Page 1

1 soen zum Jo a Nee n e it é it v ti k A Thema: reen ierf net jidde Titel: Dat d Säit: 13 Alter: 6-10

Fiche1.indd 1

15/02/07 12:24:10


Fiche1.indd 2

15/02/07 12:24:11

Numm:

Mech bueden an ofdréchnen

Mir eppes Schéines schenken

Mir de Wee weisen

Mech mat der Hand huelen

Vu mir e Kuss froen

Vu mir e Kuss verlaangen

Mech vernennen, mat mir jäitzen

Mech knuddelen

Mech schloen

Mech këddelen

Mir eppes Schéines weisen

Mech mat Kussen tréischten

Mech mat Beréirungen/heemelen tréischten

Mech mat Wierder tréischten

Mir bei mengen Hausaufgaben hëllefen

Mir eng Ploschter oppechen

Mech kämmen

Mir eppes z’iesse ginn

Mam


2 zu de Gefiller n e it é it v ti k A Thema: it sen eng Raké is é h sc ir M l: Tite op de Mound Säit: 15 Alter: 4-10

Fiche2.indd 1

15/02/07 12:23:44


Numm:

Fiche2.indd 2

15/02/07 12:23:46


3 zu de Gefiller n e it Ê it v ti k A Thema: sbarometer Titel: Gefill Säit: 16 Alter: 6-10

Fiche3.indd 1

15/02/07 12:22:35


Numm:

Fiche3.indd 2

15/02/07 12:22:36


4 er

Gefill vitéiten zu de Thema: Akti erwürfel Titel: Gefill Säit: 17 Alter: 4-10

Fiche4.indd 1

15/02/07 12:21:03


"

Numm:

Fiche4.indd 2

15/02/07 12:21:05


5 gudden a Aktivitéiten zu heimnisser schlechte Ge ou Titel: Froeb Säit: 18 Alter: 8-10

Thema:

Fiche5.indd 1

15/02/07 12:20:34


1. Huet een dir schonn emol ee Geheimnis erzielt?

2. Wa jo, war dëst Geheimnis ee flott Erliefnes fir dech, a wéi huet et sech ugespuert?

3. War et schwéier kengem vun deem Geheimnis ze erzielen?

4. Woors du frou doriwwer dat Geheimnis mat engem ze hunn, oder huet dat Geheimnis dech bedréckt?

5. Hues du schonn emol engem ee Geheimnis vun dir uvertraut?

6. Hues du schonn emol ee Geheimnis, wat een dir uvertraut huet, weider erzielt?

7. Kenns du eng Persoun bei déi s du kanns goen, wann s du Problemer hues?

8. Wann s du e Problem hues, schwätzt du da mat engem doriwwer?

9. Ass schonn emol een anere mat engem Problem bei dech komm?

Numm:

Fiche5.indd 2

15/02/07 12:20:34


6 r AktivitÊiten zu hmung a e Kierperwahrn ch Kierpersproo n onn alles kan h sc h c e t a W Titel: Säit: 22 Alter: 4-10

Thema:

Fiche6.indd 1

15/02/07 12:20:10


Fiche6.indd 2

15/02/07 12:20:11

Numm:

Mat 6 MĂŠint

Mat engem Joer

Mat 2 Joer

Mat 4 Joer

Mat 6 Joer

Mat 8 Joer

Mat 10 Joer


7.1 r Aktivitéiten zu entifikatioun d ri Geschlechte es lech oder béid n n ä m , h c le ib Titel: We Säit: 27 Alter: 4-10

Thema:

Fiche7.indd 1

15/02/07 12:19:36


Numm:

Fiche7.indd 2

15/02/07 12:19:37


7.2 r Aktivitéiten zu entifikatioun d ri Geschlechte es lech oder béid n n ä m , h c le ib Titel: We Säit: 27 Alter: 4-10

Thema:

Fiche7.indd 3

15/02/07 12:19:39


"

Numm:

Fiche7.indd 4

15/02/07 12:19:40


7.3 r Aktivitéiten zu entifikatioun d ri Geschlechte es lech oder béid n n ä m , h c le ib Titel: We Säit: 27 Alter: 4-10

Thema:

Fiche7.indd 5

15/02/07 12:19:41


Numm:

Fiche7.indd 6

15/02/07 12:19:42


7.4 r Aktivitéiten zu entifikatioun d ri Geschlechte es lech oder béid n n ä m , h c le ib Titel: We Säit: 27 Alter: 4-10

Thema:

Fiche7.indd 7

15/02/07 12:19:43


"

Numm:

Fiche7.indd 8

15/02/07 12:19:45


8.1 r Aktivitéiten zu dentifikatioun Geschlechteri sinn ee Meedche h c e ll e W l: te Ti ong sinn Well ech ee J Säit: 27 Alter: 4-6 n op décke

Thema:

rlage pië vun de Vi en Indikatioun: Ko ier vu min. 160 grs maach Pabe

Fiche8.indd 1

15/02/07 12:18:41


Numm:

Fiche8.indd 2

15/02/07 12:18:43


8.2 r Aktivitéiten zu dentifikatioun Geschlechteri sinn ee Meedche h c e ll e W l: te Ti ong sinn Well ech ee J Säit: 27 Alter: 4-6 n op décke

Thema:

rlage pië vun de Vi en Indikatioun: Ko ier vu min. 160 grs maach Pabe

Fiche8.indd 3

15/02/07 12:18:44


Numm:

Fiche8.indd 4

15/02/07 12:18:45


8.3 r Aktivitéiten zu dentifikatioun Geschlechteri sinn ee Meedche h c e ll e W l: te Ti ong sinn Well ech ee J Säit: 27 Alter: 4-6 n op décke

Thema:

rlage pië vun de Vi en Indikatioun: Ko ier vu min. 160 grs maach Pabe

Fiche8.indd 5

15/02/07 12:18:47


Numm:

Fiche8.indd 6

15/02/07 12:18:48


8.4 r Aktivitéiten zu dentifikatioun Geschlechteri sinn ee Meedche h c e ll e W l: te Ti ong sinn Well ech ee J Säit: 27 Alter: 4-6 n op décke

Thema:

rlage pië vun de Vi en Indikatioun: Ko ier vu min. 160 grs maach Pabe

Fiche8.indd 7

15/02/07 12:18:49


Numm:

Fiche8.indd 8

15/02/07 12:18:50


Fiche9.indd 1-2

15/02/07 12:15:42


9 r Aktivitéiten zu entifikatioun d Geschlechteri h Meedchen Titel: Typesc Typesch Jong Säit: 28 Alter: 6-10

Thema:

Fiche9.indd 3-4

15/02/07 12:15:51


10 r Aktivitéiten zu entifikatioun d Geschlechteri eedchen well M e r ä g si h Titel: Ec ong well Ech si gär e J Säit: 29 Alter: 8-10

Thema:

Fiche10.indd 1

15/02/07 12:11:33


Ech sin g채r ee Meedche well:

Ech sin g채r ee Jong well:

Numm:

Fiche10.indd 2

15/02/07 12:11:34

FicheTeoTika-PlanningFamilial  

Documenation pour les écoles luxembourgeoises pour apprendre la sexualité