Page 1

POLSKA w Europie

Wykonanie pracy: Adriana Bogusz Karolina Sulak Kamila Sobczuk Natalia Janowiec Patrycja Grzanka

1


SPIS TREŚCI

1. Wstęp ................................ ................................ ............................. 3 2. Ocena Polskiej Prezydencji ................................ ............................ 3 3. Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej z siedmioletniej perspektywy ................................ ................................ . 8 4. Ocena wpływu Funduszy Europejskich na rozwój społeczno – ekonomiczny Polski ................................ ................................ .......... 10 5. Ocena poziomu rozwoju społeczno – ekonomicznego Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej................................ ............... 16 6. Ocena jakości i satysfakcji z życia w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej ................................ ................................ .............. 19 7. Zakończenie................................ ................................ ................. 22 8. Bibliografia ................................ ................................ .................. 23

2


1. Wstęp W niniejszej pracy przedstawiamy wybrane przez nas tematy dotyczące pozycji Polski w Europie, jako jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Celem tej pracy jest również ukazanie zajmowanego stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w hierarchii unijnej, na tle innych krajów członkowskich UE. Główne aspekty brane przez nas pod uwagę to: opis Polskiej Prezydencji; ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, od momentu rozpoczęcia członkostwa; zaprezentowanie wpływu Funduszy Europejskich na rozwój społeczno – ekonomiczny Polski; oszacowanie poziomu rozwoju społeczno – ekonomicznego państwa, w porównaniu do pozostałych państw UE oraz ukazanie jakości i satysfakcji z życia w Polsce w zestawieniu z innymi krajami członkowskimi.

2. Ocena Polskiej Prezydencji Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej została ustanowiona w Traktacie Paryskim. Początkowo prezydencja trwała 3 miesiące i kraje obejmowały ją w kolejności alfabetycznej. Po przystąpieniu nowych państw do Unii Europejskiej w 1995 roku została zmieniona kolejność jej sprawowania, teraz decydowała o tym Rada. Traktat Lizboński ustanowił stałego przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zmniejszyło to kompetencje należące do państwa sprawującego prezydencję. Zdecydowanie ograniczone zostały niektóre funkcje prezydencji: planistyczna, koordynacyjna i reprezentacyjna. Wprowadził prezydencję grupową, która działa na zasadzie rotacji i trwa ona 18 miesięcy. Polska sprawuje ją razem z Królestwem Danii i Republiką Cypryjską. Swoją prezydencję Polska rozpoczęła w lipcu 2011 roku. W styczniu 2012 roku przejęła ją Dania. Polska za główny cel swojej prezydencji postawiła sobie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Żeby udało się to zrealizować wyznaczyła sobie trzy główne priorytety: (1) „Wzmocnienie integracji europejskiej, która jest źródłem zrównoważonego wzrostu”: · Debaty na temat Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej (budżet UE ma służyć realizacji strategii „Europa 2020”, · Polityka spójności ma pozostać główną polityką UE, · Zwiększenie współpracy między państwami ma być skuteczną walką z kryzysem, · Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, · Rozwój usług elektronicznych, · Finalizacja prac nad stworzeniem systemu patentowego, · Zorganizowanie forum rynku wewnętrznego, 3


·

Poprawa sytuacji MŚP.

(2) „Bezpieczna Europa”: · Zwiększenie bezpieczeństwa makroekonomicznego, · Wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE, · Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, · zakończenie prac nad zmianą rozporządzenia o Frontex (Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej), · wzmocnienie współpracy UE z NATO. (3) „Europa korzystająca na otwartości”: · Wzmocnienie pozycji UE na arenie między narodowej (współpraca z państwami Partnerstwa Wschodniego i dalsze rozszerzenia UE), · Wzmocnienie partnerstwa z krajami Południowego Sąsiedztwa i szerzenie demokracji na tych terenach), · Rozwój Partnerstwa Wschodniego, · Podpisanie Traktatu akcesyjnego z Chorwacją, · kontynuacja obecnej rundy wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (tzw. Rundy Doha).

Kiedy w 2008 roku rozpoczęto przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Donald Tusk ogłosił, że będzie ona ambitna, solidarna i efektywna. Osiągnięcie celu potwierdził Martin Schultz- przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który określił ją jako „najlepszą od 15 lat”. Okres polskiego przewodnictwa pokazuje, że mimo zmniejszenia kompetencji po Traktacie Lizbońskim prezydencja wciąż ma istotny wpływ na pracę Rady. Zdaniem Mikołaja Dowgielewicza, minister ds. europejskich bardzo ważnym sukcesem polskiej prezydencji było przyjęcie tzw. sześciopaku, którego zadaniem było położenie większego nacisku na dyscyplinę finansową w państwach należących do Unii Europejskiej, wprowadzenie przejrzystych zasad w podejmowaniu decyzji odnoszących się do polityki gospodarczej Wspólnoty oraz wzmocnienie obowiązku stosowania się do ustaleń rządów państw członkowskich dotyczących polityk unijnych. Było to ważne dla Europy, która przeżywa kryzys w strefie euro. Szef rządu Donald Tusk i Ochmann, analityk Fundacji Bertelsmanna także uważają, że zamknięcie prac nad sześciopakiem było największym sukcesem polskiej prezydencji. Polska prezydencja również dobrze sprawiła się jeśli chodzi o organizację merytorycznych debat w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Dowgielewicz uważa także, że dzięki prezydencji Polska wypromowała się w Europie jako rozwijający się kraj i mający wiele do zaoferowania, choćby w dziedzinie kultury. Podczas jej trwania zyskaliśmy spory kapitał polityczny w Unii Europejskiej. Zyskała również na tym nasza administracja, która dzięki poznaniu unijnych procedur, prowadzeniu konsultacji i 4


przewodniczeniu obradom stała się bardziej sprawna. Można to wykorzystać do realizacji polskich interesów na arenie międzynarodowej. Bardzo ważnym wydarzeniem dla polskiej prezydencji był Szczyt Partnerstwa Wschodniego. Na spotkaniu zorganizowanym w Warszawie podsumowano dwa lata działania programu Partnerstwa Wschodniego i rozmawiano na temat jego przyszłości. Podjęto decyzję w sprawie ściślejszych form integracji, zwłaszcza gospodarczej. Przyjęto wspólną deklarację dotyczącą zwiększenia nakładów finansowych na jego działanie. Państwa Partnerstwa dostały obietnicę bezwizowego ruchu do UE - gdy tylko będą na to gotowe. Sytuacja jaka panuje na Ukrainie (aresztowanie byłej premier Julii Tymoszenko) spowodowała, że nie podpisano umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią. Mimo tego, że nie wszystkie założenia dotyczące partnerstwa wschodniego udało się zrealizować to jest to duży sukces dla Polski, ponieważ bardzo angażowaliśmy się w proces wzmocnienia integracji Unii z państwami należącymi do Partnerstwa Wschodniego. Polska prezydencja zajmowała się z powodzeniem różnymi sprawami takimi jak: zewnętrzny wymiar polityki energetycznej UE, przyjęcie Paktu przeciwko narkotykom syntetycznym, osiągnięciem kompromisu w sprawie jednolitego patentu. Dużym osiągnięciem jest także ukończenie prac nad Europejskim nakazem Ochrony. Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych bardzo pozytywnie ocenia polską prezydencję, zwłaszcza przyśpieszenie prac nad pakietem azylowym, realizację projektu o małym ruchu granicznym z Kaliningradem. Polska nie osiągnęła wszystkiego co sobie założyła. Nie udało się nam przekonać Holendrów do rozszerzenia strefy Schengen o Rumunię i Bułgarię, chociaż bardzo się staraliśmy. Chcieliśmy, żeby te kraje dołączyły, ponieważ spełniły stawiane im warunki. Dużym osiągnięciem w tej sprawie było przekonanie do rozszerzenia strefy Schengen Niemiec, Francji i Finlandii. Według belgijskiego dziennika Le Soir Polska dobrze wywiązała się z postawionych sobie zadań w czasie prezydencji i pokazała swoje zaangażowanie w sprawy europejskie. Jedynym problemem było to, że Polska jeszcze nie przyjęła wspólnej waluty i nie wiele miała do powiedzenia w sprawie rozwiązywania kryzysu w strefie euro. Kluczowe decyzje w tej sprawie były podejmowane przez kraje eurolandu. Mimo to dzięki Polsce nie doszło do podziału Unii Europejskiej na dwie części: kraje należące do strefy euro i pozostałe państwa, ponieważ zabrała głos w imieniu większości państw spoza strefy euro, które są przeciwne podziałowi Unii Europejskiej na dwie prędkości. Le Soir uznał także za bardzo ważne wystąpienie Radosława Sikorskiego w Berlinie, który mówił o zacieśnianiu współpracy w Unii Europejskiej i w konsekwencji dojście do unii politycznej. Goran Rotim z chorwackiej telewizji HRT uważa, że głównym sukcesem polskiej prezydencji było to, że w trakcie jej trwania Unia Europejska podpisała traktat akcesyjny z Chorwacją. Polska od samego początku wspierała to państwo w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej. Nasz kraj w Chorwacji jest postrzegany jako „gwiazda Europy”, ponieważ dobrze sobie radzi w trakcie kryzysu i nie popadł w recesję w 2008 roku, również właściwie wykorzystuje europejskie fundusze. Społeczeństwo chorwackie może się stykać z tymi

5


samymi problemami z jaki my musieliśmy się zmierzyć po wejściu do Wspólnoty, dlatego możemy być dla nich wzorem do naśladowania. Paweł Świeboda, szef Centrum Strategii Europejskiej uważa, że polska prezydencja odniosła sukces. Była prowadzona solidnie i sprawnie. Wszyscy w Europie chwalą naszą prezydencję. Nie spełniono wszystkich założonych celów, ponieważ wystąpiły ogromne problemy w strefie euro. Nie przeprowadzono debaty o wzroście gospodarczym w Unii. Świeboda uważa, że można było mimo wszystko spróbować podjąć ten temat. Cornelius Ochmann analityk Fundacji Bertelsmanna bardzo dobrze ocenia polską prezydencję w szczególności przyjęcie sześciopaku. Zdaniem Andrewa Michta szef warszawskiego biura German Marshall Fund polska prezydencja sprawdziła się, choć miała miejsce w trudnym dla Europie momencie. Zasługą tego jest to, że nie skupiała się tylko na sobie ale patrzyła na interesy całej Unii Europejskiej. Podkreśla wagę podpisania traktatu akcesyjnego z Chorwacją i negocjacji w sprawie Partnerstwa Wschodniego. Za porażkę polskiej prezydencji uważa: nie zajęcie się wspólną polityką obronną jak zakładano, jednak w czasie arabskiej wiosny i interwencji NATO w Libii nie było to możliwe. Dzięki wystąpieniu Radosława Sikorskiego w Berlinie Polska będzie w przyszłości krajem, który będzie miał wpływ na kształt Unii Europejskiej. Przedstawiciele organizacji polskich i europejskich zajmujących się ochroną środowiska negatywnie oceniają prezydencję naszego kraju. Uważają, że nie zajęto się w odpowiedni sposób sprawami związanymi z polityką energetyczną i klimatyczną. Piotr Trzaskowski, koordynator ds. energii i klimatu w CEE Bankwatch Network twierdzi, że Polska miała dobre zamiary ale były one źle realizowane. Celów zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej nie da się pogodzić z promowanym przez nią przestrzeganiem praw człowieka i szerzeniem demokracji. Urszula Stefanowicz, koordynatorka Koalicji Klimatycznej (zrzeszającej polskie organizacje klimatyczne) stwierdziła, że Polska w czasie swojej prezydencji za bardzo skupiła się na zewnętrznym bezpieczeństwie energetycznym a w ogóle nie zajęła się sprawami wewnętrznymi takimi jak: odnawialne źródła energii. Jej zdaniem Polska skupiała się tylko na swoich korzyściach a nie sprawach całej Unii. Roberto Napoletano, redaktor naczelny Il Sole-24 Ore dobrze ocenia polską prezydencję w szczególności wystąpienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Jego zdaniem przypomniał on społeczeństwu europejskiemu, że musi z determinacją walczyć o utrzymanie strefy euro. Polacy mają w sobie ducha europejskiego i inne narody powinny nas naśladować. Prezydencja naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej jest oceniana przez polskie społeczeństwo bardzo różnie. Większość ankietowanych uważa, że była to porażka polskiego rządu.

6


Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż w tej sprawie- rezultat ankiety przedstawiają poniższe wykresy: 50 45 40 35

procent osób, które uważają, że Polska była zbyt mało aktywna

30

procent osób, które uważają, że Polska była wystarczająco aktywna

25 20

procent osób, które nie mają zdania na ten temat

15 10 5 0 Ocena przewodnictwa Polski w Radzie UE

Wykonanie własne.

60 50 procent osób, które uważają, że Polsce nie udało się wiele zrobić podczas sprawowania prezydencji

40

procent osób, które uważają, że Polsce udało się wiele zrobić podczas sprawowania prezydencji

30 20

osoby, które nie mają zdania na ten temat

10 0 Ocena przewodnictwa Polski w Radzie UE

Wykonanie własne.

Chociaż nie udało się zrealizować wszystkich postawionych sobie zadań to polska prezydencja jest bardzo pozytywnie oceniana w Unii Europejskiej. W Polsce trochę gorzej, jednak jak pokazują sondaże duża część społeczeństwa jest zadowolona z jej przebiegu.

7


3. Ocena efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej z siedmioletniej perspektywy Siedem lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej przyniosło wiele zmian. Zaowocowały one zarówno przemianą gospodarczą, jak i społeczną. W ciągu tych paru lat zmieniło się życie Polaków i zmienia się w dalszym ciągu. Polska osiągnęła silną pozycję na arenie międzynarodowej, wzrósł dobrobyt społeczeństwa oraz świadomość integracji gospodarczej. Polscy menedżerowie stają się ważni dla firm europejskich. Rośnie gospodarcze oraz polityczne znaczenie Polski. Sukcesywnie zmniejsza się dystans rozwojowy pomiędzy Polską, a innymi krajami Unii Europejskiej. Jednak najbardziej zauważalne przejawy członkostwa w Unii Europejskiej to swoboda przemieszczania się po państwach będących w Unii Europejskiej oraz korzystanie z Funduszy Europejskich. Dzięki otrzymaniu funduszy unijnych Polska realizuje największy od lat program inwestycyjny. Na lata 2004-2006 oraz 2007- 20013 Polska z budżetu unijnego otrzymała pomoc w wysokości 100 mld euro w ramach polityki spójności. Dofinansowanie skierowane również było na wsparcie rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz rybołówstwa. Bez pomocy unijnej niemożliwy byłby również rozwój infrastruktury na taką skalę. Rozwój został poczyniony również w wszelkiego rodzaju transporcie, drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim. Dodatkowo realizowanych jest mnóstwo projektów dotyczących ochrony środowiska, kultury, edukacji, rynku pracy oraz energetyki i sektora zdrowia. Jednak nie wszystkie programy udało się w pełni zrealizować. Polska ma problemy z realizacją projektów dotyczących sektora kolejowego, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz energetyki. Dotychczasowe wsparcie sektora badawczo- rozwojowego i wsparcie firm nie przyczyniło się w znacznym stopniu do wzrostu innowacyjności gospodarki Polski. Konieczne jest zwrócenie uwagi do jakości i zakładanych efektów realizowanych projektów unijnych, aniżeli skupieniu się tylko i wyłącznie na ilościowym wykorzystaniu pieniędzy unijnych. Dochód narodowy Średni roczny wzrost realnego PKB Polski od roku 2004 do 2010 roku wyniósł 4,5%. Po kryzysie w 2009 roku nastąpił czas sukcesywnego powrotu koniunktury. Wzrost gospodarczy jednak był bardzo powolny i rozłożony nierównomiernie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej do wzmocnienia stabilności finansowej naszego kraju. Polska może skorzystać z europejskiego mechanizmu pomocy finansowej na wypadek wystąpienia napięć w bilansie płatniczym. Płynność polskiego systemu bankowego zwiększyła się również dzięki uzyskaniu przez Narodowy Bank Polski w Europejskim banku Centralnym linia swap, która była innym elementem siatki bezpieczeństwa.

8


Handel zagraniczny Podsumowanie efektów członkostwa w Unii Europejskiej zacznę od porównania handlu zagranicznego wcześniej i teraz. Okazuje się, że w tej dziedzinie dokonaliśmy niewielkich postępów. Ogólnie rzecz biorąc eksport wzrastał, i to sporo, bo stosunkowo o 7% rocznie. Wyniki handlu zagranicznego okazały się wyższe od oczekiwanych. Jednak w porównaniu z innymi państwami ten wynik jest co najmniej niezadowalający. Lepszy wynik uzyskali między innymi Węgrzy, Czesi oraz Słowacy. Mimo to, dla nas jest to ogromny sukces, ponieważ eksport w ciągu siedmiu lat członkostwa w Unii Europejskiej został podwojony. W 2003 roku wynosił 47,5 mld euro, natomiast w 2010 roku osiągnął już poziom 117,4 mld euro. Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Polski. W 2010 roku eksport z Unią Europejską wynosił 78,6 % całego eksportu polskiego, a import 58,8%. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zdołano zlikwidować ujemne saldo obrotów handlowych z państwami Unii Europejskiej. Głównymi partnerami eksportowymi niezmiennie od paru lat są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Republika Czeska oraz Holandii. Najwyższą dynamikę wzrostu eksportu odnotowano w handlu ze Słowacją( 40% wzrost w stosunku do roku poprzedniego), Szwecją, Węgrami oraz z Estonią i Rumunią. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polska jest krajem, którym ufają zagraniczni inwestorzy. W 2010 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 144,6 mld euro. Państwa Unii Europejskiej są największym źródłem napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce. Ich udział utrzymuje się na poziomie 80-90% całości napływu BIZ do Polski. W 2010 roku najwięcej środków pochodziło z Luksemburga, Niemiec oraz Włoch. Natomiast odpływ z Polski kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2010 roku wyniósł 3,5 mld euro. Państwa Unii Europejskiej wciąż pozostają podstawowym miejscem inwestowania polskich przedsiębiorstw. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne zrealizowane w krajach Unii Europejskiej ponad 93% wszystkich polskich BIZ. Polski rynek pracy W ostatnich latach sporo zmieniło się na polskim rynku pracy. Wbrew negatywnym opiniom przemiany na rynku pracy okazały się dla Polski sukcesem. Pogłębienie bezrobocia z 11% w 2009 roku do 12,1% w 2010 roku było efektem światowego kryzysu gospodarczego. Powracając jednak do 2003 roku, kiedy bezrobocie sięgało 20% okazuje się, że nastąpiła ogromna poprawa na rynku pracy. W dalszym ciągu jednak niepokoi poziom bezrobocia wśród ludzi młodych. W 2010 roku wyniósł 23,7 %. Aczkolwiek problem ten dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. W 2010 roku cała Unia Europejska odnotowała 20% bezrobocie wśród młodych osób. Zaskakująca jest liczba osób, która podjęła pracę, ponieważ począwszy od wstąpienia do Unii Europejskiej zatrzymując się na 2010 roku liczba ta wzrosła o 16%. Wzrost liczby pracujących poskutkował zdecydowaną poprawą stopy zatrudnienia. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej o wiele poprawiły się wskaźniki odnośnie zatrudnienia. W 2010 roku 9


pracowało przeciętnie około 59,2% osób w wieku produkcyjnym, natomiast w 2003 roku około 51,1%. Emigracja zarobkowa Emigracja zarobkowa Polaków w następstwie kryzysu gospodarczego w 2010 roku zmalała. Tendencja spadkowa utrzymywała się w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Spadek liczby zatrudnionych Polaków odnotowano również w Danii i Finlandii. W 2010 roku najczęstszym kierunkiem polskiej emigracji była Norwegia. Polacy coraz częściej również wyjeżdżają i pracują we Francji, Hiszpanii oraz Austrii i Szwajcarii. Edukacja W znacznym stopniu wzrósł odsetek osób w wieku od 20 do 24 lat, które podjęły studia. W latach 2004-2009 nastąpił wzrost z 63 do 70 %. Program Erasmus cieszył się ogromnym powodzeniem przez ostatnie dziesięć, jednak w roku szkolnym 2009/2010 pierwszy raz odnotowano spadek studentów wyjeżdżających zagranicę w ramach tego programu. Zwiększeniu jednak uległo zainteresowanie praktykami w ramach programu Erasmus. W 2010 roku liczba osób korzystająca z praktyk wzrosła prawie o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Przyczyn spadku wyjazdów na studia można doszukiwać się w zmianie modelu studiowania, odejścia od studiów jednolitych magisterskich i przejście na system studiów dwustopniowych.

4. Ocena wpływu Funduszy Europejskich na rozwój społeczno – ekonomiczny Polski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego(MRR) Wyłoniło się z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w 2005 roku. Jest ono odpowiedzialne za sporządzanie projektów państwowej taktyki rozwoju regionalnego; opracowywanie planów rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach których jest możliwe zawarcie umowy z Komisją Europejską; współpracowanie z instytucjami jednoczącymi organy samorządu terytorialnego oraz zajmuje się funduszami strukturalnymi(europejskimi) – czyli tymi przeznaczonymi dla państw członkowskich przez Unię Europejską. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego regularnie prowadzi badania nad wpływem Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski. W ciągu ostatnich lat odnotowało, że wpływ polityki spójności na rozwój Polski był pozytywny a dzięki funduszom europejskim nastąpił znaczny wzrost gospodarczy, wpłynęły również na aktywność inwestycyjną oraz rynek pracy. Dodatkowo dostrzeżono pozytywne oddziaływanie funduszy na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę w gospodarce.

10


Na najbliższe nadchodzące lata przewidywany jest jeszcze większy niż dotychczas wpływ polityki spójności na rozwój kraju. Będzie się to objawiało poprzez: szybszy wzrost PKB, co będzie stopniowo zmniejszać dystans do krajów o bardziej rozwiniętych strukturach gospodarczych. Fundusze unijne wpłynęły również pozytywnie na spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia. Jak wynika z badań, apogeum wpływu na czynniki rozwoju społecznoekonomicznego polityka spójności ma osiągnąć w latach 2013-2015. Produkt krajowy brutto Wzrost wskaźnika PKB do początku 2012 roku wzrastał głównie z uwagi na wzrost światowego popytu za sprawą funduszy europejskich. Oszacowano, że dlatego w 2011 roku poziom PKB wyniósł więcej, aniżeli wykazałby bez funduszy od UE (3,7% - wg modelu MaMoR3 oraz 5,6% - wg modelu EUImpactMod III). Za to tempo rozwoju PKB w tych samych warunkach było wyższe o 0,6% - 0,8%. W dalszym okresie wskaźnik realnego PKB będzie oscylował na poziomie ok. 0,5%. W całym badanym czasie wpływ funduszy europejskich na poziom PKB będzie pozytywny.

Wpływ środków z funduszy europejskich na tempo wzrostu PKB w cenach stałych (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

Wpływ środków z funduszy europejskich na poziom PKB w cenach bieżących (odchylenia od scenariusza bez środków UE w %)

Źródło: MRR

W ujęciu długookresowym oprócz determinantów popytowych, znajdą się również podażowe, które skutkowały zwiększeniu się efektywności pracy a przez to polityka spójności przyczynia się do akceleracji wzrostu gospodarczego. Prognozowany wpływ polityki spójności na wartość PKB pod koniec 2015 roku ma osiągnąć wyższy poziom o 5,7% - 7,4%.

11


Przyspieszenie wzrostu gospodarczego naszego kraju, doprowadza do tego, że fundusze europejskie są coraz istotniejszym elementem zmniejszania się dystansu rozwojowego, dzielącego Polskę od UE. W 2011 roku różnica pod względem wskaźnika PKB per capita, w Polsce była niższa od wskaźnika UE o 1,6% - model MaMoR3 oraz o 3,4% zgodnie z modelem EUImpactMod III. W 2015 roku ma być niższa o 3,1% wg modelu MaMoR3 a także o 4,8% wg modelu EUImpactMod III. Wszystko to dzięki oddziaływaniu funduszy europejskich, dlatego Polska ma możliwość uzyskania ok. 69% średniej UE, ze względu na poziom PKB per capita.

Wpływ środków z funduszy europejskich na poziom PKB (w PPS) na mieszkańca w odniesieniu do UE-27 (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

Rynek pracy Wpływ polityki spójności na rynek pracy pomiędzy 2004 a 2011 rokiem był pozytywny, jednak jeszcze lepszych wyników, generowanych przez nią, można spodziewać się w latach 2013-2015, kiedy spodziewany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia o ok. 1,4% oraz spadek stopy bezrobocia o ok.2%. Oszacowano, że w 2011 roku, wzrósł współczynnik zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 15-64 lat, o 0,7% (model MaMoR3) oraz o 4,1% (model EUImpactMod III). Współczynnik bezrobocia zmalał o 1,2% w modelu MaMoR3 i w modelu EUImpactMod III spadł o 3,2%. Powyższe dane były rozpatrywane, ze względu na wpływ funduszy europejskich na wzrost zatrudnienia oraz odpowiedni temu – spadek bezrobocia.

Wpływ środków z funduszy europejskich na wskaźnik zatrudnienia (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

12


Wpływ środków z funduszy europejskich na stopę bezrobocia (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

Aktywność inwestycyjna Fundusze unijne, przeznaczane na wspieranie przedsiębiorstw i nakłady infrastrukturalne wpłynęły również, na pobudzenie funkcjonalności inwestycyjnej w Polsce, dzięki czemu wzrosły nakłady brutto na środki trwałe o 17,1%-32,4% - wynik z 2011 roku. Szacowany jest ich dalszy wzrost i osiągnięcie swojej wartości maksymalnej (18% - model MaMoR3 oraz 35,4% - model EUImpactMod III) w latach 2012- 2013. Polityka spójności odgrywa dużą rolę, w związku z nakładami inwestycyjnymi sektora publicznego. Do tego, fundusze skutkowały wzrostem stopy inwestycji, gdzie w 2011 roku była wyższa o 2,7%-4,2% a na lata 2012-2013 prognozuje się uzyskanie ich największej wartości, która dzięki wpływowi funduszy będzie wyższa o 3%-4,7%. Struktura gospodarki Polityka wsparcia finansowego przez UE jest widoczna także jeśli chodzi o zmiany w strukturach gospodarczych, czyli wzrost udziału sektora przemysłowego a spadek sektora rolniczego i usługowego. Można to było zauważyć, szczególnie pomiędzy 2004 a 2011 rokiem, kiedy zmiany te ciągle rosły, a w końcowej fazie wzrost udziału sektora przemysłowego w wartości dodanej brutto o 0,7%-0,8%. Na późniejsze lata przewidywany jest dalszy wzrost udziału tego sektora w gospodarce, w 2015 roku będzie on wynosił ok. 1,1% Inflacja Dostęp do funduszy od UE ma nieznaczny wpływ na ceny towarów i usług konsumpcyjnych, dlatego w badanym okresie 2004-2015, jak też w przyszłości, wzrost cen nie będzie spowodowany wykorzystywaniem tych środków. Finanse publiczne W fazie długookresowej, korzystanie z funduszy unijnych skutkuje poprawieniem równowagi finansów publicznych i jest mierzone według stopnia deficytu, w odniesieniu do PKB. Za to w krótkim okresie fundusze mogą wpłynąć na pogorszenie tego współczynnika. Było to rezultatem wpływu funduszy europejskich na deficyt sektora finansów publicznych w stosunku do PKB i dokonywało się poprzez: pozytywne oddziaływanie na PKB powodujące sytuację, kiedy taki sam deficyt jest niższy w stosunku do PKB; wzrost PKB i innych źródeł, które są przejawem wzrostu podatków oraz będą skutkować wzrostem dochodów publicznych 13


i spadkiem deficytu gałęzi finansów publicznych; potrzebę współfinansowania transferów UE, mogącą być wynikiem wzrostu deficytu.

Wpływ środków z funduszy europejskich na wynik sektora finansów publicznych w relacji do PKB (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

Fundusze europejskie mają pozytywny wpływ na finanse publiczne. Prognozowano, że dzięki nim deficyt w 2011 roku spadnie o 0,9% (model EUImpactMod III). W związku z potrzebą struktur finansów publicznych na uzyskanie środków, przeznaczanych na współfinansowanie projektów, dzięki którym mogą liczyć na wsparcie od UE, polityka spójności wpływa pozytywnie na ustanawianie dla nich nadwyżki nad tymi wydatkami. W latach 2004-2009 wpływ przymusu finansowania prawie zrównoważył a w 2010 roku nawet przewyższył, pozytywne skutki wzrostu PKB i podatków. Za to od 2011 roku wpływ funduszy europejskich na poprawę wyniku sektora finansów publicznych w odniesieniu do PKB, będzie wyłącznie pozytywny (model MaMoR3).

Wpływ środków z funduszy europejskich na dług publiczny w relacji do PKB (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

Z prognoz na najbliższe lata wynika, że okres najbardziej pozytywnych efektów przewiduje się na lata 2012-2015, kiedy osiągnie maksimum, wynoszące 0,4% wg modelu MaMoR3 oraz 1% wg modelu EUImpactMod III. Mniejszy deficyt sektora publicznego poprawia relacje długu publicznego do PKB, wpływa na to również umacnianie złotego, przez co nominowany dług w innych walutach jest niższy w wyrażeniu złotowym. Powyższe sytuacje są możliwe w głównej mierze dzięki napływowi funduszy z UE. W 2011 roku pozytywny wpływ na dług publiczny w stosunku do PKB, oszacowano na 3,2% (model EUImpactMod III) oraz 2% 14


(model MaMoR3). Przewiduje się wzrost pozytywnego wpływu w 2015 roku a będzie on wtedy wynosił 4% (model EUImpactMod III) a także 3,6% (model MaMoR3).

Równowaga zewnętrzna Fundusze europejskie mają swój udział także w oddziaływaniu na stan równowagi zewnętrznej w gospodarce Polski. Skutkuje przede wszystkim we wzroście PKB, czyli poprawą relacji ujemnego salda obrotów bieżących, dodatkowo wpływają na wielkość importu i eksportu. Napływ funduszy z UE jest efektem wzrostu importu oraz spadku wartości eksportu. Wg modelu MaMoR3 niekorzystny wpływ na saldo obrotów bieżących w 2011 roku osiągnie 2,7% a później będzie wykazywać tendencję spadkową, za to model EUImpactMod III wykazuje, że wartość ta w latach 2010-2014 będzie wahać się pomiędzy 0,8% - 0,9%. W długim okresie można spodziewać się pozytywnego wpływu na eksport a jednocześnie ograniczenia wpływu na import. Wpływ środków z funduszy europejskich na saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego w relacji do PKB (odchylenia od scenariusza bez środków UE w pp.)

Źródło: MRR

Wpływ funduszy europejskich na rozwój regionalny Polityka spójności odgrywa także znaczącą rolę w procesach ujednolicających pomiędzy regionami a średnim poziomem rozwoju UE. Jak wykazują badania dzięki funduszom europejskim, zmniejsza się dystans dzielący polskie regiony od poziomu rozwoju unijnego, mierzony za pomocą PKB per capita w ujęciu PPS. Wpływ funduszy jest różny w zależności od modelu, lecz wszystkie wykazują, że województwo lubuskie najbardziej odczuło oddziaływanie polityki spójności na rozwój regionalny w latach 2004-2015. W rankingach wyróżniają się również województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i śląskie. Wpływ na PKB jest pozytywny we wszystkich województwach ale za to jest bardzo zróżnicowane. Największe oddziaływanie polityki spójności na dynamikę PKB modele wykazują w województwach: lubuskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz warmińskomazurskim. Wzrost dynamiki PKB w powyżej wymienionych regionach w latach 2004-2015, oscyluje od ok. 0,5% do 1,2%, w zależności od modelu. Z kolei najmniejszy wpływ został wykazany w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i łódzkim – ok. 0,4%. W związku z pozytywnym wpływem polityki spójności na rynek pracy, modele wykazują podobne wyniki, otóż w okresie czasowym 2004-2015, największy wpływ na wskaźnik zatrudnienia odnotowano w województwach: lubuskim, świętokrzyskim oraz warmińsko15


mazurskim. Za to skala oddziaływania na poszczególne województwa znacznie różni się w zależności od modelu, wahając się w granicach 1,1% - 3,5%. Województwo mazowieckie jest przykładem regionu o najbardziej zróżnicowanym wpływie polityki spójności, pod względem badań różnych modeli.

5. Ocena poziomu rozwoju społeczno – ekonomicznego Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej Bardzo duży wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski miały procesy społeczne, ekonomiczne, strukturalne i polityczne, które wiązały się z integracja europejską. Polska oraz pozostałe kraje przystępując do Unii Europejskiej są zmuszone do spełnienia określonego poziomu rozwoju społeczno - ekonomicznego oraz ciągłego dostosowywania się wielu dziedzin życia do standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Przedstawię miejsce na którym Polska znajduje się na tle pozostałych krajów należących raz kandydujących do Unii Europejskiej . Główną miarą jest PKB przypadający na jednego mieszkańca.

PKB na 1 mieszkańca 300

250

200

150

100

PKB na 1 mieszkańca

50

Włochy

Wielka Brytania

Wegry

Słowenia Szwecja

Słowacja

Rumunia

Portugalia

Polska

Niemcy

Malta

Luksemburg Łotwa

Litwa

Irlandia

Holandia

Hiszpania

Grecja

Finlandia Francja

Estonia

Dania

Czechy

Cypr

Bułgaria

Belgia

Austria

0

Źródło: Eurostat, Wskaźniki wielkości PKB na mieszkańca, 2010 r. Wykres. Wykonanie własne.

Najwyższy PKB na mieszkańca wystąpił w Luksemburgu, jest on dwuipółkrotnie wyższy od średniej dla UE-27. Natomiast Bułgaria jest oceniania jako najuboższe państwo 16


członkowskie Unii Europejskiej. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, której PKB jest wyższy od średniej UE- 27 o 33 %. Irlandia utrzymuję się na pozycji najbogatszych państw członkowskich w UE. Do pozostałych państw, których PKB przekroczyło w 2010 roku średnią Unii Europejskiej o 20 % należą: Dania, Szwecja i Austria. Podobny poziom osiągnęła Belgia i Niemcy za nimi znalazła się Finlandia i Wielka Brytania. Francja uzyskała wynik wyższy niż Hiszpania i Włochy. Cypr wyprzedza Grecję, która odniosła kryzys gospodarczy. Słowenia, Portugalia, Czechy i Malta uzyskały wynik do 20 % poniżej średniej UE-27, za nimi z wynikiem poniżej 40 % poniżej średniej UE znalazły się Słowacja, Węgry, Estonia oraz Polska. Sytuacja Polski zdecydowanie się poprawiła, podczas gdy Łotwa i Litwa w latach 2008-2010 odniosły spadek PKB na mieszkańca. Natomiast najniższy poziom PKB wystąpił w Rumunii i Bułgarii wyniósł poniżej 50 % średniej krajów UE. Skuteczność oraz szybkość wzrostu ekonomicznego w bardzo dużym stopniu zależy od gospodarki. Przeprowadzane reformy gospodarcze w Polsce oraz otwarcie gospodarki na świat spowodowały zmiany strukturalne. Przykładem są przekształcenia własnościowe, w latach 90-tych, które doprowadziły do gwałtownych przemian polskiej gospodarki. W 1990 roku w sektorze prywatnym przypadało 30 % wytworzonej wartości dodanej 20% brutto i 45% pracujących, w 2003 roku 74% i 72 % , z kolei w 2006 r ponad 75 % i 74 %. Większy niż w Polsce w 2006 roku udział sektora prywatnego uzyskały tylko kraje takie jak: Czechy, Estonia, Słowacja i Węgry. Unia Europejska umożliwiła nam uczestnictwo w rozwoju społeczno-ekonomicznym naszego kraju, pozwoliła na korzystanie z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności UE. Fundusze te wspomagają rozwój społeczno-ekonomiczny Polski. Unia zapewniła nam także możliwość rozwijania się poprzez swobodny dostęp do rynków całej Unii Europejskiej. Według danych z Eurostatu poziom życia w Polsce w 2010 roku osiągnął 63 % średniej Unii Europejskiej. W porównaniu z latami ubiegłymi, gdzie wskaźnik ten wyniósł w 2009 roku -61 % , a w 2008 roku 56 %, wystąpił wyraźny wzrost. Polska odniosła ogromne postępy. Porównując do innych krajów tej części Europy tylko Polsce udało się dokonać takiego osiągnięcia. Podczas gdy w Czechach i Rumunii nastąpił spadek, a na Węgrzech oraz Łotwie czynnik ten pozostał bez zmian.Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 61 proc., a w 2008 r. – 56 proc. W naszej części Europy żaden kraj nie zdołał w tym czasie dokonać porównywalnych postępów. Poziom rozwoju Czech wręcz spadł (z 82 do 80 proc.), podobnie jak Rumunii (z 47 do 46 proc.), podczas gdy Węgier czy Łotwy stał w miejscu (odpowiednio 65 i 51 proc.). Polska wyróżniła się, ponieważ jako jedyny kraj Unii Europejskiej uniknęła recesji, a później w dość szybkim tempie powróciła do dynamicznego wzrostu. Polska wciąż zaliczana jest do biedniejszych państw Wspólnoty. Warto jednak zauważyć, że w ciągu 7 letniego członkostwa poziom rozwoju Polski zwiększył się z połowy (49% w 2003 roku) do blisko 2/3 średniej europejskiej. Gorsze warunki panują już tylko w Bułgarii, Rumunii na Litwie i Łotwie.Jednak w ciągu zaledwie siedmiu lat członkostwa poziom rozwoju Polski zwiększył się z połowy (49 proc. w 2003 roku) do blisko 2/3 średniej europejskiej. Na razie gorzej żyje się tylko w Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie oraz Łotwie. W 2010 roku Grecja jako jedyny kraj Unii Europejskiej odniosła spadek poziomu życia z 94 % do 90% wg. średniej europejskiej. Wciąż najbogatszym krajem Unii jest Luksemburg (271%), drugie 17


miejsce zajmuje Holandia (133%). Szczególne osiągnięcie odniosła Szwecja, której poziom rozwoju wzrósł z 119 % do 123 % w ciągu niemalże roku. Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego zostało utworzone w czerwcu 2000 roku. Organizacja ta działa jako stowarzyszenie. Żródłem dochodów są środki unijne, które pozwalają na przeprowadzenie wielu przedsięwzięć. Obecnie realizuje ponad 20 projektów szkoleniowych oraz finansowanych. Firma specjalizuje się w podnoszeniu kwalifikacji osób niepracujących, przeprowadzaniu szkoleń menadżerskich dla pracowników firm, pozyskiwaniu środków unijnych oraz oferuje usługi doradcze i konsultingowe. W dniu 1 stycznia 2009 r. w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej mieszkało 499,7 mln osób. Gęstość zaludnienia na poziomie UE - 27 szacowano w 2008 r. na 116 mieszkańców na km2. Sytuacja demograficzna w Unii Europejskiej wykazuje ciągłą tendencję wzrostową od 1960 roku. W 2008 roku liczba ludności wzrosła o 4, 1 na 1000 mieszkańców w związku z przyrostem naturalnym. W roku 2008 liczba ludności jako całości wzrosła, lecz wzrost ten rozkładał się bardzo nierównomiernie. W 20 państwach ludności przybyło , natomiast w siedmiu pozostałych ubyło. Spadek ludności można zauważyć w krajach północno- wschodnich. Do tych krajów należą: Bułgaria, Niemcy , Węgry, Rumunia, Polska, Estonia, Łotwa oraz Litwa. Spadek można również było zaobserwować na północy Szwecji, w Grecji i Portugalii. Najwięcej ludności przybyło na Cyprze, w Luksemburgu oraz na Malcie. W 2008 r. przyrost liczby ludności był widoczny w prawie wszystkich zachodnich i południowo-zachodnich regionach UE. Szczególnie widać to w Irlandii, w regionie Zjednoczonego Królestwa, we Włoszech, Hiszpanii, Francji. Dodatni przyrost ludności wystąpił również w Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń w większości regionów Niemiec, na Węgrzech, w Chorwacji, Rumunii i Bułgarii, a także na północy oraz w Grecji i we Włoszech na południu. W innych krajach ogólny rozkład zgonów i urodzeń był bardziej zrównoważony. Jeden z głównych powodów spowolnienia przyrostu naturalnego to fakt, że mieszkańcy UE mają mniej dzieci niż dawniej. We wszystkich regionach kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. W Unii Europejskiej oczekiwana długość życia wynosiła średnio 82,2 roku dla kobiet i 76,1 roku dla mężczyzn. Różnica jaka wystąpiła między obiema płciami to 6,1 roku. Występują duże różnice między najniższymi a najwyższymi wartościami dla kobiet i mężczyzn. Najniższe wartości to 76,0 lat dla kobiet w Rumunii i Bułgarii oraz 65,5 roku dla mężczyzn na Litwie. Najwyższe wartości oczekiwanej długości życia to 86lat dla kobiet i 80,2 roku dla mężczyzn w Szwajcarii. Wpływ przemian demograficznych w UE będzie miał ogromne znaczenie w nadchodzących latach. Niski współczynnik urodzeń i dłuższa oczekiwana długość życia to oznaki starzenia się społeczeństwa, które już są widoczne w wielu krajach Unii Europejskiej.

18


Podsumowując Polskę dzieli duży dystans rozwojowy w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Świadczy o tym wielkość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca. Należy mieć nadzieję, że nastąpi szybka poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego kraju.

6. Ocena jakości i satysfakcji z życia w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej W porównaniu z innymi państwami na świecie Polacy wypadają na dość zadowolonych ze swojego życia. Według raportu United Nations Development Programme największą satysfakcję z życia krajów członków UE odczuwają Holendrzy, zaś najmniejszą społeczność zamieszkująca Bułgarię. W rankingu Polska plasuje się na 39 miejscu na tle 187 krajów całego świata i na 22 na tle państw Unii Europejskiej. Badania z zeszłego roku dowodzą, iż Nasz kraj podniósł się o dwie pozycje, tym równocześnie znaleźli się przed Portugalia i Bahrajnem. Najlepszą pozycję w całym rankingu zajmuje Norwegia, a za nią kolejno: Australia, Holandia, USA i Nowa Zelandia. Jeżeli chodzi o Unię Europejską to najlepszą satysfakcją z życia cieszą się : Holandia, Irlandia i Niemcy.

Poziom HDI krajów UE 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 Bułgaria

Rumunia

Łotwa

Portugalia

Litwa

Polska

Węgry

Malta

Słowacja

Estonia

Cypr

Grecja

Wielka Brytania

Czechy

Włochy

Luksemburg

Hiszpania

Finlandia

Słowenia

Francja

Austria

Belgia

Dania

Szwecja

Niemcy

Irlandia

Holandia

0,7

Wykres. Wykonanie własne.

19


„Human Development Index (HDI) to sumaryczny wskaźnik rozwoju społecznego państw. Służy do oceny średnich osiągnięć danego kraju na trzech podstawowych płaszczyznach składających się na jakość życia: długości życia i ochrony zdrowia; edukacji i zamożności. Oprócz PKB per capita uwzględnia się w nim oczekiwaną długość życia oraz współczynnik skolaryzacji.” Najlepiej rozwijające się państwa leżą na terenie Europy. Natomiast najgorzej żyje się ludności Demokratycznej Republiki Konga, Nigru, Burundi, Mozambiku i Czadu. W rankingu najszybciej rozwijających się państw świata Polska wypada na 29 miejscu. Jest to spadek z miejsca 26.

Najszybciej rozwijające się kraje UE 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Wykres. Wykonanie własne.

Polska: porównanie roku 2010 i 2011 wg Rankingu Instytutu Globalizacji PKB- 2010: 1, 7%, 2011: 3, 8% PKB/capita (w USD) -2010: 18 070, 2011: 18 936 Bezrobocie- 2010: 9, 1%, 2011: 9% Inflacja- 2010: 3, 5%, 2011: 3,1% Deficyt (% do PKB)- 2010: -7, 1%, 2011: - 7,9% Eksport (w mld USD)- 2010: 136, 7%, 2011: 155,9% Import (w mld USD) – 2010: 149, 6% , 2011: 173, 8 % BDI (w mld USD)- 2010: 11, 4, 2011: 10 Pozycja w rankingu- 2010: 26, 2011: 29 Zdaniem ekonomisty Marka Łangalisa „"Pozycja Polski jest stabilna, ale nasz kraj nie wykorzystuje w pełni potencjału jakim jest wolny handel i swoboda gospodarcza"

20


Instytut wykazał , iż Nasz kraj w ciągu ostatnich trzech lat (2008- 2010) wykazuje stabilizację. PKB w Polsce wzrasta, co nie jest zauważalne w większości państwach UE. Poziom Polskiej stabilizacji to 4%. Razem ze wzrostem gospodarczym, zwiększa się też bogactwo Polaków. W ciągu trzech ostatnich lat zauważono wzrost na poziomie 8%. Jeżeli chodzi o handel zagraniczny i inwestycje zagraniczne Polski odnotowuje się dramatyczny spadek. Jest to zauważalne nie tylko w Polsce, gdyż na całym świecie spadły te zasoby, najbardziej we Francji gdzie odnotowuje się czternastokrotny spadek inwestycji zagr. „Wg oceny Polska nie umie wykorzystać swojego potencjału. Zamiast brać przykład z azjatyckich tygrysów gospodarczych (Hongkong, Singapur, Korea Południowa), które są mają otwarty i wolny rynek, Nasz kraj kieruje się wartościami wyznaczanymi przez UE.” Życie w Polsce „Polska wypada średnio pod względem jakości życia. Pieniądze świadczą o poziomie Naszego życia. Przeciętna osoba w Polsce zarabia 14 508 dolarów rocznie, czyli mniej niż średnia OECD o 22 387 USD rocznie. Zauważa się znaczną różnicę pomiędzy najbogatszymi a najuboższymi . Wchodząc w sferę zatrudnienia to 59 % osób w przedziale wiekowym od 15-do 64 lat mają płatną pracę. 66 % mężczyzn ma płatną pracę i 53 % kobiet. Społeczeństwo polskie przepracowuje 1939 godzin rocznie, to więcej niż w krajach OECD ( tam zagotowuje się 1749 godzin). Około 7 % pracowników pracuje na nadgodzinach z tego przypada 11% na mężczyzn i 3 % na kobiety. Dobre wykształcenie jest warunkiem znalezienia równie dobrej pracy i zadowalającej pracy. 88 % osób w Polsce w przedziale wiekowym 25- 64 lat ma ukończoną szkołę średnią. Ta wartość jest wyższa od średniej OECD (74%). Jakość systemu edukacji jest zadowalająca. Przeciętny uczeń dostał 501 z zakresu czytania, matematyki programu OECD na rzecz międzynarodowej Oceny Uczniów. (wyższy niż średnia OECD 497). W Polsce dziewczyny uczą się lepiej od chłopców o 18 pkt. W odniesieniu do zdrowia, w Polsce długość życia w chwili narodzin to 76 lat. Jest to wynik niższy niż OECD (80 lat). Średnia długość życia kobiet – 81 lat, mężczyzn 72 lata. Polska posiada słabą jakość, choć 77 % osób określa jej sta jako zadowalający. Jeśli chodzi o sferę publiczną, w Polsce istnieje stabilne poczucie wspólnoty i poziom uczestnictwa w sprawach publicznych. 90 % z Nas twierdzi że, ma osobę na której zawsze może polegać. ( niższy od średniej OECD 91 %). Wyborcza frekwencja to 54 % w ostatnich wyborach, wartość jest jedną z najniższych na innych tle krajów, gdzie odnotowuje się udział 73% społeczeństwa. Reasumując Polacy są mniej zadowolonym z życia narodem, od krajów OECD. 68% ludności Polskiej twierdzi, że ma bardziej pozytywne wrażenia z całego dnia (odpoczynek, radość) niż negatywne (zmartwienia, ból).”

21


7. Zakończenie Po analizie wybranych przez nas wskaźników, możemy wywnioskować, że Polska jest krajem odnoszącym dość dobre wyniki na arenie międzynarodowej. Jest też krajem ciągle rozwijającym się i odnoszącym coraz lepsze rezultaty zarówno w dziedzinie gospodarczej, politycznej, społecznej, jak też ekonomicznej. Duże znaczenie miało dla państwa polskiego wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wpłynęło to nie tylko na wzrost naszej integralności w Europie i na świecie ale również na polepszenie stosunków międzynarodowych z pozostałymi krajami członkowskimi. Do tego członkostwo w UE zagwarantowało nam wstąpienie w obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co jest kluczowym czynnikiem na drodze do ogólnego dobrobytu. Wejście do Unii Europejskiej było dla Polski niebagatelnym wyzwaniem, ze względu na: konieczność wprowadzenia reform w systemie politycznym; odpowiednie wykształtowanie gospodarki rynkowej; wykreowanie mechanizmów konkurencji; ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego aby przygotować kraj do udziału w unii walutowej; umocnienie demokracji; dostosowania w obrębie systemu prawnego oraz ogólna transformacja ustroju. Wstąpienie do UE przede wszystkim dało możliwość rozwoju polskich przedsiębiorstw. Stało się to za sprawą swobodnego przepływu towaru i usług. Rynek wspólnotowy wpłynął również na innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Poprzez Unię stanowczo wzrosła nasza wiarygodność inwestycyjna. Polska bardzo skorzystała na napływie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło również szereg korzyści społecznych. Po wejściu do strefy Schengen Polacy mogą podróżować w obrębie państw Unii Europejskiej bez kontroli paszportowych, co zdecydowanie ułatwia podróżowanie. Poprawiła się także ochrona osób, które wyjeżdżają za granicę. Poza tym wzrosła również mobilność polskich pracowników, ponieważ dzięki swobodnemu przepływowi osób mogą oni być zatrudniani w państwach Unii Europejskiej bez konieczności uzyskiwania uciążliwych pozwoleń.

22


8. Bibliografia Tendera – Właszczuk T.: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. Tendera – Właszczuk T.: Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. http://forsal.pl/artykuly/580370,le_soir_polska_prezydencja_cierpiala_poniewaz_nie_zajela_a _przy_stole_strefy_euro.html http://www.economist.com/node/18928668 http://forsal.pl/artykuly/586498,chorwaci_polska_to_gwiazda_w_unii_europejskiej.html http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111636,10884193,Dowgielewicz__Unia_szczepiona_n a_autodestrukcje.html http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111636,10884120,Swieboda__To_byla_solidna__mene dzerska_prezydencja.html http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111636,10884081,Co_zostanie_z_polskiej_prezydencji .html http://serwisy.gazetaprawna.pl/prezydencja/artykuly/586875,polacy-o-prezydencjinieskuteczna-i-malo-aktywna.html http://serwisy.gazetaprawna.pl/prezydencja/artykuly/585179,premier-nasza-prezydencje-wue-chwalono-w-kazdej-stolicy.html http://serwisy.gazetaprawna.pl/prezydencja/artykuly/581688,organizacje-chroniace-klimatkrytycznie-o-polskiej-prezydencji-w-ue.html http://forsal.pl/artykuly/582326,il_sole_24_ore_nauczmy_sie_europejskiego_ducha_od_polak ow.html http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx http://cel.uek.krakow.pl/moodle/file.php/4734/Informacja_prasowa_wplyw_funduszy_na_gos podarke_2012.pdf http://forsal.pl/artykuly/571286,the_economist_polska_z_ubogiego_beneficjenta_staje_sie_zn aczacym_graczem.html http://www.newsweek.pl/wydania/1297/dostalismy-trojke-z-plusem,79261,1,1

23


http://forsal.pl/artykuly/569471,polska_w_unii_europejskiej_nie_weszlismy_do_raju.html http://forsal.pl/artykuly/581645,ft_polska_zwieksza_wplywy_i_pokazuje_europie_jak_rozwij ac_gospodarke.html http://cel.uek.krakow.pl/moodle/file.php/4734/Ocena_7lat28.04.2011.pdf http://forsal.pl/artykuly/563517,human_development_index_2011_awans_polski_w_rankingu _rozwoju_wyprzedzilismy_portugalie.html http://forsal.pl/artykuly/547850,ranking_najszybciej_rozwijajacych_sie_panstw_swiata_polsk a_na_29_miejscu.html http://forsal.pl/artykuly/547850,ranking_najszybciej_rozwijajacych_sie_panstw_swiata_polsk a_na_29_miejscu.html http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/ http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/analizy_i_stany_raporty_ze_stan u_sytuacji_spolecznogospodarczej_polski/raporty/Documents/b289da9509154765b08a31fe70d8c714ocena_spojno sc.pdf http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt5/01_stec.pdf http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption _per_capita_and_price_level_indices/pl http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_change_at_regiona l_level/pl http://forsal.pl/artykuly/575538,poziom_zycia_w_polsce_nadrabiamy_dystans_do_europy.ht ml

24

Polska w Europie  

Infromacje na temat prezydencji w Polsce, oceny efektów człokostwa Polski w UE z 7-letniej perspektywy, oceny wpływu Funduszy Europejskich n...