Page 7

znatnije povećati populaciju i uzrokovati štete u uvjetima predisponiranih topola koe se nalaze u uvjetima vodnog stresa.

Red HETEROPTERA - stjenice Stjenice čine grupu kukaca kojih ima malo i ne počinjaju veće štete, a neke su korisne jer se hrane drugim kukcima (grabežljive, crveno-crno obojane stjenice iz porodice Reduviidae)..Većina ih je potpuno beznačajna u smislu štetništva u šumarstvu. Gonocerus acuteangulatus - ljeskova stjenica. Uglavnom dolazi na lješnjacima, ali može napasti i dud, hrast, žutiku, borovac i sl. Jaja odlaže tijekom ljeta na donju stranu listova lijeske. Ličinke sišu sok iz plodova, a pred jesen odlaze na plodove pitomog kestena. Štete na drveću su insignifikantne. Oxycaraenus lavaterae - crna lipova stjenica. Manji štetnik na sljezovima, većinom se nalazi na lipi. Unatoč eventualnoj masovnoj pojavi, ne pričinjava nikakve štete. Pyrrhocoris apterus - vatrena stjenica. Prepoznatljiva je po osobitoj crveno-crnoj boji s dvije crne točke na pokrilju. Jedna od najčešćih stjenica po šumama i parkovima, prva se pojavljuje u proljeće, a ujesen, prije prelaska u hibernaciju skuplja se na deblima lipa tvoreći ponekad vrlo bujne agregacije sa po višpe stotina tisuća jedinki. Zadržava se uglavnom na lipi, iako se može naći i na drugim vrstama drveća, ponekad i tijekom cijele godine. Ne smatramo je štetnom iako na sebe često svraća pozornost ljudi (ujesen). Aradus cinnamoneus - borova stjenica. Ima jako spljošteno tijelo, puno uže na prednjem nego na zadnjem dijelu. Zadržava se uglavnom pod ljuskama kore na borovima i smrekama. Ne pojavljuje se u većoj mjeri već pojedinačno, te adekvatno tome ne počinja veće štete.

Red AUCHENORRHYNCHA - cvrčci Por. Cicadidae - cvrčci Cicada orni - jasenov cvrčak. Isto kao i Tibicen plebeja - cvrčak veliki, naši su najtipičniji predstavnici iz porodice cvrčaka (Cicadidae). Najviše ih ima u primorju, ali i na kontinentu. Jasenovog cvrčka se može najviše naći u sastojinama crnog jasena, ali redovito ne pričinjava veće štete. Siše sokove ispod kore, a ženka polaže jaja u trsku, pa i u suho drvo. Ličinke im žive u tlu hraneći se sisanjem sokova iz korijenja.

Por. Cercopidae - cvrčci pjenuše U posebnu porodicu cvrčaka, Cercopidae – pjenuše, spada Aphrophora alni - johina pjenuša. Dugačka je oko pola centimetra. Ženka odlaže jaja na grane i šibe različitih vrsta vrba i drugog drveća. Na mjestu izlijeganja, ličinke sišu sokove ispod kore i prekrju se pjenušavim fekalijama koje ih štite od napada neprijatelja. Kod nas dolazi veći broj vrsta na različitom drvenastom i zeljastom bilju pretežito u poplavnim, nizinskim šumama kada ih je po obilatom lučenju pjene lako uočiti osobito tijekom proljeća.

Por. Membracidae - rogati cvrčci Morfološki posebna porodica cvrčaka koji se odlikuju različito oblikovanim nadvratnjakom, najčešće u formi trna ili sličnih biljnih dijelova. Mimikrična obojenost (zelena ili smeđa) pomaže im da se 'stope' s izbojkom na kojem se nalaze. Jedna od naših poznatijih vrsta je rogati cvrčak – Stictocephala bisonia koji potječe sa Sjevernoameričkog kontinenta. Štetnost na drvenastom bilju očituje se u brazgotinama na mladoj kori koje ljeti načini ženka zarezujući kratke brazde u koje bočno ulaže sa svake strane po desetak krupnih i ovalnih jajašaca.

Red STERNORRHYNCHA - uši Posebna skupina kukaca koja je u taksonomskom smislu trpjela znatne promjene ovdje je objedinjena redom Sternorrhyncha koji obuhvaća četiri nadporodice: Aleyrodina – štitasti moljci, Aphidina – lisne uši, Coccina – štitaste uši i Psyllina – lisne buhe. Svima je svojstven način ishrane (biljni sokovi) te stoga imaju posebno prilagođen tip usnog ustroja za bodenje i sisanje. Uz uši

3

Sumarska entomologija  

Šumarska entomologija

Sumarska entomologija  

Šumarska entomologija

Advertisement