Page 1

Druga „dwudziestka” festynu Rozpoczęta strona 8

8 maja 2012 roku nr 19 (304), rok IX ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

Jubileuszowa pielgrzymka strona 8

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

Gmina wymienia strażacką flotę Władze samorządowe Nowych Skalmierzyc przekazały Ochotniczej Straży Pożarnej już trzeci w ostatnim czasie samochód. czytaj na stronie 2

KALISZ

Pobiegli z flagą Ponad 100 osób wzięło udział w kaliskim „Biegu z Flagą”. 2 maja odbyła się już czwarta edycja tej imprezy. czytaj na stronie 5

Skrzebowa

Archeolodzy przy kaplicy Grupa archeologów w Skrzebowej. Rozpoczęły się badania ruin kaplicy, która przyciągała tu niegdyś tłumy wiernych. czytaj na stronie 5

Święto tych, co nas chronią Strażacy z terenu całego województwa zjechali w niedzielę, 6 maja, do Jarantowa w gminie Blizanów, by obchodzić swoje święto. Wielkopolski Dzień Strażaka w tym roku połączony był z obchodami XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej. czytaj na str. 11

Fot.: MARIA KASPRZAK-RASZEWSKA

NOWE SKALMIERZYCE

REKLAMA

strona

3

Są środki na kwaterę wojenną strona 7


2

informacje

www.naszrynek.pl

WOLICA Pod patronatem senator

Nasz Rynek

NOWE SKALMIERZYCE To juē trzeci wóz

8 maja 2012, nr 19(304)

ANTONIN-GRABÓW Czytelnicy pytajð

Rocznicowe strzelanie Gmina wymienia flotõ

Komu to przeszkadza?

W czwartek, 3 maja, na strzelnicy na Wolicy Wáadze samorządowe Nowych Skalmierzyc pojawili siĊ myĞliwi z caáej Polski. WĞród goĞci przekazaáy Ochotniczej StraĪy PoĪarnej pojawiáa siĊ senator AndĪelika MoĪdĪanowska. juĪ trzeci w ostatnim czasie samochód.

- Komu przeszkadza przydroĪna zieleĔ? pyta jeden z naszych czytelników, doáączając do swojego e-maila fotograczną ilustracjĊ.

REKLAMA

PodziĊkowanie Panu Januszowi Kraszkiewiczowi i Panu Marianowi Kupijajowi ze Spóáki MZGM za okazaną mi w trudnej sytuacji Īyciowej pomoc. Jestem wdziĊczna, Īe są Panowie „otwarci na ludzi”, starają siĊ Panowie ich wysáuchaü i rozwiązaü ich problemy, nie odsyáając z kwitkiem. Za to wszystko chcĊ serdecznie podziĊkowaü. wdziĊczna lokatorka WdziĊczna lokatorka

Fot.: ARCHIWUM

Fot.: ALEKSANDER LIEBERT

Fot.: ARCHIWUM

MyĞliwi uczcili rocznicĊ uchwalenia Konstytucji 3 Maja tym, co umieją najlepiej - strzelaniem. - To nie myĞliwi, ale gáuTrzeciomajowe strzelanie na Wolicy to cykliczna juĪ im- pota doprowadziáa do przepreza, na której pojawiają siĊ trzebienia wielu gatunków najlepsi strzelcy z caáej Polski. zwierząt - dodaje AndĪelika W tym roku po raz pierwszy MoĪdĪanowska. Dodajmy, Īe najlepszy wyimpreza odbyáa siĊ pod patronatem senator AndĪeliki nik w strzelaniu kulowym uzyskaá Bartosz AdamMoĪdĪanowskiej. - To grono osób, które cha- czyk. W strzelaniu Ğrutorakteryzuje miáoĞü do áowie- wym najlepszym okazaá siĊ ctwa i ochrony przyrody, Tomasz FurmaĔczak, kontynuujących dorobek na- który zwyciĊĪyá teĪ w klasie szych przodków - mówi sena- mistrzowskiej. W klasie potor MoĪdzanowska, pytana o wszechnej zwyciĊĪyá Kamil zainteresowania áowiectwem. Kulejewski. NagrodĊ nie- JesteĞmy krajem o boga- spodziankĊ zabraá do domu tych tradycjach áowieckich. Piotr Suákowski. NaleĪy je pielĊgnowaü. Impreza, oprócz rocznicowoZdaniem senator MoĪdĪa- wego i sportowego charakteru, nowskiej, etyka áowiecka, miaáa takĪe charakter integraochrona przyrody i edukacja cjiĞrodowiska. MyĞliwi i strzelw tym zakresie wymagają róĪ- cy w podkaliskiej Wolicy bawinorodnych form promocji. li siĊ do wieczora. NOW

Ocjalne przekazanie mercedesa odbyáo siĊ przy remizie OSP w Strzegowie. Tym razem powód do rado- wy samochód, posiadający Ğci i dumy mają ochotnicy z oryginalną zabudowĊ pod OSP w Strzegowie, którzy tuĪ sprzĊt straĪacki, nawigacjĊ po Ğw. Florianie - majowym satelitarną i klimatyzacjĊ, zaĞwiĊcie straĪaków - w obecno- stąpiá starego, pochodzącego z Ğci prezesa zarządu oddziaáu 1987 roku Īuka, który przestaá miejsko-gminnego ZOSP RP przystawaü do wspóáczesnych w Nowych Skalmierzycach wymogów ratownictwa poĪarZdzisáawa Mielczarka, niczego. odebrali z rąk burmistrz BoBurmistrz Nowych SkalmieĪeny Budzik kluczyki do rzyc, gratulując straĪakom nolekkiego samochodu poĪarni- woczesnego pojazdu, wyraziáa czego Mercedes Sprinter 312D nadziejĊ, Īe nowy nabytek za- niemal bliĨniaka auta, które chĊci máodych mieszkaĔców dwa tygodnie temu traáo do wsi do wstĊpowania w szeregi OSP OciąĪ. Nowy 6-osobo- jednostki. MAK

Mogáy - jak w roku ubiegáym - cieszyü oczy kierowców. Zamiast tego straszą. Nadesáany przez jednego - Czy ktoĞ nie rozumie, Īe z naszych czytelników cykl taka naturalna osáona, z zdjĊü wykonano na trasie której do tej pory chĊtnie Antonin-Grabów. To tu cie- korzystaáy na przykáad ptaszące w ubiegáym roku oczy ki, przydawaáa siĊ nawet kierowców i mieszkaĔców zimą, bo uniemoĪliwiaáa, a roĞliny, m.in. krzewy róĪy przynajmniej utrudniaáa napadáy ofiarą wykonawców wiewanie na asfalt Ğniegu, co bliĪej nieokreĞlonych prac. wáaĞnie na áuku ma najwiĊkTrudno tu bowiem - prze- sze znaczenie? - pyta czytelnik konuje czytelnik - mówiü o dodając, Īe zdjĊcia nie są w konserwacji zieleni czy jej stanie oddaü efektu przepropielĊgnacji. Nie ma teĪ mowy wadzonych prac, po których o poprawianiu widocznoĞci nikt nie kwapi siĊ nawet do - krzewy znajdowaáy siĊ na tego, by usunąü odciĊte i odezewnĊtnej stronie áuku. rwane pĊdy roĞlin. ALI

KALISZ

KALISZ

KALISZ

OSTRÓW

Autobusem w kamienicõ

Pãywa ãódđ ćw. Wojciecha

MãodszyHendrix W weekend w OCK na kiermasz

W piątek, 4 maja, okoáo godz. 15.30, kierowca autobusu ostrowskiego MZK, jadąc ul. Warszawską w Kaliszu, uderzyá w przydroĪny budynek niedaleko Sanktuarium Jezuitów. Jedna osoba zostaáa przewieziona do szpitala przy ul.PoznaĔskiej, gdzie udzielono jej pomocy. NOW

JuĪ od soboty, 5 maja, moĪna wybraü siĊ w historyczną podróĪ po ProĞnie áodzią Ğw. Wojciecha dawnym Szlakiem Bursztynowym. Rejs áodzią sáowiaĔską Ğw. Wojciecha „Calisia” na trasie przystaĔ przy Teatrze - Aquapark - Zawodzie trwa okoáo 30 minut. NOW

Leon Hendrix - máodszy brat Jimiego Hendrixa wystąpi na DuĪej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury juĪ w ĞrodĊ, 9 maja. Muzykowi towarzyszyü bĊdzie orkiestra, w której zobaczymy znanego juĪ ostrowianom gitarzystĊ Chaza de Paolo. Początek koncertu o godz. 20.00. MAK

W najbliĪszą sobotĊ i niedzielĊ w godz. 9.00-17.00 na Gáównym Rynku w Kaliszu odbĊdzie siĊ kiermasz roĞlin ozdobnych. Wzorem lat ubiegáych moĪna bĊdzie kupiü kwiaty, krzewy i drzewka, które upiĊkszą balkony i ogrody, a takĪe donice, skrzynki i nawozy. MAK

AUTOREKLAMA

TWOJE OGàOSZENIE W 20 TYSIĄCACH DOMÓW! Nasze biura ogáoszeĔ e-mail: biuroogloszen@naszrynek.pl

KALISZ ul. Handlowa 20 tel. 62 753-60-58

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Majakowskiego 4 tel. 62 591-40-01, 62 591-40-00


reklama

www.naszrynek.pl

ka

lis

Ka

Kaliska

Grabowska

Witosa

Nasz Rynek

Moniuszki

8 maja 2012, nr 19(304)

Galeria Ostrovia Nowa KrÄŠpa

3


4

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

ZESPÓà SZKÓà TRANSPORTOWO – ELEKTRYCZNYCH CKU ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU

stałe rabaty dla wykonawców sprzedaż detaliczna i hurtowa

Ostrów Wlkp, ul. K. Kantaka 6, Tel. 62-736-67-09, zste.info.pl

OFERUJE NAUKČ W PUBLICZNYCH SZKOâACH PONADGIMNAZJALNYCH:

ZASADNICZA SZKOâA ZAWODOWA Nr 4: Elektryk, Operator Obrabiarek SkrawajĈcych, ģlusarz, Blacharz Samochodowy, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

(Zajęcia praktyczne - w nowocześnie wyposażonym warsztacie szkolnym lub u pracodawcy. W programie kształcenia zawodów motoryzacyjnych w ZSZ i T. szkolny kurs nauki jazdy pojazdem samochodowym)

TECHNIKUM Nr 4: Technik Energetyk, Technik Elektryk, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik ze specjalizacjami: obróbka skrawaniem, spawalnictwo, komputerowe wspomaganie projektowania,

KLASY SPORTOWE: piãka rčczna, p. noİna. (Oferujemy dodatkowe zawodowe kursy kwalifikacyjne i szereg dodatkowych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych) KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODSTAWć SUKCESU NA RYNKU PRACY

Ostrów Wlkp. ul. Ledóchowskiego 42 tel. 62/720 39 80

Zapraszamy do zwiedzania ZST-E CKU w dniu 10 marca 2012 w godzinach od 9.00 do 14.00. Wičcej informacji na stronie internetowej szkoãy: zste.info.pl

Drogerie VICA Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 15, ul. Raszkowska 5


informacje

Nasz Rynek

KALISZ Ćwiõto Konstytucji w Kaliszu

221. rocznica Konstytucji Tu odbyáy siĊ, rozpoczĊte koncertem orkiestry „Gród nad Prosną” pod dyrekcją Wojciecha ZieleziĔskiego, obchody związane z 221. rocznicą uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Z tej okazji, krótkie przemówienie wygáosiá prezydent Janusz PĊcherz. - KaĪdy wolny i sprawiedliwy naród dąĪy do posiadania wáasnego paĔstwa - mówiá podczas uroczystoĞci prezydent Kalisza, który przypomniaá, Īe KonstytucjĊ 3 maja szanowano na caáym Ğwiecie. - KaĪdy sprawiedliwy naród ma swoją kartĊ wolnoĞci i niepodlegáoĞci, która zwie siĊ Ustawą Zasadniczą czyli konstytucją. I my Polacy od 221 lat mamy swoją konstytucjĊ. W imiĊ wolnoĞci, niepodlegáoĞci i sprawiedliwoĞci jesteĞmy jej wierni. I póki Īyjemy

Fot.: WACàAW NOWAK

W czwartek, z okazji ĝwiĊta Narodowego Trzeciego Maja, na kaliskim Rynku Gáównym, zgromadzili siĊ przedstawiciele wáadz miasta, poczty sztandarowe, harcerze, kombatanci i mieszkaĔcy.

Poczty sztandarowe i uczestnicy przeszli do Katedry na uroczyste naboĪeĔstwo

bĊdziemy pamiĊtali o niej i bĊdziemy gromadzili siĊ. by oddaü czeĞü jej twórcom. UroczystoĞü uĞwietniáa máodzieĪ IV LO im. Ignacego Jana Paderewskiego, która wystąpiáa z przygotowanym przez RenatĊ Jarentowską programem

zatytuáowanym „A to Polska wáaĞnie...”. Po uroczystoĞciach na Rynku, zebrani w pochodzie przeszli do katedry, gdzie Biskup Kaliski ks. Stanisáaw Napieraáa, odprawiá uroczystą mszĊ w intencji Ojczyzny. NOW

KALISZ Harcerze przed ratuszem

Brzoza zachõca: ućmiechnij siõ! W tym roku swój happening harcerze poáączyli z obchodami ĝwiĊta Flagi PaĔstwowej. Akcja przebiegająca pod hasáem „UĞmiechnij siĊ!” miaáa na celu pomóc ludziom cieszyü siĊ z najmniejszych nawet drobnostek. Na páycie Gáównego Rynku punktualnie o godzinie 15.00 kilkadziesiąt osób utworzyáo wielki biaáo-czerwony uĞmiech. Kolory nawiązywaáy do barw naszej agi. Nie byáo to jedyne przesáanie akcji. - 2012 to „Rok regionów w Związku Harcerstwa Polskiego”- mówi Natalia Gorgol, druĪynowa 62. KDHS „Brzoza”. - W ramach projektu mamy promowaü nasze maáe ojczyzny. Jako 62 KDHS „Brzoza” chcieliĞmy pokazaü, REKLAMA

Fot.: JULIUSZ KOWALCZYK

JuĪ po raz trzeci harcerze z 62 Kaliskiej DruĪyny Harcerzy Starszych „Brzoza” przygotowali specjalną akcjĊ happeningową. 2 maja utworzyli przed ratuszem ogromny... uĞmiech.

Biaáo-czerwony uĞmiech na páycie Rynku. Īe polskie barwy narodowe narodziáy siĊ w Wielkopolsce, a przy tym wziąü udziaá w ĝwiĊcie Flagi PaĔstwowej. Wszystkie dziaáania realizowane przez harcerzy w caáej

Polsce, które w tym dniu przebiegaáy pod hasáem „Oaguj siĊ”, dokumentowano fotogracznie. Ze zdjĊü z tej akcji powstaü ma docelowo radosny album. NOW

KALISZ

46 nowych funkcjonariuszy 2 maja szeregi kaliskiej Policji zasiliáa grupa nowych funkcjonariuszy. Kaliską jednostkĊ wsparli policjanci z kilkuletnim staĪem, którzy dotychczas peánili sáuĪbĊ w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze, którzy swą sáuĪbĊ rozpoczĊli z początkiem maja, naleĪą do wiĊkszej grupy policjantów, którzy w najbliĪszym czasie doáączą do kaliskiej komendy. Na początku maja zostanie przyjĊtych kolejnych piĊciu funkcjonariuszy. W najbliĪszych tygodniach pracĊ w Kaliszu rozpocznie kolejnych 28 policjantów, odbywających obecnie szkolenie w ramach kursu podstawowego w Szkoáach Policji. W sumie obsada Komendy Miejskiej w Kaliszu zwiĊkszy siĊ niedáugo o 46 funkcjonariuszy, którzy bĊdą pracowaü w mieĞcie i na terenie powiatu. NOW

KALISZ

Majówka Poēegnali na Zawodziu Pranie w baliach, strzelanie z áuku, rzuty oszczepem, wystĊpy Zespoáu Folklorystycznego „Piwonice”, warsztaty taĔców Ğredniowiecznych i renesansowych, walki wojów i rycerzy, pokaz musztry legionów rzymskich czy plenerowa kuchnia, to tylko niektóre atrakcje Majówki Kaliskiej. Drugą edycjĊ wspólnej zabawy w kaliskim Grodzie Piastów w wolne majowe dni, dla mieszkaĔców i goĞci, przygotowaáo kaliskie Muzeum OkrĊgowe wraz z UrzĊdem Miejskim. - W pierwszym dniu odwiedziáy nas táumy - informuje Wojciech Zjawiony z kaliskiego Muzeum. - Przyszáo sporo máodych ludzi z maáymi dzieümi, dla których przygotowaliĞmy wiele atrakcji: przeciąganie liny, skoki w workach, Turniej Kaliskich Wojów oraz oczywiĞcie strzelanie z áuku, bez którego majówka by siĊ nie odbyáa. NOW

REKLAMA

www.naszrynek.pl

KALISZ Na ćwiõto flagi

Pobiegli z flagð Ponad 100 osób wziĊáo udziaá w kaliskim „Biegu z Flagą”. 2 maja odbyáa siĊ juĪ czwarta edycja tej imprezy.

MiáoĞnicy biegania dla zdrowia i barw narodowych w tym roku biegli wzdáuĪ Trasy Bursztynowej Przed startem kaĪdy uczestnik biegu otrzymaá okolicznoĞciową koszulkĊ oraz agĊ. WĞród biegaczy pojawiá siĊ równieĪ poseá Adam Rogacki, który objąá kaliski bieg honorowym patronatem. - KaĪda inicjatywa, by przypominaü o jeszcze maáo znanym ĝwiĊcie Flagi i naszych barwach narodowych jest doskonaáa – powiedziaá Adam Rogacki, który wybiegá na trasĊ z numerem 1 na koszulce. - Z uwagi, na to Īe to ĞwiĊto usytuowane jest w

Ğrodku majowego weekendu, stąd aktywna forma upamiĊtnienia tej daty. Posáowi Adamowi Rogackiemu marzy siĊ, by Polacy wywieszali swoje barwy narodowe nie tylko od ĞwiĊta. Mimo Īe impreza zorganizowane przez Stowarzyszenie Teraz Kalisz miaáa charakter rekreacyjny, byli tez jej zwyciĊzcy. WĞród paĔ pierwsza na metĊ dotaráa Kinga Grabowska, a w gronie mĊĪczyzn najszybszy okazaá siĊ Damian ĩubrowski. NOW

KALISZ Bo zakwitãy kasztany

Maturzyćci juē piszð W piątek, 4 maja, 1.721 uczniów kaliskich szkóá w Kaliszu przystąpiáo do pierwszego egzaminu maturalnego. Punktualnie o godzinie 9.00 abiturienci rozpoczĊli swoje zmagania z obowiązkowym sprawdzianem z jĊzyka polskiego na poziomie podstawowym. Jeszcze przed otrzymaniem arkuszy egzaminacyjnych wiĊkszoĞü z przystĊpujących do egzaminów maturalnych táumiáa w sobie stres i wyraĪaáa sporo optymizmu. Tradycyjnie funkcjonowaáa gieáda przedegzaminacyjna i typowano tematy. W III Liceum Ogólnoksztaácącym im. Mikoáaja Kopernika bli-

sko trzystu uczniów typowaáo m.in. „Nie-boską komediĊ”, „Dziady” czy „GranicĊ”. WĞród „pewniaków” pojawiaáa siĊ Wisáawa Szymborska. Tymczasem oprócz zadaĔ zamkniĊtych, maturzyĞci musieli napisaü pracĊ na jeden z dwóch tematów: porównanie stronnictw na balu u Senatora z III czĊĞci „Dziadów” Mickiewicza oraz charakterystyka bohaterek „Lalki” Prusa i „Ludzi bezdomnych” ĩeromskiego, czyli Izabeli i Joanny. Zasadnicza sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. NOW

REKLAMA

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65 informuje, Īe Uchwaáą Rady Gminy Sieroszewice Nr XIV/119/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. zostaáy zatwierdzone obowiązujące od 11 czerwca 2012r. nastĊpujące taryfy za pobór wody i odprowadzenie Ğcieków: • za 1m3 pobranej wody dla mieszkaĔców Gminy Sieroszewice 2,75 zá brutto • za 1m3 pobranej wody dla mieszkaĔców Sadowia (Gm. Ostrów) 3,10 zá brutto • za 1m3 odprowadzonych Ğcieków 4,30 zá brutto. • za 1m3 dowoĪonych Ğcieków do oczyszczalni 1,00 zá brutto.

5

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

8 maja 2012, nr 19 (304)

FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl


6

www.naszrynek.pl

reklama

8 maja 2012, nr 19(304)

Nasz Rynek

Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do czterech sieci lVWdcVbZcX^ZoV,.oî W FORMULE 4.0 dzwonisz, SMS-ujesz i MMS-ujesz bez limitu do Orange, I"BdW^aZ!Eajh^dXonl^òX^ZYdEaVn!lhiVînb VWdcVbZcX^Z!_jöoV,.oîb^Zh^íXoc^Z# JbdlVina`dcV&'b^Zh^íXn HegVlYêlhVadcVX]EaVn^cVlll#eaVn#ea CV_honWX^Z_gdol^_V_æXVh^íh^ZèlEdahXZ#

9dinXon`gV_dlnX]edîæXoZð\îdhdlnX]!HBH"ël^BBH"ëlYdh^ZX^`dbëg`dlnX]#6WdcVbZci ,.oîegonjbdl^ZWZoiZaZ[dcj^oZaZ`igdc^Xocæ[V`ijgæYaVegoZcdhoæXnX]cjbZgoµDgVc\Z! I"BdW^aZajWEajhod[Zgino[V`ijgæ#

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel. 790-030-143 Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz)-,.%%))%(. tel. 790-030-429 POS Play ¹:be^`GjYVñaæh`V!ja#&"\dBV_V(&%!)&",&%GjYVñaæh`V!iZa#/ Salon Play CH „ Piotr i Paweã” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel. 790-044-025 Salon Play „Galeria Tčcza” ul. 3 Maja 1 62-800 Kalisz tel. 790-005-482

OFERTA SPECJALNA DLA:

POD WYNAJEM

Budynek magazynowy dwukondygnacyjny.

Samorządów, Firm, Marketów

- Powierzchnia uĪytkowa: 876,6 m2 - Lokalizacja: teren Sklejka - Eko S.A. ul. Reymonta 35 - WyposaĪenie: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowo–socjalne, dĨwig towarowo–osobowy, rampa z daszkiem, wentylacja, regaáy magazynowe. - Instalacje grzewcze z ciepáowni zakáadowej, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, internetowe, p/poĪarowe, sprĊĪonego powietrza.

MoĪliwoĞü wydzielenia osobnego dojazdu z utwardzonym parkingiem.

Kontakt: 608-586-240 lub antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Objazd po inwestycjach miasta i powiatu

Autobusowy pochód Po raz kolejny setki ostrowian pojawiáy siĊ rankiem 1 maja, przed ostrowskim UrzĊdem Miasta, by wziąü udziaá w objeĨdzie po inwestycjach miejskich. Pierwszy raz na trasie autobusów MZK znalazáy siĊ obiekty relizowane przez powiat ostrowski. Tym razem uczestnicy objazdu mieli moĪliwoĞü obejrzenia terenów nowej ostrowskiej kotáowni OZC, zlokalizowanej na terenie byáego ZNTK, Ostrowskiego Parku Przemysáowego, skáadowiska odpadów, nowych inwestycji drogowych: budowy ul. Wylotowej i przebudowy ul. Sadowej, a takĪe idących peáną parą prac przy nowym obiekcie przyszpitalnych przychodni, gdzie byü moĪe - jak mówiá Starosta ostrowski Paweá Rajki - po wybudowaniu áącznika, uda siĊ zlokalizowaü oddziaá kardiologiczny. Dodatkową atrakcją przejazdu byáa okazja do wziĊcia udziaáu w ocjalnym otwarciu piątego juĪ ostrowskiego „Or-

Fot.: ANNA KOPOCKA

Nazywany przez wielu autobusowym pochodem, organizowany w dniu 1 maja przez miasto Ostrów objazd po inwestycjach ponownie przyciągnąá táumy mieszkaĔców.

WĞród otwierających kolejny kompleks obiektów sportowych, radny sejmiku Rafaá ĩelanowski. lika” - realizowanego przez miasto wspólnie z powiatem - zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 1. Dla wszystkich uczestników przejazdu przygotowano specjalne foldery, w których miasto chwaliáo siĊ takĪe innymi inwestycjami, które nie znalazáy siĊ na trasie objazdu: systemem 3D dla kina „Komeda”, nowymi placami zabaw, kolejnymi inwestycjami w

oĞrodku wypoczynkowym Piaski-Szczygliczka. Przy okazji ostrowianie dowiedzieli siĊ o planowanych inwestycjach: wspólnej budowie przez miasto i powiat ronda przy ul. Witosa i Grabowskiej zaplanowanej na lato tego roku oraz o przewidzianym na poáowĊ 2012 roku montaĪu 38 parkomatów, dziĊki którym karty parkingowe przejdą do historii. MAK

OSTRÓW

OSTRÓW Witaj majowa jutrzenko

Po raz ostatni za darmo

Uczcili Ćwiõto Konstytucji

JuĪ w najbliĪszą sobotĊ rusza w Ostrowie kolejna edycja zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ostrowianie za darmo bĊdą mogli pozbyü siĊ starych mebli, dywanów, sprzĊtu AGD i RTV. - Zbiórka wielkogabarytów organizowana jest juĪ po raz siódmy - mówi Ewa Kasperek, kierownik Referatu Ochrony ĝrodowiska w UrzĊdzie Miejskim. - JeĞli mieszkaĔcy chcą siĊ pozbyü zalegających na strychach, piwnicach czy garaĪach starych mebli czy sprzĊtu AGD to jest to ostatni dzwonek. Od 2013 roku wchodzą w Īycie przepisy nowej ustawy i wystawienie wielkogabarytów bĊdzie odpáatne. Tradycyjnie juĪ miasto podzielono na rejony. W pierwszym terminie rmy obsáugujące zbiórkĊ pojawią siĊ m.in. w rejonie ulic: Batorego (od ul. Wybickiego do ul. Bema), DoĪynkowa, KrotoszyĔska (od granic miasta do ul. Traugutta), Makowa, Polna, Przymiejska (od ulic Orzechowa - Bema w kierunku zachodnim), Wiklinowa (od granicy miasta do ul. KrotoszyĔskiej), Wybickiego (od cmentarza do ul. KrotoszyĔskiej). (Szczegóáową listĊ rejonów wraz z terminami zbiórek znaleĨü moĪna takĪe na stronie 9 „Naszego Rynku”). - Wielkogabaryty naleĪy wystawiü na chodnik pred posesjĊ rano do godziny 8.00 - informują organizatorzy. Informacja o zbiórce przesáana bĊdzie m.in. za poĞrednictwem miejskiego systemu informacji SMS. MAK

Msza Ğw. w intencji Polski i miasta, záoĪenie kwiatów pod pomnikiem Kardynaáa Ledóchowskiego i Ostrowski Obiad Stanów - w Ostrowie uczczono ĝwiĊto Konstytucji.

OSTRÓW

MajOSTaszki w weekend JuĪ w najbliĪszy weekend tysiące ostrowian i goĞci z okolic pojawi siĊ w Parku Miejskim. Przed nami kolejna odsáona festynu majOSTaszki. Tym razem najwiĊkszym festynowym magnesem bĊdzie koncert grupy Wilki, która wystąpi w sobotĊ o godz. 22.30. Na festynowej scenie w sobotĊ zagrają takĪe: Bethel (godz. 19.45), ostrowscy wokaliĞci wystĊpujący w popularnym programie „Szansa na sukces” (21.00), Science Fiction All Stars (21.30). Gwiazdą niedzieli bĊdzie grupa Redlin (20.30). Festyn zakoĔczy zaplanowany na godz. 21.45 pokaz sztucznych ogni. MajOSTaszki to jednak nie tylko scena gáówna, na której obok wspomnianych artystów pojawią siĊ Ostrowska Orkiestra Koncertowa czy Piotr Bzik Balicki ze swoim show „Program na lato”. To takĪe rozgrywające siĊ na ostrowski „Orlikach” Wielkie Mistrzostwa Maáych Piákarzy trwające od sobotniego przedpoáudnia, zaplanowane na Stadionie KusociĔskiego piákarskie miniturnieje dla dzieci i máodzieĪy, mecz piáki noĪnej pomiĊdzy druĪyną kobiecą Medyka Konin a Ostrowskimi Oráami (15.30) oraz III Kiermasz Organizacji Pozarządowych (Park Miejski) i Grand Prix Wielkopolski w Streetballu (Rynek). - Jestem przekonana, Īe tegoroczne majOSTaszki zostaną przyjĊte z duĪym zainteresowaniem ostrowian, tym bardziej, Īe oferta jest bardzo urozmaicona - mówi Marlena Maląg zastĊpca prezydenta miasta. MAK

Wiõcej kamer wielkiego brata

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

- Wizja kraju mądrego, nowoczesnego, dobrze zarządzanego, opartego o patriotyczne wartoĞci, dawaáa Polakom - w trudnym czasie zniewolenia - nadziejĊ na wolną i niepodlegáą PolskĊ - mówiá o Konstytucji 3 maja, podczas uroczystego apelu pod pomnikiem, Jarosáaw Lisiecki, przewodniczący ostrowskiej Rady Miejskiej. - Przez lata robiono wszystko, by ten dokument z pamiĊci Polaków wymazaü: podczas rozbiorów Polski, okupacji hitlerowców i sowietów, w czasie II wojny Ğwiatowej, w epoce komunizmu. Wbrew temu rodacy obchodzili ten dzieĔ w sposób szczególny: w zaciszu domowym, w koĞcioáach, w podziemiu. WĞród delegacji skáadających kwiaty znaleĨli siĊ

przedstawiciele niemieckiego Nordhausen - miasta partnerskiego Ostrowa, na czele z Honorowym Obywatelem Ostrowa Peterem Blonskim. W uroczystoĞci, obok dziesiątek sztandarów, udziaá wziĊáy: Chór MĊski Echo i Ostrowska Orkiestra Koncertowa. Do ostrowskiej tradycji przeszedá teĪ zwyczaj organizowania przez samorząd miasta trzeciomajowego Ostrowskiego Obiadu Stanów. Tym razem wĞród goĞci zaproszonych przez przewodniczącego Rady Miasta znaleĨli siĊ m.in.: bezdomny, od dziesiĊciu lat mieszkający w ostrowskim OĞrodku Brata Alberta, a takĪe anonimowa matka, która pokonuje Īyciowe trudnoĞci i stara siĊ usamodzielniü, mieszkając obecnie w oĞrodku PCK oĞrodku samotnych matek. MAK

7

OSTRÓW Pierwszy raz po wielu latach

OSTRÓW

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Ostrowie odbywają siĊ wedáug tradycyjnego juĪ rytuaáu.

www.naszrynek.pl

Dwie nowe kamery: na Placu Bankowym i na skrzyĪowaniu ulic Kaliskiej, Limanowskiego i Piásudskiego wáączono do systemu monitoringu miasta. Dwa stanowiska podglądu, zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji i w StraĪy Miejskiej, mają obecnie do dyspozycji 10 kamer. Koszt caáej inwestycji to 81 tysiĊcy záotych. MAK

OSTRÓW

Oplem w motocyklistõ 2 maja ok. godz. 21.00 w Ostrowie, jadąca oplem astra 29letnia kobieta, skrĊcając w lewo z ul. Piásudskiego w ul. Paderewskiego, nie udzieliáa pierwszeĔstwa przejazdu jadącemu prawidáowo motocykliĞcie. W wyniku zderzenia z pojazdem kierujący yamahą, 27-letni mieszkaniec Ostrowa, przewróciá siĊ i wpadá na zaparkowany w pobliĪu samochód, doznając stáuczenia mózgu. MAK

Sð ćrodki na kwaterõ wojennð Są Ğrodki na utrzymanie grobów wojennych znajdujących siĊ na ostrowskich nekropoliach. Miasto otrzyma na ten cel ponad 50 tysiĊcy záotych.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

8 maja 2012, nr 19(304)

Starania pasjonatów o godny wygląd kwatery wojennej zdają siĊ zdąĪaü do szczĊĞliwego naáu. Wniosek na ponad 50 tysiĊcy záotych z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych skierowaá do UrzĊdu Wojewódzkiego ostrowski Urząd Miasta. Jak udaáo nam siĊ dowiedzieü, zwerykowano go pozytywnie i wszystkie wnioskowane kwoty traą do budĪetu miasta Ostrowa. ĝrodki te pozwolą m.in. na odnowĊ znajdujących siĊ na cmentarzu przy ulicy Wrocáawskiej nagrobków kaprala Jana àadubca - pierwszej oary agresji hitlerowskiej w Ostrowie oraz Stefana Herrmana polegáego w 1917 roku w czasie I wojny Ğwiatowej, a takĪe na bieĪące utrzymanie grobów polegáych w dziaáaniach wojennych znajdujących siĊ na cmentarzach przy ulicy Limanowskiego i Wrocáawskiej. - Nas najbardziej cieszy fakt, Īe udaáo pozyskaü siĊ Ğrodki na kwaterĊ wojenną

znajdującą siĊ na cmentarzu ewangelickiem przy ul. Grabowskiej - mówi prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Maciej Kowalczyk, czáonek komitet organizacji obchodów stulecia cmentarza przy ulicy Grabowskiej. - CoĞ, co przez lata wydawaáo siĊ nie do zaáatwienia, dziĊki grupie pasjonatów i wsparciu samorządowców, z ówczesną wiceprezydent Beatą Podsadną na czele, staáo siĊ faktem. - Mam nadziejĊ, Īe praca zapoczątkowana przez czáonków Grupy Rekonstrukcji Historycznej, a podjĊta przez nasz komitet, zostanie wáaĞciwie spoĪytkowana i doczekamy siĊ w Ostrowie kolejnego, interesującego historycznie miejsca - dodaje Krzysztof Maciejewski, prezes Stowarzyszenia „Ocaliü od zapomnienia”. ALI

OSTRÓW Franciszkanie Ćwieccy

Ćwiõtowali 130-lecie Czáonkowie FranciszkaĔskiego Zakonu ĝwieckich w Ostrowie w sobotĊ, 5 maja, ĞwiĊtowali 130-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w Ostrowie pojawili siĊ przedstawiciele 26 wspólnot zakonnych dziaáających na terenie regionu poznaĔskiego. Uroczystą mszĊ ĞwiĊtą z okazji jubileuszu odprawiá o. Alojzy PaĔczak OFM - asystent narodowy i regionalny - z udziaáem 7 asystentów. W czasie mszy brat Leon Wáodzimierz Teodorczyk záoĪyá Ğluby rocznej prefacji na rĊce o. PaĔczaka i przeáoĪonej s. Marii. Ponownie Ğlubowanie záoĪyli takĪe czáonkowie wspólnoty ostrowskiej. UroczystoĞü uĞwietniá wystĊp chóru „Lira” pod dyrekcją Jadwigi Smok. Uczestnicy jubileuszu modlili siĊ wspólnie takĪe przy pomniku papieĪa Jana Pawáa II, gdzie záoĪono kwiaty i zapalono znicze. Spotkanie byáo okazją do podzielenia siĊ przez przeáoĪoną regionalną s.JoannĊ Bogdanów uwagami z braterskiej

wizytacji dokonanej poprzedniego dnia. Nie zabrakáo teĪ ĪyczeĔ dla wszystkich czáonków i upominków: wizerunku Ğw. Franciszka wykonanego przez siostrĊ z Bydgoszczy oraz stuáy do wykorzystywania na spotkaniach braterskich, przekazanej przez siostry klaryski kapucynki. ZakoĔczeniem uroczystoĞci byá wystĊp máodzieĪy franciszkaĔskiej z Bydgoszczy, która przedstawiáa poetycko Īywot Ğw. Klary. Z okazji jubileuszu ukazaáa siĊ drukiem historia FranciszkaĔskiego Zakonu ĝwieckich w Ostrowie wzbogacona o pierwsze wspomnienia o byáych czáonkach zakonu. - To odzew na moje proĞby o przekazywanie takich informacji - mówi autor publikacji, Ryszard Bartoszek. - Mam nadziejĊ, Īe spáyną do nas kolejne materiaáy, aby zachowaü w pamiĊci naszych poprzedników. RYB


8

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

KALISZ W Ćwiõto Pracy - robotnicy i pracodawcy u ćw. Józefa

Jubileuszowa pielgrzymka robotników We wtorek, 1 maja, w dniu ĝwiĊta Pracy, do kaliskiego Sanktuarium Ğw. Józefa przyjechaáo 37 delegacji organizacji związkowych z caáej Polski. To jubileuszowa, dwudziesta juĪ Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników. grzymki Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „SolidarnoĞü”, który ze wzglĊdu na chorobĊĪony nie przyjechaá do Kalisza. - „Utrzymywaá swoją rodzinĊ ciĊĪką pracą. Dlatego traktujemy go jako patrona robotników. Przychodzimy, do Ğw. Józefa, prosiü o siáĊ i wytrwaáoĞü”. List odczytaá jego I zastĊpca, Bogdan BiĞ. - Praca jest dla czáowieka, a nie czáowiek dla pracy - napominaá w homilii ks. biskup Stanisáaw Napieraáa. Po mszy delegacje záoĪyáy kwiaty przed pomnikiem Báogosáawionego Jana Pawáa. NOW

Fot.: WACàAW NOWAK

Fot.: WACàAW NOWAK

Fot.: WACàAW NOWAK

Fot.: WACàAW NOWAK

WĞród uczestników - Jan MosiĔski.

Bogdan BiĞ odczytaá list od przewodniczącego Dudy.

Dar oátarza: chleb od związkowców.

Eucharystii przewodniczyá ks. bp. Stanisáaw Napieraáa.

Fot.: WACàAW NOWAK

Tego dnia rano delegacja Zarządu Regionu NSZZ „SolidarnoĞü” Wielkopolski Poáudniowej záoĪyáa kwiaty na grobach ks. Stefana DzierĪka i ks. Lucjana Andrzejczaka. W samo poáudnie, w sanktuarium, odbyáa siĊ msza Ğw. pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisáawa Napieraáy. W naboĪeĔstwie, oprócz dziaáaczy „SolidarnoĞci”, wziĊli udziaá uczestnicy VI Pielgrzymki Duszpasterstwa PrzedsiĊbiorców i Pracodawców oraz VIII Pielgrzymki Rowerowej do Ğw. Józefa z Jarocina. „ĝw. Józef na Īycie zarabiaá jako stolarz i cieĞla” – napisaá w liĞcie do uczestników piel-

Sztandary przed pomnikiem bá. Jana Pawáa II.

OSTRÓW Na zaproszenie Stowarzyszenia Konferencji ćw. Wincentego a’Paulo - pod patronatem „Naszego Rynku”

Druga „dwudziestka” festynu rozpoczõta Stowarzyszenie Konferencji Ğw. Wincentego a’Paulo juĪ po raz dwudziesty pierwszy zaprosiáo ostrowian caáymi rodzinami na festyn. Patronat medialny nad imprezą zorganizowaną w ostrowskim Parku Miejskim objĊáa redakcja „Naszego Rynku”.

Fot.: KRZZYSZTOF MACIEJEWSKI Fot.: KRZZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZZYSZTOF MACIEJEWSKI

Patronat prasowy nad festynem objĊáa nasza redakcja.

Dla starszych rytmy lat szeĞüdziesiątych.

WĞród nagród - rower od „Naszego Rynku”.

Fot.: KRZZYSZTOF MACIEJEWSKI

kursu zobaczyliĞmy natomiast m.in. dzieci ze Ğwietlicy „BoĪe Podwórko, MagdĊ Walczak i gwiazdĊ wieczoru - grającą muzykĊ lat szeĞüdziesiątych grupĊ The Beatlmen. Spektakl „Szklana Kula”, turniej wiedzy o ruchu drogowym, dmuchane zamki,... - byáo w czym wybieraü. Tradycyjnie juĪ w czasie festynu przeprowadzono loteriĊ fantową, dochód z której przeznaczony zostanie na rzecz rodzin znajdujących siĊ w trudnych warunkach materialnych. ListĊ nagrodzonychpublikujemy na 22 stronie dzisiejszego wydania „Naszego Rynku”. MAK

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Joanna Skoczylas z SP5, Zespóá Taneczny Flesz z Gimnazjum im. Jana Pawáa II i Marietta Ratuszna z MáodzieĪowego Dom Kultury to zwyciĊzcy rozegranego w czasie festynu Konkursu TwórczoĞci Artystycznej Dzieci i MáodzieĪy o Puchar Starosty Ostrowskiego i Puchar Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej. Nie byáa to jednak jedyna artystyczna odsáona festynu zorganizowanego pod hasáem „Bóg kocha kaĪdego czáowieka”. JuĪ tydzieĔ wczeĞniej w kinie „Komeda” zagraáa znana i lubiana grupa Universe. W czwartkowe popoáudnie na scenie obok uczestników kon-

WĞród atrakcji dla najmáodszych, moĪliwoĞü spotkania Kubusia Puchatka oraz zabawki nieczĊsto widywane w Ostrowie.


8 maja 2012, nr 19(304)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

9

Uwaga, Uwaga !!!

MieszkaĔcy Ostrowa Wielkopolskiego pozbądĨcie siĊ zbĊdnych odpadów!

Niepotrzebne przedmioty, zalegające na strychu, w garaĪu lub w piwnicy zostaną bezpáatnie zabrane sprzed Waszych nieruchomoĞci przez specjalistyczne rmy. Wydziaá Administracji Przestrzennej Referat Ochrony ĝrodowiska UrzĊdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o przeprowadzeniu na terenie miasta zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych typu meble, sprzĊt gospodarstwa domowego, dywany, wykáadziny, materace, sprzĊt RTV, AGD, komputerowy itp. Zbiórką są objĊte ww. odpady powstające w gospodarstwach domowych. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w rejonach podanych poniĪej komunalne odpady wielkogabarytowe naleĪy wystawiü do godziny 800 w dniu przeprowadzania zbiórki na chodnik przed posesją w sposób nie utrudniający korzystania z chodnika, jezdni. W centrum odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne dostarczyü naleĪy do godziny 14 00 do okreĞlonych miejsc, w których ustawione bĊdą specjalne kontenery. Odbiór odpadów bĊdzie przeprowadzony przez: Zakáad Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. i FirmĊ Usáugową „KOSZ” Sp. z o.o.

Podziaá miasta na rejony zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zuĪytego sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego

Rejon

Wykaz ulic

I

Bardowskiego, Batorego (od ul. Wybickiego do ul. Bema), Bzowa, Cegáowa (strona naleĪąca do miasta), DoĪynkowa, Gáowackiego (od ul. Przymiejskiej do ul. KrotoszyĔskiej), Jachimka, Kasztanowa, Konopna, Koszykowa, KrotoszyĔska (od granic miasta do ul. Traugutta), Kunickiego, àanowa, àąkowa (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. Radáowskiej), Makowa, Polna, Przymiejska (od ulic Orzechowa - Bema w kierunku zachodnim), Spacerowa, ĝwistackiego, Taczaka (od ul. Gáowackiego do ul. Bema), Trzcinowa, Wiklinowa (od granicy miasta do ul. KrotoszyĔskiej), Wybickiego (od cmentarza do ul. KrotoszyĔskiej), Bojarskiej, GrzeĞkowiaka, Russka.

12.05.2012 II 19.05.2012

III 19.05.2012 IV 26.05.2012

V 26.05.2012 VI 02.06.2012 VII 02.06.2012

VIII 09.06.2012 IX 12.05.2012 r X 19.05.2012 XI

Batorego (od ul. Bema do ul. PoznaĔskiej), Bema (od ul. Orzechowej do ul. KrotoszyĔskiej), DembiĔskiego, Dojazdowa, Feriüa, Kasprzaka, Komedy-TrzciĔskiego, KrotoszyĔska (od wiaduktu kolejowego do ul. Traugutta), Lotnicza, àukasiĔskiego, Mielczarskiego (od ul. KrotoszyĔskiej do Zespoáu Szkóá Technicznych), Miodowa, MáyĔska, Narutowicza, Nullo, Oáobocka, Orzechowa, Ossowskiego, PietrusiĔskiego, PoznaĔska, Przymiejska (od ul. Bema w kierunku wschodnim), Pszenna, Radáowska (do granic miasta), RąbczyĔska, Rolna, SowiĔskiego (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. Batorego), Sporna, Taczaka (od ul. Bema w kierunku wschodnim), Traugutta (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. Batorego), Wiejska, ĝmigla, Morissona, Pussaka, GrzeĞczyka, Zydorczaków, Kowalskiego. Arciszewskiego, Cháapowskiego (od ul. Wybickiego do ul. Rejtana), Czerwonych Kosynierów (od ul. Gáowackiego do ul. Cháapowskiego), Dowbór-MuĞnickiego, Dubiskiego, Ducha, Dwernickiego, Gáowackiego (od ul. KrotoszyĔskiej w kierunku poáudniowym), Gronowa, Kąckiego, Káosowa, Korfantego, Korsaka, Kutrzeby, Maczka, Owsiana, Poniatowskiego (od ul. Cháapowskiego w kierunku zachodnim), Skorupki (od ul. Gáowackiego do ul. Wybickiego), Topolowa, Winna, Wybickiego (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. Cháapowskiego), ĩniwna, ĩymierskiego, MariaĔskiego, WĊglowa, Górnicza. Abrahama, Andersa, Bema (od ul. Poniatowskiego do ul. KrotoszyĔskiej), Cháopickiego (od ul. Poniatowskiego do ul. KrotoszyĔskiej), Chrzanowskiego, Czarnieckiego, Czerwonych Kosynierów (od ul. Cháapowskiego do ul. Bema), Czwartaków, Dekerta, Estkowskiego, Godebskiego, KiliĔskiego, Kleeberga, Kniaziewicza, Koááątaja, Konarskiego, Mielczarskiego (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. KiliĔskiego), ObroĔców Westerplatte, Poniatowskiego (od ul. Cháapowskiego do ul. Okólnej), PowstaĔców ĝląskich, PowstaĔców Warszawskich, PrądzyĔskiego, Próchnika, Sierakowskiego, Skáadowa, Skorupki (od ul. Wybickiego do ul. KiliĔskiego), SowiĔskiego (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. Czarnieckiego), Szenwalda, ĝciegiennego, Traugutta (od ul. KrotoszyĔskiej do ul. Poniatowskiego), Wróblewskiego, ĩóákiewskiego, MadaliĔskiego, HetmaĔska. Akacjowa, Cháopickiego (od ul. Poniatowskiego do ul. Rejtana), Bema (od ul. Poniatowskiego do ul. Rejtana), Chodkiewicza, Daliowa, Dymarskiego, Dywizjonu 303, Glabisza,Gorzycka(odul.Odolanowskiejdotorówkolejowych),GrodzieĔska,JasiĔskiego,Jesionowa,Kordeckiego,Krasickiego,Krzywa,Kwiatowa,Lipowa,Lwowska,Malwowa,Niegolewskiego,Odolanowska(odul.RóĪanejdotorówkolejowych),Okólna,OkrĊĪna,Plater,Podolska,Poleska,PowstaniaListopadowego,PowstaniaStyczniowego, RóĪana, Sikorskiego, Stanisáawowska,Taczanowskiego,Traugutta (od ul. Poniatowskiego do ul. Rejtana), Wawrzyniaka, Wierzbowa, WileĔska, WoáyĔska, Wspólna. Boczna, Bratnia, Cháapowskiego (od ul. Gorzyckiej do ul. Rejtana), Dáuga (od przejazdu kolejowego Ostrów-Wrocáaw do Gorzyckiej), Dobra, Dolna, Elektryczna, Gorzycka (od torów kolejowych w kierunku granic miasta), Górna, KraĔcowa (od ul. Dáugiej do przejazdu kolejowego), KrĊta, àamana, Na Skraju, Niska, Nowa, Odolanowska (od wiaduktu kolejowego do granic miasta), Olszowa, Poprzeczna, Rejtana, Sieroca, Swobodna, Zachodnia, Zakątek, Zielna. Bajkowa, Bartosza, Bolka i Lolka, Brzozowa (pomiĊdzy ul. Staroprzygodzka a torami kolejowymi), Cháopska, Dáuga (pomiĊdzy ul. Siewną a torami kolejowymi), Graniczna, Gwarna, Jasia i Maágosi, Jesienna, Kątowa, Koszaáka Opaáka, Kozioáka Matoáka, KraĔcowa (pomiĊdzy granicą miasta a torami kolejowymi), Kubusia Puchatka, Letnia, Maáa, Modrzewiowa, Niedáuga, ObrzeĪe, Odlegáa, Odskok (od ul. Przeskok do torów kolejowych), Piesza, Piotrusia Pana, Przeskok, Rataja, Siewna, Sosnowa, Staroprzygodzka (na odcinku skrzyĪowania ul. Siewnej i ul. Brzozowej do granic miasta), ĝwierkowa, Tylna, UkoĞna, Widok, Wiosenna, WáoĞciaĔska, Wrzosowa, Zapiecek, Zatorze, Zimowa, Zjazd. Budowlanych, Ceglana, Ciesielska, Dekarska, Garncarska, Glinkowa, GoáĊbia, Grawerska, InĪynierska, Kolejarska, Krucza, KuĨnicza, Murarska, Mylna, Okopowa, RzemieĞlnicza, Sáoneczna, Staroprzygodzka (od ul. Zacisze do skrzyĪowania z ul. Siewną i ul. Brzozową), ĝlusarska, Tokarska, WoĨna, Zacisze, Zbrojarska, ZduĔska, ZĊbcowska, ĩytnia. Bukowa, Wiązowa, JarzĊbinowa, Cedrowa, Platanowa, Cisowa, Kalinowa, Klonowa, JeĪynowa, Jodáowa, Jaworowa, Osiedle LeĞne, Klubowa, ĝwietlicowa, Sportowa, Hebanowa, Mahoniowa, DĊbowa, Przesieka, Grabowska (od DĊbowej do granic miasta), JaĞminowa, Jaáowcowa, ĝrodkowa, Leszczynowa, Drzymaáy, Olszynowa, Wilcza, Wylotowa (posesje po stronie miasta). Witosa (od ul. Ledóchowskiego do ul. Grabowskiej), ĝwit, MatyĞkiewicza, prof. Kaliny (od ul. Witosa do ul. Grabowskiej), Promykowa, Wyjazdowa, Hallera, Okrzei, Przesmyk, Przechodnia, Ledóchowskiego (od ul. Witosa do ul. PruĞliĔskiej), Lisieckiego, Bronikowskiego, SerbeĔskiego, CywiĔskiego, Dwornika, Lewandowskiego, Niesioáowskiego, Jasna, Jankowskiego (od ul. Strzeleckiej do ul. Jasnej), PruĞliĔska, Uskok, Limbowa, Sáonecznikowa, JastrzĊbia, Grzybowa, Olchowa, Gáogowa, Grabowa, Azaliowa, Bartkiewicza, Popieáuszki, Majorka, Oliwkowa, Sikory, Promienista.

26.05.2012

Kaliska (na odcinku pomiĊdzy ul. Piásudskiego a granicą miasta), KusociĔskiego, Nowa KrĊpa, Curie-Skáodowskiej, Grabowska (od ul. Kaliskiej do ul. DĊbowej), Moniuszki, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Szczanieckiej, Modrzejewskiej, Maákowskiej, Iááakowiczówny, Kosmowskiej, Zapolskiej, GojawiczyĔskiej, Orzeszkowej, Bacewicz, Kossak, Szembekowej, Sempoáowskiej, Piaskowa, BozaĔskiej, Jurka, ĩwirowa, Naákowskiej, Przy Lesie.

XII 26.05.2012

Bracka, Káodzka, Lubuska, Kaszubska, OlsztyĔska, ĝląska, Podlaska, Tucholska, Kujawska, Piásudskiego, Klasztorna, KoĔcowa, Strzelecka, Komuny Paryskiej, Mertki, Asnyka, Broniewskiego, Paderewskiego, Tomczeka, CheámoĔskiego, Szkolna, Skowronkowa, Sáowikowa, Kukuácza, Radosna, Wesoáa, Pogodna, SzczĊĞliwa.

XIII 02.06.2012

Osiedle Robotnicze, WaryĔskiego, Walczaka, MakuszyĔskiego, Majakowskiego, Brzechwy, Dalbora, WyspiaĔskiego, ĝmigielskiego, Matejki, Mikoáajczyka, BaczyĔskiego, Malczewskiego, Ledóchowskiego (od Prof. PowstaĔców Wielkopolskich do ul. Witosa), StraĪacka, Prof. Kaliny (od ul. Piásudskiego do ul. Witosa), Wąska, Jankowskiego (od ul. ĝmigielskiego do ul. Strzeleckiej), Frąszczaka.

XIV

NadbrzeĪna, WioĞlarska, Wenecja, Szkutnicza, Jachtowa, Daleka, Skryta, Krótka, Torowa, Regatowa, Póánocna, Osadnicza, Grobla, Limanowskiego (od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta), WaĔkowicza, Spichrzowa, Wodna, Zielona, Strumykowa, Grunwaldzka, àĊczycka, Mazurska, ToruĔska, Pomorska, GdaĔska, WarmiĔska, àączna, Paáucka, Danysza, Dziaákowa, Baátycka, àódzka, Lubelska, Opolska, SzczeciĔska, Krakowska.

09.06.2012 XV 16.06.2012 XVI 23.06.2012

Bojanowskiego, Browarna, Aleje Sáowackiego (do Limanowskiego), Limanowskiego (do ul. Grunwaldzkiej), Królowej Jadwigi, 60 Puáku Piechoty, Harcerska, Norwida, Zana, Mickiewicza, Tuwima, Kasprowicza, Dáugosza, Iwaszkiewicza, Modrzewskiego, ĩeromskiego, Newerlego, Kraszewskiego, Reymonta, Prusa, Bąka, Reja, Konopnickiej, Kadáubka, ĩyliĔskiej. MyĞliwska, LeĞna, Gajowa, Cicha, Poáudniowa, Morelowa, Na Polance, Zagajnikowa, CzereĞniowa, Kamienna, Sadowa, Malinowa, Wysocka, Klonowicza, Puáaskiego, Langiewicza, Wrocáawska (od Ronda Bankowego do granic miasta), Miáa, 3 Maja, ĩwirki, MáodzieĪowa, Wigury, Kantaka, Armii Krajowej, Parkowa, Spokojna, Prosta, Kopernika, Targowa, Piastowska, Sobieskiego, Olimpijska, Al. PowstaĔców Wielkopolskich, Majdan, KoĞciuszki, WiĞniowa.

CENTRUM 12.05.2012

ul. Raszkowska (w rejonie dawnego szaletu miejskiego), ul. Kolejowa (rejon poczty), ul. Raszkowska (rejon synagogi), ul. Sienkiewicza (rejon dawnego posterunku policji), ul. Partyzancka (rejon SP nr 1 i Przedszkola nr 16), Rejon skrzyĪowania ulic Wiosny Ludów i Wrocáawskiej, Parking przy ul. Towarowej.

CENTRUM 16.06.2012

Rynek (dwa punkty zbiórki – przy ul. Kaliskiej i ul. Raszkowskiej). ul. Szamarzewskiego (rejon wieĪowców).

CENTRUM 23.06.2012

ul. WolnoĞci (rejon Zespoáu Szkóá Budowlano Energetycznych), ul. Harcerska (rejon Szkoáy Podstawowej nr 4), ul. Gimnazjalna (rejon I Liceum Ogólnoksztaácącego), Plac RowiĔskiego (rejon siedziby PaĔstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim).


www.naszrynek.pl

informacje SIEROSZEWICE

Zbiórka elektroćmieci „Drugie Īycie elektroĞmieci” - pod tym hasáem odbywaáa siĊ w gminie Sieroszewice zbiórka zuĪytego sprzĊtu. W ciągu zaledwie dwóch dni udaáo siĊ zebraü ponad 4 tysiące kilogramów odpadów oraz 458 kilogramów zuĪytych baterii. Zbiórka tra do recyclingu. - Porównując z rokiem ubiegáym jest to o prawie 100 kilogramów zuĪytych baterii wiĊcej - mówi opiekunka inicjatora akcji - Koáa Przyjacióá Przyrody EkoKlub i Zespóá Szkóá w Wielowsi, Halina KaĨmierczak.- Serdecznie dziĊkujemy wspóárealizatorom dziaáaĔ za nieocenioną wspóápracĊ, a wszystkim mieszkaĔcom gminy Sieroszewice za przyáączenie siĊ do akcji i Ğwiadome, przyjazne przyrodzie dziaáanie w kierunku jej ochrony. ZEA

SKUP ZâOMU - aluminium, puszki po napojach, miedĨ, mosiądz, záom stalowy, makulatura, butelki, sáoiki szklane, butelki plastikowe PET, sprzĊt AGD, lodówki, pralki

WYSOKIE CENY

„BMS” Ostrów, ul. Wrocáawska 95 tel. 507-067-615, 514959-124 e-mail: skupmet@gazet.pl

POWIAT

Wizyta partnerska z Sonneberg Delegacja z zaprzyjaĨnionego Sonnenberg goĞciáa w Ostrowie. To pierwsza w tej kadencji wizyta z miasta partnerskiego. Kilkuosobowa grupa zwiedzaáa powiat ostrowski, a znaleĨli siĊ w niej przedstawiciele róĪnych profesji. Efektem spotkania ma byü rozwój wspóápracy edukacyjnej i kulturalnej obu powiatów. Ale nie tylko. - ZáoĪyliĞmy juĪ odpowiednie wnioski, aby rozpocząü projekt dotyczący wspóápracy w zakresie sáuĪby zdrowia - mówi starosta Paweá Rajski. - DostaliĞmy juĪ z klinik w Sonnenbergu specjalistyczny sprzĊt dla naszego szpitala. Teraz jest szansa na to, Īeby pielĊgniarki pojechaáy tam na staĪ. Z Sonnenbergiem powiat ostrowski wspóápracuje od 2008 roku. Rewizyta w Niemczech planowana jest po wakacjach. ZEA

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

NOWE KAMIENICE Nowa sala w Nowych Kamienicach

Czekali na takie miejsce Wyjątkowe przedsiĊwziĊcie w Nowych Kamienicach. Wspólnymi siáami pobudowano tu salĊ spotkaĔ, która sáuĪyü ma mieszkaĔcom kilku soáectw. Na róĪne okazje.

Fot.: ARCHIWUM

10

Nowe Kamienice mogą cieszyü siĊ z nowej sali

Pomysá narodziá siĊ dawno, ale kilka lat trwaáo zanim udaáo siĊ go wcieliü w Īycie. W 2009 roku powstaá projekt i zebrano czĊĞü pieniĊdzy. Prace budowlane zaczĊto wiosną rok póĨniej, na terenie naleĪącym do gminy. Wybór padá na dziaákĊ na koĔcu wsi. Malownicze poáoĪenie przesądziáo sprawĊ - jej status rolny zmieniono w planie zagospodarowania na budowlany i... wylano fundamenty. Sala spotkaĔ dla Nowych Kamienic okazaáa siĊ inwestycją prowadzoną przez kilka lat, moĪliwą do realizacji dziĊki nansom gminy i dziĊki determinacji wielu osób. Powstaáo jednak miejsce dosáownie dla wszystkich. Korzystaü z niego mają nie

tylko mieszkaĔcy Nowych Kamienic, ale teĪ sąsiednich wsi, bo zainteresowanie i zapotrzebowanie jak siĊ okazaáo jest ogromne. -Takiego miejsca brakowaáo przy wszystkich okazjach: na dzieĔ babci i dziadka, spotkanie towarzyskie, zebranie kóá zainteresowaĔ czy wreszcie, aby urządziü przyjĊcie na komuniĊ czy osiemnastkĊ - mówi soátys Nowych Kamienic Joanna Kowal. - To wielkie zespoáowe przedsiĊwziĊcie, bo wielką czĊĞü prac wykonali sami mieszkaĔcy, w czynie spoáecznym. Malowali, káadli páytki, gipsowali, stawiali páot. MoĪna by dáugo wymieniaü. Tylko do najbardziej trudnych prac zatrudniali-

Ğmy firmy specjalistyczne. To najbardziej niesamowita rzecz, jaką tu widziaáam. I coĞ, z czego wszyscy moĪemy byü dumni. Sala moĪe pomieĞciü maksymalnie 50 osób. Ale to wystarczy. Przygotowano teĪ zaplecze, gdzie znalazáa siĊ dobrze wyposaĪona kuchnia. Caáy lokal wyposaĪając przy tym w klimatyzacjĊ. Otwarcie sali staáo siĊ czĊĞcią wielkiego festynu zorganizowanego pod hasáem: „Od seniora do juniora”. Na festyn i otwarcie sali pozyskano dotacjĊ z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa. Na budowĊ sali z budĪetu soáectwa wydano przez trzy lata áącznie 260 tysiĊcy záotych. ZEA

ODOLANÓW Ćwieci jasno

Zainwestowali w nowe lampy BĊdzie jasno i ekologicznie. Nowe lampy, to kolejna inwestycja w gminie Odolanów. Jeszcze w tym roku rozpocznie siĊ budowa oĞwietlenia w gminie Odolanów. W kilku miejscowoĞciach prowadzone bĊdą prace związane z wymianą lub stawianiem nowych lamp. Pierwszy etap zaplanowano na JarzĊbinowej i ulicach przylegáych. Tam zamontowanych zostanie 16 lamp i poáoĪonych ponad 700 metrów kabla. W miejscowoĞciach Boników, Gorzyce Maáe i Gar-

ki zamontowano ponad 40 energooszczĊdnych opraw oĞwietleniowych. Nowe lampy zastąpiáy stare, rtĊciowe, nieekonomiczne, które traáy juĪ na záom. OszczĊdnoĞü energii dziĊki tej inwestycji to 1.500 W. Te prace zostaáy wykonane przez spóákĊ oĞwietleniową z Kalisza i gmina nie ponosiáa Īadnych kosztów. -Zaletami modernizacji oĞwietlenia jest przede wszystkim poprawa wa-

runków Ğwietlnych, mniejsza awaryjnoĞü stosowanych nowych opraw no i oczywiĞcie oszczĊdnoĞü energii – mówi burmistrz Odolanowa, Ewa Dziubka. - Nowe oprawy nie bĊdą generowaáy takĪe wydatków związanych z naprawami i konserwacją, poniewaĪ mają kilka lat gwarancji. Przyniesie to równieĪ wiele oszczĊdnoĞci dla budĪetu. ZEA

SKRZEBOWA Szukajð ćladów sprzed lat

Prace archeologiczne przy kaplicy Grupa archeologów w Skrzebowej. RozpoczĊáy siĊ badania ruin kaplicy, która przyciągaáa tu niegdyĞ táumy wiernych. WáaĞnie tu, na przeáomie XVI i XVII wieku pielgrzymowali wierni z dalekich stron. Kaplica w Skrzebowej szczyciáa siĊ sáynącym áaskami obrazem Matki Boskiej LoretaĔskiej, ale teĪ Ĩródáem o wáaĞciwoĞciach uzdrawiających. Kiedy ponad 200 lat temu obraz przeniesiono do koĞcioáa, juĪ zniszczona wówczas kaplica zaczĊáa popadaü w ruinĊ. Teraz te pozostaáoĞci bada grupa archeologów.

Naukowcy chcą wyjaĞniü miĊdzy innymi, czy w ziemi są jeszcze Ğlady przeszáoĞci, jak choüby miejsca pochówku zmaráych czy dawnego kultu. - PodzieliliĞmy sobie caáy ten obszar na prole i przetniemy ziemiĊ w dóá nawet na okoáo 4 metry – mówi Jarosáaw Majewski z wrocáawskiej rmy GEO-RADAR. - Zasadniczym zaáoĪeniem tej metody jest fakt, Īe róĪne materiaáy geologiczne

posiadają róĪne wáaĞciwoĞci elektryczne. Warstwy zalegające pod powierzchnią terenu mogą byü rozpoznawalne wáaĞnie na podstawie tych wáaĞciwoĞci. Badania archeologiczne, to czĊĞü projektu stworzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Wspóápracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Program ma ocaliü od zapomnienia waĪne dla mieszkaĔców miejsca i zmierzyü siĊ z przeszáoĞcią. Pierwszym

krokiem jest wáaĞnie tomograa elektrooporowa terenu wokóá kaplicy. -DziĊki temu bezinwazyjnie bĊdziemy badaü ewentualną zawartoĞü terenu - mówi Sebastian Przybylski archeolog, uczestnik projektu, czáonek wrocáawskiego oddziaáu stowarzyszenia archeologów polskich. - W przyszáoĞci jeĪeli badania wyjdą pozytywnie bĊdziemy prowadziü prace zakrojone na szerszą skalĊ. ZEA


informacje

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

POWIAT Wielkopolski Dzieý Straēaka

Ćwiõto tych, co nas chronið UroczystoĞci rozpoczĊáy siĊ o godz. 13.00 polową mszą Ğw. Na hipodromie w Jarantowie w gminie Blizanów, pod namiotem zgromadzili siĊ straĪacy zawodowcy i druhowie z Ochotniczych StraĪy PoĪarnych. Byli ich szefowie, z nadbryg. Markiem Kowalskim, zastĊpcą Komendanta Gáównego, parlamentarzyĞci i wáadze województwa. - ZebraliĞmy siĊ tu, by modliü siĊ w intencji straĪaków z województwa wielkopolskiego, w dniu ich patrona Ğw. Floriana i za tych co juĪ odeszli do domu Pana – mówiá ks. praáat Roman Kubicki, delegat Arcybiskupa PoznaĔskiego, który przewodniczyá uroczystej, koncelebrowanej wraz ze straĪackimi kapelanami, mszy w intencji tych, co dbają o nasze bezpieczeĔstwo. BezpoĞrednio po mszy rozpoczĊáy siĊ ocjalne uroczystoĞci. Uczestników i goĞci powitaá dh. Stefan Mikoáajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraĪy PoĪarnych, który odczytaá list skierowany do wielkopolskich straĪaków przez prezesa Zarządu Gáównego OSP, dh. Waldemara Pawlaka. Nadbryg. Wojciech Mendelak, Wielkopolski Komen-

Fot.: WACàAW NOWAK

StraĪacy z terenu caáego województwa zjechali w niedzielĊ, 6 maja, do Jarantowa, by obchodziü swoje ĞwiĊto. Wielkopolski DzieĔ StraĪaka w tym roku poáączony byá z obchodami XX-lecia PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej.

Medale „Za dáugoletnią sáuĪbĊ” wrĊczaá wojewoda Piotr Florek. dant Wojewódzki PSP, w swoim wystąpieniu przypomniaá, Īe codziennie nad bezpieczeĔstwem mieszkaĔców czuwa 2.408 straĪaków zawodowych i ponad 50 tysiĊcy ochotników. - Chciaábym oddaü chwaáĊ wszystkim ratownikom, którzy, przez ostatnie 20 lat, stali na straĪy bezpieczeĔstwa Wielkopolan - powiedziaá Wojciech Mendelak, koĔcząc swoje okolicznoĞciowe wystąpienie. - KaĪdy z nich doáączyá swoją cenną cegieákĊ w procesie budowy skutecznego systemu ratownictwa w Wielkopolsce. Jak przestaáo na tak uroczyste ĞwiĊto, wrĊczono odznaczenia paĔstwowe i straĪackie najbardziej zasáuĪonym druhom.

WĞród wyróĪnionych znaleĨli siĊ takĪe straĪacy z OSP z terenu powiatu kaliskiego. „Záoty znak związku” odebrali: Kazimierz Kozáowski i Sáawoj Lewandowski, Medal Honorowy im. Bolesáawa Chomicza Stefan Tomczyk, a Honorowy Medal „Semper Vigilant” Zygmun BiaáoĪyá, Wojciec Ignaczak i Franciszek ParaczyĔski. Z kolei spoĞród 21 nominowanych tytuá „Wielkopolskiego Dziaáacza ZOSP RP Roku 2011” przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziaáu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraĪy PoĪarnych odebraá Józef Wojcieszak z OSP Pruszków w powiecie kaliskim. NOW

BLIZANÓW „Sztuka jest naszð pasjð”

Pojadð na tydzieý na Litwõ Zespóá Szkóá w Jankowie Pierwszym we wspóápracy z GOK w Blizanowie realizuje projekt „Sztuka jest naszą pasją”, donansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MáodzieĪy. DziĊki podpisanej umowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizacjĊ projektu udaáo siĊ pozyskaü ponad 6 tysiĊcy euro. - Korzystając z tego samego Ĩródáa dofinansowania w czerwcu 2009 roku goĞciliĞmy u nas máodzieĪ z Joniskis „Ausros” Gymnasium - mówi autorka i koordynator projektu Halina Litwa, dyrektor

na poplenerowej wystawie w Domu Kultury. ZakoĔczy siĊ ona aukcją, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne. MáodzieĪ prowadziü bĊdzie dialog miĊdzykulturowy podczas wizyt u rodzin, a takĪe organizując wieczory: polski i litewski. Podsumowaniem tej czĊĞci pracy bĊdzie specjalnie wydana broszurka. NOW

ZS w Jankowie Pierwszym. - Tym razem to grupa z Jankowa Pierwszego wyjedzie na tydzieĔ na LitwĊ. W czasie spotkania máodzieĪ pracowaü bĊdzie w grupach: plastyków, redaktorów i informatyków. Grupa plastyków ma za zadanie wykonanie prac, ukazujących ciekawe zakątki regionu Joniskis, które zaprezentowane zostaną

Bõdzie droga w Modle? Byü moĪe jeszcze w tym roku uda siĊ przebudowaü okoáo kilometra drogi w Modle w gminie Opatówek. Wszystko pod warunkiem, Īe gminie uda siĊ pozyskaü pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Stosowny wniosek zostaá juĪ záoĪony. Na inwestycjĊ 70 tysiĊcy zá przekazaá powiat kaliski. DrogĊ w Modle bowiem juĪ w ubiegáym roku powiat kaliski przekazaá w uĪyczenie gminie, poniewaĪ ta ma wiĊksze moĪliwoĞci pozyskiwania Ğrodków z zewnątrz, by donansowaü przebudowĊ lub modernizacjĊ dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - ZáoĪyliĞmy juĪ odpowiednią dokumentacjĊ w UrzĊdzie Marszaákowskim w Poznaniu i teraz czekamy na rozstrzygniĊcie - mówi Sebastian WardĊcki, wójt gminy Opatówek. - Mamy nadziejĊ, Īe bĊdą pozytywne informacje. NOW

NIEDĐWIADY

Dwa wypadki Policjanci wyjaĞniają okolicznoĞci dwóch wypadków drogowych, do jakich doszáo w poniedziaáek, 30 kwietnia, na drogach powiatu kaliskiego. Po godz. 18.00 w Chodybkach w gminie KoĨminek czoáowo zderzyáy siĊ dwa pojazdy. Jak wynika ze wstĊpnych ustaleĔ, kierujący samochodem citroen na prostym odcinku drogi z niewyjaĞnionych przyczyn zderzyá siĊ z autem marki Renault. Poszkodowani kierowcy obu pojazdów wraz z pasaĪerem Renaulta zostali zabrani do szpitala. Kierowca Citroena miaá 0.97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Do drugiego wypadku doszáo okoáo 21.00 w miejscowoĞci Tykadáów w gminie ĩelazków. Tu kierujący autem Renault, z niewyjaĞnionych przyczyn, zjechaá na prawą czĊĞü drogi i wjechaá do rowu. Kierowca i pasaĪerka, z obraĪeniami zostali przewiezieni do szpitala. NOW

Poulewie-zniszczenia napowiatowych drogach

Fot.: WIOLETTA PRZYBYLSKA

Podmyta droga, wyrwane pobocza to obraz drogi powiatowej ze Strzaákowa do Madalina w gminie Lisków po nocnej ulewie, która przeszáa przez czĊĞü powiatu kaliskiego z 1 na 2 maja. Samorządowcy w ĞrodĊ od rana przyglądali siĊ skutkom ulewy i próbowali oceniü straty. Zwracali siĊ teĪ z proĞbą do kierowców o wyjątkowo uwaĪną jazdĊ, bo podmyte brzegi asfaltu mogáy ulec zaáamaniu i stanowiáy zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa jadących. Deszcz, potrzebny dla rolników, tym razem wyrządziá znaczne szkody. Ich usuwanie i naprawa pocháonie Ğrodki, które oszczĊdzono podczas akcji zimowej. NOW

11

OPATÓWEK

LISKÓW Zaoszczõdzone zimð ćrodki trzeba bõdzie przeznaczyç na usuniõcie uszkodzeý

JuĪ tej samej nocy Krzysztof Nosal, starosta kaliski, zabezpieczaá znakami trasĊ. W ĞrodĊ drogowcy z brygady powiatowego zarządu dróg naprawiali szkody. Na polach, sąsiadujących z drogą powiatową, byáo ponad póá metra wody, która przelewaáa siĊ rwącym strumieniem na sąsiednie pola przez groblĊ, jaką staáa siĊ droga. Nurt byá tak silny, Īe w poboczach powstaáy wyrwy, które wymagaáy interwencji i naprawy przez drogowców.

www.naszrynek.pl

Starosta Krzysztof Nosal i jego zastĊpca Andrzej Dolny oceniają straty.

Konkurencyjne ceny !!!

TAXI

PLUS

Dojazd bezpáatny !!!

tel. 62 73

66 000

SZYBKA POįYCZKA Do 10.000 zã na 48-m-cy Bez BIK ul. Wrocãawska 42 Ostrów Wlkp. tel. 62 738 18 04 www.dobrekredyty.broomer.pl

Salon fryzjerski damsko-mĊski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00 ElĪbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 4 kom. 501-598-305 tel. zakáadowy: 505-916-610

ATRAKCYJNE CENY! (obok banku WBK)


12

www.naszrynek.pl

dodatek teatralny

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)


8 maja 2012, nr 19(304)

Nasz Rynek

dodatek teatralny

www.naszrynek.pl

13


14

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

7/* "5$ 7OJCIECH.OWAK

Sprzedam PilarkĊ Tarczową Formatową

HOLZHER SUPERPRECISE 6680 DáugoĞü ciĊcia: 3200 mm WysokoĞü ciĊcia: 80 mm DokáadnĞü ciĊcia: 0,2 mm

Kontakt: 608-586-240 e-mail: antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


8 maja 2012, nr 19(304)

sport

Nasz Rynek

Wiadomoœci sportowe KOSZYKÓWKA Ćlðsk bliēszy I ligi

Przegrywali koýcówki

www.naszrynek.pl

15

KARATE Central Europe Open

Brðz Nowaka Marcin Nowak z MUKS Tornado Kalisz zdobyá brązowym medal w miĊdzynarodowych zawodach karate Central Europe Open, które odbyáy siĊ w Bydgoszczy

Czy ostrowianie odrobią straty we wáasnej hali? cieszyli siĊ koszykarze ĝląska Wrocáaw. W rywalizacji do trzech zwyciĊstw prowadzą wiĊc 2:0. Trzecie spotkanie odbĊdzie siĊ w sobotĊ o godzinie 18.30 w Ostrowie. JeĞli wygrają gospodarze takĪe w niedzielĊ pojedynek bĊdzie miaá miejsce w hali przy KusociĔskiego. - Nie poddajemy siĊ i zrobimy wszystko, aby we wáas-

nej hali odrobiü straty i na decydujące spotkanie wróciü jeszcze do Wrocáawia - mówią gracze BM WĊgiel Stali. Dodajmy, Īe oba pojedynki we Wrocáawiu obserwowaáa liczna grupa fanów „Īóátoniebieskich”, która gáoĞnym dopingiem wspieraáa ostrowskich koszykarzy. Ich wsparcie potrzebne bĊdzie takĪe we wáasnej hali. Byü moĪe w tych meczach bĊdzie mógá juĪ zagraü Wojciech Szawarski, który od kilkunastu dni zmaga siĊ z urazem kolana. DAB

ĝląsk Wrocáaw - BM WĊgiel Stal. 67:55 (21:17, 15:17, 16:16, 15:5) Stal: Dymaáa 23, DryjaĔski 12, Olejnik 8, Kaáowski 6, ZĊbski 4, Matczak 2, SieraĔski 0, Cielebąk 0, Radzik 0, M.Spaáa 0, K. Spaáa 0. ĝląsk Wrocáaw - BM WĊgiel Stal 67:64 (12:18, 24:21, 12:20, 19:5) Stal: Kaáowski 18, Olejnik 14, DryjaĔski 9, Dymaáa 7, Cielebąk 7, ZĊbski 5, Matczak 4, SieraĔski 0.

KOSZYKÓWKA

PIâKA NOĒNA

KOSZYKÓWKA

PIâKA RôCZNA

Zapisy doligiletniej

Wzorem Euro2012

Turniej osiedlowy

Mãodzicy naMP

Z dniem 1 maja ruszyáy zapisy do IX edycji rozgrywek Netto OSW Summer League. Koszykarskie zmagania w Ostrowie rozpoczną siĊ 1 czerwca i potrwają przez caáe wakacje. W ubiegáorocznej edycji udziaá wziĊáy 24 zespoáy. Informacje o rozgrywkach na stronie www.oswsl. cba.pl Patronat prasowy nad ligą juĪ od kilku lat sprawuje Tygodnik „Nasz Rynek”. DAB

Turniej o Puchar Starosty Powiatu Ostrowskiego - Euro 2012 w Ostrowie - pod taką nazwą w dniach 19-20 maja rozegrany zostanie turniej piákarski. Areną zmagaĔ bĊdzie boisko „Orlik” przy ulicy Kantaka. Zapisy do 13 maja przyjmowane są pod numerem tel. 726 567 650. Wpisowe wynosi 50 záotych od zespoáu. Turniej organizuje Ostrowska Liga Piáki NoĪnej Amatorskiej. DAB

V Turniej Kosza Rady Osiedla nr 9 „Nowe Parcele” o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa rozegrany zostanie w dniach 19-20 maja. Tegoroczna edycja odbĊdzie siĊ w hali Szkoáy Podstawowej nr 7. Zapisy do 11 maja - biuro@ ostrowwlkp.org Informacje na stronie internetowej www. os9.ostrowwlkp.org Organizatorzy przewidują takĪe konkursy dla publicznoĞci. DAB

Awans do turnieju finaáowego mistrzostw Polski w kategorii máodzika wywalczyá zespóá KPR Ostrovia Ostrów. Podopieczni Rafaáa Stempniaka zajĊli drugie miejsce w rozgrywkach wojewódzkich. Finaáy w ZamoĞciu odbĊdą siĊ na przeáomie maja i czerwca. - Pojedziemy pokazaü siĊ z jak najlepszej strony - zapowiada szkoleniowiec ostrowskich szczypiornistów. DAB

REKLAMA

REKLAMA

Fot.: TOMASZ JEĩYK

Oba pojedynki dostarczyáy duĪych emocji i rozstrzygnĊáy siĊ w samych koĔcówkach. W sobotĊ wyrównana walka toczyáa siĊ do 33. minuty. Wtedy to wrocáawianie odskoczyli i zwyciĊĪyli 67:55. - Zabrakáo nam skutecznoĞci, w czwartej kwarcie nie mogliĞmy siĊ przebiü pod kosz - powiedziaá Mikoáaj Czaja, trener BM WĊgiel Stali. W niedzielĊ podopieczni Īądni byli rewanĪu, co byáo widoczne od początku meczu. Dobrze dysponowani w rzutach z dystansu byli: Marcin Kaáowski i àukasz Olejnik. GrĊ ostrowskiego zespoáu prowadziá Marcin Dymaáa, bowiem szybko parkiet za 5 przewinieĔ opuĞciá Mariusz Matczak. Po 30 minutach „Stalówka” prowadziáa 69:48, jednak w ostatniej odsáonie meczu roztrwoniáa caáą przewagĊ i po koĔcowej syrenie z wygranej 67:64

Fot.: DAWID BILSKI

2:0 - tak brzmi wynik naáu play off grupy B II ligi koszykarzy pomiĊdzy zespoáami ĝląska Wrocáaw i BM WĊgiel Stali Ostrów po spotkaniach rozegranych w stolicy Dolnego ĝląska

Marcin Nowak (drugi z prawej) na ostatnim stopniu podium Utalentowany kaliszanin uplasowaá siĊ na ostatnim stopniu podium w kategorii kumite juniorów do 68 kilogramów. - Stoczyá trzy wyrównane pojedynki, dwa wygrane i jeden przegrany w póánale. W bardzo kontrowersyjnych okolicznoĞciach przegraá swą pierwszą walkĊ Bartosz Grochowina, z kolegą z kadry narodowej Jakubem DziaáoszyĔskim z Zarzewia Prudnik, i odpadá z dalszej rywalizacji. Zgodnie z przewidywaniami dwaj inni reprezentanci kadry narodowej naszego

kraju okazali siĊ za silni dla debiutującego w zawodach miĊdzynarodowych Norberta Nijaka, jednak pokazaá siĊ on z dobrej strony i zdobyá cenne doĞwiadczenie, które powinno zaprocentowaü w przyszáoĞci - twierdzi trener MUKS Tornado, Wiesáaw Grochowina. W zawodach uczestniczyáo ponad 300 zawodników z Polski, Rosji i Ukrainy, a dla kaliskich karateków byá to drugi wystĊp w miĊdzynarodowym turnieju w obecnym sezonie. SK

KOLARSTWO Kaliskie Spotkania Olimpij-

Spotkanie z mistrzem Dwukrotny medalista olimpijski z Montrealu w 1976 roku, Mieczysáaw Nowicki bĊdzie goĞciem II Kaliskich SpotkaĔ Olimpijskich, które odbĊdą siĊ juĪ w najbliĪszy piątek w klubie Kaliskiej Spóádzielni Mieszkaniowej przy ulicy Serbinowskiej. Kaliskie Spotkania Olimpijskie to nowa cykliczna inicjatywa, organizowana przez Kaliską SpóádzielniĊ Mieszkaniową, RadĊ Osiedla Adama Asnyka w Kaliszu, przy wspóápracy z kaliskimi

klubami sportowymi. - W piątek nie zabraknie aktualnych kolarzy, trenerów, czy wiceprezesa Polskiego Związku Kolarskiego Lucjusza Wasielewskiego. BĊdzie to okazja to olimpijskich wspomnieĔ, obejrzenia olimpijskich medali, zdobycia autografu, czy wspólnego zdjĊcia. Dla najmáodszych uczestników spotkania zaplanowaliĞmy konkurs z nagrodami z wiedzy o karierze sportowej naszego goĞcia - zachĊca wspóáorganizator spotkania, Paweá Figiel. SK

REKLAMA

F.H.U.”FINEZJA” - Firany, zasâony, obrusy - Projektowanie i aranīacja okien - Usâuga szycia i modelowania - Usâuga montaīu karniszy Kalisz, ul. Mostowa 2, Tel.62/742-52-31 Ostrów Wlkp., ul. Zamenhofa 13, Tel.62/736-17-98 Ostrów Wlkp., ul. Rynek 36, Tel.62/591-74-90 Kontakt: Tel.kom.606-233-076 e-mail: finezja.firany@wp.pl


sport

www.naszrynek.pl

ĒUĒEL Powtórka 10 czerwca

Deszcz przerwaã Zaledwie jeden bieg rozegrany zostaá w niedzielnym spotkaniu I ligi pomiĊdzy Lubelskim WĊglem KMĩ a ĩKS Ostrovia Ostrów. Drugi bieg zostaá przerwany po upadku Roberta MiĞkowiaka i Ronniego JamroĪego. Ten drugi doznaá stáuczenia obojczyka. Zawodnicy upadając uszkodzili dmuchaną bandĊ, a w przerwie nad Lublin nadciągnĊáa ulewa, dlatego

zawody zostaáy przerwane i odbĊdą siĊ w innym terminie - 10 czerwca. NajbliĪszy mecz ostrowski zespóá rozegra w niedzielĊ, 13 maja. O godzinie 17.00 na Stadionie Miejskim w derbach Wielkopolski zmierzy siĊ ze Startem Gniezno. DAB

TENIS STOâOWY Ogólnopolskie sukcesy

Pilarski w finale MP! Forma Jakuba Pilarskiego, tenisisty stoáowego Tajfuna Ostrów, wciąĪ utrzymuje siĊ na wysokim poziomie. Potwierdzeniem jest na to rozegrany w MiĊdzyzdrojach póáfinaá Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. Ostrowianin zająá drugie miejsce w tej imprezie. To daáo mu przepustkĊ do -

naáów Mistrzostw Polski Juniorów, które odbĊdą siĊ w dniach 9-13 maja w Toruniu. Tam zawodnik Tajfuna wystartuje w grze indywidualnej, deblu oraz mikĞcie. DAB

PIâKA NOĒNA Zmieniali bramkarzy

Ostrowianie 2 razy 3:1 W identycznych rozmiarach zwyciĊstwa podczas weekendowej kolejki IV ligi grupy poáudniowej odnosiáy oba ostrowskie druĪyny. Ostrovia 1909 pokonaáa KasztelaniĊ Brudzew. Biaáo-czerwoni zagrali bardzo dobrze w pierwszej poáowie. Po bramkach Ireneusza Czupryna i Dariusza Reyera prowadzili 2:0. W 55 minucie urazu dáoni nabawiá siĊ golkiper Dawid Nowak. W jego miejsce miĊdzy sáupkami pojawiá siĊ Mateusz Mierzwicki, który juĪ po kilkudziesiĊciu sekundach wyciągaá piákĊ z siatki. W 70 minucie goĞcu záudzeĔ jednak pozbawiá Tomasz KempiĔski ustalając wynik meczu na 3:1. Taki sam rezultat padá w niedzielĊ w spotkaniu Cen-

try z Obrą KoĞcian. Tutaj jako pierwsi prowadzenie objĊli przyjezdni. W 34 minucie za faul na przeciwniku czerwoną kartkĊ ujrzaá Alan Filipiak, bramkarz Centry, a do bramki wszedá Krystian Anioá. Mimo utraty jednego gracza gospodarze zaprezentowali siĊ z niezáej strony. Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadziá Tomasz Adamiak. W koĔcówce meczu wygraną ostrowskiej druĪynie zapewnili Ryszard Tomczak i Mariusz Dolny. - Nie czĊsto grając w „10” odrabia siĊ takie straty - powiedziaá Marek Wojtasiak, trener Centry. DAB

REKLAMA

1. MiedĪ Legnica 2. GKS Tychy 3. Bytovia Bytów 4. Ruch Zdzieszowice 5. Chojniczanka 6. Chrobry Gáogów 7. Górnik Waábrzych 8. Elana ToruĔ 9. Jarota Jarocin 10. MKS Kluczbork 11. Raków CzĊstochowa 12. Czarni ĩagaĔ 13. Row Rybnik 14. Tur Turek 15. ZagáĊbie Sosnowiec 16. Calisia Kalisz 17. Nielba Wągrowiec 18. Baátyk Gdynia IV LIGA Korona - Victoria O. Stal - Dąbroczanka Grom - Centra Biaáy Orzeá - LKS Páomyk - LKS ĝlesin Victoria W. - Ostrovia Sparta - Kasztelania Obra - SKP Sáupca SKP Sáupca - Sparta Ostrovia - Kasztelania LKS S. - Biaáy Orzeá Goáuchów - Wolsztyn Centra - Obra Stal - Victoria W. Dąbroczanka - Korona Victoria O. - Páomyk 1. Ostrovia Ostrów 2. Páomyk KoĨminiec 3. Centra Ostrów 4. Obra KoĞcian 5. SKP Sáupca 6. Victoria Ostrz. 7. Grom Wolsztyn 8. Victoria Wrz. 9. Biaáy Orzeá KoĨmin 10. Sparta Konin 11. Kasztelania Brudzew 12. Dąbroczanka 13. LKS ĝlesin 14. Korona Piaski 15. LKS Goáuchów 16. Stal Pleszew

1. Start Gniezno 2. Orzeá àódĨ 3. ĩKS Ostrovia 4. GTĩ Grudziądz 5. Lokomotiv Daugavpils 6. Lubelski WĊgiel REKLAMA

Mobilna Myjnia Parowa „Lawenda” P.W. Krystian Muszalski ul. 3-go Maja 8 62-800 Kalisz Kontakt :

Marek Michalski 790 448 099 Damian Muszalski 781 059 163

3:0 2:1 1:0 1:0 0:2 1:3 1:0 0:0 1:2 29 54 48:19 29 52 42:22 29 49 41:34 29 47 32:29 29 46 52:37 29 44 33:35 29 42 32:25 29 41 37:34 29 41 35:32 29 39 35:28 29 40 34:45 29 36 29:46 29 35 38:49 29 31 31:37 29 29 39:44 29 29 38:50 29 25 30:52 29 25 22:33 3:3 4:5 1:1 2:2 5:0 1:4 2:1 0:1 1:0 3:1 0:2 0:3 3:1 3:2 2:0 3:0 26 63 60:23 26 54 68:26 26 51 62:29 26 43 37:26 26 43 37:35 26 43 49:40 26 37 41:32 26 33 41:52 26 30 45:56 26 29 29:37 26 28 30:46 26 28 30:51 26 27 43:65 26 24 34:54 26 21 30:45 26 21 28:53

ĩUĩEL I LIGA Orzeá - Lokomotiv Start - GTĩ

8 maja 2012, nr 19(304)

PIâKA PLAĒOWA Otwarte Mistrzostwa Zalewu Piaski-Szczygliczka

PIàKA NOĩNA II LIGA ZagáĊbie - Czarni Chojniczanka - Nielba MiedĨ - MKS Kluczbork Bytovia - Tur Turek Górnik - Ruch Z. GKS Tychy - Elana Raków - Row Rybnik Chrobry - Calisia Jarota - Baátyk

Nasz Rynek

57:33 45:45 4 5 -2 4 4 +15 3 4 -11 2 3 +32 3 2 -12 2 0 -22

Duēe zainteresowanie! W Ostrowie i regionie jest zapotrzebowanie na rozgrywki piáki noĪnej plaĪowej. ĝwiadczy o tym zainteresowanie organizowanych Otwartych Mistrzostw Zalewu PiaskiSzczygliczka. Zmagania w popularnego beach soccera odbĊdą siĊ w dniach 7-8 czerwca. 2 maja Tygodnik „Nasz Rynek” wspólnie z Ostrowską Ligą Piáki NoĪnej Amatorskiej rozpocząá zapisy do tej imprezy. Do zamkniĊcia bieĪącego wydania akces uczestnictwa w mistrzostwach zgáosiáo 15 druĪyn. Maksymalnie moĪe wystąpiü 16 ekip, pozostaáo wiĊc jeszcze 1 wolne miejsca! Wpisowe wynosi 50 záotych. Szczegóáowe informacje udziela i zapisy przyjmuje Patryk PáomiĔski, nr tel. 726567650 lub

661160735, adres mailowy: olpna@o2.pl Pierwszego dnia turnieju, czyli 7 czerwca, przewidziane są rozgrywki eliminacyjne w czterech grupach. DzieĔ póĨniej do decydujących gier stanie 8 ekip wyáonionych z eliminacji. Wielki finaá zaplanowano tuĪ przed me-

czem otwarcia Euro 2012, w którym reprezentacja Polski zmierzy siĊ z Grecją. WáaĞnie nad Zalewem Piaski-Szczygliczka uczestnicy turnieju, a takĪe kaĪdy, kto przybĊdzie, bĊdzie mógá Ğledziü ten pojedynek w specjalnie zbudowanym na czas Euro 2012 miasteczku kibica. DAB

ZGãOSZONE DRUēYNY: Nasz Rynek, Zespóá Dominika Sikory, Elitarne Gibony, Joga Bonito, MDM Komputery, 4 fun, Football Hartwig, Malfarb, Kam Koty, Kunta Kinte, Black Horses, Szczep ZHP Wigry, FC Orzeáki, Ostroviacy, Sportkaliski.com.pl Team.

KICK BOXING Mistrzostwa Polski Kadetów PIâKA NOĒNA

Debiutanci zTarchalanki Dwóch máodych zawodników LZS Tarchalanka Tarchaáy Wielkie pojechaáo na Mistrzostwa Polski Kadetów, w formule semi i light contact, do Bielska-Biaáej.

Fot. : ARCHIWUM

16

Máodzi zawodnicy Tarchalanki zdobywają pierwsze szlify.

- To byá dla nich debiut i sprawdzian w przygodzie z tą dyscypliną - mówi trener Tomasz Sroka. Hubert Kowalczyk w kategorii -52kg wĞród kadetów starszych (13-16lat) w formule light-contact przegraá swoją walkĊ. 13-latek walczyá z rywalem starszym o blisko 2 lata. - Przeciwnik byá bardziej

doĞwiadczony. Dysponowaá wiĊkszą siáą i szybkoĞcią. Hubert ma ogromny potencjaá i wiele chĊci do treningów, wiĊc jego czas z pewnoĞcią nadejdzie - mówi opiekun Tarchalanki. Káopoty Īoáądkowe ostatecznie nie pozwoliáy na wystĊp Dominikowi Górze w kategorii +47 kg w kadecie máodszym. DAB REKLAMA

BãyskDaniszyn Najlepszy 12 dziewiĊcioosobowych druĪyn wziĊáo udziaá w IV Memoriale Aleksandra Szuberta w àąkocinach. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, a ich zwyciĊzcy traali do fazy póánaáowej, gdzie wyáoniono nalistów. W meczu o 3. miejsce Huragan Janków ZaleĞny pokonaá WtórowiankĊ Wtórek 1:0. W najwaĪniejszym spotkaniu turnieju, czyli wielkim nale Báysk Daniszyn wygraá z LZS Orpiszew 3:1. Rozegrany zostaá takĪe towarzyski pojedynek memoriaáowy pomiĊdzy rodziną Szubertów a reprezentacją àąkocin. Tutaj padá rezultat 1:1. W pierwszej czĊĞci bramkĊ dla áąkocinian zdobyá Rafaá Minta. Po zmianie stron (grano 2x15 minut) wyrównali wspólnym strzaáem gáową Jakub Sitarz i Marek Prusiewicz. Organizatorami memoriaáu byli: LKS Ogniwo àąkociny i PUKS Gimnazjon S.C.C. Wierzbno. DAB


sport

Nasz Rynek

PIâKA NOĒNA Awans o krok

KKS blisko IV ligi W czwartkowym meczu z Baryczą kaliszanie dominowali, szczególnie w pierwszej poáowie. Wynik otworzyá w 28. min Daniel Armatys, który wyáuskaá futbolówkĊ przed polem karnym goĞci i páaskim strzaáem na dalszy sáupek pokonaá Krystiana Tomczaka. W 35. min rezultat na 2:0 podwyĪszyá Igor Witczak, wykorzystując nieporadne wyjĞcie Tomczaka przed wáasne pole karne. Witczak ominąá golkipera i w samotnym rajdzie na pustą bramkĊ ulokowaá piákĊ w siatce. GoĞcie zagraĪali miejscowym tylko po kontrach, a najlepszą z nich zmarnowaá Tomasz Jasiórski. W drugiej poáowie jedyny báąd w obronie kosztowaá kaliszan utratĊ gola. W 57. min za zagranie rĊką w polu karnym przez Karola Kieábika sĊdzia podyktowaá jedenastkĊ, a tĊ skrzĊtnie wykorzystaá Marcin Kucharski. W niedzielĊ KKS zmierzyá siĊ w Sieroszewicach z miejscową Iskrą. Wynik rozstrzygnąá siĊ w 84. min, gdy bramkĊ na 2:1 dla przyjezdnych zdobyá Stanisáaw W alcz yĔski. W c z eĞn i e j ten sam zawodnik uzyskaá REKLAMA

Fot.: MICHAà SOBCZAK

Piákarze KKS Wáókniarz 1925 Kalisz idą jak burza w rozgrywkach kaliskiej klasy okrĊgowej. W czwartek ograli oni Barycz Janków Przygodzki 2:1, a w niedzielĊ w takim samym stosunku ograli na wyjeĨdzie IskrĊ Sieroszewice. Tym samym są o krok od wywalczenia awansu do IV ligi.

W akcji Konrad Chojnacki. pierwszego gola, a wyrównaá Daniel Walczak. W najbliĪszej kolejce KKSiacy pauzują i zgarną trzy punkty za mecz z GKS-em Jaraczewo, który przed rundą wiosenną wycofaá

siĊ z rozgrywek. W ĞrodĊ natomiast, 16 maja, ekipa Mariusza Kaczmarka zmierzy siĊ z drugim w tabeli KS Opatówek. JeĞli wygra, zagwarantuje sobie awans do IV ligi. SK

PODSUMOWANIE KKS Wáókniarz 1925 Kalisz - Barycz Janków Przygodzki 2:1 (2:0) Bramki: 1:0 Daniel Armatys (28’), 2:0 Igor Witczak (35’), 2:1 Marcin Kucharski (57’ karny) Iskra-Prosna Sieroszewice - KKS Wáókniarz 1925 Kalisz 1:2 (1:1) Bramki: 0:1 Stanisáaw WalczyĔski (25’), 1:1 Daniel Walczak (32’), 1:2 Stanisáaw WalczyĔski (84’)

www.naszrynek.pl

PIâKA NOĒNA Spadli na 16. miejsce

KALISKA KLASA OKRĉGOWA Czarnylas- Dobrzyca Polonia - CKS Zduny KKS - Barycz J.P. Olimpia - Iskra Prosna Orzeá - Opatówek Astra - PogoĔ N.S Jankowy - PáomieĔ Iskra Prosna - KKS Barycz J.P. - Polonia Zduny - Czarnylas Czarni - Jankowy PáomieĔ - Astra PogoĔ N.S. - Orzeá Opatówek - Zefka

0:2 2:1 2:1 2:1 1:0 3:2 3:4 1:2 0:1 3:2 2:1 0:1 3:2 6:0

1. KKS Kalisz 2. KS Opatówek 3. Orzeá MroczeĔ 4. Polonia KĊpno 5. Iskra Prosna Sier. 6. Astra Krotoszyn 7. Barycz Janków P. 8. PáomieĔ Opatów 9. Czarni Dobrzyca 10. PogoĔ Nowe S. 11. LKS Czarnylas 12. GKS Jaraczewo 13. CKS Zduny 14. Olimpia Brzeziny 15. LKS Jankowy 16. Zefka Kobyla Góra

26 63 70:16 26 58 56:15 26 53 65:29 26 53 66:24 26 51 65:36 26 47 50:24 26 42 42:28 26 37 47:45 26 37 34:49 26 33 41:48 26 29 29:53 26 25 29:50 24 21 28:65 24 21 28:64 26 8 21:76 26 6 16:65

OSTROWSKA LIGA PIàKI NOĩNEJ AMATORSKIEJ I LIGA FC Venetia - TSG Ogrodex Kunta Kinte - Spitusy Lokomotiv - Raszków 1. TSG Ogrodex Ostrów 2. Spitusy 3. Kunta Kinte 4. Lokomotiv Ostrów 5. Raszków 6. FC Venetia 7. RKS Black Team 8. FC Karat 9. Hugo Team 10. FC Grzmoty

2:3 2:4 3:2

13 36 78:27 13 33 67:25 13 27 48:33 13 22 39:35 13 19 62:60 12 16 48:44 12 13 39:51 11 7 29:45 12 6 38:67 12 3 21:82

II LIGA Záodzieje Zapalniczek - Football 14:3 Black Horses - MDM Komputery 3:0 Kolejorz - FC Strzelecka 3:0 Parkowcy - ĩelkusie 3:3 1. FC WĊĪowe ĩelkusie 2. Malfarb 3. Záodzieje Zapalniczek 4. Black Horses 5. MDM Komputery 6. Parkowcy Team 7. Fc Strzelecka 8. Football Hartwig 9. Kolejorz

17

11 27 58:17 10 26 66:19 11 16 45:30 11 16 35:35 11 10 32:61 9 10 36:48 9 9 25:51 10 5 28:66 10 7 39:37

W Gãogowie bez goli Calisia przeáamaáa passĊ trzech poraĪek z rzĊdu, ale bezbramkowy remis na boisku w Gáogowie z tamtejszym Chrobrym nie moĪe cieszyü.

Fot.: MICHAà SOBCZAK

8 maja 2012, nr 19(304)

Marcin Wandzel zagraá na prawej stronie defensywy Wygrywają bowiem inne zespoáy, z którymi kaliska druĪyna walczy o utrzymanie, w efekcie czego podopieczni Grzegorza Dziubka spadli na 16. miejsce w drugoligowej tabeli. W pierwszej poáowie gra toczyáa siĊ gáównie w Ğrodkowej strefie boiska, a piákarze zmagali siĊ nie tylko z rywalami, ale teĪ i aurą, która tego dnia ich nie rozpieszczaáa. Przy padającym deszczu i mokrej nawierzchni jedyną sytuacjĊ bramkową w tej czĊĞci meczu zdoáali stworzyü gospodarze, ale Primel pewnie obroniá uderzenie Przemysáawa Stasiaka. To byáy typowe piákarskie szachy, Īaden z zespoáów nie zamierzaá siĊ odkryü - komentowaá na pomeczowej konferencji trener Grzegorz Dziubek. Nieco inaczej sytuacja wy-

glądaáa w drugiej poáowie. JuĪ na początku przyjezdni powinni objąü prowadzenie, gdyby Ciesielski wykorzystaá sytuacjĊ sam na sam z Michaáem Augustynem. Miejscowi takĪe nie próĪnowali, ale szczĊĞcia brakowaáo Rafaáowi Miazgowskiemu. W samej koĔcówce gospodarze grali w osáabieniu po czerwonej kartce dla Mateusza NiedĨwiedzia i wydawaáo siĊ, Īe kaliszanie skorzystają z takiego obrotu spraw i wywiozą z trudnego terenu komplet punktów. Dobrych okazji nie wykorzystali jednak Stajko Stojczew i Ciesielski, a w doliczonym czasie Augustyn fantastycznie zatrzymaá uderzenie Kamila Jackiewicza. - Szkoda, bo przynajmniej jedna z tych okazji powinna wpaĞü - oceniá trener Dziubek. SK

PODSUMOWANIE Chrobry Gáogów - KP Calisia Kalisz 0:0 Calisia: Primel - Wandzel, Wiącek, Safarjan, SowiĔski - Nediaákow (46. Roszak), Kotwica (88. Kowalczuk) Klok (86. Dziubek), Stojczew, Ciesielski - Odunka (70. Jackiewicz).

PIâKA RôCZNA Jednð nogð w II rundzie baraēy

12-bramkowa zaliczka MKS-u Piákarze rĊczni MKS Kalisz są blisko gry w II rundzie baraĪowej o awans do pierwszej ligi. W sobotĊ w hali Kalisz Arena ograli SPR WisáĊ Sandomierz 44:32 i tak pokaĨną zaliczką pojadą w najbliĪszy weekend na mecz rewanĪowy. Kaliski zespóá w tym sezonie wygraá wszystkie mecze we wáasnej hali i tĊ passĊ zamierzaá podtrzymaü takĪe w minioną sobotĊ. Od początku zatem narzuciá swój styl gry i szybko odskoczyá na kilkubramkowe prowadzenie (8:3, 10:4 i 19:11). Kapitalnie graá przede wszystkim Patryk Staniek, który czĊsto przerywaá akcje rywali, po czym dynamicznie koĔczyá kontrataki. Na przerwĊ oba zespoáy schodziáy przy prowadzeniu MKS-u 23:14. Na trzy minuty przed koĔcem pierwszej poáowy parkiet musiaá opuĞciü filar

kaliskiej obrony, àukasz KobusiĔski, który zobaczyá czerwoną kartkĊ za faul na jednym z przeciwników. Na szczĊĞcie obĊdzie siĊ bez dodatkowej kary i zawodnik bĊdzie mógá wystąpiü w kolejnych meczach swojej druĪyny. W drugiej poáowie swoją obecnoĞü na parkiecie zaznaczyá Krystian Kaczmarek, którego wystĊp staá pod duĪym znakiem zapytania. Na Ğrodowym treningu mocno skrĊciá staw skokowy i zagraá na wáasne Īyczenie. Jestem peáen podziwu dla niego - przyznaá trener Bu-

drewicz. To wáaĞnie Kaczmarek nĊkaá swoimi rzutami bramkarzy Wisáy i jego dziewiĊü trafieĔ walnie przyczyniáo siĊ do zwyciĊstwa 44:32.- Nie spodziewaáem siĊ, Īe wygramy tak wysoko. Cieszyü bĊdziemy siĊ jednak po rewanĪu - stwierdziá Bruno Budrewicz. Mecz rewanĪowy w Sandomierzu odbĊdzie siĊ w najbliĪszą sobotĊ o godz. 18. JeĞli MKS obroni solidną zaliczkĊ z pierwszego meczu, wówczas awansuje do drugiej rundy baraĪowej, w której czeka juĪ ĝKPR ĝwidnica. SK


18

reklama

www.naszrynek.pl DAM PRACĉ

PRACA dodatkowa, wymagane zaĞwiadczenia o niekaralnoĞci. Tel. 784-051-394 ZATRUDNIĉ ekspedientkĊ w sklepie spoĪywczo - miĊsnym w Gorzycach Wielkich. Tel. 62 734-72-47 lub 501-781-633 ZATRUDNIĉ od zaraz pracowników lub brygady budowlane. Tel. 603-532-910 ZATRUDNIĉ pracownika do obsáugi klient w hurtowni budowlanej w Ostrowie. Wymagana obsáuga komputera (Subiekt GT), znajomoĞü branĪy budowlanej. Tel. 603-532-910

ZAKâAD BUDOWLANY

BANK nie daá Ci kredytu? Potrzebujesz gotówki lub chcesz poáączyü raty i páaciü mniej? ZadzwoĔ Tel. 62 735 06 02

DO WYNAJĉCIA hala produkcyjna, 200 m2, Ostrów. Tel. 504-116-824 SPRZEDAM 2 mieszkania, Ostrów: 58 m2 parter, 46 m2 I piĊtro, bardzo áadne, gotowe do zamieszkania. (budynek 11-letni. Tel. 606665-700 SPRZEDAM dziaáki budowlane ul. Kwiatowa (Zacharzew). Tel. 607-784-388 SPRZEDAM mieszkanie w Ostrowie, Paderewskiego,46 m2. Cena: 115 000 - do negocjacji. Tel. 728190-680

SZUKAM PRACY

SPRZEDAM ogród Ostrów, 860 m2. Tel. 504-633-890

KIEROWCA KAT. C+E z uprawnieniami. Tel. 508271-891

KOREPETYCJE: matematyka, zyka. Tel. 510-710816

NIERUCHOMOĝCI WYNAJEM

TEL.692-289-066

ZATRUDNIĉ pracownika z doĞwiadczeniem do prac elewacyjnych. Tel. 500135-609

EDUKACJA

SPRZEDAM ogródek dziaákowy przy Strzeleckiej (Ostrów). Tel. 693-358-018

- docieplanie budynków - odnawianie elewacji (stare i nowe budynki) - prace wykoĔczeniowe - faktury VAT

FINANSE

KUPIĉ SKUP KATALIZATORÓW. Tel. 530-481-924 MOTORYZACYJNE SKUP samochodów. Tel. 516-792-410 NIERUCHOMOĝCI SPRZEDAĩ SPRZEDAM gosp. rolne 8h z domem i lasem gm. Mycielin Tel. 663-586-676 SPRZEDAM mieszkanie 2pokojowe (4 p.) w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy 60 Puáku Piechoty. Mieszkanie po caákowitym remoncie. Cena 98.000 tys. zá. Prosze dzwoniü po 16.00. Tel. 693546-012 SPRZEDAM dziaákĊ budowlaną. Zacharzew ul. Kwiatowa. Tel. 607-312825

Nasz Rynek

SPRZEDAM lub wydzierĪawiĊ kiosk na ul. Harcerskiej (Ostrów) pow. 19 m2 oraz sklep ul. Harcerska pow. 22 m2. Cena do uzgodnienia Tel. 608-358-018

KAWALERKĉ o pow. 30 m2 na Sáonecznym Osiedlu ul. ZĊbcowska 53a. (1 pokój + kuchnia + áazienka+ kom. lokatorska na poddaszu); wspólnota mieszkaniowa (b. niski czynsz!). Tel. 691 93 93 93

USàUGI OGÓLNO BUDOWLANE

SPRZEDAM cykliniarkĊ. Tel. 661-334-875 SPRZEDAM czarną ziemiĊ. Tel. 511-320-406 SPRZEDAM nowy piec CO na wĊgiel, miaá i eko-groszek. Tel. 880-998-972 SPRZEDAM wtryskarkĊ oprzyrządowanie. Zapewniam zbyt. Tel. 504-116824 SPRZEDAM zbiorniki o poj. 1000 l, 650 l. w stelaĪu metalowym na palecie. Wlew i zawór spustowy: do paliwa, wody, wywaru, szamba. Dowóz gratis. Cena od 150 zá Ostrów Wlkp. Tel. 602626-293, 62-738-33-38 USàUGI

www.paw-bud.eu Budowa domów od podstaw Kompleksowe Remonty od A do Z Dcieplenia budynków

Tel. 667 550 667

WYNAJMĉ garaĪe przy ul. Wiejskiej 18, Ostrów. Tel. 697-670-612 ROLNICZE BYDàO-skup bydáa pourazowego, páatne gotówką, odbiór od klienta. Tel. 663289-705 SPRZEDAM prosiĊta. Tel. 721-702-991, 693-583-038 SPRZEDAM sadzeniaki, rozsiewacz, agregat uprawowy. Tel. 605-350-798 WYSàODKI suche, zboĪa , cyklop polski, widlak do ciągnika. Tel. 603-750-304 SPRZEDAM PALET I BRYKIET TORFOWY Tel 516-856-514 KORA sosnowa, drewno kominkowe i opaáowe. Tel. 503-517-646 LADĉ cháodniczą, zamraĪarkĊ, wagĊ. Tel. 605-361-432

HYDRAULIKA, wodkan i C.O, urządzenia ltracyjne. Tel. 504-684-358 ! C Y K L I N O WA N I E - P O LEROWANIE bezpyáowe, sprzedaĪ deski dĊbowej FHU SHARK tel. 604-413-602 BUDOWNICTWO, tynki, murowanie, ocieplanie, adaptacja poddaszy-GipsKarton, malowanie elewacji tel. 795-063-930

8 maja 2012, nr 19(304)

Zakáad WylĊgu Drobiu w Tarchaáach Wielkich - pisklĊta - ogólnouĪytkowe - kurki - kogutki - brojlery - kurki odchowane - zielononóĪki

CYKLINOWANIE bezpyáowe 220V, RENOWACJA schodów. Tel. 792-780-578

hale, wiaty, ogrodzenia metalowe, garaże blaszane Karski ul. Środkowa 39 63-410 Ostrów Wielkopolski tel. 62 733 88 30 fax 62 733 80 10

www.dobrygaraz.pl

e-mail garazekarski@gmail.com

DACHY-usáugi dekarskie, pokrycia dachowe, blacha, dachówka, papa termozgrzewalna, orynnowania i podbitki. Tel. 665-177-924, 513-895-492 HYDRAULIK instalacje wod-kan, CO., nawasnianie ogrodów Tel. 721-525-122 KOMPLEKSOWE usáugi remontowo-budowlane FHU SHARK Tel. 604-413602 POGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel: 606-905-036 POSADZKI betonowe wykonywane maszynowo Bernard Nowaczyk tel 606128-033 POSADZKI MASZYNOWE MIXOKRETEM, szlichty, wylewki, TYNKI MASZYNOWE Tel. 663-052-078 PRANIE dywanów ,tapicerek samochodowych i meblowych. Tel. 661-964-682 Usáugi instalacyjno -montaĪowe C.O i WOD-KAN + solary. Tel. 609-813-380


8 maja 2012, nr 19(304)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

19

SKUP JAâOWIC HODOWLANYCH CIELNE 5-8 MIESIĉCY SZYBKIE PĂ ATNOÄ?CI tel. 602-777-217, 86-215-11-15 wew.29

AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodĂłwek. Tel. 606-536-829, 62 735-83-12

WYKASZANIE trawnikĂłw, ogrodĂłw, rowĂłw z wywĂłzkÄ…. Tel. 519-607-692

BUDOWLANO - REMONTOWE. Budowy od projektu pod klucz, remonty, wszelkie prace budowlane, ukĂĄadanie kostki brukowej. Projekty. Tel. 601-520-710

WYKOPIĉ staw, kanalizacje deszczowe, kopanie rowów, rozbiórki domów, wszyskie roboty ziemne. PrzyjmĊ ziemiĊ. Tel. 602-491-942

DACH-MAR TARDOWSKI ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, rynny, podbitki. Likwidacja azbestu. Tel. 600-185-907 DOCIEPLANIA, elewacje. Atrakcyjne ceny na usĂĄugi i materiaĂĄy. Tel. 507-228400 HYDRAULIK, 513-326-608

MOSKITIERY najlepsze zabezpieczenia przed owadami. Inwestycja na lata. Tel. 694-192-477

HYDRAULIK. Tel. 606-883188

MINIKOPARKAMI, miniĂĄadowarkÄ…, wywrotkÄ… 3,5 t. Kompleksowo - oczyszczalnie, przyĂĄÄ…cza kanalizacyjne, drenaÄŞe. Tel. 606329-437

PRZEPROWADZKI BUSEM, porzÄ…dek na posesjach, wywoÄŞenie gruzu itp. Tel. 605-195-642

USĂ UGI inikoparkÄ…, koparko-ĂĄadowarkÄ…, koparki gÄ…sienicowe, wywrotkawyburzanie, utwardzanie terenu, wykopy. Tel. 511775-063/609-134-248

USà UGI transportowe europalet, kraj-zagranica, moĪliwoĞß wspóåpracy. PRZEPROWADZKI Tel. 791-221-933 TYNKI maszynowo gipsowe ocieplenia. Tel. 602740-905

REMONTY, BUDOWA: szybko, tanio, solidnie. Tel. 666-845-635

tanio. Tel.

KAMIENIARSTWO „KNEISEL�. Polecamy: nagrobki granitowe, parapety, w tej chwili ceny z duĪym rabatem. Janków Przygodzki k/ Ostrowa, ul. Polna 4A, 63421 Przygodzice. Tel/fax 62 738-20-29

POSADZKI maszynowe agregatem, ÄŞwir. Tel. 605622-977, 62-736-87-50

WYWIOZĉ zåom, sprzĊt RTV, AGD, meble. Sprzątanie piwnic, garaĪy itp. Tel. 504-739-050

WYWĂ“ZKA ziemi, gruzu, prace rozbiĂłrkowe, ukĂĄadanie kostki. Tel. 506-680804

ROLETKI, MOSKITIERYPRODUCENT, NAPRAWY. TEL. 507-599-111 NAPRAWA komputerĂłw. Tel. 664-703-849 OCZYSZCZALNIE ÄžciekĂłw, szamba, minikoparka, koparka, wywrotka, przeciski pneumatyczne (usĂĄugi). Tel. 694-120-786 ODGRZYBIANIE mieszkaÄ” i innych pomieszczeÄ”. Tel. 507-228-400

KOSTKA GRANITOWA

PARAPETY, SCHODY

tel. 600-88-62-33

TAPICERSTWO, renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 501-465-478 TRANSPORT piasku, ziemi, roboty ziemne, rozbiĂłrki. Tel. 504-154-071 TYNKI maszynowo gipsowe ocieplenia. Tel. 602740-905 USĂ UGI hydrauliczne wodkan, CO. Tel. 691-846-916

BROADEN YOUR MIND

- pakiet szkoleniowy dla osĂłb 45+ USĂ UGI remontow- budowlane. Tel. 518-830-010 USĂ UGI stolarskie- schody, sztachety, drzwi, komody oraz inne. Tel. 697-475-764 USĂ UGI stolarskie: drzwi, schody, meble, altany i domy ogrodowe. Tel. 785156-709

TâUMIKI

KATALIZATORY do samochodĂłw osobowych i ciÄ?Ä°arowych sprzedaÄ° i montaÄ°

LudwikĂłw koĂĄo Antonina, ul Szkolna 38

tel. 62-734-81-76, 604-665-832

www.antpol.com.pl

darmowy!!!

OÄ?RODEK LECZENIA UZALEÄŠNIEÄ“ Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci, mĂĄodzieÄŞy i dorosĂĄych OSTRĂ“W WIELKOPOLSKI 8//271,&=$ 3U]\FKRGQLD75$80$

5HMHVWUDFMD7HO KALISZ UL. MAJKOWSKA 13A 3U]\FKRGQLD0(',;  5HMHVWUDFMD7HO

www.multimed24.pl

Projekt jest skierowany do osób 45+ zamieszkałych/zameldowanych na terenie województwa Wielkopolskiego zatrudnionych w następujących branşach: produkcja maszyn lub odzieşy, transport drogowy, branşa motoryzacyjna lub stalowa, produkcja mebli lub sprzętu AGD


20

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

DOMY: - Ostrów Wlkp. „ZIELONY ZAKĄTEK” domy w stanie deweloperskim pow. uĪytk. 118 m² dziaáka 200 m² Cena: 3200 zá/m² - Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom wolnostojący pow.uĪytk.140m² dziaáka 807m² Cena: 350 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. 175 m² dziaáka 1752 m² Cena: 395 tys. - Wtórek dom wolnostojący pow. uĪytk. 130 m² dziaáka 1100 m² Cena: 369 tys. - Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. uĪytk. 120 m² dziaáka 1200 m² Cena: 398 tys. - Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m² dziaáka 2000 m² Cena: 620 tys. - Ostrów Wlkp. ul. KrĊta dom wolnostojący pow. uĪytk. 110 m² dziaáka 664 m² Cena: 350 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Piaskowa dom wolnostojący pow. uĪytk. 160m² dziaáka 577m² Cena: 425 tys. - Ostrzeszów dom wolnostojący pow. uĪytk. 154m² dziaáka 1282m² Cena: 395 tys. Mieszkania na sprzedaĪ: ul. Komuny Paryskiej 64 m² 4p. IVp. Cena: 139 tys. Centrum 56,4 m² 2p. IIp. Cena: 165 tys. Mieszkanie bezczynszowe ul. Paderewskiego 61 m² 3p. IVp. Cena: 149 tys.

ul. Strzelecka 71,3 m² 3p. III p. Cena: 162 tys. ul. Partyzancka 92,7m² 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. ĩwirki 48 m² 2p. IIIp. Cena: 139 tys. ul. ZĊbcowska 53,1 m²+ taras 8 m² 3p. IIIp. Cena: 200 tys. LITEX Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dáugosza 73 m² 4p. parter Cena: 179 tys. ul. ZĊbcowska 93m²4p. Ip. Cena: 185 tys. Al. Sáowackiego 61 m² 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. Dáugosza 73 m² 4p. IVp. Cena: 159 tys. ul. WolnoĞci 46,7 m² 3p.IIp. Cena: 125 tys. ul. Modrzewskiego 60,5 m² 3p. IVp. Cena: 139 tys. ul. DembiĔskiego 48,5 m² 3p. Xp. Cena: 105 tys. ul. Sobieskiego 35,4 m² 1p. IIIp. Cena: 74 tys. ul. Gorzycka 88,18 m² 3p. parter Cena: 229 tys. ul. Sienkiewicza 42 m² 1p. Cena: 75 tys. ul. ĩwirki 48 m² 3p. IIIp. Cena: 123 tys. ul. 60 Puáku Piechoty 37m² 2p. Ip. Cena: 90 tys. ul. Komuny Paryskiej 47,9 m² 3p. IVp. Cena: 115 tys. ul. Limanowskiego 75 m² 4p. IIp. Cena: 179 tys. ul. Wojska Polskiego 69,2m² 3p. parter Cena: 165 tys. Wspólnota Mieszkaniowa Boczków pow. uĪytk. 66,5m² 3p. Ip. Cena: 79 tys. Obiekty: - zakáad przemysáowy/produkcyjny Wieruszów pow. uĪytk. 722 m² dziaáka 3186 m² Cena: 700 tys. Dziaáki: - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840997m² Media: W, E, G. Cena: 55zá./m² - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 8001000m² Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m² - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m² Media: W, E, K,. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlane Gorzyce Wielkie o pow. 918 m² Media: W, E, K. Cena: 89 tys. - dziaáka budowlana Ostrów Wlkp. ul. Zatorze pow. 575 m² Media: W, E, K, G Cena: 65 tys. - ogródek dziaákowy Rej. Piaski Szczygliczka pow. 320 m² Cena: 23 tys.

Do sprzedaĪy nieruchomoĞü o powierzchni dziaáki 2,35ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni uĪytkowej ok. 400 m2, budynkiem gospodarczym (stodoáa) o pow. ok. 100 m2 i garaĪem o powierzchni 100 m2. NieruchomoĞü poáoĪona jest w malowniczym i spokojnym miejscu w samym lesie, w rejonie miejscowoĞci Mikstat pow. ostrzeszowski, województwo wielkopolskie. OdlegáoĞü od Wrocáawia 75 km i 5 km od Antonina. Bardzo dobry dojazd. Budynki po remoncie kapitalnym zakoĔczonym w 2009 roku. Wszystkie instalacje nowe, tynki wewnĊtrzne i zewnĊtrzne nowe, pokrycia dachowe nowe. Peána dokumentacja, Ğwiadectwo charakterystyki energetycznej oraz aktualny operat szacunkowy. NieruchomoĞü podáączona do wodociągu sieciowego, rurociągu gazowego, posiada wáasną ekologiczną oczyszczalniĊ Ğcieków oraz automatyczny system awaryjnego zasilania – agregat prądotwórczy, jest instalacja alarmowa z powiadomieniem na telefon. Wszystkie okna parteru mają rolety zewnĊtrzne zamykane i otwierane pilotem. Dwa Ĩródáa ogrzewania – c.o. i kominkowe. MoĪliwoĞü zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne np. korty tenisowe, boiska, SPA, pensjonat lub stworzenie oĞrodka agroturystycznego. Droga dojazdowa odĞnieĪana i utrzymywana przez gminĊ zapewniająca dobry dojazd równieĪ zimą. NieruchomoĞü o statusie prawnym nieruchomoĞci rolnej – zwolniona z podatku od CCP przy transakcji nabycia. Na nieruchomoĞci nie ciąĪom Īadne zobowiązania. DostĊpna peána aktualna dokumentacja nieruchomoĞci wraz z zdjĊciami wnĊtrz oraz zdjĊciami lotniczymi. CENA OFERTOWA: 790 000 zá . WGN Ostrów Wielkopolski, tel. Agenta 691 356 618, wiĊcej na www.wgn.pl lub www.wgn-ostrow.pl

WARSZTAT

ELEKTROMECHANICZNNO - ģLUSARSKI

ģLUSARSTWO PâOTY , KRATY , BALUSTRADY

PRZEWIJANIE SILNIKÓW ELEK.

Krzysztof BĈk

ul. Nowa Krčpa 133 63-400 Ostrów tel. 62-738-51-17 kom. 605-263-451

Domy na sprzedaĪ Dziaáki na sprzedaĪ - Dziaáka budowlana Nabyszyce, 5000 m2, na dziaáce znajduje siĊ budynek gospodarczy oraz drewniana stodoáa, W, E, G. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, - Lamki dziaáki budowlana 900, 1000, 1500 m2, Cena do uzgodnienia, W, E, G. - Lamki dziaáki pod dziaáalnoĞü 5000 m2. - Dziaáki budowlana w Odolanowie-Biadaszki 2300 m2,

- Dom w Ostrowie, ul. Wodna, 3-kondygnacyjny, parter 4 pokoje +k+á 88 m2, I piĊtro salon z aneksem kuchennym i kuchnią +2p+k+á (osobne wejĞcie), + dziaáka. CaáoĞü 1170 m2. Cena do negocjacji! - Biskupice Oáoboczne - dom o pow. 80 m2 oraz dziaáka 5700 m2 - Topola Wielka budynek jednokondygnacyjny, 75 m2 na dziaáce 540 m2, cena do negocjacji,

Gospodarstwo na sprzedaĪ

- Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi - cena do negocjacji.

NOWOģý: Mieszkanie do wynajčcia, centrum Ostrowa, III pičtro, 3 pokoje, nieumeblowane.

8 maja 2012, nr 19(304)


22

wasz rynek

www.naszrynek.pl

OSTRÓWW Podpatronetem„NaszegoRynku”

Zwyciõzcy loterii

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

Telekomunikacja Niepolska

PoniĪej publikujemy listĊ zwyciĊzców loterii 21 Festynu Rodzinnego nadesáaną przez Podobno Telekomunikacja Polska nie jest juĪ Polska. Mnie, jako uĪytkownika telefonu organizatorów, Stowarzyszenie Konferencji Ğw. stacjonarnego, a szczególnie Neostrady, niewiele to interesowaáo do czasu, aĪ wspóápraca Wincentego a’Paulo. z tą rmą przestaáa siĊ ukáadaü.

Andrzejewska Aniela (Ostrów Wielkopolski), Ashaolu Josh (Ostrów Wielkopolski), Bachorska ElĪbieta (Ostrów Wielkopolski), Baáoniak Michaá (Ostrów Wielkopolski), Banach Fabian (Ostrów Wielkopolski), Banasiak Gabriela (Skalmierzyce), Biach Agnieszka (Ostrów Wielkopolski), Bluz Monika (Wysocko Wielkie), Bogacz Marysia (Ostrów Wielkopolski), Borowicz Norbert (Ostrów Wielkopolski), Brzózka Oliwier (Ostrów Wielkopolski), Brzózka Tomasz (Ostrów Wielkopolski), Cajdler Agata (Ostrów Wielkopolski), Cicek Mehmet (Ostrów Wielkopolski), Cybulski Mateusz (Ostrów Wielkopolski), Czubak Barbara (Ostrów Wielkopolski), Dadaniak Wiktoria (Ostrów Wielkopolski), Dobrzycki Edmund (Ostrów Wielkopolski), Doktór Zdzisáaw (Odolanów), Fleischer Weronika (Ostrów Wielkopolski), Furman Katarzyna (Tarchaáy Wielkie), Garbarczyk Mateusz (Ostrów Wielkopolski), Gbulski Marek (Ostrów Wielkopolski), Gáodlik Maksymilian (Ostrów Wielkopolski), Golunka Julia (Radáów), Gosáawska Anna (Ostrów Wielkopolski), Górski Lech (Ostrów Wielkopolski), Górski Zygmunt (Ostrów Wielkopolski), Grabowska Agnieszka (Kalisz), Grobelna Alicja (Przygodzice), Gruszka Aniela (Ostrów Wielkopolski), Grzeszczyk Nina (Ostrów Wielkopolski), Gulcz Kasia (Ostrów Wielkopolski), GuĨniczak Julia (Ostrów Wielkopolski), Hajdziony Sebastian (Wysocko Wielkie), Idzior Robert (Kwiatków), Jamrozik Mateusz Ostrów Wielkopolski), Janicki Dawid (Ostrów Wielkopolski), JĊdroch Maciej (Ostrów Wielkopolski), JĊdrzejak Danuta (Ostrów Wielkopolski), Junak Julia (Gorzyce Wielkie,), Kaczmarek Aneta (Ostrów Wielkopolski), Kaczmarek Janusz (Przygodzice), Kaczmarek Kacper (Ostrów Wielkopolski), Kaáka Michaá (Ostrów Wielkopolski), Karwik Dawid (Ostrów Wielkopolski,), Klamann Oliwia (Ostrów Wielkopolski), Káysz Paweá (Ostrów Wielkopolski), Kociemba Marzena (Sieroszewice), Kolabski Igor (Ostrów Wielkopolski), Konieczna Donata (Ostrów Wielkopolski), Koryciak Jolanta (Ostrów Wielkopolski), Kostka Michalina (Ostrów Wielkopolski), Kowalczyk àukasz (Ostrów Wielkopolski), Kowalczyk Sandra (Ostrów Wielkopolski), Kowalski Brajan (Ostrów Wielkopolski), Kula Paweá (Ostrów Wielkopolski), Kupczyk Marysia (Ostrów Wielkopolski), Kurkiewicz Mateusz (Lamki), Kurzawski Mariusz (Nowe Skalmierzyce), KuĞcierczak Tomasz (Topola Maáa), KuĨdub Sebastian (Ostrów Wielkopolski), LuboĔska Danuta (Ostrów Wielkopolski),

Maciejewska Maágorzata (Ostrów Wielkopolski), Maáecka Dorota (Ostrów Wielkopolski), Marchewka Maágorzata (Ostrów Wielkopolski), Markowski Zdzisáaw (Ostrów Wielkopolski), Matysiak Andrzej (Ostrów Wielkopolski), Mądrzak Milena (Ostrów Wielkopolski), Michalska Wiktoria (Ostrów Wielkopolski), Michalski Damian (Ostrów Wielkopolski), Mielcarek Dariusz (Ostrzeszów), Mioduszewska Laurencja (Ostrów Wielkopolski), Moch Natalia (Ostrów Wielkopolski), Moritz Dominik (Topola Maáa), Nowacka Maágorzata (Ostrów Wielkopolski), Nowacka Nikola (Ostrów Wielkopolski), Nowak Sylwia (Kalisz), Olejniczak Hanna (Przygodzice), Ostenda Kasia (Ostrów Wielkopolski), Plewa Zbigniew (Ostrów Wielkopolski), Páachta Wanessa (Ostrów Wielkopolski), Páókarz Lidia (Ostrów Wielkopolski), Posadzy Ilona (Ostrów Wielkopolski), PrauziĔski Stanisáaw (Ostrów Wielkopolski), PrzegoĔ Oskar (Ostrów Wielkopolski), Przybylska Mirosáawa (Ostrów Wielkopolski), Rachwalska Julia (Ostrów Wielkopolski), Raczak Olga (Ostrów Wielkopolski), Rak Sandra (Raszków), Ratajczyk Piotr (Ostrów Wielkopolski), Ratajczyk Stanisáaw (Ostrów Wielkopolski), Sip Bartosz (Ostrów Wielkopolski), Skalski Ryszard (Ostrów Wielkopolski), Sobczak Franciszek (Ostrów Wielkopolski), SosiĔska Marta (Ostrów Wielkopolski), StagraczyĔska Teresa (Ostrów Wielkopolski), Stasiak Bogumiáa (Ostrów Wielkopolski), Stasiak Daniel (Ostrów Wielkopolski), Stasiak Marlena (Ostrów Wielkopolski), Staszewski Tadeusz (Ostrów Wielkopolski), Szczotka Majka (Krotoszyn), Sztukowski Jan (Leszno), Szwaáek Marlena (Ostrów Wielkopolski), Szymankiewicz Aneta (Ostrów Wielkopolski), Szymczak Aleksandra (Ostrów Wielkopolski), Szymczak Aneta (Ostrów Wielkopolski), ĝniataáa Alina (Ostrów Wielkopolski), Tracz Wiktoria (Wtórek), Ulbrich Wiktoria (Ostrów Wielkopolski), Urbaniak Emilia (Ostrów Wielkopolski), Wachowski Janek (Ostrów Wielkopolski), Walczak Kasia (Ostrów Wielkopolski), Walkowiak Sylwia (Sobótka), Wawrzyniak Zuzanna (Ostrów Wielkopolski), Weber Anna (Ostrów Wielkopolski), WitoĔ Irena (Ostrów Wielkopolski), Wáodarczyk Bartáomiej (Ostrów Wielkopolski), Wójcicka Maria (Ostrów Wielkopolski), Wróbel Ewelina (Ostrów Wielkopolski), Wróbel Henryk (Ostrów Wielkopolski), Wygraáa Amelia (Ostrów Wielkopolski), Ziąbka Weronika (Wtórek), ZiĊtek Jerzy (Ostrów Wielkopolski), ZiĊtek Zoa (Ostrów Wielkopolski).

Swego czasu prezydent Ostrowa Radosáaw TorzyĔski powiedziaá, Īe media nie są czwartą, a tak naprawdĊ pierwszą wáadzą. Nigdy nie próbowaáem siĊ o tym przekonaü na wáasnej skórze, ale moĪe czas na to najwyĪszy. ChociaĪ wiĊc rubrykĊ tĊ ponad rok temu nazwaáem „materiaáem tradycyjnie nieobiektywnym”, to tym razem bĊdzie to „materiaá wyjątkowo prywatny”. Dotyczyü bĊdzie rmy, którą wymieniáem na wstĊpie. PoniewaĪ moi dotychczasowi rozmówcy - pracownicy rmy TP SA i wszystkich jej prawnych nastĊpców - nie mieli ochoty ze mną powaĪnie rozmawiaü, to moĪe ów tekst trafi w rĊce któregoĞ z ich przeáoĪonych, który poczuje siĊ w obowiązku, by problem rozwiązaü. Zacznjmy od początku. KtóregoĞ piĊknego ranka zadzwoniá do mnie przedstawiciel rmy TP SA proponując przedáuĪenie umowy na NeostradĊ. PoniewaĪ byáem zadowolony z usáugi, poprosiáem o nową umowĊ na kolejne

Czekamy Od nowego roku na áamach „Naszego Rynku” obejrzeü moĪesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesáaü na adres redakcja@naszrynek.pl zdjĊcie swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjĊciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowaĔ, wycieczek, ulubionych zajĊü, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na paĔstwa inwencjĊ. OczywiĞcie, podobnie jak w przypadku naszej wakacyjnej zabawy pierwszeĔstwo w publikacji bĊdą miaáy zdjĊcia osób trzymających w rĊku jeden z numerów „Naszego Rynku”, chociaĪ tym razem nie wymagamy tego od paĔstwa. Krzysztof MACIEJEWSKI

dwa lata. Umowa przyszáa, ale... na trzy lata! Nie podpisaáem jej, skontaktowaáem siĊ z rmą, informując o pomyáce, miesiącami czekaáem na nowy dokument i... nic. TP SA Ğwiadczyáa swoje usáugi, ja páaciáem rachunki, ale do koĔca nie wiadomo na podstawie czego, skoro umowy nie byáo.

kowych usáug itp. Rozmowy zawsze wyglądaáy tak samo: przerywaáem dzwoniącemu jego starannie przygotowaną i wyuczoną ofertĊ, i pytaáem siĊ, czy dzwoni w sprawie drukarki? „JeĞli nie, to paĔska firma, jako niewiarygodna, niech nie zawraca mi gáowy, póki nie wywiąĪe siĊ ze swoich

Drukarka, o którą trwa spór, ma tak niską wartoĞü, Īe sprawą pewnie nawet nie zainteresowaáby siĊ sąd. Po co wiĊc ten tekst? W imiĊ zasad,... Nie kruszyáem jednak kopii, bo dodatkowy rok minąá szybko. Przyszedá jednak czas na przedáuĪenie umowy. PoniewaĪ zaoferowano mi wyĪszą prĊdkoĞü i dodatkowo w prezencie drukarkĊ, umowĊ przedáuĪyáem. MinĊáo kilkanaĞcie miesiĊcy, a drukarki... nie ma! W tym czasie kilkanaĞcie razy róĪni przedstawiciele rmy TP SA dzwonili do mnie z ofertami wszelkiej maĞci zmiany abonamentu i uruchomienia innych, dodat-

zobowiązaĔ”. W koĔcu jednak siĊ zdenerwowaáem i udaáem siĊ osobiĞcie na ul. Sukienniczą do punktu obsáugi klienta. Tam okazaáo sie, Īe... nie mogĊ nawet záoĪyü reklamacji, bo nie jestem upowaĪniony! W tym miejscu dodaü naleĪy uczciwie, Īe wáaĞcicielem numeru telefonu jest moja mama. Co jednak ciekawe, pracownikowi firmy telekomunikacyjnej zupeánie ów fakt nie przeszkadzaá, gdy dwukrotnie w jej imieniu przedáuĪaáem

umowĊ! Mając oczywiĞcie jej pisemne upowaĪnienie do wszelkich czynnoĞci związanych z telefonem, co - jak siĊ okazaáo - nigdzie nie zostaáo odnotowane. Dla pana pracownika fakt, Īe podpisu mojej mamy nie ma na Īadnym dokumencie z ostatnich kilku lat nie byá dowodem na nic. Jestem prawie przekonany, Īe na dodatek i tym razem obsáugiwaá mnie ten sam pracownik, co poprzednim razem. Z rozbrajającym spokojem rozáoĪyá jednak rĊce i powiedziaá, Īe on moĪe co prawda przyjąü tĊ reklamacjĊ, ale nikt siĊ nią w tej sytuacji nie zainteresuje. Obiecaáem panu, Īe ktoĞ siĊ nią jednak zainteresuje - przekaĪĊ temat Rzecznikowi Praw Konsumenta. WczeĞniej jednak postanowiáem podzieliü siĊ sprawą z paĔstwem, bo pewnie podobnych problemów z Telekomunikacją ma wiĊcej osób. ProszĊ Ğmiaáo o tym pisaü. Drukarka, o którą trwa spór, ma tak niską wartoĞü, Īe sprawą pewnie nawet nie zainteresowaáby siĊ sąd. Po co wiĊc ten tekst? W imiĊ zasad,...

Czytelnicy „Naszego Rynku”

Bogusáaw MonczyĔski i Marjusz Kornacki czáonkowie Rowerowego Klubu „Cyklista” w Kaliszu. Obiecują, Īe „Nasz Rynek” odwiedzi z nimi jeszcze niejedno miejsce. Starosta ostrowski Paweá Rajski.

KONKURS

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW - KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU W KALISZU We wtorek, 15 maja, o godz. 20.00, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. àódzkiej 19-29 w Kaliszu, odbĊdzie siĊ wystĊp Kabaretu Moralnego Niepokoju, który zaprezentuje swój najnowszy program. Nie byá on jeszcze emitowany w telewizji. Czas trwania wystĊpu - ok. 110 minut. Cena biletu wynosi 48 zá brutto.

Indywidualnie, bilety moĪna kupiü w Hali „Kalisz - Arena” przy ul. H. Sawickiej 22-24, w kasie OSRiR przy ul. àódzkiej 19-29 lub w Biurze PodróĪy Travel przy ul. Babina 1 w Kaliszu. Bilety grupowe moĪna zamawiaü pod nr tel. 41 361-80-47, które organizator wraz z fakturą wysyáa pocztą lub dowozi bezpoĞrednio do zamawiającego.

Dla naszych czytelników mamy przygotowane szeĞü podwójnych zaproszeĔ. Aby staü siĊ wáaĞcicielem jednego z nich, wystarczy do czwartku, 10 maja, na adres redakcja@naszrynek.pl przesáaü odpowiedĨ na pytanie: „Jak kazaá

nazywaü siebie kelner w jednym ze skeczy Kabaretu Moralnego Niepokoju?”. ListĊ nagrodzonych opublikujemy w piątek, 11 maja, na portalu naszej gazety www.naszrynek.pl. Zapraszamy do zabawy.


8 maja 2012, nr 19(304)

KONKURS DLA CZYTELNIKĂ“W 4 vouchery GO? i TAN z d o och raju p k o g ie Z jak

www.ostrow.lillahouse.com

Nasz Rynek Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa „Nasz Rynek� Sp. z o.o. Prezes: Maria KasprzakRaszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogåoszeĔ: Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-4000, e-mail: redakcja@naszrynek. pl, biuroogloszen@naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00.

wasz rynek

Nasz Rynek

Krzyēówka nr 19/12 Litery z póå ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie - aforyzm Antoniego Regulskiego.

Napisali Kwietniowa pogoda sprawiåa, Īe wyciągnąåem z piwnicy rower. Szybko przypomniaåem sobie, dlaczego tak rzadko z niego korzystam. Czy w dobie wielkich i medialnych inwestycji typu aquapark czy kolejne galerie, ktoĞ nie mógåby opracowaß dla Kalisza kompleksowego ukåadu ĞcieĪek rowerowych? Jedna jaskóåka w postaci Trasy Bursztynowej wiosny nie czyni chociaĪ daje do zrozumienia, Īe jak siĊ chce, to moĪna. MoĪe warto przy okazji planowania remontów dróg do wspóåpracy zapraszaß przedstawicieli silnego w koĔcu w Kaliszu i w okolicach Ğrodowiska miåoĞników dwóch kóåek? Rafaå D.

www.naszrynek.pl

23

Fotka z dymkiem Mamy pomysĂĄ, by ksiÄŠÄŞycowy krajobraz ZNTK wykorzystaĂź do stworzenia tutaj - trochÄŠ na wzĂłr kaliskiego klastra lotniczego - ostrowskiego klastra kosmicznego. NaszÄ… pierwszÄ… rakietÄŠ chcemy wystartowaĂź dokĂĄadnie z tego miejsca.

Prezydent Ostrowa JarosĂĄaw Urbaniak.

Rozwiązanie krzyĪówki nr 19 prosimy nadsyåaß do18 maja 2012 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek�, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek� ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawidåowe rozwiązanie krzyĪówki 16/12 „Chleb otwiera kaĪde usta�. NagrodĊ redakcji kaliskiej wylosowaå Wåadysåaw Tomczyk z Kalisza. NagrodĊ redakcji ostrowskiej wylosowaåa Alina Dymaåa z Wierzbna. Nagrody do odebrania (2 tygodnie) w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy!

REPERTUAR od 4 maja do 10 maja 2012 Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 3D

b.o. |

DUBBING

3D

PREMIERA

La tropa de trapo en el paĂ­s donde siempre brilla el sol | Hiszpania | Animowany

9:15; 11:15; 13:15; 15:15 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Seksualni, niebezpieczni The Inbetweeners Movie | Wielka Brytania | Komedia

11:30; 17:45; 21:45 -------------------------------------------------Iron Sky

od 15 lat |

PREMIERA

Finlandia | Niemcy | Australia | Komedia | Science-Fiction

Redaktor naczelny: Krzysztof Maciejewski (naczelny@naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01.

13:45; 15:45; 17:45 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Lady

Redaguje zespóå: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@ naszrynek.pl), Anna Kåopocka (foto), Norbert Lewandowski, Wacåaw Nowak (waclaw.nowak@ naszrynek.pl), Dariusz PeĞla, Kamil RóĪaĔski (foto), Michaå Sobczak, Arleta Zeidler.

11:45; 14:30; 17:15; 22:15 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Dom w głębi lasu

DziaĂĄ marketingu i reklamy: OstrĂłw: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), MichaĂĄ Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 maciej.raszewski@naszrynek.pl Kalisz: MikoĂĄaj KarasiÄ”ski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@ naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.ďƒžgiel@naszrynek.pl).

StreetDance 2 3D

The Lady | Francja | Wielka Brytania | Dramat | BiograďŹ czny

The Cabin in the Woods | USA | Thriller | Horror

17:15; 19:30; 21:45 --------------------------------------------------

HIT

Titanic | USA | Dramat | Romans

19:15 -------------------------------------------------3D HIT od 15 lat | Ghost Rider 2 3D Ghost Rider: Spirit of Vengeance | USA | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Akcja | Fantasy | Thriller

9:30; 19:45 -------------------------------------------------Lęk wysokości

od 15 lat |

HIT

Polska | Dramat | Obyczajowy

9:45; 11:45; 13:45; 15:45; 19:45; 21:45 -------------------------------------------------HIT od 15 lat | Battleship: bitwa o ZiemiÄ™ Battleship | USA | Science-Fiction | Akcja

KolportaÄŞ: Wojciech Pawelczyk.

13:45; 16:30 -------------------------------------------------HIT od 15 lat | Połów szczęścia w Jemenie

ZasiĊg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci za treĞß zamieszczonych ogåoszeĔ.

Salmon Fishing in the Yemen | Wielka Brytania | Komedia romantyczna

9:15; 20:00 --------------------------------------------------

sponsor NU]\ÄŞyZNL

KONKURS

)LUPD=HSWHU0HGLFDO3RODQG

XIXQGRZDĂĄDQDJURGÄŠGODUHGDNFMLNDOLVNLHM

Kto jest reÄŞyserem ďƒžlmu „„Seksualni, niebezpieczniâ€?â€??

1DJURGÄ…MHVWEH]SĂĄDWQ\FK ]DELHJyZODPSÄ…ELRSWURQ .DOLV]XO5]HPLHÄžOQLF]D WHO NRP

3D

9:15; 11:30 -------------------------------------------------3D HIT od 15 lat | Titanic 3D

SkĂĄad i Graďƒžka: Agencja Reklamowa „IMEJIâ€? Maciej Raszewski tel. 791-900-763,

VSRQVRU NU]\ÄŞyZNL

od 12 lat |

StreetDance2 | Wielka Brytania | Romans | Muzyczny

Odpowiedzi prosimy przysyĂĄaĂź do 22 maja br.

WHO XO5DGĂĄRZVND 2VWUyZ:ONS

ZZZJRNDUW\RVWURZSO

NagrodÄŠ w poprzedniej edycji konkursu wygraĂĄa Ewelina Rasiak z Kalisza i Janusz Walczak z Ostrowa. Gratulujemy!


24

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

8 maja 2012, nr 19(304)

Nasz Rynek 304  

gazeta powiatku kaliskiego i ostrowskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you