__MAIN_TEXT__

Page 1

MANAGEMENT CONFERENTIE

Archief 2020 en BRAIN

5 oktober 2015

Een terugblik

Bron: Flickr, John Morgan


COLOFON De Managementconferentie ‘Positie in perspectief. Scenario’s voor archieven’, 5 oktober 2015 te Leusden is georganiseerd in opdracht van Archief 2020 en BRAIN. De opdrachtgevers: Anouk Baving (programmamanager Archief 2020) en Chantal Keijsper (voorzitter van BRAIN) Het projectteam: Hinke Pietersma (projectleider), Dirk Emans (communicatieadviseur) en Margreet Windhorst (counterpart vanuit BRAIN) Fotografie: Anne Reitsma Vormgeving e-zine: JJ Creative


LEESWIJZER

Met dit e-magazine, kortweg e-zine, geven we u een terugblik op de Managementconferentie van Archief 2020 en BRAIN ‘Positie in Perspectief. Scenario’s voor archieven’, 5 oktober 2015 bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. In dit e-zine vindt u:

Het programma ‘Moon shooting voor archivarissen’ Een impressie van de Managementconferentie 2015 De deelnemers De sprekers en hun presentaties De output Wat is er uit de conferentie gekomen? Een oproep voor een strategisch vervolggesprek over ‘de toekomst van de archieffunctie in een digitale wereld’


PROGRAMMA MANAGEMENTCONFERENTIE ‘Positie in perspectief. Scenario’s voor archieven’ | ISVW Leusden, 5 oktober 2015

9.00 uur

Inloop

9.45 uur

Welkom en opening door Marens Engelhard (algemene rijksarchivaris), Chantal Keijsper (voorzitter BRAIN) en Jacobine Geel (dagvoorzitter)

10.00 uur

Keynote Verkenning van de toekomst door prof. dr. Wim de Ridder (Futures Studies Management Consultancy)

10.45 uur

Introductie op omgevingsscenario’s voor de toekomst van de archieffunctie door Jan Nekkers (Futureconsult)

10.55 uur

Pauze

11.15 uur

Archief in een digitale wereld en de strategische thema’s over: • landelijke digitale infrastructuur • open toegang & open data • de professional • kennisnetwerken Panel met Wim de Ridder en directeuren van archiefinstellingen: Jantje Steenhuis (Stadarchief Rotterdam), Henk Wals (IISG), Bernadine Ypma (RHC Vecht en Venen) en Chantal Keijsper (Het Utrechts Archief)

12.15 uur

Lunch

13.00 uur

Innovatie en transitie. De essentie van succesvol veranderen door prof. dr. Robert Orton Hersée en Wouter Hesseling (Verandermanagement)

13.45 uur

Workshopronde 1

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Workshopronde 2

16.25 uur

Wrap up workshoprondes Jacobine Geel in gesprek met archiefdirecteuren Snelgedicht Robin Block

16.55 uur

Slotwoord door Marens Engelhard en Chantal Keijsper

17.00 uur

Borrel


MOON SHOOTING

VOOR ARCHIVARISSEN Een impressie van de conferentie door Margreet Windhorst


De Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden was een goed gekozen locatie voor de tweede managementconferentie van BRAIN en Archief 2020. Vijftig archiefmanagers filosofeerden er op los om met elkaar zicht te krijgen op de toekomst van de archieffunctie in een digitale wereld.

Tot aan de sterren en daar voorbij

Futuroloog en keynote speaker Wim de Ridder beschreef digitalisering als een disruptieve kracht die vraagt om wezenlijke vernieuwing van producten en diensten, ook in de archiefsector. Wie oude wijn in nieuwe zakken stopt, heeft geen toekomst. Het Kodaksyndroom ligt op de loer: als we niet zelf van binnenuit vernieuwen, doen anderen het van buitenaf. “Reik hoog”, luidde de boodschap van De Ridder. Zonder het absurde streven om een mens op de maan te zetten, was de ruimtevaarttechniek nooit zo snel tot ontwikkeling gekomen. Onder verwijzing naar de innovatieprincipes en de ‘moonshots’ van Google, spoorde De Ridder zijn gehoor aan op zoek te gaan naar een ‘massive transformative purpose’ om vernieuwing doel en richting te geven.

Radicale vernieuwing voor en achter de schermen

Vier archiefmanagers namen de handschoen desgevraagd direct op. Jantje Steenhuis (Stadsarchief Rotterdam) voorspelde schaalvergroting (metropoolvorming!) en vervaging van de grenzen tussen de erfgoedsectoren. De landelijke digitale infrastructuur is nabij. Dat zal de backoffices van instellingen radicaal ontlasten en creëert ruimte voor community-building en het versterken van de relaties met de eindgebruiker. Henk Wals (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) onderschreef dat beeld. Linked open data, datamining, blockchains en checksums nemen ons de tijdrovende archivistische en informatiekundige werkprocessen als ontsluiting en authenticatie grotendeels uit handen en scheppen zo ruimte voor nieuwe functies. Open data en actieve openbaarheid zetten bestaande machtsstructuren op de helling maar roepen ook tegenkrachten op. Algoritmes nemen de functie van de archivaris gedeeltelijk over. Functieveranderingen vragen om andersoortige kennis en vaardigheden, signaleerde Bernadine Ypma (RHC Vecht en Venen). Ook onze sector kan niet meer zonder werknemers en freelancers met 21st century skills: samenwerken, kennisconstructie, probleemoplossend werken, creativiteit en planmatig werken. Daarbij moeten we vooral samenwerken met mensen die we niet kennen en ons steeds weer laten uitdagen. Kennisopbouw doe je bijna per definitie samen, luidde het betoog van Chantal Keijsper (Het Utrechts Archief). De komende jaren moet de sector, daarbij ondersteund door het Nationaal Archief, bouwen aan kennisnetwerken waarin bestaande kennis gedeeld en nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Het is belangrijk dat die kennisstructuur open en flexibel blijft en niet nodeloos institutionaliseert. Keijsper riep de aanwezigen op om zich te verbinden aan de kennis- en innovatie-


agenda van het Nationaal Archief, die tot doel heeft zo’n kennisnetwerk voor de sector te vormen.

Veel ballen in de lucht

De toekomst veroveren betekent veranderen en bewegen. Om de belangrijkste en meest kansrijke ballen in de lucht te houden, zullen we sommige ballen moeten laten vallen. Om dat aanschouwelijk te maken, lieten twee jongleurs niet alleen ballen maar ook knotsen en zelfs messen door de zaal vliegen. Proefkonijnen Bernadine Ypma (RHC Vecht en Venen) en Marcel Duijghuisen (RHC Eindhoven) ondervonden te midden van een regen aan messen aan den lijve welke nieuwe vaardigheden de archivaris dringend nodig heeft om de toekomst te veroveren. Dankzij hun standvastigheid, samenwerking, flexibiliteit, alertheid, omgevingsbewustzijn en onverschrokkenheid hebben zij dit experiment glansrijk doorstaan. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Meervoudige kijk op de toekomst

Wakkergeschud en losgelachen bogen de archiefmanagers zich vervolgens over het serieuze vraagstuk van de toekomst van de archieffunctie. In opdracht van Archief 2020 en het Nationaal Archief ontwikkelde scenarioplanner Jan Nekkers (Futureconsult) een scenario met drie tijdshorizons over de mogelijke ontwikkeling die de archieffunctie in de periode tot 2025 zou kunnen doormaken. Dit scenario dient als denkraam om een strategische conversatie te voeren en zicht en grip te krijgen op de toekomst. Horizon 1 is een beschrijving van de huidige situatie. Papier domineert de archieffunctie nog steeds in denken en doen. Horizon 2, gesitueerd in 2020, is de fase van transformatie. Die neemt de gedaante aan van het hybride archief. De archieffunctie is wel volop bezig met de impact van digitalisering op de archieffunctie maar komt nog niet los van het papieren paradigma. We vinden horseless carriages uit, die wel gebruik maken van nieuwe techniek, maar nog niet wezenlijk nieuw zijn. De verste horizon 3, anno 2025, is visionair en radicaal vernieuwend. Het bevat elementen als: alles digitaal en openbaar, tenzij, geen overbrenging meer, één toegang tot alle archieven, geen vernietiging meer. Prikkelende perspectieven dus, die stevige discussies uitlokten.

Toekomstdroom of nachtmerrie?

“De toekomst is allang begonnen”, was de teneur van de gesprekken over de tijdshorizonnen van het scenario. Van de drie horizonnen ligt de eerste al grotendeels achter ons. De archiefsector bevindt zich al in de hybride situatie van horizon 2. Over de derde horizon van volledige digitalisering klonken verschillende geluiden: sommigen zeiden daar nu al mee bezig te zijn, andere zien dat pas na 2025 (gedeeltelijk) werkelijkheid worden. Overheidsarchieven worden bij de beweging richting de volgende horizon gehinderd door hun Januskop. “We hebben twee functies die opnieuw moeten worden uitgevonden en dat is een (te) grote opgave om alleen te doen.” Categoriale instellingen met alleen een erfgoedfunctie, zijn soms beduidend verder gevorderd in het denken over en vormgeven van hun publieks- en beheerfuncties. Beeld en


Geluid heeft al wiskundigen in dienst om algoritmes te schrijven. “Wat blijft er dan over van de archieffunctie?”, vroegen mensen zich af. “Nu hebben we een positie omdat we op die berg papier zitten, maar wat gebeurt er straks?” De teneur van de discussies was, dat de archieffunctie teruggaat naar de kern: het duurzaam borgen van de gebruikswaarden van informatie voor belanghebbenden en gebruikers nu en later. Als de (potentiële) gebruikswaarden toenemen door nieuwe digitale toepassingen, ligt het voor de hand dat er meer bewaard wordt. Maar alles bewaren “ is een horror movie”. Het in stand houden en optimaliseren van de gebruikswaarden van archieven wordt steeds minder een kwestie van beheren (want dat gaan archiefvormers zelf doen) en steeds meer een kwestie van adviseren, zowel van de archiefvormer als van de gebruikers. Dat vergt naast archivistische kennis ook bestuurlijk-juridische expertise en het vermogen om dat alles te vertalen naar een digitale omgeving.

Legosteentjes maken, geen huizen bouwen!

De gesprekken over de strategische keuzes voor de toekomst lieten een opvallende eensgezindheid zien op het punt van de noodzaak tot (verregaande) samenwerking langs de lijnen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: zichtbaar, bruikbaar, houdbaar. Ook kennisontwikkeling en professionalisering zijn bij uitstek terreinen waar samenwerking loont. “Dat heeft Archief 2020 duidelijk laten zien.” Het is van groot belang dat de sector ook allianties sluit met partijen van buiten: wetenschap, bedrijfsleven en andere erfgoedinstellingen. Verouderde en tegenstrijdige wetgeving zitten archiefinstellingen en hun gebruikers in de weg. Lobbyen is daarom een belangrijke taak om gezamenlijk uit te voeren. “Teken het London Manifesto voor modernisering van het auteursrecht!” luidde een hartekreet van één van de aanwezigen. Verschillende aanwezigen vonden dat de archiefsector een stap terug zou moeten doen op het gebied van erfgoedtaken: educatie, presentatie, betekenisgeving. “We maken legosteentjes;


laat anderen daar maar huizen van bouwen.” Die legosteentjes moeten vooral niet te klein zijn: “de tijd van (zelf) diepgravend beschrijven is voorbij”. Ook waren sommigen geneigd om te focussen op digitale dienstverlening en de grote massa van (potentiële) online klanten en om de studiezaaldienstverlening te minimaliseren. Toezicht op zorg en beheer zijn belangrijk, maar komen niet goed uit de verf en zijn onvoldoende effectief. Een enkeling dacht daarom voorzichtig na over het opgeven van die taak: “Liever goed advies geven dan slecht toezicht houden.”

Samenwerking en samenspraak

Het blijkt moeilijk om als versnipperde sector te komen tot één meeslepende ‘massive transformative purpose’ die ons allemaal in beweging brengt en in dezelfde richting stuwt. “We verliezen teveel energie door de versnippering van onze sector. Om voldoende massa en tempo in de innovatie te krijgen moeten we nog meer gaan samenwerken.” Daarom dromen sommigen van een archiefcoöperatie, waarin overheden en eventueel andere partijen hun archieffuncties bundelen. Dan kan de archieffunctie enige afstand krijgen tot de overheid en zich emanciperen tot waarborger van (actieve) openbaarheid, transparantie en privacy. Die horizon ligt echter nog ver weg. Samenwerking op het gebied van kennisopbouw ligt wel binnen handbereik. Het Nationaal Archief zal dat vanuit de kennisfunctie ondersteunen. Algemene Rijksarchivaris Marens Engelhard sloot de conferentie af met een oproep om het gesprek over de toekomst van de archieffunctie in het land voort te zetten in provinciale kringen en andere gremia. Archief 2020 kan dat in 2015 en 2016 nog faciliteren. Maak daar gebruik van, want samenwerking begint met samenspraak!


DEELNEMERS Sylvia Bakker-Kempen Anouk Baving Hermineke Bockxmeer Paul Breevaart Teun Bruijn Tom de Smet Dirk Dekema Ton Dijksterhuis Marcel Duijghuisen Marens Engelhard Hildo Engen Emmy Ferbeek Irene Gerrits Gert-Jan Graaf Anita Groeneveld Rolf Hage Daan Hertogs Lonneke Hoonaard Leen Hordijk Puck Huitsing Douwe Huizing Sigfried Janzing

Archivaris en informatiespecialist VVD Programmamanager Archief 2020 Directeur Media en Creatieve Industrie Ministerie van OCW CoĂśrdinerend adviseur Ministerie van OCW Gemeentearchivaris Regionaal Archief Dordrecht Unitmanager Archief Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Directeur Wesffries Archief Manager archief Stadsarchief Deventer Directeur RHC Eindhoven Algemeen Directeur Nationaal Archief en Algemene Rijksarchivaris Streekarchivaris Streekarchief Langstraat Heusden Altena Hoofd Afdeling archief en Collectiebeheer Stadsarchief Amsterdam Directeur Collectie en Publiek Nationaal Archief Directeur Regionaal Archief Tilburg Hoofd Informatie en Bibliotheekbeleid/Plv. Directeur Media en Creatieve Industrie Ministerie van OCW Stadsarchivaris Gemeente ‘s-Hertogenbosch Onderzoeker BRAIN Directeur IHLIA LGBT Heritage Streekarchivaris Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Directeur collecties & diensten NIOD Directeur Drents Archief Directeur Streekarchief Midden-Holland


Jamil Jawad Eddy Jonge Fred Kan Chantal Keijsper Ella Kok-Majewska Hannie Kool-Blokland Annette Lange Bert Looper Ina Loovers Behrang Mousavi Lucas Osterholt Jan Overbeeke Klaartje Pompe Paul Post Wim Reijnders Vincent Robijn Harry Romijn Stefan Rutten Jan Sanders Ellie Schetters Barbara Siregar Jantje Steenhuis Edda Ton Peter van Beek Bertrand van den Boogert Margreet Vink-Bos Leo Voogt Luc Vries Jacqueline Walbeek Henk Wals Bernadine Ypma

Convenantpartner VNG bij Archief 2020/Beleidsmedewerker bibliotheken en archieven VNG Directeur RHC Groninger Archieven Algemeen directeur Gelders Archief Directeur Het Utrechts Archief en voorzitter BRAIN Directeur/streekarchivaris Regionaal Archief Rivierenland Directeur Zeeuws Archief Gemeentearchivaris Gemeentearchief Gemert-Bakel Directeur Tresoar Directeur Archief Eemland Manager Erfgoed Het Nieuwe Instituut Honorair Archivaris VVD Adjunct-directeur Gemeente Deventer Afdelingshoofd Archief- en Collectiebeheer Noord-Holland Archief Directeur Regionaal Archief Alkmaar Kwartiermaker West-Brabants Archief en gemeentearchivaris Gemeente Bergen op Zoom Archivaris Archief Eemland Adjunctdirecteur/ Hoofd Nieuwe Media Beeld en Geluid RHC Groninger Archieven Archivaris i.o. CODA Archief Adjunct directeur BHIC Convenantparter IPO bij Archief 2020/ Beleidsadviseur DIV Provincie Gelderland Directeur Erfgoedinspectie Directeur Stadsarchief Rotterdam Onderwijsmanager Hogeschool van Amsterdam Gemeentearchivaris Gemeente Ede Covenantpartner UvW bij Archief 2020/ beleidsadviseur duurzame digitale toegankelijkheid Unie van Waterschappen Gemeentearchivaris Stadsarchief Kampen Directeur Centraal Bureau voor Genealogie Afdelingshoofd Informatiediensten Tresoar Communicatie adviseur Nationaal Archief Directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Directeur RHC Vecht en Venen


SPREKERS & PRESENTATIES


Verkenning van de toekomst door prof. dr. Wim de Ridder Futures Studies Management Consultancy

Futuroloog Wim de Ridder over de ongekende technologische mogelijkheden binnen 10 jaar. De exponentiĂŤle groei van de rekenkracht van computers gecombineerd met voortdurende kostendaling maakt dat digitalisering een disruptieve kracht in de samenleving wordt. De Ridder stelt dat vernieuwing van de archiefsector het antwoord is. Vernieuw de sector van binnenuit! Start met het formuleren van een ‘massive transformative purpose’ om betekenis en richting aan die vernieuwing te geven.

Klik hier voor de hele presentatie


Introductie op omgevingsscenario’s voor de toekomst van de archieffunctie door Jan Nekkers Futureconsult

Jan Nekkers, scenarioplanner ontwikkelde een toekomstscenario voor de archieffunctie met 3 tijdshorizonnen (2015-2020-2025). Als gevolg van de technologische ontwikkelingen voorziet hij een verschuiving van papieren via hybride naar digitaal archief. De fase van transitie (hybride archief) is hierbij cruciaal. Nieuwe technieken toepassen binnen het kader van het oude paradigma opent de weg naar de toekomst. Denk aan de benzinemotor in een koets, the horseless carriage.

Klik hier voor de hele presentatie


Paneldiscussie ‘Archief in een digitale wereld en de strategische thema’s’ met Wim de Ridder en directeuren van archiefinstellingen: Jantje Steenhuis (Stadarchief Rotterdam), Henk Wals (IISG), Bernadine Ypma (RHC Vecht en Venen) en Chantal Keijsper (Het Utrechts Archief)

Jantje Steenhuis

Archiefdirecteuren reflecteren op de transitie in de archiefsector. Archiefinnovatie ten aanzien van een landelijke digitale infrastructuur, open toegang en open data, de professional en kennisnetwerken opent de weg naar de toekomstige archieffunctie. Kernwoorden: schaalvergroting en 1 landelijke digitale infrastructuur, open toegang is een feit en nieuwe technieken maken open data mogelijk, 21st century skills zijn nodig voor de archivaris van de toekomst, samenwerken en kennisdelen is de motor van innovatie.

Klik hier voor de hele presentatie

Henk Wals

Chantal Keijsper

Bernadine Ypma


Veranderen = de kunst van het loslaten door Robert Hersee en Wouter Hesseling More balls than most

Veranderen als sleutel van innovatie en transitie. Jongleren als metafoor van de kunst van het loslaten. Durf los te laten en out-of-the-box te denken! Archiefdirecteuren Bernadine Ypma en Marcel Duijghuisen demonstreren hoe dat moet. Vervolgens gaan alle directeuren en managers aan de slag met het toekomstscenario van de archieffunctie.


Dankwoord en exegese uit: Archivaris 20.15 door Robin Block sneldichter

Wat een eer om hier te zijn... nu u er nog bent. Ik heb veel over u gelezen in de openbare bronnen. Mijn grootvader had het nog meegemaakt, de archivaris. De laatste fysieke exemplaren werden vertroeteld in een reservaat, een soort analoog depot met muren eromheen. Het scheen er vol te zitten met schimmel, vocht, brand en licht. Men kon ze voeren met een goedje dat ze papier noemden, een fossiele brandstof uit de Donkere Informatie-Eeuw. Je kon het bundelen met een ingenieuze uitvinding die men ‘paperclip’ noemde. Spreek ik dat goed uit? Mijn grootvader vertelde meeslepende verhalen over de Bureautaurs; mythische wezens waren het, half mens, half loket. Zij waren de orakels die toegang tot de hogere kennis gaven. Antropologen en historici bestuurden nauwgezet hun gedrag. Ze spraken onderling een taaltje dat ze ‘Wob’ noemden. Daar deden ze soms zeer geheimzinnig over omdat het regime in die tijd niet erg transparant was en sprak met een vertraging van wel 20 jaar. Dat was nog voor de Revolutie; voordat de Archiefwet 2025 van kracht ging; voordat onze geliefde DigiCommissaris de boel eindelijk een beetje in banen leidde door ons een dieet tegen de infobesitas te geven en de privacy-paradox op te lossen; wie wil weten, moet ook delen. “Heilstaat” klinkt ook zo eenzijdig, wij spreken tegenwoordig liever van “Deelstaat”. Ik ben hier om u te bedanken. U bent de onmisbare link geweest in de digitale evolutie. Ik zie dat u al gebruik maakt van digitale i-protheses. Geloof me, de gentechnologie zal dit spoedig oplossen in de vorm van brein-transplantatie. Sterker nog, ik ben zelf een avatar. En binnenkort ben ook ik alweer obsoleet geworden. Maar wij offeren ons graag op voor de Vooruitgang. Bedenkt u: wat voortdurend groeit, zal nooit sterven. Mijn grootvader was de eerste digitallyborn community datamanager in een trotse lijn van informatiebeheerders. Totdat ook dat werk gewoon werd uitbesteed aan superieure computers. Mocht het u nog niet dagen: u bent the horse not the carriage. Klikt u er de e-Darwin maar op na. U begrijpt het inmiddels: ik voorspel uw geschiedenis over 100 jaar. Helaas zijn er dan geen archieven meer om deze in op te slaan. Althans niet zoals u ze kent. Wie niet digitally-born is wordt subiet uit het e-depot van overheid.nl verwijderd. En privacy? Ach, privacy is ijdelheid, en ijdelheid is nogal altijd een zonde. “Sharing is Caring”, zegt de DigiCommissaris, onze Bronnenhoeder. En


wie wil er autonoom zijn nu wij alles delen in nullen en in enen? U bent straks zo transparant geworden, dat u feitelijk onzichtbaar zult worden en verdwijnen. Ik ben teruggekomen om u daarvoor te eren. U creëerde de ontsluiting waaruit de Deelstaat werd geboren. Doordat u zichzelf letterlijk heeft weggecijferd ten behoeve van de veel efficiëntere machine, hebben wij nu een eendaagse werkweek. Ik hoop dat u beseft dat u een bewonderenswaardig offer heeft gemaakt waar vele volgende generaties nog altijd van profiteren. U heeft de digitale evolutie radicaal doorgetrokken tot haar uiterste consequentie: uw eigen vernietiging. Door het uitsterven van de archivaris ontdekten wij het algoritme van het bestaan. Sta mij toe u voor te gaan in het gebed ter herinnering van de archivaris 2015. Gebed voor de archivaris 20.15 Wij zijn allen één of geen. Overheid.nl: DigiDeus in Machina Data-freeze me niet, mijn Heer, maar schaar mij onder de koude data. Vergeef mij mijn analoge aanschijn oh DigiGod. Ik ben een hybride vuilnisbakkenras. Delete mij uit uw openbaringen, en verlos mij van de meta-pijn. Schrap mij van uw goddelijke selectielijst. -I’m not nice enough to archive-. Laat uw algoritme mij verslinden. Laat mij -onopgemerkt- voorbijgaan, desnoods met een vertraging van 20 jaar. Bewaar mij niet, of maak mij op zijn minst onvindbaar. Laat mij wegzinken in de datastroom, als de echo van een niet onthouden droom. Nog slechts een stem in uw oor zal ik zijn, een digitale reconstructie, de representatie van een antiek brein, een verzameling oerkreten, een rudimentaire schreeuw uit een ver primitief verleden. Laat mij waardig gaan, ik heb het recht om vergeten te worden. Laat mij waardig gaan, ik heb het recht om vergeten te worden. Bewaar mij niet. Maar leid mij naar het Platform van vergetelheid. Rol mij in het heilige erfgoedpapier, versplinter de herinnering en versnipper mij. Doorbreek de dubbele nul, de lus van oneindigheid: dit lichaam is een tijdelijke huls voor een eindig verblijf. Ik heb niets meer om het lijf. Ik ben het veenlijk van de informatiemaatschappij. Vreet mij aan met therabytes tegelijk. Ledig mijn datamine van het laatste goud. Ik ben te oud, maak mij error 404: ‘’file not found’’. Laat mij zakken door de zwarte gaten van het Dark Web, door mazen van het net, zonder de draad van Arachne. Laat mij niet eeuwig dolen Heer, oh Grote Auteur, als een spookbestand, als de hersenschim van een demente overheid. Een overblijfsel uit de Materiële Tijd. Laaf mij in uw Collectieve Transparantie oh DigiGod; in het oog van de storm, in de iris uwer Panopticon. Spreek het Goddelijk InformatieRecht. Verminder mij met 100 %: less is De Wet van Moore. Laat mijn tastbaarheid verdwijnen tussen uw inktvrije vingers. Kom mij halen. Kom mij halen. Los mij op. Los mij op in uw datastroom en vernietig mij. Amen.


OUTPUT 6 WERKGROEPEN, MANAGERS EN DIRECTEUREN, 35 ARCHIEFINSTELLINGEN, 2 THEMA’S: ARCHIEFFUNCTIE EN STRATEGISCHE KEUZES, EEN SCENARIO MET 3 HORIZONS: 2015 - 2020 - 2025


In 2 workshoprondes gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de waarde van de archieffunctie in 2015, 2020 en 2025 en voor welke strategische keuzes hen dat stelt. Centrale vragen: Wat raakt mij? Wat (h)erken ik? Wat laat ik? Wat doe ik? En wat ga ik met anderen samendoen? Een paar uitkomsten: we werken samen aan 1 digitale infrastructuur, de archivaris van de toekomst heeft 21st century skills, alles bewaren is een discussiepunt, de sector als adviseur van overheid en burger, toon lef, ga samenwerken en kennisdelen.


OPROEP Tijdens de managementconferentie riepen de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard en Chantal Keijsper, voorzitter BRAIN, deelnemende directeuren en managers van archiefinstellingen op om het strategisch gesprek over de toekomst van de archieffunctie voort te zetten in de regio. “Laat regionale kringen nadenken over een werkagenda voor de toekomst!” Innovatieprogramma Archief 2020 kan deze gesprekken faciliteren. Gebruik de toekomstscenario-posters voor een strategisch gesprek over de toekomst van de archieffunctie. 1. Print ze uit en hang ze zichtbaar op. 2. Lees het scenario ‘Op weg naar 2020 en verder … Het verhaal van de archieffunctie’ 3. Stel jezelf en elkaar de volgende vragen: - Wat raakt je? - Wat (h)erken je? - Wat laat ik? - Wat doe ik? - Alleen of samen? 9. Ga in gesprek met collega’s, vakgenoten en bestuurders. De toekomstige archieffunctie ontstaat uit ideeën en ontwikkelingen in het hier en nu! Contact: info@archief2020.nl


Profile for Nationaal Archief

E zine terugblik managementconferentie 2015 web  

2016 is het finale jaar van Archief 2020. Het komende jaar brengen we uitgezette lijnen samen en ronden we vele projecten af. Tegelijk wille...

E zine terugblik managementconferentie 2015 web  

2016 is het finale jaar van Archief 2020. Het komende jaar brengen we uitgezette lijnen samen en ronden we vele projecten af. Tegelijk wille...

Advertisement