Page 1

d,

."'n.)'

$.-

Vt'Jo .f; ^\ í

tl

l^

I

I

vu{+ô

l, /'

|

-

?IT[,1 O CÊ

/'

r/iío'


lJ3;" f-[,cleki el<1e c I,cn,a e' icrr-rôiçlocle L I- rrrleq,'O"e, .,) € Cbt'rqaÇJr.

\

, I EÌ lt r

xt

\ \

cÕo , r nli, g J

tS

ril lr r,

Í, p I

;+ |.

1 ij.i:r.t,ì:.i l,tri.a ':.:j't j íì::;ti ì:r .


n A "ôçe ì{a r o d rp er€nfe .f\e1íA

<z'.x-t:lo 1c

Vaie

{ gePe

Êgrle i , ác- cc"l u''ì fooo{o &' a*aa me ÌreÌa''do C}rng

íô\e Cerrìibo

('\ ç'a

u rn íYìcYrt{rC

'o

p úo L l c c

Sen v,g]o

Peqe *eL ÊÕrè m i n h e içnÕqqrn

CCh,to 6eu

3*'t",


Ntgn ü Õ

F" disse'

Pen5etque ela (u$e çaPlz óq-

;h t. r$norèr

tlJe

€ cddé Seu çnig-orrng


L\รฌH'

" H+,รงr,


Ê po:i o

LJn <v' i

lL?

vtr c:ter

quÒn'do

flqr n clo :.,J CÜ n1O 5E

(s."

i

c h e,t-q , , ' n l^è

"

:,it,]:l

ì1Õ c\3 TL v'( 55e-

ôçcirìtc,d.o

Tel vsz \ è

t'4t l --l

L2

F,ona Jo tìL'noço

ê


Vamc: ô i* ro Çe r í: o.t"' Év ?.-ìeÕ .U f

Êcherque eL I'hh,:

hee.;le.i

netide,,jc VCCa

ô1moçc

fi'ìú

Lcrn o p;d i dc du

C J gr xÕ'r Er ' 1

4

I

\

fl4-rul 1-*5

t'iÒO v cl

{ìÕL ô n

r t- \\

t\

( ."

m,

'r 'v

a J.-

U I qC r,

,i vv

\ tí\ t U

ÊLeï"do M e {' r , íu SdclYnb' Ìr.lei de

e ir"eçer , ücYï ÕlluQ

rDGÊ


r\JÕC V err, ô( r noçen Ccrn e

genk -/

Ch e s Ch e v e l, e I I eno:

n ío rqv e VcJce5 â: \ r

lbrOt'r5

€llío

vÒÍno

Éd e, €o 6d rnes*cJ


F{o.

5e,.rpig

[Le Corr'ô peiò O cher ê rn(. i61"cr^eva

fo,35:'''vr

Irìt .

', -,t cQnffe

I

tll ir<1ç.1y3

I c\-ôürÒ\'-ì Õ+ô

Éno

9r., nób

*j ';vrat

-ï"rn*Ua

lçç

Êr : ' --

\tt, (,, ï,,l, i,,

--.

m ,o,

J

'f

-

Lv/

ò

rê Quem p€.d

devrlP":

0 çr: l

tinho 'eie 0 Ch e : i e , € v SèY\ìpie ftcw\ò iY,airr\r., t,/, Ì Vfu\,4r;, 4\ú1j\t\,1


FJn-:,n Ls)vì

e 6ünnpr {oi 'r'"ri

fdio ìô I


fnÒmeo sÒ' et\'e

7

@r

í ce'le"'e'

Vou ïu'ifro

N,o*unns N, -

ho:rilaL

hose

t\tlrtq

5€..

T rvef íc

<.r, !

Per Tc vi e 54n6, sr.J; vcLìe hcS a 1

i,v,fÕ(

n(

p

fema,

v)

çqrn rdô

?ar laleíant

'n)

(

l?-he.l,Tch.**1 \ (,nho

-

,'t1i

bcc 'norle, rnerníe -lú

cm c

,1 \

iNJ f Cf Do. . r - l4 o ll )

So,tn,

a è r1 u nnÒ xotfS ainhc:


t6 n"u vocr ie

fôaend,

í'ì

forqu e

\Juern

Dgilxorgu

t oir

I I

C g i xo u

\Ò n {o ?

\/ \_-^l

voco

Que

Qn{rer

V OCE

e5{e

)F

/t

ktu, í.^.,; Íú, l

{ôzencq) cofn ô3 rninho5 ÀOi;'5ia5 7

' 3.

'"

^^t6

alçw'Á

[a la lo Se CôOhotrc , i6,sae )


Ë que essc> Dg V,tr

ngvis{es íelcm ccme i o 'menino Êcrçe,{o"

born

büiJol

\r

Ënlaì,se gU 6GJ'oe-Sc

dc gue ès fv ì €ninc 5

3o5+ Õrn, Tcvlvezfiqi.re

^ Voce

NUnLô [grgcu; Ng

?

lYtêtS çô crL

cchgurSrè,h 17 .r Lv f'ri 1 /J \, ïv

Vccê

VOCA

girt

Êrele'Ca

ÍÍlí

rnslhar -7

feza-r í \{

r

tLv

Me I

DerJèr -

vm

?

\.1

iCg'J.,"

9r'e vcce

òprenóer


ú:.'

fr Ê-u,5.ì

"12- ç:1è-;:'C*tË;t^

ÜCrn,1l,1ü

'.tn!Òr

Se*

'Lr-'

üv.. a-i.hlc

'flS: i;Ou

l-,

,- ug

-l

f Òz e {, - .

cj

I

...|)

{v

3L' O

4u{ é':+Èu fdZtl- n.rc ]


----


l'J |\ Õ.J 4<

í \nq ?CLt

1)

ì.-

UÕ i > "' r ^ ..

1 ) \"

i - . \ {ì

\

Ppqa ètud ?i i * ra i re èi(

(ì*Or

Y { d, hJ , , - r

C ui i

+' ì Ò

ì

iÌì -r:

t-

Êchc que

?r' ,r a-,, c I u r !'lL/€

Õ rrgiivo

'.1C: {t TJ

C,a e'.;

d a v e r-

tìõi m€ imfDtìer A)"YìrÌì a

L

:)J[íi:f

Õ v1 +

lr

çt+:colpôr tX*r'' alç.

:

Ciara

J ti,,ü rreo

3 fr n s3qí+."rrc

Hideki Gakuen  

Volume 01 Capitulo 03