Page 1

A 8 A9 IK M 98 & 98 IA AL AT AT N

s r ku n da az KGo wi ki

&

numer 1 GRUDZEŃ/ S TYCZE Ń 2011/2012

M

ad Okł

Go r a fi k adne zmo a r e t Toc

Sy l we s t r o we St y l i z a c j e

Ar t y k u ło

I _ a m_ Co l l e c t o r

B y n a t a t a l i a 9 8

ii n n e


Sp i sTr e s c i

Od wydawców A&M Grafika,to co teraz modne Ikona Stylu „Coco Chanel” Sylwestrowe Stylizacje Kurs Makijażu „Smooky Eyes” Cd.Nie tylko Stardoll Artykuł o I_am_Collecor Konkurs„Bądź Gwiazdą okładki” HotBuys Grudzień „Hot or Not” Zimowe Czapki Zakończenie


Gr a ďŹ k a

Toc ot e r a zmo dn e

Model ka:Karol i nka_ 12 ByNat at al i a98


Te na r t y k u łb ędz i ep r a wi eo ws z y s t k i c hs t a r do l l o wy c hg r a fik ó w/ c z e k Os t a t n i os i e dz ą cn as t a r do l l ’ u z n a l a z ł e ml i n kdop e wn e g ob l o g a mi a n o wi c i e: h t t p : / / g r a fic y n a s t a r do l l . b l o g s p o t . c o m Sąt a mp o k a z a n i n a j p o p u l a r n i e j s u Gr a fic yn aSt a r do l l

Chi całbym W yróżni ć ki lku zni ch


Gr a fik a Wi e c z k o 6 J ejgr af i kaj estni eki edypodobnador eal nych zdj ęc.Mat al entidł ugonadni m pr acował a. Zachęcam doobej r zeni aj ejpr ac

u. ykuł t eAr ani zeczyt ezapr ękuj Dzi


M

ka s s e _n a v : ka l de o


Model:Lucas. Pol and ByNat at al i a98


Ni et y l k odl ac z ł o wi e k a l i c z ys i ewy g l a dp i k s e l o we j l a l k i ,p o s z u k a jws wo j e js z a fie n az b l i ż a j ą c ys i ęs y l we s t e r . Wy g l ą da jp i ęk n i eie l e g a n c k o .


A r t y k u Ĺ‚o I _A M_C o l l c e t o r

Mo d e l k a: I _a m_c o l l e c t o r B yN a t a t a l i a 9 8


H o tB u y s G r u d z i e n h o to rn o t


H O T


N o t


Zi mo weCz a p k i Oto kilka fasonów czapek modnych w tym ziomowym okresie.

0 do 4 ą j mu obej h c i Ceny


Dzi ękuj emyWs zys t ki m obs erwat orów bl ogaOurTheSt ardol l zaprzeczyt ani e nas zegobl ogowegomagazynu

A&M

Mamynadzi ej eże kol ej nyNumerbędzi ej es zczel eps zy

Pł onąs zt uczneogni e, pł yni ej użmuzyka, i dzi eNowyRok,s t aryj użumyka,wi ęc wzni eś mypuchary,t ańczmydorana. ni echl osnam ni es zczędzikawi oruis zampana.

8 9 a i 98 l y a t B ta i ka Na98m &

Magazyn A&M numer1.  

OurtheStardoll.blogspot.com

Magazyn A&M numer1.  

OurtheStardoll.blogspot.com