Issuu on Google+

break

sink

break /breɪk/ (verb) 1 (verb transitive, verb intransitive) to be damaged as a result of force stłuc się, zepsuć: to break the glass stłuc szklankę; 2 (verb transitive) to do something that is against the law zrobić coś niezgodnego z prawem: break the law złamać prawo; 3 (verb transitive, verb intransitive) to stop doing something for a while przerwać robienie czegoś: Let's break for lunch. Zróbmy sobie przerwę na lunch.; 4 (verb transitive) end something suddenly zakończyć coś nagle: She broke the silence by coughing. Przerwała ciszę kaszlem.; 5 (verb intransitive) escape uciec: He finally managed to break free from his attacker. W końcu udało mu się uciec od napastnika.; 6 (verb transitive) make somebody feel bad załamać się: The death of his wife broke him completely. Śmierć żony spowodowała, że kompletnie się załamał. break somebody's heart (idiom) to hurt someone's feelings złamać komuś serce: She broke his heart

when she left. Złamała mu serce, kiedy odeszła. briefly /ˈbriːfli/ (adverb) 1 for a short time krótko: They talked briefly. Rozmawiali krótko.; 2 in few words w kilku słowach: Briefly, the argument is as follows… W kilku słowach, argument brzmi następująco… BTW /baɪ ðə weɪ/ (abbreviation) by the way przy okazji: By the way, could you buy some milk? Tak przy

okazji, czy mógłbyś kupić mleko? direction /dəˈrekʃn/ (noun) 1 the general position a person or thing moves or points towards kierunek: The road was blocked in both directions. Droga była zablokowana w obu kierunkach.; 2 the general way in which a person or thing develops kierunek rozwoju: step in the right direction krok w dobrym kierunku; 3 a purpose cel: Once again her life felt lacking in direction. Po raz kolejny czuła, że jej życiu zabrakło celu. ; 4 instructions instrukcja: simple directions proste instrukcje; 5 the art of managing or guiding zarządzanie:

All work was produced by the students under the direction of John Williams. Praca została wykonana przez studentów pod kierunkiem Johna Williamsa. ; 6 the instructions given by somebody directing a film/movie reżyseria: It was filmed under the direction of S. King. Film został nakręcony w reżyserii S. Kinga. face /feɪs/ (noun) 1 a part of body twarz: A girl with a pretty face. Dziewczyna z ładną twarzą.; 2 (verb) to cope with sth zmierzyć się: He faced a lot of problems in his short life. Zmierzył się z wieloma problemami w swoim krótkim życiu. face to face /feɪs tu feɪs/ (idiom) one on one twarzą w twarz: to talk face to face rozmawiać twarzą w twarz fall /fɔːl/ (verb) 1 to drop down from a higher level to a lower level spaść: One of the kids fell into the river. Jedno dziecko wpadło do rzeki.; 2 to suddenly stop standing upaść: She slipped on the ice and fell. Poślizgnęła się na lodzie i upadła. ; 3 to decrease in amount, number or strength zmniejszyć się (liczba, ilość): The temperature fell in the night. Temperatura spadła w nocy.; 4 to happen or take place mieć miejsce: My birthday falls on a Monday this year. Moje urodziny wypadają w poniedziałek w tym roku. ferocious /fəˈrəʊʃəs/ (adjective) very aggressive or violent; very strong agresywny, bardzo silny: a ferocious beast agrestywna bestia heady /ˈhedi / (adjective) 1 making you feel excited and confident ekscytujący: Profits grew last year by a heady 5.7%. Zyski wzrosły o ekscytujące 5.7%.; 2 having a strong effect on your senses odurzający: the heady scent of hot spices odurzający zapach ostrych przypraw mourning / ˈmɔːnɪŋ/ (noun) 1 sadness that you show and feel because somebody has died żałoba: She was still in mourning for her husband. Nadal była w żałobie po mężu. ; 2 clothes that people wear to show their sadness at somebody's death żałobny strój: The queen was dressed in mourning. Królowa ubrana była w żałobny strój. sink /sɪŋk/ (verb) 1 to go down below the surface of water tonąć: We're sinking! Toniemy!; 2 to move downwards zatapiać się w czymś: I sank into an armchair. Zatopiłem się w fotel. ; 3 to become quieter cichnąć: Her voice sank to a whisper. Jej głos ściszył się do szeptu.


Słownik polsko angielski natalia kl english