{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BLOEMHOF, KLERKSDORP, LEEUDORINGSTAD, MAKWASSIE, OTTOSDAL, SCHWEIZER-RENEKE, WOLMARANSSTAD 30 Maart, 7 & 14 April 2017

Suidwes Landbou open Kontreiwinkel in Delmas Tydens ‘n spoggeleentheid het Suidwes Landbou die 20ste Kontreiwinkel op 14 Maart 2017 in Delmas, Mpumalanga, geopen. Die geleentheid is deur sowat 180 gaste bygewoon. “Ons is baie trots op die standaard wat gestel word met die uitleg van die winkel, die produkreekse wat bemark word, asook die gehalte diens wat gelewer word deur die Suidwes personeel,” sê mnr Hansie Viljoen, Voorsitter van die Suidwes Direksie, wat die winkel amptelik geopen het. Volgens mnr Patrick Nelissen, Hoof Uit-

voerende Beampte van die Suidwes Kleinhandeldivisie, bied die nuwe winkel ‘n wye reeks gehalte produkte vir boere, produsente en die algemene publiek. ‘n Wye reeks insetmiddele, veemedisyne, besproeiingstoerusting, tuinboubenodighede, buitelewe produkte, klerasie en skoeisel, handgereedskap, kragtoerusting en vele meer, word aangehou. Die Hollow Point-jagwinkel binne die Kontreiwinkel bied ook ‘n wye reeks wapens, ammunisie en advies aan jagters.

Mnr Hansie Viljoen (Voorsitter, Suidwes Direksie) en mnr Gerrie Lindeque (Takbestuurder) knip die lint tydens die amptelike opening van die Suidwes Kontreiwinkel in Delmas.

Aalwyn en seuns 20 x 8


Bladsy 2

OVERVAAL

30 Maart, 7 & 14 April 2017

NW Department shined at awards The North West Education and Sport Development department shined at the awards organised by the Department of Basic Education. The National Excellence Awards which are aimed to recognise excellence in education were held at The Capital Menlyn Hotel, Pretoria on Saturday, 07 April 2017. "I take this time The purpose of which obtained po- category of Top in both categories than 401 schools) category. to congratulate the the awards is to sition 9 in the Na- Performing District respectively. celebrate Districts tional matric results 2014 to 2016: A foBojanala District The North West Pre- Department of Eduand schools perfor- across the country, cus on Mathematics, which is the second mier, Supra Obak- cation and Sport in mances by the Na- during the awards Physical Science performing district eng Ramoeletsi Ma- Development tional Department they obtained po- and Accounting and in the matric results humapelo could not Bokone bophirima of Basic Education. sition two in the on the Top Perform- within the province hide his excitement for the exceptional The top district and category of Top ing District: High- obtained the third and congratulated performance.This schools get a chance Performing District est Overall Quality position in the Top the department for achievement is deto be recognized. since 2014 to 2016: Score (More than Performing District: putting the name of livering on the viOverall Bokone Bophirima sion to rebrand, reNgaka Modiri A focus on Bach- 401 schools) ob- Highest position and renew Molema District elor passes. On the tained position three Quality Score (More in the map. the province as set by the 5th administration. I wish to thank learners, parents, educators, princiSDOV DQG R൶FLDOV for ensuring that our province remains at the top during the matric results," said Premier Mahumapelo. North West Education and Sport Development department is still aiming to obtain position two in the matric results in 2018 announcement of the results.

New buildings for school Ramotshodi Secondary School at Maologane Village in Bojanala District will get new buildings to the tune of R28 million and the construction project is funded by Anglo American Mines. The announcement was made at a packed Sod-turning ceremony held at a new site allocated for the school on Wednesday, 12 April. The appointed conthe was due to start construction of the new buildings on the 19th of April .

AVBOB PROVIDES

FUNERAL SERVICES FOR POLICYHOLDERS

AND NON-POLICYHOLDERS AVBOB policyholders qualify for: ࠮(FREEIHZPJM\ULYHS[V[OL]HS\LVM9  ࠮FREE[YHUZWVY[H[PVUVM[OLKLJLHZLK^P[OPU[OL IVYKLYZVM:V\[O(MYPJH ࠮(R1 000JHZO\WMYVU[WH`TLU[MVYPUP[PHSL_WLUZLZ ࠮PLUS H HKKP[PVU[V[OLZ\THZZ\YLKVU[OL THPUSPML^OPJOPMULLKLKTH`ILJVU]LY[LK[VH ZP_TVU[ORETRENCHMENT BENEFIT* FREEEHQHÀWV DUHover and above your full policy value. Policies that are active for less than two years TXDOLI\IRUDGLVFRXQWRIXSWR5RIIWKHIXQHUDO .

THE FREE BASIC FUNERAL BENEFIT TO THE VALUE OF R9 600* INCLUDES: (ZZPZ[HUJL VI[HPUPUN YLX\PYLK KVJ\TLU[Z

4VY[\HY`HUK JVVSPUNMHJPSP[PLZ

-\ULYHS HYYHUNLTLU[Z

9[V^HYKZH M\ULYHSUV[PJLPU HUL^ZWHWLY of your choice

7YLWHYPUN`V\Y SV]LKVULMVY I\YPHSVYJYLTH[PVU

(UHZOJVMÄU PMYLX\PYLK

(ZWLJPÄLK JVMÄU

The use of a ZWLJPÄLKhearse

The use of a SV^LYPUNKL]PJLH[ [OLNYH]LZPKL

.YH]LZPKL[LU[ HUKJOHPYZ

CALL YOUR NEAREST AVBOB BRANCH FOR MORE INFO: BRANCH

REPRESENTATIVE

TEL NO

PHYSICAL ADDRESS

Wolmaransstad

R Blom (Reinard)

(018) 596 1304

33 Piet Retief Street, Wolmaransstad, 2630

Schweizer-Reneke

AJ Smit (Andries) (Jnr)

(053) 963 1052 3 Markson Street, Schweizer-Reneke, 2780

Vryburg

AJ Smith (Andries) (Snr)

(053) 927 2671 Cnr Stella & Church Streets, Vryburg, 8601

7HUPVDQGFRQGLWLRQVDSSO\AVBOB is an authorised Financial Services Provider. )XQHUDOEHQHÀWVRQO\DSSO\LIAVBOB Funeral Service conducts the funeral. AVBOB is a level 2 B-BBEE contributor. FSP 20656. www.AVBOB.co.za


30 Maart, 7 & 14 April 2017

OVERVAAL

Bladsy 3

Kennisgewings/ Legal Notices KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986), SPLUMA, WET 16 VAN 2013, MAQUASSI HILLS GRONDGEBRUIKSBESTUUR SKEMA, 2007 – WYSIGINGSKEMA 71 MALEPA PLANNING & PROJECTS (PTY)Ltd (2007/015316/07) synde die gemagtigde agent van die eienaars van Gedeelte 171 (‘n Gedeelte van Gedeelte 2) van die Plaas Wolmaransstad Town and Townlands 184-HO, Registrasie Afdeling HO, Noord Wes Provinsie, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnasie op Dorpbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnasie 15 van 1986), saamgelees met SPLUMA, Wet 16 van 2013, kennis dat ons by Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Maquassi Hills Grondsgebruiksbestuurskema, 2007, soos gewysig, deur die hersonering van Gedeelte 171 (‘n Gedeelte van Gedeelte 2) van die Plaas Wolmaransstad Town and Townlands 184-HO, Registrasie Afdeling HO, Noord Wes Provinsie, geleë aanliggend tot Union Straat, vanaf “Regering” na “Residensieël 2” vir die doeleindes van die oprigting van tien (10) wooneenhede, met ‘n dekking van 70%. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit, 19 Krugerstraat, Wolmaransstad, vir ‘n tydperk van 28 dae vanaf 28 Maart 2017.

Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet skriftelik tot die Munisipale Bestuurder, Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit, by bovermelde adres of by Privaatsak X3, Wolmaransstad, 2630, ingedien of gerig word, binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 28 Maart 2017. Adres van gemagtigde agent: Malepa Planning & Projects (PTY) Ltd., Anderson Straat 101, Plansentrum, Klerksdorp, 2571, Posbus 451, Klerksdorp, 2570. Tel Nr: (018) 462 4465. NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986), READ TOGETHER WITH SPLUMA, ACT 16 OF 2013, MAQUASSI HILLS LAND USE MANAGEMENT SCHEME, 2007 – AMENDMENT SCHEME 71 MALEPA PLANNING & PROJECTS (PTY)Ltd (2007/015316/07) being the authorised agent of the owners of Portion 171 (a Portion of Portion 2) of the farm Wolmaransstad Town and Townlands 184-HO, Registration Division HO, North West Province, hereby gives notice in terms of Section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), read together with SPLUMA, Act 16 of 2013, that we have applied to the Maquassi Hills Local Municipality, for the amendment of the Town Planning Scheme known as Maquassi Hills Land

Besoek gerus ons webwerf by www.overvaalnuus.co.za of kom kuier saam op Facebook.

Use Management Scheme, 2007, as amended, by the rezoning of Portion 171 (a Portion of Portion 2) Wolmaransstad Town and Townlands 184-HO, Registration Division HO, North West Province, situated adjacent to Union Street from “Government” to “Residential 2”, for the purpose of erecting ten (10) dwelling units with a coverage of 70%. Particulars of the application will lie for inspection during QRUPDOR൶FHKRXUVDWWKH0DTXDVVL+LOOV/RFDO0XQLFLSDOity, 19 Kruger Street, Wolmaransstad, for the period of 28 days from 28 March 2017.

Objections to or representation in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Maquassi Hills Local Municipality at the above address or posted to Private Bag X3, Wolmaransstad, 2630 within a period of 28 days from 28 March 2017. Address of authorised agent: Malepa Planning & Projects (PTY) Ltd., 101 Anderson Street, Plansentrum, Klerksdorp, 2571, P.O. Box 451, Klerksdorp, 2570. Tel Nr: (018) 462 4465.


Bladsy 4

OVERVAAL

30 Maart, 7 & 14 April 2017

Besoek gerus ons webwerf by www.overvaalnuus.co.za of kom kuier saam op Facebook.

Profile for Natasha Strydom

Overvaal 30 Maart - 14 April 2017  

Suidwes Landbou open Kontreiwinkel in Delmas

Overvaal 30 Maart - 14 April 2017  

Suidwes Landbou open Kontreiwinkel in Delmas

Advertisement