Page 1

Ms. N

ATHN

ICHA

AKK.

MAC EDUCATION GRAPHIC DESIGN นางสาว ณัฐณิชา อัครเดชะนันท รหัส 5211312342 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


1


2

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ขา้ พเจ้าได้มาฝึ กงาน ณ บริ ษทั แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.6552 ส่ งผลให้ขา้ พเจ้าได้รับความรู ้ใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย สาหรับรายงานการฝึ กงานฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้ 1. คุณภาวินี พวงผกา หัวหน้าหน่วยงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ 2. คุณณรงค์ กัณหวิป Graphic Design 3. อาจารย์พีระ พนาสุ ทน กรรมการผูจ้ ดั การ และบุคคลท่านอื่นๆในแผนก Graphic และฝ่ ายผลิตทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน ฉบับนี้ ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล เป็ นที่ปรึ กษาใน การทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวติ การทางานจริ ง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่น้ ี

นางสาวณัฐณิ ชา อัครเดชะนันท์ ผูจ้ ดั ทารายงาน


3

บทคัดย่อ (Abstract) “Modern Academic Center” และใช้ชื่อย่อว่า “MAC” จากคาร่ าลือปากต่อปากว่า MAC สามารถติวนักเรี ยน เข้ามหาวิทยาลัยได้จานวนมากMAC จึงกลายเป็ นโรงเรี ยนกวดวิชาที่มีสถิตินกั เรี ยนสู งสุ ดในเวลานั้นโดยมี นักเรี ยนมากกว่า 60,000 คนต่อปี จนในที่สุดสานักพิมพ์แม็ค จึงได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างเป็ นทางการ โดย นายพีระ พนาสุ ภน เพื่อทาการผลิตวารสารแม็ค และหนังสื อคู่มือประกอบการเรี ยน โดยมี จุดมุ่งหมายให้วารสารและหนังสื อคู่มือเป็ น“เพื่อนคู่คิด คู่เรี ยน” ของนักเรี ยนทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ ของครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 6516 MAC ได้เริ่ มก้าวสู่ การผลิตหนังสื อแบบเรี ยน โดยเริ่ มจากหนังสื อเรี ยนสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และปวส. หนังสื อเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับหนังสื อทุกประเภทของ MAC เน้นคุณภาพ ความถูกต้องและ เนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูอ้ ่าน


4

บทที่ 1 บทนา ชื่อและทีต่ ้งั สถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน: บริ ษทั แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จากัด แผนก Graphic Design (ฝ่ ายผลิต) ที่ต้ งั : 9/99 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 30900 โทรศัพท์: 02-512-0661 ต่อ 5213 หรื อ 0 Fax: 02-938-2028 URL: www.maceducation.com ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ หนังสื อแบบเรี ยน หนังสื อคู่มือเตรี ยมสอบ หนังสื ออาชี วศึกษา วารสารแม็ค สื่ อการเรี ยนการสอน และข้อมูลสถาบันกวดวิชา แสดงข้อมูลความรู้ทางวิชาการและบันเทิง สาหรับนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง รวบรวมข่าวสาร บทความ แบบทดสอบ ในทุกทุกระดับชั้นการศึกษา รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริการงานขององค์ กร เริ่ มจากหนังสื อเรี ยนสายอาชี พทั้งระดับ ปวช. และปวส. หนังสื อเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับ หนังสื อทุกประเภทของ MAC เน้นคุณภาพ ความถูกต้องและเนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูอ้ ่าน หนังสื อที่มีโลโก้ MACทุกเล่ม จึงเป็ นหนังสื อที่นกั เรี ยน ครู อาจารย์ ผูป้ กครอง ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ จวบจนปัจจุบนั เป็ นระยะเวลา 10 ปี MAC เติบโตด้วยปณิ ธาน ที่แน่วแน่ และมุ่งมัน่ ในการรักษาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งธุ รกิจสานักพิมพ์ หนังสื อแบบเรี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ยืนยันได้วา่ “MAC คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพทางวิชาการ” วิสัยทัศน์ และพันธกิจ Vision - เป็ นผูน้ าในการให้บริ การทางด้านการศึกษา (The Education Solution Provider) โดยจะมีส่วนร่ วม ในการส่ งเสริ มสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนและสถานศึกษา และเป็ น องค์กรที่มีความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน Mission - ผลิตและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้ทนั สมัยและมีคุณภาพ ทั้งในรู ปสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนและสถานศึกษาในการเข้า สู่ ประชาคมอาเซี ยน - ผลิตและพัฒนาคู่มือครู และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลบรรลุตามเป้ าหมายของหลักสู ตร - ให้บริ การการฝึ กอบรมครู และบุคคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการฝึ กอบรมนักเรี ยน - ให้บริ การการทดสอบทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนและสถานศึกษา


5

- สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางด้านการศึกษากับกลุ่มประเทศในอาเซี ยน - พัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในด้านระบบงานและด้านบุคลากร ให้มีความ พร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน Goals - สถานศึกษามีพฒั นาการด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในรายวิชาที่หลักสู ตรกาหนด - สถานศึกษามีพฒั นาการด้านผลการทดสอบระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET), ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) - นักเรี ยนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ ึน ทั้งในด้านผลการสอบ, การคิดเป็ นทาเป็ น, การเป็ นคนดี และมี ความพร้อมสู ประชาคมอาเซี ยน - องค์กรมีความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนในด้านสื่ อการศึกษา, บุคลากร และระบบงาน ตาแหน่งและลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ิสิตได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ คุณภาวินี พวงผกา หัวหน้าหน่วยงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ คุณณรงค์ กัณหวิป Graphic Design อาจารย์พีระ พนาสุ ทน กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ช่ วงระยะเวลาฝึ กงาน : วันที่ 4 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาและสภาพในการทางานช่วงเวลาในการฝึ กงาน: เริ่ มฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 4 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 เดือนมีนาคม ทางานวันจันทร์ -เสาร์ หยุดอาทิตย์ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ทางานวัน จันทร์ -ศุกร์ หยุดเสาร์ เริ่ มงานเวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 17.30 น.เวลาพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. สภาพในการทางาน : สถานที่ทางานตั้งอยูซ่ อยลาดพร้าว 38 ตึก แม็คเอ็ดดูเคชัน่ แผนกซึ่ งเป็ นส่ วนของการ ปฏิบตั ิงานอยูช่ ้ นั 4 แผนกฝ่ ายผลิต ซึ่ งในฝ่ ายผลิตนั้นจะมีหลายหน่วยงานรวมอยู่ คือ ด้านคอมพิวเตอร์ , อาร์ ตเวิร์ค, กราฟิ กและดิจิตอลมีเดียจะมีหอ้ งทางานเป็ นโต๊ะทางานแบบล็อคของแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ คน ละเครื่ องส่ วนนักศึกษาฝึ กงานให้ใช้เครื่ องที่ทางาน เนื่องจากทางบริ ษทั ไม่สามารถนางานออกมาเผยแพร่ ได้ และให้ใช้ต่อเพื่อสื บค้นข้อมูลหาข้อมูลอ้างอิงในการทางาน หลักการ 1.จัดประสบการณ์ให้เป็ นระบบและกระบวนการที่ต่อเนื่ อง 2.ให้มีการฝึ กสถานการณ์จริ งให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้กบั นักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีให้สอดคล้องกับการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม


6

4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก 5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศกั ยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผูใ้ ช้ วัตถุประสงค์ ของการฝึ กงาน 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสเรี ยนรู้และได้รับ ประสบการณ์ชีวติ การทางานที่แท้จริ ง 2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นกั ศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณี ใส่ เสื้ อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริ ษทั ก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่ องการวางตัวและการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่ องระยะเวลาการฝึ กงานหรื อ เรี ยกร้องอภิสิทธิ์ ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสิ นใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึ กงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถื อว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่ กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อส่ วนรวม 10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ ยวกับงานต้องการคาปรึ กษาเชิ งวิชาการ นักศึกษาควรติ ดต่อ กลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถา้ มีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง


7

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับทีป่ ฎิบัติงาน ทีม่ าและจุดเริ่มต้ นของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่ น เมื่อปี พ.ศ. 2517 ครั้งนั้น นายพีระ พนาสุ ภน ได้ชกั ชวนเพื่อน ๆ และรุ่ นพี่ และรุ่ นน้องคณะต่างๆ จากจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิ ดติ วให้กบั น้องๆ ที่ จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในนาม “คณะนิ สิตบัณฑิ ต ” มุ่งหวังที่จะติวน้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ และก็สมดังเจตนารมณ์ น้องๆเป็ นจานวนมากที่มาติวสามา รถสอบเข้า มหาวิทยาลัยได้ดงั ที่ต้ งั ใจ หลังจากนั้น 1 ปี “คณะนิสิตบัณฑิต” ได้เปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ น “Modern Academic Center” และใช้ชื่อ ย่อว่า “MAC” จากคาร่ าลือปากต่อปากว่า MAC สามารถติวนักเรี ยนเข้ามหาวิทยาลัยได้จานวนมากMAC จึง กลายเป็ นโรงเรี ยนกวดวิชาที่มีสถิ ตินกั เรี ยนสู งสุ ดในเวลานั้นโดยมีนกั เรี ยนมากกว่า 20,000 คนต่อปี จนใน ที่สุดสานักพิมพ์แม็ค จึงได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างเป็ นทางการ โดย นายพีระ พนาสุ ภน เพื่อทาการผลิ ตวารสารแม็ค และหนังสื อคู่มือประกอบการเรี ยน โดยมี จุดมุ่งหมายให้วารสารและหนังสื อคู่มือเป็ น “เพื่อนคู่คิด คู่เรี ยน” ของนักเรี ยนทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ ของครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2532 MAC ได้เริ่ มก้าวสู่ การผลิ ต หนังสื อแบบเรี ยน โดยเริ่ มจากหนังสื อเรี ยนสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และปวส. หนังสื อเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับ หนังสื อทุกประเภทของ MAC เน้นคุณภาพ ความถูกต้องและเนื้ อหาสาระ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูอ้ ่าน หนังสื อที่มีโลโก้ MACทุกเล่ม จึงเป็ นหนังสื อที่นกั เรี ยน ครู อาจารย์ ผูป้ กครอง ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ จวบจนปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 30 ปี MAC เติบโตด้วยปณิ ธาน ที่ แน่ วแน่ และมุ่งมัน่ ในการรักษาคุ ณภาพทางการศึกษา ทั้งธุ รกิ จสานักพิมพ์ หนังสื อแบบเรี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ยืนยันได้วา่ “MAC คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ทางวิชาการ” ที่มา http://www.maceducation.com/aboutMac.html#sthash.SOvk0Jdn.dpuf และขอบคุณข้อมูลบางส่ วนจากบริ ษทั แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จากัด


8

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ Vision - เป็ นผูน้ าในการให้บริ การทางด้านการศึกษา (The Education Solution Provider) โดยจะมีส่วนร่ วม ในการส่ งเสริ มสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนและสถานศึกษา และเป็ น องค์กรที่มีความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน Mission - ผลิตและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้ทนั สมัยและมีคุณภาพ ทั้งในรู ปสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนและสถานศึกษาในการเข้า สู่ ประชาคมอาเซี ยน - ผลิตและพัฒนาคู่มือครู และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลบรรลุตามเป้ าหมายของหลักสู ตร - ให้บริ การการฝึ กอบรมครู และบุคคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการฝึ กอบรมนักเรี ยน - ให้บริ การการทดสอบทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนและสถานศึกษา - สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางด้านการศึกษากับกลุ่มประเทศในอาเซี ยน - พัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในด้านระบบงานและด้านบุคลากร ให้มีความ พร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน Goals - สถานศึกษามีพฒั นาการด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในรายวิชาที่หลักสู ตรกาหนด - สถานศึกษามีพฒั นาการด้านผลการทดสอบระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET), ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) - นักเรี ยนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ ึน ทั้งในด้านผลการสอบ, การคิดเป็ นทาเป็ น, การเป็ นคนดี และมี ความพร้อมสู ประชาคมอาเซี ยน - องค์กรมีความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนในด้านสื่ อการศึกษา, บุคลากร และระบบงาน ตาแหน่งและลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ


9

บทที่ 3 การปฏิบัติงาน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างเสริ มประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็ นจริ งในสถาน ประกอบการ 2. เพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงานและสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ อย่างมีเหตุผล 3. เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินยั และทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4. เพือให้มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชี พ เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบ อาชีพต่อไปภายหลังจากสาเร็ จการศึกษา 5. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐบาล ระเบียบว่าด้วยงานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณี ใส่ เสื้ อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริ ษทั ก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่ องการวางตัวและการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่ องระยะเวลาการฝึ กงานหรื อ เรี ยกร้องอภิสิทธิ์ ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสิ นใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึ กงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้อง ไม่กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อส่ วนรวม 10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึ กษาเชิ งวิชาการ นักศึกษาควร ติดต่อกลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถา้ มีปัญหาเกี่ ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่ วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบตั ิเหตุเกิ ดขึ้นระหว่างการฝึ กงานให้ติดต่อคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรื อ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


10

การปฎิบัติงานของฝ่ าย Graphic Design บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่ น จากัด โดยแผนกที่ผฝู้ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพได้เข้าไปปฎิบตั ิงานคือแผนกกราฟิ ก ซึ่งทางานเกี่ยวกับการ ออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยภายในแผนกจะหัวหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ จัดแบ่งหนังสื อแบบเรี ยน เพื่อทาการเขียนสตอ รี่ บอร์ ด และเริ่ มจัดทา สื่ อการเรี ยนรู ้แบบอิเล็คทรอนิกส์ หรื อ อีบุค๊ การดาเนินงาน 1. หัวหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ เลือกแบบเรี ยนของระดับชั้นต่างๆ เพื่อนามาเขียนสตอรี่ บอร์ ดและแจกแจง 2. ทาความเข้าใจกับแบบเรี ยนและย่อแบบเรี ยนหรื อกิจกรรมต่างๆที่อยูใ่ นแบบเรี ยน ให้ออกมาเข้าใจ ง่าย และกระชับได้ใจความมากที่สุด 3. ครี เอทแบคกราวน์และตัวละครให้ตรงกับเนื้ อเรื่ องของแบบเรี ยน พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรม ตรวจสอบความเข้าใจหลังแบบเรี ยน 4. เสนองานให้กบั ผูช้ ่วยหัวหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อตรวจความเรี ยบร้อย 5. ปรับแก้ไขงานตาม 6. นาไปพัฒนาเป็ นแอนนิเมชัน่ 2 มิติ งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย 1. เรื่อง/รายการ จัด Page หนังสื อแบบเรี ยนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สถานที่ แผนก Graphic Design สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ Page หนังสื อแบบเรี ยนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการทางานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การพิมพ์และการจัดวางไม่ตรงตามหนังสื อแบบเรี ยน การแก้ไขปัญหา ดูงานจากตัวอย่างและปรับแก้ไข ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ การทางานต้องมีความละเอียดเป็ นอย่างมาก และต้องตรวทานเป็ นอย่างดี มิเช่นนั้นเมื่อ เลยขั้นตอนก่อนการผลิตมาแล้วจะเกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก


11

2. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.1 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.1 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


12

3. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.2 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.2 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


13

4. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.3 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.3 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


14

5. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.4 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.4 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


15

6. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.5 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.5 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


16

7. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.8 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 7 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.8 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


17

8. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.9 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.9 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอปเซ็ป


18

9. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.10 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพแสดงภาพผลงานโครงร่ างการเขียนและจัดทา Story Board ของวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.10 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปั ญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


19

10. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.1 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพแสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.1 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


20

11. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.2 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.2 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


21

12. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.3 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 13 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.3 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


22

13. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.5 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.5 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


23

14. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.6 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.6 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


24

15. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.7 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.7 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


25

16. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.8 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.8 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


26

17. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.9 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.9 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


27

18. เรื่อง/รายการ ออกแบบ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 LO.10 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 LO.10 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


28

19. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.1 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 LO.1 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปั ญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอปเซ็ป


29

20. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.2 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 LO.2 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


30

21. เรื่อง/รายการ เขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.3 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานเขียนโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 LO.3 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แบคกราวน์ดา้ นหลังไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับ Concept ของงาน การแก้ไขปัญหา หาภาพและสร้างภาพแบคกราว์นให้เหมาะสม ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


31

22. เรื่อง/รายการ โครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.1 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 23 แสดงภาพผลงานโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.1 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอปเซ็ป


32

23. เรื่อง/รายการ โครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.2 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 24 แสดงภาพผลงานโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.2 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอนเซ็ป


33

24. เรื่อง/รายการ โครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.3 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 25 แสดงภาพผลงานโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.3 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอปเซ็ป


34

25. เรื่อง/รายการ โครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.4 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 26 แสดงภาพผลงานโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.4 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอปเซ็ป


35

26. เรื่อง/รายการ โครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.4 สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพที่ 27 แสดงภาพผลงานโครงร่ างและจัดทา Story Board วิชา สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO.4 สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู ้ถึงการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และการพรี เซนต์งานก่อนการผลิต ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนสตอรี่ บอร์ ด และแก้ไขงานอย่างเร่ งด่วน และงานที่ได้รับ มอบหมายต้องตรงกับคอปเซ็ป


36

27. เรื่อง/รายการ สื่ อสิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ knowASEAN สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพ แสดงภาพผลงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์ โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ knowASEAN สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู้ถึงการทาโปสเตอร์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทาโปสเตอร์ ทักษะการจัดองค์ประกอบของโปสเตอร์ การ เลือกใช้สีที่สามารถควมพึงพอใจละดึงดูดความสนใจใด้


37

28. เรื่อง/รายการ สื่ อสิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์ ประกาศรายชื่อผูช้ นะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ knowASEAN สถานที่ แผนก Graphic Design

ภาพ แสดงภาพผลงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์ประกาศรายชื่อผูช้ นะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ knowASEAN สาระสาคัญทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฎิบัติ ได้เรี ยนรู้ถึงการทาโปสเตอร์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การแก้ไขปัญหา ประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทาโปสเตอร์ ทักษะการจัดองค์ประกอบของโปสเตอร์ การ เลือกใช้สีที่สามารถควมพึงพอใจละดึงดูดความสนใจใด้


38

บทที่ 5 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน ในการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาสาขาออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ในหลักสู ตรแล้ว การศึกษาประสบการณ์ วิชาชี พศิลปกรรมยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นที่นกั ศึกษาต้องทาการปฏิ บตั ิก่อนการจบหลักสู ตรการศึกษา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จะออกไปดาเนิ นชี วิตและประกอบอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พนั้นถือเป็ นการฝึ กทักษะการทางานและรู ้ จกั การปรับตัวของการทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่น มีประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พสาขาออกแบบนิ เทศศิลป์ ณ บริ ษทั แม็คเอ็ดดูเคชั่น ในครั้ งนี้ ทาให้ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พได้เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชี พมากยิ่งขึ้น เข้าใจการทางานด้าน โฆษณา การมี ม นุ ษ ย์สั ม พันธ์ ที่ ดีต่อผูอ้ ื่ น การวางตัวในสั ง คมได้ อี ก ประการหนึ่ งที่ ส าคัญที่สุ ดส าหรั บ นักศึกษาที่ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยตนเองเปรี ยบเสมือน ตนเองเป็ นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วนั แรกของการ ฝึ กประสบการณ์จนถึงวันสุ ดท้ายของการฝึ กประสบการณ์ เป็ นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรี จิตที่ดีต่อนักศึกษา ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ อีกทั้งยังให้คาแนะนาและช่ วยเหลื อในทุกๆเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานและเรื่ อง ส่ วนตัวแก่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสมอมา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเข้ ารับการฝึ กงาน 1.ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึ กงานใน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบ ถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมในการออกแบบ Illustrator Photoshop 3. ได้ความรู ้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลผลงานออกแบบเพื่อเป็ นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิด การออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ ด้ านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้รับความรู ้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริ ง 2. ฝึ กให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความ คิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเพิ่มทักษะการเรี ยนรู ้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึ กงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้ 6. ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู ้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทางานของตน


39

7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรี ยนรู ้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึ กฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริ มสร้างเสริ มลักษณะนิสัยให้เป็ นคนตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น 14. ทาให้มีความขยันหมัน่ เพียรมากยิง่ ขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 12. ฝึ กฝนให้เป็ นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้ านสถานประกอบการ 1. เปิ ดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึ กงานที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในสิ่ งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึ กงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนิ นงานของนักศึกษา ฝึ กงานมาช่วยทางานในส่ วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ ละมหาวิทยาลัย ด้ านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่ วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรในการเรี ยนการสอนต่อไป 3. จากการส่ งตัวเข้ารับการฝึ กงานไปยังบริ ษทั ต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม เนื่ องจากผูฝ้ ึ กงานยังเป็ นมือใหม่สาหรับงานออกแบบด้านกราฟิ กเพราะฉะนั้นควรฝึ กฝนฝี มือด้วย การดูงานออกแบบจากของทั้งในและต่างประเทศเทศเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบ ยังดูไม่ทนั สมัย และฝึ กการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิ กให้มีความชานาญยิง่ ขึ้นเพื่อให้รวดเร็ วในการทางาน การตอบรับจากทีฝ่ ึ กงาน จากการที่เข้าไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม ณ บริ ษทั แมคแคน ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี มีการให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการให้คาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม เทคนิ คทางด้าน โปรแกรม การให้ความรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่โดยได้ไปศึกษางานในด้านการถ่านทาในสตูดิโอ การทางาน ตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้นและนาเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝึ กทักษะการนาเสนอ ให้เราทางานจริ ง เสมือนนักศึกษาคือ พนักงานคนหนึ่งขององค์กร ความรู้ สึกทีม่ ีต่อที่ฝึกงาน


40

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริ ษทั แมคแคน นักศึกษามีความประทับใจและดีใจเป็ น อย่างยิ่งที่ ได้เข้ารับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พที่องค์กร ที่ นี่พนักงานทุกคนจะอยู่กนั แบบพี่น้อง คอยให้ คาปรึ กษาและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน การทางานจะทางานเป็ นที ม ทาให้นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ การทางาน ร่ วมกับบุคคลอื่นได้เป็ นอย่างดี และการทางานที่น้ ี นกั ศึกษารู ้ สึกว่าได้ความรู ้ ต่างๆ มากมาย นอกเหนื อจาก การศึกษาในชั้นเรี ยน คือ เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ และมี ความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ที่สาคัญนอกเหนื อสิ่ งใด คือ งานที่นกั ศึกษาออกแบบสามารถนามาใช้ได้จริ ง ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีต่อการทางานจริ งต่อไป


41

บรรณานุกรม http://www.maceducation.com/ http://www.knowasean.com/index.php/activity/activity-knowasean


Joined document  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you