Page 1

break

sink

break /breɪk/ (verb) 1 (verb transitive, verb intransitive) to be damaged as a result of force stłuc się, zepsuć: to break the glass stłuc szklankę; 2 (verb transitive) to do something that is against the law zrobić coś niezgodnego z prawem: break the law złamać prawo; 3 (verb transitive, verb intransitive) to stop doing something for a while przerwać robienie czegoś: Let's break for lunch. Zróbmy sobie przerwę na lunch.; 4 (verb transitive) end something suddenly zakończyć coś nagle: She broke the silence by coughing. Przerwała ciszę kaszlem.; 5 (verb intransitive) escape uciec: He finally managed to break free from his attacker. W końcu udało mu się uciec od napastnika.; 6 (verb transitive) make somebody feel bad załamać się: The death of his wife broke him completely. Śmierć żony spowodowała, że kompletnie się załamał. break somebody's heart (idiom) to hurt someone's feelings złamać komuś serce: She broke his heart

when she left. Złamała mu serce, kiedy odeszła. briefly /ˈbriːfli/ (adverb) 1 for a short time krótko: They talked briefly. Rozmawiali krótko.; 2 in few words w kilku słowach: Briefly, the argument is as follows… W kilku słowach, argument brzmi następująco… BTW /baɪ ðə weɪ/ (abbreviation) by the way przy okazji: By the way, could you buy some milk? Tak przy

okazji, czy mógłbyś kupić mleko? direction /dəˈrekʃn/ (noun) 1 the general position a person or thing moves or points towards kierunek: The road was blocked in both directions. Droga była zablokowana w obu kierunkach.; 2 the general way in which a person or thing develops kierunek rozwoju: step in the right direction krok w dobrym kierunku; 3 a purpose cel: Once again her life felt lacking in direction. Po raz kolejny czuła, że jej życiu zabrakło celu. ; 4 instructions instrukcja: simple directions proste instrukcje; 5 the art of managing or guiding zarządzanie:

All work was produced by the students under the direction of John Williams. Praca została wykonana przez studentów pod kierunkiem Johna Williamsa. ; 6 the instructions given by somebody directing a film/movie reżyseria: It was filmed under the direction of S. King. Film został nakręcony w reżyserii S. Kinga. face /feɪs/ (noun) 1 a part of body twarz: A girl with a pretty face. Dziewczyna z ładną twarzą.; 2 (verb) to cope with sth zmierzyć się: He faced a lot of problems in his short life. Zmierzył się z wieloma problemami w swoim krótkim życiu. face to face /feɪs tu feɪs/ (idiom) one on one twarzą w twarz: to talk face to face rozmawiać twarzą w twarz fall /fɔːl/ (verb) 1 to drop down from a higher level to a lower level spaść: One of the kids fell into the river. Jedno dziecko wpadło do rzeki.; 2 to suddenly stop standing upaść: She slipped on the ice and fell. Poślizgnęła się na lodzie i upadła. ; 3 to decrease in amount, number or strength zmniejszyć się (liczba, ilość): The temperature fell in the night. Temperatura spadła w nocy.; 4 to happen or take place mieć miejsce: My birthday falls on a Monday this year. Moje urodziny wypadają w poniedziałek w tym roku. ferocious /fəˈrəʊʃəs/ (adjective) very aggressive or violent; very strong agresywny, bardzo silny: a ferocious beast agrestywna bestia heady /ˈhedi / (adjective) 1 making you feel excited and confident ekscytujący: Profits grew last year by a heady 5.7%. Zyski wzrosły o ekscytujące 5.7%.; 2 having a strong effect on your senses odurzający: the heady scent of hot spices odurzający zapach ostrych przypraw mourning / ˈmɔːnɪŋ/ (noun) 1 sadness that you show and feel because somebody has died żałoba: She was still in mourning for her husband. Nadal była w żałobie po mężu. ; 2 clothes that people wear to show their sadness at somebody's death żałobny strój: The queen was dressed in mourning. Królowa ubrana była w żałobny strój. sink /sɪŋk/ (verb) 1 to go down below the surface of water tonąć: We're sinking! Toniemy!; 2 to move downwards zatapiać się w czymś: I sank into an armchair. Zatopiłem się w fotel. ; 3 to become quieter cichnąć: Her voice sank to a whisper. Jej głos ściszył się do szeptu.

Słownik polsko angielski natalia kl english  

Praca nad słownikiem była bardzo przyjemna, miałam przy okazji możliwość przypomnienia sobie zasad transkrypcji tekstu. Myślę, że zawarłam w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you