Page 1

Skud på Stammen 2011 ®

„ Fra frø til … “ Møbeldesign


Foto : Jonas Denholdt, Martin Daugürd


Skud på Stammen® 2011


Skud på Stammen® 2011 „ Fra frø til … “ Møbeldesign


CO2 neutraliseret tryksag

Klods Hans.. . . . . . . 28-29

26-27 . . . . .

Klip-Klap Bord.

24-25 . . .

Ikke kun et bord.

. . . . . . . .

Grid bench .

22-23

. . . . . . . .

Foldebord . .

Spunky

20-21

18-19 . . . . . . . . . . .

Ferrari .

SPROUT

16-17 . . . . . . . .

e t ct e r a. .

14-15 . . . . . . .

Loongbeench . . . . . .

30-31. .

Low seat . . . . . . . . .

32-33. .

Nest chair . . . . . . . .

34-35. .

POINT barstol

. . . . . . . . . . .

38-39. .

. . . . .

. . . . . . . . . . . .

36-37. .

∞l

40-41. .

Skud på Stammen® er et registreret varemærke, der tilhører KTS

St

Tryk : Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag : 1.200

indhold . . . . . . . . . . . . .

Carsten Pedersen, mediegrafiker-faglærer, KTS Mike Fatty, SKP - instruktør, mediegrafiker, KTS Heidi Cramer Johanesson, SKP - instruktør, mediegrafiker, KTS

Redaktør : Theresa Vind Grafisk design og layout : Natalia Biering-Sørensen

42-43. .

Lars Hilden, faglærer, KTS og webredaktør på Skud på Stammen SKP , snedker, Tæbyvej Grafisk SKP, Julius Thomsens Gade SKP, industriteknik, Tuborgvej

V-bord

Henning Serritslev  uddannelsesleder, KTS Bo Jürgensen, uddannelsesleder, KTS Henrik Vagn Jørgensen, uddannelsesleder, KTS Claus Bojsen Pedersen, uddannelsesleder, KTS

Projektet er støttet af midler fra og gennemføres i samarbejde med følgende interessenter : Snedkernes Uddannelser KTS og øvrige snedkerskoler i Danmark

. . . . . . . . . . .

Også tak til Præmal, Industrilakering, Forbo, Glarmestre Snoer og Sønner A/S, Reholtz, Tyskland

44-45. .

En særlig stor tak til Damsbo Skovdistrikt, der har doneret to m3 bæredygtigt ahorntræ . Tak til Kvadrat A/S , der har leveret tekstiler.

en piedstal. .

12-13

Peter Hansen, fotofaglærer, KTS Thorkild Jensen, fotofaglærer, KTS Niels Ulrich Hansen, fotofaglærer, KTS

Steen Andersen, mediegrafiker-faglærer, KTS Henrik Borgstrøm, mediegrafiker-faglærer, KTS Annie Pettersson, mediegrafiker-faglærer, KTS

. . . . . . . . . . . . . .

Christian Grønbæk, snedkerfaglærer, KTS Jerome Weijers, snedkerfaglærer, KTS Torkel Milling, snedkerfaglærer, KTS Jacob Ulrich, SKP - instruktør, snedker, KTS Henrik Fasting, værkstedsassistent på snedkerfaget, KTS Jette Jochumsen, faglærer på boligmontering, KTS Katrine Charlotte Enevoldsen, faglærer på boligmontering, KTS

Arch .

Tak til :


2011

2011

Skud på Stammen® er et årligt tilbagevendende projekt på Københavns Tekniske Skole ( KTS ). Kernen i projektet er innovative undervisningsforløb , der bringer ny viden og indsigt og sætter eleven i centrum. Projektet er udformet som en workshop, der kører over fire uger i juli måned , hvor nogle af Danmarks bedste møbeldesignere parres med en møbelsnedkerlærling. Designeren har tegningen til en prototype på et møbel, og sammen med lærlingen får den form. Derved opstår en gensidig inspiration. Hensigten med Skud på Stammen® er at udvikle nye talenter inden for håndværk og design. Dansk møbeldesign har en fornem tradition og historie og kaster som begreb et lys bagud i tiden . Designere og snedkere som eksempelvis Hans Wegner, Arne Jacobsen, Werner Panton og Børge Mogensen er blevet indbegrebet af termen og er samtidig blevet ‘ mange-mands-eje ’ hjemme i privaten. Skud på Stammen® er KTS ’ bidrag til også at få begrebet dansk design til at skue

10

fremad. Vi ønsker at give vores bidrag til morgendagens klassikere inden for møbeldesign. I år har designerne arbejdet under det fælles tema „ Fra frø til …“ . Med den bevidst uafsluttede sætning vil vi sætte fokus på den fornyende proces, der ligger i et generationsskifte . Spørgsmålet, der står åbent , er , hvad det nye frø indeholder, og hvordan det vil folde sig ud. Temaet har samtidig fokus på bæredygtigt træ, og i den forbindelse har Damsbo Skovdistrikt på Sydfyn doneret to m3 ahorntræ til projektet. Syv af projektets bidrag er helt eller delvist produceret i ahorntræ. Ahorn er ikke den gængse trætype, når man taler om dansk design og møbler. Netop derfor er det ekstra interessant at se de færdige produkter i år. Vi får med årets tema mulighed for at følge hele processen fra det spirende frø til det voksende træ, til fabrikken , til værkstedet og til det færdige møbel. En helt unik proces, der alt for sjældent opleves, da

Jonas Denholdt, Martin Daugård

 Branching Out træ ofte eksporteres. Så i år er der dansk design over hele linjen. Ahorntræet er bæredygtigt i den forstand, at skovbruget er certificeret og dermed underlagt strenge krav i forhold til dyrkningen . Det er helt fri for sprøjtemidler, og det er såkaldt Co2frit , idet det ikke afbrændes. Denne bog fungerer som et udstillingskatalog, når møblerne fra den 12. oktober 2011 og godt tre måneder frem udstilles på Kunstmuseet Trapholt, der blandt andet rummer et møbelmuseum med nutidig dansk møbeldesign. Trapholt har stor tradition for at vise dansk design og rummer desuden et møbelmuseum med nutidig dansk møbeldesign. Trapholt giver følgende begrundelse for valg af udstilling : „ Trapholt ønsker løbende at indgå i innovative udstillingsprojekter, hvor både det nyskabende formsprog, materiale og arbejdsmetoder udforskes, men hvor traditionen og håndværket samtidig indtænkes uden begrænsing. Samarbejdet i Skud på Stammen er et forfriskende eksempel på, hvor innovativt møbeldesign

opstår i mødet mellem møbelsnedkere og designere. Vi glæder os meget til at vise udstillingen Skud på Stammen® “ Møblerne udstilles desuden på Kulturnatten 2011 på KTS , Julius Thomsens Gade . Skud på Stammen® har i år kørt som et tværfagligt projekt på KTS. Fotografierne i bogen er taget af skolens fotografelever – de udstilles ligeledes på både Trapholt og på Kulturnatten. Bogen er produceret af mediegrafikerelever fra KTS. De tilmeldte elever producerede på fire uger hver sin bog, den bedste blev udpeget af et kvalificeret dommerpanel , der består af repræsentanter for alle de faggrupper, der er involveret i projektet – det er den, du sidder med i hånden. Du kan læse mere om projektet og se flere billeder på skudpaastammen.dk

KTS

Branching Out is an annual project held at Copenhagen Technical College ( KTS ). The core is the project is an innovative course of study, bringing new knowledge and insight. The project takes the form of a workshop, running over a four week period in July, where some of Denmark’s best furniture designers are paired with cabinetmaker apprentices. Each designer supplies drawings to a prototype item of furniture and works side by side with a cabinetmaker apprentice to give the design form. In this fashion , mutual inspiration is generated between the participants. The aim of the Branching Out project is to develop new talent in the fields of craftsmanship and design. Danish design has for many years looked backwards towards a golden age. Designers and craftsmen such as Hans Wegner, Arne Jacobsen , Werner Panton and Børge Mogensen have become icons within the field and at the same time become ” common property “ in the private home. We wish to add our contribution to tomorrow’s classics within furniture design.

This year, the designers have worked under the common theme ” From seed to  … “. With this unfinished sentence, we wish to put focus on the revitalizing process that lies in a generation shift. The question stands open — what does the seed contain ? How will it spire and grow ? The theme has a simultaneous focus on sustainable wood. In connection with this, Damsholt Forest District in the south of the island Fyn has donated 2 cubic meters of maple lumber to the project. Seven of the project’s finished designs have been partially or fully produced in this maple. Maple is not the archetypical wood thought connected with Danish design and furniture. In this light, it is especially interesting to see the finished products this year. Through this year’s theme , we have the opportunity to follow the entire growth process from the sprouting seed , to the full grown tree, to the workshop and to the finished item of furniture — a unique process that all too seldom can be experienced, as the lumber often is exported to

outside our borders. As a result of all these factors, the pieces produced embody Danish design from start to finish. The maple lumber itself is sustainable in that forest district is certified and therefore bound by strict regulations in connection with cultivation. The forest is managed completely without pesticides and is co-called CO2-neutral, as it is not burned. This function of this book is to serve as a catalog for the exhibition of the pieces from the 12th of October 2011 and three months forward at Trapholt Museum of Art. Trapholt has a tradition of displaying Danish design and in addition hosts a museum containing a permanent exhibit of modern Danish furniture design. Trapholt’s basis for the choice of this exhibition is as follows : ” Trapholt wishes at all times to participate in innovative exhibition projects, in which creative design , materials and production techniques are explored, but also in which tradition and craftsmanship are incorporated without becoming limiting factors. The cooperation between Branching Out

and KTS is a fresh example of how innovative furniture design is accomplished through the meeting of cabinetmakers and designers. We greatly look forward to the exhibition  “ . The furniture will also be exhibited in Kulturnatten in Copenhagen on the 14th of October 2011 at KTS, Julius Thomsens Gade. Branching Out has this year been organized as a transvocational project at KTS. The photographs in the book have been taken by the school’s photography students — these will also be exhibited both at Trapholt and on Kulturnatten. The book has been produced the media graphic students from KTS. The participating students have each produced their own book within their four week project, the best of which having been chosen for use by a judging committee — this is the book you hold in your hand. You can read more about the project and see further images at www.skudpaastammen.dk CTC

11

Foto :

 forord


Foto :

Marco Ponti

Jonas Lyndby Jensen

Arch Arch er et sofabord, der består af tre egetræslaminerede emner , der er bukket og vredet til 120 grader og limet sammen. På denne konstruktion hviler en glasplade på de tre toppunkter. Formen er inspireret af hvælvinger i arkitekturen. Glaspladen er sponsoreret af Glarmestre Snoer og Sønner A/S

Håndværker : Kasper Liisberg Poulsen

13


Min bedstemors søjleskab fra midt i 1800-tallet var i mahogni med buet låge og nøgleskilt i perlemor. Fascineret af det fritstående møbel har jeg i mit design fabuleret over begrebet søjle med opbevaring. Jeg har ønsket at skabe gennemsigtighed og kontrast mellem en lysende indre kerne og skærmende ydre låger. Skabets låger og bagklædning er udformet som to ens skjolde, der forskudt omslutter skabets mandelformede kerne. Med reference til antikkens søjler er lågen let kanneleret. Skabets indre er synliggjort ved at udføre de lodrette flader og hylder i akryl. Det giver materialet kontrast, gennemsigtighed og et lysende indre . „ Piedestalen 2011 “ er mandelformet fritstående og skal fortsat danne base for en smuk skulptur eller vase.

Ebbe gehl  

Materialer : Slank asketræ med hvidolie og matteret klar akryl.

Håndværker : Andreas Vestergaard Schneider

 En piedestal

14

Foto :

Jonas Denholdt, Martin Daugård

Imellem to vinduer i min bedstemors stue stod et ovalt søjleskab i mahogni med en gipsfigur ovenpå. Jeg har som dreng leget mange timer med biler og tog rundt om skabet, og det har været både fyrtårn og skyskraber i mit barndoms univers.


Foto:

Daniel Urhøj, Bobby James

tom stepp

 E t c e t e r a Det er nu muligt at skabe de opbevaringsmøbler, der passer til ens behov. Da skuffer er født med de omgivne sider, kan man blot stable skufferne oven på hinanden. Skufferne findes i tre højder og to længder, og der vil derfor kunne skabes et næsten uendeligt antal opbevaringsmøbler. Skuffeforstykkerne er udformet, så der dannes naturlige greb.

Håndværkere : Karen Johanne Thordur Nielsen, Hernan Jose Bahamondes

17


Ferrari

to - personers sofa

Sofaen er karakteristisk ved den hårde udvendige skal i modsætning til det bløde og venlige, som modtager brugeren. Skallen er lakeret i hård og blank autolak.

Håndværkere : Eric Tristan Bromstead, Lasse Mosgaard Hansen, Helene Caspersen Høier, Bettina Ravn, Ninna Esrassen

18

Foto:

Andreas m. hansen

Rud Thygesen


Foto:

frida gregersen

Håndværkere : Eric Tristan Bromstead, Lasse Mosgaard Hansen

En nyfortolkning af de klassiske indskudsborde. De kan stå samlet eller foldes ud, som en vifte med omdrejningspunkt om ét fælles ben. De passer godt til hjørnet i rummet, men udfoldet egner de sig også til at stå mere centralt.

Materialer : Massivt europæisk asketræ.

Jakob Thau

 Foldeborde 21


– et mødested for generationer

Grid Bench tager udgangspunkt i begrebet generationsskifte og de forskellige måder, dette fænomen kan anskues på. Jeg har sat fokus på det samspil, der eksisterer mellem generationer og det rum eller sted, der optimerer dialogen mellem barn, voksen og ældre. Bænken tilbyder, ud over siddepladser i forskellige højder, også muligheden for sammen at lege og skifte udtryk, idet ‚ griddet ‘ kan udfyldes forskelligt og efter behov med kasserne. I kasserne kan der , som i et chatol, gemme sig forskellige ting , som det er spændende at gå på opdagelse efter. Bænken er i sit udtryk tænkt både bagudskuende i form af det klassiske stel i røget eg og fremadskuende i form af de neutrale kasser i asketræ. Bæredygtighed er desuden et tema, der

22

inspirerer og pirrer : Jeg ønsker i mit design at sætte fokus på det bæredygtige i at fremelske produkter , der æstetisk og funktionelt opfordrer til mange års brug, og at skabe respekt for træet som en knap ressource.

Håndværkere : Rasmus Nyborg, Lizette Argir, Helene Caspersen Høier, Bettina Ravn Jørgensen, Ninna Esrassen

Foto :

Grid bench

Christiane Helsted Juul

Lisbeth Kamstrup


Håndværkere : Mikkel Vestergaard Thomsen,  Louise Manniche Risom Drejer, Helene Caspersen Høier, Bettina Ravn Jørgensen, Ninna Esrassen

Inspirationen til denne hvilestol er de lidt tungere designs, som f . eks . Pantons relaxer og Børge Mogensens jagtstol, og den robusthed og produktionsvenlighed, der lå i den måde at lave møbler på.

Foto :

Anna Marin Schram

Stolen er strømlinet i sin form og er visuelt svævende. Det opnås bl . a . ved at understøtte og gøre den let bagtil med et trådstel, der kan svinges ned, så stolen bliver endog meget tilbagelænet og redeagtig. Konstruktionen får sin styrke fra en letfremstillelig sidevange i ét plan, hvis bearbejdning løser de konstruktive behov, stolen har. Stolen kan rumme hele familien og kan holde til aktivitet og leg. Træsorten er sæbebehandlet hvid amerikansk eg.

Rasmus Appel

Nest chair 25


Rein Rubinkamp:

Ikke kun et bord

Andrea Thorsøe Stokholm

Jeg har bestræbt mig på at holde designet så enkelt som muligt , anvende ahorn og tilføre, som lille prik over i’et, et indlæg af røget eg i toppen af benene . Benene kan nemt afmonteres og lægges i bakken under transport. Linoleum sponsoreret af Forbo.

26

Foto :

Håndværkere : Liv Engelund-Lamprecht,

Personer, der bor småt, skal bruge et bord til mange formål. Efter at have læst, syet, arbejdet på pc’en skal man hurtigt kunne rydde bordet til spisningen. Løsningen blev et bord med en vendbar plade, hhv . en linoleumsbelagt og fineret side. Under pladen en bakke med fleksibel ruminddeling med masser af plads til en dug, pc, saks, skrivegrej, bøger, tidsskrifter m .m .

JONAS DANHOLT

At jeg er en problemknuser, er måske for meget sagt, men oftest er det et problem, der sætter mig i gang med at tænke i løsninger. Sådan er det også med dette spisebord, der kan lidt mere end det sædvanlige.


Foto :

michael Vienø, Martin Daugård, Jonas Danholt

Claus Bjerre

 Klip - Klap Bord Håndværkere : Sandra Nellemann Strande, Marc Grouard

Inspireret af årets tema „ Fra frø til … “ har jeg tegnet et bord , der ’ vokser ‘ sig større, som en plante. Det er et spisebord, hvor jeg afprøver en helt ny måde at forlænge det på. Bordpladen bliver nærmest foldet ind og ud. Jeg har benyttet mig at et maritimt udtryk, så bordet har et råt udtryk, der kan minde om en bådebro. Bordpladen er bundet sammen med en flagline , som skal strammes op på samme måde som et sejl. Klip - klap bordet er et eksperiment, der er udviklet i samarbejde med snedkerne på værkstedet.

29


Håndværkere : Lasse Mosgaard Hansen, Eric Tristan Bromstead, Daniel Andreas Kvist Astrup

„ Klods Hans “ er en glad brugsgenstand, som bygger på en simpel idé: Sæt nogle forskellige klodser oven på hinanden, som du har lyst til, og du har en stumtjener, der minder dig om din barndoms legetøj.

30

Foto:

 Klods Hans

Michael Vienø, Martin Daugård, Jonas Danholt

Tom Stepp


Foto:

JONAS DANHOLT

Rasmus Fenhann  

 Loong beench En udsøgt planke hører til sjældenhederne i vore dages møbelfremstilling. Jeg har tegnet en bænk, der kræver det yderste af træet som massivt materiale. Bænken består af to betonelementer, hvorpå der er monteret to vanger i massivt egetræ med kraftige tapsamlinger. På disse vanger er der ved hjælp af gratsamlinger og skjulte rustfri bolte monteret et sæde og en rygplanke i massivt egetræ. Det er muligt at udføre modeller i varierende længde afhængig af antallet af vanger.

Håndværker : Kasper Marquart

33


Håndværker : Kasper Prochownik

 Rud Thygesen

 Low seat 34

Foto:

Anna Marín Schram

„Low seat“ er udført i ask i en klar og funktionel konstruktion , som kan anvendes ude såvel som inde.


Foto :

Daniel Urhøj

 Hee Weeling

 POINT barstol Ideen med barstolen bygger på et knockdown princip, hvor benene monteres i sædet og låses via fodstøtten uden brug af lim, dyvler eller skruer.

Håndværkere : Daniel Andreas Kvist Astrup, Eric Tristan Bromstead, Lasse Mosgaard Hansen

Dette optimerer, ud over transporten, det miljømæssige aspekt, ved at der hurtigt og nemt kan udskiftes en enkelt del , hvis noget går i stykker. Desuden er det enkelt at adskille den i forbindelse med afskaffelse. Formen på sædet er et cirkelslag, der er rundet på oversiden for bedst mulig siddekomfort.

37


Resultat: Fra frø til børnemøbler. Møblernes flader er lakereret af Præmal, Industrilakering, Herlev.

Håndværkere : Lasse Mosgaard Hansen, Eric Tristan Bromstead

O & M design

 Spunky 38

Foto :

For at appellere til brugerne, består møblerne af drejede ahornkomponenter kombineret med farverigt malede plader.

Seth Nicolas

Møbelarkitekter har altid haft ry for at være legebørn, så hvad er mere nærliggende end at tegne nogle børnemøbler, og da snedkerafdelingen på KTS, Tæbyvej for nyligt har anskaffet en drejebænk, gav det sig selv, at den skulle bruges.


Foto :

frida gregersen

SPROUT er en møbelfamilie, der tager afsæt i årets tema „ Fra frø til … “ Både direkte og symbolsk er projektet et billede på frøet og den mangfoldighed af liv, der spirer og vokser derfra. Det tydeliggøres ved, at alle familiens medlemmer – flere typer taburetter, et bord og en stumtjener – alle har den samme base, der symboliserer frøet. Alle er de ligeledes formgivet, så de understreger begrebet vækst med deres op  - og udadgående form. Herudover er de vidt forskellige individer : kompakte og lave, luftige og høje. En hyldest til livet og dets mangfoldighed – til alt, hvad der spirer og gror …

Håndværkere : Lars Battefeld Hansen, Helene Caspersen Høier, Bettina Ravn Jørgsensen, Ninna Esrassen, Eric Tristan Bromstead, Lasse Moesgaard Hansen

Troels Grum-Schwensen

SPROUT 41


St

Vi har i mange år smidt udtjente ting ud med den tanke, at de dermed bliver væk. Men „ væk “ findes ikke. Alting bliver til noget nyt – om man vil det eller ej. Årets tema „ Fra frø til ... “ lægger op til at tænke i bæredygtige baner.

„ St l “ er 100 procent biologisk nedbrydeligt ved kun at anvende biologisk nedbrydelige lim , overfladebehandlinger og materialer. Målet er at lave et møbel, der med god samvittighed kan gives tilbage til naturen den dag, dets dage som møbel er talte, ved at kunne indgå i den biologiske cyklus – biosfæren. Siden kommer der formentlig en variant af møblet beregnet til teknosfæren, fremstil-

42

l

let i ikke-biologiske, men 100 procent genbrugsegnede materialer. Formen er inspireret af uendelighedssymbolet. Et bånd, der bider sig selv i halen. Møblets lette, dobbeltkrumme finérskal kan realiseres takket være den nyeste 3D finér - teknologi kombineret med biologisk nedbrydelige limtyper udvundet af fiskeskind og opfundet tilbage i middelalderen. Da begge varianter – hvoraf den udfordrende variant til biosfæren laves på KTS – kan indgå i hver deres sfærer, biosfærer og teknosfærer, går ressourcerne, som de er lavet af , ikke til spilde, men genbruges til nye produkter. Fra frø til frø.

Håndværker : Thor August Arnild Peitersen

Foto :

Bobby James

Øivind Slaatto


Foto :

Jonas Denholdt, Martin Daugård

Inspirationen til dette bord er hentet fra en buk, som man almindeligvis bruger i arbejds - / håndværksmæssig sammenhæng. Ideen var – bogstavelig talt – at vende bukken på hovedet og på denne måde skabe et anderledes og elegant udtryk og en fornemmelse af lethed og opdrift. Selve bordet består af fem dele : En bordplade, to sarge samt to sæt ben. Hver sæt ben fungerer som en omvendt buk. De vippes ud, så de danner et V, og de to sarge påføres fra hver sin side.Benene er således fikseret og danner en stabil konstruktion, der holder sig selv. Der er derfor ingen skjulte samlinger eller beslag, og de eneste skruer i konstruktionen er dem, som fæstner bordpladen til sargen. Bordet er fremstillet i egetræ. Den tværgående sarg er udført i røget eg, der med sin mørke lød understreger overgangen mellem ben og bordplade − „ det bærende og det bårne “.

Jesper Junge

V-bord

Håndværker : Anders Bo Møllegaard Hammer

45


47


www.skudpaastammen.dk

Skud på stammen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you