Page 1

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ br.76/93, 29/07, 47/99 i 35/08), članka 161. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) i članka 105. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači”, Split, Upravno vijeće Centra, na sjednici održanoj 25. srpnja 2016. godine, donijelo je STATUT Centra za odgoj i obrazovanje "JURAJ BONAČI" I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se: - status - naziv i sjedište - djelatnost - pečat i znak - prijam i otpust korisnika - pravni položaj - zastupanje i predstavljanje - unutarnji ustroj - tijela ustanove i djelokrug njihova rada - javnost rada - unutarnji nadzor - opći akti - zaštita tajnosti podataka - ostala pitanja značajna za rad Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ (u daljnjem tekstu: Centar) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Članak 2. Centar je osnovan Rješenjem o osnivanju i Rješenjem o izmjenama i dopunama rješenja o osnivanju, Skupštine općine Split od 29. travnja 1970. i 28. lipnja 1971., a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom. Članak 3. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska s time da prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK USTANOVE Članak 4. Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split. Skraćeni naziv Centra glasi: Centar Juraj Bonači, Split.

1


Naziv Centra ispisan je na ploči koja je istaknuta na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj Centar obavlja djelatnost radi koje je osnovan. O promjeni naziva i sjedišta Centra odlučuje Ministarstvo. Članak 5. Sjedište Centra je u Splitu, Brune Bušića 30. Centar ima Dislociranu jedinicu u Splitu, Put iza Nove bolnice 14. Centar ima Podružnicu u Sinju, Splitska 39 a. U sjedištu Centra se pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem te se provodi djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece s teškoćama u razvoju pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Navedene socijalne usluge koje se pružaju u sjedištu Centra i program odgoja i obrazovanja pružaju se i u Makarskoj na adresi Kralja Petra Krešimira IV 9. U Dislociranoj jedinici u Splitu se pružaju socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem te odraslim osobama s poremećajem iz autističnog spektra. U Podružnici u Sinju se pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem te se provodi djelatnost osnovnoškolskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece s teškoćama u razvoju pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Članak 6. Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s poremećajem autističnog spektra i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem. a.

Centar pruža djeci s teškoćama u razvoju sljedeće socijalne usluge:  usluga rane intervencije  usluga savjetovanja i pomaganja  usluga smještaja  usluga poludnevnog boravka  usluga cjelodnevnog boravka  usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji  usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga  usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge  usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)  usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

b. Centar pruža odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra sljedeće socijalne usluge:  usluga smještaja  usluga poludnevnog boravka  usluga cjelodnevnog boravka  usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku  usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku c.

Centar pruža odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem sljedeće socijalne usluge:  usluga poludnevnog boravka  usluga cjelodnevnog boravka  usluga smještaja 2


       

usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge usluga savjetovanja i pomaganja

d. U Centru se provodi i djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje. e. Centar pruža usluge i djeci i odraslim osobama s višestrukim oštećenjima ukoliko se usluge vezane uz dodatna oštećenja mogu osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi. Članak 7. Centar može promijeniti djelatnost. Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Članak 8. Centar ima pečat s grbom Republike Hrvatske, s nazivom i sjedištem Centra, promjera 38 mm, koji se koristi za javne isprave. Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske, obavlja se na način propisan zakonom uz odobrenje nadležnog ministarstva, a prema prethodnom pribavljenom mišljenju Ministarstva. Članak 9. Centar ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži naziv i sjedište Centra i služi za svakodnevno poslovanje Centra i štambilj pravokutnog oblika (48 x 12 mm) koji sadrži naziv i sjedište Centra i služi za urudžbiranje. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata i štambilja, način njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovo čuvanje. Članak 10. Centar ima zaštitni znak koji se sastoji od umjetničko dizajniranih slova JB uokvirenih u kvadrat i to crvena slova na bijeloj podlozi.

III. PRIJAM I OTPUST KORISNIKA Članak 11. Prijam korisnika u Centar kao i otpust korisnika iz Centra obavlja se na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, temeljem rješenja o priznavanju prava na socijalnu uslugu nadležnog centra za socijalnu skrb, a za odrasle osobe ili na temelju ugovora o međusobnim odnosima. O prijamu i otpustu korisnika odlučuje Komisija za prijam i otpust koju imenuje ravnatelj. Pravilnikom o prijamu i otpustu korisnika uređuje se rad, sastav i mandat Komisije za prijam i otpust korisnika.

3


IV. PRAVNI POLOŽAJ CENTRA Članak 12. Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova koje vodi Ministarstvo. Članak 13. Centar posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Centra i pravilima struke. Članak 14. Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretne i nepokretne imovine te može biti strankom u postupcima pred sudovima, državnim tijelima i drugim tijelima s javnim ovlastima, sukladno zakonskim propisima i ovom Statutu. Članak 15. Imovinu Centra čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava koja su do 24. kolovoza 1993. god, kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama, bile društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja i korištenja imao Centar, kao i sve nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava stečena u skladu s važećim zakonskim odredbama i nakon tog dana. Članak 16. Za obveze u pravnom prometu Centar odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze. Članak 17. Ako u obavljanju osnovne i ostale djelatnosti Centar ostvari dobit ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti i za unapređenje rada Centra, sukladno zakonu i podzakonskim aktima. Članak 18. Centar ne može bez suglasnosti Ministarstva opteretiti ili otuđiti nekretninu, pokretninu i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna. Članak 19. Centar ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja platni promet novčanih sredstava.

V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA Članak 20. Centar predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar. U odnosima s bankama za račun i u ime Centra sve dokumente potpisuje ravnatelj i/ili ovlašteni radnici Centra. Ravnatelj ili osoba koju on opunomoći zastupa Centar u sporovima pred sudskim i upravnim tijelima. Članak 21. Ravnatelj Centra ne može bez posebne ovlasti Ministarstva nastupiti kao ugovorna strana i s Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

4


VI. UNUTARNJE USTROJSTVO CENTRA Članak 22. Rad Centra ustrojen je po odjelima u sjedištu Centra i Dislociranoj jedinici te u Podružnici u Sinju. U sjedištu Centra, Brune Bušića 30, ustrojeni su sljedeći odjeli: 1. Odjel odgoja i obrazovanja 2. Odjel smještaja 3. Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih usluga 4. Odjel pomoćno-tehničkih poslova U sjedištu Centra financijsko-računovodstveni i administrativni poslovi, kao i poslovi zaštite na radu obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja. U Dislociranoj jedinici u Splitu, Put iza Nove bolnice 14, ustrojeni su sljedeći odjeli: 1. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima - Firule, 2. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s poremećajima iz autističnog spektra. Članak 23. Radom odjela rukovode voditelji koje imenuje i razrješava ravnatelj, odnosno u Dislociranoj jedinici voditelj dislocirane jedinice, između radnika odjela ili dislocirane jedinice. Radom Podružnice rukovodi predstojnik kojeg imenuje ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća između radnika podružnice, na mandat od četiri godine. Organizacija rada, organizacijski oblici rada i unutarnji ustroj pobliže su određeni Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova. Članak 24. Podružnica Sinj obavlja sljedeću djelatnost: Djeci s teškoćama u razvoju se pružaju slijedeće socijalne usluge:  usluga rane intervencije  usluga savjetovanja i pomaganja  usluga poludnevnog boravka  usluga cjelodnevnog boravka  usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji  usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge  usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge  usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) Odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima pružaju se sljedeće socijalne usluge:  usluga poludnevnog boravka  usluga cjelodnevnog boravka  usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku  usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku  usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku  usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku  usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji  usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge  usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge Podružnica Sinj provodi i djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje. 5


Članak 25. Podružnica obavlja djelatnost i posluje pod nazivom Centra, u svojem nazivu mora navesti svoje sjedište i sjedište Centra. Članak 26. Podružnica nema status pravne osobe, pa prava i obveze koje nastanu njenim djelovanjem u pravnom prometu stječe Centar. Podružnica Centra upisuje se u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Članak 27. Podružnica ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži naziv Centra i Podružnice. Opseg i način upotrebe pečata Podružnice određuje ravnatelj Centra. Članak 28. Podružnicu Sinj vodi predstojnik. Predstojnik Podružnice ima ovlasti u skladu s djelatnošću podružnice koja je određena aktom o osnivanju i statutom. Uvjeti za radno mjesto predstojnika utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra. Predstojnika podružnice imenuje ravnatelj uz suglasnost upravnog vijeća između zaposlenih radnika Centra na mandat od četiri godine. Osobi koja je imenovana za predstojnika podružnice prava i obveze iz radnog odnosa miruju do isteka mandata. Osobu imenovanu za predstojnika podružnice do povratka na poslove za koje joj prava i obveze iz radnog odnosa miruju zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.

ODJEL ODGOJA I OBRAZOVANJA Članak 29. Odjel odgoja i obrazovanja obavlja djelatnost osnovnoškolskog programa po posebnom programu, srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja: pomoćnog soboslikara, pomoćnog kartonažera i pomoćnog kuhara, sukladno odobrenim planovima i programima te zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja. Članak 30. Odgojno-obrazovni rad u Centru ostvaruje se na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Članak 31. Odgojno-obrazovni rad osnovnog obrazovanja obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave i stručni suradnici. Odgojno obrazovni rad srednjoškolskog obrazovanja obavljaju nastavnici i stručni suradnici. Odjel ima tajnika.

6


Članak 32. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Školski kurikulumom se utvrđuje:  aktivnost, program i/ili projekt  ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta  namjena aktivnosti, programa i/ili projekta  nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost  način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta  vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta  okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta  način njegova praćenje. Školski kurikulum donosi Upravno vijeće do 15. rujna tekuće školske godine na prijedlog učiteljskog/nastavničkog vijeća. Članak 33. Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. Članak 34. Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova. Godišnji plan i program rada u pravilu sadrži:  podatke o uvjetima rada  podatke o izvršiteljima poslova  godišnji kalendar rada  podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada  tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada  planove rada ravnatelja i stručnih suradnika  planove rada Upravnog vijeća i stručnih tijela  plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu s potrebama Centra  podatke o ostalim poslovima i aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja Centra. Godišnji plan i program rada donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, a donosi ga Upravno vijeće do 30. rujna za tekuću školsku godinu. Centra je dužan elektroničkim putem, ministarstvu nadležnom za djelatnost obrazovanja, dostaviti godišnji plan i program rada te školski kurikulum do 5. listopada tekuće godine. Školski kurikulum i godišnji plan i program rada objavljuju se na mrežnim stranicama Centra u skladu sa propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. Članak 35. Zaduženje učenika nastavom i učitelja, nastavnika i stručnih suradnika propisana su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju,

7


Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi. Učenik ima pravo i dužnosti aktivno sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu. Učenik je dužan redovito izvršavati svoje obveze u nastavi i drugim oblicima rada Centra koji se odnose na izvođenje nastavnog plana i programa. Članak 36. Centar vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima temeljem važećeg Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama te drugih primjenjivih pozitivnih propisa. Članak 37. Svi radnici u Centru dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika/ korisnika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja korisnika, odmah izvijestiti ravnatelja koji je to dužan prijaviti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu. PEDAGOŠKE MJERE Članak 38. Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju te aktivnostima u Centru i izvan njega mogu biti pohvaljeni i nagrađeni. Članak 39. Pohvale su:  pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.,  usmene pohvale,  priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl. Nagrade su:  knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.,  sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl. Članak 40. Pohvale i nagrade iz članka 39. ovoga Statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl. Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručni suradnici, tijela Centra te fizičke i pravne osobe izvan Centra. Članak 41. Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik. Pisanu pohvalu učeniku daje učiteljsko vijeće. Nagrade učeniku dodjeljuje učiteljsko /nastavničko vijeće. Članak 42. O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava. O pohvalama i nagradama u Centru se vodi evidencija. 8


Članak 43. Pisana pohvala iz članka 41. ovoga Statuta izdaje se na obrascu koji utvrđuje učiteljsko/nastavničko vijeće. Pisanu pohvalu i pisanu ispravu potpisuje ravnatelj. Članak 44. Zbog povrede dužnosti i neispunjavanja obveza te nasilničkog ponašanja učenicima se u osnovnoj školi mogu izreći sljedeće pedagoške mjere:  opomena,  ukor,  strogi ukor,  preseljenje u drugu ustanovu. Kao pedagoška mjera ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, sudjelovanje na školskim manifestacijama, uskraćivanje hrane, odlaska na izlet ili ekskurziju i sl. Članak 45. Pedagoške mjere izriču se učenicima radi sprječavanja i otklanjanja negativnih pojava, nemarnog odnosa učenika prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja kućnog reda i nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, oštećivanja imovine Centra i ponavljanja kršenja dužnosti i obveza. Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu. Članak 46. Opomena se izriče zbog:  ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave,  neopravdanog izostanka s nastave ili drugih aktivnosti,  ometanja nastavnika u vrijeme održavanja nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada,  neredovitog nošenja školskog pribora i opreme. Članak 47. Ukor se izriče zbog:  neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,  izazivanja sukoba,  oštećivanja imovine Centra i imovine drugih učenika, nastavnika, drugih radnika i građana,  kršenja kućnog reda,  nemarnog odnosa prema učenju i radu,  ponavljanja povrede za koju je učeniku već izrečena mjera iz članka 44. Statuta. Strogi ukor se izriče zbog:  neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,  trajnijeg izbjegavanja školskih obveza,  ugrožavanja sigurnosti učenika, učitelja, drugih radnika i građana,  namjernog uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije,  otuđivanja i težeg oštećenja imovine Centra, drugih učenika, radnika Centra i građana,  težeg kršenja kućnog reda,  ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera ukora iz ovog članka Statuta.

9


Članak 48. Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik. Pedagošku mjeru ukora učeniku izriče razredno vijeće. Pedagošku mjeru strogog ukora učeniku izriče učiteljsko /nastavničko vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće). Pedagošku mjeru preseljenja u drugu ustanovu učeniku izriče Vijeće. Ostvarenje navedene mjere može se ostvariti uz suglasnost nadležnog Centra za socijalnu skrb. Članak 49. Postupak za izricanje pedagoških mjera tijela iz članka 48. pokreću po službenoj dužnosti na temelju podataka iz pedagoške dokumentacije i evidencije. Pri pokretanju postupka ovlaštena tijela mogu razmotriti prijedloge i predstavke radnika, učenika Centra, građana i pravnih osoba. Članak 50. Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Učiteljsko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova koji će provesti postupak do donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri. Kod utvrđivanja činjeničnog stanja ovlašteno tijelo, odnosno ovlaštena osoba treba voditi računa o učenikovu razvoju, obiteljskim i drugim okolnostima u kojima se učenik nalazi. Članak 51. Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na njegov razvoj. Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika niti povreda njegove osobnosti. Članak 52. Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti i neispunjavanja obveza izriču se za tekuću nastavnu godinu, osim mjere preseljenja u drugu ustanovu koja se izriče ili za tekuću školsku godinu ili za trajanja osnovnog obrazovanja. Članak 53. Tijekom postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može izreći samo jedna pedagoška mjera. Pedagoška mjera izriče se rješenjem. Vijeće rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri donosi većinom glasova svih članova. Članak 54. Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri učenik odnosno roditelj, skrbnik ili udomitelj ima pravo žalbe. O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene odlučuje razredno vijeće. O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri ukora odlučuje Učiteljsko ili Nastavničko vijeće. O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri strogog ukora odlučuje Učiteljsko ili Nastavničko vijeće. 10


Članak 55. Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri. Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje. Žalba odgađa izvršenje rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri. Članak 56. Tijela Centra koja rješavaju u žalbenom postupku, dužna su provesti postupak i donijeti rješenje najkasnije u roku do 60 dana od dana primitka žalbe. Tijelo koje rješava o žalbi, može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom. Rješenje žalbenog tijela je konačno. Članak 57. Izvršno rješenje o pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u roku od osam dana od dana izvršnosti. Izrečene pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u svjedodžbu. Članak 58. Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati smisao izrečene mjere. STRUČNA TIJELA ŠKOLE Članak 59. Stručna tijela škole su:  Učiteljsko/Nastavničko vijeće  Razredno vijeće Stručna tijela odlučuju o svim stručnim pitanjima odgojno-obrazovnog rada u okviru svog djelovanja utvrđenog zakonom i posebnim općim aktima Centra. Učiteljsko/Nastavničko vijeće Članak 60. Učiteljsko/Nastavničko vijeće u Centru čine svi učitelji-nastavnici škole, stručni suradnici i voditelj Odjela. Članak 61. Učiteljsko/Nastavničko vijeće uz poslove određene zakonom i provedbenim propisima obavlja i slijedeće poslove:  sudjeluje u izradi prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Centra te prati njegovo ostvarivanje,  predlaže školski kurikulum,  priprema i predlaže planove i programe odgojno-obrazovnog i stručnog rada,  brine se o uspješnom ostvarivanju odgoja i obrazovanja i drugog stručnog rada,  analizira i ocjenjuje rezultate odgojno-obrazovnog i stručnog rada,  utvrđuje organiziranje odgojno-obrazovnog rada i drugog stručnog rada i poduzima mjere za njihovo utvrđivanje,  utvrđuje organizaciju nastave i odgojnog rada te njihove oblike, 11


       

surađuje s ustanovama odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi djece i mladeži s teškoćama u razvoju i s drugim takvim ustanovama, radi unapređivanja odgojno obrazovnog i stručnog rada, utvrđuje kriterije za izvršavanje obveza učenika i za vrednovanje njihova uspjeha te utvrđuje konačnu ocjenu, odlučuje o prelasku učenika iz nižeg u viši razred, odlučuje o nagradama i pohvalama učenika za koje je ovlašteno, provodi postupak i izriče pedagoške mjere u skladu s odredbama Statuta, odlučuje o osnivanju slobodnih aktivnosti učenika, surađuje i pruža pomoć u radu organizacijama učenika (učeničke udruge i slično) predlaže mjere za stručno usavršavanje i kontinuirano obrazovanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, raspravlja i odlučuje o drugim stručnim pitanjima iz područja provođenja programa odgoja i obrazovanja, imenuje ispitne komisije, utvrđuje konačnu ocjenu uspjeha povodom prigovora roditelja, skrbnika, rješava molbe, žalbe i zahtjeve roditelja, skrbnika

Vijeće obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Centra. Sjednice Vijeća se održavaju prema utvrđenom planu i programu rada, obavezno na početku i na kraju svakog polugodišta odnosno obrazovnog razdoblja. Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Vijeća. Sjednice Vijeća saziva i njima rukovodi voditelj Odjela. Razredno vijeće Članak 62. Razredno vijeće čine učitelji, odnosno nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Članak 63. Razredno vijeće se brine o odgoju i obrazovanju učenika u razredu, odnosno u odgojnim skupinama, a osobito:  brine se za izvođenje nastave i o ostvarenju nastavnog plana i programa i plana i programa,  brine o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu  brine se o svladavanju nastavnog i odgojnog plana i programa rada od strane učenika,  utvrđuje opći uspjeh učenika  izriče pedagoške mjere sukladno zakonskim odredbama  brine o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela  surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika te odgovara za rad i uspjeh razrednog odjela. Razredno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća. Razredno vijeće radi na sjednicama koje saziva i vodi razrednik kao stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. Na sjednicama razrednog vijeća vodi se zapisnik. Razrednik Članak 64. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i Razrednog vijeća. Svaki razredni odjel ima svog razrednika kojeg imenuje voditelj Odjela na prijedlog učiteljskog vijeća. 12


Razredni učitelj u prva četiri razreda ujedno je i razrednik razrednog odjela ukoliko se u razrednom odjelu ne izvodi nastava po predmetima. Razrednik obavlja slijedeće poslove. skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika, skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu  podatke o uvjetima rada  ispunjava potpisuje svjedodžbe, učeničke knjižice i druge isprave razrednog odjela  uredno i redovito ocjenjivanje učenika, utvrđuje kao razredni učitelj opći uspjeh učenika od I do IV razreda,  organiziranje pomoći učenicima,  odobrava odsustvo učenika do tri dana s nastave,  saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im,  podnosi izvješća o radu razrednog vijeća Učiteljsko-nastavničkom vijeću i voditelju Odjela izriče pedagoške mjere sukladno zakonskim odredbama  izvješćuje učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju  priopćuje učeniku opći uspjeh  skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta i vladanja  pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema  obavljanje i drugih poslova utvrđenih Statutom, zakonom i drugim važećim propisima Centra te odlukama i zaključcima stručnih tijela Centra. TIJELA RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA Tijela razrednog odjela Članak 65. Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela za tekuću školsku godinu. Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. Postupkom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik. Predsjednik razrednog odjela Članak 66. Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Centru. Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti. Vijeće učenika Članak 67. Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika. Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva voditelj Odjela. Voditelj Odjela rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika. Članovi Vijeća učenika između sebe biraju predsjednika Vijeća učenika.

13


Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. O izboru predsjednika Vijeća učenika vodi se zapisnik. Ovlasti vijeća učenika Članak 68. Vijeće učenika:  priprema i daje prijedloge tijelima Centra o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju  daje pritužbe ravnatelju i Učiteljskom vijeću glede statusa i položaja učenika i poslovanja Centra  predlaže osnivanje učeničkih zadruga, učeničkih klubova i društava,  predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Centru  raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda  pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza  obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima. Nazočnost na sjednicama tijela Centra Članak 69. Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika. Upravno vijeće, Razredno i Učiteljsko vijeće dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika. RODITELJI I SKRBNICI Članak 70. Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Centar surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja odnosno skrbnika o učenikovim postignućima te na drugi primjeren način. Centar usmeno ili pismeno izvješćuje roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika tijekom školske godine. Članak 71. Centar saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela. Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi. Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine. Članak 72. Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika opravdati neposredno u Centru ili pisanom izjavom, najkasnije drugi dan nakon izostanka učenika. Članak 73. Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Centru nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Centru, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

14


Članak 74. Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Centru koje se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Centrom. U skladu s aktima Upravnog vijeća i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:  prehrane učenik  popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe  školskih izleta i ekskurzija  kino predstava  kazališnih predstava  priredaba i natjecanja  rada učeničkih klubova i društava  ostalih opravdanih troškova. Članak 75. U Centru se utemeljuje Vijeće roditelja. Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Centra. IZBOR ČLANOVA Članak 76. Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u Vijeće roditelja. Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik. Članak 77. Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju. Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja. Članak 78. Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja. Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku. Članak 79. Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Centra te:  daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada  raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Centra  razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom  predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada

15


 

    

daje mišljenja i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih sadržaja Centra daje mišljenja i prijedloge u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika, s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima daje mišljenja i prijedloge u svezi s uvjetima rada u Centru daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga, učeničkih klubova i društava te sudjelovanjem učenika u njihovu radu, daje mišljenja i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Centra.

Članak 80. U Centru djeluje Učenička zadruga “Spli'ski đir” koja radi sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te planu i programu rada učeničke zadruge. Centar može osnivati učeničke klubove i društva sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. VII. STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA Članak 81. Usluge socijalne skrbi pružaju se u skladu sa standardima kvalitete socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

VIII. TIJELA CENTRA 1. UPRAVNO VIJEĆE Članak 82. Centrom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće Centra ima 5 članova. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru i jedan korisnik Centra, odnosno njegov roditelj ili skrbnik. Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću Centra moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti. Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača i korisnika, imenuje Ministarstvo na mandat od četiri godine. Člana Upravnog vijeća ispred korisnika predlažu korisnici Centra na skupu korisnika. Člana Upravnog vijeća ispred radnika zaposlenih u Centru imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu. Članak 83. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između predstavnika osnivača. Naknadu za rad članova upravnog vijeća Centra utvrđuje osnivač ako za tu namjenu Centar ima osigurana sredstva. 16


Članak 84. Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako: - sam zatraži razrješenje, - ne ispunjava dužnosti člana, - izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, - svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša. Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje članova mogu pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana Upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva. Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi može razriješiti člana Upravnog vijeća, temeljem neposrednog saznanja o okolnostima iz stavka 1. ovog članka ili donošenjem odluke o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka. Odlukom o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača i predstavnika korisnika na prijedlog korisnika, imenuje se novi član upravnog vijeća kojem mandate traje do isteka mandata razriješenog člana upravnog vijeća. Članak 85. Upravno vijeće Centra: - donosi programe rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršenje - utvrđuje financijski plan i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja; - odlučuje o potrebi ulaganja i nabavci vrjednije opreme za Centar, te nadzire uporabu tih sredstava; - donosi statut uz suglasnost osnivača; - imenuje i razrješava ravnatelja Centra i s njim sklapa Ugovor o radu, - donosi opće akte, osim onih koje temeljem statuta donosi ravnatelj ili stručno vijeće - donosi odluku o osnivanju učeničke zadruge, promjeni ili proširenju djelatnosti Centra uz prethodnu suglasnost osnivača; - osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela; - predlaže Ministarstvu statusne promjene, pripojenje i podjelu Centra; - donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika; - odlučuje i o svim drugim pitanjima iz djelatnosti Centra, ako ovim statutom ili drugim općim aktom nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela; - obavlja i druge poslove propisane posebnim zakonom. Članak 86. Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Upravno vijeće Centra donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način rada Upravnog vijeća i donošenja odluka. Članak 87. Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik upravnog vijeća po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja, odnosno većine članova Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red i vodi sjednicu, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti to čini zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

17


Članak 88. Kada Upravno vijeće odlučuje o pravima, obvezama ili odgovornosti radnika Centra, na sjednicu se obvezno poziva i radnik o kome se odlučuje. Članak 89. Na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik, a način rada te druga pitanja vezana za rad Upravnog vijeća regulirana su Poslovnikom o radu Upravnog vijeća. Članak 90. Za proučavanje i razmatranje pojedinih stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje Upravnog vijeća, za pripremanje i praćenje izvršavanja odluka, Upravno vijeće može osnivati radne skupine i druga tijela, a može angažirati i pojedinca kao stručnu osobu izvan Centra.

2. RAVNATELJ Članak 91. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada. Ovlasti ravnatelja Centra utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra. Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Članak 92. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravno vijeće Centra. Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u „Narodnim novinama”, tiskanom javnom glasilu koje je uobičajeno na području na kojem Centar obavlja djelatnost te na web stranicama odnosno oglasnim pločama Centra i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja. Ravnatelja Centra imenuje i razrješuje Upravno vijeće pod uvjetima i na način utvrđen zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Centra. Članak 93. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,  najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju  da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka. 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Iznimno ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij i ispunjava uvjete iz podstavka 2. i 3. ovog članka. Ravnatelj Centra mora biti hrvatski državljanin. 18


Članak 94. Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja Centra nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godine dana. U slučaju ponavljanja natječajnog postupka primjenjuju se odredbe članka 41., 42. i 43. Zakona o ustanovama. Članak 95. Osoba imenovana za ravnatelja sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ako je za ravnatelja Centra imenovana osoba koja je u Centru imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za druge poslove, prava i obveze iz radnog odnosa će, na njegov zahtjev, mirovati najdulje do isteka drugog mandata. Osobu imenovanu za ravnatelja, do povratka na poslove koje je prethodno radila, zamjenjuje osoba s kojom se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme. Osobi koja je imenovana za ravnatelja, istekom mandata, ako ne bude ponovno imenovana ravnateljem, Centar je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete. Članak 96. Ravnatelj je voditelj i čelnik Centra i obavlja sljedeće poslove: - organizira, vodi rad i poslovanje Centra, - predstavlja i zastupa Centar, - zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, - vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo provođenje, - donosi odluke, u prvom stupnju, o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa, - poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra, - može dati pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Centar u pravnom prometu, u okviru svojih ovlaštenja, - određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije; - odgovara za zakonitost rada Centra; - obavlja i druge poslove ako zakonom i ovim statutom nisu dani u nadležnost nekom drugom tijelu. Ravnatelj prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća i sudjeluje u njihovu radu bez prava odlučivanja. Članak 97. Ravnatelja Centra, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje stručni radnik kojeg on odredi. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka. Članak 98. Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja Centra i prije isteka mandata za koji je izabran ako:  ravnatelj to osobno zahtjeva,  nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, 19


   

je nastupila zapreka iz članka 213 stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi bez opravdanog razloga ne provodi program rada i razvoja Centra kojeg je donijelo upravno vijeće, u svojem radu krši propise i opće akte Centra, ili neopravdano ne izvršava odluke upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima, svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogle nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ako je nalazom inspekcije ustanovljena povreda propisa i općih akata Centra ili veće nepravilnosti u radu ravnatelja.

Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pismeno izjasni. Članak 99. U slučaju razrješenja ravnatelja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, s tim da je Upravno vijeće dužno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. Članak 100. Vršitelj dužnosti ravnatelja Centra imenuje se u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama te u drugim slučajevima kada Centar nema ravnatelja. Za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja iz članka 158. Zakona o socijalnoj skrbi. 3. STRUČNO VIJEĆE Članak 101. Centar ima Stručno vijeće kojeg čine svi stručni radnici Centra koji pružaju socijalne usluge. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika te način rada i donošenje odluka. Poslovnikom se može odrediti uži sastav stručnog vijeća i postupak izbora užeg sastava stručnog vijeća, pri čemu je potrebno osigurati zastupljenost svih struka stručnih radnika koje pružaju usluge korisnicima Centra. Stručno vijeće raspravlja i daje Upravnom vijeću i ravnatelju Centra mišljenja i stručne prijedloge o:  stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,  ustroju Centra i podružnice,  utvrđivanju programa stručnog rada Centra,  potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra,  i drugim stručnim pitanjima vezanim uz rad Centra. Predsjednik stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava glasa kada se raspravlja o poslovima iz stavka 3. ovoga članka.

20


IX. JAVNOST RADA CENTRA Članak 102. Rad Centra je javan. Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovan. Centar obavještava javnost o svom djelovanju putem web stranice, publikacijama, propagandnim materijalima te podnosi izvješća o svom djelovanju osnivaču i drugim podržavateljima. Centar je dužan ovlaštenim osobama iz javnih službi koje dokažu pravni interes dopustiti uvid u djelatnost. Članak 103. Ravnatelj i osoba koju on ovlasti mogu putem tiska, radija ili televizije obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

X. UNUTARNJI NADZOR Članak 104. Centar provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga, a način provođenja unutarnjeg nadzora je detaljnije reguliran Pravilnikom o unutarnjem nadzoru Centra. XI. OPĆI AKTI Članak 105. Opći akti Centra su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti u Centru. Članak 106. U Centru se donose ovi opći akti: - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova, - Pravilnik o radu, - Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika, - Pravilnik o zaštiti na radu, - Pravilnik o zaštiti od požara, - Pravilnik o kućnom redu, - Pravilnik o profesionalnoj tajni, - Pravilnik o unutarnjem nadzoru, - Poslovnik rada Upravnog vijeća, - Poslovnik o radu Stručnog vijeća, - Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika - Etički kodeks, kao i ostali opći akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih propisa.

21


Članak 107. Upravno vijeće donosi Statut Centra, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova uz suglasnost osnivača. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Pravilnik o zaštiti na radu, Etički kodeks te i sve ostale opće akte koje je - potrebno donijeti prema odredbama posebnih propisa. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu Stručnog vijeća i Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika. Ravnatelj Centra donosi Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika na prijedlog Stručnog vijeća, Pravilnik o profesionalnoj i poslovnoj tajni, kao i sve ostale opće akte koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih propisa. Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj ploči Centra, a u hitnim slučajevima i danom objavljivanja. Članak 108. Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa zakonom i statutom. U slučaju njihove nesuglasnosti, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe zakona i statuta. Ocjenu nesuglasnosti statuta i ostalih općih akata daje Upravno vijeće koje ujedno inicira postupak radi međusobnog usklađivanja tih općih akata u smislu stavka 1. i 2. ovog članka. Ako Upravno vijeće ocijeni da statut ili drugi opći akti nisu u skladu sa zakonskim i drugim propisima, započet će postupak njihova usklađivanja sa tim propisima. Članak 109. Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je donositelj. Članak 110. Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika Centra moraju biti dostupni svakom radniku.

XII. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA Članak 111. Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci, dokumenti i predmeti koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, odnosno isprave, podaci, dokumenti i predmeti čije bi priopćavanje ili davanje na uvid, presliku ili prijepis neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Centra ili štetilo poslovnom ugledu Centra, odnosno interesu i ugledu uposlenih radnika, podaci koji se odnose na osobne i obiteljske prilike korisnika Centra, rezultati znanstvenoistraživačkog rada zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za interes Centra, podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni poslovnom tajnom, kao i drugi podaci koji podliježu zaštiti prema propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

22


Članak 112. Ravnatelj Centra donosi Pravilnik o poslovnoj tajni kojim je uređeno: - koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom Centra i čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Centra i štetilo interesima i poslovnom ugledu Centra, - koje su osobe i pod kojim uvjetima ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprava i podatke koje imaju značaj poslovne tajne Centra. Članak 113. Poslovnu tajnu Centra dužni su čuvati svi radnici Centra i članovi Upravnog vijeća, kao i poslovni suradnici Centra koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Centra. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe navedene u stavku 1. ovog članka izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Centra. Članak 114. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu ugovora o radu. O čuvanju poslovne tajne skrbi i neposredno je odgovoran ravnatelj Centra. Članak 115. Profesionalnu tajnu predstavljaju podaci o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koje saznaju radnici Centra i druge osobe u obavljanju svog poziva.

XIII. STATUSNE PROMJENE Članak 116. O svim statusnim promjenama odlučuje Ministarstvo.

XIV. PRESTANAK RADA CENTRA Članak 117. Centar prestaje s radom kada se ispune uvjeti i pretpostavke iz članka 71. Zakona o ustanovama, odnosno prema odredbama važećih zakona.

XV. IZMJENE I DOPUNE STATUTA Članak 118. Prijedlog izmjena i dopuna statuta utvrđuju Upravno vijeće, a odluku o izmjeni i dopuni statuta, donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Inicijativu za izmjenu i dopunu statuta ima Ministarstvo i Upravno vijeće. XVI. TUMAČENJE ODREDBI STATUTA Članak 119. U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti oko tumačenja odredbi statuta mjerodavno je tumačenje koje daje Upravno vijeće. 23


XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 120. Do donošenja općih akata iz članka 106. ostaju na snazi postojeći akti, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom. Opći akti određeni ovim statutom donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta. Članak 121. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti statut Centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači", Split od 25. srpnja 2013. godine. Članak 122. Na pitanja koja nisu uređena ovim statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi. Članak 123. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Centra. Predsjednik Upravnog vijeća ______________________ Ante Radovčić, prof. Na ovaj Statut, Ministarstvo socijalne politike i mladih dalo je svoju suglasnost dana 08. rujna 2016. godine. Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na svim oglasnim pločama Centra dana 16. rujna 2016. godine te da je stupio na snagu dana 24. rujna 2016. godine.

Ravnateljica _________________________ Snježana Čotić, prof.

24

Statut centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači"  
Statut centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači"  
Advertisement