Page 1

การสร้างลิงค์เชื่อมโยงในโปรแกรม Dreamweaver Hyperlink (ไฮเปอร์ลิงค์) หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ลิงค์” (Link) คือการเชื่อมโยง ของเอกสารบน อินเตอร์เน็ต จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เราสามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเอกสารใน หน้าเดียวกัน หรือเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจจะมีเนื้อหารที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ การเชื่อมโยง เรา จาต้องกาหนดต้น ทางและปลายทางของการเชื่อมโยง เราสามารถใช้ ข้อความ, ภาพกราฟฟิกเมนู แบบดร็อฟดาวน์ หรือแม้แต่พื้นที่บางส่วนของภาพกราฟฟิกนั้น เป็นต้นทางที่เชี่อมต่อ เว็ บเพจ อีเมล์ ไฟล์ข้อมูลสาหรับดาวน์โหลด และไฟล์งานต่าง ๆ ก็จะเป็นปลายทาง การใช้งานการเชื่อมโยง นั้นจะต้อง ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ต้นทาง และปลายทาง เรามาดูวิธีทากันดีกว่า ง่ายมากๆค่ะ ลิงค์ (Link) หรือจุดเชื่อมโยงเว็บเพจ มีหลายรูปแบบดังนี้ การทาลิงค์แบบข้อความ การทาลิงค์ไปยัง E-mail การทาลิงค์ไปยัง Named Anchor การทาลิงค์แบบ Rollover Image การทาลิงค์ใน Adobe Dreamweaver CS3 ส่วนสาคัญจะอยู่ตรงที่แถบ Properties ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1.Link คือ แถบสาหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง 2.Target คือ แถบสาหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่ _blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่ _parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก _self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง _top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม วิธีสร้างลิงค์จากข้อความ 1. 2. 3. 4. 5.

พิมพ์ข้อความลงไป ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการ คลิกที่ ในแถบ properties เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลิงค์ เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม ข้อความกลายเป็นลิงค์เรียบร้อยแล้ว


พิมพ์ข้อความลงไป

ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการ


เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม

ข้อความกลายเป็นลิงค์เรียบร้อยแล้ว

การสร้างจุดเชื่อมโยง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you