Page 1

17 COO JURAJ BONAČI GPP

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “JURAJ BONAČI“ - SPLIT

GODIŠNJI ODGOJNO-OBRAZOVNI PLAN I PROGRAM RADA ODJELA OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA / OSNOVNE I SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI

Voditeljica Odjela:

Ravnateljica Centra:

Flora Gijevski, prof. def.

Snježana Čotić, prof.

1


Sadržaj: 1. OPĆI PODACI O OSNOVNOJ I NIŽOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI COO "JURAJ BONAČI" – SPLIT 1.1.UVOD 1.2.BROJČANI PODACI O ODJELU OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 1.3. BROJ STRUČNOG OSOBLJA 1.4.UVJETI RADA 1.4.1. UVOD 1.4.2. ŠKOLSKI PROSTOR U SPLITU 1.4.3. ŠKOLSKI PROSTOR PODRUČNOG ODJELJENJA U SINJU 1.4.4. PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE, DOGRADNJE I IZGRADNJE NOVOG PROSTORA 1.4.5. IZRADA INDIVIDUALIZIRANIH PLANOVA I PROGRAMA (IOOP-a)

1.5. GODIŠNJI NASTAVNI PLANOVI S POSEBNOSTIMA ZA UČENIKE S VEĆIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 1.5.1. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE 1.5.2. IZBORNA NASTAVA 1.5.3. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 1.5.4. ODGOJNO-OBRAZOVNA POTPORA 1.5.5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

1.6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 1.6.1. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

1.7. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA 1.8. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE 1.8.1. PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

1.9. ORGANIZACIJA RADA 1.9.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA 1.9.2. ORGANIZACIJA SMJENE 1.9.3. KALENDAR RADA ŠKOLSKE GODINE 1.9.4. PLAN RADA RAZREDNOG I UČITELJSKOG VIJEĆA 1.9.5. PLAN RADA VODITELJA OŠ I SSŠ TE STRUČNIH SURADNIKA ŠKOLE

2. PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA

INVESTICIJA,

INVESTICIJSKOG

3. PEDAGOŠKI RAZVOJNI PLANOVI I CILJEVI

2

I

TEKUĆEG


1. OPĆI PODACI O OSNOVNOJ I SREDNJOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI COO "JURAJ BONAČI" – SPLIT 1.1.UVOD Odjel odgoja i obrazovanja osnovne i srednje strukovne škole (u daljnjem tekstu OŠ i SSŠ), ustrojbena je jedinica Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” - Split. Pod upravom je Ministarstva socijalne politike i mladih, financiran sredstvima iz Državnog proračuna. Stručni rad OŠ i SSŠ temelji se na primjerenim programima odgoja i obrazovanja (nastavni plan za osnove škole u Republici Hrvatskoj s posebnostima za učenike s većim teškoćama u razvoju) koji omogućavaju odgojno-obrazovno napredovanje učenika, poštujući specifičnosti učenikove utvrđene poteškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegovih odgojno-obrazovnih potreba. Programi su propisani Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Programi koje provodi naša Ustanova su: 1. posebni program uz individualizirane postupke 2. posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke Primjereni programi se ostvaruju u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini (u daljnjem tekstu OOS). Zbog specifičnih poteškoća učenika, njihovih potreba i interesa, nužno je formiranje kombiniranih razrednih odjela, kao i u slučaju nedovoljnog broja učenika istog razreda. Ove školske godine formirana su dva kombinirana razredna odjela - niži razredni odjel (u daljnjem tekstu NRO) i kombinirani razred SSŠ, u kojima se provodi rad po principu razredne nastave. S djecom koja se nalaze na početku školovanja provodi se postupak procjene promatranja od strane stručnog tima s ciljem što cjelovitijeg upoznavanja djetetovih osobina, interesa,obrazovnih mogućnosti i radnih vještina. Temeljem multidisciplinarnog promatranja djeteta (upotrebom mjernih instrumenata i drugih metoda) izrađuje se individualizirani program rada te se predlažu najprimjereniji programski sadržaji, metode i sredstva rada, odnosno podučavanja, a ujedno se utvrđuje potreba za pružanjem odgojno-obrazovne potpore. Bez obzira na to u kojem se organizacijskom obliku učenici školuju i osposobljavaju, metodika rada je jedinstvena i utemeljena na dosljednoj primjeni načela individualizacije, aktivne zornosti, povezanosti nastave sa životom, na socijalizaciji i radnoj aktivnosti te na primjeni suvremenih nastavnih sredstava i rehabilitacijskih metoda. Na kraju osmog razreda, radi upisa u srednju školu, svaki se učenik upućuje nadležnoj službi za profesionalno usmjeravanje. Srednjoškolsko obrazovanje u COO “Juraj Bonači” podrazumijeva školovanje u posebnim uvjetima prema posebnim programima uz individualizirane postupke. Spomenuto obrazovanje nosi naziv SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA u trajanju od 3 godine.

3


1.2. BROJČANI PODACI O OSNOVNOJ I NIŽOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI Osnovna škola: Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” - Split Adresa (mjesto, ulica, broj): Sjedište Centra, Split, Bušićeva 30 Podružnica Sinj, Sinj, Splitska 39 Broj i naziv pošte: 21000 Split 21230 Sinj Broj telefona: 021/530 – 663, 021/532 – 969 Broj telefaxa: 021/535 – 347 E – mail: centar-juraj-bonaci@t-com.hr Web stranica: www.centar-juraj-bonaci.hr Područje što ga ustanova pokriva (upisno područje): Splitsko-dalmatinska županija Broj razrednih odjela: 2 kombinirana razredna odjela Broj odgojno-obrazovnih skupina: 26 Broj skupina produženog stručnog postupka (u daljnjem tekstu PSP): 6 Broj učenika: 154 Broj odgojno-obrazovnih radnika: 39 (3 radnika na određeno radno vrijeme) Broj područnih odjeljenja (u daljnjem tekstu PO): 1 (PO Sinj) Broj učenika u PO: 21

Tablica 1. BROJ UČENIKA (POLAZNIKA) U OSNOVNOJ I SREDNJOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI ODJELJENJA

SPLIT

SINJ

UKUPNO

OOS

71

12

83

NRO

9

-

9

VIŠI RAZREDNI ODJELI (VRO)

6

-

6

RO

43

9

52

SSŠ

4

-

4

UKUPNO

133

21

154

Broj muških – 104

Broj ženskih - 50

4


Tablica 2. STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA (SPLIT) ODJEL

BROJ ODJELA

BR. UČENIKA

OOS

6

37

NRO

1

5

OOS/NRO

4

16

OOS/VRO

5

28

RO

7

43

Tablica 3. STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA (PO SINJ) PO SINJ

BROJ ODJELA

BR. UČENIKA

OOS

2

12

RO

1

9

Tablica 4. STRUKTURA POLAZNIKA PSP – a MJESTO

BROJ ODJELA

BROJ UČENIKA

SPLIT

6

41

Tablica 5. STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA NIŽE STRUKOVNE ŠKOLE I PRIKAZ ZANIMANJA ZA KOJA SE UČENICI OSPOSOBLJAVAJU RAZREDNA ODJELJENJA ZANIMANJE

UKUPNO I

II

III

POMOĆNI KUHARI

1

0

1

2

POMOĆNI SOBOSLIKARI

0

2

0

2

5


1.3. BROJ STRUČNOG OSOBLJA SPLIT Učitelji u nastavi (razredni učitelji): 25 Učitelji u PSP-u: 6 (0,5 + 0,5) Predmetni učitelji (odgojna područja): 5 Vjeroučiteljica: 0,5 Voditelj odjela: 1 PO SINJ Učitelji: 3

1.4. UVJETI RADA 1.4.1. UVOD Odgoj, obrazovanje i radno osposobljavanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju, u osnovnoj i srednjoj strukovnoj školi, provodi se unutar odgojno-obrazovnih skupina, jednog nižeg razrednog odjela, jednog razrednog odjela srednje škole, unutar skupina radnog osposobljavanja i skupina PSP-a. OŠ i SSŠ Centra “Juraj Bonači”, pohađaju učenici – polaznici s područja grada Splita, Splitsko – dalmatinske županije i šire. Učenici dolaze u školu samostalno ili uz pratnju te uz pomoć lokalnih zajednica i Crvenog križa grada Kaštela i Solina. Potpisivanjem ugovora s prijevoznikom, roditelji osiguravaju prijevoz djece od kuće do Centra i natrag. Organiziranim prijevozom koristi se 56 učenika. 1.4.2. ŠKOLSKI PROSTOR U SPLITU Školski prostor u Splitu izgrađen je prije 40 godina. Video nadzor je postavljen na tri lokacije. Početkom ove školske godine dovršeno je proširenje parkirnog prostora za cca 300 m2. U tijeku su adaptacija i popravak krovova. Učionice su opremljene prema potrebama učenika te se u njima odvija nastava i PSP. Uglavnom se opremaju i uređuju donacijskim sredstvima, volonterskim radom naših djelatnika i učenika (u vidu bojenja namještaja i zidova). Prostori Ustanove uglavnom su uvjetni. Broj učionica, kabineta i specijaliziranih učionica: - broj učionica: 21 - velika dvorana za TZK: 1 - mala dvorana za TZK: 1

6


- likovni kabinet: 1 - glazbeni kabinet: 1 - kabinet za domaćinstvo: 2 - velika dvorana za roditeljske sastanke, stručna predavanja i kućno kino: 1 - politehnički kabinet: 1 - zbornica: 1 Opća oprema je skromna, a opremljenost didaktičkim materijalom ne zadovoljava pa istu planiramo obogatiti i osuvremeniti. Početkom ove školske godine osposobljen je prostor za arhivu i adaptirana je zbornica. 1.4.3. ŠKOLSKI PROSTOR PO U SINJU PO Sinj raspolaže sa 642 m2 radnog zatvorenog prostora i s 1.468 m2 okoliša, od čega 510 m2 pripada igralištu. Objekt ima prizemlje i jedan kat. U prizemlju su 4 učionice (2 učionice za nastavu, prostorija za poticanje senzorne integracije i radionica), čajna kuhinja, restoran i soba za osoblje. Objekt raspolaže sa 6 standardnih WC-a i s jednim WC-om za invalide. Na katu se nalazi apartman, prostorija za fizioterapiju, prostorija za logoterapiju, zbornica, informatička radionica i učionica za radno osposobljavanje. 1.4.4. PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE, DOGRADNJE I IZGRADNJE NOVOG PROSTORA U tijeku je adaptacija krovova koji prokišnjavaju. Planirana je adaptacija jednog sanitarnog čvora u odjeljenju radnog osposobljavanja. Tablica 6. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA PROSTOR

m2

STANJE/POTREBE

1.

beton, školsko igralište i dvorište

1.500

otvoreno/ograđeno

2.

školski vrt

1.500

njegovan/oplemenjen cvjetnim sadnicama i klupicama

3.

maslinik

2.000

održavan/nastaviti održavati

4.

dječje igralište

60

održavano, zatvoreno/otvoreno za lokalno stanovništvo

5.

zelena površina

2.500

održavano/obnovljeni travnjaci, cvjetne sadnice, maslinici i mediteransko bilje

7


Plan uređenja okoliša Prostore ispred učionica, zamišljene kao male vrtove (cca 500 m2), opremiti klupicama za sjedenje, ljuljačkama, toboganima i ostalim spravama za opuštanje i organizirano provođenje slobodnog vremena. Betonsko košarkaško igralište prenamijeniti u dječje igralište otvoreno za javnost (sredstvima gradskog poglavarstva). 1.4.5. IZRADA INDIVIDUALIZIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA (IOOP-a) Provedba početne procjene svakog djeteta temelji se na dobrom poznavanju njegovih potreba. Koraci u izradi IOOP-a: - uočavanje i utvrđivanje teškoća, procjena odgojno-obrazovnih potreba djeteta - određivanje profila - postavljanje odgojno-obrazovnih ciljeva - procjena potreba odgojnog obrazovanja - vrednovanje djetetova razvoja i napretka - vrednovanje individualnih programa Provedba početne procjene temelji se na dobrom poznavanju djetetova razvoja (poznavanje prijašnjih iskustava, doživljaja i događaja, postojeće sposobnosti i mogućnosti, zdravstveno stanje, ponašanje, interesi i potrebe djeteta). Učitelji i stručni suradnici prikupljaju i bilježe informacije na temelju upoznavanja, promatranja, komuniciranja s djetetom i razgovora s roditeljima, a u suradnji sa stručnim radnicima iz Odjela za psihosocijalnu podršku. U okruženju odgojno-obrazovne ili razredne skupine kojoj dijete pripada, učitelji kontinuirano promatraju, prate i procjenjuju dijete te se posebice usmjeravaju na praćenje razvoja djetetovih kompetencija, njegove mogućnosti funkcioniranja, posebnosti i ograničenja koja proizlaze iz djetetovih teškoća. Procjenjuje se razina sudjelovanja djeteta u aktivnostima, interakcijama i prihvaćanje među vršnjacima. Pritom se primjenjuju različite metode formalne i neformalne procjene (testovi, ljestvice, ljestvice procjene…). Na temelju podataka prikupljenih promatranjem i praćenjem te primjenom standardiziranih mjernih instrumenata, izrađuje se razvojni profil djeteta. Glavna razvojna obilježja na temelju kojih se stvara razvojni profil svakog djeteta su: kognitivne, jezične, govorne, komunikacijske i motoričke sposobnosti i vještine, senzornoperceptivno funkcioniranje, vještine u svakodnevnom životu, socio-emocionalni razvoj i interesi. Svrha izrade razvojnog profila djeteta je uočavanje djetetovih jakih strana, područja u kojima dijete ima teškoće te onih koja bi trebalo jače poticati. Učitelji trebaju dobro poznavati razvojni profil i obilježja djeteta kako bi prilagodili pristup i pružili djetetu primjerenu podršku. Važno je znati zašto se dijete ponaša na određen način, koje su mu aktivnosti teške i zašto, te u kojim bi aktivnostima

8


dijete moglo uživati i koje su poticajne za njegov razvoj u određenom trenutku. Na temelju razvojnog profila izrađuje se IOOP, određuju se ciljevi opisani u terminima kompetencija. Ciljevi se shvaćaju kao razvojni i dinamični, a moraju biti mjerljivi, dostižni i ostvarivi u realnom vremenu kako bi se mogao pratiti djetetov napredak i ostvarivanje ciljeva. Vrednovanje ostvarivanja planiranih ciljeva provodi se timski u skladu s potrebama pojedinog djeteta. ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE Učenici OOS prate globalni (okvirni) program rada za djecu s većim teškoćama u razvoju, a nalaze se u homogenim i u kombiniranim razrednim odjeljenjima, mlađim i starijim OOS (sukladno kronološkoj dobi). RADNO OSPOSOBLJAVANJE Učenici RO su polaznici kronološke dobi od 17. do 21. godine života, s većim teškoćama u razvoju. Programski sadržaji prilagođavaju se potrebama i interesima ove dobne skupine te se vodi računa o zadovoljavanju osnovnih ciljeva osposobljavanja za svakog učenika, ovisno o njegovom daljnjem usmjeravanju nakon osnovnoškolske dobi (21 god. života). Specifičnost rada pri izvedbi programskih sadržaja su izobrazbe u obavljanju poslova kojima je cilj što kvalitetnije osposobiti učenike za život u odrasloj dobi, ovisno o tome je li njihova budućnost život u okružju obitelji ili u Odjelu za radne aktivnosti, njegu i skrb „Firule“. Tablica 7. ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE - SPLIT KRONOLOŠKA DOB POLAZNIKA

BROJ SKUPINA

od 7 do 14 godina

10

od 14 do 17 godina

6

od 17 do 21 godina

7

Tablica 8. GODIŠNJI PLAN RADA RO I OOS PREMA KRONOLOŠKOJ DOBI (FOND PLANIRANIH SATI) ODGOJNO- OBRAZOVNE SKUPINE (OOS) SPLIT Redni broj

NAZIV PODRUČJA

7-14

14-17

17-21

UKUPNO

1.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2100

980

980

4060

9


2. 3.

Radni odgoj Upoznavanje škole i uže okoline/ Upoznavanje škole i radne okoline

1400

1470

-

2870

1400

980

980

3360

4.

Skrb o sebi

1050

735

490

2275

5.

Komunikacija

1400

980

980

3360

6.

Razvoj kreativnosti (likovna i glazbena)

700

735

-

1435

7.

Socijalizacija

350

245

245

840

8.

Organizirano provođenje slobodnog vremena

-

-

980

980

9.

Izobrazba

-

-

2940

2940

UKUPNO

8400

6125

7595

22120

Tablica 9. ODGOJNO OBRAZOVNE SKUPINE - PO SINJ KRONOLOŠKA DOB POLAZNIKA

BROJ SKUPINA

od 7 do 11 godina

1

od 11 do 14 godina

1

od 17 do 21 godina

1

Tablica 10. GODIŠNJI PLAN RADA RO I OOS PREMA KRONOLOŠKOJ DOBI (FOND PLANIRANIH SATI) - PO SIN ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE - SINJ Redni broj

NAZIV PODRUČJA

7-11

11-14

17-21

UKUPNO

1.

Tjelesna i zdravstvena kultura

210

140

210

560

2.

Radni odgoj

140

210

-

350

3.

Upoznavanje škole i uže okoline/ Upoznavanje škole i radne okoline

140

140

105

385

10


4.

Skrb o sebi

105

210

70

385

5.

Komunikacija

140

140

105

385

6.

Razvoj kreativnosti (likovna i glazbena)

70

210

-

280

7.

Socijalizacija

45

35

35

175

8.

Organizirano provođenje slobodnog vremena

-

-

105

105

9.

Izobrazba

-

-

420

420

UKUPNO

840

1085

1050

2975

Tablica 11. NIŽI RAZREDNI ODJELI – SPLIT Učenici nižih razreda nalaze se u jednom kombiniranom razrednom odjelu. NAZIV PREDMETA

III. RAZRED

IV. RAZRED

UKUPNO

Hrvatski jezik

210

175

385

Likovna kultura

70

70

140

Glazbena kultura

35

35

70

Matematika

140

140

280

Priroda i društvo

105

105

210

Tehnička kultura

-

70

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

70

70

140

Izborni

70

70

140

INA

35

35

70

UKUPNO

735

805

11

1540


Tablica 12. VIŠI RAZREDNI ODJELI – SPLIT Šest učenika viših razrednih odjela nalaze se u skupinama s učenicima polaznicima programa odgojno obrazovnih skupina: NAZIV PREDMETA

V. RAZRED

VI. RAZRED

VII. RAZRED

VIII. RAZRED

UKUPNO

Hrvatski jezik

140

140

140

140

560

Likovna kultura

70

70

70

70

280

Glazbena kultura

70

70

35

35

210

Matematika

140

175

105

105

525

Priroda i društvo

140

175

-

-

315

Priroda

-

-

105

105

210

Društvo

-

-

105

105

210

Tehnička kultura

140

140

175

175

630

Tjelesna i zdravstvena kultura

70

70

70

70

280

Izborni

70

70

70

70

280

INA

70

35

35

35

175

UKUPNO

910

945

945

945

3745

Tablica 13. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVE PO RAZREDNIM ODJELIMA, BROJ SATI STRUČNE PRAKSE I KONZULTACIJA ZA ZAVRŠNI ISPIT OD I. DO III. RAZREDA NAZIV PREDMETA

I. RAZRED

II. RAZRED

III. RAZRED

UKUPNO

Hrvatski jezik

105

105

96

306

Etika i kultura

35

35

32

102

Politika i gospodarstvo

-

35

32

67

12


Matematika

105

105

64

274

70

70

64

204

105

105

96

306

Vjeronauk

35

35

32

102

Strukovna praksa

490

490

672

1652

Konzultacije za završni ispit

-

-

32

32

UKUPNO

945

980

1120

3043

Tjelesna i zdravstvena kultura Tehnologija zanimanja

Stručna praksa odvija se na sljedećim lokacijama: 1. Pomoćni kuhar – školska kuhinja (voditelj Mira Maretić) 2. Pomoćni soboslikar – školska radionica (voditelj Dražen Jurić) 1.5.1. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE Detaljni plan izvannastavnih aktivnosti i izvanučioničke nastave sastavni je dio školskog kurikuluma za 2016./2017. godinu. Tablica 14. IZVANUČIONIČKI SADRŽAJ

RAZRED ILI SKUPINA

VREMENIK

NOSITELJ

NAPOMENA

Jednodnevni ili poludnevni izlet

svi

V. i VI. mjesec

svi učitelji

Detaljni plan se izrađuje u V. mjesecu

Obilježavanje „Dječjeg tjedna“

svi

X. mjesec

Posjet Antoničinom mlinu – Žrnovnica

OOS

X. mjesec

Posjet Centru za odgoj i obrazovanje “Šibenik”

sportske sekcije

V. mjesec

13

Tartaglija, Bogdanić Štambuk Rosić, Marinović Anđel

Suradnja s društvom „Naša djeca“

I. Lisica, Gaćina

Dan Centra “Šubićevac”


Posjet Centru za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj”

dramska sekcija

XI. mjesec

Marinović Anđel

Posjet udruzi “Anđeli”

XI. OOS

XII. mjesec

Rosić

Odlazak u Zajednicu tehničke kulture

učenici prema dogovorenom rasporedu

tijekom cijele školske godine

učitelji prema dogovorenom rasporedu

Prigodni nastupi i izložbe

učenici prema predviđenom planu

tijekom cijele školske godine

učitelji po zaduženju i programu

Posjet školama

učenici prema predviđenom planu

tijekom cijele školske godine

učitelji po zaduženju i programu

Obuka neplivača (ŠC bazeni Poljud)

učenici prema predviđenom planu

tijekom cijele školske godine

Gaćina

Smotre učeničkih zadruga

Učenička sekcija

prema Nacionalnom planu učeničkih zadruga

Tadić, Škaro, Milardović Šarić

Odlazak na kupališta

učenici prema predviđenom planu sukladno potrebama

IX. i X. mjesec

razrednici i učitelji PSP-a

Posjet zračnoj luci, trajketnoj luci, autobusnim postajama

učenici prema predviđenom planu

tijekom cijele školske godine

razrednici i učitelji PSP-a

Odlazak u trgovine, trgovačke centre, na tržnice i ribarnicu

učenici prema predviđenom planu

tijekom cijele školske godine

razrednici i učitelji PSP-a

14

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Dramska sekcija, školski zbor, učenička zadruga


Sportska natjecanja u plivanju i atletici

VRO, SSŠ

X. i XI. mjesec

Gaćina

Posjet muzejima

RO i NSŠ

tijekom cijele školske godine

Radun

RO

tijekom cijele školske godine

razrednik A. Lisica

Posjet Gradskom kazalištu lutaka

Posjet Gradskoj knjižnici "Marko Marulić"

I., II. i III. razred NSŠ

X. i III. mjesec

V. Tomić

Odlazak na „Gastro sajam“

RO, NSŠ

XI. mjesec

A.Lisica

Odlazak na školski prometni poligon

učenici prema predviđenom planu

tijekom cijele školske godine

D. Jurić

Odlazak u maslinik

svi

XI. mjesec

Maričić

Odlazak u Bowling Centar Octopus SPLIT

XV. OOS

tijekom cijele školske godine

Gaćina

Odlazak u ŠC bazeni Poljud

XII. OOS

tijekom cijele školske L. Amižić godine

Projekcije u Cineplex City Center One, Split

VRO i SSŠ

I. mjesec

D. Jurić, Matković

Posjet udruzi „Most“

II. SKUPINA RO

XII. mjesec

A. Lisica, Matas

Misa u Župi Marije Pomoćnice, Kman

svi

31. 01. 2017.

svi učitelji

15

Međunarodni dan školskih knjižnica, Međunarodni dan dječje knjige


1.5.2. IZBORNA NASTAVA Vjeronauk je izborna nastava za učenike NRO, VRO i SSŠ. Nastavom vjeronauka časna sestra Filipa Dominiković je zadužena s pola satnice (10 sati tjedno). Učenicima u OOS i RO omogućen je vjerski odgoj koji je primjeren njihovim sposobnostima, a organiziran je za učenike prvopričesnike ili krizmanike kroz 2 sata tjedno.

Tablica 15. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI

Rimokatolički vjeronauk

NAZIV PROGRAMA

Vjerski odgoj

UKUPNO

RAZRED

BROJ UČENIKA

IZVRŠITELJ PROGRAMA

SATI TJEDNO

GODIŠNJE

učenici na inicijalnoj procjeni

9

2

70 (35+35)

VRO V. i VI. razred

4

2

70

2

70

časna sestra Filipa Dominiković

VI., VII. i VIII. razred

5

I., II. i III. razred, SSŠ

4

1

35

OOS

5

1

35

32

8

350

16


1.5.3. PLAN “STALNIH“ IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI Tablica 16.

NAZIV PROGRAMA

BROJ UČENIKA

BROJ SATI TJEDNO

BROJ SATI GODIŠNJE

IZVRŠITELJ PROGRAMA

NAPOMENA

Obuka neplivača

11

2

70

Gaćina

Izvanučionička aktivnost

Provodi se u PSP-u

Dramska sekcija

po potrebi

4

140

Taraglia, Bogdanić Štambuk

Pjevački zbor

18

2

70

Čudina

Provodi se u PSP-u

Grupa za vizualni identitet škole

12

2

70

Radun

Provodi se u PSP-u

Sekcija za izradu nakita i ukrasnih predmeta

8

2

70

Milardović Šarić

Provodi se u PSP-u

Likovnosuvenirska sekcija

8

2

70

Škaro

Provodi se u PSP-u

Maslinarska sekcija „Mladi maslinari“

6

2

70

Tadić

Provodi se u PSP-u

17


1.5.4. ODGOJNO-OBRAZOVNA POTPORA Oblici odgojno-obrazovne potpore: - Produženi stručni postupak - Edukacijsko-rehabilitacijski postupci - Rehabilitacijski programi (programi senzorne integracije, socijalnog rada, logopedske terapije, odgoja i edukacijske rehabilitacije i psihološke podrške, provode se sukladno iskazanim potrebama, proizašlim iz Nalaza i mišljenja prvostupanjskog nadležnog tijela vještačenja, preporuke stručnih radnika na timovima ili timu za procjenu potrebe za uslugama psihosocijalne podrške, obvezno uz primjereno rješenje nadležnih centara za socijalnu skrb).

1.5.5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE DJELATNOSTI ŠKOLE Tablica 18.

MJESEC

BROJ UČENIKA

SADRŽAJ

NOSITELJ AKTIVNOSTI

X.

Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje Dječji tjedan

7–8

Tartaglia Bogdanić Štambuk

X.

Smotra učeničkog zadrugarstva

2

Tadić, Milardović Šarić

10 - 15

radna skupina zadužena za priredbe i izložbe, dramske sekcije, članovi učeničke zadruge

svi

učitelji tjelesne i zdravstvene kulture, radne grupe po zaduženjima

XII.

Božićna priredba, Sv. Nikola, Sv. Lucija, izložbe učeničkih radova (učenička zadruga)

I.

Dan hrvatskog sporta Sveti don Bosco – misa u Crkvi Marije Pomoćnice, proslava Dana centra

II.

posjet gradskoj knjižnici, izlaganje keramičkih radova u Etnografskom muzeju

svi polaznici PSP-a

18

Radun


III.

Pozdrav proljeću – aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana pokreta prijatelja prirode,

svi

Matas, radna grupa za organizaciju izložbi, članovi učeničke zadruge

Lijepa naša, Uskrs , izložbe

IV.

Dan planeta Zemlje

OOS

članovi učeničke zadruge, dramska sekcija

Međunarodni dan obitelji (izložba likovnih radova),

OOS

Radun

V.

proslava Sv. Duje

svi

svi učitelji

Izleti, završna priredba, izložba učeničkih radova

svi

razrednici i učitelj PSP-a, radne skupine

VI.

NAPOMENA: U predviđenim aktivnostima surađujemo s raznim udrugama, društvima, školama, srodnim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, o čemu vodimo slikopis.

1.6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE Tablica 19.

MJESEC

IX.

ZADACI

VREMENIK

Dostava popisa djece/učenika koji završavaju osmi razred HZZ (odsjeku profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja)

19

do kraja rujna

NOSITELJ AKTIVNOSTI

razrednici


XI.

Kompletiranje dokumentacije - Objedinjeno mišljenje članova razrednog vijeća - Objedinjena mišljenja članova Stručnog povjerenstva - Pojedinačna mišljenja članova Stručnog povjerenstva - Upitnik za razrednika - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o psiho-fizičkom stanju djeteta/učenika

do kraja studenoga

Informiranje - upoznavanje učenika sa ponuđenim zanimanjima - roditeljski sastanak

tijekom II. polugodišta

V.

Odlazak učenika na obradu u Hrvatskom zavod za zapošljavanje

prema terminu HZZ

VI.

Sastanak sa stručnim timom HZZ (prema potrebi)

svibanj

članovi Stručnog povjerenstva, članovi razrednog vijeća

razrednici, stručna služba

razrednici, roditelji, po potrebi članovi Školskog povjerenstva

stručni tim HZZ i stručna služba škole

1.6.1. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA Tablica 20.

ZADACI

VREMENIK

NOSITELJ AKTIVNOSTI

izrada mišljenja stručnih radnika

tijekom cijele godine, osobito nakon inicijalne procjene i na kraju školske godine

razrednici

kompletiranje učeničkih dosjea, kontakti (pismeni i usmeni) s centrima za socijalnu skrb i osnovnim školama, sazivanje stručnih timova

IX. mjesec

razrednici

20


unošenje podataka u registar i matične knjige (novoupisani učenici)

IX. mjesec X. mjesec

razrednici

predaja godišnjih programa rada, izrada individualiziranih programa

IX. mjesec

svi učitelji

izrada individualiziranih programa

IX. i X. mjesec

svi učitelji

izrada tabeliranih podataka, statistička obrada

IX. i X. mjesec

voditelj Odjela

unošenje podataka u dnevnike i imenike rada

IX. i X. mjesec

svi učitelji

izrada godišnje satnice (rasporeda), izrada plana dežurstava, izrada školskog kurikuluma, izrada godišnjeg plana i programa Odjela vođenje dnevnih i tjednih priprema za izvođenje neposrednog rada s učenicima

satničar, VIII. i IX. mjesec

voditelj Odjela u suradnji s učiteljima

tijekom školske godine

svi učitelji

pisanje sinteza mišljenja za učenike koji završavaju školovanje

V. mjesec

stručni timovi

unošenje podataka u e-maticu i ažuriranje istih

tijekom cijele školske godine

zaduženi učitelj

ispisivanje svjedodžbi, zaključivanje dnevnika i imenika, školskih registara, matičnih knjiga, pisanje završnih mišljenja

VI. mjesec

razrednici

izrada programa volontera i pomoćnika u nastavi

tijekom cijele godine

mentori, voditelj Odjela

kompletiranje učeničkih dosjea, evaluacije na kraju školske godine

VI. mjesec

učitelji

21


1.7. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA Tablica 21.

SADRŽAJ

zdravstveni pregledi konstantan zdravstveni nadzor, svi programi preventivnog djelovanja, učeničko procjepljivanje, pregledi: sistematski, sanitetski pregledi učenika ugostiteljske struke u SSŠ, učenika osnovne škole

BROJ UČENIKA

svi učenici

provođenje zdravstvenog odgoja i obrazovanja predavanja zdravstvenog djelatnika: Svjetski dan zdravlja, Ovisnosti (pušenje, alkohol, droga), Kako iskazati bol - pogodi gdje me boli – igre,

prehrana učenika užina u jutarnjoj smjeni, ručak za učenike PSP-a užina za učenike PSP-a

BROJ SATI

50

10

20

Tjedan djeteta

savjetodavni rad - grupni i individualni rad s roditeljima/skrbnicima djece koja imaju probleme u socijalizaciji i adaptaciji - po mogućnosti, kontinuirana podrška roditeljima/skrbnicima i njihovoj djeci/štićenicima

GODIŠNJI

prema potrebi

svi učenici 50 50

22

300

tijekom nastavne godine

NOSITELJ AKTIVNOSTI

medicinske sestre Centra, školska liječnica

vanjski suradnici, psiholozi, medicinske sestre Centra, voditelj radionica razrednici

psihijatar dr. sc. Krnić - vanjski suradnik, stručni radnici iz Odjela za psihosocijanu podršku

osoblje kuhinje, medicinska sestra, ekonom, glavni kuhar, voditelj Odjela smještaja


socijalna zaštita pripremanje i analiza podataka o socijalnim prilikama obitelji, upućivanje roditelja na njihova zakonska prava

svi učenici

tijekom nastavne godine

socijalni radnici Centra, razrednici

organizirani prijevoz učenika uz pomoć lokalnih zajednica Splita i Omiša, Crvenog križa Grada Kaštela i Solina, dio roditelja (potpisivanjem ugovora s prijevoznikom) osigurava prijevoz svoje djece od kuće do Centra i obrnuto

59

tijekom nastavne godine

vozači i pomoćnici u pratnji

informacije za roditelje

svi roditelji/ skrbnici

tijekom nastavne godine

razrednici

23


1.8. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE Tablica 22.

Redovita nastava

Produženi stručni postupak

Rad razrednika

Posebni poslovi

Izborna nastava

vizuelni identitet škole, ŽSV, sportski klub, Poduka plivanja, kineziterapija, učenička zadruga, zbor, stručna praksa

INA

posebna odgojno- obrazovna potpora

Neposredni rad

Ostali poslovi

tjedno

godišnje

1.

RADOMIRA ŠIMUNDIĆ

I. OOS

22

-

1

1

-

-

-

1

24

16

40

1400

2.

ŽELJANA ČAPLJA

II. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

3.

NATALI ŠARIĆ

III. OOS

21

-

1

-

-

-

2

-

24

16

40

1400

4.

JOZICA LOZOVINA Z. NIKOLANA ROIĆ

IV. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

5.

TINA ŠTAMBUK BOGDANIĆ

V. OOS

21

-

1

-

-

-

2

-

24

16

40

1400

6.

IVANA TOMIĆ

VI. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

7.

MARINA MATIJEVIĆ

VII. OOS

22

-

1

1

-

-

-

-

24

16

40

1400

8.

SNJEŽANA SMOJE

VIII. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

9.

IVANA ŠUŠIĆ

VIII. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

Redni broj

Ime i prezime učitelja

24

(KOLEKTIVNI UGOVOR, E-MATICA, ŽSV, POVJERENSTVO, RADNIČKO VIJEĆE)

Razred/skupina/ nastavni predmet

UKUPNO


10.

ŽANA TARTAGLIA

X. OOS

21

-

1

-

-

-

2

-

24

16

40

1400

11.

LARA ROSIĆ

XI. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

12.

LARA AMIŽIĆ

XII. OOS

22

-

1

1

-

-

-

-

24

16

40

1400

13.

JELENA JAKIĆ

XIII. OOS

21

-

1

2

-

-

-

-

24

16

40

1400

14.

MIRELA VUKOVIĆ

XIV. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

15.

ANKICA MAROVIĆ

XV. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

MORANA MIMICA

XVI. OOS

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

16. 17.

KATICA RODIĆ

I. RO

21

-

1

2

-

-

-

-

24

16

40

1400

18.

JADRANKA BARTIČEVIĆ

II. RO

21

-

1

2

-

-

-

-

24

16

40

1400

19.

MARIJA OROŠNJAK

III. RO

19

-

1

-

-

-

-

24

16

40

1400

SUZANA BRADARIĆ ŠLUJO

IV. RO

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

SANJA MATAS

V. RO

23

-

1

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

ANA MARIČIĆ

VI. RO

22

-

1

1

-

-

-

-

24

16

40

1400

-

-

-

-

24

16

40

1400

20. 21. 22. 23. 24.

KU+RV

2+3

KU

ANTONIETA LISICA VEDRANA TOMIĆ

25. GORDANA MARINOVIĆ ANĐEL 26. ANTONIA ŠKARO

VII. RO

21

-

1

NSŠ

9

13

2

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

NRO

18

-

2

-

-

-

-

4

24

16

40

1400

I. PSP

-

25

-

-

-

-

-

-

25

15

40

1400

2

25


27.

JELENA TADIĆ

II. PSP

-

23

-

2

-

-

-

-

25

15

40

1400

III. PSP

-

25

-

-

-

-

-

-

25

15

40

1400

MIRNA MATKOVIĆ

IV. PSP

-

23

-

-

-

-

-

25

15

40

1400

LUIZA MILAS

V. PSP

-

25

-

-

-

-

-

-

25

15

40

1400

IVAN LISICA

TZK

23

-

-

-

-

-

1

-

24

16

40

1400

JOŠKO GAĆINA

TZK

18

-

-

-

-

-

-

24

16

40

1400

-

-

21

19

40

1400

28. IVANKA MILARDOVIĆ ŠARIĆ 29. 30. 31.

KV

2

ŠSD + PL. + KIN

32.

2+2+2 VIŠ

33.

LOVORKA RADUN

LK, RLK

17

2

-

-

-

34.

DRAŽEN JURIĆ

TK, STR. PRAKSA

23

-

-

-

-

-

-

-

23

17

40

1400

35.

FILIPA č.s. DOMINIKOVIĆ

VJERSKIODGOJ/ VJERONAUK

-

-

-

-

10

-

-

-

10

10

20

700 1400

2

BRANKA MATOŠIĆ z. ANA ČUDINA 37. TAMARA ŠUŠNJARA

GK

18

2

-

-

-

-

I. OOS

23

-

1

-

-

38. LIDIJA DOMAZET

II. OOS

23

-

1

-

21

-

1

-

12,5

-

36.

39. SNJEŽANA RATKOVIĆ 40. ANA RIMAC

ZBOR

SKUPINA RO PSP

26

-

22

18

40

-

2 -

-

24

16

40

1400

-

-

-

-

24

16

40

1400

2

-

-

-

-

24

16

40

1400

-

-

-

-

-

12.5

7.5

20

700


1.8.1. PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Redovita stručna usavršavanja odvijaju se kroz stručne aktive, predavanja i radionice. Stručna tijela Odjela dužna su pratiti i razvijati suvremene pristupe koji se odnose na rad s učenicima, kao i evaluirati postignuća i učinke. Redovito praćenje stručne literature predstavlja radnu obvezu, koja ulazi u 40satno radno vrijeme i može se smatrati permanentnim individualnim stručnim usavršavanjem. Djelatnici se upućuju na stručna usavršavanja prema interesima i potrebama Ustanove. Svi stručni radnici čine Stručno vijeće Centra. Prema užoj stručnoj djelatnosti formiraju se Stručni aktivi (SA). Članovi Stručnog aktiva su ujedno i članovi Učiteljskog vijeća. -

SA OOS učenika mlađe dobi ......................…... Ivana Šušić SA OOS učenika starije dobi ............................ Morana Mimica SA RO ………………………………………... Ana Maričić SA učitelja odgojnih područja ............................ Joško Gaćina SA SSŠ ..........................................................….Vedrana Tomić SA PSP………………………………………... Antonia Škaro

1.8.2. PODACI O STRUČNIM RADNICIMA ZAPOSLENIM U ŠKOLI, U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. PODACI O UČITELJIMA I ODGAJATELJIMA

LARA AMIŽIĆ

1971.

18

dipl. defektolog – socijalni pedagog

VSS

učitelj

JADRANKA BARTIČEVIĆ

1953.

39

prof. defektolog

VSS

učitelj

SUZANA BRADARIĆ ŠLUJO

1979.

10

dipl. učitelj

VSS

učitelj

27

NAPOMENE

RADNO MJESTO

ZVANJE

STRUČNA ŠKOLSKA SPREMA

STAŽ

IME I PREZIME

GODINA ROĐENJA

Tablica 23.


LUIZA MILAS

1953.

35

dipl. defektolog

VSS

učitelj u PSP-u

ANTONIA ŠKARO

1984.

4

mag. defektolog

VSS

učitelj u PSP-u

ŽELJANA ČAPLJA

1974.

16

prof. defektolog

ANA ČUDINA

1987.

3

mag. glazbene kulture

VSS

učitelj glazbene kulture

FILIPA DOMINIKOVIĆ

1954.

33

dipl. kateh.

VSS

vjeroučitelj

VSS

učitelj

1980.

12

dipl. učitelj s pojačanim programom iz hrvatskog jezika

ANA GAĆINA

1979.

12

prof. logoped

VSS

učitelj

JOŠKO GAĆINA

1978.

12

prof. fizičke kulture

VSS

učitelj TZK

DRAŽEN JURIĆ

1967.

16

prof. politehnike

VSS

učitelj tehničke kulture i voditelj stručnih predmeta i prakse u SSŠ

JELENA JAKIĆ

1981.

8

dipl. učitelj

VSS

učitelj

ANITA LIVAJIĆ

1978.

13

prof. rehabilitator

VSS

učitelj

ANTONIETA LISICA

1957.

35

dipl. defektolog

VSS

učitelj

IVAN LISICA

1981.

7

prof. fizičke kulture

VSS

učitelj TZK

28

½ radnog vremena duže bolovanje

LIDIJA DOMAZET

određeno radno vrijeme

učitelj

rodiljni dopust

VSS


7

ANKICA MAROVIĆ

1959.

31

dipl. defektolog

VSS

učitelj

SANJA MATAS

1963.

23

dipl.defektolog – nastavnik razredne nastave

VSS

učitelj

MIRNA MATKOVIĆ

1953.

40

nast. matematike i fizike

VŠS

učitelj u PSP-u

VSS

učitelj

učitelj

MARINA MATIJEVIĆ

1981.

11

dipl. učitelj s pojačanim programom iz engleskog jezika

BRANKA MATOŠIĆ

1962.

28

prof. glazbene kulture

VSS

učitelj glazbene kulture

ANA MARIČIĆ

1978.

11

mag. defektolog

VSS

učitelj

IVANKA MILARDOVIĆ ŠARIĆ

1967.

23

dipl. defektolog

VSS

učitelj u PSP-u

MORANA MIMICA

1978.

11

prof. rehabilitator

MARIJA OROŠNJAK

1952.

43

dipl. defektolog

VSS

učitelj

ANA RAKO

1983.

8

dipl. učitelj

VSS

učitelj

SNJEŽANA RATKOVIĆ

1954.

37

prof. defektolog

VSS

učitelj

KATICA RODIĆ

1957.

34

prof. defektolog

VSS

učitelj

LARA ROSIĆ

1974.

17

dipl. učitelj

VSS

učitelj

SNJEŽANA SMOJE

1980.

8

mag. defektolog

VSS

učitelj

IVANA ŠUŠIĆ

1977.

9

dipl. defektolog surdoaudiolog

VSS

učitelj

29

učitelj

rodiljni dopust

VSS

određeno radno vrijeme

VSS

određeno radno vrijeme

1978.

dipl. učitelj s pojačanim programom iz hrvatskog jezika

duže bolovanje

GORANA MARINOVIĆ ANĐEL


mag. defektolog

1975.

11

dipl. učitelj

VSS

učitelj

1978.

11

dipl. učitelj

VSS

učitelj

JELENA TADIĆ

1970.

18

nastavnik razredne nastave

VŠS

učitelj u PSP-u

ŽANA TARTAGLIA

1976.

12

dipl.učitelj

VSS

učitelj

IVANA TOMIĆ

1986.

3

mag. filozofije pedagogije – mag. edukacije

VSS

učitelj učitelj u PSP-u 0,5, nastavnik općih obrazovnih predmeta u SSŠ 0,5

VEDRANA TOMIĆ

1967.

21

prof. defektolog

MIRELA VUKOVIĆ

1962.

14

dipl. defektolog

MELITA JUGOV

1981.

8

mag. defektolog

VSS

učitelj

JOZICA LOZOVINA

1986.

5

mag. socijalne pedagogije

VSS

učitelj

LOVORKA RADUN

1984.

1

mag. edukacije likovne kulture i likovne umjetnosti

VSS

učitelj likovne kulture

RADOMIRA ŠIMUNDIĆ

1978.

13

prof. rehabilitator

VSS

učitelj

ANA RIMAC

1984.

-

mag. defektolog

VSS

učitelj u PSP-u 0,5

30

učitelj

rodiljni dopust

VSS

rodiljni dopust

VSS

određeno radno vrijeme

TINA ŠTAMBUK TAMARA ŠUŠNJARA

VSS

određeno radno vrijeme

7

određeno radno vrijeme

učitelj

1971.

određeno radno vrijeme

NATALI ŠARIĆ


PODACI O RAVNATELJU, VODITELJU ODJELA I TAJNIKU

Snježana Čotić

1966.

STRUČNA SPREMA

ZVANJE

IME I PREZIME

STAŽ

GODINA ROĐENJA

Tablica 24.

19

prof. likovne kulture

Flora Gijevski

1956.

36

prof. defektolog

Mirjana Vrdoljak

1964.

20

dipl. pravnik

OBNAŠA DUŽNOST

VSS

ravnatelja

VSS

voditelja Odjela odgoja i obrazovanja

VSS

tajnika

1.9. ORGANIZACIJA RADA 1.9.1. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA - OŠ, SSŠ Tablica 26.

BROJ UČENIKA

SMJEŠTAJ U DOMU

BROJ UČENICA (Ž)

POLAZNICI U PSP-u

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

RAZREDNI UČITELJ

I. OOS

3

0

0

0

0

3

Radomira Šimundić

4

0

3

0

0

4

Željana Čaplja

5

0

1

3

0

3

Natali Šarić

4

0

2

0

0

3

Jozica Lozovina z. Nikolana Roić

II. OOS III. OOS

IV. OOS

31

POLUDNEVNI BORAVAK

PROGRAM

USLUGE IZ SUSTAVA SOCIJALNE SRBI


V. OOS

5

1

1

0

0

0

Tina Bogdanić Štambuk

VI. OOS

4

0

2

0

0

0

Ivana Tomić

VII. OOS

6

0

2

0

0

5

Marina Matijević

Kombinirani NRO

5

0

1

2

0

5

Gordana Marinović Anđel

VIII. OOS

5

0

1

1

0

5

Snježana Smoje

IX. OOS

5

0

1

1

0

4

Ivana Šustić

X. OOS

6

1

2

1

0

3

Žana Taraglia

XI. OOS

4

1

0

2

0

3

Lara Rosić

XII. OOS

6

1

0

3

0

0

Lara Amižić

Kombinirani VRO

6

3

1

3

0

1

Jelena Jakić

XIII. OOS/VRO

6

0

3

4

0

2

Mirela Vuković

XIV.OOS

5

0

3

1

0

2

Ankica Marović

XV. OOS

6

3

1

3

0

3

Morana Mimica

I. SKUPINA RO

7

0

3

3

0

2

Katica Rodić

II. SKUPINA RO

6

1

0

0

0

1

Jadranka Bartičević

III. SKUPINA RO

6

0

2

4

0

3

Marija Orošnjak

IV. SKUPINA RO

6

2

1

0

0

1

Suzana Bradarić Šlujo

32


V. SKUPINA RO

7

3

2

1

0

0

Sanja Matas

VI. SKUPINA RO

5

2

3

1

0

0

Ana Maričić

VII. SKUPINA RO

6

0

3

1

0

0

Antonieta Lisica

SSŠ SPLIT

BROJ UČENIKA

SMJEŠTAJ U DOM

BROJ UČENICA (Ž)

POLAZNICI U PSP-u

POLUDNEVNI BORAVAK

RAZREDNIK

UČITELJ U PSP-u

Tablica 27.

I. RAZRED

1

0

1

1

0

V. Tomić

M. Matković

II .RAZRED

2

1

0

2

0

V. Tomić

M. Matković

III. RAZRED

1

0

0

1

0

V. Tomić

M. Matković

PROGRAMI

. PO SINJ Tablica 28.

BROJ UČENIKA

SMJEŠTAJ U DOMU

BROJ UČENICA (Ž)

POLAZNICI U PSP-u

POLUDNEVNI BORAVAK

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

USLUGE IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

I. OOS

6

0

2

0

0

6

Tamara Šušnjara

II. OOS

6

0

1

0

0

2

Lidija Domazet

SKUPINA RO

9

0

4

0

0

2

Snježana Ratković

PROGRAMI

33

RAZREDNIK


PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK - PSP PRIKAZ SKUPINA U PSP-u SPLIT Tablica 29. SKUPINA

BROJ POLAZNIKA

KRONOLOŠKA DOB

VRIJEME BORAVKA

I.

5

7 - 11

12:30 – 16:15

Antonia Škaro

II.

5

9 - 11

12:30 – 16:15

Jelena Tadić

III.

6

14 - 16

12:30 – 16:15

Vedrana Tomić/ Ana Rimac

IV.

9

14 - 16

12:30 - 16:15

Luiza Milas

V.

8

17 - 20

12:30 – 16:15

Mirna Matković

VI.

8

17 - 21

12:30 – 16:15

Ivanka Milardović Šarić

UČITELJ

Skupine u PSP-u su formirane od učenika iz različitih odjela, podjednake kronološke dobi, interesa i sposobnosti. Provode se programi koji obuhvaćaju 5 područja rada:  pomoć u učenju  praktično-osobna kompetencija  spoznajno-društvena kompetencija  interesno-kreativna kompetencija  emocionalno-socijalna kompetencija. Cilj programa je maksimalno zadovoljavanje učeničkih potreba te osposobljavanje za što samostalniji, ispunjeniji i društveno koristan život u svojim obiteljima, radnoj i društvenoj okolini. Broj sati u pojedinim skupinama iz navedenih područja ovisi o potrebama i interesima učenika te ih svaki voditelj skupine samostalno određuje prema tjedno planiranom broju sati za svako pojedino područje. U PSP-u se izvode i izvannastavne aktivnosti te se organiziraju interesne skupine. 1.9.2. ORGANIZACIJA SMJENE U školskoj godini 2016./2017. nastava u PSP-u je organizirana kroz dvije smjene (jutarnja - kad se odvija nastava; poslijepodnevna – u PSP-u). A smjena od 8:00 do 12:30 sati B smjena od 12:00 do 16:15 sati

34


Tijekom velikog odmora (10:25 - 10:40) svi razrednici dežuraju sa svojim razrednim odjelom ili odgojno–obrazovnom skupinom. Programi rehabilitacije i izvannastavnih aktivnosti organizirani su tijekom poslijepodneva, a iznimno kroz jutro (ovisno o potrebama djece). Dežurstva su organizirana prije početka nastave (7:30 – 8:00) i nakon nastave (12:30 – 13:00). 1.9.3. KALENDAR RADA ŠKOLSKE GODINE Tablica 30 a KALENDAR POČETAK

KRAJ

Nastavna godina

5. rujna 2016.

14. lipnja 2017.

Nastavna godina za završne razrede

5. rujna 2016.

19.svibnja 2017.

I. polugodište

5. rujna 2016.

23. prosinca 2016.

Zimski odmor učenika

27. prosinca 2016.

11. siječnja 2017.

Proljetni odmor učenika

13. travnja 2017.

21. travnja 2017.

Ljetni odmor učenika

16. lipnja 2017.

do početka sljedeće nastavne godine

Tablica 30 b RADNI DANI PO DANIMA I MJESECIMA MJESEC

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

UKUPNO

Rujan

4

4

4

4

4

20

Listopad

5

4

4

4

4

21

Studeni

4

4

5

4

4

21

Prosinac

3

3

3

4

4

17

Siječanj

3

3

2

3

3

14

Veljača

4

4

4

4

4

20

Ožujak

4

4

5

5

5

23

Travanj

3

3

3

2

2

13

Svibanj

4

5

5

4

4

22

Lipanj

2

2

2

2

2

10

UKUPNO

33

36

37

36

36

181

35


DRŽAVNI PRAZNICI I BLAGDANI DATUM

BLAGDAN / PRAZNIK

08. 10. 2016.

Dan neovisnosti

01. 11. 2016.

Svi sveti

25. 12. 2016.

Božić

26. 12. 2016.

Sv. Stjepan

31. 12. 2017.

Nova godina

06. 01.2017.

Sveta tri kralja

16. 04. 2017.

Uskrs

17. 04. 2017.

Uskrsni ponedjeljak

01. 05. 2017.

Praznik rada

15. 06. 2017.

Tijelovo

22. 06. 2017.

Dan antifašističke borbe

25. 06. 2017.

Dan državnosti

05. 08. 2017.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

15. 08. 2017.

Velika Gospa

Tablica 30 c RADNI I. polugodište

D AN I

I

TJEDNI

II. polugodište

Ukupno

dani

tjedni

dani

tjedni

dani

tjedni

79

16

102

20

181

36

NAPOMENA: 31. siječnja 2017. Dan Centra – nenastavni radni dan 7. svibnja 2017. Sv. Duje – nenastavni radni dan

36


1.9.4. PLAN RADA RAZREDNOG I UČITELJSKOG VIJEĆA Tablica 31.

MJESEC

VIII.

IX.

SADRŽAJ RADA Planiranje i programiranje rada Odjela, utvrđivanje rasporeda rada, planiranje školskog kurikuluma, Prvo učiteljsko vijeće Analiza anketa (izborna nastava, izvannastavne aktivnosti), sazivanje timova za donošenje individualnih programa rada (IOOP), programiranje rada škole (izrada školskog kurikuluma)

VREMENIK

IZVRŠITELJI

od 22.8. 2016. do 5.9. 2016.

ravnatelj voditelj Odjela

tijekom kolovoza, rujan

Stručni aktivi, voditelj Odjela, stručni radnici drugih odjela (po potrebi) razrednici, voditelj Odjela, strukovni učitelji, voditelji strukovne prakse stručni suradnici, učitelji, voditelj Odjela

X.

Organizacija završnih ispita u SSŠ

tijekom listopada

XI.

Analiza odgojnih situacija u razrednim odjelima i skupinama

kontinuirano

XII.

Izvješća o rezultatima odgojno-obrazovnog rada na kraju I. polugodišta, evaluacija postignuća – razredna vijeća; Organizacija rada za vrijeme zimskog odmora, edukativne radionice

od 15. 12. 2016. do 23. 12. 2016.

voditelj Odjela, svi stručni radnici

Drugo učiteljsko vijeće

siječanj

učitelji, voditelj Odjela

I.

37

NAPOMENA


II.

Stručni aktivi - aktualna problematika

tijekom mjeseca

IV.

Organizacija rada za vrijeme proljetnog odmora, edukativne radionice, organizirano provođenje slobodnog vremena za vrijeme učeničkih odmora

tijekom učeničkog odmora ili dijelom istog

V.

Organizacija i pedagoški poslovi vezani uz završetak školske godine Završni ispit u SSŠ

tijekom mjeseca

VI.

Evaluacije individualnih programa, podnošenje izvješća na sjednicama razrednih vijeća

od 1. 06. 2017. do 9. 06. 2017.

VIII.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma, upoznavanje s Kalendarom rada školske godine 2017./2018.

25. 08. 2017.

učitelji, stručni suradnici, voditelj Odjela voditelj Odjela

voditelj Odjela, stručni suradnici razrednici voditelji str. prakse voditelj Odjela, svi stručni radnici

voditelj Odjela

Tablica 32. PLAN RADA UČITELJA PODRUČJE RADA I. Poslovi pripreme i kontinuiranog vođenja dokumentacije

AKTIVNOSTI -

Izrada godišnjeg i mjesečnih planova i programa planiranje satnice

38

IZVRŠITELJI

VREMENIK

učitelji

rujan

učitelji

tijekom nastavne godine


II. Poslovi kontinuiranog praćenja postignuća i ponašanja učenika

-

evidentiranje i kontrola izvršenog rada (plan)

-

unošenje podataka o izostalim satovima

krajem svakog mjeseca

-

statistička obrada podataka na kraju nastavne godine i ispisivanje svjedodžbi (e-matica)

lipanj

-

evidentiranje suradnje s roditeljima i starateljima

-

-

tijekom nastavne godine

evidentiranje uspjeha učenika u pojedinim nastavnim predmetima upisivanje izvješća s razrednih vijeća u dnevnik rada

zapažanja o napretku učenika, održavanje stručnih timova s ciljem donošenja individualnih programa rada - organiziranje učeničkih izleta - posjet kinu i kazalištu - suradnja u organiziranju učeničkih priredbi - formiranje interesnih grupa i izbornih aktivnosti 1. Suradnja sa socijalnim radnikom - predlaganje posjeta roditelja - konzultacije u svezi s obrađenom socijalnom anamnezom - razmatranje socijalnih problema u razredu 2. Suradnja s ravnateljem, voditeljem i stručnim suradnicima - stručni timovi po potrebi - suradnja oko programiranja pojedinih nastavnih predmeta i područja - konzultiranje pri ispunjavanju učeničkih mapa 3. Suradnja s logopedom - praćenje i evidentiranje učenika uključenih u logopedsku terapiju 4. Suradnja sa psihologom i liječnikom

prosinac, travanj, lipanj

-

III. Izvanškolske aktivnosti

IV. Suradnja sa stručnim radnicima i službama

39

tijekom školske godine

učitelji

učitelji

tijekom nastavne godine

tijekom nastavne godine, po utvrđenom rasporedu i po potrebi


Suradnja sa širom sredinom Suradnja s obiteljima i skrbnicima

V. Rad u stručnim tijelima škole

- predlaganje učenika za testiranje i preglede - obavještavanje roditelja o postignutim rezultatima - popunjavanje učeničkih mapa dobivenim nalazima i mišljenjima 5. Suradnja sa susjednim školama, župnom crkvom i lokalnom zajednicom 6. Oblici suradnje - organiziranje roditeljskih sastanaka i individualni kontakti - predavanja za roditelje -

rad u Razrednom vijeću rad u Učiteljskom vijeću rad u stručnim aktivima rad u stručnim timovima

učitelji i drugi stručni radnici

tijekom školske godine

Tablica 33. PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

MJESEC

SADRŽAJ RADA

IX.

Sjednice Razrednih vijeća u OOS-a, NRO-a (formiranje skupina, podjela radnih prostora, osmišljavanje rehabilitacijskih sadržaja i INA)

XII.

Sjednice Razrednih vijeća po završetku prvog obrazovnog razdoblja (analiza uspješnosti odgojno-obrazovnog rada, prijedlozi i najbolja iskustva)

VI.

Sjednice Razrednih vijeća na kraju nastavne godine (analiza uspješnosti odgojno-obrazovnog rada, predlaganje učenika za određenu vrstu nagrade, organizacija daljnjeg rada)

VREMENIK

40

Početak nastavne godine

Tijekom mjeseca

Početkom mjeseca

IZVRŠITELJI predmetni učitelji, razrednici, stručni suradnici, voditelj Odjela

predmetni učitelji, voditelj Odjela, stručni suradnici

predmetni učitelji, voditelj Odjela, stručni suradnici


1.9.5. PLAN RADA VODITELJA ODJELA TE STRUČNIH SURADNIKA ŠKOLE Tablica 34. PLAN RADA VODITELJA ODJELA PODRUČJE DJELOVANJA

POSLOVI I ZADACI VODITELJA -

I. Planiranje i programiranje školske godine

-

-

-

II. Organizacijski poslovi

-

Izrada god. plana i programa škole za tekuću školsku godinu, administrativni poslovi upisa učenika, izrada statističke dokumentacije vezane uz početak školske godine, izrada zaduženja učitelja, timsko planiranje, izrada plana dežurstava, kompletiranje učeničkih mapa i evidencije učenika, prijedlog za nabavu udžbenika, časopisa i stručne literature za učitelje, skrb o pedagoškoj dokumentaciji, izrada prijedloga rasporeda rada učitelja (redovna nastava, INA, izborna nastava, dežurstva), izrada anketa za izbornu nastavu, INA, vjeronauk raspored zaduženja, organizacija tehničkih priprema za početak školske godine (podjela učionica), osiguravanje odgovarajućih nastavnih sredstva u specijaliziranim učionicama, praćenje i evidencija odsustva zaposlenika, raspored izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti te praćenje istih, organiziranje zamjena odsutnih djelatnika, analiza ostvarenja programskih zadaća (poslova), analiza organizacije rada i uvjeta Odjela, praćenje i unaprjeđivanje društvenih odnosa u razrednim odjelima, organiziranje i praćenje rada volontera, sudjelovanje u organizaciji kulturnih i javnih djelatnosti škole, planiranje i organiziranje izleta i ekskurzija učenika

41

IZVRŠITELJI satničar, stručni suradnici, voditelji stručnih aktiva, voditelj Odjela,

VREMENIK lipanj kolovoz rujan listopad tijekom nastavne godine

lipanj, kolovoz, rujan listopad

tijekom nastavne godine voditelji stručnih aktiva, tajnik, ravnatelj Centra, voditelj Odjela, učitelji


-

-

-

III. Pedagoškoinstrukcijski i savjetodavni rad

-

-

-

-

-

IV. -

-

Uvid u nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, obilazak učitelja i stručnih suradnika, s ciljem upoznavanja kvalitete rada djelatnika i pripremanja za neposredni rad, sudjelovanje u radu stručnih aktiva, sazivanje stručnih timova i praćenje njihovog rada, organiziranje Razrednih vijeća, savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i učiteljima, uvid i pomoć u izradi godišnjih i mjesečnih makro i mikro programa rada, savjetovanje u izradi individualnih programa rada, suradnja s primarnom zdravstvenom zaštitom, suradnja s djelatnicima Ureda državne uprave , dječjom pravobraniteljicom, CZSS, rad na ostvarenju radne atmosfere na bazi discipliniranog obavljanja zadataka, kao i na kodeksu ponašanja, suradnja sa stručnim, administrativnim i financijskim službama, uključivanje učenika u odgojne skupine, razredne odjele, praćenje propisa i zakonitosti rada, sudjelovanje u programu pedagoške, psihološke i defektološke opservacije učenika Izrada izvješća o radu, obrada statističkih podataka, analiza godišnjih makro programa učitelja, kao i mjesečnih programa, izrada, analiza i izvješća za potrebe Zavoda za školstvo i Zavoda za statistiku, analiza ostvarenja godišnjeg plana i programa škole i predlaganje zadataka za iduću školsku godinu, praćenje stručne literature, seminara, savjetovanja, organiziranje edukativnih radionica

42

stručni suradnici, voditelji aktiva, ravnatelj Centra, voditelj Odjela,

voditelj Odjela, prema potrebi (razrednici, stručni suradnici, ravnatelj Centra, voditelji stručnih aktiva)

tijekom školske godine

tijekom školske godine


V. Rad u str. tijelima šk.

-

-

Pripremanje i sudjelovanje u rada Učiteljsko vijeće (saziv sjednica, priprema, vođenje knjige zapisnika) Sazivanje i sudjelovanje u radu stručnih timova Sudjelovanje u radu stručnih aktiva škole i stručnih aktiva Centra Timski rad na projektima u školi

voditelj Odjela, prema potrebi (razrednici, stručni suradnici, ravnatelj Centra, voditelji stručnih aktiva)

rujan, prosinac, travanj, lipanj

tijekom nastavna godine

. VI. Suradnja s lokalnom zajednicom

-

VII. Rad s učenicima i roditeljima

-

-

Suradnja s Gradskim kotarom, crkvom i školama, suradnja s drugim organizacijama i institucijama koje pomažu u realizaciji programskih zadataka škole Ispitivanje interesa učenika, praćenje i analiza izostanaka učenika, uključivanje učenika u izvanškolske aktivnosti, praćenje razvoja i napredovanja učenika, rad na profesionalnom usmjeravanju učenika, prijam i prihvaćanje novoupisanih učenika, informativni razgovori s roditeljima i stručnim službama osnovnih škola, organiziranje i održavanje zajedničkih sastanaka s roditeljima na početku nove nastavne godine

voditelj Odjela, lokalna zajednica

voditelj Odjela, predmetni učitelji, voditelji PSP-a, roditelji učenika

tijekom godine

Tablica 35. PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA

MJESEC

IX.

SADRŽAJ RADA

IZVRŠITELJI

Usvajanje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017.

Ravnateljica Voditeljica

Izvješće o rezultatima rada škole na kraju I. Polugodišta

Ravnateljica Voditeljica

I. Proslava i obilježavanje Dana škole

43

Djelatnici, učenici škole


II.

Razmatranje i usvajanje završnog računa za proteklu godinu Donošenje financijskog plana Tekuća problematika

Ravnateljica Voditelj Računovodstva

VI.

Polugodišnje izvješće Tekuća problematika

Ravnateljica Voditeljica

Razmatranje i usvajanje izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017. Tekuća problematika

Ravnateljica Voditeljica

VIII.

2. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 1. Opremanje učionica novim namještajem i pripadajućom opremom i didaktičkim materijalom. 2. Oplemenjivanje i uređenje okoliša škole i doma. 3. Uređenje i sanacija preostalih sanitarnih čvorova i sanacija krova. 4. Keramički i ličilački radovi u svim odjelima. 5. Oprema učionica i zbornice ICT opremom.

3. PEDAGOŠKI RAZVOJNI PLANOVI I CILJEVI a) RAZVOJNI PLANOVI -

-

-

Organizirati rad temeljem na pluralizmu koji se iskazuje kroz izbor aktivnosti, nastavnih sadržaja i načina rada; Poticati drugačije pristupe problemima kroz: a) udruživanje s privatnim sektorom, nevladinim udrugama, kako bi se pronašao dodatni izvor financiranja u svrhu poticanja projekata koji bi osuvremenili stručni rad s našim korisnicima, b) udruživanje s partnerskim ustanovama (u regiji, županiji i van zemlje) zainteresiranim za slične teme u budućim projektima; Omogućiti stručnim radnicima stjecanje novih kompetencija, kao što je upotreba suvremene informacijske tehnologije (ICT) koja će se implementirati u rad ili pripreme za rad s korisnicima; Poticati komunikacijske vještine među zaposlenicima (naročito prilikom rada u timu); Omogućiti uvođenje supervizijskih skupina (profesionalni razvoj);

44


-

-

Poticati praćenje suvremenih trendova u pristupu odgoju i obrazovanju (praćenje stručne literature); Iznaći mogućnost nabavke novije stručne literature te istu učiniti dostupnom stručnim radnicima; Zalagati se da što više djece ostane u svojim prirodnim sredinama na način da podupremo roditelje i njihove udruge u traženju svojih prava (daljnji rad u provođenju deinstitucionalizacije); Zalagati se za provođenje edukativnih radionica u svrhu primjene stečenih znanja u direktnom radu s našim polaznicima; Podupirati volonterski rad; Poticati izradu projekata; Angažirati naše korisnike u javnom i kulturnom životu grada Splita; Nabaviti suvremenu didaktičku opremu; Razvijati strukovno obrazovanje sukladno potrebama tržišta rada, posebno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odakle potječu korisnici i njihove obitelji; Ostvarivati suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Stručnim županijskim vijećem grada Splita; Osuvremeniti INA novim sadržajima i temama (radionice za samozastupanje, radionice za podizanje samopoštovanja, psihodrama, stop nasilju i sl.); Uključiti učenike u rad različitih udruga van Centra; Unaprijediti sposobnost upotrebe E-učenja i njegovog integriranja u poučavanje i učenje; Utvrditi potrebne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju (učitelji razredne nastave) te shodno tome omogućiti doškolovanje; Osigurati podršku učenicima integriranim u redovno obrazovanje restrukturiranjem i edukacijama; Poboljšati suradnju s roditeljima te ih pridobiti za partnerstvo; Pojačati ekološku svijest učenika formiranjem ekološke radionice ili sekcije; Iznalaženje mogućnosti da Centar dobije status vježbaonice za studente; Osuvremeniti nastavne planove i programe; Unaprijediti timski pristup radu s učenicima (izrada IOOP-a kao osnove za učenje); Podupiranje i sudjelovanje u integraciji učenika u redoviti sustav; Izvoditi terensku nastavu i korelirati nastavne predmete; Omogućiti čuvanje učeničkih mapa – osobnih podataka; Poticati trajno usavršavanje i profesionalni razvoj zaposlenih; Podizati razinu kvalitete ostvarivanja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih zadataka; Poticati izradu diferencijalnih programa s ishodištima usmjerenim na kompetencije i osposobljavanje djece za ovladavanje životnih vještina; Uvesti samovrednovanje (sustavno trajno praćenje, analiziranje i preispitivanje vlastite prakse); Zadovoljavanje minimalnih standarda – materijalnih, kadrovskih (zamjene nenazočnih djelatnika) i drugih uvjeta propisanih standardima kvalitete.

45


b) CILJEVI (REZULTATI) -

Razvijati individualne i osobne kompetencije svakog korisnika u skladu s njegovim mogućnostima, interesima i potrebama; Omogućiti zadovoljstvo i sigurnost korisnika i njihovih roditelja/skrbnika; Pridonositi ugledu ustanove u javnom životu i šire; Osigurati pozitivno ozračje u svrhu sprječavanja ovisnosti; Partnerstvo, suradnja, razmjena iskustava i timski rad; Potpuna informatizacija škole uvođenjem računala i LCD projektora u svakoj učionici; Organiziranje seminara i radionica (samoorganiziranje po aktivima) za primjenu računala i multimedije; Stručni aktivi, kao zajednice učitelja koje uče (donošenje godišnjih programa i vrednovanje postignuća na kraju školske godine).

Misija škole: Mi smo škola ljubavi - dom u kojem će se sva djeca osjećati prihvaćeno, voljeno, poštovano i sigurno, bez obzira na težinu njegovih poteškoća. Vizija škole: Suvremena opremljenost i ulaganje u stručna usavršavanja i unaprjeđivanja. Partnerstvo s roditeljima.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. usvojili su članovi Upravnog vijeća na sjednici održanoj dana 30. rujna 2016. godine. KLASA: 602 – 01/16 – 01/01 URBROJ: 2181 – 81 – 16 -22 Split, 30. rujna, 2016. godine

Voditeljica OŠ I SSŠ Flora Gijevski, prof. def.

Ravnateljica Centra Snježana Čotić, prof.

________________________

________________________

46

COO_"JURAJ BONAČI"_GODIŠNJI PLAN I PROGRAM_2016/2017  
COO_"JURAJ BONAČI"_GODIŠNJI PLAN I PROGRAM_2016/2017  
Advertisement