__MAIN_TEXT__

Page 1

D E S U F E R

4|12|2009 —28|2|2010

PASÁŽ VELETRŽNÍHO PALÁCE — ARCHWAY OF VELETRŽNÍ PALACE NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE — SBÍRKA MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ NATIONAL GALLERY IN PRAGUE — COLLECTION OF MODERN AND CONTEMPORARY ART


Hlavní partner NG v Praze Major partner of the NG in Prague

Partner NG v Praze Partner of the NG in Prague

Patron NG v Praze Sponsor of the NG in Prague

Hlavní mediální partner NG v Praze Major media partner of the NG in Prague

Mediální partneři NG v Praze Media partners of the NG in Prague


REFUSED Tato výstava je uspořádána z děl, která nebyla vybrána komisí letošní soutěže NG 333. Co více, většina z nich byla vyřazena hned v prvním kole výběru. Jsou to tedy díla v jistém smyslu neviditelná, protože jsou na první pohled nezařaditelná. Odborník zabývající se uměním jim nevěnuje pozornost, neboť nesplňují jeho vyhraněné požadavky a jasná očekávání. Právě tím jsou však díla možná výjimečná. Paradoxně, a to je smyslem této výstavy, v širším a obecnějším kontextu působí díla nezvykle živě. Je pro ně typická jistá naivita, ale zároveň i odhodlanost jít vlastní cestou, nestydět se, nebát se kritiky, kterou si lze ve většině případů snadno představit již předem. Mnohá z děl se totiž vyznačují stylem, jenž se povrchně může jevit jako konzervativní či zastaralý, nebo naopak jako dětinský a nedotažený do umělecké bravurnosti. Je to asi tím, že jejich autoři nehledají jen odpovědi, ale především otázky, na které má vůbec smysl odpovídat. Věříme, že určitě stojí za to „odmítnutá“ díla zhlédnout; snad jako doplnění oficiálního výběru finalistů soutěže NG 333, ale i nezávisle na něm. Jejich společným jmenovatelem je asi to, co odborník často nevidí. Je tedy na divákovi, aby se díval a soudil vlastníma očima.

Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze

REFUSED This exhibition is made out of works that were not selected by this year’s committee of the NG 333 competition. Most of the works here were in fact ruled out right at the very beginning of the selection process. This in a sense makes them invisible. They cannot be automatically classified. An expert dealing with art would pay no attention to them, because they do not meet his or her clear expectations and demands. This, however, may at the same time well be their claim for fame – their claim to be considered unique and new. Paradoxically – and this is the point of the present exhibition – when viewed in a wider open context, the works come out surprisingly alive. They are all specified by a certain naiveté, as well as a determination to carve one’s own unique path. The works stand before the observer without shame or fear, wide-open to criticism. Their style, in fact, is likely to appear conservative and old fashioned on one hand, or childish and lacking of artistic “virtuosity” on the other. This perhaps has to do with the fact that the artists here do not just seek answers, but, rather, they look for the questions that are worthy of being answered in the first place. We believe that it is worthwhile to see the “refused” works – both as complement to the officially selected finalists of the NG 333 competition, as well as an independent exhibition standing on its own grounds. What is common and unique to all the present works is something that an art expert is often not able to see at all. You, observers and guests, are hereby invited to see and judge the works with your own two eyes.

Collection of Modern and Contemporary Art National Gallery in Prague


Jan Cileček

Air Traffic, 2007–2009 prostorová instalace, vyřezávaný polystyren variabilní rozměr space installation, carved polystyrene variable size

A.T. znázorňuje, jak je patrné na první pohled, letadla a kondenzační páry, které se tvoří ve velkých výškách za strojem. Letecký provoz je v současné době tak hustý, že pokud je čisté nebe, mračna tvoří pouze tyto čáry, které vytvářejí na nebi velmi zajímavé obrazce a mění krajinu, až by se zdálo, že jde o zajímavý land art či „air art“. Myslím, že tento jev má estetické kvality a výtvarný potenciál. Pro tento motiv jsem použil záměrně materiál polystyren, abych podpořil jeho lehkost, pomíjivost a křehkost. Zároveň je tento materiál typický pro současnost tak jako letecký provoz...

As can be seen at first glance, A.T. shows airplanes and the vapour trails formed behind them at high altitudes. Air traffic is currently so heavy that when the sky is clear, the clouds are made only of these lines, forming interesting patterns in the sky and changing the landscape to the extent that one could perceive them as interesting land art or “air art”. I see this phenomenon as having aesthetic qualities and artistic potential. I intentionally used polystyrene as the material for this motif to enhance its light, ephemeral and fragile character. Simultaneously, this material is as typical of present times as air traffic...


Air Traffic, 2007–2009 prostorová instalace, vyřezávaný polystyren variabilní rozměr space installation, carved polystyrene variable size


Denisa Cirmaciová

Panenky III., 2009, olej, plátno Dolls III, 2009, oil on canvas 20 x 25 cm

Cyklus panenek vznikl proto, abych si ověřila barvu, akci, statičnost, hru na komunikaci, plátno, nevinnost tváře, charakter, roztomilost, lacinost, uhrančivost, strašidelnost, hrůzu, gesto, zvrácenost, infantilnost, malinké štětečky, provokativnost, hrubé plátno, povrchnost, satén, drama, popředí, něco jako vlasy, nesmysly, nepřítomnost, vrstvy, koncentraci. Abych pocítila sílu prostoru, charisma tmavého podkladu, váhání, velkých štětců, rozevláté draperie, umělohmotných lebek, čtyř prstů, charisma bílého podkladu, linky, čtyř kloubů, plochy, skleněných očí, velkého formátu, mdlosti, podbízivosti, odlesku, vyčerpanosti, patetičnosti, světla, krajky, komedie, hloubky, smyslů, bledosti, pasty, lazury, pozadí, objemu. Abych pochopila formu, touhu, nález, portrét, cákanec, skupinový portrét věcí, malé plátno, střední plátno, kompozici. Abych zapomněla na dětství, stáří, prázdnotu, tubu, depresi, terpentýn, naplnění, zodpovědnost, rozpouštědla, povinnosti, rozpory, pojmy. Abych neváhala v tom, že mě malovat baví a že to mi stačí.

The cycle of dolls was made for me to try colour, action, static character, communication play, canvas, innocence of the face, character, sweetness, cheapness, bewitchment, spookiness, horror, gesture, perversion, infantile behaviour, miniature brushes, provocativeness, coarse canvas, superficiality, satin, drama, foreground, something like hair, nonsense, absence, layers, concentration... to feel the power of space, the charisma of a dark background, hesitation, big brushes, waving draperies, plastic skulls, four fingers, the charisma of a white background, lines, four joints, surface, glass eyes, large format, dimness, catchiness, reflection, exhaustion, histrionics, light, lace, comedy, depth, senses, paleness, paste, glaze, background, volume.... to understand form, desire, finding, portrait, splash, a group portrait of things, small canvas, medium canvas, composition... to forget childhood, old age, emptiness, tube, depression, turpentine, satisfaction, responsibility, solvent agents, duty, contradiction, terms.... to make sure I love painting, and that is enough for me.


Panenky I., 2009, olej, plรกtno Dolls I, 2009, oil on canvas 200 x 200 cm

Panenky II., 2009, olej, plรกtno Dolls II, 2009, oil on canvas 50 x 50 cm


Lucie Ferlíková

Cyklus z názorné výuky, 2009 akryl, karton Cycle from Visual Instructions, 2009 acrylic on cardboard 72, 5 x 101 cm

Cyklus vzniká již několik let. Kdysi jsem dostala od sousedky učitelky přírodopisu staré školní nevyužité kartony, které mi natolik vzbuzovaly pocit dětských slabikářů a jiných názorných pomůcek, že jsem se rozhodla nějakou takovou názornou „abecedu“ vytvořit. Jednotlivé další výjevy budou postupně i nadále přibývat.

I have been making the cycle for several years. Once my neighbour, a science teacher, gave me unused cardboard evoking children’s primers and other graphic teaching aids and I decided to create such an “ABC” graphic. I will gradually add more scenes.


Cyklus z názorné výuky, 2009 akryl, karton Cycle from Visual Instructions, 2009 acrylic on cardboard 72, 5 x 101 cm


David Hnídek

Tělocvična, 2009, instalace variabilní rozměr Gym, 2009, installation variable size

Motto: V zdravém těle zdravý duch Instalace reflektuje univerzální zkušenost většiny lidí z hodin školní tělesné výchovy. Objekty vycházející z běžného tělocvičného nářadí jsou postavené do jakési opičí dráhy. Běh touto drahou může začít odrazem z můstku a přeskokem přes švédskou bednu, následuje kotoul na žíněnce, vzpor na kruzích a dráha je ukončena hodem míče do basketbalového koše. Výtvarné zpracování tělocvičných objektů úmyslně využívá známé výtvarné principy a tvarosloví – geometrickou abstrakci, minimalismus, kinetické umění, ready made aj. V instalaci tělocvičny dochází k prolnutí tělesné kultury s uměním. Tato nenáhodná podobnost objektů ze zcela odlišných sociálních kontextů klade otázku po autonomii výtvarného projevu jako produktu ducha a po jeho souvislosti s lidskou tělesností. Zde jsou umělecké artefakty spojeny spíše než s hnutími ducha s hnutími těla. Tuto podmíněnost duchovního života životem tělesným považuji za univerzální, nepřísluší tedy pouze této instalaci. Tělocvična ji však prezentuje tak, že je na první pohled zřejmá. Cesta touto opičí drahou končí v černém čtverci symbolu absolutna a ikoně výtvarného umění.

Motto: A healthy mind in a healthy body The installation reflects the universal experience of most people in physical education classes at school. Objects based on common gym equipment are installed as a kind of monkey track. The course can begin with a springboard take-off and a jump over the vault, followed by a roll on a mat and push-up on the rings. The track ends with a basketball throw into a hoop. The artistic execution of athletic objects intentionally employs familiar artistic principles and vocabulary, such as geometric abstraction, minimalism, kinetic art, ready-made etc. In the gym’s installation, the culture of sport blends with art. This non-coincidental similarity of objects from quite disparate social contexts challenges the autonomy of artistic expression as a product of the spirit and its connection with human corporeality. Here the artefacts are connected with movements of the body rather than the spirit. I see this conditionality of the spiritual and physical as universal and not pertaining to this installation alone. The gym, however, presents it in a way that is obvious at first glance. The run on the monkey track ends in the black square of the symbol of the absolute and an icon of the fine arts.


Tělocvična, 2009, instalace variabilní rozměr Gym, 2009, installation variable size


Vladan Kolář

Nic než národ, 2009 detail Nothing but Nation, 2009 detail

Symbolické rozmělnění státního symbolu je vedeno snahou poukázat na určitou iracionalitu vztahu k vlasti a národu, který do značné míry ovlivňuje naše myšlení a život. Bílá, „čistá“ barva namletého výstupu odkazuje na univerzálnost prvků, z nichž vlastenectví vzniká jako důsledek náhodné a neosobní životní okolnosti.

The symbolic disintegration of a state symbol is guided by an effort to point to a certain irrationality in the relationship to homeland and nation that greatly impacts our thoughts and lives. The “pure” white colour refers to the universal character of the elements from which patriotism stems as a consequence of coincidental and impersonal life circumstances.


Nic než národ, 2009 dřevo, plátno, železo, provázek, drát Nothing but Nation, 2009, wood, cloth, iron, whipcord, wire 260 x 70 x 70 cm


Katarína Králová

„Zvířecí instinkt, bojovný make-up a džíny do pasu, to vše bylo zapotřebí, aby se projevil ... Barevný muž vzplál a poté se uklonil. Na jeho šedivé matraci ležel třpyt toho nebývale rozkošného večera.“

“It took an animal instinct, combative makeup and waist-length jeans for him to come out... The coloured man flared up and then bowed down. The sparkle of this unusually charming evening lay on his grey mattress.”


Man in Love (ze sĂŠrie Fetish Night) (from the Fetish Night), 2007 Nikon D2X 120 x 80 cm


Martin Pertl

Inspirací mi byly alpské předimenzované a solidně ukotvené vrcholové kříže, které zcela jednoznačně volají po mé úpravě. Houpání na hraně nekonečně hlubokých srázů by tak mohlo vést k lepšímu uvědomění si sebe sama. Tento pomyslně vyextrahovaný kousek se tak stal prvním dílkem na mém ekumenickém hřišti. Houpejte se a přemýšlejte...

I was inspired by the oversized, well-anchored crosses in the Alps that were clearly calling out for my treatment. Swinging on the edge of depthless ravines may lead to “between” self-awareness. This imaginary extracted piece became the first object in my ecumenical playground. Swing and think...


Krucifix, 2009, dřevo, ocel, konopí Crucifix, 2009, wood, steel, hemp 300 x 300 x 450 cm


Lea Petříková

Tři filozofové (z cyklu Mano a Mano), 2009 dřevo Three Philosophers (from the cycle Mano a Mano), 2009 wood 20 x 15 x 90 cm

Cyklus MANO A MANO představuje tři objekty, z nichž každý je sestaven z dílčích složek. Jednotlivé objekty tedy působí jako sestava sobě rovných předmětů, které se nevyhnutelně doplňují, neexistují bez sebe, přesto, že každý individuálně nese informace. Ovšem teprve společně, „ruku v ruce, tváří v tvář“, vytváří plynoucí harmonii, kompletní celek, jádro poznání, odraz vnímané skutečnosti. Všechny, za stejných podmínek, postupně, kus po kuse, mezi (více než) čtyřma očima sbližuje fakt, že teprve ono spojení, setkání s druhy jim dodává nové významy, metafory a převrací či posunuje původní účel. Vytvořená společenství tedy akceptují individualitu, zároveň doplněním o znásobení sebe samých zpodobňují důležitost celistvosti. Objekt 300 jako důkaz duchovna zredukovaného na materiálno, objekt Tři filozofové jako demonstrace svobody osobnosti uvězněné v prostoru a čase a objekt Dárky od Boba jako cesta, pouť a běh života.

The cycle MANO A MANO represents three objects composed of parts. The individual objects look like a system of equal objects, which inevitably complement one another and do not exist on their own, though each of them carries its own information. Nevertheless, only together, “hand in hand, face to face” do they form a flowing harmony, a complete whole, a nucleus of cognition, reflection of perceived reality. Under the same circumstances, gradually, piece by piece, between (more than) four eyes, all of them are related by the fact that only their combination and encounter with their companions give them new meanings and metaphors and reverse or shift forward their purpose. The created communities accept the individual character and represent the importance of wholeness by multiplying themselves – the object 300 as evidence of spirituality reduced to materiality, the object Three Philosophers as a demonstration of the liberty of a personality imprisoned in space and time, and the objects Presents from Bob as a road, a pilgrimage and a life path.


300, 2009, papír, hliník paper, aluminium 17,5 x 3,5 x 3 cm

Dárky od Boba, (z cyklu Mano a Mano) 2008, železo Gifts from Bob, (from the cycle Mano a Mano), 2008, iron 54 x 35 x 1,5 cm


Paulina Skavová

Tyson, 2008, bronz bronze 60 cm

Sochy Pauliny Skavové, jednoduše nazvané Pistolnice a Tyson, jsou humorným až ironickým portrétem autorky samé a jejího psího miláčka. Drobná postava oděná do přiléhavých sexy šatů, vzpřímená, se zbraní v ruce, s bojovým psem po boku, dívající se na svět pohledem plachých jeleních očí, jako by byla odhodlána po vzoru akčních hrdinek dobývat a zachraňovat svět. A není sama, armáda klonů je ochotná ji v okamžicích slabosti podpořit a zastoupit. Křehká romantika s touhou po obdivu zástupů, zvýrazněná ženská krása a sex-appeal v kombinaci s mocí a brutalitou míchají zvláštní koktejl, který chutná nádherně a zrůdně zároveň. Krásná hrdinka balancuje až na samé hranici kýče, ale zdá se, že se na ní udrží.

The sculptures of Paulina Skavová, simply called Female Gunslinger and Tyson, are humorous or nearly ironic portraits of the artist and her pet dog – a petite girl dressed in a tight sexy dress, upright, with a gun in her hand and a fighting dog by her side, looking at the world with her shy doe eyes, as if determined to conquer and save it like an action movie heroine. And she is not alone – an army of clones is ready to support and replace her at any moment of weakness. Fragile romanticism with a desire to be admired by many, enhanced feminine beauty and sex appeal combined with power and brutality make a peculiar cocktail that tastes both delicious and monstrous. The beautiful heroine is poised on the edge of kitsch, but seems to hold her ground.


Pistolnice, 2008, bronz Female GunďŹ ghter, 2008, bronze 160 cm


Jan Synek

Moravská orlice, 2009, akryl, plátno Moravian Eagle, 2009, acrylic on canvas 150 x 125 cm

Identitu státu tvoří státní symboly – státní vlajka, státní hymna, státní znak, prezidentská standarta, pečeť atd. Státní symboly jsou nestálé. Čas od času se mění, většinou současně se změnami v uspořádání společnosti či státu. Symboly státnosti jsou majetkem státu a jako takové jsou právně chráněny. Způsob jejich běžného užití omezuje a určuje zákon. Svou prací se snažím uchopit danou problematiku. Zajímají mne státní hymny, státní znaky, tradice, jejich historie a vývoj. Z dané široké škály si vybírám pro mne zajímavé momenty, se kterými dále volně pracuji. Poslední dobou zkoumám symbol orlice, jenž se velmi často objevuje ve státních znacích či různých erbech. Všiml jsem si, že se tento pták v průběhu dějin jakoby polidšťuje. Na hlavě mívá královskou korunu, v pařátech drží různé předměty, například – žezlo, šípy, srp a kladivo atd. Většinou je onen pták nazýván v ženském rodě. Pracuji na polidštění či až zerotizování orlic jednotlivých zemí či krajů. Občas usiluji o propojení daného symbolu s konkrétní blízkou osobou z té či oné země, nebo vytvářím nové hybridy coby reakci na EU.

The state’s identity consists of state symbols – a state flag, anthem, emblem, the president’s banner, seal etc. State symbols are not permanent but change from time to time, mostly following changes in the arrangement of society or the state. Symbols of statehood are the property of the state and therefore legally protected. Their use is defined and determined by law. My work tries to address this issue. I am interested in state anthems, state symbols, traditions, their history and development. Within this category, I choose subjects that I find interesting, and work with them loosely. I have lately explored the symbol of the eagle, which very often appears in state emblems or coats-of-arms. I noticed that the bird has taken a more human form over the course of time. It usually has a royal crown on its head, grasps various things in its claws, such as a sceptre, arrows, sickle and hammer etc. It is usually considered female. I work on the humanization or near “eroticization” of such eagles pertaining to individual countries or regions. Sometimes I seek to connect the given symbol with a specific person close to me from this or that country or create new hybrids in response to the EU.


Milรกdka, 2009, akryl, plรกtno acrylic on canvas 150 x 100 cm


Evžen Šimera

Obrazy ze stavu beztíže, 2009 video dokumentace Pictures from Weightlessness, 2009 video dokumentation

Ve svém přístupu k malbě se pokouším manipulovat s faktory, které ovlivňují konečnou, vizuální podobu obrazu. V tomto případě se snažím potlačit zemskou gravitaci, která je jinak zásadní v mých starších přístupech k médiu malby (New Dripping). Náhoda a potlačení uměleckého projevu zde získávají svou maximální podobu. Divákům následně představuji plátna, která jim mohou být povědomá, ale v podstatě klamou svým tělem a klíčem k rozřešení se stává video, které je součástí celého projektu.

In my approach to painting, I try to manipulate the factors affecting a painting’s final visual appearance. In this case, I try to suppress gravity, which is otherwise of key importance in my earlier approaches to the medium of painting (NewDripping). Fortuity and suppression of artistic expression achieve their utmost form here. I present to viewers canvases that may look familiar, but are basically a ruse, while a video – as part of the project – becomes key to a solution.


Obrazy ze stavu beztíže, 2009 akryl, plátno Pictures from Weightlessness, 2009 acrylic on canvas 90 x 100 cm


Markéta Urbanová

Nalezenec I., 2009, olej, plátno Waif I, 2009, oil on canvas 40 x 50 cm

Obrazy Nalezenec I a II představují metaforu bezmocného živého stvoření s kafkovským nádechem. Zmutovaného živočicha, jenž bez vlastního přičinění spadl do naprosto cizího prostředí. Leží převrácen na zádech, nemůže se obrátit a je pozorován. Život z těla pomalu uniká... Prostor, kde se ocitl Nalezenec, byl inspirován jedním z futuristických návrhů interiéru od architekta Jana Kaplického. Může vyvolávat otázku potřeby takovéto moderní architektury, potřeby prázdných prostorů, které možná předbíhají člověka a jeho měřítko. Jakýkoliv živý tvor, natož zvíře, ruší čistý prostor architekta. Je nepotřebný a sám, tak jako ti, co se ocitli na okraji naší společnosti.

The paintings Foundling I and II are a metaphor for a helpless living creature with a Kafkaesque touch. A mutated animal finds itself in a rather alien milieu; it inadvertently lies on its back, cannot turn over and is being watched. The life slowly drains out of its body... The space where the Foundling finds itself was inspired by a futuristic design of architect Jan Kaplický. It can evoke questions concerning the necessity of such modern architecture, the necessity of empty spaces that may outgrow man and his scale. Any living creature, let alone an animal, disturbs the architect’s clean space. It is useless and lonely, like those who find themselves on the fringes of society.


Nalezenec II., 2009, olej, plรกtno Waif II, 2009, oil on canvas 170 x 140 cm


Šimon Vahala

Lampy (ze série Mrtvé objekty), 2009 bílý beton Lamps (from the Dead Objects series), 2009 white concrete 130 x 20 cm

Archa (ze série Mrtvé objekty), 2009 dřevo, ocel, technická guma Ark (from the Dead Objects series), 2009 wood, steel, technical rubber 400 x 45 x 45 cm

Egyptská realita a biblické příběhy Objekty vycházejí z reálných předmětů nebo představ o kdysi existujících reálných předmětech (jejichž existenci však nelze vždy dokázat). Zkoumáním jejich architektury pomocí dochovaných textů, reliéfů, fotografie a následnou eliminací náboženských prvků v nich obsažených vznikly objekty, ve kterých je magický prvek patrný více, než kdyby šlo o jejich věrnou „rekonstrukci“.

Egyptian Reality and Biblical Stories The objects are based on real objects or ideas of real objects that once existed (but whose existence cannot always be proved). Objects whose magical elements are more conspicuous than their faithful “reconstruction” were created by examining their architecture through surviving texts, high-reliefs and photography and subsequently eliminating any religious elements contained in them.


Na pyramidě (ze série Mrtvé objekty), 2008, piezografie, dibond On the Pyramid (ze série Mrtvé objekty), 2008, piezography, dibond 150 x 150 cm


Jan Vlček

Manka (ze série Veselé zbraně), 2009 akryl, plátno, ohňostrojová raketa

Létající Čestmír (ze série Veselé zbraně), 2009 akryl, plátno, ohňostrojová raketa

Manka (from the Merry Weapons series), 2009 acrylic on canvas, firework 70 x 35 cm

Flying Čestmír (from the Merry Weapons series), 2009 acrylic on canvas, firework 70 x 35 cm

„Miluji války, které jsou minulostí. Nechci války, které probíhají. Nenávidím války, které hrozí v budoucnosti.“

“I love wars that are past. I do not want wars that are on-going. I hate imminent future wars.”


Rumcajs (ze série Veselé zbraně), 2009 akryl, plátno, ohňostrojová raketa Rumcajs (from the Merry Weapons series), 2009 acrylic on canvas, firework 70 x 35 cm


index

Jan Cileček cilecekj@seznam.cz www.cilecek.cz Denisa Cirmaciová cirmaciova@seznam.cz Lucie Ferlíková lucife@email.cz David Hnídek davidhnidek@seznam.cz Vladan Kolář vladan.kolar@seznam.cz Katarína Králová star@katarina-kralova.com www.katarina-kralova.com Martin Pertl martin.pertl@atlas.cz www.martinpertl.wz.cz Lea Petříková leapetrik@email.cz www.creativemanifesto.tate.org.uk/?q=user/141 Paulina Skavová paulinask@seznam.cz www.paulina.cz Jan Synek jansynek@centrum.cz Evžen Šimera evzensimera@gmail.com www.evzensimera.name Markéta Urbanová urbatko@volny.cz Šimon Vahala svahala@gmail.com www.vahala.org Jan Vlček wolfchen02@volny.cz

Veletžní palác — Dukelských hrdinů 47 — Praha 7 — www.ngprague.cz


Připravila: Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze Grafické řešení výstavy a katalogu: Šimon Vahala Díla jsou majetkem autorů. Prepared by the Collection of Modern and Contemporary Art of the National Gallery in Prague Graphic design of the exhibition and catologue: Simon Vahala The artworks are property of the artists.

REFUSED  

REFUSED This exhibition is made out of works that were not selected by this year’s committee of the NG 333 competition. Most of the works he...

REFUSED  

REFUSED This exhibition is made out of works that were not selected by this year’s committee of the NG 333 competition. Most of the works he...

Advertisement