Page 1

TSA TEŻ ŚPIEWAŁO NA ROCKOWO” strona 8

17 kwietnia 2012 roku nr 16 (301), rok IX ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

W „NASZYM RYNKU” GłoS WÓJTA WTÓRKU strony 13-14

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

CBA na tropie suszu Do kaliskiego Snepidu i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wkroczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. czytaj na stronie 5

OSTRÓW

Za bilet zapłać SMS-em Ostrowskie MZK przygotowało dla swoich pasażerów nową ofertę. czytaj na stronie 7

Kaliskie Shalom W Hali Arena przebrzmiały już ostatnie dźwięki II Festiwalu Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej Shalom w Kaliszu, podczas którego wystąpiła m.in. Justyna Steczkowska. czytaj na str 8

Fot.: BARTOSZ HYBKI

KALISZ

REKLAMA

L ikwidacja sklepu ARKA wyprzedaż porcelany i sztućców Ostrów, Plac 23 Sycznia 24

Sprawdź nas str. 4

Sklep

do wynajęcia

- 603-448-337

SU-22 przylecą na festyn LOTNICZY strona 12


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

KALISZ Dialog kija z d...

OSTRÓW „Lotnisko bliēej miasta”

Bõdð dalsze protesty

Wrona w Michaãkowie Pojechali przed paãac

BĊdą dalsze protesty i uprzykrzanie Īycia posáom, którzy gáosowali za odrzuceniem wniosku „SolidarnoĞci” o referendum w sprawie zmian w przepisach emerytalnych.

Nie bĊdzie F-16. BĊdą za to dwa ponaddĨwiĊkowe samoloty o zmiennej geometrii skrzydeá Su 22. Coraz bliĪej do drugiego Festynu „Lotnisko bliĪej miasta”.

Dziaáacze związku zamierzają odwiedzaü posáów w ich biurach, by rozmawiaü z parlamentarzystami o poszczególnych rozwiązaniach dotyczących warunków uzyskania emerytury. Szykują siĊ takĪe pikiety przed siedzibami posáów. Takie dziaáania, które zapowiedziaá w poniedziaáek, 2 kwietnia, podczas konferencji prasowej Jan MosiĔski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „SolidarnoĞü”, zaakceptowaá sztab protestacyjny związku, który obradowaá 12 kwietnia w Warszawie. - Chciaábym podziĊkowaü mieszkaĔcom regionu, którzy záoĪyli podpisy pod wnioskiem o referendum - mówiá rozpoczynając konferencjĊ Jan MosiĔski. Związek w regionie zebraá, 15 tysiĊcy podpisów. Warto dodaü, Īe opáacających skáadki czáonków związku jest na naszym terenie 6,5 tysiąca. Przewodniczący zarzucaá rządzącym braku dialogu spoáecznego. Przed 30 marca, wszystkie Wojewódzkie Komisje Dialogu Spoáecznego, wnioskowaáy o rzetelną dyskusjĊ na temat wieku i warunków przechodzenia na emerytury, elastyczne zasady tego przejĞcia i politykĊ prorodzinną. - Trudno nazwaü kompromisem, to co dziaáo siĊ mieREKLAMA

dzy PO i PSL, to taki dialog kija z d… - dosadnie Jam MosiĔski, okreĞliá ustalenia koalicjantów na temat reformy emerytalnej. Zdaniem ekspertów doradzających „SolidarnoĞci”, przeciw przedáuĪaniu wieku przechodzenia na emeryturĊ przemawiają dwa fakty. Polska zajmuje czwarte od koĔca miejsce w Unii Europejskiej, jeĞli chodzi o dáugoĞü Īycia. Po drugie: Polacy, pracując 2015 godzin rocznie, pracują najdáuĪej. Związek proponuje natomiast uszczelnienie sytemu czyli páacenie skáadek od prawdziwych dochodów oraz oskáadkowanie tak zwanych umów Ğmieciowych, a przez to promowanie staáych umów o pracĊ. Po raz kolejny apeluje o elastyczny system, pozwalający ciĊĪko pracującym odejĞü z pracy wczeĞniej, z zachowaniem prawa do 75-90 procent przyszáej emerytury. Uszczelnienie sytemu - zdaniem MosiĔskiego - powinno daü okoáo 11 miliardów oszczĊdnoĞci budĪetowych rocznie przy 5,5 miliarda, które planuje rząd wydáuĪając wiek naszej pracy do 67 roku Īycia. - Rząd, odrzucając referendum, pracuje nad projektem ustawy, wiĊc to jest moment, by „wydeptaü” jeszcze pewne rozwiązania - tak, o celowoĞci protestu mówiá przewodniczący MosiĔski. NOW

Zorganizowane grupy z Kalisza i Ostrowa pojawiáy siĊ 10 kwietnia w Warszawie, by oddaü hoád oarom katastrofy smoleĔskiej.

JeĞli tylko pogoda nie pokrzyĪuje szyków, bĊdziemy Ğwiadkami kolejnego wielkiego wydarzenia - nie tylko lotniczego. O aktualnym stanie przygotowaĔ do festynu na specjalnej konferencji prasowej mówili przedstawiciele komitetu organizacyjnego imprezy. ChociaĪ trwają ciągle rozmowy na temat obsady festynu, juĪ to, co dopiĊto na ostatni guzik, gwarantuje doskonaáą zabawĊ. Na podostrowskim lotnisku pojawią siĊ bowiem m.in. samoloty Su 22. - To jedyne samoloty ze zmienną geometrią skrzydeá, które zostaáy dopuszczone do lotów w ramach NATO - mówiá prezes Marian Sadowski. - Te, które w niedzielĊ przelecą nad lotniskiem, mają zaprezentowaü obie konguracje: skrzydáa rozáoĪone i zwiniĊte w deltĊ. Na lotnisku zaprezentowane zostaną wspóáczesne i historyczne maszyny latające: samoloty, Ğmigáowce, szybowce, balony, lotnie... WĞród nich

m.in. Ğmigáowiec Marynarki Wojennej Anakonda. Nie zabraknie oczywiĞcie lotniczych akrobacji. Tu, obok doskonale znanych juĪ ostrowianom pilotów z grupy ĩelazny, zaprezentują siĊ m.in. Jurgi Kairys - mistrz Ğwiata w akrobacji samolotowej oraz Artur Kielak - mistrz Polski w akrobacji, na co dzieĔ pilot Boeingów. Wiadomo takĪe, Īe goĞciem honorowym festynu bĊdzie kapitan Tadeusz Wrona. Obecnie trwają prace logistyczne. Dobiegają koĔca ustalenia dotyczące m.in. znacznie wiĊkszego niĪ rok temu parkingu na 6 tysiĊcy aut oraz organizacji ruchu, w tym dowozu goĞci autobusami MZK. Niestety. Nie wszystkie samorządy są zainteresowane budowaniem sukcesu imprezy. Pytani o to organizatorzy poinformowali, Īe w kosztach partycypowaü ma samorząd miasta Kalisza. Nie są to jednak Ğrodki, jakich moĪna by spodziewaü siĊ po stolicy aglomeracji. MAK

OSTRÓW

WROCâAW

Plac zabaw prawie gotowy

Big Cyc Przewodniczðcy Kolejna przed Scorpions Szymczak mammografia

Zamontowane zostaáy elementy placu zabaw, który mieszkaĔcy Ostrowa wywalczyli w trakcie akcji „100 placów na 100 lat Nivea”. Plac zabaw powstaá przy Al. SolidarnoĞci na terenie Parku 600lecia. W gáosowaniu internetowym na tĊ lokalizacjĊ oddano 52.356 gáosów. MAK

Związana z Ostrowem grupa Big Cyc wystąpi 31 sierpnia we Wrocáawiu przed niemiecką grupą Scorpions w ramach festiwalu wROCK for Freedom - Legendy Rocka. Koncert odbĊdzie siĊ w Zajezdni Autobusowej przy ul. GrabiszyĔskiej, gdzie rodziáa siĊ wrocáawska „SolidarnoĞüi”. MAK

Fot.: MICHAà ZIMNIAK

Fot.: WACàAW NOWAK

Jan MosiĔski prezentuje ulotkĊ Polskiego Stronnictwa Ludowego, w której - jak mówi - ludowcy swoje ustĊpstwa przedstawiają jako sukces.

WARSZAWA Druga rocznica katastrofy

W warszawskich uroczystoĞciach udziaá wziĊli takĪe ostrowianie. Dwoma autokarami udali siĊ do stolicy przedstawiciele i sympatycy klubu „Gazety Polskiej” z Kalisza, Ostrowa i okolic, którzy po przybyciu na miejsce záoĪyli bukiet tulipanów - ulubionych kwiatów Ğp. prezydentowej Marii KaczyĔskiej. Czáonkowie delegacji wysáuchali takĪe wystĊpu Jana Pietrzaka, m.in. pieĞni „ĩeby Polska byáa Polską”, a takĪe przemówienia Jarosáawa KaczyĔskiego. - ProszĊ paĔstwa, zostali zdradzeni - to wiemy juĪ

dzisiaj na pewno - mówiá prezes PiS. - NiezaleĪnie od tego, jakie bĊdą ostateczne ustalenia co do przyczyny katastrofy. JeĞli odwoáaü siĊ do poety, tak jak uczyniáem to w zeszáym roku, to „ zostali zdradzeni o Ğwicie”. Po poáudniu przedstawiciele poáudniowej Wielkopolski wraz z delegacjami z caáej Polski - wg. róĪnych szacunków 6-9 tysiĊcy uczestników wziĊli udziaá we mszy Ğw. oraz wieczornym Marszu PamiĊci pod Paáac Prezydencki. MIZ

KALISZ

KALISZ

13 kwietnia odbyá siĊ Zjazd Powiatowy SLD w Kaliszu. Przewodniczącym Rady Powiatowej zostaá ponownie Artur Szymczak. Na stanowisko sekretarza Rady delegaci wybraliJana Pazeckiego. Do 14 kwietnia czáonkowie partii poprzez Internet gáosowali na przewodniczącego SLD. NOW

25 i 26 kwietnia odbĊdą siĊ kolejne bezpáatne badania mammograczne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Mammobus stanie na przy Hali Widowiskowej Arena w Kaliszu. Rejestracja telefoniczna: 510-137-571 od poniedziaáku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:00. NOW

AUTOREKLAMA

TWOJE OGàOSZENIE W 20 TYSIĄCACH DOMÓW! Nasze biura ogáoszeĔ e-mail: biuroogloszen@naszrynek.pl

KALISZ ul. Handlowa 20 tel. 62 753-60-58

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Majakowskiego 4 tel. 62 591-40-01, 62 591-40-00


17 kwietnia 2012, nr 16(301)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

XIII TARGI ROLNO - OGRODNICZE Przygodzice 22 kwietnia 2012 NIEDZIELA godzina

10-17

TERENY WYSTAWOWE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CKU W PRZYGODZICACH

PROGRAM TARGÓW đ KIERMASZ: KWIATÓW, DRZEW, KRZEWÓW đ WYSTAWA - MASZYN - SPRZĘTU - ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ đ POKAZ PRACY MASZYN đ POKAZ ZAPRZĘGÓW KONNYCH đ KONKURS NA: - NAJLEPSZE STOISKO TARGÓW - NAJLEPSZY PRODUKT đ ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH

RA ZAP

MY SZA

O R G A N I Z A T O R ZY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach tel. 62 733-61-31 e-mail: zspcku@poczta.onet.pl www.zspprzygodzice.com www.rozwojedukacji.aq.pl

3


4

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

Otwarcie 21/22 kwietnia

stałe rabaty dla wykonawców sprzedaż detaliczna i hurtowa

Ostrów Wlkp. ul. Ledóchowskiego 42 tel. 62/720 39 80


informacje

Nasz Rynek

KALISZ

KALISZ Druga rocznica katastrofy

CBA na tropie suszu jajecznego

Oddali hoãd

Najazd funkcjonariuszy CBA ma związek ze sprawą produkcji szkodliwego dla zdrowia suszu jajecznego, która pod koniec ubiegáego roku zostaáa ujawniona w jednej z rm pod Kaliszem. Prowadząca Ğledztwo prokuratura ustaliáa, Īe nielegalny susz w rejonie Kalisza wytwarzaáo dwóch przedsiĊbiorców. W tej sprawie zatrzymano juĪ 56letniego biznesmena z Kalisza, Krzysztofa Z. Agenci CBA pojawili siĊ nie tylko w instytucjach sanitarnych, ale takĪe w UrzĊdzie Skarbowym. Dziaáając na polecenie Prokuratury OkrĊgowej w Ostrowie, szukali oni dokumentów Ğwiadczących o ewentualnym niedopeánieniu obowiązków przez urzĊdników. Z dotychczas zebranych danych wynika, Īe niebezpieczny Ğrodek spoĪywczy z Kalisza byá sprzedawany do ponad stu zakáadów na terenie kraju. Istnieje podejrzenie, Īe mógá teĪ traü za granicĊ. Prokuratura ma dowody, Īe susz jajeczny zawieraá bardzo toksyczny kadm, oáów, a takĪe bakterie coli. NOW

10 kwietnia w Polsce na zawsze bĊdzie siĊ juĪ kojarzyü z tragiczną katastrofą lotniczą pod SmoleĔskiem, w której zginĊli czáonkowie najwyĪszych wáadz z prezydentem Lechem KaczyĔskim i jego maáĪonką. Fot.: WACàAW NOWAK

W poniedziaáek, 16 kwietnia, do kaliskiego snepidu i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wkroczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

KALISZ

Prezydent Kalisza i przewodniczący Rady Miejskiej záoĪyli kwiaty i zapalili znicze. W drugą rocznicĊ katastrofy, kwiaty na grobie Ğp. Gabrieli Zych, spoczywającej na cmentarzu przy ul. CzĊstochowskiej, záoĪyá Janusz PĊcherz, prezydent Kalisza oraz Grzegorz SapiĔski, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza. - Gabriela Zych, która zginĊáa w katastroe smoleĔskiej, jest dla nas symbolem tej ogromnej narodowej tragedii - mówi prezydent Janusz PĊcherz. - Skáadając kwiaty i zapalając znicze na jej grobie, oddajemy hoád Gabrieli oraz wszystkim, którzy zginĊli 10 kwietnia 2010.

Na grobie prezeski stowarzyszenia „Rodzina KatyĔska” w Kaliszu záoĪone zostaáy takĪe kwiaty w imieniu Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. - PowinniĞmy pamiĊtaü przede wszystkim o zbrodni katyĔskiej i o tych ludziach, którzy zginĊli, lecąc tam, by uczciü jej oary, czyli zrobiü to, na czym im najbardziej zaleĪaáo - mówi Grzegorz SapiĔski. Polska delegacja udawaáa siĊ do Katynia na obchody 70. rocznicy stalinowskiej zbrodni popeánionej na Polakach. NOW

Zmiany w magistracie 2 kwietnia, ze stanowiska naczelnika Wydziaáu Komunikacji i Ewidencji DziaáalnoĞci Gospodarczej w UrzĊdzie Miejskim zostaáa zwolniona Daria Kozanowska. Kierownictwo Wydziaáu powierzono Piotrowi Sukienniczakowi. Nowy naczelnik kierowaá juĪ tym wydziaáem. Byá teĪ dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich, a ostatnio pracowaá na stanowisku zastĊpcy kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego. UrzĊdowanie rozpocząá 16 kwietnia. Obsadzenia stanowiska dokonano w ramach przesuniĊcia wewnĊtrznego bez zastosowania procedury konkursowej. NOW

KALISZ

Szkolð nowych podoficerów 11 kwietnia 150 funkcjonariuszy pionu ochronnego rozpoczĊáo szkolenie zawodowe na pierwszy stopieĔ podocerski SáuĪby WiĊziennej. Funkcjonariusze bĊdą zgáĊbiaü wiedzĊ z zakresu ustawowych zadaĔ realizowanych przez SáuĪbĊ WiĊzienną. ZakoĔczy siĊ ono egzaminem, obejmującym zarówno czĊĞü teoretyczną jak i praktyczną. Kurs podocerski potrwa do 27 czerwca. NOW

www.naszrynek.pl

5

KALISZ Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Wirtualne Muzeum Wirtualne muzeum zawierające zbiory starych fotograi to nowa propozycja kaliskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Fot.: WACàAW NOWAK

17 kwietnia 2012, nr 16 (301)

Od lewej: Dariusz GrodziĔski, Tomasz Chlebba, Halina Marcinkowska oraz Monika OtrĊbska-Juszczak zapowiedzieli powstanie wirtualnego muzeum historii Kalisza. JuĪ niedáugo ruszy wirtualne Muzeum Fotograi Kaliskiej. Multimedialny portal ma zawieraü zbiory opisanych zdjĊü dawnego Kalisza. Ten nowatorski projekt powstaje z inicjatywy kaliskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 12 kwietnia, podczas konferencji prasowej w kaliskim ratuszu, z dziennikarzami spotkali siĊ m.in.: wiceprezydent Dariusz GrodziĔski, a takĪe przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zabytkami: Halina Marcinkowska, szefowa kaliskiego oddziaáu oraz Tomasz Chlebba,

pomysáodawca wirtualnego muzeum kaliskich fotograi. - Do wspóápracy zamierzamy zaprosiü wszystkich kaliszan bez wzglĊdu na ich obecne zamieszkanie, posiadających w swoich domowych zbiorach zdjĊcia dawnego Kalisza, z pewnoĞcią czĊsto nieznanych szerokiemu gronu odbiorców - mówiáa Halina Marcinkowska, przewodnicząca TOnZ w Kaliszu. - Chcemy, by akcja pozyskiwania zdjĊü byáa szeroko promowana i odbiáa siĊ gáoĞnym echem zarówno w Polsce jak i za granicą. NOW

REKLAMA

TRENDY W ARANĒACJI WNôTRZ – Jak stylowo urządziü mieszkanie radzi Monika àubniewska wáaĞcicielka Strefy Architekta w Kaliszu, na przykáadzie realizacji mieszkania pokazowego Firmy ANTCZAK na Sáonecznym Osiedlu w Ostrowie Wielkopolskim. Kupno mieszkania to nie tylko spory wysiáek na etapie pozyskiwania Ğrodków, ale równieĪ intensywny proces jego wykoĔczenia, który rozpoczyna siĊ czĊsto zanim odbierzemy klucze do wáasnego, wymarzonego M. Home czy odpowiednio EspritEsprit Home. Coraz czĊstsze są teĪ przedsiĊwziĊcia polskich kreatorów mody takich jak Ewa Minge czy Maciej ZieĔ, którzy proponują nowe rozwiązania dla domu. „DziĞ obszary mody i architektury wnĊtrz bardzo mocno siĊ zazĊbiają i inspirują nawzajem. Są to nie tylko okreĞlone, moĪna powiedzieü sezonowe linie kolorystyczne ale takĪe faktury tkanin, styl wnĊtrz czy design jako taki. Przykáadem moĪe tu byü coraz czĊĞciej wykorzystywany w projektach róĪ i jego odcienie np. fuksja, ale takĪe pomaraĔcz czy butelkowa zieleĔ. Czyli to wszystko co oglądaliĞmy jeszcze przed chwilą na wybiegach najwiĊkszych domów mody a teraz

KaĪdego roku na rynku pojawiają siĊ nowe trendy, kolory i style. inspiracjĊ dla projektów aranĪacji mieszkaĔ coraz czĊĞciej stanowi m.in. moda z wybiegów. W naszym codziennym

Īyciu nie dziwią juĪ designerskie produkty od najwiĊkszych kreatorów mody takie jak telefony od Prady czy Diora. Klientom znane są takĪe propozycje rm odzieĪowych np. Zara - Zara

moĪemy kupiü w galeriach. RównieĪ styl i duch wnĊtrz odpowiada najnowszym trendom. Wielki powrót retro do mody równieĪ znalazá swych fanów w materii wykoĔczenia wnĊtrz. Mamy teĪ styl glamour, który jest odpowiedzią na modowe propozycje czasu karnawaáu a takĪe minimalizm czy nawet industrializm, które bardzo dobrze odzwierciedlają zmiany w savoir- vivre’u ubioru w biznesie czy na uczelni. - podkreĞla Monika àubniewska Przy realizacji projektu mieszkania dla FB Antczak w pierwszej kolejnoĞci zastanawialiĞmy siĊ nad przestrzenią mieszkania i jego funkcjonalnoĞcią. Z drugiej strony chcieliĞmy zaproponowaü klientom coĞ

*Wszystkie zdjĊcia zostaáy wykonane w mieszkaniu pokazowym FB Antczak na ul. ZĊbcowskiej 53b/3 w Ostrowie Wielkopolskim. **Strefa Architekta w Kaliszu ul. Skarszewska 42/1 odwaĪnego i pokazaü, jak poprzez proste zabiegi moĪna znaczącą uatrakcyjniü wnĊtrze mieszkania.” - dodaje Monika àubniewska. Czy zatem aranĪacja wnĊtrza zgodnie z najnowszymi trendami musi byü droga? „Przy ograniczonym budĪecie stawiaáabym raczej na sprytne rozwiązania. W sposób szczególny zadbaáabym o jakoĞü materiaáów w newralgicznych dla domu miejscach jak hol, kuchnia i áazienka i tak w áazience poáoĪyáabym páytki tylko

w miejscach gdzie są konieczne (wanna, umywalka), daje to znaczne oszczĊdnoĞci i zarazem pozwala wykorzystaü lepsze jakoĞciowo materiaáy. Bardzo dobry efekt niewielkim kosztem moĪna uzyskaü poprzez ciekawe „plamy” koloru; wzór na Ğcianie ze szablonu lub proste pasy o róĪnej szerokoĞci. Dla odwaĪnych moĪe to byü nawet sofa w Ğmiaáym kolorze obicia bądĨ gustowny antyk wyszukany u dziadków na strychu, bądĨ targu staroci”- radzi Monika àubniewska.


6

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

ZESPÓà SZKÓà TRANSPORTOWO – ELEKTRYCZNYCH CKU Ostrów Wlkp, ul. K. Kantaka 6, Tel. 62-736-67-09, zste.info.pl

OFERUJE NAUKČ W PUBLICZNYCH SZKOâACH PONADGIMNAZJALNYCH:

ZASADNICZA SZKOâA ZAWODOWA Nr 4: Elektryk, Operator Obrabiarek SkrawajĈcych, ģlusarz, Blacharz Samochodowy, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

(Zajęcia praktyczne - w nowocześnie wyposażonym warsztacie szkolnym lub u pracodawcy. W programie kształcenia zawodów motoryzacyjnych w ZSZ i T. szkolny kurs nauki jazdy pojazdem samochodowym)

TECHNIKUM Nr 4: Technik Energetyk, Technik Elektryk, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik ze specjalizacjami: obróbka skrawaniem, spawalnictwo, komputerowe wspomaganie projektowania,

KLASY SPORTOWE: piãka rčczna, p. noİna. (Oferujemy

dodatkowe zawodowe kursy kwalifikacyjne i szereg dodatkowych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODSTAWć SUKCESU NA RYNKU PRACY

Zapraszamy do zwiedzania ZST-E CKU w dniu 10 marca 2012 w godzinach od 9.00 do 14.00. Wičcej informacji na stronie internetowej szkoãy: zste.info.pl

Apteka „Melisa” Kaliska 10 Godziesze; Apteka im. A.Schweitzera Plac ĝw. Józefa 1 Kalisz; Apteka Ocyna Sanitatis Babina 14 Kalisz; HONORATA Sklep SpoĪywczy StawiszyĔska 111 Kalisz; Herbapolis sklep zielarsko-medyczny GórnoĞląska 56 Kalisz; Apteka Kwiatowa Kwiatowa 1 Kalisz; Apteka Verbena TatrzaĔska 29 Kalisz; Apteka Aura Gáówny Rynek 16 Kalisz; Apteka Verbena 1 Graniczna 2a Kalisz; Apteka Wodnik bis àódzka 32 Kalisz; Apteka Ofcyna Sanitatis 2000 Legionów 33 Kalisz; Apteka Rogatka ĝródmiejska 30 Kalisz; Apteka Arnika Wojska Polskiego 32 Kalisz; Apteka Na dobre i na záe Serbinowska 1a Kalisz; Apteka Remedium Kanonicka 6 Kalisz; Sklep Zielarsko - Medyczny „Twoje Zdrowie” Máynarska 69 Kalisz; Apteka Lipowa Lipowa 29 Kalisz; Apteka CzĊstochowska 133 Kalisz; Galeria Zdrowia PoznaĔska 37/1 Kalisz; Punkt Apteczny ALOES PoznaĔska 6 KoĞcielna WieĞ; pteka VITA Konopnickiej 2b Ostrów Wlkp.; Apteka Rodzinna Cháapowskiego 81 Ostrów Wlkp.; Herbapolis sklep zielarsko - medyczny KoĞcielna 14 Ostrów Wlkp.; Apteka Medicamen Plac WolnoĞci Stawiszyn; Sklep zielarsko - medyczny Al. Sáowackiego 17 Ostrów Wlkp.; Apteka Vademecum ul. Podkocka 15a Nowe Skalmierzyce; Siáownia DIVISION Polna 21 Kalisz


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Towarzystwo Przyjacióã Chorych „Hospicjum sw. Józefa”

Ēonkilowa biesiada

WĞród wspierających máodzi ochotnicy z Klubu Wolontariusza dziaáającego przy zespole szkóá Spóádzielni OĞwiatowej. kursu kolejnym 17 osobom. Co najbardziej cieszy, cztery z nich juĪ podjĊáy pracĊ z chorymi. - W naszych kursach uczestniczą zarówno uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych i starszych klas gimnazjów, jak i osoby dorosáe, w tym takĪe emeryci - mówi prezes „Hospicjum”. - Nie wszyscy decydują siĊ po nim na pracĊ

w ramach stowarzyszenia. CzĊĞü kursantów pojawia siĊ po to, by uzupeániü swoją wiedzĊ medyczną, poniewaĪ mają osoby chore we wáasnej rodzinie. W czasie kursu zajĊcia z wolontariuszami prowadzą lekarze, pielĊgniarki,psycholog, kapelan oraz kadra Zespoáu Szkóá Medycznych. MAK

KRÓTKO DLACZEGO ĩONKIL? ĩonkil juĪ w czasach staroĪytnych byá symbolem nadziei na nowe Īycie - odrodzenie. DziĞ staá siĊ symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Wszystko za sprawą programu „Pola Nadziei”, stworzonego przez FundacjĊ Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. To wáaĞnia ta fundacja zaproponowaáa sadzenie „Pól Nadziei” - cebulek Īonkili, które wiosną przypominają o walczących z chorobą nowotworową.

OSTRÓW Nowa propozycja ostrowskiego MZK

SMS-em za bilet w autobusie Od minionego poniedziaáku w ostrowskich autobusach MZK opáatĊ za przejazd moĪna uiĞciü SMS-em. WczeĞniej jednak naleĪy zarejestrowaü siĊ w systemie rmy CallPay.

OSTRÓW Harcerskie szkolenie OSTRÓW

Ostrowski pomysã W 2012 roku przypada jubileusz 120-lecia Wielkopolskiego Związku ĝpiewaczego, protoplasty Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Związek powstaá w Poznaniu w 1892 roku, jednak pomysá jego zawiązania zrodziá siĊ rok wczeĞniej w Ostrowie, podczas Zjazdu Kóá ĝpiewaczych Wielkiego KsiĊstwa PoznaĔskiego. WáaĞnie z tej okazji Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddziaá w Ostrowie zaprasza na koncert zatytuáowany „ZaczĊáo siĊ w Ostrowie”. WeĨmie w nim udziaá 16 chórów z terenu poáudniowej Wielkopolski - w sumie ponad 400 chórzystów! W programie utwory kompozytorów polskich: wykonane przez poszczególne chóry oraz wspólnie. Koncert odbĊdzie siĊ w niedzielĊ, 22 kwietnia, w auli Gimnazjum Spóádzielni OĞwiatowej im. Jana Pawáa II w Ostrowie. Początek o godz. 16.00. WstĊp wolny. ALI

OSTRÓW

2.375 przedszkolaków 2.375 dzieci zostaáo przyjĊtych do ostrowskich przedszkoli i oddziaáów zerowych. W tym roku po raz pierwszy dzieci trzeba byáo zapisaü za poĞrednictwem elektronicznego systemu zapisu dostĊpnego przez Internet. W pierwszej kolejnoĞci do placówek przyjmowane byáy dzieci zameldowane na terenie Ostrowa. NastĊpnie o miejsca mogli staraü siĊ rodzice maluchów zamieszkujących gminy Nowe Skalmierzyce i SoĞnie, które to gminy zdecydowaáy siĊ na wspóáfinansowanie pobytu swoich dzieci w ostrowskich placówkach. Ostatecznie do przedszkole nie dostaáo siĊ 45 dzieci. Ostrów na utrzymanie przedszkoli wydaje rocznie okoáo 12 milionów záotych. ALI

Wzlatywali w Ostrowie Blisko 200 harcerzy z caáej Wielkopolski zjechaáo do Ostrowa, by wziąü udziaá w II Wielkopolskim wZlocie WĊdrowników.

Warsztaty zlotowe przynosiáy czasami zaskakujące efekty. WĊdrowniczy wZlot to nie tylko typowy harcerski biwak. To przede wszystkim szkolenie mające podnieĞü kwalikacje tej najstarszej wiekowo grupy harcerzy. Nic wiĊc dziwnego, Īe na imprezie reklamowanej przez organizatorów jako najwiĊksza impreza wĊdrownicza tej wiosny, pojawili siĊ przedstawiciele dosáownie caáej Wielkopolski: od Záotowa, przez PoznaĔ, Leszno, Konin, aĪ po reprezentacje z Ostrowa i Kalisza. Ostrowskiemu zlotowi, zorganizowanemu w Gimnazjum nr 4, przyĞwiecaáo hasáo „Mistrzowie Pasji - Pasja Mistrzostwa”. Nim jednak przyszli liderzy przystąpili do doskonalenia swoich umiejĊtnoĞci, jeszcze w piątek spotkali siĊ na koncercie zespoáu „Pod Dudą” i na Festiwalu Ciasta - kaĪdy

patrol miaá bowiem za zadanie przywieĨü z sobą ciasto domowego wypieku. Sobota to - do wyboru - jedna z szeĞciu ĞcieĪek warsztatowych: „Media i SpoáeczeĔstwo”, „Nauka i Praktyka”, „Kultura”, „PrzedsiĊbiorczoĞü”, zajĊcia o tematyce instruktorskiej oraz turystyczno-podróĪniczej. W trakcie warsztatów wĊdrownicy robili zdjĊcia w 3D, uczyli siĊ, jak dobrze napisaü CV, wykonywali charakteryzacjĊ F/X, budowali polową saunĊ, grali w paintball, poznawali kulturĊ Indii oraz zgáĊbiali tajniki mediów. Wielkopolscy harcerze pojawią siĊ w Ostrowie juĪ za kilka miesiĊcy. Tym razem, w liczbie kilku tysiĊcy, wáaĞnie tu ĞwiĊtowaü bĊdą 100-lecie harcerstwa wielkopolskiego. MAK

OSTRÓW Memoriaã gen. Tadeusza Buka

Biegli przez Ostrów JuĪ po raz drugi miĊdzynarodową sztafetą biegową uczczono pamiĊü zmaráego 10 kwietnia 2010 roku w katastroe smoleĔskiej gen. broni Tadeusza Buka.

OSTRÓW Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Oferta MZK nie powinna zaskoczyü ostrowian. Páacenie za przejazd odbywa siĊ bowiem dokáadnie na tej samej zasadzie, na której od wielu miesiĊcy moĪna w mieĞcie páaciü za postój w Stree Parkowania. Aby móc korzystaü ze swobody páacenia za bilet przez telefon, wczeĞniej naleĪy zarejestrowaü siĊ w systemie i wybraü sposób rozliczeĔ: albo ze specjalnego konta, które przed pierwszym skorzystaniem trzeba bĊdzie zasiliü przedpáatą, albo z konta osobistego, powiązanego z systemem kartą páatniczą MasterCard. - Zakup biletu odbywa siĊ poprzez wykonanie krótkich poáączeĔ na odpowiednio przyporządkowane numery, które znajdowaü siĊ bĊdą na naklejkach umieszczonych w autobusach i na przystankach autobusowych - informuje Janusz Marczak, prezes ostrowskiego MZK. - System podczas poáączenia prosi o tonowy wybór numeru linii autobusu, którą pasaĪer rozpocząá podróĪ. Pewnym problemem mogą okazaü siĊ linie oznaczone

7

Poeta w ratuszu

W przypadku kontroli, pasaĪer wykonuje bezpáatne poáączenie na numer podany przez kontrolera. Po kilku sekundach otrzymuje SMS z peánymi danymi biletu. nie numerami, a literami. Im przyporządkowano specjalne kody: linia A - 30, linia B - 31, linia C - 32, linia K1 - 33, linia M -34 i linia P - 35. Páacenie przez komórkĊ to nie tylko wygoda. W ramach

specjalnej promocji trwającej do koĔca czerwca, wszyscy klienci, którzy kupią bilety za pomocą swojego telefonu i karty páatniczej MasterCard otrzymają 50% zwrotu poniesionych kosztów biletu. MAK

KRÓTKO JAK KUPIû BILET Jednorazowy normalny 62 594-00-40 (tonowo numer linii) Jednorazowy ulgowy 62 594-00-41 (tonowo numer linii) 62 594-00-44 (tonowo rodzaj ulgi) Bilet miesiĊczny 62 594-00-45 (tonowo rodzaj ulgi) Bilet 15-dniowy

Na wieczór autorski Adama Zagajewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich poetów wspóáczesnych, zaprasza Muzeum Miasta Ostrowa. Spotkanie organizowane z okazji ĝwiatowego Dnia KsiąĪki rozpocznie siĊ w poniedziaáek, 23 kwietnia, o godz. 19.00, w Sali Kolumnowej ostrowskiego Ratusza. Adam Zagajewski to poeta, eseista, prozaik i táumacz, który za podpisanie w 1975 roku „Memoriaáu 59” ukarany zostaá zakazem druku w paĔstwowym obiegu wydawniczym. Nie przeszkodziáo mu to jednak w zdobyciu wielu nagród, m.in. Prix de la Liberte, Nagrody Fundacji Konrada Adenauera czy Europejskiej Nagrody Poetyckiej. MAK

Fot.: ANNA KàOPOCKA

- DziĊkujĊ wszystkim PaĔstwu za przyjĊcie zaproszenia na kolejną Īonkilową niedzielĊ, która w Ostrowie ma juĪ siedmioletnią tradycjĊ - mówiáa prezes Towarzystwo Przyjacióá Chorych „Hospicjum sw. Józefa” Irena Kasprzak witając goĞci w imieniu stowarzyszenia i ostrowskiego Klubu „Amazonek”. ĩonkilowa niedziela to tradycyjna okazja do podziĊkowania wolontariuszom angaĪującym siĊ w pracĊ stowarzyszenia. To wáaĞnie dla nich co roku stowarzyszenie organizuje koncerty, który w tym roku poáączono z biesiadą. Wszystko po to, by znaleĨü czas na rozmowĊ i na bliĪsze poznanie siĊ. Jak podkreĞla Irena Kasprzak, warto to robiü, bo bez wolontariuszy trudno wyobraziü sobie pracĊ hospicjum. Stowarzyszenie liczy 39 czáonków. 16 z nich pomaga chorym. DziĊki wolontariuszom, liczba zaangaĪowanych w bezpoĞrednią pracĊ z chorymi to ok. 100 osób. Nie kaĪdy jednak moĪe zostaü wolontariuszem medycznym stowarzyszenia. Aby podjąü siĊ pomocy chorym, naleĪy wczeĞniej ukoĔczyü kurs „Podstawy opieki nad chorym w domu”. Zorganizowana w minioną niedzielĊ Īonkilowa biesiada byáa doskonaáą okazją do wrĊczenia dyplomów ukoĔczenia takiego

Fot.: ANNA KàOPOCKA

18 kolejnych osób ukoĔczyáo kurs „Podstawy opieki nad chorym w domu”. Cztery z nich juĪ zasiliáu grono wolontariuszy ostrowskiego Towarzystwa Przyjacióá Chorych „Hospicjum sw. Józefa”.

www.naszrynek.pl

Fot.: JOANNA PAWLAK

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

WĞród uczestników sztafety sekretarz miasta Ostrowa, przewodniczący Rady Gminy Przygodzice Andrzej Baraniak. MiĊdzynarodowa Sztafeta PamiĊci gen. Tadeusza Buka odbywa siĊ z inicjatywy Īoánierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej w ĩaganiu. Uczestnicy biegu odbywającego siĊ pod patronatem ministra obrony narodowej, pokonują 450 kilometrów, startując ze Spaáy - miejsca pochówku gen. Buka, a koĔcząc bieg w ĩaganiu - mieĞcie, w którym generaá rozpocząá sáuĪbĊ wojskową. Na trasie biegu jest i Ostrów. - CieszĊ siĊ, Īe juĪ po raz drugi moĪemy witaü uczest-

ników biegu w Ostrowie - mówiáa zastĊpca prezydenta miasta Marlena Maląg, która oczekiwaáa na uczestników sztafety przed ostrowskim ratuszem. Uczestnicy biegu, którego jeden z etapów koĔczy siĊ wáaĞnie w Ostrowie, spotkali siĊ z uczniami Gimnazjum nr 4. ĩoánierze przybliĪyli máodzieĪy postaü tragicznie zmaráego generaáa. Sztafeta, która rozpoczĊáa siĊ dokáadnia w rocznicĊ katastrofy, na metĊ w ĩaganiu dotrze w piątek, 20 kwietnia. ALI


8

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

KALISZ II Festiwal Piosenki Ēydowskiej i Izraelskiej Shalom w Kaliszu

Wysokie oceny ostrowskich wokalistów W Hali Arena przebrzmiaáy juĪ ostatnie dĨwiĊki II Festiwalu Piosenki ĩydowskiej i Izraelskiej Shalom w Kaliszu. Podczas galowego koncertu, publicznoĞü wysáuchaáa zarówno nagrodzonych uczestników zmagaĔ konkursowych, jak i gwiazdĊ - JustynĊ Steczkowską. NajwyĪej oceniono JoannĊ Czajkowską z Torunia, która za walory wykonawcze i interpretacje prezentowanych utworów zdobyáa I miejsce. II miejsce przypadáoMaágorzacie Puchalskiej z Ostrowa za wyrazistą, peáną ekspresji interpretacjĊ utworu „Meshuge”, a III miejsce zajĊáa Agnieszka Wichura z Perzowa za utwór „Oczy tej maáej”. Jury przyznaáo teĪ dodatkową nagrodĊ i wyróĪnienie w postaci zaproszenia do koncertu laureatów, które otrzymaá Tobiasz Pietrzyk za ciekawą i nietuzinkową interpretacjĊ utworu ze Skrzypka na dachu „Gdybym byá bogaty”. NOW

Fot.: BARTOSZ HYBKI

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

Fot.: BARTOSZ HYBKI

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

I nagrodĊ przyznano Joannie Czajkowskiej.

Za nami II Festiwal Piosenki ĩydowskie i Izraelskiej.

WokaliĞci Studio Piano Song.

Gwiazdą festiwalowego koncertu galowego byáa Justyna Steczkowska.

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Jury, po przesáuchaniu 26 wykonawców, postanowiáo przyznaü 10 tytuáów laureatów. WyróĪnienia specjalne przyznano: zespoáowi wokalnemu z Perzowa, Gabrieli Szymczak z Ostrowa, Kindze àapot z Maáogoszczy, Weronice àączkowskiej z Puáaw, Wiktorii MiĊsak z Maáogoszczy,Annie Wróbel z Ostrowa i Tobiaszowi Pietrzykowi z Przygodzic. NagrodĊ Studia Piano Song otrzymaáa Paulina MĞcisz z Budzynia, nagrodĊ dyrektora artystycznego festiwalu Patrycja Kliber z Kalisza, a nagrodĊ OSRiR Zoa Banaszak z Ostrowa.

WĞród wyróĪnionych Gabriela Szymczak.-

OSTRÓW Za nami kolejna edycja przeglðdu „Wszyscy ćpiewamy na rockowo”

TSA i Titanium o trzynastej w samo poãudnie I nagroda publicznoĞci, i I nagroda jury przeglądu „Wszyscy Ğpiewamy na rockowo” powĊdrowaáy do wrocáawskiej kapeli „Trzynasta w samo poáudnie”. W przeszáoĞci nie zawsze zdarzaáa siĊ taka zgodnoĞü ocen. Tym razem mistrzowie byli tylko jedni. i regionu zaprezentowaáy siĊ uznane muzyczne marki: Fucktory, niezwykle barwny àąki àan oraz odkrycie ostrowskiej WOĝP, doskonaáy technicznie ostrowsko-áódzki zespóá Titanium. Gwiazdą tegorocznego przeglądu, która ĞciągnĊáa do sali widowiskowej OCK nadkomplet publicznoĞci, byáa legenda polskiej muzyki heavy-metalowej grupa TSA z Markiem Piekarczykiem na czele. Warto dodaü, Īe wĞród dostrzeĪonych przez jurorów zespoáów, które na przegląd zjechaáy do Ostrowa z caáej Polski, znalazáa siĊ takĪe grupa Detoks z Odolanowa. MAK

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: KRZZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZZYSZTOF MACIEJEWSKI

WĞród prezentacji Shoes on the Radio.

Mistrzowie przeglądu - Trzynasta w samo poáudnie.

Titanium ma juĪ grono swoich wiernych fanów.

To nie przedstawienie dla dzieci - to àąki àan w akcji.

Fot.: ANNA KàOPOCKA

I rzeczywiĞcie. Finaáowy wystĊp wrocáawskiej orkiestry pokazaá, Īe muzycy doskonale znają siĊ na swoim rzemioĞle. Kapeli doskonale siĊ sáucha, chociaĪ... nie do koĔca dobrze siĊ ją ogląda. Nad sceniczną stylistyką pracuje siĊ jednak znacznie áatwiej, jeĞli muzycznie ma siĊ coĞ do powiedzenia. Wrocáawianie pokazali, Īe mają, wiĊc moĪna spodziewaü siĊ, Īe jeszcze o nich usáyszymy. Tegoroczna, jubileuszowa, dwudziesta piąta juĪ edycja przeglądu byáa - jak przystaáo na jubileusz - wielkim ĞwiĊtem. Obok przesáuchaĔ konkursowych, fanom z Ostrowa

TSA. Jak za starych, dobrych czasów.


17 kwietnia 2012, nr 16(301)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

9

OSTRÓW Katarzyna Kucharska: Bardzo chõtnie jej im udzielimy i podzielimy siõ naszym doćwiadczeniem

Galeria „Ostrovia” lubi Ostrów Czy Galeria „Ostrovia” siĊ zapada? Czy to przez GaleriĊ „Ostrovia” wyludniáo siĊ centrum miasta? Takie i nie tylko takie pytania z okazji póárocznej obecnoĞci galerii w mieĞcie zadaliĞmy manager galerii Katarzynie Kucharskiej.

Co ciekawego wydarzyáo siĊ w tym czasie w „Ostrovii”. - Oj, byáo tego sporo. NajwiĊcej klientów przyciągnĊáy targi Ğlubne, motoryzacyjne i regionalne. Odbywaáy siĊ u nas równieĪ wieczór autorski, wiele koncertow i przedstawieĔ. Przy okazji rozdaliĞmy sporo cennych nagród, miĊdzy innymi samochód osobowy. MyĞlĊ,ĪemieszkaĔcyOstowa nie mogli narzekaü na nudĊ. Ostrowianie polubili galeriĊ? - Statystyki prowadzone przez nas wskazują, iĪ tak. 55% klientów odwiedzających galeriĊ pochodzi z Ostrowa lub okolic. GaleriĊ polubili równieĪ mieszkaĔcy Kalisza, Pleszewa, Krotoszyna, OstrzeREKLAMA

szowa, Jarocina i KĊpna. ZasiĊg oddziaáywania tego miejsca jest naprawdĊ duĪy. A czy galeria lubi Ostrów? - Galeria lubi Ostrow i wiele dla niego robi. Przede wszystkim daje miejsca pracy ponad 800 pracownikom. W ostatnim czasie otrzymaliĞmy od róĪnych lokalnych organizacji sporą liczbĊ zapytaĔ o sponsoring. SpoĞród kilkudziesiĊciu takich zgáoszeĔ wybraliĞmy kilka instytucji, którym bardzo chĊtnie pomoĪemy. Są to róĪne organizacje sportowe, kulturalne. Pojawimy siĊ na pewno podczas drugiego festynu lotniczego „Lotnisko bliĪej miasta” oraz ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów NiezaleĪnych. Wesprzemy Stowarzyszenie Osób Niepeánosprawnych „Promyk Nadziei”, klub piákarskich máodzików, akcje oddawania krwi. Wesprzemy równieĪ lokale szkoáy oraz schronisko dla zwierząt. W centrum miasta w ostatnim czasie pojawiáo siĊ wiele lokali do wynajĊcia. CzĊĞü osób, takĪe ze

Ğrodowiska kupieckiego, winy tego faktu upatruje w powstaniu galerii. - Otwarcie Galerii „Ostrovia” byáo niezmiernie waĪnym wydarzeniem dla Ostrowa. Musimy pamiĊtaü, iĪ powstanie tego typu obiektów, szczególnie w maáych miastach, bĊdzie zawsze wiązaáo siĊ ze zmianą sytuacji na rynku nieruchomoĞci komercyjnych. MyĞlĊ Īe dobrym pomysáem ze strony miasta byáa organizacja projektu centrumostrowa.pl, który ma na celu zmianĊ wizerunku miasta na taki, w którym przez caáy rok tĊtni Īycie, a jego mieszkaĔcy i wszyscy zainteresowani jego poznaniem mogą swobodnie realizowaü wáasne pomysáy oraz przedsiĊwziĊcia. Na tym polega dzisiejszy rynek handlowy. Centrum handlowe musi byü jednoczeĞnie centrum kulturalnym i nie ma tu znaczenia czy jest to galeria handlowa, czy centrum miasta. Dokáadnie taki jest nasz cel, który konsekwentnie realizujemy. W ciągu ostatnich 6 miesiĊcy w naszym centrum odbyáo siĊ kilkanaĞcie wydarzeĔ kultu-

Fot.: AKRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Z perspektywy póá roku - decyzja o zlokalizowaniu galerii w Ostrowie to byáa dobra decyzja? - Doskonaáa, bo zasiĊg tego miejsca jest bardzo duĪy. Nasz potencjaá to prawie 250 tysiĊcy mieszkaĔców z Ostrowa i strefy okoáo 50 kilometrów wokóá.

Galeria to nie tylko miejsce handlu, ale wielu interesujących przedsiĊwziĊü. ralnych i proszĊ mi wierzyü, Īe kosztowaáo nas to duĪo pracy. Dlatego doskonale rozumiemy organizatorów projektu. Nie musimy byü postrzegani przez pryzmat rywalizacji, mamy przecieĪ wspólny cel. Ze swojej strony bardzo chĊtnie wáączymy siĊ we wszystkie akcje, które mogą uatrakcyjniü pobyt klientów w naszym centrum handlowym, jak i w centrum miasta. JeĞli organizatorzy projektu centrumostrowa.pl zgáoszą siĊ do nas z proĞbą o radĊ, bardzo chĊtnie jej im udzielimy REKLAMA

i podzielimy siĊ naszym doĞwiadczeniem w tej dziedzinie. A czy galeria ma problemy techniczne? JuĪ drugi raz pojawia siĊ informacja o káopotach związanych z podáoĪem, na jakim powstaá obiekt.

- Widocznie komuĞ bardzo zaleĪy, aby takie informacje pojawiaáy siĊ na rynku lokalnym. Sáyszaáam równieĪ, Īe galeria siĊ zapada i Īe znana jest juĪ data jej zapadniĊcia. Sukces tego miejsca wybudza wiele emocji. Czego mogą siĊ ostrowianie spodziewaü w najbliĪszym czasie? - Jeszcze w kwietniu odbĊdą siĊ koncerty fortepianowe oraz wystawa fotografii z okazji dni Chopina. 11 maja to nocne zakupy do godz. 24 z promocjami nawet do -70% Na DzieĔ Matki planowana jest wystawa fotografii o tematyce dzieciĊcej. Autorka zdjĊü przyjedzie do nas specjalnie z Wielkiej Brytanii. Ciekawą propozycją jest równieĪ projekt Bookcrossingu - wymiany ksiąĪek, który rozpoczniemy juĪ wkrótce.

KRÓTKO NOWI NAJEMCY W GALERII OSTROVIA Mine Wine - winiarnia, Home & You – wyposaĪenie domu, Wassyl – ubrania dla kobiet, Kornecki – obuwie dzieciĊce, Biuro podroĪy, Mama mia – upominki, kwiaciarnia, Oodji – ubrania dla kobiet, City Sport – sklep sportowy, RTV Euro AGD.


www.naszrynek.pl

informacje WYSOCKO WIELKIE

Misski dla psiaków

SKUP ZâOMU - aluminium, puszki po napojach, miedĨ, mosiądz, záom stalowy, makulatura, butelki, sáoiki szklane, butelki plastikowe PET, sprzĊt AGD, lodówki, pralki

WYSOKIE CENY

„BMS” Ostrów, ul. Wrocáawska 95 tel. 507-067-615, 514959-124 e-mail: skupmet@gazet.pl

Kandydatki do korony Miss Wielkopolski wáączają siĊ w akcjĊ pomocy dla wysockiego schroniska. „Misski dla psiaków” to przede wszystkim zachĊta do adopcji czworonogów. A na nowych wáaĞcicieli czeka aĪ 120 psów. - DziewczĊta przekaĪą teĪ na rzecz schroniska karmĊ i miski – mówi Paweá Baszak, organizator konkursu Miss Wielkopolski 2012. - Te psy są tak áadne, Īe aĪ proszą, Īeby je zaadoptowaü. ZachĊciü do tego, to nasz gáówny cel. Wnale akcji w samym schronisku weĨmie udziaá prawie 40 nalistek wyborów miss. BĊdą wyprowadzaü psy, karmiü je, a przede wszystkim zachĊcaü wáaĞnie do adopcji. WiĊkszoĞü z dziewcząt ma w domu psy lub koty i nie jest im obojĊtny los innych zwierząt. Stąd ich obecnoĞü w schronisku i wsparcie dla akcji. Finaá akcji z udziaáem miss zaplanowano w schronisku 20 kwietnia o godzinie 12.00. ZEA

PRZYGODZICE

Olej w jeziorze Przez kilka godzin, w nocy z niedzieli na poniedziaáek, nieprzejezdna byáa krajowa „jedenastka” w Antoninie. Blokowaáa ją rozbita ciĊĪarówka, która uderzyáa w przydroĪne drzewo. W wypadku ranni zostali kierowca tira i jego zmiennik. CzĊĞü oleju napĊdowego ze zbiorników samochodu wyciekáa do pobliskiego stawu Szperek. Jego wypompowaniem musieli zająü siĊ straĪacy. Usuwanie skutków przeciągnĊáo siĊ do rana. StraĪacy najpierw zbudowali zaporĊ na wodzie, która zahamowaáa rozlanie siĊ oleju na caáy zbiornik, a potem wypompowali zanieczyszczenie. Szacuje siĊ, Īe na pobocze jezdni i do samego Szperka wylaáo siĊ okoáo 500 litrów paliwa. W akcji uczestniczyá wóz chemiczny PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej z Ostrowa oraz jednostki Ochotniczej StraĪy PoĪarnej z Przygodzic i DĊbnicy. TOM

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

POWIAT Inwestycje na drogach

Powiat inwestuje w drogi Budowa ronda, nowe chodniki i ulice - to plany Powiatowego Zarządu Dróg na ten rok. Nie ma wątpliwoĞci, Īe najwiĊkszą inwestycją jest rondo przy zbiegu ulic Witosa i Grabowskiej. SkrzyĪowanie Witosa i Grabowskiej, to w tej chwili jedno z bardziej newralgicznych miejsc w mieĞcie. Po otwarciu Galerii Ostrovia znacznie wzrósá w tym miejscu ruch i przy okazji liczba stáuczek i wypadków równieĪ. MoĪna spodziewaü siĊ, Īe po zakoĔczeniu przebudowy ulicy Sadowej liczba samochodów docierających do tego miejsca wzroĞnie jeszcze bardziej: to wáaĞnie tu skieruje siĊ czĊĞü ruchu tranzytowego miĊdzy drogami krajowymi 11 i 25. Stąd teĪ decyzja, by dla uregulowania ruchu nie stawiaü sygnalizacji Ğwietlnej – jak sugerowano – ale pobudowaü duĪe rondo. - Trwają ostatnie przygotowania- mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Piotr ĝniegowski. -Mamy juĪ komplet potrzebnej dokumentacji i wystĊpujemy o zgodĊ na realizacjĊ inwestycji do starosty. Prace przy budowie samego ronda rozpoczną siĊ latem. Wtedy ruch jest mniejszy, choüby ze wzglĊdu na to, Īe są wakacje i nieczynna jest pobliska szkoáa. - WiĊcej czasu pocháoną prace przygotowawcze związane z przebudową sieci w tym miejscu: Ğwiatáowodów telekomunikacyjnych, kanalizacji, wodociągów, sieci

Fot.: ARCHIWUM

10

Na rondo przy ulicy Witosa z pewnoĞcią czekają juĪ pokonujący tĊ trasĊ kierowcy. gazowej i oĞwietlenia ulicznego - mówi Piotr ĝniegowski. - Tym bardziej, Īe niektórych prac nie da siĊ wykonaü jednoczeĞnie. Budowa ronda przy Witosa, to wspólne przedsiĊwziĊcie miasta i powiatu ostrowskiego. Rondo ma byü gotowe jesienią. Inwestycja kosztowaü bĊdzie 1,5 miliona záotych. Widaü wiĊc, Īe ta inwestycja skupi wiĊkszoĞü energii i funduszy powiatu na ten rok, przez co zaplanowane inwestycje w innych gminach są juĪ duĪo mniejsze. W kaĪdej gminie prowadzone bĊdą jednak prace na drogach: w wiĊkszoĞci przypadków związane z powstawaniem chodników. To do-

tyczyü bĊdzie miĊdzy innymi: Przygodziczek, Sieroszewic, Biskupic Oáobocznych czy Pogrzybowa. Pobudowany zostanie teĪ kolejny odcinek chodnika miĊdzy Ostrowem a Gorzycami. Wyjątkiem w tym planie jest budowa drogi w Bogdaju. -Tam jest specyczna sytuacja, bo to droga wylotowa dochodząca do granicy powiatu, a koĔcowy odcinek jest wciąĪ gruntowy - wyjaĞnia Piotr ĝniegowski. - Tymczasem dla mieszkaĔców to najkrótsze poáączenie - przez Sulmierzyce i Krotoszyn - do Poznania. Na kaĪde z zadaĔ powiat przeznacza okoáo 100 tysiĊcy záotych. W czĊĞci kosztów partycypują gminy. ZEA

GORZYCE WIELKIE Maria Czubaszek w maju

Mãodzi dziennikarze na warsztatach

- WaĪna jest ta maáa ojczyzna, a wieĞ nie jest gorsza od miasta. Tak mówiá artysta malarz Jerzy WiĞniewski podczas wernisaĪu swoich prac wáaĞnie w gorzyckiej bibliotece. Biblioteka od miesiąca prowadzi teĪ wáasny portal, na którym dokumentuje Īycie gminy. To wáaĞnie tu pracuje máodzieĪ skupiona na warsztatach dziennikarskich prowadzonych dziĊki wsparciu Funduszu Grantowego. -ZajĊcia mają zachĊciü do zawodu dziennikarza, przybliĪyü go - mówi Dariusz

Pryczak, dyrektor biblioteki. - Warsztaty potrwają 7 miesiĊcy i bierze w nich udziaá 30 máodych ludzi. Mają spotkania z dziennikarzami i zawodowymi fotografami. Mam nadziejĊ, Īe przyniesie to im korzyĞci, moĪe wpáynie na wybór zawodu, ale na pewno poszerzy horyzonty, pokaĪe nowe moĪliwoĞci. ZEA

POWIAT Przed jubileuszem

ODOLANÓW

RASZKÓW

To juē 125 lat

Nowi dyrektorzy Ogãosili ranking

O Bibliotece w Gorzycach Wielkich robi siĊ coraz gáoĞniej. Bo teĪ i zakres dziaáaĔ jest o wiele wiĊkszy niĪ na zwykáą bibliotekĊ przystaáo. Orgaznizowane tutaj są nie tylko wspomniane wystawy, ale równieĪ koncerty i spotkania z pisarzami. JuĪ w maju goĞciem bĊdzie Maria Czubaszek.

Powiat ostrowski ma 125 lat. Z tej okazji wielkiej fety nie bĊdzie, ale nie zabraknie uroczystoĞci okolicznoĞciowych. Gáówne uroczystoĞci planowane są na czerwiec, gdzie w programie znalazáy siĊ m.in. nagrody dla zasáuĪonych dziaáaczy powiatu, wystawy i wydawnictwa. - Po raz pierwszy przyznamy nagrody imienia Wojciecha Lipskiego, pierwszego polskiego starosty- mówi Paweá Rajski, starosta ostrowski. - Mam nadziejĊ, Īe stanie siĊ to tradycją. Tym bardziej, Īe chcemy uhono-

rowaü tych, którzy na terenie powiatu aktywnie dziaáają. Kiedy kapituáa skoĔczy prace nad regulaminem, bĊdzie moĪna przedstawiü kategorie, w jakich bĊdziemy przyznawaü nagrody. Jednym z elementów obchodów rocznicy bĊdą okolicznoĞciowe pocztówki, które pojawiü siĊ mają juĪ podczas majowego festynu „Lotnisko bliĪej Miasta” w Michaákowie. ZEA

ZakoĔczyáy siĊ konkursy na dyrektorów siedmiu placówek oĞwiatowych na terenie gminy Odolanów. W ich wyniku placówkami pokierują: Franciszek Jasik - Gimnazjum z Oddziaáami Integracyjnymi w Odolanowie, Grzegorz Szubert - Gimnazjum Wierzbno, Sáawomir Kowalski - Gimnazjum Raczyce, Andrzej Wasiela - Gimnazjum ĝwieca, Rafaá Walkow - Liceum Ogólnoksztaácące w Odolanowie, Sáawomir Ostrowski - Zasadnicza Szkoáa Zawodowa w Odolanowie i Krystyna Noskowicz Szkoáa Podstawowa Uciechów. ODO

W Raszkowie odbyáo siĊ zebranie sprawozdawcze Rejonowego Koáa Hodowców i Producentów Bydáa w Ostrowie, które byáo okazją do podsumowania rankingu najlepszych hodowców. Najlepsze wyniki w hodowli do 20 krów osiągnĊli: Stanisáaw Wawrzyniak (WĊgry), Tomasz Bzik (Gorzyce Maáe) i Andrzej Leja (Raczyce), w grupie 21- 50 krów: Roman Rudowicz (Daniszyn), Stanisáaw Wasilewski (Oáobok) i Zbigniew Stasiak (Osiek), a w hodowli powyĪej 51 krów: Rafaá IwaĔski (Przedborów), Andrzej ZiĊtek (NiedĨwiedĨ) i Maciej Presiak (Smolniki). ODO


informacje

OPATÓWEK Wernisaē w muzeum

Wmiõdzynarodowymgronie Muzeum Historii Przemysáu zajmuje siĊ gáównie zachowaniem, przed caákowitym zapomnieniem, obiektów, stanowiących czasami prawdziwe dzieáa sztuki, ale sáuĪących dziaáalnoĞci produkcyjnej w naszym regionie. Ma równieĪ bogaty zbiór fortepianów, które teĪ są Ğwiadectwem kunsztu dawnych majstrów. Muzeum nie stroni jednak od nowoczesnej sztuki, której, tym razem, tematem przewodnim jest Ğwiatáo. Autorami wystawionych prac i instalacji są artyĞci z Belgii, Norwegii, Szkocji i Polski, dokáadnie z Kalisza. - Mam nadziejĊ, Īe PaĔstwo bĊdziecie siĊ dobrze czuü wĞród dzieá máodych artystów - powiedziaá Jerzy Marciniak, dyrektor Muzeum Historii Przemysáu w Opatówku, otwierając wystawĊ. - „Illumination” to wystawa, która nie byáa kwestią przypadku - o genezie ekspozycji, specjalnie na którą zostaáy przygotowane prace, mówiáa Ewa Ratajczyk, uczestniczka projektu i kurator wystawy. - Wpadáam na pomysá, by do wspólnego projektu zaprosiü

Fot.: WACàAW NOWAK

12 kwietnia w Muzeum Historii Przemysáu w Opatówku zostaáa otwarta miĊdzynarodowa wystawa prac plastycznych „Illumination”.

Ta nietypowa jak dla Muzeum Przemysáu wystawa spotkaáa siĊ z duĪym zainteresowaniem. artystów z róĪnych krajów. Autorami prac, oprócz Ewy Ratajczyk, są: Bogusáawa Krassowska-Kowalczyk, Jason Orr, Karen Patton Orr, Ilona Sawicka, Merlin Sple, James Strachan. ArtyĞci spotkali siĊ i poznali podczas wspólnego staĪu w Akademii Sztuk PiĊknych. - Serdecznie dziĊkujemy dyrektorowi muzeum za to, Īe mogliĞmy zrobiü tu naszą wystawĊ, Īe mogliĞmy poznaü kawaáek Europy – mówiáa, wystĊpując w imieniu cudzo-

ziemców, Karen Patton Orr ze Szkocji. Prace wystawiane w muzeum zostaáy zaprezentowane teĪ w starannie wydanym katalogu. CaáoĞü wernisaĪu dopeániá koncert w wykonaniu uczniów z Zespoáu Szkóá w Opatówku. Wspóáorganizatorem tego przedsiĊwziĊcia jest Gmina Opatówek, a patronat honorowy nad projektem objĊli: Janusz PĊcherz, prezydent Kalisza i Krzysztof Nosal, starosta kaliski. NOW

STAWISZYN 85 procent z 1,7 miliona

LISKÓW

Po termomodernizacji

Przeglðd Formacji Tanecznych

Dobiegáy koĔca prace związane z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów uĪytecznoĞci publicznej w gminie Stawiszyn”.

JuĪ w najbliĪszą niedzielĊ, 22 kwietnia, w Hali Sportowej w Liskowie pojawią siĊ najlepsi adepci zespoáowych form tanecznych powiatu kaliskiego: aerobicu, discodance, taĔca towarzyskiego, taĔca wspóáczesnego i inscenizacji tanecznych. Okazją do spotkania bĊdzie ósmy juĪ Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych. Na imprezĊ, której początek zaplanowano na godz. 15.00, miáoĞników taĔca zapraszają starosta kaliski Krzysztof Nosal i wójt gminy Lisków Maria Krawiec. ALI

Pechowy piðtek trzynastego 13 kwietnia, wieczorem, auto Mitsubishi dachowaáo w Godzieszach Wielkich, w powiecie kaliskim. Samochodem kierowaáa 29-letnia kobieta. Miaáa sporo szczĊĞcia, bo nie doznaáa Īadnych powaĪnych obraĪeĔ. Jak wstĊpnie ustaliáa kaliska policja, kobieta nagle zauwaĪyáa przechodzącego przez jezdniĊ psa i chcąc uniknąü zderzenia - straciáa panowanie nad pojazdem, który wpadá do rowu i dachowaá. RównieĪ w piątek okoáo godziny 18:00 doszáo do wypadku w miejscowoĞci Szosa Turecka, na trasie Kalisz - Turek. Zderzyáy siĊ tam dwa samochody - mercedes sprinter i renault master. Kierowca mercedesa najechaá na tyá jadącego przed nim pojazdu. PasaĪer renault zostaá zabrany do szpitala. NOW

GODZIESZEWIELKIE

Jeszcze przed ĞwiĊtami Wielkiej Nocy rma „Nivea” przekazaáa gminie Godziesze Wielkie ufundowany przez nią plac zabaw wybudowany przy miejscowym przedszkolu. Prawie do ostatniej chwili trwaáy prace przy montaĪu róĪnorakich kolorowych zabawek na placu przed przedszkolem pod „czujnym okiem” przedszkolaków. Plac zabaw w Godzieszach Wielkich jest jednym ze stu placów snansowanych przez rmĊ „Nivea” z okazji 100-lecie marki. - OtrzymaliĞmy go w prezencie po dáugotrwaáej kampanii konkursowej w internecie, w której uczestniczyli nasi mieszkaĔcy i sympatycy Gminy - cieszą siĊ samorządowcy. - To dziĊki ich gáosom i wytrwaáoĞci oraz dziĊki wspaniaáemu pomysáowi firmy nasze dzieci mają prezent na ĞwiĊta. Oficjalne otwarcie placu zabaw nastąpiü ma jeszcze w kwietniu. ALI

POWIAT

ĒELAZKÓW Izba pamiõci w straēackiej wieēy

Podsumowanie projektu

Izba pamiõci w straēackiej wieēy RozpoczĊáy siĊ prace związane z utworzeniem izby pamiĊci w Kokaninie w gminie ĩelazków. Powstanie ona w zaadaptowanej na ten cel wieĪy miejscowej remizy straĪackiej. Przy tej okazji utworzona zostanie równieĪ Ğwietlica wiejska, która bĊdzie sáuĪyáa mieszkaĔcom. wej jednostki Ochotniczych StraĪy PoĪarnych. Przy okazji lokalna spoáecznoĞü zyska teĪ nową ĞwietlicĊ. Przeprowadzono juĪ przetarg na tĊ inwestycjĊ. Swoje oferty záoĪyáo aĪ 13 oferentów. Komisja przetargowa sprawdziáa wszystkie i wybraáa najtaĔszą. W budĪecie gminy ĩelazków na ten cel zaplanowano kwotĊ

SZYBKA POįYCZKA Do 10.000 zã na 48-m-cy Bez BIK ul. Wrocãawska 42 Ostrów Wlkp. tel. 62 738 18 04 www.dobrekredyty.broomer.pl

AUTO - SERWIS

STAMAD

Mechanika pojazdowa - NAPRAWY BIEĩĄCE - NAPRAWY BLACHARSKIE - WULKANIZACJA - SERWIS KLIMATYZACJI - GEOMETRIA KÓà - DIAGNOSTYKA KOMPUTER.

ul. Olszynowa 38 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 504 184 989 ul. Grabowska

ul. Olszynowa

Plac od „Nivei” i... mieszkaýców

- Celem projektu byáo zmniejszenie zanieczyszczenia Ğrodowiska naturalnego, zwáaszcza w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyáów do atmosfery - informuje burmistrz Stawiszyna Robert JarzĊbski. - Projekt zapewniá podwyĪszenie sprawnoĞci wytwarzania Ĩródáa ciepáa i podwyĪszenie sprawnoĞci regulacji instalacji co. przez zastosowanie nowoczesnych energooszczĊdnych urządzeĔ grzewczych. ALI

- To projekt unijny, na realizacjĊ którego dostaliĞmy donansowanie z programu „Odnowa wsi” - powiedziaá wójt ĩelazkowa Andrzej Nowak. - Jest to wspólny pomysá nasz - gminny i straĪaków. Wáadze gminy i druhowie planują zrobiü tam izbĊ pamiĊci, w której prezentowana bĊdzie historia wsi i miejsco-

11

POWIAT KALISKI

Zakres robót przewidzianych w projekcie obejmowaá prace termomodernizacyjne w budynkach: Miejsko Gminnego OĞrodka Kultury w Zbiersku, Gimnazjum w Stawiszynie, Szkoáy Podstawowej w Stawiszynie i Zespoáu Szkóá w Zbiersku. Caákowita wartoĞü projektu to ponad 1,7 miliona zá. AĪ 85% tej kwoty to donansowanie inwestycji ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

25 kwietnia w Emilianowie odbĊdzie siĊ konferencja podsumowująca I etap projektu pod nazwą: „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego” realizowanego w szkoáach ponadgimnazjalnych z terenu obu powiatów. W spotkaniu uczestniczyü bĊdą dyrektorzy placówek oĞwiatowych, w których realizowane są zaáoĪenia projektu oraz uczniowie, którzy są uczestnikami wszelkich zajĊü pozalekcyjnych i warsztatów. NOW

www.naszrynek.pl

Leszczynowa

Nasz Rynek

ĝrodkowa

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

80 tysiĊcy záotych. BĊdą jednak oszczĊdnoĞci, bo zwyciĊĪyáa oferta, w której wykonawca za caáoĞü chce uzyskaü tylko 61 tysiĊcy zá. CzĊĞü tej kwoty stanowiü bĊdzie dofinansowanie ze Ğrodków unijnych. Prace mają byü wykonane i zakoĔczone jeszcze w tym roku, wiĊc jest szansa, Īe sylwester 2012 odbĊdzie siĊ w nowej Ğwietlicy. NOW

Salon fryzjerski damsko-mĊski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00 ElĪbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 4 kom. 501-598-305 tel. zakáadowy: 505-916-610

ATRAKCYJNE CENY! (obok banku WBK)


12

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

Z przyjemnoĞcią informujemy, Īe dobiegáy koĔca prace związane z realizacją projektu pn.:

„Termomodernizacja obiektów uĪytecznoĞci publicznej w gminie Stawiszyn” realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiĊdzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą i Miastem Stawiszyn dziĊki dofinansowaniu ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III „ĝrodowisko przyrodnicze”, Dziaáanie 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna Ğrodowisku”. Zakres robót obejmowaá prace termomodernizacyjne w budynkach: x Miejsko - Gminnego OĞrodka Kultury w Zbiersku, x Gimnazjum w Stawiszynie, x Szkoáy Podstawowej w Stawiszynie, x Zespoáu Szkóá w Zbiersku.

Caákowita wartoĞü Projektu : 1 767 448,96 zá Dofinansowanie inwestycji : 85 %

Celem projektu byáo zmniejszenie zanieczyszczenia Ğrodowiska naturalnego, zwáaszcza w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyáów do atmosfery. Projekt zapewniá podwyĪszenie sprawnoĞci wytwarzania Ĩródáa ciepáa i podwyĪszenie sprawnoĞci regulacji instalacji co. przez zastosowanie nowoczesnych energooszczĊdnych urządzeĔ grzewczych. Realizacja projektu podniosáa standard przebywania i korzystania z obiektów szkolnych przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsáugi jak równieĪ przez pozostaáych mieszkaĔców korzystających z MGOK-u. Szczegóáowych informacji nt. projektu udziela: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn tel. (62) 7528079, fax. (62) 7528097

BURMISTRZ STAWISZYNA Robert JarzĊbski

Projekt wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Tworzymy wartości dla Twojej marki, czytelne dobrze dobrane kanały komunikacji pozwalają dotrzeć Twojej firmie do odpowiedniego klienta. Nasze metody z Państwa doświadczeniem powinny powiększyć świadomość marki .

kreacja

design

pasja

791 900 763 509 952 740

Sprzedam PilarkĊ Tarczową Formatową

HOLZHER SUPERPRECISE 6680 DáugoĞü ciĊcia: 3200 mm WysokoĞü ciĊcia: 80 mm DokáadnĞü ciĊcia: 0,2 mm

Kontakt: 608-586-240 e-mail: antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


17 kwietnia 2012, nr 16(301)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

13

GâOS SOâTYSA WTÓRKU KWIECIEē 2012

TRADYCYJNE SPOTKANIE MIESZKAüCÓW WTÓRKU

Dzieý Seniora we Wtórku To wáaĞnie dla nich przygotowano takĪe tulipany, które po zakoĔczonej biesiadzie przy suto zastawionych stoáach seniorzy wziĊli ze sobą do domów. Dla tych najstarszych przygotowano prezenty specjalne: Janina ĩarczyĔska (ur. 1924) i Stefan Kuroszczyk (ur. 1921) uhonorowani zostali piĊknymi storczykami. Z upominkiem do domu wróciá takĪe soátys Ryszard Ryfa. Starosta ostrowski Paweá Rajski, Īycząc zebranym udanej zabawy, nie zapomniaá bowiem o przypadającyh kilka dni wczeĞniej imieninach soátysa. ImprezĊ, którą artystycznym wystĊpem uĞwietniáy dzieci z Przedszkola Publicznego we Wtórku, zorganizowano ze Ğrodków wáasnych Rady Soáeckiej i licznych darczyĔców, m.in. rmy Alaska WW Wawrzyniak NiedĨwiady 45. MAK

Fot.: ANNA KàOPOC

KA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOC

KA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

KA Fot.: ANNA KàOPOC

Fot.: ANNA KàOPOC

Fot.: ANNA KàOPOCKA

KA

- WiĊzi miĊdzypokoleniowe szczególnie na wsi grają olbrzymią rolĊ - mówi soátys WtórkuRyszard Ryfa. - Dlatego koniecznoĞü organizacji tego typu spotkaĔ jest dla mnie rzeczą oczywistą. Sáowa soátysa potwierdzają uczestnicy imprezy, którzy doceniając jego zaangaĪowanie w budowanie lokalnej wspólnoty, coraz chĊtniej i coraz liczniej pojawiają siĊ na tego typu spotkaniach. Tym bardziej, Īe chociaĪ na sali pojawili siĊ m.in.: poseá Piotr Walkowski, starosta Paweá Rajski, wójt Piotr Kuroszczyk i przewodniczący Rady Gminy Piotr ĝniegowski, najwaĪniejsi na spotkaniu byli seniorzy. To wáaĞnie dla nich przygotowano liczne atrakcje, m.in. wystĊp kabaretu „Sáuchajcie” i zabawĊ przy muzyce grupy Comodor, która trwaáa aĪ do godziny... 4 nad ranem!

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Ponad 250 osób skorzystaáo, z zaproszenia soátysa wsi Wtórek Ryszarda Ryfy i Rady Soáeckiej Wtórku i pojawiáo siĊ w Sali Wiejskiej na kolejnym juĪ „ĝwiĊcie Seniora” poáączonym z „jajeczkiem wielkanocnym”. WĞród goĞci nie zabrakáo posáa na Sejm RP i przedstawicieli lokalnego samorządu.


14

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

TOWARZYSKI TURNIEJ PIâKARSKI WE WTÓRKU

Ksiõēa lepsi niē samorzðdowcy i gospodarze

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

swojej druĪyny. Nawet wówczas samorządowcy gminy Ostrów pod wodzą wójta Piotra Kuroszczyka zdobywali kolejne bramki, zajmując ostatecznie drugie miejsce w turnieju. - CieszĊ siĊ, Īe z zaproszenia do turnieju skorzystaáy dwie druĪyny - mówi Ryszard Ryfa. - Szkoda jednak, Īe tylko te dwie, bo zaproszeĔ wysáaliĞmy wiĊcej. Mam nadziejĊ, Īe gdy w Ğwiat pójdzie informacja, jak Ğwietnie siĊ bawiliĞmy, w kolejnej edycji turnieju - bo chcemy taką zorganizowaü - zagra wiĊcej ekip. Jak podkreĞlaá soátys Wtórku, turniej to promocja zdrowego stylu Īycia, o który zdecydowanie áatwiej, odkąd we wsi wybudowano obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. - To bardzo ciekawa inicjatywa - mówiá zadowolony z przebiegu turnieju przewodniczący Rady Gminy Piotr ĝniegowski. - Mecze pokazaáy nam, którzy sporą czĊĞü Īycia spĊdzamy za biurkiem, Īe trzeba siĊ ruszaü trochĊ czĊĞciej, niĪ przy takich okazjach. Jak dodaá z uĞmiechem Piotr ĝniegowski, szczególnie mecz z druĪyną ksiĊĪy byá trudny, poniewaĪ... kaĪdy ewentualny faul na duchownym wiązaá siĊ ze sporym dylematem moralnym. - Widaü niestety, Īe przesiedzieliĞmy zimĊ na kanapie - dodaje wójt Piotr Kuroszczyk. - Kondycja nie jest taka, jak by siĊ chciaáo, ale to w koĔcu przede wszystkim zabawa. Dlatego nas jeszcze bardziej od wyniku cieszy fakt, Īe w czasie turnieju nikt nie dostaá MAK zawaáu.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

ChociaĪ uczciwie trzeba przyznaü, Īe poziom umiejĊtnoĞci reprezentowany przez uczestników turnieju piákarskiego, zorganizowanego w niedawno otwartej hali sportowej przy szkole we Wtórku, pozostawiaá wiele do Īyczenia, emocjami, jakie towarzyszyáy rozgrywkom, obdzieliü moĪna byáoby z pewnoĞcią niejeden mecz ligowy. To niecodzienna bowiem sytuacja, gdy naprzeciwko siebie stają druĪyny samorządowców gminy Ostrów Wielkopolski, gospodarzy - wsi Wtórek oraz... ksiĊĪy, którzy na kilka godzin zamienili sutanny na stroje sportowe. I to z olbrzymim powodzeniem! Od pierwszego bowiem gwizdka to wáaĞnie ksiĊĪa nie pozostawiali Īadnych záudzeĔ, dowodząc, kto jest najlepszy na boisku. DoĞü powiedzieü, Īe w meczu z reprezentacją Wtórku stracili tylko jedną bramkĊ, samemu za to aplikując gospodarzom kilkanaĞcie goli juĪ do przerwy. W najbardziej zaciĊtym meczu turnieju: ksiĊĪa - samorządowcy gminy Ostrów, tym drugim pomysáu na przeciwnika starczyáo tylko na pierwszą poáowĊ. Po zmianie stron to ksiĊĪa pod czujnym okiem proboszcza parai pw PodwyĪszenia KrzyĪa ĝw. w Wysocku Wielkim Jana Henryka Witkowskiego, panowali na boisku i to oni wáaĞnie zakoĔczyli turniej bez poraĪki. W meczu o drugie miejsce nie pomagaáy nawet sztuczki soátysa Ryszarda Ryfy, który wykorzystując chwilową nieuwagĊ sĊdziego, przez kilka minut graá na boisku jako szósty zawodnik

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

- Jako organizatorzy i gospodarze turnieju nie mogliĞmy wygraü - táumaczyá z uĞmiechem wynik swojej druĪyny soátys wsi Wtórek, radny gminy Ostrów Wielkopolski, Ryszard Ryfa. - Prawdziwą siáĊ naszej druĪyny pokaĪemy za rok, bo wierzĊ, Īe ta impreza podobaáa siĊ jej uczestnikom i kibicom, i Īe w związku z tym odbĊdą siĊ jej kolejne edycje.

Reprezentacja ksiĊĪy.

Gmina Ostrów Wielkopolski

DruĪyna gospodarzy z Wtórku.

ZABAWA „MAJOWA”

WE WTÓRKU

GRA ZESPÓŁ COMANDOR 19.05.2012 Sala Wiejska, Wtórek Bilety:

p y


sport

Nasz Rynek

Wiadomoœci sportowe KOSZYKÓWKA Wygrane BM Wõgiel Stali i TS Ostrovia

Stal juē w II rundzie Na tym etapie rozgrywek rywalizacja toczy siĊ do dwóch zwyciĊstw. W pierwszym meczu rozegranym w hali przy Kusociskiego „Stalówka” wygraáa 85:66. Podopieczni Mikoáaja Czaji rozpoczĊli bardzo dobrze, po kwadransie prowadząc 39:19. Mieli duĪą przewagĊ pod koszami. Coraz lepiej w zespóá wkomponowuje siĊ Tomasz Cielebąk. PóĨniej krakowianie zaskoczyli i zmniejszyli straty do 5 punktów. Po chwilowej nerwówce wszystko wróciáo do normy. O wygranej ostrowskiego zespoáu przewaĪyáo doĞwiadczenie. - Alstom to specyficzna druĪyna, grająca bez Īadnych schematów. W kaĪdej sekundzie akcji są w stanie oddaü rzut. Moi gracze mieli z nimi problemy - mówiá trener BM WĊgiel Stali. Szkoleniowiec Alstomu, Wojciech Bychawski zapowiadaá rewanĪ na swoim parkiecie. Stal bowiem przegraáa juĪ w Krakowie na koniec sezonu zasadniczego.

Fot.: DAWID BILSKI

Koszykarze BM WĊgiel Stal Ostrów przeszli pierwszą rundĊ play off II ligi. W dwóch spotkaniach wyeliminowali Alstom Kraków.

Koszykarze BM WĊgiel Stali w tym sezonie nie przegrali jeszcze meczu ligowego we wáasnej hali.

Pod Wawelem emocje mieliĞmy do przerwy - Alstom prowadziá 31:29. Po zmianie stron na boisku dominowaáa juĪ tylko „Stalówka”, która zwyciĊĪyáa 78:52, zapewniając sobie awans do póánaáów play off. Na tym etapie zmagaĔ rywalem BM WĊgiel Stali bĊdzie AZS AWF Katowice. Gra siĊ takĪe do dwóch zwyciĊstw. Jak wiadomo, „Stalówka” mierzy w awans do I ligi.

PODSUMOWANIE

*** Swój przedostatni mecz w bieĪącym sezonie I ligi rozegraáy natomiast koszykarki Ostrovii Ostrów, które na wyjeĨdzie pokonaáy UniĊ SwarzĊdz 76:70. Podopieczne Piotra Czaski szalĊ zwyciĊstwa przechyliáy na swoją stronĊ dopiero w ostatniej kwarcie wygranej róĪnicą 15 punktów. Znakomity mecz rozegraáa Karolina Kaczmarek, która zdobyáa 26 „oczek”. Ostrowiankom do rozegrania pozostaáo jeszcze wyjazdowe spotkania z GTK Wejherowo. DAB

BM WĊgiel Stal - Alstom Kraków 85:66 (24:11, 18:26, 21:9, 22:20) Stal: DryjaĔski 16, Kaáowski 16, Cielebąk 10, Szawarski 10, Olejnik 9, ZĊbski 8, SieraĔski 6, Matczak 6, Dymaáa 4, K.Spaáa 0. Alstom Kraków - BM WĊgiel Stal 52:78 (6:18, 15:11, 12:27, 9:22) Stal: Dymaáa 15, Matczak 13, Olejnik 13, Szawarski 10, DryjaĔski 8, Kaáowski 8, ZĊbski 6, Cielebąk 3, SieraĔski 2.

SPEEDROWER

TENIS STOâOWY

PIâKA NOĒNA

PIâKA NOĒNA

Zwyciõska inauguracja

Tajfunzostaje wdrugiejlidze

Goćcili Niemców

Znamy finalistów

Od zwyciĊstwa sezon 2012 DruĪynowych Mistrzostw Polski rozpocząá zespóá WiraĪu Ostrów. Podopieczni Andrzeja Latuska pokonali Mustang ĩoáĊdowo 89:70. W ostrowskim zespole najlepiej punktowali Piotr Kasperczak i Bartosz Grabowski. W tegorocznych rozgrywkach speedrowerowych wystĊpuje osiem zespoáów rywalizujących w jednej grupie. DAB

W rewanĪowym meczu baraĪowym II ligi tenisiĞci Tajfuna Ostrów pokonali zespóá NaáĊcz Ostroróg 9:1 (pierwszy mecz wygrali takĪe ostrowianie - 7:3). - Caáy zespóá zasáuĪyá na wyróĪnienie - powiedziaá Sylwester Urbaniak, trener Tajfuna. Zawodnicy Tajfuna: A.Urbaniak, R.Urbaniak, M.KobylaĔski, J.Pilarski. DAB

W Ostrowie goĞciáy máodzieĪowe zespoáy niemieckiego klubu TuS Ost Bielefeld, które rozgrywaáy towarzyskie spotkania z rówieĞnikami z Ostrovii 1909. Niemcy spotkali siĊ takĪe z uczniami Gimnazjum w Raszkowie. Niewykluczone, Īe ostrowianie wybiorą siĊ z rewizytą do Bielefeld jeszcze w tym roku. DAB

Centra Ostrów - LKS Goáuchów - te dwa zespoáy 25 kwietnia zagrają w finale OkrĊgowego Pucharu Polski. W meczach póáfinaáowych Centra pokonaáa PoloniĊ KĊpno 3:2, a LKS wyeliminowaá KKS Wáókniarz 1925 Kalisz 2:0. Finaá prawdopodobnie odbĊdzie siĊ w Ostrowie. Pucharu broni Centra. DAB

REKLAMA

WARSZTAT

ELEKTROMECHANICZNNO - ģLUSARSKI

ģLUSARSTWO PâOTY , KRATY , BALUSTRADY

PRZEWIJANIE SILNIKÓW ELEK.

Krzysztof BĈk

ul. Nowa Krčpa 133 63-400 Ostrów tel. 62-738-51-17 kom. 605-263-451

REKLAMA

www.naszrynek.pl

15

KOLARSTWO Hellena Tour 2012

Triumf Rutkiewicza Marek Rutkiewicz z grupy CCC Polsat Polkowice byá pierwszy na mecie XXVII Ogólnopolskiego WyĞcigu Kolarski Szlakiem Bursztynowym “Hellena Tour 2012”. Zmagania odbyáy siĊ w dniach 13-15 kwietnia na szosach województwa áódzkiego i wielkopolskiego. W zmaganiach uczestniczyáa rekordowa liczba 170 kolarzy z 23 ekip, w tym siedmiu zagranicznych. Rywalizacja skáadaáa siĊ z czterech etapów. Ostatni, niedzielny z Wielunia do Kalisza wygraá Alois Kankovsky z czeskiej grupy Dukla Praga. Jako piąty liniĊ mety przejechaá Marek Rutkiewicz, który w ogólnym rozrachunku okazaá

siĊ triumfatorem zmagaĔ. Drugie miejsce zająá jego kolega z grupy CCC, Grzegorz StĊpniak. Kapitalnie spisali si Ċ kaliscy kolarze. Trzeci w klasyfikacji generalnej byá Mateusz Nowak, piąty Jarosáaw RĊbiewski, a siódmy Kornel Sójka. Caáa ekipa KTK uplasowaáa siĊ na drugiej lokacie w klasykacji druĪynowej. SK

SIATKÓWKA 1/4 MP Mãodziczek

Amber w póãfinale Siatkarki MUKS Amber Kalisz awansowaáy do póánaáu Mistrzostw Polski máodziczek. Prawo gry na tym szczeblu wywalczyáy w miniony weekend w turnieju üwierünaáowym, którego byáy gospodarzem w hali Kalisz Arena.

Fot.: MICHAà SOBCZAK

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

Kaliskie siatkarki wraz ze swoimi wiernymi kibicami.

Podopieczne Daniela Przybylskiego nieudanie rozpoczĊáy üwierüfinaáowe zmagania, bo od poraĪki z Legionovią Legionowo 1:2 w sobotĊ. DzieĔ póĨniej spisaáy siĊ znacznie lepiej. Najpierw ograáy Barnim Goleniów, a na zakoĔczenie GwardiĊ Wrocáaw. Oba ta mecze skoĔczyáy siĊ po tie-breakach. Kaliski zespóá uplasowaá siĊ na drugim miejscu i wraz z Legionovią awansowaá do póánaáu. Turnieje tego etapu odbĊdą siĊ za niespeána

dwa tygodnie. - Jestem niezwykle szczĊĞliwy. To byá ciĊĪki turniej, a dziewczyny pokazaáy ogromną wolĊ walki - skomentowaá trener Ambera, Daniel Przybylski. Najlepszą zawodniczką w jego zespole wybrana zostaáa Justyna Andrzejczak. W póáfinale nie zagrają natomiast máodzicy KPS Calisia Kalisz. Podopieczni Dawida Radeckiego przegrali üwierünaáową bataliĊ w Bydgoszczy. SK

REKLAMA

FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl


sport

www.naszrynek.pl

PIâKA RôCZNA Zakoýczyli sezon Na 8. pozycji pierwszoligowe rozgrywki zakoĔczyli szczypiorniĞci Ostrovii. W ostatniej kolejce ostrowianie ulegli na wyjeĨdzie ĝKPR ĝwidnica 31:32. Ostrowska druĪyna pewna ligowego bytu od dwóch tygodni. Mimo tego pojechaáa do ĝwidnicy z nastawieniem walki o zwyciĊstwo. - To byá dla nas jedyny mecz w tym sezonie, który zagraliĞmy bez Īadnej presji. DaliĞmy szansĊ zaprezentowania siĊ wszystkim zawodnikom - mówi Filip OrleaĔski, drugi szkoleniowiec Ostrovii.

W tym meczu od samego początku do koĔca prowadzili gospodarze - najwyĪej róĪnicą 4 bramek. Sáabo spisywaáa siĊ ostrowska obrona. Dopiero w koĔcówce, kiedy zacieĞniliĞmy grĊ w obronie, doszliĞmy rywala na jedną bramkĊ. - Byáa szansa na wywiezienie co najmniej remisu, ale popeániliĞmy dwie straty - powiedziaá OrleaĔski. DAB

PODSUMOWANIE ĝKPR ĝwidnica - KPR Ostrovia 32:31 (17:14) Ostrovia: Adamczyk, Bystram - P.Dutkiewicz 7, K.Dutkiewicz 6, Krzywda 5, Jaszka 3, Nowakowski 3, Tomczak 3, Kierzek 1, Sobczak 1, Piosik 1, Wojciechowski 1, Matiuk, ĝliwiĔski.

GKS Tychy - Baátyk Row Rybnik - Elana MiedĨ - Chojniczanka Bytovia - ZagáĊbie Górnik - Nielba Raków - MKS Chrobry - Tur Turek Calisia - Ruch Jarota - Czarni 1. GKS Tychy 2. MiedĪ Legnica 3. Ruch Zdzieszowice 4. Chrobry Gáogów 5. Chojniczanka 6. Bytovia Bytów 7. Górnik Waábrzych 8. MKS Kluczbork 9. Elana ToruĔ 10. Jarota Jarocin 11. Raków CzĊstochowa 12. Czarni ĩagaĔ 13. Row Rybnik 14. Calisia Kalisz 15. Tur Turek 16. Nielba Wągrowiec 17. Baátyk Gdynia 18. ZagáĊbie Sosnowiec

XIII MKS Sprawdzili swojð wiedzõ

Najlepsi kibice W siedzibie Terenowego Klubu Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka rozstrzygniĊte zostaáy XIII Mistrzostwa Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego. Fot. : TKO

1. Ostrovia Ostrów 2. Páomyk KoĨminiec 3. Centra Ostrów 4. Obra KoĞcian 5. SKP Sáupca 6. Victoria Ostrz. 7. Grom Wolsztyn 8. Victoria Wrz.

Od leweij: Damian Maj, Sáawomir Podrzycki i Antoni Jarosik

REKLAMA

27 49 37:15 25 47 42:17 25 42 27:25 25 41 30:30 25 40 44:33 25 39 35:32 25 37 29:21 25 35 32:24 25 34 32:32 25 32 29:31 25 31 29:42 25 30 24:38 25 29 33:44 25 28 35:41 25 27 27:33 25 25 28:41 25 21 20:29 25 20 32:40

gania skáadaáy siĊ z testu pisemnego, a nastĊpnie serii pytaĔ zadawanych ustnie. WĞród máodzieĪy zwyciĊĪyá Michaá Kowalski z Gimnazjum w Odolanowie. DAB

3:1 6:1 1:2 6:4 0:1 0:0 2:5 1:0 22 51 59:21 22 47 60:21 22 45 55:24 22 42 35:19 22 34 31:31 22 33 36:37 22 33 37:25 22 30 36:44

KALISKA KLASA OKRĉGOWA Czarnylas - Brzeziny Polonia - KKS Kalisz Iskra Prosna - Astra Barycz J.P. - Orzeá Czarni - PogoĔ N.S. Opatówek - PáomieĔ CKS Zduny - Zefka

Najlepszym znawcą tematyki sportowej okazaás iĊ Sáawomir Podrzycki z Poznania. Drugi byá Damian Maj z Parczewa, a trzeci Antoni Jarosik z Oáoboku. Finaáowe zma-

1:0 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 0:4 0:0 0:3

IV LIGA Ostrovia - Grom Centra - Korona Victoria O. - Victoria W. ĝlesin - Dąbroczanka Sparta - Obra Sáupca - Páomyk Goáuchów - Stal Kasztelania - Biaáy Orzeá

1. KKS Kalisz 2. KS Opatówek 3. Iskra Prosna Sier. 4. Orzeá MroczeĔ 5. Polonia KĊpno 6. Astra Krotoszyn 7. Barycz Janków P. 8. PáomieĔ Opatów 9. Czarni Dobrzyca 10. LKS Czarnylas 11. PogoĔ Nowe S. 12. GKS Jaraczewo 13. CKS Zduny 14. Olimpia Brzeziny 15. LKS Jankowy 16. Zefka Kobyla Góra

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

PIâKA NOĒNA Korecki wykorzystaã swojð szansõ

PIàKA NOĩNA II LIGA

Grali bez presji

Nasz Rynek

2:1 1:2 3:0 2:1 1:0 1:2 2:1 22 51 57:13 22 49 46:12 22 47 57:29 22 46 56:23 22 43 57:21 22 38 43:21 22 36 37:24 22 33 42:39 22 28 28:45 22 28 24:41 22 26 32:40 22 25 29:38 22 21 27:62 22 18 27:62 22 8 14:64 22 3 12:54

Zdobyli po 3 punkty 22. kolejka spotkaĔ IV ligi grupy poáudniowej przyniosáa pewne punkty zespoáom Ostrovii 1909 i Centry. Biaáo-czerwoni pokonali na wáasnym boisku Grom Wolsztyn 3:1, przewaĪając na boisku przez niemal caáe spotkanie. - Po ostatniej poraĪce z Biaáym Oráem KoĨmin obawiaáem siĊ tego pojedynku. Zawodnicy zagrali jednak bardzo skoncentrowani - mówi Andrzej Dziuba, trener ostrowskiej druĪyny. Ostrovia 1909 nie tylko utrzymaáa pierwszą pozycjĊ, ale ponownie odskoczyáa Páomykowi KoĨminiec - tym razem na 4 „oczka”. Wicelider zremisowaá bowiem bezbramkowo z SKP Sáupca. Strzelecki festiwal za to zafundowali sobie trzeci w tabeli piákarze Centry Ostrów. Podopieczni Marka Wojtasiaka pokonali KoronĊ Piaski 6:1. SzansĊ wystĊpu w podstawowej jedenastce dostaá Grzegorz Korecki i juĪ po 34 minutach miaá na swoim koncie 3 bramki. DAB

Fot. : DAWID BILSKI

16

W nastĊpnej kolejce Ostrovia zagra w KoĞcianie, a Centra w KoĨmiĔcu.

PODSUMOWANIE Ostrovia 1909 - Grom Wolsztyn 3:1 (2:0) Bramki: 1:0 Tomasz KempiĔski (23), 2:0 Ajibola Adeola Oshikoya (28), 3:0 Adrian Dąbrowski (60), 3:1 Krzysztof Cierniak (62) Centra Ostrów - Korona Piaski 6:1 (4:1) Bramki: 1:0 Grzegorz Korecki (9), 2:0 Grzegorz Korecki (15), 2:1 Marcin Busz (19), 3:1 Grzegorz Korecki (34), 4:1 Tomasz Ulichnowski (40), 5:1 Tomasz Adamczyk (65), 6:1 Tomasz Adamczyk (90+3)

ĒUĒEL Gizatullin nie dotarã do Grudziðdza

Polegli u faworyta W II kolejce zaplecza Ekstraligi ĩuĪlowy Klub Sportowy Ostrovia rywalizowaá na wyjeĨdzie z GTĩ-em. Mecz byá jednostronnym widowiskiem. Od początku dominowali w nim gospodarze, a prym wĞród nich wiedli: Davey Watt, Peter Ljung i Andriej Karpov. Mecz zakoĔczyá siĊ wygraną GTĩ-u 61:29. Ostrowskiej druĪynie nie udaáo siĊ wygraü Īadnego z biegów. Jedno jedyne zwyciĊstwo indywidualne na swoim koncie zanotowaá Mariusz Staszewski. Kapitan Ostrovii podejmowaá walkĊ z zawodnikami GTĩ-u na torze. W przeciwieĔstwie do inauguracyjnej kolejki trener Michaá Widera dokonaá trzech zmian w swoim zespole. Na pozycji juniora Pawáa UrbaĔskiego zastąpiá Mateusz

Piernikowski, pozyskany z Unibaksu ToruĔ. SzansĊ debiutu dostali takĪe dwaj seniorzy: Tobias Kroner i Denis Gizatulin. Ten drugi jednak do Grudziądza nie dotará, bo jego samolot miaá problemy z opuszczeniem lotniska w Londynie. W miejsce Rosjanina kierownictwo ostrowskiego klubu desygnowaáo Adriana Go-

mólskiego. Ten jednak nie byá jeszcze w peáni zdrowy i po okazaniu stosownego zwolnienia lekarskiego moĪliwe byáo stosowanie za niego zastĊpstwa zawodnika. Kolejny mecz ĩKS Ostrovia rozegra w najbliĪszą niedzielĊ na torze Stadionu Miejskiego z zespoáem Oráa àódĨ. Początek zawodów o godzinie 15.00 DAB

PODSUMOWANIE GTĩ Grudziądz - ĩKS Ostrovia 61:29 ĩKS: Adrian Gomólski - Z/Z, Tobias Kroner 3 (0,0,0,2,1), Mariusz Staszewski 9 (0,2,1,3,2,1), Ronnie JamroĪy 3 (1,1,1), Peter Karlsson 11 (2,2,2,2,2,1,0), Mateusz Piernikowski 1 (1,0,d), Kacper Rogowski 2 (d,0,1,0,1,d)

REKLAMA

tel: 510 669 771


sport

Nasz Rynek

PIâKA NOĒNA Waēna wygrana w Kõpnie

KKS nowym liderem DruĪyna KKS-u zostaáa liderem tabeli Kaliskiej Klasy OkrĊgowej Zina. W niedzielnym spotkaniu 22. kolejki podopieczni Mariusza Kaczmarka ograli na wyjeĨdzie PoloniĊ KĊpno 2:1, a na pierwsze miejsce awansowali dziĊki poraĪce KS Opatówek z Páomieniem Opatów.

Stanisáaw WalczyĔski zdobyá juĪ 16 ligowych bramek w tym sezonie „okrĊgówki” i ma dwa punkty przewagi nad KS Opatówek. W najbliĪszą sobotĊ

podopieczni Mariusza Kaczmarka zagrają na wyjeĨdzie z LKS-em Czarnylas. SK

PODSUMOWANIE Polonia KĊpno - KKS Wáókniarz 1925 Kalisz 1:2 (0:1) Bramki: 0:1 Stanisáaw WalczyĔski (4’), 1:1 Witold KamoĞ (62’), 1:2 Stanisáaw WalczyĔski (71’) KKS: Wolniak - Soátysiak, RosadziĔski, Dąbrowski - Ekiert, SkupiĔski, Armatys, Maciejewski (GaáczyĔski), Chojnacki - WalczyĔski (CzajczyĔski), Witczak (Urbaniak).

I LIGA ĝKPR - Ostrovia MTS - AZS Radom Piotrkowianin - Czuwaj Olimpia - Viret Gwardia - KoĔskie AZS B.P - ASPR

32:31 38:41 34:25 23:23 26:26 29:24

1. Piotrkowianin Piotrków 2. Czuwaj PrzemyĞl 3. Gwardia Opole 4. KSSPR KoĔskie 5. Olimpia Piekary 6. AZS Radom 7. Viret Zawiercie 8. Ostrovia Ostrów 9. ASPR Zawadzkie 10. ĝKPR ĝwidnica 11. AZS Biaáa P. 12. MTS Chrzanów

22 36 22 35 22 34 22 32 22 20 22 19 22 19 22 17 22 17 22 16 22 11 22 8

Orlik - Olimp MKS Kalisz - ĩagiew ZagáĊbie II - Polkowice MKS PoznaĔ - ĝląsk TĊcza Leszno - PogoĔ AZS Z.G. - Sparta

27:40 39:20 28:22 25:30 23:30 27:33

1. ĝląsk Wrocáaw 2. MKS Kalisz 3. MKS PoznaĔ 4. Olimp Grodków 5. Sparta Oborniki 6. ĩagiew DzierĪoniów 7. AZS Zielona Góra 8. OSiR Komprachcie 9. PogoĔ OleĞnica 10. UKS Polkowice 11. ZagáĊbie II Lubin 12. TĊcza KoĞcian 13. Orlik Brzeg ‘

22 43 22 36 22 36 23 30 22 28 22 19 22 19 23 17 22 16 22 14 22 14 23 11 23 6

OSTROWSKA LIGA PIàKI NOĩNEJ AMATORSKIEJ

PIâKA RôCZNA Bliēej baraēy

I LIGA

MKS zdeklasowaã Ēagiew

FC Karat - Ogrodex Raszków - Black Team Lokomotiv - Venetia Kunta Kinte - FC Grzmoty Hugo Team - Spitusy

Piákarze rĊczni MKS Kalisz gáadko ograli w niedzielĊ ĩagiew DzierĪoniów 39:20 i dziĊki poraĪce MKS-u PoznaĔ ze ĝląskiem Wrocáaw są o krok od awansu do gier baraĪowych o I ligĊ. W turnieju udziaá wezmą cztery zespoáy. Oprócz Ambera, do rywalizacji przystąpią Legionovia Legionowo, Barnim Goleniów i Gwardia Podopieczni Bruno Budrewicza szybko odskoczyli na 9:1, po czym sukcesywnie powiĊkszali dystans nad sáabo dysponowanymi rywalami. Przyjezdni nie potrafili znaleĨü sposobu na kapitalnie broniąceREKLAMA

go BáaĪeja Potockiego. W obronie równieĪ grali sáabo, bo niemal kaĪda akcja kaliszan koĔczyáa siĊ golem. Do przerwy w hali Kalisz Arena widniaá wynik 21:8 dla MKS. W drugiej poáowie obraz gry nie ulegá zmianie. Na niespeána kwadrans przed koĔcową syreną gospodarze mieli 25 bramek przewagi (36:11). Ostatecznie miejscowi zwyciĊĪyli

39:20 i wskoczyli na drugie miejsce w ligowej tabeli. Na dwie kolejki przed koĔcem sezonu MKS Kalisz ma tyle samo punktów, co MKS PoznaĔ, ale legitymuje siĊ lepszym bilansem bezpoĞrednich meczów. Wystarczy wiĊc, by kaliszanie pokonali w najbliĪszych kolejkach UKS PR 2 Polkowice i ĝląsk Wrocáaw, aby awansowaü do baraĪy o I ligĊ. SK

1. Ogrodex Ostrów 2. Spitusy 3. Kunta Kinte 4. Lokomotiv Ostrów 5. Raszków 6. FC Venetia 7. RKS Black Team 8. FC Karat 9. Hugo Team 10. FC Grzmoty

0:3 4:7 2:0 3:0 0:3 10 27 68:22 10 25 51:18 10 24 39:21 10 19 33:27 10 16 52:48 10 13 40:38 10 10 34:46 10 7 29:42 10 6 38:61 10 0 18:79

II LIGA WĊĪowe ĩelkusie - F.Hartwig MDM Komputery - Malfarb Black Horses - Fc Strzelecka Parkowcy Team - Kolejorz

4:1 0:3 8:1 0:5

REKLAMA

F.H.U.”FINEZJA” - Firany, zasâony, obrusy - Projektowanie i aranīacja okien - Usâuga szycia i modelowania - Usâuga montaīu karniszy Kalisz, ul. Mostowa 2, Tel.62/742-52-31 Ostrów Wlkp., ul. Zamenhofa 13, Tel.62/736-17-98 Ostrów Wlkp., ul. Rynek 36, Tel.62/591-74-90 Kontakt: Tel.kom.606-233-076 e-mail: finezja.firany@wp.pl

17

PIâKA NOĒNA Lepsza druga poãowa

PIàKA RĉCZNA

II LIGA Fot.: MICHAà SOBCZAK

Mecz na boisku ze sztuczną murawą w KĊpnie miaá byü istotny w kontekĞcie walki o awans do IV ligi. To byáo widoczne od pierwszych minut, bowiem na placu gry dominowaáa walka w Ğrodkowej strefie. GoĞcie doĞü szybko zdoáali objąü prowadzenie, bo juĪ w 4. min Pawáa Podolskiego pokonaá Stanisáaw WalczyĔski, wykorzystując wyrzut z autu Adriana Dąbrowskiego. Potem dogodne okazje zmarnowali Konrad Chojnacki i Daniel Armatys, który traá w poprzeczkĊ. W 62. min ambitnie grający gospodarze doprowadzili do wyrównania. Po doĞrodkowaniu Michaáa Góreckiego celnie gáówkowaá Witold KamoĞ. RadoĞü miejscowych nie trwaáa dáugo, bo w 71. min KKS ponownie prowadziá i ponownie po traeniu WalczyĔskiego. Tym razem máody napastnik oddaá skuteczny strzaá gáową. Byáo to jego szesnaste ligowe traenie w tym sezonie. Zapewniáo ono kaliskiemu zespoáowi cenne trzy punkty. KKS przoduje w tabeli

www.naszrynek.pl

Z Ruchem na remis Zespóá Calisii zremisowaá bezbramkowo z Ruchem Zdzieszowice w sobotnim meczu 25. kolejki II ligi grupy zachodniej rozegrany przy Wale Matejki.

Fot.: MICHAà SOBCZAK

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

àukasz Wiącek mógá w koĔcówce zapewniü Calisii wygraną. Podopieczni Grzegorza Dziubka, szczególnie w drugiej poáowie, mogli pokusiü siĊ o zainkasowanie kompletu punktów w starciu z faworyzowanym rywalem. W pierwszych minutach kaliszanie próbowali zaskoczyü Marcina Fecia uderzeniami z dystansu. Próby Georgiego Nediaákowa czy Tomasza Kowalczuka okazaáy siĊ jednak nieudane. W 32. min po doĞrodkowaniu Stajko Stojczewa z rzutu wolnego, golkiper goĞci wypuĞciá piákĊ, ale nikt z kaliszan nie potraá jej ulokowaü w siatce. 120 sekund póĨniej ze strzaáem Tomasza Kasprzyka poradziá sobie Damian Primel. Skrzydáowy ze Zdzieszowic pomyliá siĊ nieznacznie w doliczonym czasie, uderzając z rzutu wolnego z 30 metrów obok sáupka. Na początku drugiej poáowy groĨnie gáówkowaá Roland Buchaáa, ale sytuacjĊ wyjaĞniáa kaliska defensywa. Potem czĊĞciej pod bramką rywala przebywali gospodarze. W 54. min Samuelson Odunka ograá trzech obroĔców, by w ostatniej chwili wybiá

mu piákĊ Michaá Bachor. ChwilĊ póĨniej z bliska przestrzeliá Rafael Safarjan. Najlepszą okazjĊ Calisia zmarnowaáa w 56. min. Po kapitalnym wejĞciu z gáĊbi pola Nediaákowa, futbolówka trafiáa w pole karne do Odunki, który natychmiast wyáoĪyá ją buágarskiemu pomocnikowi, a ten huknąá z pierwszej piáki minimalnie obok sáupka. W 80. min znów z dobrej strony pokazaá siĊ Nediaákow, który tym razem obsáuĪyá podaniem Kamila Jackiewicza. Napastnik Calisii wpadá w pole karne, po czym przymierzyá tuĪ nad poprzeczką. Dwie minuty póĨniej Odunka Ğwietnie wypatrzyá àukasza Wiącka, który w okolicy pola karnego zostaá zahaczony przez jednego z obroĔców Ruchu. SĊdzia nie zdecydowaá siĊ jednak podyktowaü „jedenastki”. W koĔcówce zza pola karnego niecelnie uderzyá Jackiewicz. W ĞrodĊ Calisia zagra na wyjeĨdzie z Elaną ToruĔ, zaĞ w sobotĊ zmierzy siĊ u siebie z Energetykiem ROW Rybnik. To spotkanie rozpocznie siĊ o godz. 16:30. SK

PODSUMOWANIE KP Calisia Kalisz - Ruch Zdzieszowice 0:0 Calisia: Primel - Wiącek, Safarjan, Wergiáow, Wandzel - SowiĔski (86. Dziubek), Kotwica, Nediaákow, Kowalczuk (39. Ciesielski), Stojczew (75. Jackiewicz) - Odunka. REKLAMA


18

reklama

www.naszrynek.pl

DAM PRACĉ AVON - zostaĔ konsultantką juĪ dziĞ! Tel. 609496-609, 62-591-23-23 PàYTKARZE, szpachlarze, malarze, wykoĔczenia wnĊtrz, Ostrów, okolice. (Pracownicy z doĞwiadczeniem) Tel. 503-003-773 ZATRUDNIĉekspedientkĊ w sklepie spoĪywczo - miĊsnym w Gorzycach Wielkich. Tel. 501-781633 lub tel. 62 734-72-47 od godz. 7 do 14 ZATRUDNIĉ kobietĊ do plewienia, pielĊgnacji roĞlin w szkóáce. Tel. 62 734-96-13, po 20:00. ZATRUDNIĉ murarzy. Tel. 604-527-850 ZATRUDNIĉ od zaraz pracowników lub brygady budowlane. Tel. 603-532-910 ZATRUDNIĉ pracownika do obsáugi klientó w hurtowni budowlanej w Ostrowie. Wymagana obsáuga komputera (Subiekt GT), znajomoĞü branĪy budowlanej. Tel. 603532-910

EDUKACJA ANGIELSKI. Tel. 512744-495

KOREPETYCJE matematyka, zyka. Tanio, sumiennie. Tel. 889-506869

MERCEDES C KLASA, rok 1995, pojemnoĞü 2,5l, tanio. Tel. 782-123637

NIERUCHOMOĝCI

MATEMATYKA korepetycje, dojeĪdĪam do ucznia-równieĪ na wieĞ. Tel. 601-188-109

SZUKAM do wynajĊcia magazynu do 30 m2 na uboczu Ostrowa Wlkp. Tel. 500-225-503

FINANSE BàYSKAWICZNE poĪyczki gotówkowe! Minimum formalnoĞci. Tel. 600-400-403

KREDYTY rolnicze, hipoteczne, gotówkowe, rmowe. Zaáatwiamy formalnoĞci. Tel. 691464-346, 62 751-06-70 Ostrów, 62 751-06-60 Kalisz

INNE BIAàE goáĊbie do Ğlubu. Tel. 787-231-980

KUPIĉ SKUPUJĉ kompletne pralki automatyczne: sprawne lub uszkodzone. PáacĊ 20 zá za sztukĊ. Tel. 533-220-544

MOTORYZACYJNE SKUP katalizatorów, najwyĪsze ceny. www. catpol-katalizatory.pl Tel. 506-680-804, 695-004006

Zamenhofa13 Ostrów Wlkp.

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

MOTORYZACYJNE - SPRZEDAĩ

KOREPETYCJE: matematyka, zyka. Tel. 510710-816

JEĩELI musisz uzupeániü swój portfel, mamy poĪyczkĊ na dowolny cel, na którą staü kaĪdego. ZadzwoĔ. Dobierzemy ofertĊ dopasowaną do Twoich potrzeb. Tel 62-735-06-02

Nasz Rynek

),1$à SKUP samochodów. Tel. 516-792-410

MOTORYZACJA - KUPNO SKUP AUT caáych i uszkodzonych. NajwyĪsze ceny!!! Tel. 508-900-901 KUPIE kaĪde auto do 1000 zá. Tel. 693-622629 PRYWATNIE kupiĊ auto w cenie 1000 - 1500 zá, Corsa, Astra, Seicento, Berlingo, Kangoo itp. Tel. 796-341-598 SKUP aut caáych i uszkodzonych ,páacĊ gotówką.!!! Tel 506901-902

ZAKâAD BUDOWLANY - docieplanie budynków - odnawianie elewacji (stare i nowe budynki) - prace wykoĔczeniowe - faktury VAT

TEL.692-289-066

od 5 zł!

Galeria Ostrovia ul. Kaliska 120 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. +48 62 738 6001

NIERUCHOMOĝCI - SPRZEDAĩ SPRZEDAM dziaáke z pozwoleniem na budowe, 1139m2+media cena 78zá/m2 NiedĨwiady Tel. 503-526-439 SPRZEDAM 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 37mkw, z balkonem, usytuowane na 4 piĊtrze w 4 piĊtrowym bloku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 60 Puáku Piechoty. Lokal skáada siĊ z 2 pokoi, kuchni i áazienki. Mieszkanie po caákowitym remoncie. Do mieszkania przynaleĪy piwnica. Cena 100.000 tys. zá. Do negocjacji. Kontakt 693-546-012 proszĊ dzwoniü po 16.00 SPRZEDAM gosp. rolne 8h z domem i lasem gm. Mycielin Tel. 663-586676

SPRZEDAM mieszkanie po remoncie w Ostrowie, okolica ul. ĩwirki, pow. 37 m2, w peáni wyposaĪone. Cena do uzgodnienia. Tel. 604-186-743 DZIAàKI Kocina, gmina SoĞnie. 10 zá/m2. Tel. 606-968-207 SPRZEDAM dwie dziaáki 0,75 ha, budowlana i rolnicza, Raszków. Tel. 606-398-071 SPRZEDAM dziaáki w Raszkowie. Tel. 781021-715 SPRZEDAM dziaákĊ w Zacharzewie. Tel. 50397-62-12 SPRZEDAM kamienicĊ w centrum Ostrowa. Tel. 512-181-558 SPRZEDAM kiosk handlowy, stan dobry ul. Targowa. Tel. 723-470-972 SPRZEDAM tanio atrakcyjne mieszkanie 75 m2 przy Limanowskiego w Ostrowie. Tel. 508-996-660

NIERUCHOMOĝCI - WYNAJEM MIESZKANIE dla studentów we Wroclawiu. Tel. 602-376-597 ODSTĄPIĉ miejsce na targowisku i w Intermarche przy Bema. Tel. 601-891-513

ODSTĄPIĉ w Ostrowie miejsce na targowisku i w Intermarche. Tel. 601891-513 DO wynajĊcia okazyjnie lokal 26 m2 w Ğcisáym centrum Ostrowa na biuro, usáugi, sklep. Tel. 62-591-85-35; 505-510452 TANI. wolny pokój od zaraz - blok Ostrów. Tel. 665-503-681

ROLNICZE BYDàO-skup bydáa pourazowego, páatne gotówką, odbiór od klienta. Tel. 663-289-705 SPRZEDAM-MaszynĊ rotacyjną do trawy Class Corto 210 -tel. 667335839 SPRZEDAM sadzeniaki, rozsiewacz, agregat uprawowy. Tel. 605-350798

SPRZEDAM DREWNO opaáowe, workowane, suche, pociĊte z dowozem Tel. 796-341598 OKNA PCV 5,6 komorowe,2-3 szybowe, DRZWI, ROLETY, ROLETKI, BRAMY, MOSKITIERY , OKNOBUD SàAWIN 2 Tel. 509-688-469


17 kwietnia 2012, nr 16(301)

reklama

Nasz Rynek

SKUP JAâOWIC HODOWLANYCH

GRANITOWA

PARAPETY, SCHODY

tel. 602-777-217, 86-215-11-15 wew.29

SPRZEDAM-TANIO maszyny szwalnicze, przemysĂĄowe, stebnĂłwka, dziurkarka, guzikarka i ÄŞelazko, parowe-przemysĂĄowe Tel. 721-140777 BUDOWNICTWO, tynki, murowanie, ocieplanie, adaptacja poddaszyGips-Karton, malowanie elewacji tel. 795-063930

DREWNO kominkowe, opaåowe. Tel. 791-683123 SPRZEDAM Mercedes 180 C, 1995. Cena do uzgodnienia. Tel. 697739-820 SPRZEDAM wiĊĨba dachowa, åaty, deski, suche drewno kominkowe. Tel. 604-725-448 SPRZEDAM zbiorniki o poj. 1000 l, 650 l. w stelaĪu metalowym na palecie. Wlew i zawór spustowy: do paliwa, wody, wywaru, szamba. Dowóz gratis. Cena od 150 zå Ostrów Wlkp. Tel. 602626-293, 62-738-33-38 USà UGI brukarskie, ukåadanie kostki. Tel. 791-683-123

TOWARZYSKIE CZTERDZIESTOLATEK pozna paniÄ…. Tel. 533008-790

USĂ UGI

KOMPLEKSOWE usĂĄugi remontowo-budowlane FHU SHARK Tel. 604-413-602 POSADZKI betonowe wykonywane maszynowo Bernard Nowaczyk. Tel 606128-033 POSADZKI MASZYNOWE MIXOKRETEM, szlichty, wylewki, TYNKI MASZYNOWE Tel. 663052-078 PRANIE dywanĂłw ,tapicerek samochodowych i meblowych. Tel. 661964-682 UsĂĄugi instalacyjno montaÄŞowe C.O i WODKAN + solary. Tel. 609813-380 ZABUDOWA wnÄŠk, meble na wymiar Tel. 504-066-856

HYDRAULIKA, wodkan i C.O, urzÄ…dzenia ďƒžltracyjne. Tel. 504-684-358 CYKLINOWANIE POLEROWANIE bezpyĂĄowe, sprzedaÄŞ deski dÄŠbowej FHU SHARK Tel. 604-413602

tel. 600-88-62-33 AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodĂłwek. Tel. 606-536-829, 62 735-83-12

TYNKI maszynowe gipsowe i cementowe. Solidnie. Tel. 888-548-221, 504-866-179

BLACHARSKO-DEKARSKIE JAR-DACH. Krycie dachĂłw papÄ… termozgrzewalnÄ…, blachÄ… dachĂłwkowÄ…, trapezem, ocieplenie. PROMOCJA WIOSENNA NA PAPY. Tel. 501-180-474, 62 733-81-12

UKĂ ADANIE kostki brukowej: szybko! tanio! Tel. 506-680-804

hale, wiaty, ogrodzenia metalowe, garaĹźe blaszane Karski ul. Ĺšrodkowa 39 63-410 OstrĂłw Wielkopolski tel. 62 733 88 30 fax 62 733 80 10

www.dobrygaraz.pl

e-mail garazekarski@gmail.com

MYCIE okien sprzÄ…tanie mieszkaÄ”. Tel. 513-563975

USĂ UGI hydrauliczne wodkan, CO. Tel. 691846-916

SPRZEDAM jÄŠczmieÄ” jary. Tel. 783-679-171

PĂ YTKI, remonty, budowa. Tel. 793-792-340 POSADZKI maszynowe agregatem, ÄŞwir. Tel. 605-622-977, 62-73687-50

CYKLINOWANIE bezpyĂĄowe 220 V, RENOWACJA schodĂłw. Tel. 792-780-578 HYDRAULIK instalacje wod-kan, CO., nawasnianie ogrodĂłw Tel.721-525-122

19

KOSTKA

CIELNE 5-8 MIESIĉCY SZYBKIE PĂ ATNOÄ?CI

PALET I BRYKIET TORFOWY Tel 516-856-514

www.naszrynek.pl

DACH-MAR TARDOWSKI ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, rynny, podbitki. Likwidacja azbestu. Tel. 600-185-907 USĂ UGI OGĂ“LNO BUDOWLANE

www.paw-bud.eu Budowa domĂłw od podstaw Kompleksowe Remonty od A do Z Dcieplenia budynkĂłw

Tel. 667 550 667

FIRMA „Kaz-Dach� usåugi blacharsko - dekarskie. Papy, podbitki. Tel. 887-340-228 HYDRAULIK, tanio. Tel. 513-326-608 HYDRAULIK. Tel. 606883-188 MALOWANIE, szpachlowanie, påytki, docieplanie budynków. Tel. 691-634418 MEBLE na zamówienie - kuchnie, mebloĞcianki, szafy i inne, przystĊpne ceny, szybkie realizacje. Tel. 691-116-100 MOSKITIERY najlepsze zabezpieczenia przed owadami. Inwestycja na lata. Tel. 694-192-477

TâUMIKI

KATALIZATORY do samochodĂłw osobowych i ciÄ?Ä°arowych sprzedaÄ° i montaÄ°

LudwikĂłw koĂĄo Antonina, ul Szkolna 38

tel. 62-734-81-76, 604-665-832

www.antpol.com.pl

POSADZKI maszynowe, tynki maszynowe. Tel. 793-792-340 PRZEPROWADZKI BUSEM, porządek na posesjach, wywoĪenie gruzu itp. Tel. 605-195-642 REMONTY, wykoĔczenia domów i mieszkaĔ. Tel. 669-626-733 REMONTY: malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, ukåadanie paneli. Tel. 603-189-896 RENOWACJA krzeseå i mebli tapicerskich. Tel. 782-123-637 TRANSPORT piasku, ziemi, roboty ziemne, rozbiórki. Tel. 504-154-071

USà UGI minikoparką, koparko-åadowarką, koparki gąsienicowe, wywrotka- wyburzanie, utwardzanie terenu, wykopy. Tel. 5 11 - 7 7 5 - 0 6 3 / 6 0 9 134-248 USàUGI remontow- budowlane. Tel. 518-03010 USàUGI stolarskie: drzwi, schody, meble, altany i domy ogrodowe. Tel. 785-156-709 USàUGI transportowe do 1,5 t. Tel. 601-987177 WYCINANIE drzew. Tel. 510-568-921 WYWIOZĉ zåom, sprzĊt RTV, AGD, meble. Sprzątanie piwnic, garaĪy itp. Tel. 504-739-050 ZàOTA RĄCZKA do wynajĊcia. Tel. 726-329802 USàUGI transportowe 8 europalet, kraj-zagranica, moĪliwoĞß wspóåpracy. PRZEPROWADZKI Tel. 791-221-933

ZDROWIE DYPLOMOWANY bioenergoterapeuta i radiesteta -diagnostyka i zabiegi. Tel. 62-72036-81

OÄ?RODEK LECZENIA UZALEÄŠNIEÄ“ Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci, mĂĄodzieÄŞy i dorosĂĄych OSTRĂ“W WIELKOPOLSKI 8//271,&=$ 3U]\FKRGQLD75$80$

5HMHVWUDFMD7HO KALISZ UL. MAJKOWSKA 13A 3U]\FKRGQLD0(',;  5HMHVWUDFMD7HO

www.multimed24.pl Zakåad WylĊgu Drobiu w Tarchaåach Wielkich - pisklĊta - ogólnouĪytkowe - kurki - kogutki - brojlery - kurki odchowane - zielononóĪki


17 kwietnia 2012, nr 16(301)

reklama

Nasz Rynek

Dr.n.med. Wioletta âaszczewska lekarz internista, onkolog kliniczny, certykowany specjalista medycyny estetycznej udziela ĞwiadczeĔ w zakresie: - medycyny estetycznej - porady onkologicznej w NZPOZ „PIOMED” ul. Graniczna 76K, 62-800 Kalisz wiĊcej informacji pod nr. tel. 62- 767-80-70

www.naszrynek.pl

21

Bartáomiej KoĞcielski Terapia manualna krĊgosáupa Sobota 21 kwietnia od godziny 10:30 NZOZ MEDICOR s.c. Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocáawska 28, I piĊtro Informacja i rejestracja : 502-13-11-29

Gabinet Terapii Naturalnej i MasaĪu „HOLISTIC” - Terapia krĊgosáupa i stawów obwodowych w modelu holistycznym - Wady postawy - Prolaktyka chorób ukáadu krąĪenia - Redukcja masy ciaáa (masaĪ, dieta, kinezyterapia) - ĝwiecowanie uszu

Zapisy na telefon Tel. 697-158-174 601-279-945 Opatówek, ul. ĝw. Jana 5

NZOZ Medicor ul. Wrocãawska 28, Ostrów Wlkp.

I pičtro REJESTRACJA tel. 62 597-77-82 FITNESS – trening personalny mgr Arkadiusz Powierza LipomasaĪ Endermologia LPG - leczenie cellulitu - ujĊdrnianie skóry

ORTOPEDYCZNY PUNKT USâUGOWY

Kalisz ul. Szkolna 6 tel. 62 75 75 606 www.orto-tech.pl

Realizujemy wnioski lekarskie ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia INDYWIDUALNE ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE - NOWOCZESNE protezy koĔczyn górnych i dolnych - aparaty ortopedyczne - pasy przepuklinowe - gorsety ortopedyczne - wózki inwalidzkie

Poradnia REHABILITACYJNA Lek. med. Marlena Oboza specjalista rehabilitacji - terapia manulana, mezoterapia Poradnia NEUROLOGICZNA Lek. med. Janusz MiĊtkiewicz neurolog

MEDYCYNA ESTETYCZNA Lek. med. Grzegorz FiedeĔ - botox - mezoterapia - laserowe usuwanie blizn, naczyniaków mgr inĪ. Monika LigĊska specjalista ds. ĩYWIENIA I ĩYWNOĝCI - typowanie metaboliczne - dieta w nietolerancjach pokarmowych - dieta odchudzająca - dieta dla sportowców FIZYKOTERAPIA Peáen zakres usáug w ramach NFZ i prywatnie

www.nzozmedicor.eu PSYCHIATRA DZIECI I MàODZIEĩY dr Marzena ĩaboklicka dr Monika Cybertowicz tel. 63 501-86-18 lub 782-899-298 OSTRÓW WLKP. ul. Lotnicza 24 (Przychodnia TRAUMA) dr Gabriela Szwed Tel. 724-769-979

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia MEDIX) dr Marzena ĩaboklicka

www.multimed24.pl

II pičtro REJESTRACJA tel. 62 592-81-08

Poradnia CHORÓB NACZYē dr. n. med. Krzysztof Wachal specjalista chirurgii naczyniowej - USG dopplera - konsultacje Poradnia ZABURZEē PRZEMIANY MATERII Lek. med. Dariusz Lewandowicz specjalista chorób wewnĊtrznych, diabetolog - cukrzyca - ch. przewodu pokarmowego Poradnia CHORÓB WEWNĉTRZNYCH Lek. med. Dorota Mieszczak-Woszczyna internista, specjalista medycyny rodzinnej - otyáoĞü - ch. metaboliczne

Poradnia GINEKOLOGICZNO -POàOĩNICZA Lek. med. Wáodzimierz Woszczyna specjalista ginekolog poáoĪnik - niepáodnoĞü - USG dopplera - USG dopochwowe mgr Patrycja ZieleziĔska LOGOPEDA – PEDAGOG - wady wymowy - terapia dzieci i dorosáych mgr Krystyna MiĊtkiewicz PSYCHOLOG - psychoterapia uzaleĪnieĔ - nerwice, lĊki, depresje Poradnia UROLOGICZNA Lek. med. Adam Kruczek - choroby prostaty - zaburzenia erekcji - kamica nerkowa

- PSYCHIATRA - PSYCHOLOG - TERAPEUTA UZALEĩNIEē OSTRÓW WLKP. ul. Lotnicza 24 (Przychodnia TRAUMA) Tel. 724-769-979

www.multimed24.pl

LECZYMY DZIECI I DOROSàYCH

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia MEDIX) Tel. 782-899-298 62-501-86-18


20

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ZNAJDħ NAS NA Ostrów Wielkopolski ul. KrotoszyĔska 158 Tel. 505-487-778 Na SprzedaĪ OKAZJA!!! Mieszkanie w kamienicy trzy pokoje , dwa balkony, 67,4m2 cena 95.000,-zá Dom ul. Radáowska ok 100 m 2 cena 400.000,-zá Polecamy !!! Domek na Os. Bajkowym 67m2 cena 380.000,- (oszczĊdny w eksploatacji) Okazja !!! Mieszkanie centrum 38m2 cena 85.000,-zá Polecamy !!! Mieszkanie Bąka 76,4m2 cena 190.000,-zá Mieszkanie ul. Prosta 3 pokoje 56m2 cena 120.000,-zá Mieszkanie w kamienicy centrum po remoncie 70m2 -175.000,-zá Mieszkanie okol. Gáogowskiej 63m2 cena 118.000,Okazja !!! Dom okol. Paderewskiego 170m2 duĪa dziaáka atrakcyjna cena 360.000,-zá DOM Poáowa bliĨniaka áadnie wykoĔczony 180m2 tylko 340.000,-zá Dom w stanie surowym zamkniĊtym 124m2 dziaáka 840m2 okol Ostrowa Wlkp 340.000,-zá Gospodarstwo okolice Ostrowa razem 11,7 ha, dom, budynki gospodarcze, stajnie, konie, kuce. Cena za caáoĞü 1500.000,Dziaáka ul. Grabowska 2100m2 cena 299.000,- + VAT atrakcyjna lokalizacja(obok market ) Dziaáka w Przybysáawicach 1800 m2 tylko 55.000,-zá Atrakcyjne dziaáki budowlane okol. Gorzyckiej

Poszukujemy

Mieszkania do kupna 2 pokojowe do wprowadzenia. Maáego domu do kupna w Ostrowie lub bliskiej okolicy.

Na Wynajem

Obiekt 1560 m2- Kaliska ( byáa siedziba Banku ĝląskiego) Trzy kondygnacje , Atrakcyjna lokalizacja, Lokal uĪytkowy 80m2 - KrotoszyĔska 158 Mieszkanie Ğcisáe centrum 140m2, 4 pokoje - 1200+ opáaty licznikowe Przestronne mieszkanie, duĪy balkon 2 pokoje, kuchnia, áazienka - 1000 zá + prąd i woda

POLECAMY DO WYNAJĉCIA > OBIEKT 1560 m2 > TRZY KONDYGNACJE > UL. KALISKA - BYàA SIEDZIBA BANKU ĝLĄSKIEGO

DOMY: - Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom wolnostojący pow.uĪytk.140m² dziaáka 807m² Cena: 380 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Kosmowskiej dom w zabudowie bliĨniaczej pow. uĪytk.110 m² dziaáka 411 m² Cena: 295 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. 175 m² dziaáka 1752 m² Cena: 395 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska dom wolnostojący pow. uĪytk.160 m² dziaáka 1100 m² Cena: 398 tys. - Ostrów Wlkp. Dzielnica Zacharzew dom wolnostojący pow.uĪytk.170 m² dziaáka 700 m² Cena:315 tys. - Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. uĪytk. 120 m² dziaáka 1200 m² Cena: 398 tys. - Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m² dziaáka 2000 m² Cena: 620 tys. - Ostrów Wlkp. ul. KrĊta dom wolnostojący pow. uĪytk. 110 m² dziaáka 664 m² Cena: 350 tys. Mieszkania na sprzedaĪ: ul. Komuny Paryskiej 64 m² 4p. IVp. Cena: 139 tys. Centrum 56,4 m² 2p. IIp. Cena: 165 tys. Mieszkanie bezczynszowe ul. Paderewskiego 61 m² 3p. IVp. Cena: 149 tys.

ul. Strzelecka 71,3 m² 3p. III p. Cena: 162 tys. ul. Partyzancka 92,7m² 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. ĩwirki 48 m² 2p. IIIp. Cena: 145 tys. ul. ZĊbcowska 53,1 m²+ taras 8 m² 3p. IIIp. Cena: 250 tys. LITEX ul. Dáugosza 73 m² 4p. parter Cena: 179 tys. ul. ZĊbcowska 93m²4p. Ip. Cena: 198 tys. Al. Sáowackiego 61 m² 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. DembiĔskiego 48,5m² 3p. VIII p. Cena: 119 tys. ul. Dáugosza 73 m² 4p. IVp. Cena: 159 tys. ul. Towarowa 56 m² 3p.IIp. Cena: 147 tys. ul. Targowa 47 m² 3p. IVp. Cena: 100 tys. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Modrzewskiego 60,5 m² 3p. IVp. Cena: 145 tys. ul. DembiĔskiego 48,5 m² 3p. Xp. Cena: 105 tys. ul. Sobieskiego 35,4 m² 1p. IIIp. Cena: 74 tys. ul. Kantaka 103 m² 4p. Ip Cena: 220 tys. ul. Gorzycka 88,18 m² 3p. parter Cena: 250 tys. ul. Sienkiewicza 42 m² 1p. Cena: 75 tys. ul. ĩwirki 48 m² 3p. IIIp. Cena: 123 tys. OBIEKTY: - zakáad przemysáowy/produkcyjny Wieruszów pow. uĪytk. 722 m² dziaáka 3186 m² Cena: 700 tys. DZIAàKI: - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840-997m² Media: W, E, G. Cena: 55zá./m² - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 800-1000m² Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m² - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m² Media: W,E,K,G. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlana Ostrów Wlkp. ul. Zatorze pow. 575 m² Media: W,E,K,G Cena: 65 tys.

WARSZAWA Pojechali do Sejmu

W obronie zawodów rynku nieruchomoćci Przedstawiciele 9 Federacji Rynku NieruchomoĞci pojawili siĊ w Warszawie, by zaprezentowaü swoje stanowisko na temat tak zwanej ustawy deregulacyjnej.

Dziaáki na sprzedaĪ

Fot.: ARCHIWUM

Przedstawiciele Stowarzyszenia PoĞredników w Obrocie NieruchomoĞciami Wielkopolski Poáudniowej. - JesteĞmy przedstawicielami blisko 200 stowarzyszeĔ rynku nieruchomoĞci i ponad 50 tysiĊcy specjalistów rynku, poĞredników w obrocie nieruchomoĞciami, zarządców nieruchomoĞci i rzeczoznawców majątkowych - táumaczyli swoją legitymacjĊ do zajĊcia siĊ tematem obecni w Warszawie przedstawiciele rynku nieruchomoĞci, którzy w Kancelarii Sejmu na rĊce Marszaáek Sejmu Ewy Kopacz záoĪyli swoją petycjĊ. - W toku tak zwanej konsultacji spoáecznej Rząd RP nie przeprowadziá ani jednego bezpoĞredniego spotkania z przedstawicielami Ğrodowiska rynku nieruchomoĞci - zarzucają autorzy petycji. - Brak takich konsultacji odbieramy jako wyraz arogancji wáadzy wobec obywateli.

Protestujący przekonują, Īe przygotowywany projekt ustawy deregulacyjnej jest antykonsumencki, bo prowadzi do likwidacji ochrony bezpieczeĔstwa konsumentów na rynku nieruchomoĞci. - To kuriozalne, aby dotychczasowe wymagania w zakresie rynku nieruchomoĞci - studia wyĪsze i podyplomowe, zamieniü na brak jakichkolwiek wymagaĔ edukacyjnych. W záoĪonej petycji jej autorzy przekonują, Īe rząd toruje drogĊ na rynku nieruchomoĞci do powstania i utrwalenia monopoli nieruchomoĞciowych powiązanych z systemem bankowym. -Rząd w ten sposób likwiduje polską przedsiĊbiorczoĞü oddając rynek nieruchomoĞci w rĊce obcych podmiotów. MAK

- Dziaáka budowlana Nabyszyce, 5000 m2, na dziaáce znajduje siĊ budynek gospodarczy oraz drewniana stodoáa, W, E, G. - NieruchomoĞü w Gorzycach Maáych skáadająca siĊ z dwóch dziaáek - pierwsza dziaáka budowlana 1400 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym (do rozbiórki) oraz budynkiem gospodarczym. Cena: 90 tys. Druga dziaáka o powierzchni 8600 m2 z czego 1000 m2 stanowi grunt pod zabudowĊ mieszkalną a reszta to grunt rolny. Cena: 130 tys. Istnieje moĪliwoĞü dokupienia áąki 0,76 h. Cena 15 tys. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, - Lamki dziaáki budowlana 900, 1000, 1500 m2, Cena do uzgodnienia, W, E, G. - Lamki dziaáki pod dziaáalnoĞü 5000 m2.

- Dom w Ostrowie, ul. Wodna, 3-kondygnacyjny, parter 4 pokoje +k+á 88 m2, I piĊtro salon z aneksem kuchennym i kuchnią +2p+k+á (osobne wejĞcie), + dziaáka. CaáoĞü 1170 m2. Cena do negocjacji!

- Bieganin, gm. Raszków, las mieszany, 59 letni, zadrzewienie 0,7. Cena do negocjacji.

Fot.: ARCHIWUM

- Dziaáki budowlana w OdolanowieBiadaszki 2300 m2,

- Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi - cena do negocjacji.

Pod wynajem! Z delegacjami spotkaá siĊ m.in. poseá Józef Racki.

2 m i e s z k a n i a w c e n t r u m O s t r o w a d o w y n a j Ċ c i a z m e l d u n k i e m. 9 2 m 2 , 3 p o k . + k +á , p i e c e ( 6 z á / m 2 ) + o d s tĊ p n e 8 8 m 2 , 3 p o k . + k +á , p i e c e ( 5 , 5 z á / m 2 ) + o d s tĊ p n e

17 kwietnia 2012, nr 16(301)


22

www.naszrynek.pl

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

MICHAã BAJOR W OSTROWIE

wasz rynek

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

Kolejnego potopu nie bõdzie DziĞ pozwolicie paĔstwo, Īe zamiast moich przemyĞleĔ - historia znalezioną w Internecie. „Po wielu latach Bóg spojrzaá znów na ZiemiĊ i stwierdziá, Īe siĊ bardzo Ĩle dzieje. Ludzie byli zepsuci i skáonni do przemocy, wiĊc postanowiá znów zesáaü potop.”

W sobotĊ, 21 kwietnia, o godz. 19.00 w Ostrowskim Centrum Kultury w programie „Od Piaf do Garou” zaprezentuje siĊ Michaá Bajor. Bilety: kasa OCK oraz www.biletyna.pl (rez. tel. 62 736-40-60). Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. W naszym konkursie wygrali je: Ewa Florczak i Zbigniew Szymczak (Ostrów). Prosimy o kontakt z redakcją do piątku, 20 kwietnia.

Zawoáaá Bóg Noego i powiedziaá mu: „Zbuduj arkĊ z drzewa cedrowego, tak jak wtedy: 300 áokci dáugą, 50 áokci szeroką, 30 áokci wysoką. Zabierz ĪonĊ i dzieci, i z kaĪdego gatunku zwierząt po parze. A za 6 tygodni zeĞlĊ wielki deszcz.” Noe nie byá zachwycony - znów 40 dni deszczu, 150 dni bez wygód na arce, bez telewizora i z tymi wszystkimi zwierzĊtami. Byá jednak posáuszny i obiecaá speániü co mu Bóg przykazaá. Po 6 tygodniach zaczĊáo padaü. DzieĔ i noc. Bog wychyliá siĊ z nieba i zobaczyá Noego siedzącego w... ogródku. Zdziwiony zapytaá: „Dlaczego nie speániáeĞ mojego rozkazu?” Noe odpowiedziaá: „Panie, coĞ mi uczyniá? Musiaáem záoĪyü podanie o budowĊ. W urzĊdzie myĞleli,Īe chcĊ budowaü stajniĊ dla baranów i nie spodobaáa im siĊ architektura. Táumaczyáem, Īe to nie stajnia, ale statek na lądzie, a w to nie chcieli wierzyü. TakĪe wymiary siĊ im nie spodobaáy. Co to jest áokieü - pytali. Przeliczyáem wiĊc

Czekamy Od nowego roku na áamach „Naszego Rynku” obejrzeü moĪesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesáaü na adres redakcja@naszrynek.pl zdjĊcie swojego autorstwa z opisem kto jest na zdjĊciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowaĔ, wycieczek, ulubionych zajĊü, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na paĔstwa inwencjĊ. OczywiĞcie podobnie jak w przypadku naszej wakacyjnej zabawy pierwszeĔstwo w publikacji bĊdą miaáy zdjĊcia osób trzymających w rĊku jeden z numerów „Naszego Rynku”, chociaĪ tym razem nie wymagamy tego od paĔstwa. Krzysztof MACIEJEWSKI REKLAMA

wszystko na metry, ale dostaáem znów odmowĊ, bo... budowa stoczni w terenie zamieszkanym jest niedozwolona.

Do tego musiaáem zrezygnowaü jeszcze z drzewa cedrowego - nie wolno go juĪ sprowadzaü ze wzglĊdów ekologicznych.

W tej chwili przestaáo padaü, wyszáo sáoĔce i tĊcza. Noe spojrzaá w niebo i spytaá: „CzyĪbyĞ siĊ, BoĪe, rozmyĞliá i nie chcesz juĪ zniszczyü ludzkoĞci?” Po kupnie odpowiedniej dziaáki zaczĊáy siĊ nowe káopoty: plany arki nie przewidują systemów przeciwpoĪarowych. Na moją uwagĊ, Īe bĊdĊ przecieĪ otoczony wodą, przysáali mi psychiatrĊ powiatowego. Kiedy psychiatra upewniá siĊ, Īe jednak budujĊ statek, zadzwonili do mnie z województwa, Īeby mi uĞwiadomiü, Īe na transport statku do morza bĊdzie potrzebne nowe zezwolenie, na które raczej liczyü nie mogĊ. Kiedy powiedziaáem, Īe statku nie muszĊ transportowaü, bo bĊdzie i tak otoczony wodą, kazali mi uzyskaü pozwolenie na zalanie terenów przewidzianych pod zabudowĊ mieszkaniową.

Próbowaáem kupiü tutejsze drzewo, ale nie dostaáem wymaganej iloĞci: ze wzglĊdu na przepis o ochronie Ğrodowiska najpierw musiaábym zadbaü o sadzenie drzew zastĊpczych. Na moją wzmiankĊ o tym, Īe i tak bĊdzie potop, wiĊc nie opáaca siĊ tu sadziü Īadnych drzew, przysáali mi nowego psychiatrĊ, tym razem z województwa. Nie bĊdĊ oszukiwaá - daáem kilka áapówek, kupiáem drzewo, zatrudniáem cieĞli do budowy, ale oni najpierw utworzyli związki zawodowe, a krótko potem postawili swoje warunki i rozpoczĊli strajk, tak Īe budowa arki znów siĊ odwlekáa. W miĊdzyczasie zacząáem jednak sprowadzaü zwierzĊta.

Tylko Īe wmieszali siĊ obroĔcy zwierząt i zabronili mi na podstawie jakiegoĞ zarządzenia Unii Europejskiej transportu jeleni w okresie rykowiska. Poza tym musiaáem podaü cel transportu tych zwierząt. Jestem na stronie 22 pierwszego formularza z 47, a moi adwokaci sprawdzają, czy przepisy dotyczące królików obejmują równieĪ zające. Dziaáacze Greenpeace zkolei wskazali na koniecznoĞü instalacji urządzenia do pozbycia siĊ gnoju i innych odpadów odzwierzĊcych. Panie BoĪe, teraz jeszcze podaá mnie mój sąsiad do sądu, twierdząc, Īe budujĊ prywatne zoo bez zezwolenia. Mam doĞü. Nie mogĊ spaü, arka niegotowa, a Ty juĪ zesáaáes deszcz.” W tej chwili przestaáo padaü, wyszáo sáoĔce i tĊcza.Noe spojrzaá w niebo i spytaá: „CzyĪbyĞ siĊ, BoĪe, rozmyĞliá i nie chcesz juĪ zniszczyü ludzkoĞci?” Bóg odpowiedziaá: „A po co? To zaáatwi biurokracja”. Autor nieznany. Znalazá i przepisaá: Krzysztof MACIEJEWSKI

Czytelnicy „Naszego Rynku”

Starosta Cyklista-rowerzysta. ostrowski Paweá Bogusáaw Rajski. MonczyĔski zaprasza do obejrzenia swoich zbiorów.


17 kwietnia 2012, nr 16(301)

KONKURS DLA CZYTELNIKĂ“W

KONCERT W AFERZE

JuĪ w najbliĪszy piątek, 20 kwietnia, o godz. 20.00 w ostrowskim Klubie Muzycznym „Afera� odbĊdzie siĊ koncert legendy polskiej sceny muzycznej znanej m.in. z takich utworów jak Kocham ciĊ jak IrlandiĊ czy I nikomu nie wolno siĊ z tego Ğmiaß - grupy Kobranocka. Dla dwóch pierwszych czytelników, którzy z tym numerem pojawią siĊ w ostrowskiej redakcji „Naszego Rynku� z odpowiedzią na pytanie „Z której påyty pochodzi utwór Kocham ciĊ jak IrlandiĊ� czekają dwa podwójne zaproszenia ufundowane przez organizatorów koncertu.

Nasz Rynek Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa „Nasz Rynek� Sp. z o.o. Prezes: Maria KasprzakRaszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogåoszeĔ: Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-4000, e-mail: redakcja@naszrynek. pl, biuroogloszen@naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00.

wasz rynek

Nasz Rynek

Krzyēówka nr 16/12 Litery z póå ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie - myĞl „nieuczesaną� Stanisåawa Jerzego Leca.

Napisali

23

www.naszrynek.pl

Fotka z dymkiem

W kaĪdym mieĞcie pojawiają siĊ punkty, które stają siĊ swoistymi maåymi dworcami autobusowymi, gdzie zbiega siĊ kilka, a nawet kilkanaĞcie linii autobusowych. Ma to sens, bo dziĊki temu åatwo jest przesiąĞß siĊ na inny autobus, co z pewnoĞcią jest wygodne dla pasaĪerów. Nie zawsze jednak miejsca te przygotowane są do takiej duĪej liczby osób czekających na autobus, jak choßby przystanek przy rogatce, gdzie o peånych godzinach po skoĔczonych zajĊciach na przystanku pojawiają siĊ tåumy studentów, skutecznie blokujących przejĞcie pieszym. MoĪe warto o tym pomyĞleß i zagospodarowaßåaweczkami kawaåek trawnika? Anna K.

Zapraszam do spowiedzi wszystkie panie do lat 40.

Proboszcz Ryszard Ryfa i soĂĄtys Jan Henryk Witkowski. A moÄŞe odwrotnie?

Rozwiązanie krzyĪówki nr 16 prosimy nadsyåaß do 27 kwietnia 2012 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek�, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek� ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawidåowe rozwiązanie krzyĪówki 13/12 „Prawda kole w aureolĊ�. NagrodĊ redakcji kaliskiej wylosowaåa GraĪyna Mielcarek z Kalisza. NagrodĊ redakcji ostrowskiej wylosowaåa Czesåawa Dolatowa z Ostrowa. Nagrody do odebrania (2 tygodnie) w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy!

REPERTUAR od 20 do 26 kwietnia 2012 Piraci! 3D

b.o. |

DUBBING

3D

PREMIERA

The Pirates! Band of MisďŹ ts | Wielka Brytania | USA | Animowany | Przygodowy | Familijny

9:15; 11:15; 17:15 -------------------------------------------------3D PREMIERA od 12 lat | StreetDance 2 3D StreetDance2 | Wielka Brytania | Romans | Muzyczny

13:15; 15:15; 17:15 -------------------------------------------------3D PREMIERA od 15 lat | Titanic 3D Titanic | USA | Dramat | Romans

Redaktor naczelny: Krzysztof Maciejewski (naczelny@naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01.

9:30; 19:15 -------------------------------------------------3D PREMIERA od 15 lat | Ghost Rider 2 3D

Redaguje zespóå: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@ naszrynek.pl), Anna Kåopocka (foto), Norbert Lewandowski, Wacåaw Nowak (waclaw.nowak@ naszrynek.pl), Dariusz PeĞla, Kamil RóĪaĔski (foto), Michaå Sobczak, Arleta Zeidler.

13:15; 19:15; 21:15 --------------------------------------------------

Ghost Rider: Spirit of Vengeance | USA | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Akcja | Fantasy | Thriller

Piraci!

9:15; 11:45; 16:15; 18:30; 20:45 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Battleship: bitwa o ZiemiÄ™ Battleship | USA | Science-Fiction | Akcja

9:30; 12:15; 15:00; 17:45; 20:30 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Rec 3 [Rec] 3 Genesis | Hiszpania | Horror

13:45; 17:45; 21:45 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Połów szczęścia w Jemenie

KolportaĪ: Wojciech Pawelczyk. ZasiĊg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci za treĞß zamieszczonych ogåoszeĔ.

1DJURGÄ…MHVWEH]SĂĄDWQ\FK ]DELHJyZODPSÄ…ELRSWURQ

.DOLV]XO5]HPLHÄžOQLF]D WHO NRP

PREMIERA

American Reunion | USA | Komedia

SkĂĄad i Graďƒžka: Agencja Reklamowa „IMEJIâ€? Maciej Raszewski tel. 791-900-763,

)LUPD=HSWHU0HGLFDO3RODQG XIXQGRZDĂĄDQDJURGÄŠGODUHGDNFMLNDOLVNLHM

DUBBING

14:15; 15:15 -------------------------------------------------PREMIERA American Pie: zjazd absolwentĂłw od 15 lat |

DziaĂĄ marketingu i reklamy: OstrĂłw: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), MichaĂĄ Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 maciej.raszewski@naszrynek.pl Kalisz: MikoĂĄaj KarasiÄ”ski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@ naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.ďƒžgiel@naszrynek.pl).

VSRQVRU NU]\ÄŞyZNL

b.o. |

The Pirates! Band of MisďŹ ts | Wielka Brytania | USA | Animowany | Przygodowy | Familijny

Salmon Fishing in the Yemen | Wielka Brytania | Komedia romantyczna

9:15; 11:30; 15:30; 19:30 Zapraszamy do nowej myjni obsĂĄugujÄ…cej pojazdy do wysokoÄžci 2,80 m. OstrĂłw, ul. Staroprzygodzka 117, tel. 62 735-19-60, 601-861-579 poniedziaĂĄek - piÄ…tek 7.00-20.00 sobota 7.00-14.00

nowa myjnia automaty czna i

KONKURS

Kiedy odbyĂĄa siÄŠ polska premiera ďƒžlmu „American Pie - Zjazd AbsolwentĂłwâ€?? Odpowiedzi prosimy przysyĂĄaĂź do 24 kwietnia br.

LAKIERNICTWO, BLACHARSTWO SZYBY SAMOCHODOWE OKRĉGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

NagrodÄŠ w poprzedniej edycji konkursu wygraĂĄ Jacek Nowak z Kalisza, Mariusz Sztucki z Ostrowa. Gratulujemy!


24

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

17 kwietnia 2012, nr 16(301)

Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do czterech sieci lVWdcVbZcX^ZoV,.oî W FORMULE 4.0 dzwonisz, SMS-ujesz i MMS-ujesz bez limitu do Orange, I"BdW^aZ!Eajh^dXonl^òX^ZYdEaVn!lhiVînb VWdcVbZcX^Z!_jöoV,.oîb^Zh^íXoc^Z# JbdlVina`dcV&'b^Zh^íXn HegVlYêlhVadcVX]EaVn^cVlll#eaVn#ea CV_honWX^Z_gdol^_V_æXVh^íh^ZèlEdahXZ#

9dinXon`gV_dlnX]edîæXoZð\îdhdlnX]!HBH"ël^BBH"ëlYdh^ZX^`dbëg`dlnX]#6WdcVbZci ,.oîegonjbdl^ZWZoiZaZ[dcj^oZaZ`igdc^Xocæ[V`ijgæYaVegoZcdhoæXnX]cjbZgoµDgVc\Z! I"BdW^aZajWEajhod[Zgino[V`ijgæ#

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel. 790-030-143 Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz)-,.%%))%(. tel. 790-030-429 POS Play ¹:be^`GjYVñaæh`V!ja#&"\dBV_V(&%!)&",&%GjYVñaæh`V!iZa#/ Salon Play CH „ Piotr i Paweã” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel. 790-044-025 Salon Play „Galeria Tčcza” ul. 3 Maja 1 62-800 Kalisz tel. 790-005-482

Drogerie VICA Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 15, ul. Raszkowska 5

Nasz Rynek 301  

gazeta powiatu kaliskiego i ostrowskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you