{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Oplaag 8 000

30 Junie - 14 Julie 2017

NWK dra fondse by na reeks plaasaanvalle 1:. YDQ /LFKWHQEXUJ KHW RQODQJV ƌ NRQWDQWEHGUDJYDQ5EHVNLNEDDUJHVWHOWHURQGHUVWHX QLQJ YDQ $JUL 1: VH ODQGHOLNH YHLOLJKHLGVLQLVLD tiewe in die Noordwes Provinsie. Dit volg na altesaam vyf landbouprodusente in die afgelope drie maande weens plaasaanvalle in Noordwes gesterf het. “Name soos BC Greyling (Sannieshof), Hanno Steyn (Lichtenburg), Patrick Itumeng (Vryburg), Elsa Erasmus (Schweizer-Reneke) of Dries Botha (Brits) kan PRRQWOLNYLUGLHEUHsSXEOLHNQLHVSHVL¿HNHEHWHNHQLV hê nie, maar vir ons in landbou is dit die name van produsente, eggenote of iemand se ma, pa, buurman of werkgewer wat in die bestek van die afgelope 12 weke koelbloedig in die Noordwes Provinsie vermoor is.” Só het Heinrich Krüger, voorsitter van NWK, gesê in reaksie op die nuus van Dries Botha (58) wat aan

skietwonde beswyk het na hy op sy plaas buite Brits oorval is. Volgens Boeta du Toit, uitvoerende hoofbestuurder van Agri NW, sal die skenking deur NWK direk aangewend word vir landelike veiligheidsinisiatiewe en in belang van produsente in die Noordwes Provinsie. NWK is sedert 2008 aktief betrokke by fondsinsamelingsaksies ten bate van die Agri Securitas Trustfonds. Laasgenoemde trust is deel van die Agri SA groep en beywer hom vir die bevordering van landelike veiligheid dwarsoor Suid-Afrika. NWK is ondermeer DV ERUJ EHWURNNH E\ ƌ MDDUOLNVH IRQGVZHUZLQJVJH OHHQWKHLG W\GHQV GLH $JUL 6$ MDDUNRQJUHV DVRRN ƌ gholfdag ten bate van die trustfonds. Dié gholfdag ZRUGZHHULQ2NWREHUYDQMDDURS3DU\VDDQJHELHG Heinrich Krüger, voorsitter van NWK.

In HENMAR - Krugerstraat Wolmaransstad - Tel: 018 596 1607

SLEGS TOT VOORRAAD HOU!


Bladsy 2

OVERVAAL

30 Junie - 14 Julie 2017

Poor pass rates: Don’t blame maths Why is Mathematics being singled out as the main culprit for poor pass rates? This is the question asked by Professor Robert Balfour, Acting Deputy ViceChancellor: Teaching-Learning, at the North-West University, after the Department of Basic Education (DBE) announced proposed changes to the passing requirements for Grades 7 to 9, which VSHFL¿FDOO\LQYROYHV0DWKHPDWLFV Balfour, together with a team of experts, expressed their concern regarding the proposed amendments for grade 7 and 9 learn-

ers. These include that pupils have to: ‡3DVVIRXUVXEMHFWVDWRQHRIZKLFKLV DKRPHODQJXDJH‡3DVVDQ\RWKHUIRXUVXEMHFWVDW‡0DWKVUHPRYHGDVDFRPSXOVRU\SURPRWLRQUHTXLUHPHQW  :K\ LV 0DWKHPDWLFV VLQJOHG RXW DV WKH main culprit for poor pass rates? If learners DQGWHDFKHUVUHDOLVHWKDWWKH\QHHGQRWSDVV maths to pass the grade, it might allow for teachers to spend less time on mathematics, DQG LW ZLOO LPSDFW QHJDWLYHO\ RQ OHDUQHUV  PRWLYDWLRQWRVWXG\PDWKHPDWLFVVDLG Balfour.

Prof Robert Balfour "Learners in grade 7 and even in 8 are EDUHO\LQWKHSRVLWLRQWRPDNHDQLQIRUPHG GHFLVLRQZKHWKHUWKH\DUHRUPLJKWEHFRPH LQWHUHVWHG LQ WKH VXEMHFW$ UHDO LQWHUHVW LQ PDWKHPDWLFV FDQ RQO\ EH IRVWHUHG ZKHQ comprehension of mathematics is achieved. With good and purposeful teaching of mathematics, perhaps a love, or at least an DSSUHFLDWLRQ RI PDWKHPDWLFV PLJKW EH LQstilled in more learners. This ideal could SRVVLEO\EHEHWWHUDGGUHVVHGWKDQFXUUHQWO\ LI PDWKHPDWLFV WHDFKHUV FRXOG DSSO\ WKHLU HQHUJ\UDWKHUWRVXSSRUWRIPDWKHPDWLFDOO\ DEOHOHDUQHUV ZLWKWKHGHPRQVWUDWHGDELOLW\ to pursue careers in which a high level of conceptual and conditional understanding RIPDWKHPDWLFVLVUHTXLUHGKHFRQWLQXHG 0DWKHPDWLFV LV GHHPHGDVX൶FLHQWO\ VLJQL¿FDQW VXEMHFW WKDW DOO OHDUQHUV are expected to continue up to Grade  ZKHWKHU LW EH LQ WKH IRUP RI 0DWKHPDWLFV RU 0DWKHPDWLFDO /LWHUDF\ Therefore, Balfour DQG KLV WHDPV DVNV ,I 0DWKHPDWLFV LV important enough to EHFRPSXOVRU\XSWR *UDGH  VXUHO\ LW is important enough that the learners are UHTXLUHG WR SDVV WKH VXEMHFW LQ *UDGH  in order to progUHVV ZLWK VHFRQGDU\ school studies in the FET phase? It does QRW PDNH VHQVH WR NHHS 0DWKHPDWLFV DV D FRPSXOVRU\ VXEMHFW LI LWV YDOXH and worth is diminished at the lower grades. This presents a mixed message. If this is the line of reasoning, perhaps the DBE should reconsider PDNLQJ0DWKVFRPSXOVRU\XSWR*UDGH 12."


30 Junie - 14 Julie 2017

OVERVAAL

Bladsy 3

Wollies se ATKV weer bo! Wolmaransstad se ATKV-tak is vanjaar weer aangewys as die beste klein tak! Die trotse lede op die foto is Joe en Kinnie Wiggell en Rudi Visser, die voorsitter.

Pragtige wit Wolfhondjies te koop

8 weke oud Pa vol geregistreer by KUSA Ma baie goeie bloedlyn. Het 6 weke inspuitings en ondersoek gehad by veearts en is ontwurm. Prys R2000 elk Skakel 082 400 5398

SA Wild-EXPO

25 en 26 Augustus 2017 Klondike Lodge, Vryburg, Noordwes

AKTIWITEITE:

‡ Kwaliteit uitstallings ngs & demonstrasies ‡ Wildsetes & verversings ersings ‡ Damesprogram (25/8 @ 10:00) ‡ Wildsveiling (26/88 @ 12:00) ‡ Praaitjes en Sprekers kers

e dag om Hekke open elke 9:00 en sluit om 18:00 Toegang: R50 per persoon Navrae:

Besprekings & Uitstallings: Sunelle – 076 871 3761 Veiling: Malcolm – 082 333 0911 Kaartjies tjies beskikbaar by Suidwes Kontreiwinkel Vryburg Vry of by Toegangshekke


Bladsy 4

OVERVAAL

30 Junie - 14 Julie 2017

30 Junie - 14 Julie 2017

OVERVAAL

Bladsy 5


Bladsy 6

OVERVAAL

30 Junie - 14 Julie 2017

70 Jaar getroud Ntt Nissan 10 x 3

Oom Arrie (92) en tannie Heilie (88) Oberholzer het op 5 Julie hul 70 ste troudag herdenk. Die egpaar is in 1947 in die NG Kerk op Hartswater in die huwelik bevestig en twee dogters, Anna (reeds oorlede), Ria en een seun Gawie is uit die huwelik gebore. Hulle spog met agt kleinkinders en ses agterkleinkinders. Oom Arrie het as jongman op die spoorweg begin werk en later in Johannesburg Munisipaliteit. Na sy aftrede in 1985 het die egpaar hulle op Wolmaransstad gevestig en woon tans in die Tehuis vir Bejaardes op die dorp. Oom Arrie sukkel bietjie om te hoor en die bene begin pla, maar verder geniet hulle nog goeie gesondheid.

(VWDEOLVKPHQWV JUDGHGIRUIUHH IQDQH൵RUWWRLQFUHDVHWKHQXPEHURIJUDGHG7RXULVPHVWDEOLVKPHQWVLQWKHSURYLQFHWKH'HSDUWPHQWRI7RXULVPKDVUHFHQWO\ HQWHUHG LQWR DQ DJUHHPHQW ZLWK 7RXULVP *UDGLQJ &RXQFLO RI 6RXWK $IULFD 7*&6$  WR JUDGH HVWDEOLVKPHQWV LQ WKH 1RUWK :HVW3URYLQFH The purpose of this programme is essentially to encourage more accommodation establishments and venues to get graded and stay graded under the star grading system of the TGCSA. Those Tourism establishments selected to participate in this programme will be graded by TGCSA at no cost to them, as the Department will bear such costs. Thus far the department has already graded funded the grading of about 80 establishments in the Villages, Townships and Small Dorpies across the province at a cost R450 000 during the  ¿QDQFLDO year. The Department will also spent the same amount for new grading and reQHZDOVLQWKLV¿QDQcial year.

Carol Sleepwa 10 x 3


30 Junie - 14 Julie 2017

OVERVAAL

Kennisgewings/ Legal Notices IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN MAQUASSSI HILLS GEHOU TE WOLMARANSSTAD In die saak tussen: ANPIDEO EIENDOMME (EDMS) BPK EISER En KGOTSO BAATLHODI VERWEERDER KENNISGEWING VAN VERKOPING Ingevolge uitspraak in die Hof van die Landdros van WOLMARANSSTAD gehou te WOLMARANSSTAD en Lasbrief vir Eksekusie tot Geregtelike Verkoping gedateer 24 MAART 2017 sal die ondervermelde goedere op DINSDAG 15 AUGUSTUS 2017 om 11:00 by die perseel te H/V 46 SMIT & BORNMANSTRAAT WOLMARANSSTAD aan die hoogste bieder geregtelik verkoop word, naamlik: SONY PLASMA TV BRUIN TV KAS SONY SWART HOME THEATER WIT 1 DEUR YSKAS GETEKEN TE WOLMARANSSTAD OP HIERDIE 7e DAG VAN JULIE 2017. (GET) W.J. NIEUWOUDT, Taljaard, Nieuwoudt & van Tonder, Posbus 287, Krugerstraat 33, Wolmaransstad, 2630. Epos: natashan@tnvt.co.za, Tel?faks: 018 596 1072. (Verw: W.J. NIEUWOUDT/Natasha).

BOEDELKENNISGEWING In die boedel van wyle: Christoffel Lombard, Identiteitsnommer: 430603 5008 082, Getroud buite gemeenskap van goed, van Woonstel 4, 3 Pikkewyne woonstelle, Bodensteinweg 35, Wolmaransstad. Krediteure en debiteure word hiermee versoek om hulle eise in te GLHQ HQ KXOOH VNXOGH WH EHWDDO ELQQH µQ W\GSHUN YDQ  (DERTIG) dae gereken van datum van verskyning van hierdie advertensie af. COETZEE & VAN DER MERWE, KRUGERSTRAAT 3 0 A , P o s b u s 1 2 , W O L M A R A N S S TA D , 2 6 3 0 . TELEFOONNOMMER: (018) 596 1056/7. IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK MAQUASSI HILLS GEHOU TE WOLMARANSSTAD In die saak tussen DEKFIN EIENDOMS BEPERK h/a DEKA BELEGGINGS EISER En Z FRANS NOPHAKADE – N.72 VERWEERDER KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING Ingevolge uitspraak in die HOF van die Landdros van WOLMARANSSTAD gehou te WOLMARANSSTAD en LASBRIEF EKSEKUSIE tot Geregtelike Verkoping

gedateer op 25 MEI 2017 die ondervemelde goedere op DONDERDAG te h/v SMIT & BORNMANSTRAAT, W O L M A R A N S S TA D a a n d i e h o o g s t e b i e d e r geregtelik verkoop word, onderhewig aan enige HUURKOOPBELANGE in die goedere naamlik: 1 x 2007 NISSAN 350Z FAIR LADY KOEPEE 2.5 V6 SEDAN REGISTRASIENOMMER: HZL 367NW GEDATEER te WOLMARANSSTAD op 5de JUNIE 2017. TA L J A A R D , N I E U W O U D & VA N T O N D E R , K R U G E R S T R A AT 3 3 , P O S B U S 2 8 7 , WOLMARANSSTAD, TEL: 018 596 1072/3/5. VERW: MNR VAN TONDER/Elaine. BOEDELKENNISGEWING In die boedel van wyle: Getruide Wilhelmina Francina Du Plessis. Identiteitsnommer 640224 0084 089. Datum van dood: 15 Desember 2016. Kennisgewing geskied hiermee dat die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening in bogemelde boedel ter insae lê ten kantore van die Meester van die Hooggeregshof WH0D¿NHQJHQGLH/DQGGURVWH:2/0$5$1667$'YLUµQ tydperk van 21 dae gereken vanaf Vrydag - 14 JULIE 2017. Coetzee en Van der Merwe Prokureurs; Krugerstaat 30A: Posbus 12; Wolmaransstad; 2630; Telefoonnommer: (018) 596 1056/7.

Kleinadvertensies/Smalls CANOPIES Koop en verkoop van goeie gebruikte canopies. Asook canopy onderdele en herstelwerk. CANOPY CORPORATION Klerksdorp 018 462 8993 / 074 899 2442. ----------------------SLEEPWAENS Nuwe sleepwa parte asook herstel en onderhoud op sleepwaens. Geregistreerde vervaardiger van sleepwaens. X TREME TRAILERS Klerksdorp 018 462 8993 / 074 899 2442. ------------------CASH We buy unwanted gold, jewelry, gold coins, Kruger Rands, gold watches. Venter Jewelers, MCC Center Shop 3, Flamwood, Klerksdorp 018 468 3843. -------------------

TE KOOP BETREKKING Lusern. 180 kg Bale R330 LEEUDORINGSTAD of R1850 per ton. Navrae Junior adminklerk. Half083 956 8555. dagpos. Navrae Skakel ----------------mnr C Muller 082 491 GESOEK OM TE KOOP. 6637. Stuur CV na adBakkie in goeie toestand. min@inhoek.co.za SluiSkakel 082 946 2139. tingsdatum 31 Julie 2017. ---------------------------------------‘n Advertensie hier kos slegs R80 vir 20 woorde. Daarna kos elke ekstra woord R1.

KONTANT Ek koop motors, bakkies en trokke vir kontant. Sel 072 126 7886 Whats App 082 648 8526. ----------------------DAMES Ons maak jou matte en meubels sliwerskoon. Skakel gerus vir Theo by 082 750 8080. -----------------------

VOERTUIGLISENSIE HERNUWINGS Verval jou motorlisensie? Werk j yen kan jy nie by n verkeersdepartement uitkom? Nie lus om in lang rye te staan? Ek sal jou lisensie gaan uitneem teen n koste van R150 per lisensie Vir meer inligting skakel Tienie 076 228 8826. -----------------

Verkoop vandag daardie wit olifant. ‘n Advertensie hier kos slegs R80 vir 20 woorde.

Ons beskik tans oor die volgende vakature in die departement Meganisasie.

WERKTUIGKUNDIGE (Lichtenburg) Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die onderhoud, foutopsporing en herstelwerk aan landboutoerusting. Die posbekleër sal ook verantwoordelik wees vir die relevante administrasie wat werkskaarte aanbetref. Die posbekleër moet gemotiveerd en gedissiplineerd kan werk en rapporteer aan die Werkswinkelkontroleerder. Die geskikte kandidaat moet 'n gekwalifiseerde Dieselwerktuigkundige wees en oor ten minste vier jaar toepaslike ondervinding beskik. Kennis van New Hollandtoerusting is 'n vereiste. Aansoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webtuiste  (gebruik Google Chrome as jou “web browser”) by www.nwk.co.za. Vir enige navrae, kontak Willem Odendaal by (018) 633 1039. Besoek ons Facebook blad by www.facebook.com/NWKLimited Die sluitingsdatum vir aansoeke is 7 Julie 2017. Indien u nie binne twee weke na die sluitingsdatum vir ‘n onderhoud genooi word nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. NWK ondersteun die oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur aan aansoekers uit die benoemde groepe. NWK behou die reg voor om die pos nie te vul nie.Bladsy 7


Bladsy 8

OVERVAAL

30 Junie - 14 Julie 2017

Coca-Cola Craven Week ‡3ODWIRUPIRULGHQWLI\LQJ 6RXWK$IULFDQIXWXUHKHURHV The Coca-Cola Craven Week is where South Africa’s heroes are made. The premier youth rugby tournament, which sees the u/18 provincial rugby teams battle it out in an action-packed week, has seen over 260 Springbok players come through its ranks. This year, the tournament returns WR-RKDQQHVEXUJIRUWKH¿UVWWLPH in 11 years and will take place at St Stithians College from 17-22 July 2017. Coca-Cola Craven week is synonymous with showcasing the best of South African up-and-coming youth rugby talent, and is the platform for both national and provincial scouts to identify South Africa’s future rugby heroes. In 2014, Coca-Cola took it one step further by introducing the Coca-Cola Hero of the Day campaign, a daily award that recognizes and rewards standout players who embody the quali-

ties of a hero. To date, 15 players, including members of the 2017 Baby Boks team Curwin Bosch, Wandisile Simelane and Embrose Papier, have received this accolade. 6KDUNVÀ\KDOI&XUZLQ%RVFKZDV discovered by a Coca-Cola appointed panel of experts and named the Coca-Cola Hero of the Day on Day 3 of the 2014 Coca-Cola Craven Week. After a brilliant heroic display at the tournament, Bosch was selected to play for the SA Schools team for the u18 International Series against France, Wales and England, where he helped his team win two of three matches. Bosch has since represented South Africa at the Junior Commonwealth Games for the Rugby Seven’s team that won gold, and played for the Junior Springbok side in 2016 and 2017 for the World Rugby U20 Championships. Bosch took his career to the next level when he

made his Super Rugby debut for the Sharks, where he produced match winning performances for his team. Fetsi Mbele, Coca-Cola South Africa’s Senior Communications Manager: Assets and Brand Experience commented, “Having been the proud sponsors of the Coca-Cola Youth Weeks for 32 years, we have witnessed some of the best talent come through its ranks. It was great to see some of our past Hero of the Day winners represent our country at the recently concluded World Rugby u20 Championship in Georgia. Coca-Cola Craven Week has the potential to jumpstart a future in rugby for all its participants and I have no doubt that the next generation of players will be uncovered at this year’s tournament.� Look out for the future heroes of South African rugby taking part at this year’s Coca-Cola Craven Week from 17 – 22 July 2017 Curwin Bosch in action.

HoĂŤrskool Bothaville se netbalspelers blink uit

Netbalspelers van HoĂŤrskool Bothaville het weer vanjaar uitgebink. BO: JohannĂŠ Marx van is gekies vir die Vrystaat Jaguars o/16 netbalspan wat tydens die Julie vakansie aan die SA-toernooi in Boksburg deelneem. REGS:'LH$QHWEDOVSDQKHWGHXUJHGULQJQDGLHVHPLÂżQDOHYDQ die Lejweleputwa netballiga. Hulle het na die uitspeel wedstryde gelykop geĂŤindig met Goudveld A en Welkom Gimnasium A. Die doelgemiddelde is bepaal, waar hulle toe 3de eindig. Voor: M. Jonker, G. Ronga en T. Majoe Middel: C. Labuschagne, F. Kruger, A. De Waal en M.Dumane. Agter: J. Van Wyk en C. Olivier.

Profile for Natasha Strydom

Overvaal 30 Junie - 14 Julie 2017  

NWK dra fondse by na reeks plaas aanvalle en ander nuuswaardighede kan die week in die Overvaal gelees word.

Overvaal 30 Junie - 14 Julie 2017  

NWK dra fondse by na reeks plaas aanvalle en ander nuuswaardighede kan die week in die Overvaal gelees word.

Advertisement