Page 1


BI 103

153


NH, + CO,

154

*

H2N -

NH2 I

c =o

BI

103


BI

103

1 5 9


1.60

BI 103


BI 103

161


1 6 2

BI 103


1 6 6

BI 103

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you