Page 1

BY MASSWELL CHEMICAL GROUP CO., LTD.

VACUUM CLEANERS

คู่มือการใช้งาน

Handbook

VACUUM CLEANERS เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ํา

SATISFACTION WARRANTY ประกันความพึงพอใจ

เครื่องดูดฝุ่นสําหรับงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถดูด ได้ทั้งฝุ่น และน้ํา เคลื่อนย้ายสะดวก เปลี่ยนหัวดูด ได้ ห ลายแบบตามการใช้ ง าน ถุ ง กรองถอดทํ า ความสะอาดง่าย และยังทนทานต่อการใช้งาน เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะหรือการใช้งานดังนี้ 1. ตามรูปทรงหรือโครงสร้าง มี 3 แบบคือ • แบบดู ด ฝุ ่ น โดยตรง จะดู ด ฝุ ่ น จากพื ้ น เข้ า เครื่องโดยตรง เหมาะที่จะใช้ดูดฝุ่นแบบพื้น ในบริเวณกว้าง • แบบทรงกระบอก เป็นเครื่องขนาดเล็กใช้กับ การดูดฝุ่นที่มีน้อย สามารถถือหรือหิ้วไปมา ได้สะดวก เหมาะที่จะใช้ในบ้านเรือนรถยนต์

ข้อมูลเพิ่มเติม ประเภทเครื่องดูดฝุ่น

1

ส่วนประกอบและการใช้งาน

2

การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 2 การดูแลรักษา

3

• แบบถั ง ใช้ ต ามบ้ า นเรื อ นทั ่ ว ไป จะมี ล ้ อ สําหรับเคลื่อนย้ายในขณะทําการดูดฝุ่น ใช้ กับงานที่มีฝุ่นมาก

Contact Us: MASSWELL CHEMICAL GROUP CO., LTD.

37 Chalermprakiet R.9 Soi 30 Yaek 13 Dorkmai, Pravej, Bangkok 10250 Thailand Tel: 02 726 2700 Fax: 02 328 1219 Website: www.masswellgroup.com E-mail: info@masswellgroup.com 1


2. ตามลักษณะการดูดฝุ่น มี 3 แบบ คือ • ดูดฝุ่นเข้าเครื่องโดยตรง โดยเครื่องไม่ได้ ทําให้ฝุ่นกระจายก่อนเข้าเครื่อง อาจมีแปลง ติ ด ที ่ ป ลายท่ อ ดู ด เพื ่ อ ให้ ด ู ด ฝุ ่ น ได้ ม ี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น แบบนี ้ ได้แก่ ชนิดทรงกระบอกและแบบกระป๋อง • ดูดฝุ่นแบบสั่นสะเทือน เครื่องจะทําให้ฝุ่นฟุ้ง กระจายก่อนแล้วจึงค่อยดูดเข้าเครื่อง ที่ช่อง ทางดูดฝุ่นจะมีแกนหมุนซึ่งมีแปรงและบ่านูน หรือแท่งที่เกิดการสั่นสะเทือนในขณะทํางาน ทําให้เหมาะกับการดูดฝุ่นที่ติดอยู่ในพรมปู พื้นหนาๆ ได้เป็นอย่างดี

• ดู ด ฝุ ่ น แบบแปรงหมุ น จะมี ล ั ก ษณะคล้ า ย แบบสั่นสะเทือนแต่ไม่มีบ่านูน แต่จะมีแปรง อยู่โดยรอบแกนหมุน เพื่อช่วยให้ฝุ่นที่เกาะ อยู่ตามพื้นหลุด และกระจายออกก่อนที่จะ ดูดเข้าเครื่องเหมาะที่จะใช้ดูดฝุ่นบนพรมที่ไม่ หนามากนัก

ส่วนประกอบและการใช้งาน ส่วนประกอบหลักของเครื่องดูดฝุ่น ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ พัดลมดูดฝุ่น มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน พัดลม ถุงผ้าหรือกล่องเก็บฝุ่น หัวดูดหลายแบบและท่อที่สามารถขยายความยาวได้ตามประโยชน์ ใช้สอย และแผ่นกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นละอองไม่ให้ผ่านเข้ามอเตอร์ • เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทํางานเมื่อสวิตซ์พัดลมดูด ซึ่งจะดูดเอาฝุ่นละอองเข้ามาตามท่อดูด และถูกเก็บ ไว้ที่ถุงเก็บ หรือกล่องเก็บฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นชนิดที่ทําความสะอาดพื้น จะมีแปรงปัดฝุ่นให้กระจายขึ้น จากพื้น เพื่อให้ดูดฝุ่นได้สะดวก •

การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน ควรเลือกขนาดของเครื่องตามความจําเป็นในการใช้งาน วั ส ดุ ท ี ่ เ ป็ น พรมหรื อ ผ้ า ซึ ่ ง ฝุ ่ น สามารถเกาะอย่ า งแน่ น หนา ควรใช้เครื่องที่มีกําลังไฟมาก (Heavy Duty) ส่วนบ้านเรือน ที่เป็นพื้นไม้ พื้นปูนหรือหินอ่อนที่ง่ายต่อการทําความสะอาด เพราะฝุ่นละอองไม่เกาะติดแน่น ก็ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มี กําลังไฟฟ้าต่ําซึ่งจะไม่สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า • ควรหมั่นถอดตัวกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นออกมาทําความ สะอาด เพราะถ้ า เกิ ด การอุ ด ตั น นอกจากจะทํ า ให้ ล ด ประสิทธิภาพในการทํางาน ดูดฝุ่นไม่เต็มที่ และเพิ่มเวลาใน การทํ า ความสะอาด อี ก ทั ้ ง เป็ น ภาระการใช้ ไ ฟฟ้ า ของ มอเตอร์ที่ต้องทํางานหนัก และอาจไหม้ได้ • ควรให้ห้องมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อเป็นการะบายความ ร้อนของตัวมอเตอร์ ขณะใช้ทํางานอยู่เสมอ • •

2


N E W C AR P ET น ิ ว ค า ร ์ เป ็ ท ใช้ ส ํ า หรั บ ท ํ า ค วา ม ส ะ อ า ด พ รม ค ุ ณ ภ า พ ส ู ง ส า ม า ร ถ ฟ อ ก ท ํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด พ รม ไ ด ้ ท ุ กชน ิ ด แ ห้ งเร ็ ว ไม ่ ท ํ าให้ ส ี พ ร ม แ ล ะ โ ซฟ า เป ล ี ่ ย น ไ ป

ไม่ ค วรใช้ ด ู ด วั ส ดุ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นประกอบของน้ ํ า ความชื ้ น และ ของเหลวต่างๆ รวมทั้งสิ่งของมีคม และของที่กําลังติดไฟ เช่น ใบมีดโกน บุหรี่ เป็นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อส่วนประกอบต่างๆ • ใช้หัวดูดให้เหมาะกับลักษณะฝุ่น หรือสถานที่ เช่นหัวดูด ชนิดปากแหลม จะใช้กับบริเวณที่เป็นซอกเล็กๆ หัวดูดที่มี แปรงใช้กับโคมไฟ กรองรูป เป็นต้น ถ้าใช้ผิดประเภท จะ ทําให้ประสิทธิภาพดูดลดลง สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า • ก่อนดูดฝุ่นควร ตรวจสอบข้อต่อของท่อดูด หรือชิ้นส่วน ต่ า งๆ ให้ แ น่ น มิ ฉ ะนั ้ น อาจเกิ ด การรั ่ ว ของอากาศ ประสิทธิภาพของเครื่องจะลดลง มอเตอร์อาจทํางานหนัก และไหม้ได้ •

พ ร้ อ ม ยื ด อ า ยุ กา รใช้ งา น ให้ น า น ข ึ ้ น

การดูและรักษา •

หมั่นทําความสะอาดส่วนต่างๆของเครื่อง ให้สะอาด อย่าให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปทําให้ อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวกรอง หรือ ตะแกรงกันเศษวัสดุมิให้เข้าสู่มอเตอร์ ควร ทําความสะอาดโดยใช้แปรงถูเบาๆ และ ล้างน้ําสะอาดที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า 45 องศา ก่อนนําไปตากในที่ร่มให้แห้ง

หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรนํา ไปวางไว้ ใ นสถานที ่ ม ี อ ากาศถ่ า ยเทได้ ด ี เพื ่ อ ให้ ม อเตอร์ ร ะบายความร้ อ นได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว • ไม่ควรพับ/เก็บสายไฟ และสายดูดอ่อนใน ลักษณะบีบ-หัก เป็นสันนูน เพราะจะทําให้ เกิดความเสียหายได้ แต่ควรใช้การพันกับ รอบตัวถังเครื่อง อย่างหลวมๆให้พอเหมาะ •

3


เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ํา BRAVO/COMET

กําลังวัตต์

Power (watt) ระบายความเย็น

Cooling mode แรงดูดสูญญกาศ

Vacuuming suction ขนาดความจุ

Capacity (liter) ความสูง

Height (mm) เส้นผ่าศูนย์กลาง

Diameter of the tank (mm) อัตราการไหลของอากาศ

Gas flow rate (liter/second) ขนาดสายดูด

Hose Diameter การใช้งาน

Function กระแสไฟฟ้า

Working voltage ความยาวของสายไฟ

Length of cable (M) สี

Color บริษัทได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO 9001

CY30

CY60

CB60

CB80

1200

2400

2400

3600

Circulating

Circulating

Circulating

Circulating

2000

2000

2000

2000

30

60

60

80

760

900

900

1050

345

440

440

440

53

106

106

159

40

40

40

40

Wet / Dry

Wet / Dry

Wet / Dry

Wet / Dry

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

7

8

8

8

Yellow

Yellow

Blue

Blue

CARPET & SOFA CLEANING SERVICE ทางบริ ษั ท มี บ ริ ก ารซั ก พรม - โซฟาใน ราคาพิ เ ศษ!!! ท่ า นสามารถโทรเพื ่ อ ปรึ ก ษา หรื อ เรี ย กใช้ บ ริ ก ารจากที ม ผู ้ ชํ า นาญงานทํ า ความสะอาดโดยเฉพาะ ของทางบริษัท

โทร. 02-7262700 AUTO

10% DISCOUNT FOR CARPET & SOFA CLEANING SERVICE 4

MASSWELL

MODEL

www.masswellgroup.com

Masswell Vacuum Cleaner Handbook  

คู่มือการใช้เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ Masswell Vacuum Cleaner Handbook

Masswell Vacuum Cleaner Handbook  

คู่มือการใช้เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ Masswell Vacuum Cleaner Handbook

Advertisement