Page 1


คำนำ ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น และยังเป็นเครื่องทุ่นแรงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่สามารถช่วยเราได้ในทุกๆเรื่อง ที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการใช้ ชีวิตประจาวัน ในรายวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ เป็นเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบัน ที่เข้า มารวมอยู่กับในการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ซึ่งสามารถทาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดของรายวิชานี้ จึงได้มีการผลิตชิ้นงานสาหรับการขาย ในงาน Gift on the moon ของสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมและชิ้นงานจะต้อง ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี โดยได้จัดทารูปเล่มรายงาน ในการผลิตสินค้าตั้งแต่การเริ่มต้น การดีไซน์ และ การผลิตขึ้นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นการผลิต หากมีข้อบกพร่องประการ ใด จึงขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวณัฐณิชา อัครเดชะนันท์ ผู้จัดทา


สำรบัญ หน้ำ บทที่ 1 โครงกำรออกแบบผลิตสินค้ำ บอร์ดผ้ำปักหมุด (Fabric Pin Board) - ที่มาและความสาคัญของโครงการ - วัตถุประสงค์ บทที่ 2 กระบวนกำรออกแบบ - แนวความคิด - ความต้องการและจุดมุ่งหมาย - การเลือกวัสดุ บทที่ 3 กำรผลิตผลงำน - การผลิตบอร์ดผ้า - ขั้นตอนการผลิต Packaging

1 1 2 2-4 5-7 8 9-14

- ขั้นตอนการผลิต Tag สินค้า

15-16

- การเก็บรายละเอียดของงาน

17

บทที่ 4 กำรนำไปขำยในงำน Gift on The moon - สรุปยอดขาย - สรุปปัญหาที่พบ

18-22 23


บทที่ 1 โครงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ำ บอร์ผ้ำปักหมุด อันเป็นผลผลิตมำจำกวิชำที่เรียน ที่มำและควำมสำคัญของโครงกำร ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น และยังเป็นเครื่องทุ่นแรงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่สามารถช่วยเราได้ในทุกๆเรื่อง ที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการใช้ ชีวิตประจาวัน ตลอดจนเรื่องของการเตือนความทรงจา, การบันทึกตารางงาน, การบันทึกตารางเรียน หรือวัน สาคัญๆต่างๆ ทาให้เราไม่พลาดในกิจกรรมต่างๆนั้น แต่เมื่อลองมองลึกลงไป เครื่องทุ่นแรงทั้งหลายเหล่านี้ก็ ต้องมีอายุการใช้งานของมัน ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานๆ ในยุคที่ยังไม่มีความเจริญในเรื่องของเทคโนโลยี เราทุกคนนั้นยังคงต้องพึ่งการจดบันทึก หรือการ บันทึกข้อความสั้นๆ เพื่อเตือนความจาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าทาเป็นประจาจะเกิดความเคยชินและฝึก นิสัยการจดบันทึกไปในตัว แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรายังสามารถย้อนกลับมาดูข้อความต่างๆที่เราบันทึกไว้ หรือ รูปที่เราเก็บไว้ในช่วงเวลาแห่งความทรงจาดีๆที่อาจหาไม่ได้อีก ดังนั้นจึงทาให้เกิดแรงบันดาลในการทาบอร์ดผ้าแห่งความทรงจา เพื่อให้บอร์ดผ้ามีลักษณะแตกต่างจากบอร์ด ทั่วไป ที่ไม่ใช่แค่บอร์ดที่ใช้ในสานักงาน และนาไปใช้ได้มากกว่าการเตือนความจา ไม่ว่างจะเป็นในเรื่องของ ตารางงาน, ตารางเรียน, วันสาคัญต่างๆของคู่รัก ดังนั้นจึงออกแบบลวดลายให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น มีน้าหนักเบา ใช้ได้นาน เหมาะสาหรับคนทุกๆวัยที่มีนิสัยรักการจดบันทึกหรือต้องการบันทึกช่วงเวลาดีๆ ที่เป็นข้อความสั้นๆ ได้ใจความ และนอกจากนั้นยังสามารถนาไปเป็นของขวัญให้คู่รัก, ครอบครัว หรือตามเทศกาลต่างๆได้ วัตถุประสงค์ของกำรออกแบบ - เพื่อออกแบบให้กับบุคคลที่ชอบ หรือคู่รักบันทึกเรื่องราวและสามารถเตือนเหตุการ์ณในอนาคต โดย การเขียนโน้ตและติดไว้ที่บอร์ด เพื่อเป็นการเตือนความจาหรือการย้อนไปดูเรื่องราวต่างๆที่เคยโน้ตไว้ ในอดีตที่เป็นความทรงจาที่น่าจดจา - เพื่อออกแบบบอร์ดผ้าให้มีความแตกต่างและน่าใช้มากกว่า บอร์ดไม้ทั่วๆไป - เพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางสาหรับการออกแบบ - เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนามาประดิษฐ์เป็น ที่มีความเหมาะสมตามที่คิดไว้ - เพื่อศึกษาและขายในงาน Gift on the moon วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556


บทที่ 2 กำรดำเนินงำนออกแบบ 1. แนวควำมคิด - นอกจากจะสามารถใช้ในด้านงานในสานักงาน หรืองานต่างๆ ได้แล้ว ยังสามารถมอบให้ เป็นของขวัญ ตามหน้าเทศกาลต่างๆ หรือเก็บรูปแทนความทรงจาได้ซึ่งเวลาที่เรานึกถึง ช่วงเวลาเก่าๆ ทาให้เราสามารถกลับมาดูได้ 2. ควำมต้องกำรและจุดมุ่งหมำย (Concept) - ต้องการให้บอร์ดผ้ามีลักษณะแตกต่างจากบอร์ดทั่วไป - ต้องการให้บอร์ดเป็นที่นิยมและแพร่หลายในทุกๆวัย ที่ไม่ใช่แค่บอร์ดที่ใช้ในสานักงาน - ต้องการให้ทุกๆคนมีนิสัยรักการจดบันทึก และยังสามารถเตือนความจา บันทึกช่วงเวลาดีๆ ได้ไปในตัว 3. รูปลักษณ์ที่ต้องกำร (Design Briefs) - ติดข้อความที่เป็นโพสอิสได้ - ติดตารางงาน ตลอดจนเตือนความทรงจา หรือบันทึกช่วงเวลาดีๆสาหรับคู่รักต่างๆได้ - ติดรูปภาพได้ - สามารถตั้งหรือแขวนได้ - มีลวดลาย น่ารัก น่าใช้งาน เหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์ - ตัวบอร์ดทาจากฟองน้าทั้งหมด ซึ่งมีความคงทนมากกว่ากระดาษไม้ก๊อก, กระดาษรังและไม้ ซึ่งมีน้าหนักเบา - ตัวผ้าของบอร์ดสามาถนาไปทาความสะอาดได้ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ง่ายต่อการเก็บรักษา - นาไปเป็นของขวัญให้กับคู่รัก หรือในโอกาสต่างๆได้


โดยมีขั้นตอนกำรออกแบบ กำรแก้ปัญหำและพัฒนำรูปแบบจนกระทั่งสำเร็จเป็นผลงำนออกแบบ ที่ใช้งำนได้จริงดังนี้ - ร่ำงแบบเพื่อหำรูปแบบที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำ

ต้นแบบเก่า ที่นิยมใช้ทั่วไปหรือตามสานักงานต่างๆ

ต้นแบบ ที่แก้ไขแล้ว ยังไม่เป็นที่นิยม


ภำพต้นแบบชิ้นที่ 1

ภาพบอร์ดผ้าต้นแบบที่สร้างขึ้นมา ชิ้นที่ 1

ภำพต้นแบบชิ้นที่ 2

ภาพบอร์ดผ้าต้นแบบที่สร้างขึ้นมา ชิ้นที่ 2 โดยเปลี่ยนผ้าที่มีลวดลายน่ารักๆ เหมาะกับช่วงหน้าเทศกาลวาเลนไทน์ และลดความหนาของตัวบอร์ดลง


- กำรเลือกวัสดุ ตัวบอร์ด

: ฟองน้าหนา 2 มิลลิเมตร ขนาด 25x25 เซนติเมตร จานวน 2 ชิ้น และ ขนาด 25x12.5 เซนติเมตร

ผ้า

: เป็นผ้า cvc ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมาก, ระบายอากาศได้สูงมาก, เนื้อผ้า แน่นและนุ่ม ไม่มีปัญหาเรื่องผ้าหดตัว

ตัวรองบอร์ด : ใช้กระดาษแข็งสีเทา หนา 32, 36

กระบวนกำรผลิตสินค้ำ Tool เครื่องมือหลัก 1. อุปกรณ์ในกำรผลิตบอร์ดผ้ำ - ผ้า cvc ที่มีลวดลายสวยงาม - กระดาษแข็งสีเทา หนา 32, 36 - ฟองน้าหนา 2 มิล ขนาด 1 หลา - ผ้าสักหลาด


2. อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีกำรออกแบบ - Adobe Illustrator CS5

ใช้ออกแบบ Packaging

- Adobe Photoshop CS5

ใช้ตกแต่งรูปภาพ

3. อุปกรณ์ในการทาบอร์ดผ้า - ไม้บรรทัดเหล็ก - กรรไกร - กาว UHU - แผ่นรองตัด - คัตเตอร์ - ปืนกาว - ไส้ปืนกาว


4. Packaging - ถุงพลาสติกใส ซิปล็อค ขนาด 5x7 เซนติเมตร - กระดาษน้าตาลแข็ง - พลาสติกใส 23x23, 23x10.5 เซนติเมตร


บทที่ 3 กำรผลิตผลงำน ขั้นตอนกำรผลิตบอร์ดผ้ำ 1. ตัดกระดาษแข็งสีเทา, ฟองน้าให้ได้ขนาด 25x25 ซม. และ 25x12.5 ซม. 2. ตัดผ้า CVC ให้มีขนาดเผื่อไว้ 28x28 ซม. และ 28x15.5 ซม. 3. นาปืนกาวมายิงที่กระดาษแข็งสีเทาให้ใกล้ขอบกระดาษมากที่สุด 4. นาฟองน้าที่เตรียมไว้มาติดกับกระดาษแข็งสีเทา เป็นจานวน 2 ชั้น ให้ครบทุกอัน 5. นาปืนกาวมายิงกาวที่ตัวด้านหน้าสุดของฟองน้า แล้วนามาติดกับผ้าที่เตรียมไว้ แล้วติดให้เรียบร้อย 6. ตัดผ้าสักหลาดขนาด 22x22 ซม. และ 22x12.5 ซม.แล้วนามาติดทับบอร์ดด้านหลัง เพื่อให้งาน เรียบร้อย


ขั้นตอนกำรผลิต Packaging Packaging ขนำด 25x25 เซนติเมตร

1. ตัดกระดาษตามรูปแบบ มีความยาว x กว้าง เท่ากัน มีขนาด 26.5 x 26.5 เซนติเมตร 2. และมีความกว้าง ของแต่ละช่อง 2.5 และ 1.5 เซนติเมตร


Packaging ขนำด 25x25 เซนติเมตร

Packaging ด้ำนหน้ำ


Packaging ขนำด 25x25 เซนติเมตร

Packaging ด้ำนหลัง


Packaging ขนำด 25x12.5 เซนติเมตร

1. ตัดกระดาษตามรูปแบบ มีความยาว x กว้าง เท่ากัน มีขนาด 26.5 x 13.5 เซนติเมตร 2. และมีความกว้าง ของแต่ละช่อง 2.5 และ 1.5 เซนติเมตร


Packaging ขนำด 25x12.5 เซนติเมตร

Packaging ด้ำนหน้ำ


Packaging ขนำด 25x12.5 เซนติเมตร

Packaging ด้ำนหลัง


ขั้นตอนกำรผลิต Tag สินค้ำ

Tag ตัวต้นแบบ

Tag ปัจจุบันที่แก้ไขแล้ว


Tag ด้ำนใน ใส่ถุงซิปล็อค เป็นของแถมให้กับหมุด


แนวควำมคิด นอกจากจะสามารถใช้ในด้านงานในสานักงาน หรืองานต่างๆ ได้แล้ว ยังสามารถมอบให้เป็นของขวัญ ตามหน้าเทศกาลต่างๆ หรือเก็บรูปแทนความทรงจาได้ซึ่งเวลาที่เรานึกถึงช่วงเวลาเก่าๆ ทาให้เราสามารถ กลับมาดูได้

Goal? เป้ำหมำย เพื่อให้บอร์ดผ้ามีลักษณะแตกต่างจากบอร์ดทั่วไป ที่ไม่ใช่แค่บอร์ดที่ใช้ในสานักงาน และนาไปใช้ได้ มากกว่าการเตือนความจา ไม่ว่างจะเป็นในเรื่องของตารางงาน, ตารางเรียน, วันสาคัญต่างๆของคู่รัก ดังนั้นจึง ออกแบบลวดลายให้น่าใช้มากยิ่งขึ้น มีน้าหนักเบา สามารถทาความสะอาดได้และใช้ได้นาน เหมาะสาหรับคน ทุกๆวัยที่มีนิสัยรักการจดบันทึกหรือต้องการบันทึกช่วงเวลาดีๆ ที่เป็นข้อความสั้นๆได้ใจความ และ นอกจากนั้นยังสามารถนาไปเป็นของขวัญให้คู่รัก, ครอบครัว หรือตามเทศกาลต่างๆได้

Done...ได้นำไปทดสอบ-สร้ำง-ประยุกต์อย่ำงไร? ได้นาตัวงานมาแก้ไข ปรับปรุง จากคาติชม ของผู้ใช้ จากที่มีขนาดใหญ่และหนา ได้มาปรับขนาดให้ ใหญ่และบาง มีขนาดคละกันไป สามารถเลือกได้หลากหลาย และเปลี่ยนตัวผ้าที่ใช้ จากที่เคยใช้เป็นผ้า ดิบ หรือผ้าที่มีขนาดหนา เปลี่ยนมาใช้ผ้า cvc ที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก, ระบายอากาศได้สูงมาก, เนื้อผ้าแน่นและ นุ่ม ไม่มีปัญหาเรื่องผ้าหดตัว และยังมีลวดลายให้เลือกได้หลากหลาย


บทที่ 4 กำรสรุปผลงำน การนาไปขายจริ งในงาน Gift on the moon 11-13 กุมภาพันธ์


ภำพสินค้ำและรหัสสินค้ำ


บอร์ดผ้าปักหมุดมีให้เลือกทั้งหมด 2 ขนาด ขนาดใหญ่และเล็ก อันใหญ่มีทั้งหมด 5 ลาย อันเล็กมีทั้งหมด 4 ลาย อันใหญ่ราคา อันละ 100 บาท อันเล็กราคา อันละ 60 บาท


สรุปยอดกำรขำย วันที่ 11 กุมภำพันธ์ รหัสสินค้า FPB L1

1 อัน อันละ

100 บาท

รหัสสินค้า FPB L2

1 อัน อันละ

100 บาท

1 อัน อันละ

60 บาท

รหัสสินค้า FPB S2

1 อัน อันละ

100 บาท

รหัสสินค้า FPB S4

1 อัน อันละ

60 บาท

รหัสสินค้า FPB S5

1 อัน อันละ

60 บาท

วันที่ 12 กุมภำพันธ์ รหัสสินค้า FPB S1 วันที่ 13 กุมภำพันธ์

รวมทั้งสิ้น 3 วัน ขายได้ 480 บาท


สรุปปัญหำที่พบ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าต้องการลวดลายที่มากกว่าที่มีอยู่ และต้องการขนาดที่ใหญ่กว่าที่ผลิตขึ้น เพื่อที่จะ ได้มีพิ้นที่ในการใช้งานที่มากกว่า และยังต้องการสินค้าที่เป็นแบบตั้งโชว์มากว่าที่เป็นแบบแขวน

อุปสรรคของกำรทำงำน อุปสรรคของการทางานนั้น มีมากในหลายด้าน ทั้งด้านวัสดุ ด้านการผลิต ไม่สามารถกาหนดวัสดุต่อ ชิ้นได้ ว่าใช้หมดไปมากเท่าไหร่ และด้านการผลิต ต้องมีความรวดเร็ว ประณีต ละเอียด ซึ่งต้องใช้คนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ในการผลิต เพราะการติดกาวนั้น กาวระเหยและแห้งเร็วมาก จึงไม่สามารถติดสินค้าหนึ่งคน/ หลายสินค้าได้

fabricpinboard  

fabricpinboard-gift on the moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you