Page 1

10. Ю.Лотман звернув увагу на такі особливості і неповноту моделей комунікації: • •

• •

моделі не враховують той факт, що комунікація зорієнтована щонайменше на дві мови (зображальну та словесну) комунікація — це переклад мови мого «я» мовою твого «ти», тобто коди учасників не тотожні, а тільки перехрещуються; модель Р.Якобсона не моделює нові якості, які створюються (або втрачаються) в процесі комунікації модель Р.Якобсона підміняє поняття «мова» «кодом» (хоча код не зберігає власної історії, як мова; наприклад, в слові graphic в англійському правописі залишається історичний зв’язок з латиною, оскільки сполучення ph не замінюється літерою f відповідно до вимови) Запропонована Ю.Лотманом модель комунікації має такий вигляд: Адресант

Мова1 Мова2

Текст

Мова3 Мова4

Адресат

Ця модель підкреслює, що при перекладі (не лише з однієї мови на іншу, а також в широкому розумінні цього терміну – при переході до нових жанрів) створюються нові повідомлення (наприклад, при екранізації творів, постановці балетних вистав тощо).

24. Обіг інформації в структурі органів державної влади здійснює перший ́ відділ ́ — усталена назва структурного підрозділу органу державної влади, підприємства, установи або організації, до функцій якого входить забезпечення умов обігу інформації, що становить державну або корпоративну таємницю; робота з особовими справами осіб, які мають допуск до секретної інформації; реалізація технічних, організаційних та інших заходів, спрямованих на виявлення та закриття каналів витоку таємної інформації в процесі виробничої та іншої діяльності органів державної влади, установ та підприємств; організація секретного діловодства. Ці структурні підрозділи розміщуються в ізольованих службових приміщеннях, як правило, на середніх поверхах будівель установ та підпорядковуються безпосередньо керівникам установ або підприємств.


36. Управлінська діяльність - це систематизуючий фактор, що забезпечує цілісне функціонування, збереження і розвиток організації. Виділяють два види управління: • управління без зворотного зв'язку, тобто без регуляції перебігу керованого процесу з боку управлінця; • управління, при якому отримують відомості про стан керованого об'єкту (процесу) і регулюють його у відповідності з даними, отриманими від зворотного зв'язку. • Таким чином, управління може здійснюватися по-різному: • за принципом "чорної скрині", коли зворотній зв'язок, а відповідно і регуляція процесу здійснюється тільки з урахуванням "виходу" кінцевого продукту процесу. Шлях, який веде до цього продукту, лишається невідомим; • за принципом "білої, так-званої прозорої скрині". У цьому випадку збирається інформація про сам процес отримання кінцевого продукту. Принцип "чорної скрині" зазвичай пов'язують з аналізом системи управління на рівні макропідходу, а "білу скриню" використовують для аналізу на рівні мікропідходу. o При вирішенні питання про вибір виду та принципу управління, враховують: складність керованого процесу (об'єкту); ступінь вивченності його закономірностей; o множинність внутрішніх та зовнішніх факторів; множинність перепон, ризиків, що впливають на об'єкт (процес).

контрольна робота  
контрольна робота  

відповіді на запитання

Advertisement