Page 1

    


 Ge ner al i dades Hi s t ori a Func i ones Car act er Ă­ s t i cas


             !   "#" 

   #! $   %&$' ()*$+

  

,-! %)$' .$+()$+

  (-/

 %! #'!


  Cr eador es :CreadorOri gi nal :TonyFadel loJon Rubi ns t ei n. Cr eadordelDi s eĂąo:3 4 ! Pers onasquel omej or ar on: 3" 3 4 !

 Aùodel anzami ent o:,25",**( Compaùí af abri cant e: 4!


 

 0  !    

   0   6! 7 8 9 1 

    8 #:  ! ;0 #< 0 9

 9 ="


GRACI AS !

IPOD  

historia, año, creador,funcion, caracteristicas del ipod