Page 1

Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова 90 РОКІВ ТВОРЕННЯ

O.M. BeketOv NatiONal UNiversity Of UrBaN ecONOMy iN kharkiv 90 years of creation


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

ХаРКІВсьКий НацІОНальНий уНІВЕРсиТЕТ мІсьКОгО гОспОДаРсТВа імені О.м. БЕКЕТОВа o.M. Beketov national University of UrBan econoMy in kharkiv

ДОРОгІ ДРузІ!

Dear frienDs!

маю честь представити вам Харківський національний університет міського господарства — вищий навчальний заклад, який відкритий до співпраці, до реалізації спільних проектів та обміну досвідом щодо формування єдиного освітнього та наукового простору. університет є лідером на ринку освітніх послуг з підготовки кадрів для муніципального управління, будівництва, архітектури, транспорту, електроенергетичного, водного, газового та готельного господарства, туризму, екології міст та населених пунктів. комплекс знань, яким володіють наші випускники, дозволяє їм у реальному житті забезпечувати сталий розвиток міст і територій, вони знають, як зробити місто «розумним». створена потужна матеріально-технічна, науково-методична та інформаційна бази, соціальна інфраструктура, наявність висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів дозволяють нам із впевненістю дивитися у майбутнє, думати про перспективи подальшого розвитку, продовжувати історію та традиції університету як одного з провідних вищих навчальних закладів україни. досягнемо успіху разом!

let me introduce O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv, the higher educational institution which is open for collaboration, implementation of joint projects, exchange of experience, forming a united educational and scientific space. the University is a leader in the educational market forming professional communities for municipal management, construction, architecture, transport, energy supply, gas and water supply, hospitality industry and tourism, ecology of cities and settlements. the knowledge and skills that the graduates of the University get allow them to ensure in real life a sustainable development of cities and territories, they are able to make the city «smart». Powerful material and technical resources, scientific, methodical and informational base, social infrastructure, and skilled educational staff give us provide us the opportunity to look in the future with confidence, conceive the prospects of future development, continue the University’s history and traditions as one of the leading higher educational institutions of Ukraine. let us achieve success together!

ректор Харківського національного університету міського господарства імені о.м. Бекетова проф. в. Бабаєв

rector of O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv prof. v. Babaev

3


ХаРКІВсьКий НацІОНальНий уНІВЕРсиТЕТ мІсьКОгО гОспОДаРсТВа імені О.м. БЕКЕТОВа o.M. Beketov national University of UrBan econoMy in kharkiv

Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова — сучасний науковий і навчальний комплекс, який здійснює підготовку фахівців за усіма освітньокваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр та через аспірантуру та докторантуру — кандидатів і докторів наук. сьогодні в університеті навчається понад 16 тисяч студентів, 500 з них — іноземні громадяни із 42 країн світу. університет підтримує тісні наукові і ділові зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими організаціями з 11 країн світу, серед яких Франція, німеччина, сШа, Фінляндія, велика Британія, Швеція, голландія, ізраїль та ін. в університеті працюють 799 викладачів, з них 70 докторів наук і професорів, понад 350 кандидатів наук. успішно працюють 8 наукових шкіл світового рівня, які очолюють доктори наук, професори. Функціонують 11 галузевих науково-дослідних лабораторій, у тому числі центр «мегаполіс», інженерний центр фітотехнологій, міжкафедральна лабораторія академічного науково-освітнього комплексу (анок), які отримали міжнародне визнання.

4

O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv is a modern scientific and educational institution, which provides training for all educational qualification levels: junior specialist, Bachelor degree, Master degree and on graduation of postgraduate and doctoral degree studies the PhD and Doctorate degrees are given. Nowadays the University trains more than 16 000 students, including 500 international students from 42 countries of the world. the University maintains close scientific and business links with universities, scientific and research institutions in 11 countries, including france, Germany, the Usa, finland, Great Britain, sweden, holland, israel and others. the University staff consists of 799 teachers including 70 Professors and Doctors and more than 350 lecturers possessing a PhD degree. eight scientific schools operate successfully which are headed by Doctors and Professors. eleven research laboratories, including the Megapolis center, engineering center of phytotechnologies, an interdepartment laboratory of academic scientific and educational complex (asec), which has received an international recognition.

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

університет має 6 навчальних корпусів, навчально-дослідні лабораторії, бібліотеку з фондом 882 тис. примірників, студентське містечко з 6 гуртожитками, спортивний корпус з багатьма ігровими залами, залами для занять легкою атлетикою, гімнастикою, бодібілдингом, боксом, східними єдиноборствами.

90 years of creation

the University has 6 educational buildings, teaching and research laboratories, a library with 882 thousand volumes, a campus possessing 6 hostels, a sport complex with numerous large and small game rooms, rooms for athletics, gymnastics, bodybuilding, boxing, martial arts.

5


мІсТОБуДІВЕльНий фаКульТЕТ UrBan Planning anD DeveloPMent facUlty

декан факультету — тетяна рищенко, к. т. н., доцент. Dean — tetyana ryschenko, PhD in engineering, associate Professor.

Факультет заснований у 1930 році. до його складу входять такі випускаючі кафедри: • будівельних конструкцій; • технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів; • механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології; • архітектури будівель та споруд; • міського будівництва; • містобудування; • теплохолодопостачання. на факультеті працюють 108 викладачів, серед яких 13 докторів наук, 16 професорів, 56 кандидатів наук, доцентів, 9 дійсних академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук україни, 3 лауреати державної премії україни в галузі архітектури. на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за такими напрямами та спеціальностями: • «Будівництво» («промислове та цивільне будівництво», «міське будівництво та господарство»)

6

the faculty was founded in 1930. it comprises the following departments: • Building constructions; • construction technologies and Materials; • Mechanics of foundations, grounds and engineering geology; • architecture of buildings and structures; • Urban construction; • Urban planning and development; • heat and cold supply. the faculty has 108 teachers including 13 Doctors, 16 Professors, 56 PhD degree lectures, 47 associate Professors, 9 academiсians, full and corresponding members of the academy of sciences of Ukraine, 3 laureates of the state award of Ukraine in the field of architecture. the faculty trains students at the education levels of Bachelor, Master degree and specialist in the following fields: • construction civil engineering (Urban Planning and Development) • architecture

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

• •

«архітектура» («містобудування») «геодезія, картографія та землеустрій» («геоінформаційні системи та технології», «оцінка землі та нерухомого майна»). на базі спеціальностей відкрито 10 спеціалізацій та магістерських програм. нині на факультеті навчається понад 1500 студентів, серед яких 300 іноземних громадян із 30 країн світу. партнерство: ват «трест Житлобуд-1», вдт «Житлобуд-2», проектний науководослідний інститут «Харківський промбудндіпроект», курязький домобудівний комбінат, тов «стальконструкція», кп «Харківські теплові мережі», департамент будівництва, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, головне управління держкомзему у Харківській області, дп «східгеоінформ» та інші.

90 years of creation

Geodesy, cartography and Organization of the land Use (Geoinformational systems and technologies; evaluation of land and real estates). the faculty currently trains 1500 students including 300 international students from 30 countries of the world. Partners: trusts «trest Zhilstroy-1» and «Zhilstroy-2», research institute «kharkivpromstroyNiiproekt», kuryazh integrated home-building factory, llc «stalconstructia», municipal enterprise «kharkovskie teplovie seti», «Departament of urban planning, architecture and territorial affairs of kharkiv Municipal council», the head administration of the state land committee of kharkiv Oblast», National enterprise «vostokgeoinform», etc.

7


фаКульТЕТ мЕНЕДжмЕНТу ManageMent facUlty

декан факультету — ілля писаревський, д. е. н., професор. Dean — ilya Pysarevskyi, Doctor in economics, Professor.

Факультет заснований у 2003 році. до його складу входять такі кафедри: • менеджменту і маркетингу в міському господарстві; • туризму і готельного господарства; • транспортних систем і логістики; • прикладної математики та інформаційних технологій; • управління проектами в міському господарстві та будівництві; • іноземних мов. серед викладачів факультету 11 докторів наук, професорів, 72 кандидати наук, доценти, 5 дійсних академіків і членівкореспондентів галузевих академій наук україни, 3 лауреати державної премії україни, 5 заслужених працівників освіти. на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за такими напрямами та спеціальностями: • «менеджмент» («менеджмент організацій і адміністрування», «інформаційні системи в менеджменті», «менеджмент міжнародного туризму», «менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», «менеджмент будівельних організацій», «менеджмент організацій

8

the faculty was founded in 2003. it comprises the following departments: • Management and Marketing in Municipal economy; • tourism and hotel industry; • transport systems and logistics; • applied Mathematics and computer technologies; • Project Management in Municipal economy and construction; • foreign languages. the staff of the faculty comprises 11 Doctors, full professors, 72 PhD degree lecturers, associate professors, 5 full academicians and members of academies of sciences of Ukraine, 3 laureates of the state Prize of Ukraine, 5 honorary education Workers of Ukraine. the faculty trains students for Bachelor and Master degree and specialists in the following fields: • Management (Management and administration of organizations; computer systems in Management; Management of international tourism; Management of hotel industry, resorts and tourism; Management of construction en-

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv місцевого самоврядування», «менеджмент організацій міського господарства», «менеджмент організацій муніципальної енергетики», «менеджмент проектної діяльності», «логістика», «управління проектами») • «туризм» («туризмознавство», «екскурсознавство та організація екскурсійної роботи на туристських підприємствах») • «готельно-ресторанна справа» («готельна і ресторанна справа», «анімація і організація анімаційної роботи на підприємствах гостинності») • «транспортні технології» («організація і регулювання дорожнього руху», «організація перевезень та управління на транспорті», «транспортні системи»). на факультеті підготовлено більше 7,5 тисяч випускників. наразі тут навчається понад 1600 студентів, у тому числі іноземні громадяни з 30 країн світу. Щороку факультет випускає понад 700 спеціалістів та магістрів. партнерство: комунальні і промислові підприємства, корпорації, органи місцевого самоврядування та державної влади, страхові компанії, транспортні підприємства, спеціалізовані науководослідні експертно-криміналістичні центри при мнс, спеціалізовані монтажно-експлуатаційні центри даі, провідні концерни, холдинги, підприємства туристської індустрії, органи управління у сфері туризму, науководослідні установи, провідні готельні комплекси Харкова, Ялти, а також туреччини, греції, Франції.

90 years of creation

terprises; Management of local Government Bodies; Management of energy complex organization; Project management; Management of Project activity; logistics) • tourism (tourism studies; excursions Organization and Management in tourism enterprises) • hotel and restaurant industry (hotel and restaurant industry; Organization of animation at hospitality industry enterprises) • transport technologies (Organization and regulation of road traffic; Organization of transportation and Management of transport; transport systems). 7500 thousand students have been trained at the faculty since the time of its foundation. the faculty currently trains 1600 students including international students from 30 countries of the world. every year more than 700 specialists and Master degree students graduate from the faculty. Partners. the faculty successfully cooperates with leading enterprises, corporations, local government institutions and government bodies, insurance companies, transport enterprises, specialized research expert and criminalistics centers of the Ministry of emergency situations, specialized assembly operation centers of state Motor vehicle inspectorate, big concerns, holdings, tourism industry enterprises, tourism local government bodies, research institutions, leading hotel complexes in kharkiv, yalta as well as turkey, Greece and france.

9


фаКульТЕТ ЕКОНОмІКи І пІДпРиємНицТВа facUlty of econoMics & entrePreneUrshiP

декан — олександр соловйов, к. е. н., доцент. Dean — aleksandr solovyov, PhD in economics, associate Professor.

Факультет заснований у 1922 році. до його складу входять такі кафедри: • економіки будівництва; • міської і регіональної економіки; • фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту; • економічної теорії; • правового забезпечення господарської діяльності. на факультеті працюють 95 викладачів, серед них 17 докторів наук, професорів, 50 кандидатів наук, доцентів, 8 дійсних академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук україни та зарубіжних країн. на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за такими напрямами та спеціальностями: • «економіка підприємства» • «облік і аудит» • «управління фінансово-економічною безпекою». на базі спеціальностей відкрито підготовку з поглибленим знанням іт-технологій, іноземних мов, господарського права. нині на факультеті на денній та заочній формах навчання

10

economics entrepreneurship faculty was founded in 1922. the faculty encompasses five departments: • construction economics; • Urban and regional economics; • financial and economic security, accounting and auditing; • economic theory; • legal support of economic activity. economics & entrepreneurship faculty has many respected scholars. among 95 faculty members there are 17 Doctors, Professors, 50 lecturers possessing PhD degree in economics, associate Professors, 8 academicians, full and corresponding Members of the academies of sciences of Ukraine and foreign countries. the economics & entrepreneurship faculty provides academic programs for Bachelor and Master degree students as well as specialists in the following fields of study and specialties: • «enterprise economics» • «accounting and auditing» • «Management of financial & economic security». all specialties provide an intensive training in it-technologies, foreign languages and legal regulation of economic activity.

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

отримують вищу освіту 3119 студентів, понад 100 іноземних громадян із 18 країн світу. партнерство: університет люм’єр, ліон-2 (Франція), економічний університет (м. санкт-петербург, росія), краківська гірничо-металургійна академія (польща), університет De Paul (м. Чикаго, сШа), московський державний будівельний університет, Бєлгородський державний університет (росія), остравський технічний університет (Чехія) та підприємства україни.

90 years of creation

the faculty trains currently 3119 fulltime and distance learning students including 100 international students from 18 countries. Partnership: University lumière lyon 2 (france), saint-Petersburg state University of economics and finance (russia), aGh University of science and technology (krakow, Poland), De Paul University (chicago, Usa), Moscow state University of civil engineering (russia), Belgorod state University, echnical University of Ostrava, Ukrainian companies.

11


фаКульТЕТ ІНжЕНЕРНОї ЕКОлОгІї мІсТ engineering ecology facUlty

декан факультету — в’ячеслав ткачов, к. т. н., доцент. Dean — vyacheslav tkachev, associate Professor, PhD in engineering.

Факультет заснований у 1930 році. до його складу входять такі випускаючі кафедри: • інженерної екології та екологічної безпеки міст; • водопостачання, водовідведення та очищення вод; • експлуатації газових і теплових систем. на факультеті працює 101 викладач, у тому числі 8 докторів технічних наук, професорів, 47 кандидатів технічних наук, доцентів, 5 дійсних академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук україни, лауреат державної премії україни в галузі науки і техніки. на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за такими напрямами та спеціальностями: • «Будівництво» («водопостачання та водовідведення», «теплогазопостачання і вентиляція») • «гідротехніка (водні ресурси)» («раціональне використання і охорона водних ресурсів») • «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» («екологія та охорона навколишнього середовища», «екологічна безпека»).

12

the faculty was established in 1930. it comprises the following departments: • ecology and Urban environmental safety; • Water supply and sewage Disposal; • Gas and heat supply systems control. the faculty employs a total of 101 highly-qualified staff, including 8 Doctors of sciences, full Professors; 47 PhD degree lectures in engineering, associate Professors, 5 full academicians and corresponding Members of th academy of science of Ukraine, one laureat of the state Prize of Ukraine in the field of science and engineering. the faculty provides professional training for Bachelor and Master degree students and specialists in the following fields of study: • construction (Water supply and sewage Disposal; heat and Gas supply and ventilation) • hydroengineering (water resources); (Water resources sustainable use and Protection) • ecology, environmental Protection and sustainable Use of Natural resources (ecology and environmental protection; ecological safety).

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

нині на факультеті навчається понад 700 студентів, 10 іноземних громадян із 7 країн світу. партнерство: кп «Харківський водоканал», ват «Харківський водоканалпроект», кп «світловодський міськводоканал», квп «краматорський водоканал», водопровідно-каналізаційні господарства міст Запоріжжя, донецька, кременчука, нвФ «екотон», ват «Харківміськгаз», ват «Харківгаз», нво «веза», укрндігаз, укркомунндіпрогрес, кп «Харківські теплові мережі», інститут проблем машинобудування нан україни та інші.

90 years of creation

the department currently trains 700 students including 10 international students from 7 countries of the world. Partnership: enterprises «kharkivvodocanal» and «kharkivvodocanalproject», enterprise «svitlovodsky vodocanalproject», «kramatorsky vodocanalproject», water supply and sewage disposal enterprises in Zaporizhya, Donetsk, kremenchug, enterprises «ecoton», «kharkivmiskgas», «kharkivgas», «veza», the research institute of Gas of Ukraine, the research institute «Ukrkommunndiiprogress», municipal enterprise «kharkiv teplovi Merezhy», the research institute of the Machine Building Problems of Ukraine and others.

13


фаКульТЕТ ЕлЕКТРОпОсТачаННЯ Та ОсВІТлЕННЯ мІсТ DePartMent of UrBan energy sUPPly anD lighting декан факультету — валентина поліщук, к. т. н., доцент. Dean — valentina Polishchuk, PhD in engineering.

Факультет заснований у 1976 році. до його складу входять такі кафедри: • електропостачання міст; • світлотехніки і джерел світла; • теоретичної і загальної електротехніки; • філософії і політології; • фізичного виховання і спорту. на факультеті сформовано професійний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 18 докторів наук, професорів, 39 кандидатів наук, доцентів, 5 академіків та 2 членикореспонденти галузевих академій наук, 2 заслужених діячі науки та техніки україни, 3 лауреати державної премії україни. на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів,спеціалістів та магістрів за такими напрямами та спеціальностями: • «електротехніка та електротехнології» (ліцензійний обсяг — 200 осіб) • «електротехнічні системи електропостачання» (ліцензійний обсяг — 125 осіб) • «світлотехніка та джерела світла» (ліцензійний обсяг — 75 осіб).

14

the faculty was founded in 1976. it has the following departments: • Urban energy supply; • lighting and sources of light; • electric Power supply; • Philosophy and Political studies; • Physical training and sports. the faculty has formed a professional research and teaching staff which includes 18 Doctors and Professors, 39 PhD degree lecturers and associate Professors, 5 academicians and 2 corresponding Members of specialized academies of science, 2 honored Workers of science and engineering of Ukraine, 3 laureates of the state Prize of Ukraine. the faculty trains students for Bachelor and Master degree and specialists in the following fields: • electric engineering and technologies (200 students) • electric systems of energy supply (125 students) • lighting engineering and sources of light (75 students). the faculty graduates are employed at the enterprises of the energy supply complexes, namely, associations, companies, power

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

на факультеті навчається понад 500 студентів. Щорічний випуск фахівців з вищою освітою складає понад 125 осіб. випускники факультету працюють на підприємствах енергетичного комплексу: об’єднаннях, компаніях, електростанціях, промислових підприємствах з виробництва електротехнічного та світлотехнічного обладнання, у науково-дослідних, проектних організаціях; на підприємствах житловокомунального господарства, будівництва, транспорту і зв’язку. партнерство: міжнародна інженерна академія, інженерна академія україни, інститут фізики напівпровідників ім. в.Є. лашкарьова нан україни, Харківська торгово-промислова палата, асоціація «регіональне будівництво», дп «науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», компанія ledlife, korea association for Photonics industry Development (південна корея). особливо тісні зв’язки з кп «Харківміськсвітло», підприємствами обленерго україни (в ак «Харківобленерго» працює більше 750 випускників).

90 years of creation

plants, industrial plants producing electrical and lighting equipment, research and project organizations, municipal economy enterprises, construction, transport and communications enterprises and institutions. Partnership: international engineering academy, engineering academy of Ukraine, institute of semiconductor Physics of Nas of Ukraine named after v.e. lashkaryev, kharkiv chamber of commerce, the association «regional construction», state enterprise «scientificresearch institute of instruments Designing», the company ledlife, korea association for Photonics industry Development (south korea). Particularly strong links are maintained with Me «kharkivhorsvet» and the enterprise Oblenergo of Ukraine, such as ak «kharkivoblenergo» (more than 750 graduates are employed in ak «khakivoblenergo»).

15


фаКульТЕТ ЕлЕКТРичНОгО ТРаНспОРТу facUlty of electric transPort

декан факультету — микола Шпіка, к. т. н., доцент. Dean — Nikolai shpika, PhD in technical sciences.

Факультет заснований у 1934 році. до його складу входять такі кафедри: • електричного транспорту; • теоретичної і будівельної механіки; • безпеки життєдіяльності; • історії та культурології; • фізики. на факультеті працюють 85 викладачів (60% — доктори наук, професори), у тому числі академіки транспортної академії україни. на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за такими спеціальностями: • «електричні системи і комплекси транспортних засобів» • «електричний транспорт» • «електромеханічні системи автоматизації та електропривод» • «охорона праці». на факультеті навчається 400 студентів. Щорічний випуск фахівців з вищою освітою складає понад 80 осіб.

16

the faculty of electric transport was established in 1934. it comprises the following departments: • electric transport; • theoretical and construction Mechanics; • labour safety; • history and cultural studies; • Physics. the faculty has 85 lecturers, 60% of them are Doctors and Professors including the academicians of the transport academy of Ukraine. the faculty trains students at the education levels of Bachelor, Master degree and specialist in the following fields: • electrical systems and complexes of transport vehicles • electric vehicles • electromechanical automation systems and electric Drive • labour safety. 400 students are currently trained at the faculty and the number of graduates is 80 people every year. the faculty graduates work at the enterprises of municipal economy, transport companies, as top managers of bodies

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

випускники факультету працюють на підприємствах житлово-комунального господарства, у транспортних компаніях, очолюють підрозділи органів державного нагляду з охорони праці, установ та організацій незалежно від форм власності і напрямків діяльності. партнерство: корпорація підприємств електротранспорту україни, асоціація інженерів-електриків україни, Європейська асоціація безпеки (польща), російське акустичне товариство (м. москва), московська державна академія комунального господарства і будівництва, Бєлгородський державний технологічний університет ім. в.г. Шухова, кузбаський державний технічний університет (м. новокузнецьк).

90 years of creation

of state supervision on labour safety and other state and private institutions and organizations. Partnerships: corporation of electric tansport enterprises of Ukraine, the association of electric engineers of Ukraine, the european association of safety (Poland), the russian acoustical society (Moscow, russia), Moscow state academy of Municipal economy and construction (Moscow, russia), Belgorod state technological University named after v.G. shukhov (Belgorod, russia), kuzbass state technical University (Novokuznetsk, russia).

17


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv

у складі університету працюють: • центр підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання • центр довузівської підготовки • центр заочного навчання • центр нових інформаційних технологій • центр кар’єри випускників • центр міжнародної діяльності і освіти • центр післядипломної освіти • електромеханічний технікум • Житлово-комунальний технікум • Харківський ліцей міського господарства • музейний комплекс • Бібліотека

18

the University includes: • center of training, retraining and learning • center of Preparatory training • center of Distance learning • center of New information technologies • alumni career center • center of international activities and education • centre of Postgraduate studies • electromechanical college • Urban economy college • kharkiv liceum of Urban economy • Museum complex • library

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


мІжНаРОДНа ДІЯльНІсТь ХаРКІВсьКОгО НацІОНальНОгО уНІВЕРсиТЕТу мІсьКОгО гОспОДаРсТВа імені О.м. БЕКЕТОВа international activities of o.M. Beketov national University of UrBan econoMy in kharkiv Харківський національний університет міського господарства підтримує тісні наукові й ділові зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими організаціями багатьох країн світу, у тому числі великої Британії, німеччини, росії, канади, Болгарії, сШа, словаччини, польщі, Чехії, Фінляндії, Франції, Швеції та ін. університет є членом міжнародної асоціації університетів, мережі інститутів громадського адміністрування центральної та східної Європи, а також входить до складу асоціації вищих навчальних закладів-партнерів російської Федерації та україни. університет є постійним учасником міжнародних грантових програм, серед яких програми tempus та erasmus Mundus.

90 years of creation

O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv maintains close scientific and business links with universities, scientific and research institutions in many countries of the world, including the Uk, Germany, russia, canada, Bulgaria, the Usa, slovakia, Poland, czech republic, finland, france, sweden and others. the University is a member of the international association of Universities, a network of institutions of public administration in central and eastern europe and a member of the association of universities-partners of the russian federation and Ukraine. the University is a member of international grant programs, including the programs of tempus and erasmus Mundus.

19


Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

20

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


фаКульТЕТ пО РОБОТІ з ІНОзЕмНими сТуДЕНТами facUlty of foreign stUDents

Факультет створений у 1956 році. до його складу входять такі кафедри: • мовної підготовки, педагогіки та психології; • української і російської мови як іноземної. на факультеті здійснюється підготовка іноземних громадян за трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр і доктор філософії. нині на факультеті навчається понад 650 студентів із 80 країн освіту. За роки його існування пройшли підготовку понад 3000 іноземних громадян. при факультеті працює підготовче відділення. партнерство: провідні навчальні заклади та наукові центри російської Федерації, сШа, Фрн, австрії, великої Британії, Франції, іспанії, Фінляндії, туреччини, естонії, китаю.

90 years of creation

the faculty was established in 1956. it consists of the following departments: • language training, pedagogy and psychology; • Ukrainian and russian as a foreign language. the faculty trains foreign nationals on three levels: bachelor, master and PhD. currently studying at the faculty of more than 650 students from 80 countries in education. During the years of its existence trained more than 3000 foreign nationals. at the school has a preparatory department. Partnership: leading educational institutions and research centers of the russian federation, the United states, Germany, austria, Great Britain, france, spain, finland, turkey, estonia and china.

21


НауКОВа ДІЯльНІсТь ХаРКІВсьКОгО НацІОНальНОгО уНІВЕРсиТЕТу мІсьКОгО гОспОДаРсТВа імені О.м. БЕКЕТОВа scientific activities of o.M. Beketov national University of UrBan econoMy in kharkiv

в університеті зосереджено найбільший в україні науковий потенціал в галузі міського господарства. головні зусилля вчених університету спрямовані на вирішення актуальних проблем житлово-комунального господарства країни: методів проектування, будівництва і реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист довкілля, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту. сьогодні тут працюють близько 70 докторів наук, професорів, понад 300 кандидатів наук, доцентів, 11 лауреатів державних премій україни, успішно діють 8 наукових шкіл, науковий парк «наукоград-Харків», центр «мегаполіс», центр енергоефективних технологій, міжнародний екологічний центр, функціонують науково-дослідні лабораторії. такий рівень наукового потенціалу дозволяє успішно виконувати роботи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

the university possesses Ukraine’s largest scientific potential in the field of urban development. the main aim of the university scientists is to solve the urgent problems of the municipal economy of the country, in particular, methods of projecting, construction and renovation of buildings and structures, creating effective structures and materials, improvement of municipal economy enterprises, environmental protection, water treatment and sewage purification, problems of urban transport development. today the University staff comprises 70 Doctors, Professors, more than 300 PhD degree lecturers, associate professors, 11 laureates of the state Prize of Ukraine. eight research schools, the scientific Park «science of the kharkiv city», the center «Megapolis», the center for energy efficient technologies, the international ecological center, a number of research laboratories successfully operate at the University. such a level of scientific potential allows to perform successfully the work of the priority directions of science and technology.

фундаментальні дослідження: 1. механіка (динаміка, міцність та надійність машин, агрегатів і конструкцій в галузі будівництва, транспорту та енергомашинобудування).

fundamental researches: 1. Mechanics (dynamics, durability and reliability of machines, components and structures in construction, transport and power engineering).

22

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv 2. 3.

електроенергетика (розробка сучасних енергозберігаючих технологій). прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів (розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів; сталий розвиток соціальноекономічної пасажирської транспортної системи міст).

прикладні дослідження: 1. оптимізація управління діяльністю міського господарства в сучасних економічних умовах. 2. інформаційні і комп’ютерні технології раціональної експлуатації та управління міським господарством. 3. вдосконалення конструктивних рішень створення прогресивних будівельних конструкцій і матеріалів, розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій, що забезпечують ефективність будівництва та модернізацію будівель і споруд. 4. дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій. 5. організація експлуатації і технічного обслуговування рухомого складу і систем електропостачання міського електротранспорту. 6. розробка і впровадження технічних засобів електропостачання і освітлення міст, що підвищують їх експлуатаційну надійність. 7. розселення, прогнозування і регулювання розвитку міст, оптимізація інженерної інфраструктури населених пунктів. результати досліджень реалізуються у формі наукових публікацій, підручників і навчальних посібників, патентів на винаходи і корисні моделі, методичних розробок, висновків, науково-дослідних розробок на замовлення підприємств, організацій, органів державного управління. тільки за останній рік опубліковано 39 монографій, 7 підручників, 42 навчальних посібники, більше 700 наукових статей, отримано 16 патентів україни, у т. ч. 3 на винаходи. в університеті працюють докторантура і аспірантура з п’яти спеціальностей, діють три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно захищаються 5–8 докторських та 20–25 кандидатських дисертацій.

90 years of creation

2. 3.

Power engineering (development of advanced energy saving technologies). Prediction and modeling of the development for economic, technological innovational and socio-demographic processes (development of mathematical methods and systems of modeling of objects and processes, sustainable development of socio-economic passenger transport system in cities).

applied researches: 1. Optimizing of the urban economy avtivity management under current economic conditions. 2. information and computer technologies of urban economy rational exploitation and management. 3. improved design solutions for creating innovative building constructions and materials, development of resource- and energy-saving technologies that ensure the effectiveness of the construction and modernization of buildings and structures. 4. investigation of environmental engineering problems in urban areas. 5. Organization of operation and maintenance of rolling stock and systems of energy supply for urban electric transport. 6. Development and implementation of the means of energy supply and lighting in cities increasing the operational reliability. 7. settling, prediction and control of cities development and optimization of the engineering infrastructure of settlements. the results of the researches are presented in scientific publications, books and teaching aids, patents for inventions and useful models, methodical works, findings, researches ordered by businesses, organizations as well as the government. Only in the last year 39 monographs, 7 books, 42 textbooks, more than 700 scientific articles were published, 16 patents of Ukraine, including three invention patents were received. the University has postgraduate and doctoral studies in five directions and three specialized scientific councils which confer Doctor and PhD degrees. every year 5–8 Doctor degrees and 20–25 PhD degrees are conferred.

23


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

липень 2012 року візит міністра освіти і науки, молоді та спорту україни д.в. табачника до університету

24

it will go Down in history

July 2012 the visit of the Minister of education, science, youth and sports of Ukraine D.v. tabachnik to the University

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

листопад 2012 року урочисте засідання вченої ради, присвячене 90-річному ювілею університету

90 years of creation

it will go Down in history

november 2012 ceremonial session of the academic council, dedicated to the 90th anniversary of the University

25


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

14 червня 2013 року урочисті збори трудового колективу з нагоди надання статусу «університет» та присвоєння імені о.м. Бекетова

26

it will go Down in history

June 14, 2013 solemn assembly on the occasion of obtaining the status of «University» and being named after O.M. Beketov

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

2013 рік відкриття українсько-канадського культурно-освітнього центру

90 years of creation

it will go Down in history

2013 year Opening of the Ukrainian-canadian cultural and educational center

27


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

2013 рік i міжнародний світлотехнічний форум «leDlight–2013»

28

it will go Down in history

2013 the first international lighting engineering forum «leDlight–2013»

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

Вересень 2012 року Зустріч студентів із провідними політиками, менеджерами, управлінцями. Зустріч з головою Харківської обласної державної адміністрації м.м. добкіним

90 years of creation

it will go Down in history

september 2012 students’ meeting with leading politicians, managers, administrators. the meeting with the head of kharkiv regional state administration, M.M. Dobkin

29


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

2012 рік XXi огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів україни

30

it will go Down in history

2012 the XXi competition of diploma projects of architecture and art graduates of higher educational institutions of Ukraine

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

січень 2013 року установчі збори випускників університету. створення асоціації випускників

90 years of creation

it will go Down in history

January 2013 the constituent assembly of university graduates. the alumni association creation

31


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

Вересень 2012 року урочиста посвята першокурсників у студенти. нас привітали мер міста Харкова г.а. кернес і народні депутати україни

32

it will go Down in history

september 2012 ceremonial dedication of freshmen to students. We were greeted by the Mayor of kharkiv, G.a. kernes and MPs of Ukraine

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

жовтень 2012 року Зустріч студентів з гравцями та тренером Фк «металіст»

90 years of creation

it will go Down in history

october 2012 students’ meeting with the footballers and the coach of the fc «Metalist»

33


цЕ уВІйДЕ ДО ІсТОРІї

перемога футбольної команди університету в міжнародному турнірі «Футбол проти расизму»

34

it will go Down in history

the victory of the University football team in the international tournament «football against racism»

90 РОКІВ ТВОРЕННЯ


змІсТ

contents

Харківський національний університет міського господарства імені о.м. Бекетова ...................................... 4

O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv........................................................................ 4

містобудівельний факультет .............................................................. 6

Urban Planning and Development faculty .................................... 6

Факультет менеджменту ....................................................................... 8

Management faculty ................................................................................. 8

Факультет економіки і підприємництва.................................... 10

faculty of economics & entrepreneurship .................................. 10

Факультет інженерної екології міст............................................. 12

engineering ecology faculty ............................................................... 12

Факультет електропостачання та освітлення міст.................................................................................... 14

Department of Urban energy supply and lighting ................................................................ 14

Факультет електричного транспорту ......................................... 16

faculty of electric transport ............................................................... 16

міжнародна діяльність Харківського національного університету міського господарства імені о.м. Бекетова ................................... 19

international activities of O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv..................................................................... 19

Факультет по роботі з іноземними студентами ................... 21

faculty of foreign students ................................................................ 21

наукова діяльність Харківського національного університету міського господарства імені о.м. Бекетова ................................... 22

scientific activities of O.M. Beketov National University of Urban economy in kharkiv..................................................................... 22

це увійде до історії ........................................................................................ 24

it will go down in history............................................................................... 24


адреса: вул. маршала Бажанова, 17 м. Харків, 61002, україна Харківський національний університет міського господарства імені О.м. Бекетова Телефони: (057) 706-15-37, 706-15-34, 706-15-52 Тел./факс: (057) 706-15-54

adress: vul. Marshala Bajhanova, 17 kharkov, 61002, Ukraine o.M. Beketov national University of Urban economy in kharkiv Phone numbers: (057) 706-15-37, 706-15-34, 706-15-52 fax number: (057) 706-15-54

e-mail: rectorat@ksame.kharkov.ua internet: www.ksame.kharkov.ua www.kname.edu.ua

O. M. Beketon National University of Urban Economy in Kharkiv  

Information about the university

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you