__MAIN_TEXT__

Page 1


KpacoTa crraceT M11p , eCJil1 Mhl, KOHelJHO, Hay1IBMC~ 11,eHl1Th 11 IIOHl1MaTh ee. CBoi1 rrepBhIH BepH11ca)K B ABTOHOMHOM yqpe)K.[(eH1111 KYJihTYPhI Y.nMYPTCKOH Pecrry6n11K11 «Pecrry6n11KaHcK11i1: .[(OM Hapo.nHoro TBOp'IeCTBa )J;oM MOJIO,[(e)Kl1)) Halim caMO.[(e~TeJihHhie xy.[(O)KHHKl1 opraHl130BaJil1 B ro.ny.

2005

c Tex rrop TBOp'IeCKOe 06be,[(11HeH11e xy.[(O)KHl1KOB-JII0611TeJieH 11MeH11

H11Kona~ AneKcaH,[(poB11'Ia KoconarroBa rronyq11no rrporr11cKy B HarneM yqpe)K.[(eH1111.

II

rrornHyn11ch xy.no)KHl1K11 co Bcdl: pecrry6n11K11.

3.nech rrpOXO,[(~T ceM11HaphI, MacTep-KJiaCChl , 3 aH~Tl1~ , 3 ace,[(aH11~, TB0p'IeCKl1e Jia6opaTop1111 ,[(JI~ MOJIO,[(hIX xy.[(O)KHl1KOB 11 mo.nei1: , mo6~llll1X 11CKYCCTBO, 11, KOHelJHO , BhlCTaBKl1. Xy.no)KHl1Kl1 cTaHOBl1JIHCh .n11rrnoMaHTaM11 , naypeaTaM11 pecrry6n11KaHcK11x, BCepocc11i1cKl1X 11 Me)K,[(yHapO.[(HhIX BhICTaBOK , rrp11H11MaJI11 yqacT11e B pa3Jil1lJHhIX rrpoeKTax . lfcKyccTBO caMO,[(e~TeJihHhIX xy.[(O)KHl1KOB OTJIH'IaeTrn 11CKpeHHOCThIO, OHO cpO.[(Hl1 ,[(eTCKOMY Herrocpe.[(CTBeHHOMY Bl1,[(eHl1IO M11pa, 'ITO oco6eHHO TporaeT 3p11TeJI~. 3T11 JII0.[(11TaJiaHTJil1BhI11 yBJielJeHhI TBOp'IeCTBOM. Harna 3a.naqa II03HaKOMl1Th c 11X pa6oTaMl1 KaK MO)KHO 60JihIIIee KOJil1lJeCTBO JIIO.[(eH , 3TOMY )Ke IIOCJIY)Kl1T 11,[(aHHOe113,[(aH11e.

Haoemoa H«a110«11a Coc11u11a, .n11peKTop AYK YP

«P)J;HT -

4

)];OM MOJIO,[(e)Kl1»


Cy;:i:h6h1 ;:i:eTett BOHHhI - 3TO 6oph6a 3a BhDKirnaHHe . Haqany BOHHhI MHe 6hmo Bcero 2 ro;:i:a .

.51 He 3HaIO,

.51 -

JJ:HTH BOHHhI. K

qTo TaKoe MaMa, qTo TaKoe

nana . HecKOJihKO Mec5n. i;eB MHe 6hmo , Kor;:i:a yMepna MaMa. OcTaJIHCh Tpoe ManoneTHHX ;:i:eTeH. I1o3TOMY OTU:a OT03BaJIH c cppOHTa. Ho KaK TOJihKO no51BHJiaCh y Hae Maqexa, OTU:a CHOBa 3a6paJIH. OH norH6 Ha <l>HHCKOH BOHHe B 1941 ro;:i:y. OcTaJIHCh MhI Ha pyKax y qy)J{ott )J{eHIUHHhI.

A

,n:aJihIIIe HCTOpH51 - KaK

B CKa3Kax «12 MeC51UeB» H «Mop03KO». IlOMHHTe Maqexy, KOTOpa51 B 51HBape nochmaeT ;:i:eBoqKy 3a no;:i:cHe)J{HHKaMH, OCTaBJI51eT B necy no;:i: eJIKOtt? 3To npo Hae. ToJihKO nochmaJIH Hae 3a KonocKaMH. MHorHx ;:i:eTett nochIJiaJIH B none 3a KOJIOCKaMH , rono;:i:aJIH BCe . B3pOCJibie He XOJJ:HJIM , nocKOJihKY 3a 3TO MOrJIM noca;:i:HTh HJIH ;:i:a)J{e paccTpeJI51Th . Cneu:MaJihHO e3JJ:MJI 06be3,n:qHK . .D:eTett roH51JI KHYTOM (no paccKa3aM crnpIIIett cecTphI AneKcaHJJ:phI). Bee y6eranH, HO M051 n51TMJieTH5151 cecTpa He Morna y6e)J{aTh co MHOH Ha pyKax . EH: nona;:i:ano KHYTOM , HO H JJ:OMOH Maqexa He nycKaJia, noKa He npHHeceM KOJIOCKM. IlochIJiaJia npocHTh xne6a. CrnpIIIHX 6Hna. EpaT y6e)J{aJI H3 ;:i:oMa. Coce;:i:M BMJJ:eJIH HaIIIy MaeTy H , Kor;:i:a co6HpanH 6ecnpH30pHhIX ;:i:eTett, yroBopHJIH 3a6paTh H Hae. TaK MhI c cecTpo:H B 1942 ro;:i:y oKa3aJIHCh B ;:i:eTCKOM ;:i:oMe ropo;:i:a fp513H BopoHe)J{CKOH o6JiaCTH . 3TO Y3JIOBa51 CTaHU:H51, qepe3 KOTopyIO IIIJIH 3IIIeJIOHhl Ha cppOHT, H HeMU:hl CTapanHCh 3aXBaTHTh ee.

y

Hae 6hIJI BeceJibIH , COBCeM MOJIOJJ:OH

;:i:HpeKTop: B03hMeT OJJ:HY Hory B pyKy H cKaqeT qepe3 KaHaBy . CKaqeM Ha OJJ:HOH HO)J{Ke BCJie,U 3a HMM, na;:i:aeM, CMeeMC51.

y

A MhI, ManeHhKHe,

Hero He 6hIJIO OJJ:HOH

HOrH. EMy Ha cppOHTe ee OTOpBano , H OH 3aBopaqHBaJI OJJ:HY IIITaHHHY 3a n05IC. Kor;:i:a HeMU:hI no;:i:oIIIJIH K ropo;:i:y, Bee npe;:i:npH51TH51 3BaKyHpOBaJIH. Ho 3a6hIJIH HJIH He ycneJIH 3BaKyHpOBaTb ;:i:eTCKMH JJ:OM H JJ:OM HHBaJIH,UOB. Hae nocTpOHJIM H B nOJIHOH TeMHOTe noBeJIH Ky;:i:a-To neIIIKOM no 6yJihl)J{H0H MOCTOBOH. CecTpa He 3Hana, r;:i:e 51, H YJJ:HBJI51Jiach, KaK MhI He noTep51JIHCh. HaBepHo, MeH51 KTO-To Hee Ha pyKax . IlpHBemI Hae Ha CTaHU:HIO, no6pOCaJIH B TeJI51qhM BaroHbI H BhIBe3JIM

m

pa:HoHa 6oeB. I1pHBe3JIH B HoBoxonepcKMH ,n:eTCKMH JJ:OM. IloMHIO JJ:JIMHHhIH

p51JJ: CTOJIOB , 3a KOTOpbIM Mhl e,UHM, CT051, B naJihTO M Bape)J{Kax . bhIJIO XOJIOJJ:HO M roJIOJJ:HO. EJJ:MM cyn, ropoXOBhIH, a B Ka)KJJ:OH ropoIIIHHe - qepHa51 TOqKa, TaM - )J{yqoK. Mb1 enH TOJihKO )J{H)J{y, Ho Hae pyranM, 3acTaBJI5IJIH cbeCTh Bee . .D:n51 caMbIX OCJia6JieHHhIX ,UeTeii 6hma opraHM30BaHa «OTKOpMoqHa51 rpynna», Ky;:i:a BKJIIOqHJIH H MeH51 . .D:aBaJIH ;:i:onOJIHHTeJibHOe nHTaHHe no noJICTaKaHa KOHcepBHpOBaHHOro KOMnOTa . 3To 6hIJia aMepHKaHCKa51 ryMaHHTapHa51 nOMOlll,h. HecKOJihKO pe651T yMepnH OT Ty6epKyJie3a , yToHymi ; 6hIJIH no)J{aphr; cpe;:i:M cTapIIIMX npou:BeTanH 6aHJJ:MTH3M , BopoBCTBO. Hae, MJiaJJ:IIIHX, OHH He o6M)J{aJIH. HeKOTOpbre pe651Ta c6eranM H3 ;:i:eTJJ:OMa, ye3)J{aJIH Ha KphIIIIax BaroHOB Ha

5


noKOJieHIIe, Beer,z::i:a OTKJil:IKaJie51 Ha npe)l;JIO)l{eHHe npHH51Th )'1IaCTHe B npa3,ll;HOBaHl:Il:I ,z::i:H51 I106e,z::i:h1, npa3,z::i:HI:IqHoM 3aCTOJihe. OH 6bm TanaHTJIHBhIM ne,z::i:aroroM H xy,ll;O)l{Hl:IKOM, KOTOphIH Mor BBeCTll Ka)l{,ll;oro B Mllp 11eKyeCTBa 11 )l{l:IBOnI:Iell.

H. B. llocm11uK06a, )l{eHa, ,z::i:pyr, eopaTHHK E. A. IloeTHHKOBa

CEMbIHJ1H J1BaH EMeJihJIHOBJPI

llBaH EMeJih51HOBI:Iq CeMhIHllH po,z::i:11ne51 21 HIOJI51 1919 ro,z::i:a B eene <t>oMllHo-HeraqeBKa XneBeHeKoro paH:oHa BopoHe)l{eKoH: 06naeT11 B eeMhe ,z::i:oHeKoro Ka3aKa. Ero ,z::i:eTeTBO 11 10HoeTh npoTeKaJI11 B HeeneruHhIX eenheK11x 6y,z::i:H51X: naxaJI, 6opOH11JI, nae eKOT, noMoraJI no X0351HeTBY eTapllil:IM. KaK 60Jihlli11HeTBO ,z::i:eTeH: Ha eene, poe 1-lBaH KpenKHM, no,z::i:Bll)l{HhIM l:I eMhIIllJieHhIM pe6eHKOM, yenelliHO yq11Jie5I B IllKOJie. 06o)l(aJI JIOrna,z::i:eH:. y Hero 6hIJI JII06I:IMhIH KOHh EynaT, e KOTOphIM OH npoBO,ll;l:IJI Bee eBo6o;:i;Hoe BpeM51. TaK y)I{ enyq11noeh , qTo B eaMOM Haqane Ben11KoH: OreqeeTBeHHOH BOHHhI, BO BpeM51 6oeBhIX ;:i;eH:eTBllH e cparuI:IeTaMH, KOHh npHH51JI y;:i;ap Ha ee651, enae )l{l:I3Hh MOJIOLJ;OMY eon;:i;aTy ueHOH eo6eTBeHHOH )l{l:I3Hl:I. llBaH rophKO pbILJ;aJI, noTep51B ;:i;pyra. Cy;:i;h6a 1-lBaHa EMeJih51HOBI:Iqa y;:i;11BHTeJihHO 51pKa51 11 Tpar11qHa5I. OH yqaeTBOBaJI B Jl:BYX BOHHax. Iloene OKOHqaH1151 Jieqe6Horo cpaKyJihTeTa BopoHe)l{eKoro Me;:i;11HeT11TyTa y)l{e 2 HIOJI51 1941 ro;:i;a KpaeHoapMeeu nonan Ha 3anaLJ;HhIH cppoHT, r;:i;e BeJilleh KpOBOnpOJil:ITHhie o6opOHHTeJihHhie 6oI:I e cparu11eTeK11M11 3axBaTq11KaM11. B oKrn6pe 1941 ro;:i;a M. E. CeMhIHllH nonyqHJI 3BaH11e <rnoeHBpaq 3-ro paHra». OH yqaeTBOBaJI B o6opoHe MoeKBhI, nporueJI cppoHTOBOH nyTh OT MJia;:i;rnero Bpaqa, KOMeHLJ;aHTa eaHpOThI, ;:i;o eTaprnero Bpaqa nonKa. B 1943 ro;:i;y B 6051x 3a ropo;:i; B11Te6eK MBaH nonyq11n paHeH11e. Ilo6e;:i;y BeTpeT11JI B LJ;OJI)l(HOeT11 0¢11uepa 6oeBOH 11 eneuHaJihHOH no;:i;roTOBKll Me;:i;eoeTaBa 3a6aH:KaJiheKoro cppoHTa. YqaeTBOBaJI B BOH:He e 5lnoH11eH: . MBaH EMeJih5IHOB11q 11MeeT 6onee 30 npaB11TeJiheTBeHHhIX Harpa;:i;, B TOM qlleJie op;:i;eH KpaeHoH: 3Be3LJ;hI, op;:i;eH 0TeqeeTBeHHOH BOHHhI II eTeneH11 . OH Harpa)l(LJ;eH Me;:i;aJI51Mll: «3a 6oeBhie 3aenyrm>, «3a o6opoHy MoeKBhI», «3a BOHHeKyIO ;:i;o6neeTh», «3a Ilo6e;:i;y

24


Ha.r:i: fepMam1eih>, «3a I1o6e.r:i:y Ha.r:i: 51rromiei1», «3a ocB060)!{.r:i:em1e Eenopycc1nn>. l1BaHy EMeJih5IHOBII1IY TPYAHO roBopIITh o BOHHe, Bcer.r:i:a rrpo6necKIIBaeT CKyrra5I CJie3a, rro.r:i:KaThmaeT KOM K ropny. CMepTeH HeBIIHHhIX mo.r:i:err 6hIJIO Ha ero rna3ax HecMeTHoe MHO)l{eCTBO . I1o3TOMY eMy nerqe He paccKa3aTh, a orrIIcaTh rrepe)l{IIToe B CTIIxax: Ha.r:i: KHIIroil )l{II3HII B3.r:i:porHyn 5I HeBOJihHO: 3aJIIITa KpOBhlO U:ena5I rnaBa , 11 T5I)l(eJio i:i:yrne, 11 cep.r:i:uy 6oJihHo, 11 B .r:i:Ba.r:i:uaTh II5!Th Ce.r:i:eeT ronoBa. Boi1Ha He cnoMIIJia ero. B MIIpHoe BpeM5I 11BaH EMeJih5IHOBIIq Bee CBOII 3HaHII5I OTAaBaJI rrpocpeCCIIII Bpaqa, crrac He OAHY COTHIO )l{II3Hei1, eMy 6hIJIO rrpIICBOeHO 3BaHIIe IIOJIKOBHIIKa MeAIIUIIHCKOH CJiy)l(6hI, OH 6hIJI Harpa)l{.r:i:eH 3HaKoM «0TJIIIqHIIK 3ApaBooxpaHeHII5I». Bee 3TO BpeM5I, 6onee 70 neT, p5IAOM c HIIM ero My3a II cyrrpyra 3IIHaII.r:i:a MaKCIIMOBHa (Bpaq-TeparreBT). 0Ha rrepBhIH KpIITIIK II COBeTqIIK BO BCex HaqIIHaHII5IX My)l{a.

A OH, B CBOIO oqepe.r:i:h, IIOCB5I-

IUaeT err CTIIXII, II03Mhl: Kor.r:i:a Thi p5IAOM co MHOH, CTaHoBIITC5I oceHh BecHoil 11 MhICJieH BhICOKIIH IIOJieT K II033IIII- CHOBa BJieqeT. 11BaHa EMeJih5IHOBIIqa Eor o.r:i:apIIJI TaJiaHTOM. Eiue B IOHOCTII OH MeqTaJI CTaTh XYAO)l{HIIKOM, XOTeJI IIOCTyrraTh B CypIIKOBCKIIH IIHCTIITyT. B BOeHHOe BpeM5I rrpocpecCII5I Bpaqa 6hrna Ba)l{Hee. Ho JII060Bh K )l{IIBOIIIICII OCTaJiaCh II corryTcrnyeT Bceil ero )l{II3HII. Eonee 50 neT rrpo)l{IIBaeT 11BaH EMeJih5IHOBIIq B ropo.r:i:e 11)l{eBcKe, CTOJIIIue Y.r:i:MypTIIII, KOTopyIO cqIITaeT cBoeil BTopoil Po.r:i:IIHOH. BhIH.r:i:5I Ha 3acJiy)l(eHHhIH OTAhIX B 1980-e fOAhI, 11BaH EMeJih5IHOBIIq CMOr B IIOJIHOH Mepe OTAaThC5I n106IIMOMY .r:i:eny - )l{IIBOIIIICII. OH Harnen e.r:i:IIHOMhIIIIJieHHIIKOB B TBopqecKoil rpyrrrre xy.r:i:O)l{HIIKOB-JII06IITeJieH, KOTopa5I 6a3IIpOBaJiaCh B .[(oMe KYJihTYPhl «BocToqHhIH», 3aTeM B Pecrry6JIIIKaHCKOM HayqHo-MeTOAIIqecKoM ueHTpe MIIHIICTepcrna KYJihTYPhI II Pecrry6nIIKaHCKOM .[(oMe Hapo.r:i:Horo TBopqecrna .[(oMe MOJio.r:i:e)l{II. TBopqeCKIIe BCTpeqII BCer.r:i:a 6hIJIII IIOJIHhl 3MOUIIH, xy.r:i:o)l{-

25


B oqapoBamnr ynMypTcKoro rreiba)l(a EcTh rronrr11HHa5I panocTh, I1 OHa C03ByqHa rreHhIO COJ10Bh5I, qTO BOCrreBaeT MHJihie Kpa5I: Tiorr5I, rreca 11 KocorophI. BoT 11 xyno)l(HHK 6e3M5!Te)l(HO, Tio 3osy cepnua 11 nyurn, JII060BhIO rrepeHOCHT Ha XOJICThI Bc10 rrperrecTh OKpy)l(aIOmeH: cpeD,hI , ,Ll.rr5I Hae HCKYCCTBO OTKpbIBa5I! ( C. B. Me!lbl/yKoea )

c

EBreHHH Ky3hMHq c IOHOCTH, c rrepBhIX caMOCT05ITerrhHhIX waroB 11 BCIO )l(J13Hh yq11JIC5I y rrptt:pOD,hI. I1 y JII06HMOro, yBa)l(aeMOfO MaCTepa - xyD,O)l(HHKa H11Korra51 ArreKcaHnpoB11qa KocorrarroBa. OH, B Ha311D,aH11e MOJIOD,hIM xyno)l(HHKaM, rr10611T roBoptt:Th: «06meHtt:e c rrp11ponoH: rrpocBeTrr5IeT qerroBeqecKyIO nywy, rreq11T 11 napHT 3CTeT11qecKoe BHD,eHHe, TOfD,a KpaCHBOe CTaHOBHTC5I eme 6JIH)l(e».

3AXAPOB Bna,JJ;HMHp J1BaHOBH'I

Brran11M11p I1BaHoB11q 3axapoB pon11rrc51 17 H05!6p5I 1937 rona B nepeBHe CTapoe MoqarrKHHO TaKaHhIWCKoro paH:oHa TarnpcKoH: ACCP. ,Ll.eTCTBO H IOHOCTh BrraD,HMHpa rrpOillJIH B nepeBHe YTKHHO, KyD,a ceMh5I rrepeexarra B 1938 rony. Ero oTeu:, I1BaH CepreeB11q 3axapoB (1909), 11 MaTh, BapBapa TiaBJIOBHa 3errtt:HoBa (1912), pa60Tarr11 B Korrxo3e. B ceMhe 3axapoBhIX 6hrno Tpoe neTeH:: CeMeH, BorroD,5! 11 AHacTac115I. BrraD,HMHp 3axapoB paccKa3hIBaeT 0 CBOHX D,eTCKHX BOCITOMHHaHH5IX: «.5! rroqTJ1 He ITOMHIO OTU:a, KpOMe KaK B D,BYX 3ITH30D,ax. BOT OH Ca)l(aeT MeH5I Ha rrrreqo H XOD,HT ITO KOMHaTe: OT D,BepH D,O OKHa, 3aTeM o6paTHO . .5I 6e3yMHO paD,yIOCh 3TOMy. Bo BTOpOM 3ITH30D,e 5I Ha6rrIOD,aIO, KaK OTeu Bbe3)l(aeT Ha ITOB03Ke BO Ll,BOp ... B rrepBhie Ll,HH BOHHhI OH no6poBOJihU:eM ywerr Ha cppoHT. Tiorn6 26 H05!6p5I 1941 rona non fleHHHrpanoM. Xorn 5I 6hrn eme MarreHhKHM, BCero qeTbipe rona, HO qeTKO ITOMHIO, KaK K HaM D,OMOH rroqTaJihOH

40


npirneena H3Beenie 0 r116en11 OTUa. B TpeBO)J{HOH THIIIHHe Bee THXO nnaKanH. Teneph 3Ta noxopOHKa Haxo,n:11Te5! y MeH5!. HHor.n:a 5! 6epy B pyKH pa3MhITYIO BpeMeHeM noxopOHKy, BqHThIBaIOeh B eKynhie eTpOKH, TIOKa3hIBaIO ee ,n:eT5!M Ii npaBHyKaM. l13BemeHHe Han11eaHO Ha HM5! .n:e.n:a: «BaIII ehrn KpaeHoapMeeu HBaH CepreeB11q, ypo)J{eHeu ,n:. YTKHHO, B 6oIO 3a CouHantteTHqeCKyIO Po,n:HHy, BepHhIH BOHHeKoH: npHeHre, npoHBHB repoH:erno H My)J{eerno, 6hrn y611T 26.11.41 r. B .n:epeBHe EypaKoBo JleHHHrpa,n:eKoH: o6naeTH. IToxopoHeH B .n:epeBHe EanyeBo. PaH:BoeHKOM MaH:op f aBpHnoB. I1oMOIUHHK HaqanhHHKa qaeTH 3a6HpOB». Eme y Moero oTua 6hrn po,n:HoH: 6paT, OH TO)J{e norn6. Mott 6a6yIIIKa H .n:e.n: TIOTepsrnH epa3y .JJ:BYX ehIHOBeH:. I1epe.n: BenHKOH 0TeqeeTBeHHOH BOHHOH OTeu Haqan eTpOHTh .JJ:OM Ha eBoeH: po.n:HHe, B .n:epeBHe YTKHHO. ,ll;oM 6hrn y)J{e no.n: KphIIIIeH:. HaqanHeh rono.n:Hhre ro,n:hr. )l{113Hh 6hrna Tpy,n:HoH:. Ha eeMettHOM eoBeTe B3poenh1e, H3-3a Hy)J{.JJ:hI, peIII11n11 o6MeH5!Th ,n:oM Ha HeeKonhKO MeIIIKOB MYKH 11 KapTOIIIKH, HO ,n:nH Bhl)J{HBaHH5! 3TOro 6hrnO HenoeTaToqHo. MaTh oeTanaeh B.JJ:OBOH e TpeM5! ,n:eThMH Ii uenhIMH .JJ:H5!MH 6hrna Ha pa6oTe. CeeTpeHKa 3a6onena H BeKope yMepna. ,ll;nH MeH5! 3TO 6hrno 6onhIIIHM noTp5!eeHtteM. MhI e 6paToM BhI)J{HnH. Bo BpeM5! BOHHhI eTapIIIttH: 6paT CeMeH e 12 neT TIOIIIen pa60TaTh B KOTIX03, qTo6hI TIOMOraTh MaTepH. B 1945 ro.n:y oeeHhlO, B BoeeMh neT, 5! nornen B rnKony H yq11ne51 xoporno, Beer.n:a nI06ttn pHeoBaTh. B KOTIX03e )J{HTh 6hrnO CTIO)J{HO , TI03TOMY B 1949 ro.n:y Mhl e MaMOH H 6paTOM yexanH B neeoyqaeToK He,n:aneKo OT .n:epeBHH YTKHHO. TaM MaMa pa6oTana HaneeonoBane: e yTpa .n:o Beqepa o6py6ana eyqKH e noBaneHHhIX .n:epeBheB. )l{11nH B 6apaKe. l.!epe3 ro.n: Mhl eHOBa BepHyntteh B .n:epeBHIO YTKHHO. 5I TIOIIIen B 5 Knaee Bax11ToBeKoH: eeMHneTHeH: rnKonhI, qTo B Tpex KttnoMeTpax OT .n:epeBHH, TaM Ii 3aKOHqHn eeMttneTKy». Ey.n:ym11H: xyno)J{HHK nocne 7-ro Knaeea peIIIttn noeTynHTh B Ka3aHeKoe xyno)J{eeTBeHHoe ytrnn11me. Bh1,n:ep)J{an Bee KOHKypeHhre 3K3aMeHhI 11 6hrn 3aq11eneH Ha nepBhIH Kype Ka3aHeKoro xy.n:o)J{eeTBeHHoro yqHnttma. Ho yq11The5! Bono.n:e, YBhI, He ynane5! H3-3a OTeyTeTBH5! MaTepttanhHhIX epe,n:eTB. B 1957 ro.n:y Bna,n:HMHp noIIIen B epe,n:HIOIO rnKony, B 10 Knaee, 11 yenernHo 0K0Hq11n ee. B ,n:eKa6pe Bono.n:IO nptt3Ban11 B CoBeTeKyIO ApMHIO, H OH, npocny)J{HB Tptt ro.n:a, B 1960 ro.n:y ,n:eMo6HnH30Bane5!, BepHyne5! B po,n:Hhie MeeTa. Ey.n:ymHH: xy.n:o)J{HHK ueni,rH: ro.n: pa6oTan 3aBe,n:yIOIUHM Kny6oM. B 1961 ro.n:y Bono,n:H 3axapoB noeTyn11n Ha 3aoqHoe OT,n:eneHHe xy.n:o)J{eeTBeHHO-rpaqrnqeeKoro ¢aKynhTeTa Y ,n:MypTeKoro ne.n:aror11qeeKoro HHeTHTyTa ropo.n:a H)J{eBeKa. B 1967 ro.n:y OKOHqttn nonHhIH Kype o6yqeHH5! H eTan .JJ:HTITIOMHpoBaHHhlM eneuHanHeTOM - yq11TeneM pHeOBaHH5!, qepqeHH5! Ii Tpy,n:a.

41


/eopau(J CnepaHCKUX. noprper TaTbs:lHbl

/eopauu CnepaHcKux. ,IJ,epeseHcKas:i yn1.-1L!a

CaemnaHa MenblfyKoaa . HanopMopr c KyKnaMl.-1

CaemnaHa Menbl/YKOBa . Y,o,MyprcK1.-1VI HaTtapMopr


t1eaH CeMbtHUH. Xy.QO)f(HVIK Ha nneH3pe CeemnaHa Manb4eea . npasocnasHas:i L\8PKOBb


3pacm fOcpepee. ,QaneKo or cppoHra ApKaouiJ flKoenee.

CTO}f{OK


3AIJ;EilJ1HA CBeTrratta ArreKcattµ;poBHa BeTepatt Tpy.n;a Y,n;MypTCKOH Pecny6m1K11

CBeTJiaHa AJieKcaHllPOBHa 3auemrna (ypO)KlleHHa51 Kach51HOBa) POllHJiach 5 aBrycTa 1939 rolla B ropolle KoTeJihHHq K11poBcKoH: o6JiaCTH B ceMhe cJiy)Karu11x . Ee oTeu, AJieKcaHllP I1BaHoB11q Kach51HOB, 1912 rolla pO)KlleHH51, pa6oTaJI B 11apTHHHhIX opra Hax . B 1942 rOllY 6hrn 11pmBaH B P51llhI KpacHoH: ApMHH, 11porneJI BCIO Boll:Hy, 6hrn llBa)KllhI paHeH H BepHyJic51 c cppoHTa B 1947 rolly. 3a yqacTHe B BeJIHKoH: 0TeqecTBeHHoH: Boll:He 6hrn Harpa)KlleH MHoroq11cJieHHhIMH HarpallaMH, cpellH KOTOphIX - MellaJIH «3a ocB06o)KlleH11e MoCKBhI», «3a ocBo6o)KlleHHe CTaJIHHrpalla» 11 oplleH TpylloBoro KpacHoro 3HaMeHH. ITocJie BOHHhI AJieKcaHllP I1BaHoB11q oKoHqHJI JleHHHrpallCKHH cp11HaHCOB0-3KOHOMHqecKHH HHCTHTYT H 110CTYl1HJI Ha CJiy)K6y B rocyllapCTBeHHhie yqpe)KlleHH51. ,[(o BhIXOlla Ha 11eHCHIO pa6oTaJI y11paBJI5IIOIT(HM roPOllCKOro OTlleJia YllMYPTCKOro 0TlleJieHH51 rocyllapcTBeHHOro 6aHKa CCCP (r. H)KeBcK). MaTh CBeTJiaHhI, I10JI11Ha AreeBHa Kach51HOBa, 1915 rolla po)KlleHH51, BCIO CBOIO Tpy110By10 lle51TeJihHOCTh 110CB5ITHJia Boc1111TaHHIO H pa3BHTHIO lleTeH:, pa6oTaJia B rnKoJie-IrnTepHaTe yq11TeJihHHUeH: co cJie11orJiyxoHeMhIMH lleThMH. B 1956 fOllY CBeTJiaHa 0KoHq11Jia cpellHIOIO rnKoJiy N2 25 ropolla H)KeBcKa H B TOM )Ke rolly 11ocTy11mrn B H)KeBCKHH ceJihCKOX0351HCTBeHHhIH HHCTHTyT. I1oCJie OKOHqaHH51 HHCTHTyTa B 1961 fOllY CBeTJiaHa pa6oTaJia 300TeXHHKOM Ha AJITae, Bhmrna 3aMy)K 11 pollHJia llBOHX lleTeH:. BepHyBrnHCh B H)KeBcK, CBeTJiaHa 11ocTy1111Jia Ha CJiy)K6y B CTaTHCT11qecKoe y11paBJieH11e Y11MypTHH, rlle pa6oTaJia llO 1972 rolla . C 1972 110 1994 roll pa6ornJia Ha H)KeBCKOM aBTOMo6HJihHOM 3aBO,IJ,e B )J,OJI)KHOCTH HH)KeHepa-3KOHOMHCTa, flle 3a MHOfOJieTHHH H ll06pocoBeCTHhIH TPYll 110Jiyq11Jia 3BaHHe BeTepaHa TPYlla YllMYPTCKoH: Pec11y6JIHKH. CBeTJiaHa - HeOpllHHapHhIH H TBopqecKHH qeJIOBeK.

c IOHOCTH ee HHTepe-

COBaJIH pa3Hhie Beru11, 110JI10611Jia )KHBOTHhrx 11 11p11polly, MHoro 11yTernecTBOBaJia 110 pOllHOH cTpaHe, MeqTaJia 1106hrnaTh B llaJihHHX cTpaHax. KaK JII0603HaTeJihHhIH qeJIOBeK, OHa Bcer,IJ,a MHOfO q:inaJia, 1103TOMY Ha 11pOT51)KeHHH 25 JieT 51BJI51Jiach 11oqeTHhIM q11TaTeJieM 6116JIHOTeKH «il)KMarn». CBeTJiaHa AJieKcaHllPOBHa yBJieKaJiach c11opToM - cpexToBaHHeM. Ee oqeHh HHTepecoBaJia )KHBo1111ch. l13 KHHr H )KypHaJIOB OHa Y3HaBaJia HHTepeCHhie cpaKThI H3 )KI13HH Be-

49


Ha rrrreH3pe B 3THOrpacjm'-leCKOM My3ee-3arrose.umIKe «J1y.uopsai1:>>.

2001

Ha rrepcottaJibHOH Bb!CTaBKe aBTOp r. c. CrrepaHCKIIX .uapIIT CBOIO KapTIIHY EBe Tyrry3, mnepaTypHOMY KpIITIIKy, rrepeBO.U'-IIIKY 113 <!>paHUIIII. Cerro 3aBb5IJIOBO.

2001

Ha rrrreH3pe .

Y cerra <l>aKerr. 2004

82


Ha 3TIOJWX O)lHOKypCHl1Kl1, yl.f eHJ1Kl1 A.

n. XoJIMoroposa A . E. JlQ)KKIIH II 3. A. lOcpepes. Cerro Hel.fKl1HO.

2005

)J,11peKTop

PHMU YP 3. M. H11K1m1Ha sprian mm.10M .1aypeaTa BcepocC11ficKofi Bb!CTaBKll «CaJTIOT no6ellbl» A . H. XOMllKOB) s M11H11cTepCTse KYJlbTYPbl YP. ~00 5

Ha rrepcoHaJTbHOH BblCTaBKe

H. H . Alll1l!TOBOH . KaMHHHhIH 3arr f0CTHHHl11(bl «A6xa311ll». [opOl111)!(eBCK.

2005

83


3a pa6oqHM CTOJIOM C. B. Mem,qyKoBa, npe.nce,naTeJih TBopqecKoro o6'he.D;HHeHH.sr xy,nmKHHKOBmo6HTeJieM HM. H . A KocoJianoBa. 2015

Xy.D;O)l(HHK

E. B. IlaHKpaToBa Hee yqeHHJ..J,a B qacTHOM cTy.r:i;HHMacTepcKoM:. 2015

94


CO)J;EP)l(AHl1E CollofibeB B. M . )J;a.Hb rraM51ni ..... . . .. ... .. ....... ...... .. .... ............... 3 CocHUHa H. H . 11cKyCCTBO HCKpeHHOCTH ................................... 4

flywuoo B. </>. )J;eTHM o BeJIBKoH: 0Tet.JecrneHHOH BOHHe . . . . ... .. . . . 5 fl. C. OcHoBorrono)f{HHK H3o6pa3HTeJihHOro 11cKyccTBa Y.UMYPTHH ... ...... ........... ......... . ..... .. .. ...... ... .......... ...... . .......... 8 Me!lb'IY K06a C. B. TBopqecKoe 06ne.u11HeH11e xy.uo)f{HHKOBmo6HTeneH: HMeHH H. A. KoconarroBa: MOMeHThI HCTOpHH .................. 13 Ko6bl1Je6a E. Jf. IToKoJieHHe :rnTy311acTOB ............... . ... .... . ........ 16 CeMeHoB ITeTp Ca.uocp1>eBHl.J ................ .......... .. ..... .... .. ..... . . .. 19 ITocTHHKOB EopHc AHaTOJiheBHl.J ( H. B. flocm11uK06a) ...... . .... ..... . 21 CeMhIHHH 11BaH EMeJihHHOBHl.J . . .. ......... . ........ .......... ............. 24 I1eH3HH Eop11c JleoHH.UOBHl.J ... . ..... . ..... ..... .. ............ . . .......... . 27 XoMHKOB AH.upeH: HeCTepoBHl.J ..... ... ... ....... . ..... .. ........... .... .. . 28 .5IKOBJieB ApKa.UHH 11BaHoBHl.J ............................................. 30 Qarr11H EopHc ITeTpoBHl.J . ..... .......... ......... ....... . . . ....... .. .... .. 33 KapaBaeB BaneHTHH 11BaHOBHl.J ..... .. ........ ........... ..... ......... ... 35 XoMHl.J f eoprn:H: AneKceeBHl.J ...................... . ..... . ................. 36 qepHHU:HH EBreHHH Ky3hMHl.J ........ .. ........ ........ .. ......... ......... 39 3axapoB Bna.uHMHp 11BaHOBHl.J ....... . ............. .. . ... ..... ... . ........ 40 Co6oneB ApKa.UMH HttKHTHl.J ......... . ........... ...... ... ......... ....... 43 IOcpepeB 3paCT ApKa.u1>eBHl.J .............. .... ... .... .... ........ ....... .. 45 3au:err11Ha CBeTJiaHa AneKcaH.upoBHa . ..... ................... ............. 49 )J;aHHJIOB BHTaJIHH HttKonaeBHl.J .......................................... 50 3oTOB 11BaH 11MITOJIHTOBHl.J . . ..... . .. ................ ..... ... .. ....... . .... 52 PH3aHoBa f aJIHHa BacHJiheBHa ...... ..... ... ....................... ........ 54 CrrepaHCKHX f pttropHH: CTerraHOBHl.J ...................................... 57 Kyp1>1llleB AneKcaH.up BHKTopoBttl.J ..... ........ .. . .. . . ...... .............. 59 )J;eBHThHpOB AneKcaH.up HHKonaeBHl.J ............................ ......... 60 AH.upeeBa Ha.ue)f{.[.(a AneKcaH.upoBHa ................ ..... . ... ... ...... .... 62 ITepBylllHH CepreH: AHaTOJiheBHl.J .......... . ........ ..... .. . ..... . ......... 63 Ky3HeU:OB CepreH: MttxaH:noBHl.J ........................................... 66 MeJihl.JYKOBa CBeTrraHa BHKTopoBHa ... . ... ......... .... .................. 68 Man1>u:eBa CBeTJiaHa BacHJiheBHa ......................... .. .. .......... .. 70 ITaHKpaToBa EKaTeprnrn BaneHTHHOBHa .................................. 71 CaBHH BanepHH: f eHHa.u1>eBHl.J ..... ..... ......... . ......................... 73 PeTeB1>1x HaTaJihH AHaTOJiheBHa ... ..... .......... .... ..................... JlHCHH BttKTOp AneKcaH.upoBHl.J ............................................ 75 A.uHHToBa HaHJI5.l HaH:cpoBHa ....... ... . . ................................... 76 ITpH)f{eHu:eBa EneHa JieoHH.UOBHa . ........... ... .. ... .... ...... ............ 77 Cv.teHoB

95

Profile for National Library of the Udmurt Republic

Художник и его время  

Альбом-каталог знакомит читателя с творческим объединением художников-любителей имени Н. А. Косолапова, в которое входят более 30-ти художни...

Художник и его время  

Альбом-каталог знакомит читателя с творческим объединением художников-любителей имени Н. А. Косолапова, в которое входят более 30-ти художни...

Advertisement