Cecilia Björk. Nya nätdroger För att arbeta som laborant på NFC krävs examen från en eftergymnasial utbildning. Det vanligaste bland laboranterna är en examen som biomedicinsk analytiker, alternativt en liknande utbildningsbakgrund inom kemi- eller biologiområdet. Alla nyanställda på NFC genomgår ett internt utbildningsprogram som anpassas utifrån respektive funktion.

– Det kanske mest intressanta med jobbet är när det kommer in nya typer av material. Nätdrogerna dyker ständigt upp i nya varianter och då gäller det att vi fångar upp dem. Undersökningsresultaten utreds då av forensiker, jag identifierar inte själva substansen, säger laboranten Cecilia Björk.

Läs mer om en laborants vardag på nfc.polisen.se

17


Forskning & utveckling En viktig del i NFC:s uppdrag är att öka den forensiska kunskapen och utveckla förbättrade forensiska metoder.

göras i direkt anslutning till ett ärende. Det är viktigt att följa upp hur resultaten kommer verksamheten till godo.

Det forensiska och kriminaltekniska fältet är i ständig förändring och utveckling. Kontinuerlig utvärdering och utveckling av arbetsmetoder och organisationen är en förutsättning för effektivitet och optimal kvalitet i den forensiska verksamheten.

Ett av NFC:s uppdrag inom området informationsteknik är att utveckla nya tekniska metoder och verktyg för polisens arbete, till exempel 3D- och 360-visualiseringar av brottsplatser, arbetet med digital forensik för bilar och smarta hem samt bildanalys med ansiktsjämförelser och automatiserade system.

Samtliga områden NFC:s forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar samtliga sektioner inom NFC, oavsett ämnesområde. Forskning och utveckling bedrivs integrerat eller i nära anslutning till övrig verksamhet och ingår som en naturlig del i verksamhets- och budgetplaneringen. Omfattningen på projekten kan variera från någon vecka till flera år. Utvecklingsarbete kan även behöva

18

Externa samarbeten NFC driver utvecklingsprojekt på egen hand, eller tillsammans med externa partners. NFC samarbetar med bland annat Lunds universitet kring dna, universitetet i Lausanne kring resultatvärdering samt med Totalförsvarets forskningsinstitut kring farliga ämnen, så kallade CBRNE-ämnen.


Internationellt arbete Internationellt arbete är en del av vardagen på NFC, på såväl operativ som icke-operativ nivå. Verksamheten deltar i flera internationella nätverk och samarbetsprojekt och tar regelbundet emot studiebesök från andra länder.

Det internationella arbetet bidrar till att skapa nätverk och till att polisutredningar i olika länder kan göras på ett mer enhetligt sätt. Det ska även möjliggöra utbyte av information och erfarenheter, kvalitetssäkring och utveckling av standarder, forskningssamarbeten, kvalitetstester/färdighetsprov, ”Best Practice Manuals” samt utredning av utbildningsbehov. NFC utför olika operativa undersökningar åt andra länder, till exempel handstilsundersökningar och klassificering av narkotika.

Kompetenssäkring NFC är drivande när det gäller kvalitetsoch kompetenssäkringsfrågor och har fått internationell uppmärksamhet för kompetenssäkringssystemmet KUB. ENFSI NFC:s medarbetare deltar i flera olika internationella grupper, bland annat det europeiska nätverket för forensiska institut, ENFSI. Målsättningen är att garantera kvaliteten på forensiska undersökningar. Prümfördraget Ett samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. De deltagande länderna får rätt att söka i varandras dna-, fingeravtrycksoch fordonsregister. Nationellt forensiskt centrum, NFC, är kontaktpunkt för Prümdna i Sverige.

19


Foton: Polisen Utgivare: Polismyndigheten, NFC Diarienummer: A460.151/2017

FĂślj NFC pĂĽ Instagram @nationelltforensisktcentrum

nfc.polisen.se nfc.polisen.se

Nationellt forensiskt centrum  

Här beskrivs NFC:s verksamhet och ansvarsområden. Du får också möjlighet att möta några av våra medarbetare.

Nationellt forensiskt centrum  

Här beskrivs NFC:s verksamhet och ansvarsområden. Du får också möjlighet att möta några av våra medarbetare.