Page 1

BY MASSWELL CHEMICAL GROUP CO., LTD.

SUPER MATE

คู่มือการใช้งาน

Handbook

SUPER MATE Floor Polisher for Professional Use เครื ่ อ งขั ด พื ้ น “ซุ ป เปอร์ เ มท” สําหรับมืออาชีพ ซึ่งสามารถขัดล้างพื้นหินขัด หินอ่อน กระเบื้องยาง โมเสค พื้นซีเมนต์ และ ยั ง ใช้ ส ํ า หรั บ การขั ด เคลื อ บเงาแห้ ง เช่ น การขั ด เคลื อ บน้ ํ า ยาชั ก เงาหิ น อ่อน กระเบื้องยาง ได้เป็นอย่างดี Model: 16, 18, 20 Brush Diameter: 16”, 18”, 20” Brush Speed: 175 - 400 RPM. Cable: 50 Ft Water Resistant Wire Transmission: Safety Gear Drive Two Brushes: Scrubbing & Polishing Two Pads: Scrubbing & Polishing Electric Motor: 220 V. 50 Cycle AC

ข้อมูลเพิ่มเติม คุณลักษณะพิเศษของเครื่องขัดพื้น

2

วิธีใช้เครื่องขัดพื้น

3

วิธีการรักษาเครื่องขัดพื้น

4

อุปกรณ์เครื่องขัดพื้น

4

Contact Us: MASSWELL CHEMICAL GROUP CO., LTD.

37 Chalermprakiet R.9 Soi 30 Yaek 13 Dorkmai, Pravej, Bangkok 10250 Thailand Tel: 02 726 2700 Fax: 02 328 1219 Website: www.masswellgroup.com E-mail: info@masswellgroup.com 1


คุณลักษณะ พิเศษ

ลักษณะ 1. เครื่องขัดพื้นไฟฟ้า

ของเครื่องขัดพื้น

2. ความเร็วมอเตอร์

“ซุปเปอร์เมท”

3. ความเร็วแปรง

ประสิทธิภาพ ✓ รูปแบบทันสมัย ✓ แข็งแรง ทนทาน ✓ ราคาคุ้มค่า ✓ บริการหลังการขาย ที่วางใจได้ *****

โดยบริษัทฯที่มุ่งมั่น และดําเนินธุรกิจนี้ มานานกว่า 30 ปี

16, 18, 20

นิ้ว

1,400 - 1,500

รอบ / นาที

175

รอบ / นาที

16, 18, 20

นิ้ว

5. สายไฟชนิดกันน้ํา

50

ฟุต

6. ระบบไฟฟ้า เอ.ซี.

220

4. เส้นผ่าศูนย์กลางกะทะ

โวลท์

1 - 150

แรงม้า

9. ปรับระดับมือจับสูงต่ํา

30 - 90

องศา

10. ล้อเข็นยางหน้ากว้าง

3

7. กําลังแรงม้า 8. ระบบเฟืองเกียร์พิเศษ

11. น้ําหนักตัวเครื่องทั้งหมด

22 - 30

นิ้ว กิโลกรัม

12. สามารถดัดแปลงใช้งานต่างๆดังนี้ - สําหรับซักพรม โดยเปลี่ยนแปรงในล่อน และใส่แทงค์น้ํายา - สําหรับล้างพื้นกระเบื้องยาง หินขัด โดยเปลี่ยนแผ่นขัดชนิดหยาบ - สําหรับปัดเงาพื้นกระเบื้องยาง หินขัด โดยเปลี่ยนแผ่นขัดชนิดละเอียด - สําหรับล้างพื้นซีเมนท์ หินขัด โดยเปลี่ยนแปรงใยมะพร้าวชนิดหยาบ

แนะนํา สตริปเปอร์: สําหรับล้างหรือลอกแว็กซ์และรอยขูด ขีดต่างๆ เช่น รอยส้นยางรองเท้า รถโฟล์คลิฟท์ เพาเวอร์ เอ็กซ์: ล้างคราบสกปรกและช่วยฆ่าเชื้อ สเปรย์ บัฟฟ์: ปัดเงาพื้นสําหรับเครื่องขัดเงาพื้น ช่วยให้พื้นคงความเงางาม แลดูใหม่อยู่เสมอ

2


แนะนํา น้ํายาทําความสะอาดพื้น เอ็กซ์ตราโคท น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดพิเศษ คุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้ งาน เหมาะสําหรับเคลือบพื้น ทุกชนิด

วิธีการใช้เครื่องขัดพื้น การเคลื่อนตัวไปทางซ้าย - ขวา

ผ้าม็อบที่สะอาดพอชุ่ม แล้วม็อบ

ให้บีบที่คันบังคับเครื่อง พร้อม

ตามบริ เ วณพื ้ น ที ่ ข ั ด ล้ า ง โดยลง

กดลงเล็กน้อย เพื่อการเคลื่อนตัว ไปทางซ้าย และดึงขึ้นเมื่อต้องการ

น้ํายาเคลือบเงาพื้นอย่่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อความคงทน และเงางาม

เคลื่อนตัวไปทางขวา เครื่องก็จะ ทํางานตามการควบคุมในการหัน ซ้าย - ขวา นอกจากนี้ยังสามารถ ปรับระดับสูง - ต่ําได้หลายระดับ ตามความต้องการ ให้เหมาะกับ รูปร่างเฉพาะบุคคล

ซูปเปอร์โคท น้ํายาเคลือบเงาพื้นชนิดแห้ง ไว เหมาะสํ า หรั บ พื ้ น ทั ่ ว ไป ป้องกันมิให้สิ่งสกปรกเกาะติด พื้นผิวได้ง่าย

การใช้อุปกรณ์ต่างๆ แปรงใยมะพร้าว หรือแปรงไน ล่อนใช้สําหรับขัดล้างพื้น ประเภท หินขัด พื้นซีเมนต์ โมเสค แผ่ น จั บ ใช้ ส ํ า หรั บ จั บ แผ่ น ขั ด ชนิดหยาบ และชนิดละเอียด โดย

การขัดพื้น เตรียมเครื่องขัดพื้นและ อุปกรณ์ให้พร้อม ผสมน้ํายาล้าง พื้นกับน้ําสะอาดตามความเหมาะ สม ใช้ผ้าม็อบจุ่มน้ํายาล้างพื้นทา ลงบริเวณพื้นที่จะขัดให้ทั่ว ในกรณี หากพื้นที่ีมีความสกปรกมาก ควร

1.ชนิดหยาบ (สีดํา) ใช้สําหรับขัด ล้างพื้น

คอนโทล

2.ชนิดละเอียด (สีแทน) ใช้สําหรับ

น้ ํ า ยาเช็ ด รั ก ษาความเงาพื ้ น ประจําวัน ทําให้พื้นที่เคลือบ

ปัดเงาพื้น *นอกจากนี้ เครื่องขัดก็ยัง สามารถดัดแปลงเพื่อการซัก ทําความสะอาดพรมได้ด้วย

เดินเครื่องขัดพื้นซ้ําๆ พร้อมใช้ผ้า เช็ ด น้ ํ า ยาที ่ ข ั ด สิ ่ ง สกปรกทิ ้ ง ไป แล้วม็อบด้วยน้ําสะอาด รอจนกว่า พื้นจะแห้ง จึงลงน้ํายาเคลือบเงา พื้น “เอ็กซ์ตร้าโคท” โดยเทลงบน

3

แว็กซ์ไว้เงางาม คงทน


อุปกรณ์เพื่อการใช้งาน

ACCESSORIES

วิธีรักษาเครื่องขัดพื้น

3. ควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เช็ดล้างทําความ สะอาดเครื่องหลังจากการใช้งานเสมอ

ควรดึ ง ปลั ๊ ก ไฟออกทุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ ทํ า การเปลี ่ ย น อุปกรณ์แต่ละชนิด เพราะมืออาจพลาดไปกดถูกสวิท ปิ ด - เปิ ด ทํ า ให้ เ ครื ่ อ งทํ า งานและเหวี ่ ย งตั ว ไป กระแทกถู ก สิ ่ ง ของ หรื อ คนที ่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย งเป็ น อันตรายได้

4. ไม่ ค วรใช้ ส ารเคมี ท ี ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ เ ป็ น กรดใน การทําความสะอาด 5. ห้ามนําสิ่งของต่างๆ วางบนฝาครอบมอเตอร์ เครื่อง โดยเฉพาะของเหลวทุกชนิด 6. ไม่ควรใช้เครื่องขัดพื้นติดต่อกันนานเกินกว่า

1. หมั ่ น ถอดแผ่ น ขั ด ล้ า งและแผ่ น จั บ หลั ง เสร็ จ

2 ชั่วโมง หรือหากต้องการใช้ควรหยุดพักเครื่อง

จากการใช้งาน เพราะการปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะ

10 - 15 นาที เพื่อให้มอเตอร์ระบายความร้อน

ทํ า ให้ ก ารถอดออกทํ า ความสะอาดในภายหลั ง ลําบากมากยิ่งขึ้น 2. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรถอดอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากเครื่อง เพราะหากทิ้งไว้จะทําให้น้ําหนัก ของเครื่องกดลงที่แผ่น แปรง หรือตัวจับหนาม

บริษัทได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO 9001

CARPET & SOFA CLEANING SERVICE ทางบริ ษั ท มี บ ริ ก ารซั ก พรม - โซฟาใน ราคาพิ เ ศษ!!! ท่ า นสามารถโทรเพื ่ อ ปรึ ก ษา หรื อ เรี ย กใช้ บ ริ ก ารจากที ม ผู ้ ชํ า นาญงานทํ า ความสะอาดโดยเฉพาะ ของทางบริษัท

โทร. 02-7262700 AUTO

10% DISCOUNT FOR CARPET & SOFA CLEANING SERVICE 4

MASSWELL

เตย ซึ่งจะทําให้เกิดการสึกหรอและเสียหายได้

www.masswellgroup.com

Masswell Supermate Handbook  

คู่มือการใช้งานเครื่องขัดพื้น SuperMate