Page 1

ostrowski JARMARK WIELKANOCNY strona 8

3 kwietnia 2012 roku nr 14 (299), rok IX ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

WIELKANOC, JAKIEJ JUĹť NIE MA strona 12

„NASZ RYNEK� NA MISTRZOSTWACH strona 8

tel. 62-738-41-98 CZYNNY CAĹ Ä„ DOBĘ

BEZPĹ ATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO POZNAĹƒ

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja� şyczą

TOP 10 - Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce jako jeden z dziesięciu samorządów zostały laureatem plebiscytu „Filary Polskiej Gospodarki Województwa Wielkopolskiego.� czytaj na stronie 2

KALISZ

Adam Rogacki na czele PiS Adam Rogacki został prezesem Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. czytaj na stronie 2

wydawcy i redakcja tygodnika „Nasz Rynek�

REKLAMA

wyprzedaş porcelany i sztućców

ARKA

Likwidacja

sklepu

OstrĂłw, Plac 23 Sycznia 24

Sklep do wynajęcia - 603-448-337

ÄŠXÄŞORZHNDUQHW\GRQDE\FLD NDUQHWWU\EXQDJĂĄyZQD ]ĂĄ karnet normalny ]ĂĄ NDUQHWXOJRZ\ ]ĂĄ

6LHG]LEDNOXEX2VWUyZ:ONS XO3LĂĄVXGVNLHJR ,,SLÄŠWURWU\EXQ\JĂĄyZQHM 

WHO

0\MQLDÄX.DUROD´ 2VWUyZ:ONSXO.DOLVND

5. Factory Centrum Fitness XO.DOLVND$

)LUPD6LWRGUXN2VWUyZ:ONS XO'Ä…EURZVNLHJR$

,U0DU6NOHS0RWRU\]DF\MQ\ 3U]\E\VĂĄDZLFH& SU]\%LHGURQFH

tel. 790-330-331

tel. 500-191-217

WHO

(OWHU2VWUyZ:ONS XO.DOLVND

tel. 793-97-23-23

WHO


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

KALISZ Po odejćciu z Ruchu Palikota

KOĆCIELNA WIEĆ Po wyborach w okrõgu

POZNAü Gala „Pulsu Biznesu”

Szykuje siõ polityczny skandal

Adam Rogacki na czele PiS

Nowe Skalmierzyce w TOP10 rankingu

Nie milkną echa przejĞcia grupy dziaáaczy Ruchu Palikota do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Adam Rogacki, rekomendowany przez prezesa partii Jarosáawa KaczyĔskiego, zostaá prezesem Zarządu OkrĊgu Prawa i SprawiedliwoĞci.

Nowe Skalmierzyce jako jeden z dziesiĊciu samorządów zostaáy laureatem plebiscytu „Filary Polskiej Gospodarki Województwa Wielkopolskiego.”

Fot.: WACàAW NOWAK

Od lewej: Lidia Chwirot, Krzysztof Káosowski i Mariusz Chlebowski podczas konferencji, na której zarzucili byáemu koledze „naciągniĊcie” biednej emerytki. Na konferencji, która odbyáa siĊ w czwartek, 26 marca, w biurze poselskim w Kaliszu, posáowi towarzyszyli Mariusz Chlebowski, szef kaliskiego klubu Ruchu Palikota i Lechosáaw Pieprzycki, peánomocnik partii w OkrĊgu 36. - W caáym naszym okrĊgu wyborczym zostaáo záoĪonych dokáadnie piĊü rezygnacji – mówi Lechosáaw Pieprzycki, który dysponuje informacją, Īe to z SLD do Ruchu Palikota w okrĊgu przeszáo 38 osób. OdejĞcie tej piątki absolutnie nie jest Īadnym zagroĪeniem dla naszych struktur. To jest 5 osób ze 175, które są zarejestrowane i aktywnie tutaj dziaáają. RównieĪ szef kaliskiej organizacji Mariusz Chlebowski, nie obawia siĊ odejĞü czáonków. - JeĞli chodzi o rezygnacjĊ czáonków w klubie kaliskim - do dnia dzisiejszego nie wpáynĊáa Īadna - zapewniaá Chlebowski w trakcie konferencji. Na spotkanie z dziennikarzami, dziaáacze ruchu Palikota, zaprosili teĪ LidiĊ Chwirot, która twierdziáa, Īe zostaáa oszukana, przez byáego dziaáacza Ruchu, àukasza Waniaka, jednego z organizatorów przejĞcia grupa czáonków do SLD. REKLAMA

- Zostaáam oszukana przez àukasza Waniaka - twierdzi Lidia Chwirot. - Obiecaá daü pracĊ, wiĊc zgodziáam siĊ wziąü kilka kredytów, m.in. na kwotĊ 8 tysiĊcy záotych, 20 tysiĊcy záotych i 11 tysiĊcy záotych. Teraz nie chce tego páaciü. Zostaáam bez Ğrodków do Īycia. Mam 1.325 zá emerytury, która idzie na spáatĊ rat. Jestem zrozpaczona i u kresu wytrzymaáoĞci, dlatego zwróciáam siĊ o pomoc do posáa Káosowskiego . Poseá Káosowski pytany, dlaczego sprawa nie wyszáa prĊdzej, twierdzi, Īe wszyscy byli pod „urokiem” àukasza Waniaka, máodego, pracowitego i uczynnego dziaáacza. Poseá zapowiada ewentualne záoĪenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popeánienia przez byáego czáonka partii przestĊpstwa. Sam àukasz Waniak, pytany o zdarzenie, zaprzecza, by kiedykolwiek namawiaá LidiĊ Chwirot do zaciągania kredytów. - Kto tej pani takich kredytów udzielaá? Zachodzi podejrzenie wyáudzenia kredytów i poseá Káosowski staje, w obronie takiej osoby? - dziwi siĊ àukasz Waniak, który teĪ zapowiada skierowanie do sadu sprawy o zniesáawienie. Szykuje siĊ zajĊcie dla prawników, bo byli koledzy, toczą teraz zaciekáy bój. NOW

W ĞrodĊ,25 marca, w restauracji Malibu w KoĞcielnej Wsi, odbyá siĊ Zjazd OkrĊgowy Prawa i SprawiedliwoĞci, na którym wybrano nowe wáadze partii w okrĊgu kalisko-leszczyĔskim na kolejną kadencjĊ. W zjeĨdzie udziaá wziĊli delegaci wszystkich powiatów kalisko-leszczyĔskiego okrĊgu wyborczego. Podczas zjazdu wybrano prezesa, czáonków zarządu i regionalnej komisji rewizyjnej. Prezesem Zarządu OkrĊgu na kolejną kadencjĊ zostaá wybrany, rekomendowany przez prezesa partii Jarosáawa KaczyĔskiego, Adam Rogacki. W tajnym gáosowaniu Adama Rogackiego poparáo 93, ze 112 biorących udziaá w gáosowaniu delegatów. 11 osób gáosowaáo przeciw, 8 wstrzymaáo siĊ od gáosu. Podczas zjazdu wybrano równieĪ Zarząd OkrĊgu. ZnaleĨli siĊ w nim: Lidia Czechak, Zbigniew Duszczak,

Czesáaw Janikowski,Piotr Januszkiewicz, Krzysztof Klupsch, àukasz Konieczny, Janusz Krawiec, Waldemar Kupajczyk,Tomasz àawniczak,Marlena Maląg, Andrzej Manikowski, Mariusz Owczarek, Ryszard Pacholewicz, Roman Piotrowski, Renata Reszel, Wojciech Sáupianek, Marek Sowa, Czesáaw Szymoniak i Joanna WosiĔska. W skáad zarządu wchodzą ponadto: Leszek Bieráa, Piotr Kaleta i Jerzy Wojtaszek. Zjazd OkrĊgowy przyjąá dwie uchwaáy. Delegaci, po porozumieniu Jarosáawa KaczyĔskiego z Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka, wyrazili nadziejĊ na dalsze jednoczenie Ğrodowisk prawicowych pod szyldem PiS. W drugiej uchwale odniesiono siĊ do negatywnej decyzji KRRiT w sprawie odmowy przydzielenia koncesji Telewizji „Trwam”. ALI

W rankingu przygotowanym przez dziennik „Puls Biznesu” i czoáową agencjĊ badawczą TNS Pentor tradycyjnie juĪ wyróĪniono 5 rm w kaĪdym województwie oraz - po raz pierwszy - 10 samorządów, które uzyskaáy tytuá Samorządowego MenedĪera Regionu. WĞród najlepszych, jako jedyny wyróĪniony samorząd z terenu poáudniowej Wielkopolski, znalazáa siĊ gmina i miasto Nowe Skalmierzyce. Oceny dokonywaáy jednostki samorządu terytorialnego, które nie mogáy wskazywaü na samych siebie. Uroczysta gala finaáowa odbyáa siĊ 28 marca w Teatrze Polskim w Poznaniu. GoĞcili na niej burmistrz BoĪena Budzik wraz ze swoim zastĊpcą Zdzisáawem Mielczarkiem, którzy nie kryli radoĞci z nagrody. - Bardzo siĊ cieszĊ z otrzymanego wyróĪnienia, bo jest

to niewątpliwie nobilitacja dla naszej gminy - mówi burmistrz BoĪena Budzik. Satysfakcja jest tym wiĊksza, Īe oceny mojego dziaáania jako burmistrza i rozwoju naszej wspólnoty gminnej dokonywali samorządowcy z caáej Wielkopolski, którzy tak naprawdĊ są przecieĪ naszymi konkurentami. Okazuje siĊ jednak, Īe ludzi z zewnątrz staü na obiektywizm i docenienie naszych staraĔ na rzecz rozwoju gminy. To niewątpliwie prestiĪowe wyróĪnienie naszego samorządu traktujĊ jako nasz wspólny sukces, o który wcale nie jest tak áatwo w tych trudnych czasach kryzysu gospodarczego. WyróĪnione w konkursie zostaáy takĪe: Komorniki, Konin, Leszno, Murowana GoĞlina, Nowe Skalmierzyce, Pakosáaw, PoznaĔ, Suchy Las, Stare Miasto oraz Tarnowo. ALI

OSTRÓW

KALISZ

WIELKOPOLSKA

INTERNET

Muzeum Jazz Festiwal

5 tysiõcy podpisów

Zbierajð wnioski Polska o dopãaty piõknieje

Od 27 do 28 kwietnia w ostrowskim kinie „Komeda” i Art Clubie Fanaberia trwaü bĊdzie 17. Muzeum Jazz Festiwal. Tym razem usáyszymy m.in. Kwartet Wojciecha Karolaka i Strobel/ Stankiewicz/JagodziĔski Trio. Szczegóáy w kolejnym wydaniu „Naszego Rynku”. MAK

Stanowisko Inicjatorów Referendum w sprawie likwidacji publicznych przedszkoli przekazane zostaáo prezydentowi Kalisza wraz z 5.141 podpisami mieszkaĔców miasta oraz 351 podpisami mieszkaĔców sąsiednich gmin podczas XXI sesji Rady Miejskiej. NOW

W poáowie marca ruszyá tegoroczny nabór wniosków o dopáaty dla rolników. Warto jednak odpowiedni wniosek záoĪyü w terminie do 15 maja, poniewaĪ kaĪdy dzieĔ zwáoki grozi pomniejszeniem naleĪnej kwoty wsparcia. Ostateczny termin mija 11 czerwca. ALI

Na stronie internetowej www.polskapieknieje.gov.pl oddaü moĪna gáos na ostrowską synagogĊ nominowaną w konkursie „Polska PiĊknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Konkurs organizowany jest co roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. MAK

Chevrolety z Kalisza dodajð gazu W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie samochodami z instalacją LPG, spowodowane utrzymującymi siĊ wysokimi cenami paliw, Chevrolet wprowadziá nową, atrakcyjną ofertĊ modeli zasilanych gazem. Aktualna gama samochodów z instalacją LPG obejmuje najpopularniejsze modele. Salon Chevroleta w

Kaliszu oferuje moĪliwoĞü zakupu aut z instalacją LPG w promocyjnych w kredytach 50/50 lub 3x33%.

Systemy LPG renomowanej marki BRC objĊte są 3-letnią gwarancją z limitem do 100 tys. kilometrów lub 2-

letnią gwarancją bez limitu kilometrów, podobnie jak samochody Chevroleta. MIKI


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Nasz Rynek

ZESPÓà SZKÓà TRANSPORTOWO – ELEKTRYCZNYCH CKU Ostrów Wlkp, ul. K. Kantaka 6, Tel. 62-736-67-09, zste.info.pl

OFERUJE NAUKČ W PUBLICZNYCH SZKOâACH PONADGIMNAZJALNYCH:

ZASADNICZA SZKOâA ZAWODOWA Nr 4: Elektryk, Operator Obrabiarek SkrawajĈcych, ģlusarz, Blacharz Samochodowy, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

(Zajęcia praktyczne - w nowocześnie wyposażonym warsztacie szkolnym lub u pracodawcy. W programie kształcenia zawodów motoryzacyjnych w ZSZ i T. szkolny kurs nauki jazdy pojazdem samochodowym)

TECHNIKUM Nr 4: Technik Energetyk, Technik Elektryk, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik ze specjalizacjami: obróbka skrawaniem, spawalnictwo, komputerowe wspomaganie projektowania,

KLASY SPORTOWE: piãka rčczna, p. noİna. (Oferujemy

dodatkowe zawodowe kursy kwalifikacyjne i szereg dodatkowych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODSTAWć SUKCESU NA RYNKU PRACY

Zapraszamy do zwiedzania ZST-E CKU w dniu 10 marca 2012 w godzinach od 9.00 do 14.00. Wičcej informacji na stronie internetowej szkoãy: zste.info.pl

reklama

www.naszrynek.pl

3


4

www.naszrynek.pl

reklama

WARSZTAT

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

F.H.U.”FINEZJA”

ELEKTROMECHANICZNNO - ģLUSARSKI

- Firany, zasâony, obrusy - Projektowanie i aranīacja okien - Usâuga szycia i modelowania - Usâuga montaīu karniszy

ģLUSARSTWO PâOTY , KRATY , BALUSTRADY

PRZEWIJANIE SILNIKÓW ELEK.

Krzysztof BĈk

Kalisz, ul. Mostowa 2, Tel.62/742-52-31 Ostrów Wlkp., ul. Zamenhofa 13, Tel.62/736-17-98 Ostrów Wlkp., ul. Rynek 36, Tel.62/591-74-90

ul. Nowa Krčpa 133 63-400 Ostrów

Kontakt: Tel.kom.606-233-076 e-mail: finezja.firany@wp.pl

tel. 62-738-51-17 kom. 605-263-451

POD WYNAJEM

Budynek magazynowy dwukondygnacyjny.

- Powierzchnia uĪytkowa: 876,6 m2 - Lokalizacja: teren Sklejka - Eko S.A. ul. Reymonta 35 - WyposaĪenie: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowo–socjalne, dĨwig towarowo–osobowy, rampa z daszkiem, wentylacja, regaáy magazynowe. - Instalacje grzewcze z ciepáowni zakáadowej, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, internetowe, p/poĪarowe, sprĊĪonego powietrza.

MoĪliwoĞü wydzielenia osobnego dojazdu z utwardzonym parkingiem.

Kontakt: 608-586-240 lub antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


Nasz Rynek

KALISZ XXI Sesja Rady Miejskiej Kalisza

Uregulowaç dãug historii OĞrodek Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka mieĞci siĊ obecnie przy ulicy Handlowej. Radnych interesowaáa m.in. przyszáa lokalizacja placówki. Miasto chce jednak kupiü budynek przy ulicy Kordeckiego. Na jego remont i dostosowanie do potrzeb Specjalnego OĞrodka Szkolno-Wychowawczego Kalisz otrzyma 3,5 miliona zá z rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teren przy ulicy Handlowej wróci natomiast do Gminy ĩydowskiej. To tam zlokalizowany byá bowiem jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy Īydowskich. - Uczniowie korzystaü bĊdą z boiska i sali gimnastycznej, jakie zostaną wybudowane przy Szkole Podstawowej nr 13, która znajduje siĊ naprzeciwko - o dodatkowych zaletach lokalizacji informowaá radnych prezydent Janusz PĊcherz. Podczas gáosowaĔ XXI Sesji Rady Miejskiej radni przyjĊli wszystkie uchwaáy przewidziane w porządku obrad. Na kolejną sesjĊ przesuniĊto uchwaáy dotyczące przeksztaáceĔ kaliskich przedszkoli. NOW

Fot.: WACàAW NOWAK

29 marca na XXI Sesji Rady Miejskiej obradowali w kaliskim ratuszu radni. Obrady zdominowaáa sprawa przyszáoĞci Specjalnego OĞrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Artur Kijewski (PiS) oburzaá siĊ, Īe zamiast poinformowaü radnych o nowej lokalizacji dla oĞrodka, prezydent i zastĊpcy omawiali ten temat najpierw na konferencji prasowej.

KRÓTKO NOWA SIEDZIBA DLA WTZ O nowej siedzibie dla warsztatów terapii zajĊciowej prowadzonych przez FundacjĊ „Miáosierdzie”, 26 marca, podczas konferencji prasowej, mówili przedstawiciele koalicji rządzącej w Kaliszu. Dotychczasowe pomieszczenia warsztatów przy ulicy Targowej i przy ulicy Záotej, nie speániają wymogów. Niedáugo warsztaty terapii zajĊciowej zostaną przeniesione do budynku przy ulicy Granicznej 20. - Warsztaty „Miáosierdzia” nie speániają wymogów, wiĊc fundacja od dawna staraáa siĊ o zmianĊ siedziby - táumaczy Jolanta Mancewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i prezes Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”. - Udaáo siĊ skomunalizowaü obiekt przy ulicy Granicznej. Do koĔca roku zostanie on odnowiony i przekazany fundacji. Koszty remontu wyniosą okoáo 540 tysiĊcy zá. NOW

informacje KALISZ

Drzewa na wysypisku Rozpoczyna siĊ rekultywacja wysypiska Ğmieci w Kamieniu, na którym skáadowane byáy Ğmieci takĪe z Kalisza. Rekultywacja kosztowaü bĊdzie okoáo 4,6 miliona zá. Miasto otrzymaáo na ten cel dotacjĊ w wysokoĞci 1,5 miliona zá - 2 miliony poĪyczy na korzystnych warunkach od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska. Po zrealizowaniu inwestycji oraz osiągniĊciu efektu ekologicznego istnieje moĪliwoĞü umorzenia zaciągniĊtej poĪyczki w wysokoĞci 20%. W ubiegáym tygodniu wáadze samorządowe miasta podpisaáy umowĊ w Narodowym Funduszu Ochrony ĝrodowiska dotyczącą dofinansowania. Do koĔca 2012 roku, zamiast wysypiska powstanie zielony teren, o powierzchni ok. 5 ha, z 4 tysiącami drzew i krzewów. NOW

KALISZ

Biuro Obsãugi krócej W związku ze ĞwiĊtami wielkanocnymi, Biuro Obsáugi Interesanta, dziaáające przy ul. KoĞciuszki 1A, w piątek, 6 kwietnia bĊdzie czynne jedynie do godziny 15:30. ALI

5

www.naszrynek.pl

KALISZ Stypendia Jana Pawãa II

Symboliczny pomnik W piątek, 30 marca, w hali Olimpia przy Zespole Szkóá Ponadgimnazjalnych nr 2, odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia stypendiów wyróĪniającym siĊ uczniom kaliskich szkóá.

Fot.: WACàAW NOWAK

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Stypendium uczniom jednej ze szkóá podstawowych wrĊcza prezydent Kalisza wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą WrzesiĔską.

420 uczniów odbieraáo Stypendia Miasta Kalisza im. Jana Pawáa II. WrĊczaá je prezydent Janusz PĊcherz w towarzystwie innych kaliskich samorządowców. - Cieszcie siĊ tym, Īe wasze dobre wyniki zostaáy dostrzeĪone - mówiá zwracając siĊ do stypendystów prezydent Kalisza. – Dzisiaj nie wyobraĪamy sobie, Īe w Kaliszu moĪe nie byü stypendiów im. Jana Pawáa II. Kalisz to miasto, które jako pierwsze w Polsce ustanowi-

áo fundusz stypendialny im. Jana Pawáa II. Stypendia przyznane zostaáy juĪ po raz trzynasty. Otrzymali je uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych, osiągający najlepsze wyniki w nauce, mający jednoczeĞnie nie najlepszą sytuacjĊ materialną. Na ten cel przeznaczono na nie 290 tysiĊcy záotych z budĪetu miejskiego. UroczystoĞü wrĊczenia stypendiów uĞwietniá wystĊp uczniów z Technikum Budowy Fortepianów. NOW

REKLAMA

Kawalerki znów na topie Zmiany w programie „Rodzina na swoim”, zaostrzenie ocen zdolnoĞci kredytowej przez banki oraz rosnące koszty utrzymania mieszkaĔ to tylko niektóre czynniki wpáywające na rosnące zainteresowanie Polaków lokalami o mniejszej powierzchni. Ponownie modne kawalerki cieszą siĊ duĪym powodzeniem. Tym bardziej, Īe nowoczesne projekty oraz rozmaite moĪliwoĞci aranĪacji wnĊtrz pozwalają na bardzo wygodne zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni. W ostatnich miesiącach na rynku nieruchomoĞci zaszáo wiele zmian, które miaáy wpáyw na preferencje Polaków odnoĞnie wielkoĞci nabywanych mieszkaĔ. Wprowadzona przez KomisjĊ Nadzoru Finansowego Rekomendacja S zobowiązuje banki do zaostrzenia ocen zdolnoĞci kredytowej. WysokoĞü udzielonego kredytu jest uzaleĪniona od dochodu. Rata nie moĪe przekraczaü poáowy miesiĊcznego wynagrodzenia. W związku z tym osoby, które dotychczas mogáy otrzymaü optymalny kredyt, dostaną nawet o jedną piątą mniej Ğrodków na zakup mieszkania. Wpáywa to na wybór lokali o mniejszych metraĪach. Kolejnym czynnikiem podnoszącym popularnoĞü kawalerek są wprowadzone zmiany w programie „Rodzina na swoim”. Jesienią umoĪliwiono uzyskanie dopáat nowej grupie benecjentów - singlom. Wedáug danych GUS jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią aĪ 5 milionów i zgodnie z prognozami ich liczba bĊdzie wzrastaü. A to wáaĞnie single decydują siĊ na wybór mniejszych lokali, ale z jak najlepszą funkcjonalnoĞcią. Kawalerki są teĪ Ğwietnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą inwestowaü w nieruchomoĞci.

Wynajmowane mieszkanie o dobrej lokalizacji zawsze znajdzie najemcĊ. Nowym trendem na rynku nieruchomoĞci są ciekawie zaprojektowane mieszkania o mniejszej powierzchni, w których stosowane są nowatorskie rozwiązania. Znajdują one zainteresowanie gáównie wĞród máodych par, które wchodzą w dorosáe Īycie, a takĪe osób samotnych tzw. singli. Staramy siĊ dostosowywaü naszą ofertĊ mieszkaniową do zmian, jakie mają miejsce na polskim rynku. Mamy do dyspozycji lokale odpowiadające oczekiwaniom klientów, równieĪ te o najmniejszej powierzchni. Odpowiednia ich aranĪacja pozwala dostosowaü niewielką przestrzeĔ do potrzeb singla, pary, a nawet trzyosobowej rodziny – mówi Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak. Mieszkania o maáych metraĪach mają wiele zalet. Zdecydowanie áatwiej je urządziü, a przede wszystkim są taĔsze w utrzymaniu. Dobrze zaprojektowane maáe M moĪna umeblowaü bardzo wygodnie i funkcjonalnie. Podstawą jest staranna aranĪacja kaĪdego kawaáka Ğciany czy podáogi. W takich lokalach sprawdzą siĊ meble wykonane na wymiar, wykorzystujące wnĊki, miejsca pod parapetami na szafki czy póáki. Meble powinny byü proste i funkcjonalne, a takĪe lekkie w konstrukcji i áatwe do przestawiania. Dobrze jest zastosowaü równieĪ aĪurowe parawany wydzielające miejsca o róĪnym przeznaczeniu uĪytkowym, a takĪe sprzĊty na kóákach. Uzyskanie estetycznego wyglądu maáego mieszkania wymaga wystroju zgodnego z konkretną konwencjĊ stylistyczną. W kawalerkach sprawdzi siĊ nowoczesny styl minimalistyczny, dziĊki któremu

wnĊtrze wygląda na przestronniejsze. Kolorystyka w takiej aranĪacji opiera siĊ najczĊĞciej na jasnych odcieniach, które spowodują, Īe mieszkanie bĊdzie sprawiaü wraĪenie przestronniejszego. Dodatkowo, fronty szaf moĪna zabudowaü lustrem, co równieĪ optycznie powiĊkszy pomieszczenie. NiezbĊdny element stanowią odpowiednio dobrane akcesoria, takie jak graki czy proste lampy, które nadadzą wnĊtrzu nowoczesnego designu. Firma Budowlana „MAREK ANTCZAK” specjalizuje siĊ w budowie wysokiej jakoĞci mieszkaĔ, obiektów biurowych, obiektów uĪytecznoĞci publicznej, a takĪe hal przemysáowo-magazynowych. Firma realizuje liczne inwestycje mieszkaniowe i budowlane w róĪnych regionach Polski, m.in. w Kaliszu, Warszawie, Poznaniu oraz Kielcach. Obecnie Firma Budowlana „MAREK ANTCZAK” zatrudnia ok. 250 wysoko wykwalikowanych specjalistów branĪy budowlanej. Za swoją dziaáalnoĞü deweloper byá wielokrotnie doceniany w konkursach branĪowych. W 2011 roku zostaá ponownie nagrodzony przez dziennik Puls Biznesu tytuáem Gazeli Biznesu, a w styczniu 2012 roku zostaá laureatem prestiĪowego rankingu Diamenty Forbesa. Firma zdobyáa ponadto m.in. takie nagrody jak: Platynowe Wiertáo, Mister Budownictwa, Záota Kielnia z róĪą. Posiada takĪe certyfikaty: Solidnej Firmy, PrzedsiĊbiorstwa Fair Play, Certyfikat Dewelopera. Jest czáonkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.


OSTRÓW WIELKOPOLSKI

6

www.naszrynek.pl

Wielkanoc

=RND]MLăZLþW:LHONDQRFQ\FKú\F]\P\ PLHV]NDĂFRP2VWURZD:LHONRSROVNLHJR LJRĄFLRPRGZLHG]DMþF\PQDV]HPLDVWR ]GURZLDVSRNRMXLZLHOHZLRVHQQHJRVÜRĂFD 1LHFKZLHONDQRFQHPXĄZLĆWRZDQLX WRZDU]\V]þFKZLOHZ\WFKQLHQLD UHïHNVMLLRGSRF]\QNXRGFRG]LHQQHJR]JLHÜNX SU]HSHÜQLRQHUDGRĄFLþQDG]LHMþLRSW\PL]PHP JarosÜaw Urbaniak

JarosÜaw Lisiecki

3UH]\GHQW0LDVWD 2VWURZD:LHONRSROVNLHJR

3U]HZRGQLF]þF\5DG\0LHMVNLHM 2VWURZD:LHONRSROVNLHJR

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Inwestycja za 13 milionów zãotych

OSTRÓW Chórzyćci od Biaãego Bociana

Ostrowski Park Przemysãowy

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

- Park Przemysáowy ma byü docelowo miejscem przyciągającym do Ostrowa nowe rmy, a tym samym dającym nowe miejsca pracy - mówi prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak. Na ten cel potrzeba ok. 13 milionów zá. Rada Miejska Ostrowa daáa pierwszy milion. Na marcowym posiedzeniu ostrowskiej Rady Miejskiej radni zdecydowali o przekazaniu miliona záotych jako wkáad do spóáki Ostrowski Park Przemysáowy. Ponad 7 milionów záotych miasto planuje pozyskaü w ramach niskooprocentowanej poĪyczki z unijnego programu Jassica, wspierającego m.in. rewitalizacjĊ obszarów postprzemysáowych. WáaĞnie dlatego Ostrowski Park Przemysáowy powstaü ma na dziaáce o powierzchni 2,5 hektara, którą wczeĞniej miasto przejĊáo od EKK Wagon za zadáuĪenie podatkowe, a nastĊpnie wniosáo do spóáki Holdikom. - 24 lutego 2012 roku zakoĔczyliĞmy procedurĊ przeniesienia wáasnoĞci na spóákĊ Holdikom i to umoĪliwiáo nam sformuáowanie wniosku aplikacyjnego, poniewaĪ od tego dnia spóáka dysponuje tą nieruchomoĞcią na cele budowlane - informuje Dariusz Kowalski, prezes spóáki Holdikom. Zagospodarowanie terenu Parku Przemysáowego rozpisano na trzy etapy. W ramach pierwszego powstaü mają dwie

Park przemysáowy ma byü sposobem na zagospodarowanie terenów po byáym ostrowskim ZNTK. hale: jedna o powierzchni 1.200 m2 , druga - 800 m2. Pewnym problemem jest káopotliwy dojazd do dziaáki - póki co, aby do niej dotrzeü, trzeba korzystaü z wjazdu do KuĨni. - Planowana jest komunikacja tego obszaru poprzez Rondo Miast Partnerskich u zbiegu ulic 3 Maja i Wrocáawskiej - wyjaĞniaá radnym Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie. - JesteĞmy po uzgodnieniach z Generalną Dyrekcą Dróg. Osobno bĊdzie

realizowana czĊĞü po stronie drogi krajowej, osobno czĊĞü miejska. Konieczne bĊdzie takĪe wykonanie infrastruktury związanej z odprowadzaniem Ğcieków i infrastruktury deszczowej. Szacuje siĊ, Īe utworzenie ostrowskiego parku przemysáowego pocháonąü moĪe 13 milionów záotych. Z koncepcją powstania w Ostrowie Parku Przemysáowego, na specjalnym posiedzeniu zapoznali siĊ radni Komisji DziaáalnoĞci Gospodarczej Rady Miejskiej Ostrowa. MAK

OSTRÓW

OSTRÓW Zatrzymaç absolwentów

50 lat po ćlubie

Firmy szukajð fachowców

MariaiStanisáaw Doktór, HelenaiSeweryn Bartczakowie, Urszula i Witold Baumgartowie, BoĪena i Kazimierz Bogaczowie, BoĪena i Józef Boroch, Krystyna i Kazimierz Flajszerowie, Helena i Antoni Jankowiakowie, Teresa i Jerzy Kruczkowscy, Maria i Jerzy KrzyĪaniakowie,StanisáawaiStanisáaw Piechota, Anna i Stanisáaw Przybylscy, BoĪena i Henryk Szczotka, Danuta i Mieczysáaw Wawrzyniakowie, Leokadia i Józef ZiĊtkiewicz, Regina i Kazimierz Cieluch, Felicja i Jan Dolata, Halina i Edward Janiakowie,Irena i Henryk JĊdrzejakowie, àucja i Edward Nowakowie, BoĪena i Jerzy ĝmiechowscy, Maria i Tadeusz ĝpiewakowieorazBarbara i Henryk ĝwietlikowie to pary, które 27 marca w Sali Kolumnowej ostrowskiego ratusza ĞwiĊtowaáy 50-lecie maáĪeĔstwa. Jubilaci odebrali przyznany im przez Prezydenta RP medal „Za Dáugoletnie PoĪycie MaáĪeĔskie”. W uroczystoĞci udziaá wziĊli takĪe ĞwiĊtujący 60-lecie maáĪeĔstwa Teresa i Leon Gruchalsscy, Danuta i Edward Grobelni oraz Zoa iEugeniusz Grzeluszka, a takĪe Józefa i Kazimierz Nowiccy mogący pochwaliü siĊ 65-letnim staĪem maáĪeĔskim. MAK

14 rm zadeklarowaáo do tej pory udziaá w programie „Ostrowski StaĪ”. Gotowe są przyjąü na staĪ zawodowy w sumie 32 osób - absolwentów lub studentów ostatnich lat. Ostrowski Program StaĪowy to pomysá wáadz miasta na to, by absolwenci i studenci wyĪszych uczelni po zakoĔczeniu nauki chcieli wracaü do Ostrowa. - Chcemy wykorzystaü i rozwinąü potencjaá máodych ostrowian - táumaczy ideĊ programy Dariusz Kowalski, prezes spóáki Holdikom i jednoczeĞnie koordynator programu. - Takie rozwiązanie na pewno jest nowe w skali Polski - dodaje pomysáodawca programu, prezydent Jarosáaw Urbaniak. - Na zachodzie tego typu rozwiązania stosowane jest od lat. Tam duĪe przedsiĊbiorstwa bardzo wczeĞnie wyáapują najzdolniejszych studentów interesującego ich kierunku i oferują stypendium lub staĪ w zamian za podjĊcie pracy wáaĞnie u nich. W ten sposób przedsiĊbiorcy dbają o jakoĞü swojej kadry, a máodzi ludzie mają gwarancjĊ zatrudnienia po skoĔczeniu szkoáy. Jarosáaw Urbaniak ma nadziejĊ, Īe system zadziaáa i bĊdzie sáuĪyá rozwojowi Ostrowa.

7

www.naszrynek.pl

- ZaleĪy mi na tym, by ostrowianie wracali do swojego miasta po zakoĔczeniu studiów - dodaje Jarosáaw Urbaniak. Sami pracodawcy nie ukrywają, Īe program staĪowy to ciekawa propozycja, bo mimo duĪego bezrobocia trudno jest znaleĨü specjalistĊ lub pracownika na konkretne stanowisko. W ramach programu Ostrów nawiązaá wspóápracĊ z uczelniami wyĪszymi z terenu àodzi, Poznania i Wrocáawia, by do ich absolwentów dotaráa informacja, Īe w Ostrowie czekają na nich konkretne miejsca pracy. Firmy dokáadnie okreĞlają bowiem kogo poszukują. WĞród dotychczas záoĪonych przez przedsiĊbiorców prywatnych i spóáki miejskie ofert dominują propozycje dla specjalistów po kierunkach technicznych. Poszukiwani są m.in. informatycy, elektronicy, inĪynierowie róĪnych specjalnoĞci Jak informuje Biuro Prasowe ostrowskiego urzĊdu miasta, program staĪowy potrwa maksymalnie póá roku. Rekrutacja prowadzona bĊdzie do 15 maja. ALI

OSTRÓW

Linið numer 23 do galerii Od 2 kwietnia na ulicach Ostrowa spotkaü moĪna autobusy MZK oznaczone nr 23. Nowa linia kursuje na trasie: ul. Dwernickiego - Rejtana Cháapowskiego - Wybickiego - KrotoszyĔska - Raszkowska Plac 23 Stycznia - Partyzancka - Gáogowska - Al. PowstaĔców Wielkopolskich - Kaliska - Galeria Ostrovia - Nowa KrĊpa, a w drodze powrotnej z Galerii Ostrovia przez Kaliską, Gimnazjalną i Plac Bankowy. Autobusy linii nr 23 wyjadą na trasĊ szeĞü razy w ciągu dnia. Póki co kursowaü bĊdą od poniedziaáku do piątku. MAK

OSTRÓW

Odćwieēð elewacjõ Okoáo 400 tysiĊcy záotych kosztowaü moĪe remont elewacji budynku Gimnazjum nr 1 w Ostrowie. Tak wynika z przygotowanej na zlecenie miasta dokumentacji projektowo-kosztorysowej. - W ubiegáym roku w budynku Gimnazjum nr 1 wykonano wszystkie roboty blacharskie - mówi Stanisáaw Krakowski, zastĊpca prezydenta miasta. - Teraz pojawiáa siĊ koniecznoĞü naprawy gzymsu i elewacji gimnazjum. W budĪecie miasta na ten cel zagwarantowano 200 tysiĊcy záotych. Biuro Pozyskiwania ĝrodków ZewnĊtrznych UrzĊdu Miejskiego przygotowuje wniosek o donansowanie inwestycji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ALI

OSTRÓW

Festiwal Wielkanocny W Ostrowie trwa 11. Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny „Cimna Jutrznia”. Za nami juĪ niedzielny koncert „Wielkopostne impresje”, w którym usáyszeü mogliĞmy jazzowe impresje na tematy pasyjne w wykonaniu grupy No Name. Przed nami dwa koncerty zaplanowane na Wielką ĝrodĊ i Wielki Czwartek. W ĞrodĊ, w koĞciele pw. Ğw. Pawáa Apostoáa o godz. 19.00 rozpoczną siĊ „Wielkopostne lamentacje” w wykonaniu ostrowskiego duetu Saxodeon, po których wysáuchaü bĊdzie moĪna „Pasji wg. bá. Anny Katarzyny Emmerich” (lektor: Piotr Grabowski). W czwartek natomiast, w koĞciele pw. NMP Królowej Polski o godz. 20.00 rozpocznie siĊ koncert „Ecce Homo” w wykonaniu Marzeny Michaáowskiej i Tomasza Raczkiewicza, którym towarzyszyü bĊdzie kwartet Aulos. Gáównym organizatorem festiwalu jest stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin”. MAK

Zsynagogidosynagogi Jedyny w Polsce chór synagogalny wrocáawski Chór Synagogi pod Biaáym Bocianem - wystąpiá w minioną sobotĊ w ostrowskiej synagodze.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Wrocáawscy chórzyĞci zostali przyjĊci w Ostrowie niezwykle ciepáo.

Od wykonania „Hewejnu Szalom Alejchem” rozpocząá swój koncert Chór Synagogi pod Biaáym Bocianem pod dyrekcją Stanisáawa Rybarczyka, który zapowiadaá swój wystĊp jako prezentacjĊ Ğpiewów synagog Jerozolimy, Nowego Jorku, Wiednia, Berlina i Wrocáawia. PóĨniej nadkomplet publicznoĞci, który wypeániá ostrowską synagogĊ miaá przyjemnoĞü wysáuchaü utwory m.in. Louisa Lewandowskiego, Josepha Rosenblatta czy Abrahama Ellsteina.

Dyrygent Stanisáaw Rybarczyk, który w 1996 roku byá inicjatorem powoáania chóru do Īycia, tym razem nie ograniczyá siĊ jedynie do prowadzenia swojego zespoáu, ale przybliĪyá teĪ goĞciom koncertu kulturĊ Īydowską, robiąc to z niezwykáym wdziĊkiem, doskonale bawiąc publicznoĞü. Chór Synagogi pod Biaáym Bocianem na codzieĔ towarzyszy naboĪeĔstwom podczas Ğwiąt Īydowskich i innych uroczystoĞci w Gminie Wyznaniowej ĩydowskiej we Wrocáawiu. MAK

OSTRÓW Miasto wspiera wãaćcicieli

Zachowaç dziedzictwo Ostrowscy radni podjĊli decyzjĊ o przekazaniu dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych trzech ostrowskich zabytków. - Dotacja z budĪetu miasta umoĪliwi wykonanie niezbĊdnych prac, które zapobiegną zniszczeniu obiektów zabytkowych stanowiących waĪny element naszego dziedzictwa narodowego - mówiElĪbieta Wolniewicz-Kukuáa, miejski konserwator zabytków, przypominając, Īe opieka nad zasobami dziedzictwa kulturowego Ostrowa jest zadaniem wáasnym miasta. Ostrowscy radni podczas marcowej sesji Rady podjĊli

decyzjĊ o przekazaniu dotacji Parafii Rzymskokatolickiej NMP Królowej Polski na wymianĊ zewnĊtrznej stolarki drzwiowej w koĞciele, wáaĞcicielowi dawnej przepompowni Ğcieków - na izolacjĊ przeciwwilgociową budynku oraz wáaĞcicielowi prywatnej kamienicy Rynek 26 - na remont dachu, wymianĊ opierzeĔ blacharskich, wymianĊ stolarki okiennej i renowacjĊ drzwi zewnĊtrznych kamienicy. MAK

OSTRÓW Zlikwidowali magazyn

Akcja CBĆ w Ostrowie Policjanci Centralnego Biura ĝledczego wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej w Kaliszu zlikwidowali na terenie Ostrowa magazyn z alkoholem i papierosami. - 15 marca funkcjonariusze obu sáuĪb przystąpili do czĊĞciowej realizacji sprawy prowadzonej przez CBĝ, której celem jest usuniĊcie miĊdzy innymi z ostrowskiego rynku znacznych iloĞci odkaĪonego spirytusu i innych wyrobów bez polskich znaków akcyzy - informuje Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu. Tego dnia na podstawie posiadanego rozpoznania przystąpiono do kilku przeszukaĔ

pomieszczeĔ mieszkalnych, gospodarczych, magazynów oraz garaĪy znajdujących siĊ na terenie Ostrowa i Przygodzic, naleĪących do dwóch mieszkaĔców z Ostrowa. Zabezpieczono 1.300 litrów spirytusu, blisko 100 kg tytoniu zmielonego do palenia oraz 3.350 sztuk papierosów o áącznej wartoĞci szacunkowej w wysokoĞci 154 tysiące zá. Obie osoby usáyszaáy juĪ zarzuty. MAK


8

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

OSTRÓW Rewitalizacja centrum miasta - zatrzymaç klientów w ćródmiećciu

Pierwszy Jarmark Wielkanocny Zdecydowanie wiĊcej osób niĪ zazwyczaj pojawiáo siĊ na ostrowskim Rynku w miniony weekend. Mimo wyjątkowo kapryĞnej pogody organizatorzy pierwszego Jarmarku Wielkanocnego mogą byü zadowoleni z przebiegu imprezy. end Ğciągnąá na rynek setki mieszkaĔców Ostrowa. Mieli oni okazjĊ nie tylko dokonania przedĞwiątecznych zakupów: babek, pieczywa, stroików, koszyczków i innych Ğwiątecznych akcesoriów wykonanych m.in. przez uczestników ostrowskich WTZ, ale takĪe wziĊcia udziaáu w przygotowanym przez organizatorów programie: od wspólnego taĔca, wspólnego gotowania ze Spóádzielnią Mleczarską „Lazur”, przez zabawĊ z Piotrem Bzikiem Balickim, czytanie bajek przez OlĊ Kieáb-SzawuáĊ do naáowego wielkiego poszukiwania koszyczków wielkanocnych. MAK

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Gotowanie z Lazurem - pomysá na ĞwiĊta.

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Odkąd swoje drzwi otworzyáa galeria „Ostrovia”, handlujący w centrum miasta kupcy wyraĨnie odczuli spadek liczby klientów. Odpowiedzią na ten fakt byá projekt centrumostrowa.pl -ĝwiadomoĞü skali problemu jest bardzo wysoka i powoduje, Īe w spotkaniach bierze udziaá coraz wiĊksza liczba osób pragnących zaangaĪowaü siĊ w pomoc rewitalizacji ĞródmieĞcia - twierdzą inicjatorzy wspólnych dziaáaĔ. Pierwszym efektem wielomiesiĊcznych rozmów jest dwudniowy Jarmark Wielkanocny, który w miniony week-

Fot.: ANNA KàOPOCKA

GoĞci zabawiaá Piotr Bzik Balicki.

Bajki dzieciom czytaáa ciocia Ola.

Z jarmarkowych stoisk na ostrowian spoglądaáy zające, kury i baranki.

Na koniec wielkie poszukiwanie koszyczków.

SZCZYRK Nasi dziennikarze w dwóch reprezentacjach - 45. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Koszykówce

Nasz Rynek” na mistrzostwach Polski ” Krzysztof Maciejewski i Maciej Raszewski. W czasie mistrzostw zorganizowano ciekawe spotkanie z przedstawicielami wydziaáu sĊdziowskiego Polskiej Ligi Koszykówki, na którym moĪna byáo wspólnie przeanalizowaü na wideo róĪne kontrowersyjne decyzje sĊdziów. W Szczyrku zjawili siĊ takĪe: Grzegorz BachaĔski - prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Jacek Jakubowski, stojący na czele Polskiej Ligi Koszykówki. Odnotujmy, Īe mistrzowski tytuá zdobyáa druĪyna 2takty. com, która w nale pokonaáa Katowice 51:21. Brąz wywalczyli dziennikarze z Konina. DAB

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ARCHIWUM MDK

Fot.: MIKOàAJ KARASIēSKI

DruĪynowy konkurs rzutów osobistych.

Ocjalne zdjĊcie zespoáu „Nice Rynek”.

W biaáej koszulce Mateusz KarasiĔski.

Po piákĊ w biaáej koszulce „frunie” Maciej Raszewski.

Fot.: TOMASZ WOJCIECHOWSKI

Na parkiecie tamtejszego obiektu Centralnego OĞrodka Sportu o tytuá rywalizowaáo 16 druĪyn. Reprezentacja Ostrowa w skáadzie której znaleĨli siĊ m.in.: Mikoáaj KarasiĔski, Mateusz KarasiĔski i Dawid Bilski z „Naszego Rynku” uplasowaáa siĊ na 10. pozycji. W mistrzostwach debiutowaá zespóá Nice Rynek záoĪony z dziennikarzy ogólnopolskiego portalu sportowego nicesport. pl i „Naszego Rynku”, którzy w związku z bardzo krótką áawką bardziej niĪ na wynik sportowy, postawili na zabawĊ. W skáadzie Nice Rynek zagrali ostrowianie: Anna Káopocka,

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Do historii przeszáy 45. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Koszykówce Tauron Media Cup 2012. Impreza z udziaáem przedstawicieli ostrowskich mediów przez 3 dni rozgrywana byáa w Szczyrku.

Reprezentacja „Naszego Rynku” w Szczyrku.


informacje

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Konflikt w Radzie Powiatu

Jak starosta ze starostð Polemika przy mikrofonie trwaáa niemal godzinĊ. Oczko w gáowie byáego starosty staáo siĊ tym razem powodem jego ataku. Powoáując siĊ na doniesienia medialne radny Wáodzimierz JĊdrzejak záoĪyá interpelacje o liczne wyjaĞnienia dotyczące funkcjonowania szpitala. Na dáugiej liĞcie znalazáy siĊ miĊdzy innymi pytania o wydatki szpitala, rmĊ wykonującą audyt czy zarobki pracowników. Radny JĊdrzejak pytaá takĪe o to, dlaczego przy otwarciu oddziaáu leczenia poparzeĔ u dzieci nie mówiono o tym, Īe jego zasáugą jest powstanie lądowiska dla helikoptera. - Informacje w mediach nie mają nic wspólnego z prawdą - mówiá JĊdrzejak. - WszĊdzie staracie siĊ powiedzieü, jakie macie osiągniecia: Īe jest trzeci stopieĔ neonatologii, wspaniaáy SOR i wiele innych rzeczy. Ale nic z tego, by nie istniaáo, gdyby nie poprzedni zarząd powiatu, który dziaáaá przez 8 lat i coĞ przynajmniej robiá. Lista zarzutów wobec obecnych wáadz powiatu i szpitala w ponad póágodzinnym wystąpieniu siĊgnĊáa kilku stron interpelacji, którym towarzyszyáa specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna. Wywoáany do odpowiedzi Paweá Rajski podkreĞliá, Īe zawsze przy otwarciu kolejnych inwestycji zaznacza,

Fot.: ARLETA ZEIDLER

Czwartkowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego zmieniáa siĊ w pojedynek starostów. Paweá Rajski stará siĊ z Wáodzimierzem JĊdrzejakiem z powodu szpitala.

Starosta Paweá Rajski juĪ dziĞ zaprosiá Wáodzimierza JĊdrzejaka na otwarcie nowej przyszpitalnej przychodni.

Īe jest to efekt pracy wielu osób i najczĊĞciej dwóch kadencji rady. - Jestem przekonany, Īe pan radny pochyla siĊ z troską nad problemami szpitala i nie zabraknie mu zrozumienia - mówiá starosta. - MyĞlĊ, Īe panu radnego jest teĪ po prostu gáupio, bo jeszcze w grudniu zarzucaá nam, Īe robimy ludziom wodĊ z mózgu obiecują nową poradniĊ przy szpitalu. Ale teraz mam nadziejĊ, Īe nie odmówi pan zaproszenia i przyjdzie na otwarcie budynku w czerwcu. Przy okazji – dziwiĊ siĊ temu wystąpieniu, bo o wszystkich poruszanych tu sprawach moĪna byáo porozmawiaü juĪ dwukrotnie na posiedzeniach komisji czy rady spoáecznej szpitala. Ale rozumiem, Īe dziĞ na sesji jest wiĊksze gremium i są media. Szkoda, bo mogliĞmy sobie wszystkie te sprawy

wyjaĞniü, bez zbĊdnych polemik. W swoim wystąpieniu Wáodzimierz JĊdrzejak skrytykowaá ostro nieaktualny juĪ co prawda pomysá sprzedaĪy maáego szpitalika. Paweá Rajski wyjaĞniając swoją decyzjĊ podkreĞlaá, Īe ten krok byáby zupeánie nieopáacalny obecnie dla szpitala, dlatego zarząd powiatu wycofaá siĊ z tego projektu. Co wiĊcej - pomysá pozbycia siĊ placówki nie jest nowy. Pierwsze wyceny budynku i projekty sprzedaĪy byáy wykonane w czasie poprzedniej kadencji, na polecenie JĊdrzejaka. Wiele wskazuje na to, Īe to jeszcze nie koniec starcia. Zgodnie z procedurami, Wáodzimierz JĊdrzejak dostanie odpowiedzi pisemne na wszystkie zadane pytania. Czy bĊdzie z nich usatysfakcjonowany, okaĪe siĊ na kolejnych sesjach. ZEA

KALISZ Propozycja dla katolików

Druga „Noc konfesjonaãów” W Wielką ĝrodĊ, 4 kwietnia, w oĞmiu kaliskich koĞcioáach odbĊdzie siĊ „Noc konfesjonaáów”. To propozycja dla tych katolików, którym trudno pogodziü codzienne obowiązki z duchowym przygotowaniem siĊ do Ğwiąt Wielkiej Nocy. Przebiegnie ona pod hasáem „Tak Bóg umiáowaá Ğwiat... REKLAMA

(J 3,16)” i trwaü bĊdzie od 19.00 do 24.00. Spowiednicy bĊdą czekaü w Katedrze Ğw. Mikoáaja, Bazylice Ğw. Józefa, Sanktuarium Miáosierdzia BoĪego (ul. Asnyka), KoĞciele OpatrznoĞci BoĪej

(ul. Polna), KoĞciele ĝwiĊtej Rodziny (Rogatka), KoĞciele Ğw. Apostoáów Piotra i Pawáa (os. Dobrzec), KoĞciele Ojców Jezuitów (ul. StawiszyĔska) i KoĞciele pw. Bá. Matki Teresy z Kalkuty na Ogrodach. NOW

KALISZ

Witoý znów na czele W minioną sobotĊ, 31 marca, odbyá siĊ VII Zjazd Miejski Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kaliszu. W wyniku przeprowadzonych wyborów, przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Kaliszu zostaá ponownie wybranym Dariusz WitoĔ, który byá jedynym kandydatem na to stanowisko. Nowo wybranym sekretarzem kaliskiej organizacji zostaáa 35-letnia Anna Szymczak dziaáająca w SLD od 2010 roku. W czasie zjazdu dokonano wyboru dwóch czáonków Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu, którymi zostali ponownie Kazimierz KoĞcielny i Dariusz WitoĔ. Tytuáem Honorowego Czáonka Rady Miejskiej SLD w Kaliszu wyróĪniono natomiast EugeniuszaWróbla. NOW

KALISZ

Bõdzie strefa kibica Mimo, Īe Kalisz nie bĊdzie gospodarzem meczów Mistrzostw Europy EURO 2012, miasta w czerwcu nie ominie futbolowa gorączka. Przed kaliskim ratuszem podczas mistrzostw powstanie strefa kibica. To tam kibice bĊdą mogli wspólnie przeĪywaü emocje związane z meczami. - Na pewno wspólnie bĊdziemy oglądaü mecze reprezentacji Polski - táumaczy wiceprezydent Kalisza Dariusz GrodziĔski. - Mamy zakontraktowane trzy transmisje, jednak wierzymy, Īe Polacy rozegrają wiĊcej spotkaĔ. Po wyjĞciu naszej reprezentacji z grupy rozszerzymy umowĊ na kolejne mecze. Dariusz GrodziĔski nie wyklucza, Īe organizatorzy strefy kibica zdecydują siĊ takĪe na pokazanie w stree póánaáów i naáu. Dokáadna lokalizacja telebimu i szczegóáy organizacyjne zostaną dopracowane w ciągu najbliĪszych tygodni. NOW

9

www.naszrynek.pl

KALISZ IKaliskieForumKulturyHumanistycznej

O zwyczajach Ēydów polskich Trwa I Kaliskie Forum Kultury Humanistycznej. 30 marca w kaliskim ratuszu wykáad na temat „Zwyczaje i obrzĊdy ĩydów polskich” wygáosiá prof. Leszek HoĔdo.

Fot.: WACàAW NOWAK

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Prof. Leszek HoĔdo z pasją mówiá o ciekawych zwyczajach wynikających z przesáanek religijnych SalĊ sesyjną zapeánili przedstawiciele wielu organizacji naukowych i stowarzyszeĔ dziaáających w Kaliszu, máodzieĪ i reprezentacja wáadz miejskich. Na wykáad przybyá teĪ ksiądz biskup Stanisáaw Napieraáa. GoĞü z Uniwersytetu JagielloĔskiego zwyczaje ĩydów polskich, a szerzej z caáej Europy ĝrodkowo-Wschodniej, przedstawiá szczegóáowo na przykáadzie choroby, Ğmierci i pochówku, regulowanych zarówno przepisami religij-

nymi, jak i obyczajami codziennymi. - Te zwyczaje codzienne zmieniaáy siĊ i są elementem dziedzictwa kulturowego - mówiá prof. Leszek HoĔdo. - Są takie, które są przestrzegane do dzisiaj. CzĊĞü zmieniáy przepisy wprowadzane przez administracjĊ paĔstwową w XIX i XX wieku. Spotkanie z profesorem Leszkiem HoĔdo odbyáo siĊ w ramach „3. Dni Kultury ĩydowskiej w Kaliszu”. NOW

KALISZ Wielkanoc na kaliskim Rynku

O zwyczajach Na „Wielkanoc na kaliskim Rynku” zaprasza Fundacja Bread of Life. W Wielką ĝrodĊ 4 kwietnia, na kaliskim Rynku stanie specjalny namiot, w którym polowa kuchnia czĊstowaü bĊdzie kaliszan zupą - zalewajkĊ od godziny 14:00 do 17:00. Z posiáku moĪe skorzystaü kaĪdy chĊtny, niezaleĪnie od statusu materialnego. BĊdą teĪ ustawione puszki, do których ci, którzy zechcą, mogą wrzuciü datek, który pomoĪe snansowaü leczenie

Kacpra, cháopca borykającego siĊ z dzieciĊcym poraĪeniem mózgowym. - Chcemy poczĊstowaü ciepáym posiákiem osoby ubogie, ale teĪ takie, które zechcą spotkaü siĊ z nami, zjeĞü pyszną zupĊ i wesprzeü finansowo potrzebujących - zaprasza Tomasz JeĪyk z kaliskiego oddziaáu Bread of Life, który przygotowaá akcjĊ i przeprowadzi Ğrodowe spotkanie. NOW


informacje ODOLANÓW

Jarmark wielkanocny Taka impreza odbyáa siĊ w Odolanowie po raz pierwszy. DziĊki donansowaniu z Funduszu Grantowego udaáo siĊ zorganizowaü jarmark wielkanocny, który ma byü powrotem do najlepszych Ğwiątecznych tradycji. Byáy wiĊc atrakcje dla dzieci, konkursy na najpiĊkniejsze mazurki, wystawy prac plastycznych i wystĊpy na estradzie. - Ale przede wszystkim okazja do integracji dla osób niepeánosprawnych, podopiecznych warsztatów terapii zajĊciowych i stowarzyszeĔ – mówi organizator Wojciech Sáodkiewicz. – Chcieli pokazaü swoje prace, pochwaliü siĊ umiejĊtnoĞciami, poznaü nowych ludzi. Bardzo nam zaleĪaáo, aby byáo to prawdziwe ĞwiĊto dla caáych rodzin, przygotowanie do Wielkanocy. Impreza zostaáa zorganizowana pod patronatem burmistrz gminy Ewy Dziubki. ZEA

SKRZEBOWA

Jubileusz rozpoczõty KoĞcióá w Skrzebowej ma juĪ 75 lat. UroczystoĞci jubileuszowe potrwają wáaĞciwie przez caáy rok. RozpoczĊáy je suma odpustowa, procesja eucharystycznej wokóá koĞcioáa oraz peregrynacja obrazu Matki Boskiej CzĊstochowskiej w rodzinach parai. Druga czĊĞü niedzielnych uroczystoĞci, to wystĊp Zespoáu TaĔca Ludowego „Swojacy”, który zaprezentowaá premierowe wykonanie obrzĊdu Nowe Lotko. Po nim wykáad o historii kultu Matki Boskiej LoretaĔskiej i sáynącym z áask obrazie w Skrzebowej, wygáosiáa Aneta Franc. Kolejne wydarzenia jubileuszowe to festyn i Swojskie Spotkania z Folklorem zaplanowane na 22 lipca. Gáówna czĊĞü uroczystoĞci odbĊdzie siĊ 4 listopada. W programie jest msza ĞwiĊta jubileuszowa i spektakl teatralny „Jak budowano koĞcióá w Skrzebowej.” ZEA

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

OSTRÓW Stary mãody Mãodzieēowy Dom Kultury

MDKwpodwójnymjubileuszu Dwie okazje do ĞwiĊtowania dla ostrowskiego MáodzieĪowego Domu Kultury. Mija 175 lat istnienia budynku, w którym dziaáa oĞrodek. Po drugie - MDK dziaáa tak juĪ od 30 lat. GoĞcie, wystĊpy, niespodzianki i wielki tort. Prawdziwe urodziny - nawet podwójne - ĞwiĊtowaá MáodzieĪowy Dom Kultury w Ostrowie. Byáo uroczyĞcie, ale swobodnie, zgodnie z artystycznym, oryginalnym duchem tego miejsca. Budynek obecnego MDK powstaá w 1836 roku jako Katolicka Szkoáa Elementarna. W kolejnych latach wiele razy zmieniaá przeznaczenie i gospodarza sáuĪąc jako Publiczna Szkoáa Powszechna dla cháopców (w okresie miĊdzywojennym), PZGS „Samopomoc cháopska”, spóádzielnia krawców i inwalidów im. 1 Maja, Dom Harcerza. Domem Kultury staá siĊ w 1959 roku, przemianowanym znowu na Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Dzisiejszy status MDK otrzymaá w 1982 roku, zgodnie z decyzją Kuratora OĞwiaty i Wychowania w Kaliszu. DziĞ to jedyny oĞrodek w mieĞcie i powiecie, który na taką skalą prowadzi kulturalną edukacjĊ dzieci i máodzieĪy. Z niewielkimi przerwami urlopowymi zajĊcia odbywają siĊ tu przez

Fot.: ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

Oferta MáodzieĪowego Domu Kultury niezmiennie cieszy siĊ zainteresowaniem máodych mieszkaĔców miasta i okolic.

caáy rok, ze specjalną ofertą na okres ferii wakacji . - Do naszych sekcji przychodzą máodzi ludzie od 4 do 25 roku Īycia – mówi dyrektor Tomasz Tomalak.- ZajĊcia cieszą siĊ takim powodzeniem, Īe na wiĊkszoĞü z nich mamy listy chĊtnych peáne jeszcze przed rozpoczĊciem nowego sezonu. MyĞlĊ, Īe to najlepsze Ğwiadectwo. WĞród istniejących sekcji są plastyczne, informatyczne, wokalne, teatralne, dziennikarskie, rytmiczne,

nauki gry na gitarze czy gier strategicznych. Po ostatnich pracach modernizacyjnych w budynku dla máodzieĪy przygotowano nowe pracownie – multimedialna oraz studio muzyczne. W tej drugiej do dyspozycji zespoáu jest, prócz oczywiĞcie opieki dydaktycznej, komplet instrumentów. Takie zaplecze, staáa dobrana kadra nauczycieli i pasja. Nie dziwi wiĊc, Īe w ciągu roku odbywa siĊ kilkadziesiąt róĪnych imprez przygotowanych przez poszczególne sekcje. ZEA

POWIAT OSTROWSKI Nowa radna zaprzysiõēona

Wiceprzewodniczðca Kierstein Aleksandra Kierstein zostaáa wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego. Skáad Rady uzupeániáa radna Dorota Hurna. Dorota Hurna, nastĊpna na liĞcie wyborczej PiS, zastąpiáa w Radzie Powiatu MarlenĊ Maląg, która peáni juĪ funkcjĊ zastĊpcy prezydenta Ostrowa. Na co dzieĔ nowa radna związana jest zawodowo ze spóáką Holdikom, gdzie pracuje w biurze kontroli wewnĊtrznej. Pracowaü bĊdzie takĪe w komisjach: rewizyjnej oraz budĪetu i nansów. - Komisja rewizyjna jest organem nadzorczym, a ja zawodowo jestem związana z dziaáalnoĞcią kontrolną – mówi Dorota Hurna. - MyĞlĊ,

Fot.: ARCHIWUM

10

Dorota Hurna zostaáa nową radną Powiatu Ostrowskiego. Īe moje doĞwiadczenie zawoNową wiceprzewodniczącą dowe pozwoli przeáoĪyü wiele rady zostaáa Aleksandra pomysáów na ten grunt. Kierstein. ZEA

GORZYCEWIELKIE Wićniewskiprzedstawia DôBNICA Tradycja Wielkanocnego Stoãu

Pokazaçpiõknesprawy O ćwiðtecznym stole Obrazy Jerzego WiĞniewskiego moĪna podziwiaü w Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich. Na uroczysty wernisaĪ w piątkowy wieczór przyjechaáo kilkadziesiąt osób. Zabytkowy dworek, gdzie mieĞci siĊ biblioteka dosáownie pĊkaá w szwach. Byáo artystycznie, wzruszająco i Ğwiatowo. - Nie spodziewaáem siĊ tak Īywego odbioru, bo takiej wystawie zawsze towarzyszy trema – mówi Jerzy WiĞniewski. - Chodzi o to, by pokazaü piĊkne sprawy,

które dzieją siĊ w maáych miejscach. Bo to nasz obowiązek dbaü o swoją maáą ojczyznĊ. Wystawa malarstwa WiĞniewskiego, to kolejna propozycja biblioteki, o której dziaáaniach jest coraz gáoĞniej. W staáym programie są juĪ piątkowe spotkania kulturalne, koncerty, wywiady czy warsztaty dla máodzieĪy. ZEA

W Bibliotece Publicznej w DĊbnicy odbyáo siĊ spotkanie zatytuáowane „Tradycja Stoáu Wielkanocnego” Gospodyniami spotkania, które zorganizowano w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, byáy panie z Koáa GospodyĔ Wiejskich w DĊbnicy. Na stoáach, nakrytych biaáymi obrusami, nie brakowaáo jajek, kieábasy, szynki, rolad oraz saáatek. Na deser: baby, mazurki, serniki i inne Ğwiąteczne smakoáyki. Wszystkie potrawy przygotowaáy panie

z KGW pod przewodnictwem pani Wiesáawy Graf. Ciekawostki na temat tradycji, zwyczajów i obrzĊdów wielkanocnych goĞciom spotkana przekazaáa bibliotekarka GraĪyna Krakowska, która przygotowaáa równieĪ wystawkĊ ksiąĪek kulinarnych i dekoracji stoáu. Kulminacyjnym punktem spotkania byáa wspólna degustacja potraw. ALI


informacje

POWIAT KALISKI Obradowaãa Rada Powiatu Kaliskiego

Wielkopolscy Rolnicy Roku Laureaci tego prestiĪowego konkursu odebrali z rąk starosty kaliskiego Krzysztofa Nosala pamiątkowe grawertony w uznaniu za ich osiągniĊcia oraz zdobycie prestiĪowego tytuáu w XII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Gratulacje záoĪyá równieĪ Mieczysáaw àuczak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego oraz Krzysztof Grabowski, czáonek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. To juĪ kolejni rolnicy z powiatu kaliskiego, którzy otrzymali statuetki „Siewcy” i zostali laureatami konkursu promującego wielkopolskie rolnictwo. - Zdobycie tytuáu to przede wszystkim zasáuga mieszkaĔców naszego powiatu, którzy z uporem i konsekwencją dąĪą do celu i unowoczeĞniają mimo wielu niedogodnoĞci swoje gospodarstwa i otrzymują tytuáy- mówiá Mieczysáaw àuczak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego. - W imieniu Rady Powiatu skáadam serdeczne gratulacje i Īyczenia, by gospodarstwa nadal prĊĪnie siĊ rozwijaáy siĊ na takim wysokim

Fot.: WACàAW NOWAK

Wielkopolscy Rolnicy Roku 2011: Anita i Roman Frątczakowie z gminy Blizanów oraz Anna i Piotr Prusowie z gminy Szczytniki byli goĞümi Rady Powiatu Kaliskiego, która obradowaá 30 marca w siedzibie starostwa.

Gratulacje laureatom skáada przewodniczący Rady.

poziomie, a u PaĔstwa, by pojawiaáy siĊ kolejne tytuáy i wyróĪnienia. -Te gospodarstwa tworzone są i rozwijane z pokolenia na pokolenie - mówiá starosta kaliski Krzysztof Nosal podczas wrĊczenia podziĊkowaĔ. - Staáo siĊ juĪ tradycją, Īe to wáaĞnie m.in. rolnicy w powiatu kaliskiego są nagradzani tak waĪnym tytuáem, a potem zapraszani są na sesjĊ Rady Powiatu, gdzie równieĪ mogą przedstawiü swoje dokonania. MyĞlĊ, Īe nie ma lepszego sposobu na promocjĊ danego terenu niĪ przez sukcesy jego mieszkaĔców. DziĊki tym osobom i ich pracowitoĞci caáa ziemia kaliska ma co ĞwiĊtowaü.

Statuetki Siewcy w Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku wrĊczono w niedzielĊ, 25 marca, podczas uroczystej gali w auli UAM w Poznaniu. Radni mieli moĪliwoĞü zapoznania siĊ z przygotowaną przez historyka sztuki i regionalistĊ AnnĊ TabakĊ prezentacją multimedialną na temat Īycia wybitnego Polaka, kreatora polskiej wsi pochodzącego z powiatu kaliskiego - hrabiego Wojciecha Wyganowskiego, wybitnej postaci polskiego rolnictwa. W roboczej czĊĞci sesji radni m.in.: przyjĊli informacjĊ o stanie bezpieczeĔstwa sanitarnego w powiecie i sprawozdanie PCPR oraz dokonali zmiany budĪetu. NOW

BLIZANÓW Czõstochowianin na goćcinnych wystõpach

Obywatelskie zatrzymanie Do 10 lat wiĊzienia grozi 29-letniej kobiecie i 20-letniemu mĊĪczyĨnie, których 26 marca, na gorącym uczynku, podczas wáamania do domu jednorodzinnego zatrzymali sąsiedzi pokrzywdzonych. W tym dniu okoáo godziny 18.00 policjanci zostali powiadomieni o wáamaniu do jednego z domów na terenie gminy Blizanów. Po przybyciu na miejsce przestĊpstwa funkcjonariusze zatrzymali kobietĊ i mĊĪczyznĊ. Jak siĊ okazaáo, podczas nieobecnoĞci domowników para wáamaáa siĊ do domu, gdzie przygotowaáa, do kradzieĪy, mienie

wartoĞci ok. 6 tysiĊcy záotych. Tym co siĊ dzieje w budynku, na szczĊĞcie dla wáaĞcicieli, zaniepokoili siĊ sąsiedzi pokrzywdzonych. Para wáamywaczy zostaáa zatrzymana na gorącym uczynku przez sąsiadów, którzy przekazali podejrzanych w rĊce mundurowych. Zatrzymani to 29-letnia mieszkanka Kalisza oraz 20-

letni mieszkaniec CzĊstochowy. Osoby te byáy wczeĞniej notowane przez policjĊ. Noc spĊdzili w policyjnym areszcie. 27 marca zostali przesáuchani w kaliskiej Komendzie Policji. Za kradzieĪ z wáamaniem grozi im do 10 lat wiĊzienia. Tylko dziĊki odwaĪnej postawie sąsiadów przestĊpcy nie odjechali, z áupem, w siną dal. NOW

KOĐMINEK

Brak zgody na inwestycjõ BudowĊ kanalizacji sanitarnej w Záotnikach, Starym Karolewie i Chodybkach reaktywowano po zmianie, ze wzglĊdu na opóĨnienia w budowie wykonawcy robót. Wydawaáo siĊ, Īe wszystko zmierza do szczĊĞliwego zakoĔczenia, gdy pojawiáy siĊ nowe przeszkody. Kilku mieszkaĔców Chodybek nie chce wyraziü zgody na to, aby kanalizacja przechodziáa przez ich posesje. Obawiają siĊ, Īe ich dziaáki stracą na wartoĞci. Wáadze gminy chcą jeszcze podjąü negocjacje z tymi, którzy nie wyraĪają zgody na poprowadzenie kanalizacji przez prywatne dziaáki. JeĞli rozmowy nie przyniosą pozytywnych rezultatów, bĊdzie trzeba zmieniü plany uáoĪenia rur. To wydáuĪy po raz kolejny caáy proces inwestycyjny. NOW

BRZEZINY

Powstanie pracownia rzeđbiarska RozpoczĊáo siĊ przygotowanie czĊĞci budynku gminnego wraz z podwórkiem, poáoĪonego w Brzezinach przy ul. 1000-lecia, na potrzeby pracowni rzeĨbiarskiej pod nazwą Dom Pracy Twórczej „Brzezin”. Wáadze samorządowe gminy Brzeziny postanowiáy, wspólnie z miejscowym artystą rzeĨbiarzem Zdzisáawem Gotfrydem, przystosowaü pomieszczenia po byáej pracowni na potrzeby prowadzenia zajĊü artystycznych z rzeĨby w drewnie. W prowadzonych tam zajĊciach bĊdą mogli uczestniczyü zainteresowani mieszkaĔcy gminy, dziaáając w ramach nowej sekcji GOK-u. We wrzeĞniu na terenie pracowni odbĊdzie siĊ Pierwszy Plener RzeĨbiarski „Brzeziny dáutem malowane”, na którego organizacjĊ i przebieg gmina pozyskaáa ponad 17 tysiĊcy záotych. NOW

BLIZANÓW DRUGI Kasa na odnawialne đródãa energii

Dla przedsiõbiorców i samorzðdowców cie wniesie do Ğrodowiska - mówiá Marek Baumgart, zastĊpca prezesa zarządu WFOĝiGW w Poznaniu. Konkurs dotyczy urządzeĔ grzewczych opalanych biomasą i urządzeĔ do produkcji energii w oparciu o biomasĊ i biogaz oraz urządzeĔ grzewczych zasilanych energią geotermiczną. Oferty moĪna skáadaü do 30 maja 2012 roku. O Ğrodki mogą staraü siĊ przedsiĊbiorcy, samorządy i szkoáy wyĪsze. NOW

Fot.: FOT. WACàAW NOWAK

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szkóá i przedsiĊbiorców wziĊli udziaá w szkoleniu, jakie w kaliskim starostwie zorganizowaá Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli siĊ, skąd mogą pozyskaü fundusze na inwestowanie w odnawialne Ĩródáa energii. O tym, jak poprawnie wypeániü wnioski oraz kto i na jaki cel moĪe otrzymaü dofinansowanie, mówili specjaliĞci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - Podstawowym kryterium podczas oceny wniosku jest efekt ekologiczny, czyli to, ile dobrego to przedsiĊwziĊ-

11

www.naszrynek.pl

Starosta K. Nosal zapowiada otwarcie pierwszej rolniczej biogazowi na terenie powiatu w tym roku

SZYBKA POįYCZKA Do 10.000 zã na 48-m-cy Bez BIK ul. Wrocãawska 42 Ostrów Wlkp. tel. 62 738 18 04 www.dobrekredyty.broomer.pl

AUTO - SERWIS

STAMAD

Mechanika pojazdowa - NAPRAWY BIEĩĄCE - NAPRAWY BLACHARSKIE - WULKANIZACJA - SERWIS KLIMATYZACJI - GEOMETRIA KÓà - DIAGNOSTYKA KOMPUTER.

ul. Olszynowa 38 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 504 184 989 ul. Grabowska Leszczynowa

Nasz Rynek

ĝrodkowa

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

ul. Olszynowa

Salon fryzjerski damsko-mĊski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00 ElĪbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 4 kom. 501-598-305 tel. zakáadowy: 505-916-610

ATRAKCYJNE CENY! (obok banku WBK)

SKUP ZâOMU - aluminium, puszki po napojach, miedĨ, mosiądz, záom stalowy, makulatura, butelki, sáoiki szklane, butelki plastikowe PET, sprzĊt AGD, lodówki, pralki

WYSOKIE CENY

„BMS” Ostrów, ul. Wrocáawska 95 tel. 507-067-615, 514959-124 e-mail: skupmet@gazet.pl


12

Wielkanoc 2012

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Pamiðtka Mõki Paýskiej

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Takiej juē nie ma

Ulicami Ostrowa Tysiące wiernych podąĪaáy za krzyĪem niesionym ulicami Ostrowa. W ten sposób w miniony piątek wspominano tajemnicĊ MĊki PaĔskiej. Spod ostrowskiej konkatedry, przez Rynek, przy koĞciele pw. NajĞwiĊtszej Marii Panny do koĞcioáa pw. Ğw. Antoniego. Tradycyjnie juĪ w asyĞcie straĪaków Ochotniczych StraĪy PoĪarnych. Wierni ostrowskich parai przenieĞli drewniany krzyĪ jako pamiątkĊ niezwykáych wydarzeĔ, jakie miaáy miejsce ponad 2 tysiące lat temu. Nim krzyĪ niesiony od stacji do stacji na ramionach róĪnych grup wiernych wyruszyá w drogĊ krzyĪową, do uczestników naboĪeĔstwa zwróciá siĊ proboszcz parai konkatedralnej ks. Tomasz Ilski przypominając, Īe pol-

Nasz Rynek

Wielkanoc, najstarsze i najwiĊksze spoĞród chrzeĞcijaĔskich Ğwiąt, obchodzone jest w pierwszą niedzielĊ po pierwszej wiosennej peáni ksiĊĪyca na pamiątkĊ MĊki, ĝmierci, ale przede wszystkim Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

ska toĪsamoĞü oparta jest na krzyĪu, co powinno zupeánie táumaczyü jego obecnoĞü w Īyciu spoáecznym. - Jezus chce, by nasze Īycie spoáeczne oparte byáo na krzyĪu - mówiá ks. Ilski podkreĞlając, Īe pokusa odrzucenia krzyĪa nie jest dziĞ niczym niezwykáym. - Bez krzyĪa czáowiek traci wielką wartoĞü. Bez krzyĪa nie ma wolnoĞci. Jako pierwszy brzemiĊ krzyĪa na swoje barki wziĊli przedstawiciele ostrowskiego duchowieĔstwa. PóĨniej przejmowaáy go kolejne grupy wiernych, którzy czĊsto na drogĊ krzyĪową przybyli z lampionami. ALI

„Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykáad dan jest, IĪ mamy zmartwychpowstaü, Z Panem Bogiem królowaü. Alleluja!” (staropolska pieĞni wielkanocna z XVI-XVII w.)

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Z tym tryumfalnym ĝwiĊtem ĩycia i Wiosennej Odnowy związanych jest do dziĞ szereg tradycji wywodzących siĊ z kultury ludowej. Przyzwyczajeni do pisanek, ĞwiĊconki i Ğmigusa-dyngusa, nie zdajemy sobie jednak czĊsto sprawy, Īe te zwyczaje to zaledwie czĊĞü spoĞród wielkanocnych obrzĊdów, praktykowanych w okresie wielkanocnym przez naszych przodków. W przeszáoĞci istniaáo bowiem znacznie wiĊcej tradycji ludowych związanych z tym ĞwiĊtem, czĊsto zróĪnicowanych w zaleĪnoĞci od regionu, z których wiĊkszoĞü ulegáa zarzuceniu i zapomnieniu, niewielka zaĞ czĊĞü kultywowana jest obecnie jedynie w nielicznych oĞrodkach wiejskich, wymierając stopniowo, wraz z upáywem czasu, zwáaszcza w ostatnich dziesiĊcioleciach. Wiedza o tym niematerialnym dziedzictwie Īyje wiĊc w pamiĊci coraz mniejszej liczby przedstawicieli najstarszego pokolenia. Oby nie odeszáa wraz z nim… Do dziĞ pamiĊtam opowieĞci mojej Babci, Józefy Kowalczyk (1923-2008), pochodzącej z podostrowskich Gaáązek Wielkich, która wspominaáa czĊsto o poáykaniu w jej rodzinnej wsi wierzbowych bazi (zwanych teĪ „kotkami”). Jak ustalili etnografowie, równieĪ w podkaliskim Dobrzecu kaĪdy poáykaá tyle baziek, ile zjadá jajek – „Īeby gardáo nie bolaáo”. Innym, nieczĊsto praktykowanym juĪ obecnie zwyczajem, znanym przed laty przez mieszkaĔców Gaáązek Wielkich, byáa zabawa przy wielkanocnym stole, polegająca na uderzaniu o siebie dwiema pisankami (gotowanymi na twardo). ZwyciĊĪaá posiadacz tego jajka, którego skorupka nie zostaáa stáuczona. Opis najstarszych (pochodzących przynajmniej z poáowy XIX wieku) wielkanocnych zwyczajów w naszym regionie, znamy dziĊki badaniom etnografa Oskara Kolberga (1814-1890). W dziele „Lud. Jego zwyczaje, sposób Īycia, mowa, podania, przysáowia, obrzĊdy, gusáa, zabawy, pieĞni, muzyka i taĔce” opisaá on obrzĊdy z okolic Sulmierzyc oraz Sieroszewic. A byáy one nastĊpujące (zachowano oryginalną pisowniĊ): SULMIERZYCE „W samą Wielkanoc po resurrekcyi, wsiada na wóz, o

ile kto moĪe, i pĊdzi co Īywo do domu z ĞwiĊconém, a kto pierwéj stanie na miejscu, ten téĪ ma pierwej ukoĔczyü swe Īniwo. Po poáudniu w NiedzielĊ, chodzą maáe cháopaki po domach, prosząc o udzielenie im ĞwiĊconégo temi sáowy: Pan Jezus jedzie, pochowaá Ğledzie; miąsko nastanie, báogosáaw Panie! Jajko malowane, prosiĊ nadziewane, kieábaska bĊdzie, tutaj, jak wszĊdzie. Kto zaĞ nie ma woli lub moĪnóĞci udzieliü im tego ostatniego przysmaku, dając inne wiktuaáy, ten odpowiada: Kieábaska bĊdzie, na puáce w rzĊdzie, potem w kapuĞcie, IdĨ, drapichruĞcie! Nazajutrz, t. j. w Poniedziaáek, krzyki nadzwyczajne sáyszeü siĊ dają od Ğwitu aĪ do póĨnéj nocy; wszyscy bowiem parobcy zebrawszy siĊ w kupĊ, wchodzą do domów i wywáóczą kobiety (a osobliwie dziewki) z áóĪek, oblewając je wodą bez miáosierdzia, albo téĪ prowadzą do najbliĪszych studzien lub wód, a tam albo je zanurzają, albo üwierciami (konwiami) leją im wodĊ na gáowĊ. Poczém idą na wieczór do tych samych dziewcząt, które rano zlali, domagając siĊ za swą wcale niepotrzebną robotĊ nagrody w ĞwiĊconém i woáając: dyngus! dyngus!” SIEROSZEWICE „W Poniedziaáek wielkanocny, oblewanie biednych dziewcząt przez parobków z taką dokonywane jest passya, Īe niema Ğrodka powstrzymania ich od téj prawdziwie szalonéj i niebezpiecznej igraszki, lubo záagodziü ją nieco moĪna proĞbą, dniem wprzódy z ojcowskiem powiedzianą napomnieniem. Powróciwszy z koĞcioáa, chodzą po wsi po dyngusie. Mają krzyĪ (na áokieü lub dwa wysoki), a na nim rozpiĊtą jest chustka czerwona, wyobraĪająca chorągiewkĊ. Najstarszy z cháopaków niesie to godáo i Ğpiewa, drudzy mu wtórują, a gracz przygrywa. 1. PrzyĞliĞmy tu po dyngusie, zaĞpiewamy o Jezusie. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek cierpiaá za nas Pan Bóg smutek. PanBógsmutek,PanBógrany, za nas -ci to chrzeĞcijany. 2. A Īydowie, jak katowie, urągali Boskiéj gáowie. I Jezusa umĊczyli, umĊczyli, na krzyĪ wbili. 3. Krew najĞwiĊtszą wyto czyli; A anieli przybieĪeli,

Krew najĞwiĊtszą pozbierali do raju ją odesáali. 4. A pójdziemy do koĞcioáa, bo tam bĊdzie Boska chwaáa; a z koĞcioáa do oracza, da nam chleba i koáacza. 5. Od oracza do kaĪdego, Nie mijamy ubogiego. Bo ubogi co ma, to da, a bogaty, - czerwon(y) záoty. 6. A pójdĨma tŏĪ do tŏj pani, da óna nam konew piwa; konew piwa, konew wina, co siĊ bracie ocháodzima. 7. A my dzisiaj rano wstali, zimną rosĊ otrząsali. Panny siĊ nam dziwowaáy, po kopie nam jaj dawaáy. 8.My nie chcemy (tyle), aby dziesiĊü, bĊdzie tego na noc dosyü. a nie dawajcie na dwóch jednego, bobyĞmy siĊ bili koáo niego, szabelkami, berdysami; NajĞwiĊtsza Panienko, bądĨĪe z nami! Niech bĊdzie pochwalony Jezus Chr.! A gdy odchodzą, dodają: Bóg wam zapáaü, za te dary, coĞcie nam tu darowali. ĩebyĞcie paĔstwo rocku docekali, po talarku nam dawali.” Po lekturze powyĪszych opisów áatwo zauwaĪyü, Īe ogromnie waĪne miejsce wĞród dawnych zwyczajów zajmowaá Ğmigus-dyngus, równieĪ i wspóáczeĞnie cieszący siĊ znaczną popularnoĞcią. W latach 60. XX wieku mieszkaniec podkaliskiego Dobrzeca, przeszáo 80-letni Ignacy BiĔczyk, opowiadaá, Īe dziewczyna, której by nikt nie polaá w dyngus, przeĪywaáa wielki wstyd, i odwrotnie: im wiĊcej wody wylewa siĊ na daną pannĊ, tym wiĊkszy to dla niej honor i powód do zadowolenia.

Lany Poniedziaáek sprzed dziesiĊcioleci ociekaá wiĊc wprost wodą. Oprócz oblewania wiadrami, máode dziewczyny wciągane byáy bowiem nawet do stawów (sytuacje takie miaáy miejsce np. w Gaáązkach Maáych). Zdarzaáy siĊ jednak równieĪ sytuacje zaskakujące samych oblewających. W rodzinnej tradycji zachowaáa siĊ anegdota dotycząca mojego pradziadka Ignacego Kowalczyka (1897-1978) mieszkającego w Gaáązkach Maáych. Gdy w okresie miĊdzywojennym w Lany Poniedziaáek zauwaĪyá on, Īe do domu jego sąsiadek dobijają siĊ máodzi mĊĪczyĨni z zamiarem oblania mieszkających tam kobiet, zakradá siĊ niepostrzeĪenie od tyáu i chlusnąá na nich wodą z wiader, które sami przygotowali! Z kolei pochodzący ze Skalmierzyc Józef Pawlak (18941976) w Wielkanoc 1920 roku (przypadającą wówczas 5 kwietnia) sáuĪyá w Wojsku Polskim stacjonującym na Ukrainie. W Lany Poniedziaáek zaskoczyá wówczas ukraiĔską rodzinĊ, w domu której kwaterowaá, wylewając na nich (podczas ich snu!) póá wiadra wody. Okazaáo siĊ, Īe mieszkaĔcy regionu, gdzie przybywaá Józef Pawlak, nie znali zwyczaju oblewania siĊ wodą w II ĝwiĊto Wielkanocne… Przedstawione powyĪej okruchy dawnych tradycji ludowych, istniejących w naszym regionie, ukazują bogactwo wielkanocnych zwyczajów w Poáudniowej Wielkopolsce – Ğwiat, który odszedá juĪ bezpowrotnie. I choü nie da siĊ go wskrzesiü, warto choü pamiĊtaü, jak wyglądaáy ĝwiĊta Wielkiej Nocy naszych przodków... dla „Naszego Rynku” Maciej KOWALCZYK


Nasz Rynek

Wielkanoc 2012

Wesoãych Ćwiðt! W rodzinnym gronie kolo ro- we jajZap ewn e máo dzie Ī - W drugi dzieĔ Ğwiąt Konopka.

Kalisza Jacek Konopka - wiceprezydent iców. Zawsze któreĞ ze Ğwiąt spĊdza- Na ĝwiĊta jedziemy do moich rodz opka. my poza Kaliszem - mówi Jacek Kon cne, o co zadba, pilnująca starych rekano wiel e dani Ğnia ne ycyj trad BĊdzie ie zagoĞci biaáa kieábasa, Īurek i oczywiĞc guá, mama wiceprezydenta. Na stole ci. dzie ają zadb nki pisa O a. babk cna ka. A ze sáodkoĞci mazurek i wielkano ocny Poniedziaáek. sprawi starszym dyngusa, w Wielkan k ziankĊ - wyraĪa przekonanie Jace na pewno sprawią nam niespod

Pierwszy raz poza domem Sylwia Nowicka - prezes Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa ĝwiĊta Wielkanocne - duĪo bardziej mocne religijnie - takĪe w mojej rodzinie, sprowadzają siĊ do atrakcyjnej celebry. Są one po prostu atrakcyjniejsze dla dzieci: malowanie jajek (dla caáej armii) przez trójkĊ naszych dzieci, dodam - niezwykle uzdolnionych plastycznie - to frajda. Przystrajanie koszyczka - tak by znalazáo siĊ miejsca i na jajka, szynkĊ, ale najwiĊkszego czekoladowego zająca - to takĪe wyzwanie. Franek szuka zajączka w przedszkolu juĪ w poáowie Wielkiego Tygodnia, potem kolejne szukanie zajączka w ogrodzie dziadków, ĞwiĊconka, msze ĞwiĊte, BoĪe Rany, Lany Poniedziaáek - to obowiązkowa tradycja. Jest to jednak wspaniaáy czas, który staramy siĊ spĊdziü w gronie rodziny - bliĪszej i dalszej. W tym roku po raz pierwszy ĞwiĊta spĊdzimy poza domem - weĨmiemy udziaá w uroczystoĞciach, w miejscach związanych z Jezusem - w Betlejem i Jerozolimie.

www.naszrynek.pl

Tysiðce baranków Jak co roku tysiące wielkanocnych baranków opuĞci PracowniĊ GarmaĪeryjną „Jubilatka” ostrowskiego PSS „Spoáem” i powĊdruje do sklepów caáej poáudniowo-zachodniej Polski. - Pomysá wykonywania baranków zrodziá siĊ juĪ ponad 20 lat - mówi kierownik pracowni i jednoczeĞnie szef sklepu nr 6 sieci „Grosik” Tadeusz Dobras. - Takie baranki robiáo siĊ u nas w domu. Dlatego wydawaáo mi siĊ, Īe w okresie przedĞwiątecznym bĊdzie zainteresowanie tego typu ofertą. I Tadeusz Dobras siĊ nie myliá. Jak wspomina szefowa kuchni Jolanta Szulc, w pierwszym roku przygotowano 500 baranków. DziĞ „Spoáem” bez trudu znajduje odbiorców kilkunastu tysiĊcy sztuk, które traają do kilku sieci handlowych Wielkopolski i Dolnego ĝląska. Baranki rodem z Os-

Benedykt Owczarek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego. - ĝwiĊta wielkanocne spĊdzĊ w rodzinnym gronie, z Īoną, córką, ziĊciem i wnuczkami - mówi Benedykt Owczarek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego. BĊdzie tradycyjne Ğniadanie z jajkami, kieábasą, Īurkiem. O pisanki zadbają wnuczki. - Obiecaáy, Īe tym razem wykaĪą swój talent – potwierdza wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego. ĝwiĊta rodzina spĊdzi w domu. Jedyne zaplanowane wyjĞcia, to te do koĞcioáa, na uroczystoĞci religijne. - W takiej tradycji jestem wychowany - mówi Benedykt Owczarek. - Urodziáem siĊ w Wielkanoc o 6.00 rano i to rozpoczĊcie Īycia nakazuje mi braü co roku udziaá w Rezurekcji .

Wspomina dawne dyngusy Renata Michaáowska-Michalak- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego - Spotykamy siĊ caáa rodziną, moja siostra, mój brat u moich rodziców - mówi Renata Michaáowska-Michalak. - ĝniadanie wielkanocne, to spotka, odnie u moich rodziców, natomiast w drugi dzieĔ, jak bĊdzie áadna pogoda ym. wiedzamy siostrĊ i brata, czyli caáe ĞwiĊta spĊdzamy w gronie rodzinn ci. sáodkoĞ i szynka , kieábasa biaáa jajka, e zdobion siĊ Na stole pojawią Renata - Wielkanoc nie moĪe siĊ obyü bez tradycyjnego mazurka – zapewnia Michaáowska-Michalak. w tym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wspomina teĪ dawne dyngusy. MoĪe dzieci. sprawią roku taki sam starszym

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Wychowany w tradycji

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

z

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Dyngus dla Daugavpils

Artur BieliĔski - peániący obo wiązki prezesa ĩuĪlowego Klubu Sportowego Ostrovia Ostrów W przeciwieĔstwie do innych przepyta nych przez nas osób okres przedĞwiątec i same ĞwiĊta Wielkanocne spĊdzi bard zny jak zo pracowicie. Ostrowski klub bowiem Poniedziaáek zainauguruje sezon 2012 w Lany . Pracy w klubie przed pierwszym poje dynkiem na Stadionie Miejskim w najbliĪszych dniach mu nie bĊdzie brakowaáo. - Pierwszy dzieĔ bĊdzie staraá siĊ poĞw iĊciü rodzinie. Natomiast poniedziaáek szybkim Ğniadaniu spĊdzĊ na stad po ionie na ostatnich przygotowaniach do meczu. Bardzo zaleĪy nam na udanej inau guracji i Īeby zakoĔczyáa siĊ zwy ciĊstwem ostrowskiej druĪyny - mówi stern ik klubu. ZapytaliĞmy go jakie ma wspomnienia máodzieĔczych lat z Lanego Poniedz iaáku. - Na osiedlu na którym siĊ wychow aáem zawsze ten zwyczaj co roku byá podtrzymywany. Teraz chciaábym aby w cudz ysáowiu zlany zostaá Lokomotiv Dau gavpils na ĪuĪlowym torze - powiedziaá Artu r BieliĔski.

13

TRADYCJA OSTROWSKIEGO SPOâEM

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

trowa kupiü bĊdzie moĪna przedĞwiĊtami we Wrocáawiu, w Poznaniu i oczywiĞcie w Ostrowie, ale takĪe w Sycowie, MiĊdzyborzu czy Jarocinie. Do Ostrowa docierają sygnaáy, Īe poprzez sieü hurtowni, baranki docieraáy na wielkanocne stoáy nawet w Irlandii! Realizacja tak duĪego przedsiĊwziĊcia nie jest prosta. Dlatego spóádzielnia korzysta z masáa najwyĪszej jakoĞci o dáugim terminie waĪnoĞci, dziĊki czemu przygotowania zamówieĔ mogáy rozpocząü siĊ juĪ kilkanaĞcie dni temu. Pracownikom „Spoáem” pomagają uczniowie-praktykanci z zespoáów szkóá usáugowych i ekonomicznych. MAK


14

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

W czasie pracy nad projektami, konsultujemy się z Państwem by projekt był naszym wspólnym dziełem.. Imeji dokłada wszelkich starań by nasi klienci mogli być zadowoleni. Pragniemy dostarczyć Ci wszystko co jest estetyczne, spójne i czytelne.

kreacja

design

pasja

791 900 763 509 952 740

Sprzedam PilarkĊ Tarczową Formatową

HOLZHER SUPERPRECISE 6680 DáugoĞü ciĊcia: 3200 mm WysokoĞü ciĊcia: 80 mm DokáadnĞü ciĊcia: 0,2 mm

Kontakt: 608-586-240 e-mail: antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Nasz Rynek

Wielkanoc

www.naszrynek.pl

15


16

www.naszrynek.pl

Wielkanoc

XIII TARGI ROLNO - OGRODNICZE Przygodzice 22 kwietnia 2012 NIEDZIELA godzina

10-17

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Z okazji zbliĔajñcych siö ćwiñt Wielkiej Nocy Ĕyczymy Paþstwu wszelkiej pomyĈlnoĈci. Niech wielkanocnemu Ĉwiötowaniu towarzyszñ chwile wytchnienia, refleksji i odpoczynku od codziennego zgieäku, przepeänione radoĈciñ, nadziejñ i optymizmem.

TERENY WYSTAWOWE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CKU W PRZYGODZICACH

PROGRAM TARGÓW đ KIERMASZ: KWIATÓW, DRZEW, KRZEWÓW đ WYSTAWA - MASZYN - SPRZĘTU - ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ đ POKAZ PRACY MASZYN đ POKAZ ZAPRZĘGÓW KONNYCH đ KONKURS NA: - NAJLEPSZE STOISKO TARGÓW - NAJLEPSZY PRODUKT đ ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH

Z RAS P A Z

AMY

O R G A N I Z A T O R ZY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach tel. 62 733-61-31 e-mail: zspcku@poczta.onet.pl www.zspprzygodzice.com www.rozwojedukacji.aq.pl

"OES[FK

+Ó[FG "OEǻFMJLB 8BMEFNBS 1JPUS ,S[ZT[UPG (S[ZC 3BDLJ .PǻEǻBOPXTLB 1BXMBL 8BMLPXTLJ (SBCPXTLJ

Wielkanoc 2012


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Wielkanoc

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

17

-

Wynajmiemy powierzchnie handlowe w sklepie przy ul. Waryęskiego


18

www.naszrynek.pl

Wielkanoc

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Nasz Rynek

Wielkanoc

www.naszrynek.pl

19


20

www.naszrynek.pl

Wielkanoc

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dziaáając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomoĞci, Īe na tablicy ogáoszeĔ w siedzibie UrzĊdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei PowstaĔców Wielkopolskich nr 18 oraz na stronie internetowej: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

w dniach:

od 28.03.2012r. do 18.04.2012r. 1) wywieszono WYKAZ dot. przeznaczenia do sprzedaĪy nieruchomoĞci gruntowej poáoĪonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej ( dz. 215 obrĊb 0094 sprzedaĪ w trybie I pisemnego przetargu nieograniczonego), 2) wywieszono WYKAZ dot. przeznaczenia do sprzedaĪy nieruchomoĞci gruntowej poáoĪonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy DembiĔskiego ( dz. 52 obrĊb 0042 sprzedaĪ w trybie I pisemnego przetargu nieograniczonego).

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025

Salon Play „Galeria TĊcza” ul. 3 Maja 1 - 62-800 Kalisz tel. 790005482

Salon Play „Galeria TĊcza” ul. 3 Maja 1 - 62-800 Kalisz tel. 790005482


22

www.naszrynek.pl

Wielkanoc

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Apteka „Melisa” Kaliska 10 Godziesze; Apteka im. A.Schweitzera Plac ĝw. Józefa 1 Kalisz; Apteka Ocyna Sanitatis Babina 14 Kalisz; HONORATA Sklep SpoĪywczy StawiszyĔska 111 Kalisz; Herbapolis sklep zielarsko-medyczny GórnoĞląska 56 Kalisz; Apteka Kwiatowa Kwiatowa 1 Kalisz; Apteka Verbena TatrzaĔska 29 Kalisz; Apteka Aura Gáówny Rynek 16 Kalisz; Apteka Verbena 1 Graniczna 2a Kalisz; Apteka Wodnik bis àódzka 32 Kalisz; Apteka Ofcyna Sanitatis 2000 Legionów 33 Kalisz; Apteka Rogatka ĝródmiejska 30 Kalisz; Apteka Arnika Wojska Polskiego 32 Kalisz; Apteka Na dobre i na záe Serbinowska 1a Kalisz; Apteka Remedium Kanonicka 6 Kalisz; Sklep Zielarsko - Medyczny „Twoje Zdrowie” Máynarska 69 Kalisz; Apteka Lipowa Lipowa 29 Kalisz; Apteka CzĊstochowska 133 Kalisz; Galeria Zdrowia PoznaĔska 37/1 Kalisz; Punkt Apteczny ALOES PoznaĔska 6 KoĞcielna WieĞ; pteka VITA Konopnickiej 2b Ostrów Wlkp.; Apteka Rodzinna Cháapowskiego 81 Ostrów Wlkp.; Herbapolis sklep zielarsko - medyczny KoĞcielna 14 Ostrów Wlkp.; Apteka Medicamen Plac WolnoĞci Stawiszyn; Sklep zielarsko - medyczny Al. Sáowackiego 17 Ostrów Wlkp.; Apteka Vademecum ul. Podkocka 15a Nowe Skalmierzyce; Siáownia DIVISION Polna 21 Kalisz


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

sport

Nasz Rynek

Wiadomoœci sportowe ĒUĒEL Inauguracja juē w Lany Poniedziaãek

Ēuēlowcyzaprezentowani Na spotkaniu w sali Ostrowskiego Centrum Kultury pojawili siĊ niemal wszyscy zawodnicy ostrowskiej druĪyny. Jednym z nieobecnych byá pierwszy pechowiec tegorocznego sezonu, Marcin Nowak. 17-latek na piątkowym treningu po upadku doznaá pĊkniĊcia obojczyka. - Marcina czeka kilkutygodniowa przerwa w startach. Rozglądamy siĊ za pozyskaniem juniora, który w tym czasie moĪe zasiliü nasze barwy i staü go bĊdzie na zdobywanie punktów - powiedziaá Michaá Widera, trener ĩKS Ostrovia. Trwająca kilkadziesiąt minut prezentacja rozpoczĊáa siĊ od wystąpienia prezydenta Ostrowa, Jarosáawa Urbaniaka, który zostaá wygwizdany przez grupkĊ kibiców. Ci mieli pretensje do wáodarza miasta, Īe nie lubi czarnego sportu i dlatego nie zwiĊkszyá Ğrodków finansowych przekazywanych co roku na ĪuĪel. - Widaü, Īe na sali pojawili

Fot.: DAWID BILSKI

Kibice ĪuĪlowi odliczają juĪ godziny do rozpoczĊcia sezonu 2012. Beniaminek I ligi, ĩKS Ostrovia Ostrów, zostaá zaprezentowany swoim fanom w minioną sobotĊ.

Co zawojuje ostrowski zespóá na torach I ligi?

siĊ przeciwnicy ostrowskiego ĪuĪla. MoĪna to wywnioskowaü po gwizdach na najwiĊkszego sponsora ostrowskiego ĪuĪla - mówiá Jarosáaw Urbaniak. - W takiej atmosferze mogĊ powiedzieü tylko jedno - po mnie spáywa to jak woda po kaczce. Byáem za ostrowskim ĪuĪlem wtedy, kiedy byá w trudnych chwilach, kiedy nikt nie chciaá porĊczyü za powstaáy nowy

klub i jego dziaáaczy. Wtedy, kiedy nie chciano sáyszeü o Ostrowie w Warszawie. BĊdĊ nadal przy ĪuĪlu, niezaleĪnie od tego, jak silne bĊdą gwizdy - dodaá prezydent. Za zachowanie grupki „kibiców” szybko przeprosiá Zarząd ĩKS Ostrovia, wydając stosowne oĞwiadczenie. - Czáonkowie Zarządu ĩuĪlowego Klubu Sportowego Ostrovia wyraĪają ubole-

wanie wobec zachowania czĊĞci kibiców bĊdących na prezentacji druĪyny, w stosunku do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pana Jarosáawa Urbaniaka. Zarząd jednoczeĞnie dziĊkuje Panu Prezydentowi za przybycie na prezentacjĊ i dotychczasową pomoc wobec ĩuĪlowego Klubu Sportowego Ostrovia. Przechodząc juĪ do spraw czysto sportowych, to w najbliĪszy, wielkanocny poniedziaáek, nastąpi inauguracja sezonu 2012. O godzinie 14.30 na Stadionie Miejskim ostrowska druĪyna podejmie wystĊpujący w naszym kraju áotewski Lokomotiv Daugavpils. W rozgrywkach I ligi wystąpią jeszcze druĪyny: GTĩ Grudziądz, Start Gniezno, Orzeá àódĨ i Lubelski WĊgiel KMĩ. Po rundzie zasadniczej 4 najlepsze ekipy awansują do fazy play off. Piąta druĪyna zakoĔczy sezon w lipcu, a ostatnią czekaáy bĊdą mecze baraĪowe. DAB

MOTOCROSS

LEKKA ATLETYKA

BADMINTON

PIâKA NOĒNA

Terminarz gotowy

Biegali naprzeãaj

Historyczny awans

Znani póãfinalićciOPP

12 rund przewidziano w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie w sezonu 2012. Jedna z nich, 24. czerwca zostanie zorganizowana przez Ostrowski Klub Motocrossowy. Zmagania zainaugurowane zostaną 3 maja we Wschowie a zakoĔczą siĊ 12 paĨdziernika w Nekli. DAB

W rozegranych Szczecinie Mistrzostwach Polski Juniorów Máodszych w Biegach Przeáajowych wystartowaáa dwójka zawodników KS Stal Ostrów. Artur Sikora w biegu na 5000 m. uplasowaá siĊ na 20. pozycji, a Dorota Stasiak zajĊáa 26. miejsce w biegu na 2000 m. DAB

W Ostrowie rozegrany zostaáa turniej eliminacyjny Indywidualnych Mistrzostw Polski Máodzików. Awans do turnieju finaáowego, który odbĊdzie siĊ w maju w Kobylnicy wywalczyli Klaudia Grzesiak i Dawid Páokarz z Ostrowskiego Towarzystwa Badmintona Lotka. DAB

W üwieünaáach OkrĊgowego Pucharu Polski zanotowano nastĊpujące rezultaty: Wáókniarz 1925 Kalisz - Páomyk KoĨminiec 2:0, LKS Goáuchów - Ostrovia 0:0 (rz.k 4:3), KS Opatówek - Centra 0:0 (rz.k 4:5), Polonia KĊpno - Victoria Ostrzeszów 1:1 (rz.k.4:3). DAB

REKLAMA

REKLAMA

23

www.naszrynek.pl

PIâKA RôCZNA Rozgrywki mãodzieēowe

Podziaã punktów z MKS-em

Máodzi szczypiorniĞci UKS Nike Kalisz zakoĔczyli fazĊ naáową mistrzostw województwa Wielkopolskiego. W sobotĊ w hali przy ulicy Karpackiej podopieczni Mateusza RóĪaĔskiego zremisowali z MKSem PoznaĔ 28:28. Niemal przez caáe spotkanie wynik oscylowaá wokóá remisu. Do przerwy o jedną bramkĊ lepsi byli przyjezdni (11:12). W drugiej poáowie sytuacja siĊ nie zmieniáa, choü gospodarze w pewnym momencie grali nawet w przewadze dwóch zawodników. Brakowaáo im jednak skutecznoĞci. W koĔcówce MKS prowa-

dziá dwoma golami, ale determinacja miejscowych pozwoliáa im wywalczyü punkt po bramce w ostatniej sekundzie. O tym, czy kaliski zespóá wywalczy awans do üwierüfinaáu z pierwszego miejsca bądĨ weĨmie udziaá w baraĪach zadecyduje mecz pomiĊdzy Spartą Oborniki a Nielbą Wągrowiec. SK

PODSUMOWANIE UKS Nike Kalisz - MKS PoznaĔ 28:28 (11:12) MKS: Wawrzyniak - Przybylski 8, Frankowski 6, BeĔ 5, Krakus 4, Adamski 3, Kąkol 1, Wiszniewski 1, Zacher.

SIATKÓWKA Finaã Gimnazjady

Gimnazjum nr 9 mistrzem Wielkopolski Siatkarki z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu zwyciĊĪyáy w turnieju naáowym mistrzostw Wielkopolski szkóá gimnazjalnych. Zawody z udziaáem oĞmiu najlepszych zespoáów w województwie odbyáy siĊ w hali Kalisz Arena. W fazie grupowej podopieczne Daniela Przybylskiego pewnie ograáy druĪyny z Szamotuá i Poznania. W spotkaniu o pierwsze miejsce zmierzyáy siĊ z druĪyną ze Záotowa. Po pierwszym wygranym secie do 22, w drugim minimalnie lepsze byáy rywalki (23:25). W tie-breaku rezultat rozstrzygnąá siĊ na przewagi. WiĊcej zimnej krwi zachowaáy kaliszanki, które zwyciĊĪyáy 19:17 i tym samym zapewniáy sobie udziaá w finale Ogólnopolskiej Gimnazjady, który rozegrany zostanie

w Koáobrzegu. Warto dodaü, Īe to drugi triumf w mistrzostwach województwa uczennic z „Dziewi ątki”. Wcze Ğniej jako MUKS Amber Kalisz wygraáy w finale Mistrzostw Wielkopolski w kategorii máodziczek. Za niespeána dwa tygodnie wezmą one udziaá w turnieju üwierüfinaáowym Mistrzostw Polski w swojej kategorii. JuĪ teraz kaliszanki solidnie przygotowują siĊ do tej imprezy i zamierzają powalczyü o awans do najlepszej ósemki. SK


www.naszrynek.pl

PIâKA RôCZNA Ograli spadkowicza

Pewni ligowego bytu SzczypiorniĞci KPR Ostrovia Ostrów w przedostatniej kolejce I ligi zapewnili sobie utrzymanie bez koniecznoĞci rozgrywania spotkaĔ baraĪowych. Biaáo-czerwoni pokonali we wáasnej hali MTS Chrzanów 37:30. Rywal juĪ wczeĞniej pogodziá siĊ ze spadkiem i nie stawiá duĪego oporu ostrowianom. Emocje byáy tylko do 13. minuty, kiedy mieliĞmy remis 7:7. W kolejnych fragmentach meczu zespóá Ostrovii wypracowaá sobie bezpieczną przewagĊ. Ta w drugiej poáowie wynosiáa nawet 9 bramek. - WiedzieliĞmy przed spotkaniem, o jak waĪną stawkĊ gramy. PotrzebowaliĞmy trochĊ czasu, aby zespóá zacząá graü to, co potra. PokazaliĞmy to szczególnie w drugiej poáowie - powiedziaá Krzysztof Dutkiewicz, gracz Ostrovii. Biaáo-czerwoni ligowy byt zapewnili sobie takĪe dziĊki

korzystnym rezultatom w innych spotkaniach. Niespodzianek w 21. kolejce nie brakowaáo. W Radomiu przegraá dotychczasowy lider, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. - My nie oglądaliĞmy siĊ na innych i musieliĞmy wygraü swoje spotkanie. Jestem zadowolony z postawy swoich zawodników - powiedziaá Paweá Rusek, trener ostrowskiego zespoáu. Biaáo-czerwonym do rozegrania w tym sezonie pozostaá jeszcze tylko 1 mecz. TydzieĔ po ĝwiĊtach Wielkanocnych zagrają na wyjeĨdzie z ĝKPR ĝwidnica. Wiadomo juĪ, Īe rywal ostrowian nie poprawi swojej lokaty i zagra w meczach baraĪowych. DAB

PODSUMOWANIE KPR Ostrovia - MTS Chrzanów 37:30 (14:11) Ostrovia: Adamczyk, Bystram - P.Dutkiewicz 10, Krzywda 9, Jaszka 5, Nowakowski 4, Wojciechowski 3, Kierzek 2, Piosik 2, K.Dutkiewicz 2, Sobczak, ĝliwiĔski, Matiuk.

KOSZYKÓWKA Play off po ćwiõtach

Alstom lepszy od Stali Wyjazdową poraĪką z Alstomem Kraków koszykarze BM WĊgiel Stali zakoĔczyli sezon zasadniczy w II lidze. Gospodarze wĞród, których prym wiódá Michaá Szewczyk po 30 minutach wygrywali 67:45. Ostrowianie za odrabianie strat wziĊli siĊ w ostatniej kwarcie, ostatecznie przegrywając 87:80. BM WĊgiel Stal pierwszy etap rozgrywek ukoĔczyáa na drugiej pozycji w tabeli

grupy B. Teraz w rozgrywkach II ligi odbĊdzie siĊ rywalizacja w fazie play off z udziaáem najlepszej ósemki. Podopieczni Mikoáaja Czaji w I rundzie zmierzą siĊ z Alstomem, które zajĊáo 7. miejsce. Zmagania do 2 zwyciĊstw rozpoczną siĊ 11. kwietnia. DAB

PODSUMOWANIE AZS AGH Alstom Kraków - BM WĊgiel Stal 87:80 (29:25, 25:8, 13:12, 20:35) Stal: Kaáowski 20, DryjaĔski 17, Szawarski 16, K.Spaáa 8, Olejnik 6, Matczak 5, SieraĔski 4, Cielebąk 2, ZĊbski 2, REKLAMA

sport

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

PIâKA NOĒNA Wygrane Centry i Ostrovii 1909

KOSZYKÓWKA II LIGA MĉĩCZYZN Alba - Mickiewicz Alstom - BM WĊgiel Stal Doral Nysa - PogoĔ AZS Katowice - Jaworzno HK ĩory - WKK Wrocáaw MKS Skierniewice - Piotrcovia ĝląsk - GTK Gliwice

94:90 87:80 72:81 99:70 70:77 88:61 95:61

1. ĝląsk Wrocáaw 2. BM WĊgiel Stal 3. AZS Katowice 4. PogoĔ Prudnik 5. WKK Wrocáaw 6. Alstom Kraków 8. Alba Chorzów 8. GTK Gliwice 9. MKS Skierniewice 10. HK ĩory 11. Doral Nysa Káodzko 12. MCKiS Jaworzno 13. Mickiewicz Katowice 14. Piotrcovia Piotrków

26 49 26 45 26 45 26 43 26 42 26 40 26 40 26 39 26 38 26 35 26 34 26 34 26 34 26 29

PIàKA RĉCZNA I LIGA Zawadzkie - ĝwidnica KoĔskie - AZS B.P. Zawiercie - Gwardia Olimpia - Czuwaj AZS Radom - Piotrkowianin Ostrovia - MTS Chrzanów

31:23 40:28 19:38 25:29 37:35 37:30

1. Czuwaj PrzemyĞl 2. Piotrkowianin Piotrków 3. Gwardia Opole 4. KSSPR KoĔskie 5. Olimpia Piekary 6. Viret Zawiercie 7. Ostrovia Ostrów 8. ASPR Zawadzkie 9. AZS Radom 10. ĝKPR ĝwidnica 11. AZS Biaáa P. 12. MTS Chrzanów

21 35 21 34 21 33 21 31 21 19 21 18 21 17 21 17 21 17 21 14 21 9 21 8

II LIGA Sparta - Orlik PogoĔ - AZS Z.G. ĝląsk - TĊcza Polkowice - MKS PoznaĔ ĩagiew - ZagáĊbie II Olimp - Komprachcice MKS Kalisz - pauza

39:19 26:28 35:18 20:27 30:29 29:17

1. ĝląsk Wrocáaw 2. MKS PoznaĔ 3. MKS Kalisz 4. Olimp Grodków 5. Sparta Oborniki 6. ĩagiew DzierĪoniów 7. AZS Zielona Góra 8. OSiR Komprachcie 9. PogoĔ OleĞnica 10. UKS Polkowice 11. ZagáĊbie II Lubin 12. TĊcza KoĞcian 13. Orlik Brzeg

21 40 21 36 21 34 22 28 21 26 21 19 21 19 22 17 21 14 21 12 21 12 21 11 22 6

OSTROWSKA LIGA PIàKI NOĩNEJ AMATORSKIEJ II LIGA MDM Komputery - Záodzieje Z. 3:11 Black Horses - Kolejorz 1: 2 WĊĪowe ĩelkusie - Malfarb 4: 4 Football Hartwig - FC Strzelecka przeá.

Pãomyk zgaszony 20. kolejka w IV lidze grupy poáudniowej staáa pod znakiem meczu lidera tabeli, Ostrovii 1909 Ostrów, z zajmującym drugie miejsce zespoáem Páomyka KoĨminiec. To spotkanie mogáo podobaü siĊ kibicom zgromadzonym na Stadionie Miejskim. Pierwsi bramkĊ zdobyli gracze z KoĨminca, a konkretniej Daniel Kaczmarek, który dobiá strzaá swojego kolegi z zespoáu. W kolejnych fragmentach meczu stroną przewaĪającą byáa Ostrovia. Biaáo-czerwoni w pierwszej czĊĞci zmarnowali kilka dobrych okazji. Za odrabianie strat wziĊli siĊ po zmianie stron. W 56. minucie golkipera Páomyka uderzeniem gáową pokonaá Tomasz KempiĔski. Ten sam zawodnik 6 minut póĨniej zapewniá ostrowskiej druĪynie prowadzenie 2:1. Przy tym traeniu asystowaá Krzysztof GoĞciniak, który wyleczyá juĪ uraz kolana. KempiĔski miaá w ostatnim kwadrasie jeszcze dwie dogodne sytuacje na podwyĪszenie rezultatu, ale nie ulegá

Fot. : DAWID BILSKI

24

Mecz Ostrovii z Páomykiem oglądaáo ok. 800 widzów. on juĪ zmianie. - Byáo widaü na boisku, Īe byliĞmy stroną dominującą w tym meczu. Kibice mają byü prawo zadowoleni z dobrej gry i naszego zwyciĊstwa - powiedziaá Tomasz KempiĔski.

PODSUMOWANIE Ostrovia 1909 - Páomyk KoĨminiec 2:1 (0:1) Bramki: 0:1 Daniel Kaczmarek (15’), 1:1 Tomasz KempiĔski (56’), 2:1 Tomasz KempiĔski (65’) Centra Ostrów - Dąbroczanka PĊpowo 3:1 (2:1) Bramki: 0:1 Adrian Nawrot (26’), 1:1 Ryszard Tomczak (33’), 2:1 Ryszard Tomczak (42’), 3:1 Marcin Lis (50’)

Ostrovia 1909, wygrywając z Páomykiem, umocniáa siĊ na prowadzeniu w tabeli i ma nad swoim rywalem juĪ 5 punktów przewagi. W niedzielĊ początek meczu nie uáoĪyá siĊ takĪe dla Centry, która walczyáa z Dąbroczanką PĊpowo. GoĞcie objĊli prowadzenie po strzale z rzutu karnego w 26. minucie. Jeszcze przed przerwą dwie bramki dla Centry zdobyá Ryszard Tomczak. Na początku drugiej poáowy áadnym uderzeniem z okoáo 30 metra popisaá siĊ Marcin Lis i ostrowska druĪyna zwyciĊĪyáa ostatecznie 3:1. DAB

SIATKÓWKA Majð jeszcze szanse na awans

Po raz drugi 1:3 z Polonið 1:3 (21:25, 23:25, 25:20,18:25) przegraá Salos SL Ostrów z Polonią Jastrowie w rewanĪowym nale play off III ligi grupy B. Przegrany dwumecz oznacza dla ostrowian zakoĔczenie sezonu na drugiej pozycji w grupie B III ligi. Nie przekreĞla jeszcze szans na awans do grupy A. Czy pozwoli ono na awans dowiemy siĊ za 2 tygodnie, kiedy zespóá z Wielkopolski UKS Rataje PoznaĔ bĊdzie walczyü o awans do drugiej ligi w turnieju rozgrywanym w Miliczu. JeĞli ekipa ze stolicy województwa wywalczy

awans to zwolni siĊ jedno miejsce w grupie A III ligi dla Salosu. W przeciwnym wypadku ostrowski zespóá

rozegra baraĪ o awans z siódmą druĪyną grupy A, czyli z Czarni Ostrowite. DAB

PODSUMOWANIE Salos Ostrów - Polonia Jastrowie 1:3 (21:25, 23:25, 25:20,18:25) Salos: T.àyczywek(K), B.Kotrylewski (L), M.Gmurowski, S.MichaĞ, D.Telega, P.Jaworski, M.Wachowski, M.àyczywek, G.Wawrzyniak, G.Urban, M.Baáwas, M. Kowalczyk

REKLAMA

tel: 510 669 771


sport

Nasz Rynek

KULTURYSTYKA Kaliszanin najlepszym debiutantem

Zãoty kulturysta Dominiak wystartowaá w kategorii do 70 kilogramów, wygrywając ze sporą przewagĊ nad rywalami. Reprezentant Fitness Club Champion üwiczy kulturystykĊ od 15 lat, a do tych prestiĪowych zawodów przygotowywaá siĊ przez ostatnie 24 miesiące pod okiem Marka Ignasiaka. - DziĊkujĊ wszystkim osobom, które przyczyniáy siĊ w wiĊkszym lub mniejszym stopniu do mojego sukcesu, dla wyrozumiaáej Īony Kasi, kolegów z pracy, trenerów, kolegów z Championa, Marka Wolniaka oraz Krzysztofa Owczarka. Kulturystyka jest bardzo kosztownym sportem i kaĪde przygotowanie wiąĪe siĊ z ogromnym nakáadem nansowym. Nie ukrywam, Īe kolejne starty w zawodach bĊdą zaleĪeü m.in. od hoj-

Fot.: ARCHIWUM

Kaliszanin Seweryn Dominiak okazaá siĊ bezkonkurencyjny w zawodach w kulturystyce, które odbyáy siĊ 25 marca w Ostrowie Mazowieckiej. Rywalizacja toczyáa siĊ o tytuá najlepszego debiutanta.

noĞci sponsorów - przyznaá Seweryn Dominiak. Najlepszy debiutant ma juĪ w planach kolejne wystĊpy. NajbliĪszy na przyszáorocznych Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach ĝwiata

w federacji NAC, w której trenerem kadry narodowej jest Piotr Gáuchowski - wielokrotny mistrz Polski , mistrz Ğwiata i Europy, równieĪ kaliszanin, mieszkający obecnie w Warszawie. SK

PIâKA NOĒNA Z Olimpið bez problemów

Piõç bramek KKS Trzynaste zwyciĊstwo w obecnym sezonie kaliskiej klasy okrĊgowej zanotowali piákarze KKS Wáókniarz 1925 Kalisz. W niedzielĊ bez najmniejszych problemów ograli u siebie OlimpiĊ Brzeziny 5:0, umacniając siĊ na drugiej lokacie w ligowej tabeli. Zespóá z Brzezin, prowadzony przez kaliszanina Zbigniewa Ciamciaka, stawiaá skuteczny opór tylko do 19. min. Wówczas po dograniu z rzutu wolnego Jacek RosadziĔski zgraá piákĊ gáową do Arkadiusza Maciejewskiego, który z najbliĪszej odlegáoĞci otworzyá wynik meczu. Kolejne bramki padáy po przerwie. W 64. min do linii koĔcowej zbiegá Igor Witczak, po czym wycofaá do Stanisáawa WalczyĔskiego, który zwiódá dwóch obroĔców i precyzyjnym strzaáem pokonaá Jakuba Góreckiego. 120 sekund póĨniej áadna dwójkowa akcja Mikoáaja REKLAMA

PIâKA NOĒNA Druga wygrana z rzõdu

PIàKA NOĩNA II LIGA GKS Tychy - ZagáĊbie Czarni - MiedĨ Bytovia - Jarota Górnik - Chojniczanka Raków - Nielba Chrobry - Baátyk Calisia - MKS Kluczbork Row Rybnik - Tur Turek Elaa ToruĔ - Ruch

0:0 0:1 1:1 0:0 0:4 1:1 1:0 2:1 2:1

1. GKS Tychy 2. MiedĪ Legnica 3. Chrobry Gáogów 4. Chojniczanka 5. Ruch Zdzieszowice 6. Bytovia Bytów 7. Elana ToruĔ 8. MKS Kluczbork 9. Jarota Jarocin 10. Górnik Waábrzych 11. Raków CzĊstochowa 12. Czarni ĩagaĔ 13. Calisia Kalisz

23 43 33:13 23 41 38:15 23 41 30:25 23 40 43:29 23 38 27:25 23 36 31:30 23 33 31:30 23 32 31:22 23 32 27:25 23 30 24:21 23 27 26:40 23 26 21:38 23 26 33:39

IV LIGA

Seweryn Dominiak (w Ğrodku) na podium mistrzostw debiutantów

Soátysiaka z Witczakiem zakoĔczyáa siĊ trafieniem tego pierwszego. Na 4:0 podwyĪszyá rezerwowy Kamil Urbaniak, który w 74. min sfinalizowaá podanie Maciejewskiego. Rezultat ustaliá w ostatniej minucie Witczak, po asyĞcie Urbaniaka. Strzaá z kilku metrów kaliskiego napastnika pewnie nie wylądowaáby w siatce, gdyby nie jeden z obroĔców Olimpii, od którego odbiáa

siĊ futbolówka. Wszystkie zespoáy ze Ğcisáej czoáówki rozgrywek wygraáy w niedzielĊ swoje spotkanie, toteĪ sytuacja w górnej czĊĞci tabeli nie ulegáa zmianie. KKS nadal jest drugi i traci do pierwszego KS Opatówek trzy punkty. W najbliĪszą sobotĊ podopieczni Mariusza Kaczmarka podejmowaü bĊdą na stadionie przy Wale Matejki ekipĊ Czarnych Dobrzyca. SK

PODSUMOWANIE KKS Wáókniarz 1925 Kalisz - Olimpia Brzeziny 5:0 (1:0) Bramki: 1:0 Arkadiusz Maciejewski (19’), 2:0 Stanisáaw WalczyĔski (64’), 3:0 Mikoáaj Soátysiak (66’), 4:0 Kamil Urbaniak (74’), 5:0 Igor Witczak (90’) REKLAMA

ĝlesin - Victoria W. SKP Sáupca - Stal Ostrovia - Páomyk Sparta - Biaáy Orzeá Obra - Grom Goáuchów - Victoria O. Centra - Dąbroczanka Kasztelania - Korona 1. Ostrovia Ostrów 2. Páomyk KoĨminiec 3. Centra Ostrów 4. Obra KoĞcian 5. Victoria Ostrz. 6. SKP Sáupca 7. Grom Wolsztyn 8. Victoria Wrz. 9. Sparta Konin 10. Korona Piaski 11. Dąbroczanka PĊpowo 12. Kasztelania Brudzew 13. Biaáy Orzeá KoĨmin 16. LKS ĝlesin 14. LKS Goáuchów 15. Stal Pleszew

3:1 2:1 2:1 1:4 2:0 4:1 3:1 4:3 20 48 53:16 20 43 58:21 20 41 48:22 20 38 33:18 20 35 35:31 20 33 31:30 20 32 35:21 20 26 33:42 20 25 25:29 20 21 28:36 20 18 23:38 20 21 23:38 20 19 33:48 20 16 28:51 20 16 23:34 20 13 13:38

KALISKA KLASA OKRĉGOWA Iskra Prosna - PáomieĔ Barycz J.P. - Jankowy CKS Zduny - Astra Czarnylas - Orzeá Polonia - Zefka KKS Kalisz - Olimpia Czarni - KS Opatówek GKS J. - PogoĔ N.S 1. KS Opatówek 2. KKS Kalisz 3. Orzeá MroczeĔ 4. Polonia KĊpno 5. Iskra Prosna 6. Astra Krotoszyn 7. Barycz Janków P. 8. PáomieĔ Opatów 9. GKS Jaraczewo 10. Czarni Dobrzyca 11. PogoĔ Nowe S. 12. LKS Czarnylas 13. CKS Zduny

25

www.naszrynek.pl

3:2 5:0 0:3 0:4 3:2 5:0 0:3 (w) 0:3 20 48 44:10 20 45 51:10 20 43 48:21 20 42 56:19 20 41 53:29 20 37 43:18 20 32 35:23 20 27 37:38 20 25 29:32 20 25 25:41 20 25 31:38 20 22 21:40 20 18 25:54

Przeãamanie Odunki Drugie z rzĊdu zwyciĊstwo na drugoligowych boiskach wywalczyli piákarze KP Calisia Kalisz. W sobotĊ na boisku przy Wale Matejki podopieczni Grzegorza Dziubka ograli po wyrównanym meczu MKS Kluczbork 1:0.

Fot.: ARCHIWUM

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

BramkĊ na wagĊ trzech punktów zdobyá Samuelson Odunka. Gospodarze szybko rozstrzygnĊli losy tej rywalizacji, bo jedyny gol padá juĪ w 5. min. Patryk Klok skupiá na sobie uwagĊ czterech graczy MKS-u, po czym zagraá do Mateusza Roszaka. Kaliski pomocnik uruchomiá prostopadáym podaniem Samuelsona OdunkĊ, który strzaáem w dáugi róg ulokowaá futbolówkĊ w siatce. Niespeána dwie minuty póĨniej mógá byü remis, ale Damian Primel poradziá sobie ze strzaáem Piotra Burskiego. W 37. min stuprocentową okazjĊ zmarnowaá z kolei BáaĪej Ciesielski. Po báĊdzie defensywy z Kluczborka skrzydáowy Calisii stanąá oko w oko z Mateuszem Abramowiczem, jednak traá w nogi wychodzącego z bramki golkipera. W drugiej poáowie gra toczyáa siĊ gáównie w Ğrodku pola, a najwiĊcej emocji byáo w ostatnim kwadransie. W tym czasie gospodarze wyraĨnie ograniczyli siĊ do utrzymania korzystnego rezultatu, choü jednoczeĞnie szukali okazji, by ukąsiü prze-

ciwnika po raz drugi. Mógá to uczyniü debiutujący w Calisii Kamil Jackiewicz. Byáy juĪ snajper Zawiszy Bydgoszcz w 78. min nie ucelowaá w Ğwiatáo bramki po dobrym podaniu Odunki. GoĞcie za wszelką cenĊ starali siĊ wyrównaü stan rywalizacji. W 88. min obok sáupka gáówkowaá Adrian Pajączkowski, a w 90. min strzaá Michaáa Glanowskiego wyáapaá Primel. W piątej minucie doliczonego czasu gry bliski szczĊĞcia byá Rafaá Nizioáek, który uderzyá gáową minimalnie obok bramki. - Cieszy mnie to, Īe wreszcie przeáamaá siĊ Samuelson i Īe ponownie zagraliĞmy na zero z tyáu - powiedziaá trener Dziubek. DziĊki drugiej z rzĊdu wygranej Calisia awansowaáa na 12. miejsce w ligowej tabeli i gdyby sezon zakoĔczyá siĊ wáaĞnie teraz, byáaby pewna utrzymania w gronie drugoligowców. W najbliĪszą sobotĊ kaliski zespóá zagra na boisku w Turku z miejscowym Turem. Początek meczu o godz. 15. SK

PODSUMOWANIE KP Calisia Kalisz - MKS Kluczbork 1:0 (1:0) Bramka: 1:0 Samuelson Odunka (5’) Calisia: Primel - Wiącek, Safarjan, Wergiáow, SowiĔski Ciesielski, Kotwica, Roszak (74. Jackiewicz), Nediaákow, Klok (67. Stojczew) - Odunka (90+1. Kowalczuk) REKLAMA

FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl


26

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek KURSY niemieckiego dla opiekunek, Odolanów, tel. 532-616359.

MOTORYZACYJNE - KUPNO

FINANSE

SKUP AUT caáych i uszkodzonych. NajwyĪsze ceny!!! Tel. 508-900-901

BàYSKAWICZNE poĪyczki gotówkowe! Minimum formalnoĞci. Tel. 600-400-403

KUPIE kaĪde auto do 1000 zá. Tel. 693-622-629

JEĩELI musisz uzupeániü swój portfel, mamy poĪyczkĊ na dowolny cel, na którą staü kaĪdego. ZadzwoĔ. Dobierzemy ofertĊ dopasowaną do Twoich potrzeb. Tel 62 7350602

PRYWATNIE kupiĊ auto w cenie 1000-1500 zá, Corsa, Astra, Seicento itp. Tel. 796-341-598

INNE

SAMOCHÓD do naprawy blacharsko-lakierniczej do 2,5 tys. Tel. 534-426-670

BIAàE goáĊbie do Ğlubu. Tel. 787-231-980 BIAàE goáĊbie do slubu. MIESZKANIE i ogródek w Opatówku za opiekĊ. Tel. 531888-969

KUPIĉ KUPIĉ stare Īelazka na dusze, drewniane beczki. Tel. 535579-213

Skup aut caáych i uszkodzonych ,páacĊ gotówką.!!! Tel 506-901-902

MOTORYZACYJNE - SPRZEDAĩ ALFAROMEO 156, 1.8 benzyna, 144KM, bezwypadkowy przebieg 298 tys, Cena 5000 zá. Tel. 511-542-740

3 kwietnia 2012, nr 14(299) SPRZEDAM dziaáke z pozwoleniem na budowe, 1139m2+media cena 78zá/m2 NiedĨwiady tel. 503-526-439 SPRZEDAM mieszkanie spóádzielcze-wáasnosciowe, 2-pokoje, kuchnia, áazienka, 44 m2, umeblowane, okna i drzwi wejsciowe nowe, 3. piĊtro, balkon Ostrów, ul. Wroclawska (okna od ul. Kosciuszki). Blok ocieplany. Cena do uzgodnienia 95.000 zá Tel. (od 3-go kwietnia) 725-912-172 SPRZEDAM mieszkanie po remoncie w Ostrowie, okolica ul. ĩwirki, pow. 37m2, w peáni wyposaĪone. Cena do uzgodnienia. Tel. 604-186-743 DZIAàKI Kocina, gdmina SoĞnie. 10 zá/m2. Tel. 606-968-207 SPRZEDAM dom na dziaáce 3,500 m2. Tel. 510-760-233

Sprzedam ALFA ROMEO 156, przebieg 298tys. km, 144 KM, 1,8 benzyna, bezwypadkowy. Cena 5tys. pln Tel.511-54-2740

NIERUCHOMOĝCI BFP NieruchomoĞci poszukuje do kupna maáego, taniego domu w Ostrowie. Tel. 505-487-778

NIERUCHOMOĝCI - SPRZEDAĩ FOTOGRAFICZNY aparat kliszowy do kolekcji. Tel. 792174-059 SKUP czĊĞci od telewizorów, komputerów. Tel. 662-729-692

DAM PRACĉ AVON - zostaĔ konsultantką juĪ dziĞ! Tel. 609-496-609, 62591-23-23 PàYTKARZE, szpachlarze, malarze, wykoĔczenia wnĊtrz, Ostrów, okolice. (Pracownicy z doĞwiadczeniem) Tel. 503003-773 SZWACZKA do szycia dzianin i pomoc do szwalni w Ostrowie, moĪe byü na rencie. 62-73619-89

ZATRUDNIĉ pracownika do obsáugi klienta w hurtowni budowlanej. Wymagane: znajomoĞü obsáugi programu komputerowego SUBIEKT GT oraz znajomoĞü branĪy budowlanej. Tel. 62 592-10-14 ZATRUDNIMY specjalistĊ ds. marketingu i sprzedaĪy oraz obsáugi internetowego systemu sprzedaĪy biletów. Kontakt: tel. 508 031 265. Aplikacje proszĊ skáadaü na adres: biuro@imprezyprestige.com

Zamenhofa13 Ostrów Wlkp.

ZATRUDNIMY specjalistĊ do spraw promocji. Wymagania: umiejĊtnoĞü redagowania tekstów prasowych, znajomoĞü Ğwiata mediów, znajomoĞü jĊzyka angielskiego. Mile widziana podstawowa znajomoĞü prawa. Kontakt: tel. 508 031 265, Aplikacje proszĊ skáadaü na adres: biuro@imprezyprestige.com

EDUKACJA ANGIELSKI. Tel. 512-744-495

SKUP katalizatorów. Tel.530481-924 SKUPUJĉ kompletne pralki automatyczne: sprawne lub uszkodzone. PáacĊ 20 zá za sztukĊ. Tel. 533-220-544

MOTORYZACYJNE SKUP katalizatorów, najwyĪsze ceny. www.catpol-katalizatory.pl Tel. 506-680-804, 695004-006 SKUP samochodów. Tel. 516792-410

SPRZEDAM 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 37mkw, z balkonem, usytuowane na 4 piĊtrze w 4 piĊtrowym bloku w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 60 Puáku Piechoty. Lokal skáada siĊ z 2 pokoi, kuchni i áazienki. Mieszkanie po caákowitym remoncie. Do mieszkania przynaleĪy piwnica. Cena 100.000 tys. zá. Do negocjacji. Kontakt 693-546012 proszĊ dzwoniü po 16.00

SPRZEDAM ogródek dziaákowy w Ostrowie ul. Strzelecka. Tel. 693-358-018 SPRZEDAM kiosk na ul. Harcerskiej (Ostrów) pow. 19 m2 oraz sklep ul. Harcerska (Ostrów) pow. 22 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 608-749-464 SPRZEDAM dziaáki w Raszkowie. Tel. 781-021-715 SPRZEDAM dziáakĊ w Zacharzewie. Tel. 503-97-62-12 SPRZEDAM kamienicĊ w centrum Ostrowa. Tel. 512-181558 SPRZEDAM áąkĊ torfową, 6000 zá.Tel. 663-688-882

NIERUCHOMOĝCI - WYNAJEM DO WYNAJĉCIA okazyjnie lokal 26m2 w Ğcisáym centrum Ostrowa na biuro, usáugi, sklep. Tel. 62-591-85-35, 505510-452


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

27

SKUP JAâOWIC HODOWLANYCH CIELNE 5-8 MIESIĉCY SZYBKIE PĂ ATNOÄ?CI

hale, wiaty, ogrodzenia metalowe, garaĹźe blaszane Karski ul. Ĺšrodkowa 39 63-410 OstrĂłw Wielkopolski tel. 62 733 88 30 fax 62 733 80 10

tel. 602-777-217, 86-215-11-15 wew.29

www.dobrygaraz.pl

e-mail garazekarski@gmail.com

MEBLE na wymiar kuchenne, pokojowe, biurowe, szafy, garderoby i inne. Tel. 793-548222

SPRZEDAM OKNA PCV 5,6 komorowe,23 szybowe, DRZWI, ROLETY, ROLETKI, BRAMY, MOSKITIERY , OKNOBUD Sà AWIN 2 Tel. 509-688-469 OKNA PCV 5,6 komorowe,23 szybowe, DRZWI, ROLETY, ROLETKI, BRAMY, MOSKITIERY , OKNOBUD SàAWIN 2 Tel. 509-688-469 DO WYNAJĉCIA pawilon handlowy 55 m2. Plac 23 Stycznia. Tel. 602-120-813 lub 664-170099

USĂ UGI OGĂ“LNO BUDOWLANE

SPRZEDAM wiĊĨba dachowa, åaty, deski, suche drewno kominkowe. Tel. 604-725-448

Budowa domĂłw od podstaw Kompleksowe Remonty od A do Z Dcieplenia budynkĂłw

Tel. 667 550 667

BYDĂ O-skup bydĂĄa pourazowego, pĂĄatne gotĂłwkÄ…, odbiĂłr od klienta. Tel. 663289-705

SPRZEDAM wtryskarkÄŠ oprzyrzÄ…dowanie. Zapewniam zbyt. Tel. 504-116-824

- docieplanie budynków - odnawianie elewacji (stare i nowe budynki) - prace wykoĔczeniowe - faktury VAT

TEL.692-289-066 POSADZKI MASZYNOWE MIXOKRETEM, szlichty, wylewki, TYNKI MASZYNOWE Tel. 663-052-078

SPRZEDAM wyposaÄŞenie warsztatu Äžlusarsko-tokarskiego: maszyny, urzÄ…dzenia, narzÄŠdzia.Tel. 62-733-87-17

SPRZEDAM drewno kominkowe, opaĂĄowe , Tel.887-972-470

TANIO sofÄŠ 1-osobowÄ… z funkcjÄ… spania, naroÄŞnik 3+2 z funkcjÄ… spaniia oraz fotel, ĂĄawÄŠ drewnianÄ…. Tel. 665-450-470 USĂ UGI brukarskie, ukĂĄadanie kostki. Tel. 791-683-123

Sprzedam ĂĄubin sĂĄodki tel.504066-856

USĂ UGI

SPRZEDAM ziemniaki-sadzeniaki SATINA,TAJFUN oraz paszowe Tel .534-629338

HYDRAULIKA, wodkan i C.O, urzÄ…dzenia ďƒžltracyjne. Tel. 504684-358 BUDOWNICTWO - tynki, ocieplania, adaptacja poddaszy, karton-gips, szpachlowanie, malowanie. Wieloletnia praktyka Tel.795-063-930

SPRZEDAM buraki pastewne, pszenicÄŠ, szlak. Tel. 518-747781, 62-762-21-11 SPRZEDAM jÄŠczmieÄ” jary i mieszankÄŠ zboÄŞowÄ…. Tel. 887119-528

ZAKâAD BUDOWLANY

DREWNO KOMINKOWE POUKLADANE NA SAMOCHODZIE. WÄŠgiel, miaĂĄ. Transport gratis. Tel. 783-262-859 DREWNO kominkowe, opaĂĄowe. Tel. 791-683-123 KORA sosnowa, drewno kominkowe i opaĂĄowe. Tel. 503517-646 MEBLE kuchenne, meble ogrodowe: altanki, huÄžtawki i drewutnie, z transportem do klienta. Tel. 783262-859

KOSTKA GRANITOWA

PARAPETY, SCHODY

tel. 600-88-62-33

CYKLINOWANIE bezpyĂĄowe 220V, RENOWACJA schodĂłw. Tel. 792-780-578

USà UGI ogólnobudowlane, ocieplanie budynków, wykaĔczanie wnĊtrz. Tel. 509-042320

HYDRAULIK. TEL. 606-883188 MALOWANIE, szpachlowanie, pĂĄytki, docieplanie budynkĂłw. Tel. 691-634-418

USà UGI transportowe 8 europalet, kraj-zagranica, moĪliwoĞß wspólpracy. PRZEPROWADZKI Tel. 791-221-933 USàUGI stolarskie: drzwi, schody, meble, altany i domy ogrodowe. Tel. 785-156-709

MATEMATYKA korepetycje, dojeÄŞdÄŞam do ucznia-rĂłwnieÄŞ na wieÄž. Tel. 601-188-109 MEBLE na zamĂłwienie - kuchnie, mebloÄžcianki, szafy i inne, przystÄŠpne ceny, szybkie realizacje. Tel. 691-116-100

SPRZEDAM zbiorniki o poj. 1000 l, 650 l. w stelaÄŞu metalowym na palecie. Wlew i zawĂłr spustowy: do paliwa, wody, wywaru, szamba. DowĂłz gratis. Cena od 150 zĂĄ OstrĂłw Wlkp. Tel. 602-626-293, 62-738-3338

www.paw-bud.eu

ROLNICZE

SPRZEDAM kiosk na Targowisku Miejskim w Ostrowie. Tel. 609-514-769

SPRZEDAM tanio nowy piec C.O. na wÄŠgiel, miaĂĄ i eko-groszek. Tel. 880-998-972

PALET I BRYKIET TORFOWY Tel 516-856-514

HYDRAULIK, tanio. Tel. 513326-608

Posadzki betonowe wykonywane maszynowo Bernard Nowaczyk tel 606-128-033

SPRZEDAM Mercedes 180 C, 1995.Cena do uzgodnienia. Tel. 697-739-820

WYNAJMĉ garaĪ (60 m2) wraz z zapleczem socjalnym na garaĪ, magazyn lub pod dziaåalnoĞß gospodarczą. Tel. 510-099-717 WYNAJMĉ warsztat samochodowy, dwustanowiskowy z podnoĞnikiem w Ostrowie. Tel. 604-061-128

POGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel: 606905-036

FIRMA „Kaz-Dach� usåugi blacharsko - dekarskie. Papy, podbitki. Tel. 887-340-228

OCZYSZCZALNIE ÄžciekĂłw, szamba, minikoparka, koparka, wywrotka, przeciski pneumatyczne (usĂĄugi). Tel. 694120-786

PRANIE dywanów ,tapicerek samochodowych i meblowych. Tel. 661-964-682 TRANSPORT-BUS åadownoĞß 1,5tony, wym3,3x1,8x1,9 Tel.602-121-093 Zabudowa wnĊk, meble na wymiar tel. 504-066-856 AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodówek. Tel. 606536-829, 62 735-83-12 BLACHARSKO-DEKARSKIE JAR-DACH. Krycie dachów papą termozgrzewalną, blachą dachówkową, trapezem, ocieplenie. PROMOCJA WIOSENNA NA PAPY. Tel. 501180-474, 62 733-81-12 BUDOWLANO - REMONTOWE. Budowy od projektu pod klucz, remonty, wszelkie prace budowlane. Projekty, doradztwo techniczne i nadzór. Tel. 601-520-710 DACH-MAR TARDOWSKI ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, rynny, podbitki. Likwidacja azbestu. Tel. 600-185-907

PĂ YTKI, remonty, budowa. Tel. 793-792-340

WYCINANIE drzew. Tel. 510568-921

POSADZKI maszynowe agregatem, ÄŞwir. Tel. 605-622-977, 62-736-87-50

WYJAZDY za granicÄŠ, przywĂłz aut, przeprowadzki Busem. Tel. 513-56-39-75

POSADZKI maszynowe, tynki maszynowe. Tel. 793-792-340

WYWIOZĉ zåom, sprzĊt RTV, AGD, meble. Sprzątanie piwnic, garaĪy itp. Tel. 504-739050

PRANIE dywanĂłw, mebli tapicerowanych. Tel. 606-267-106 PRZEPROWADZKI BUSEM, porzÄ…dek na posesjach, wywoÄŞenie gruzu itp. Tel. 605-195642 UKĂ ADANIE kostki brukowej: szybko! tanio! Tel. 506-680-804 USĂ UGI hydrauliczne wodkan, CO. Tel. 691-846-916 USĂ UGI minikoparkÄ…, koparko-ĂĄadowarkÄ…, koparki gÄ…sienicowe, wywrotka- wyburzanie, utwardzanie terenu, wykopy. Tel. 511-775-063/609-134-248

OÄ?RODEK LECZENIA UZALEÄŠNIEÄ“ Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci, mĂĄodzieÄŞy i dorosĂĄych OSTRĂ“W WIELKOPOLSKI 8//271,&=$ 3U]\FKRGQLD75$80$

5HMHVWUDFMD7HO KALISZ UL. MAJKOWSKA 13A 3U]\FKRGQLD0(',;  5HMHVWUDFMD7HO

www.multimed24.pl

ZĂ OTA RÄ„CZKA do wynajÄŠcia. Tel. 726-329-802


28

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ZNAJDħ NAS NA Ostrów Wielkopolski ul. KrotoszyĔska 158 Tel. 505-487-778

Peánych spokoju i radoĞci ĝwiąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszáoĞü SWOIM KLIENTOM I WSPÓàPRACOWNIKOM ĩYCZY BFP NIERUCHOMOĝCI BFP PODRÓĩE

POLECAMY DO WYNAJĉCIA > OBIEKT 1560 m2 > TRZY KONDYGNACJE > ATRAKCYJNA LOKALIZACJA

DOMY: - Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom wolnostojący pow.uĪytk.140m² dziaáka 807m² Cena: 380 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Kosmowskiej dom w zabudowie bliĨniaczej pow. uĪytk.110 m² dziaáka 411 m² Cena: 295 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. 175 m² dziaáka 1752 m² Cena: 395 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska dom wolnostojący pow. uĪytk.160 m² dziaáka 1100 m² Cena: 398 tys. - Ostrów Wlkp. Dzielnica Zacharzew dom wolnostojący pow.uĪytk.170 m² dziaáka 700 m² Cena:315 tys. - Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. uĪytk. 120 m² dziaáka 1200 m² Cena: 398 tys. - Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m² dziaáka 2000 m² Cena: 620 tys. - Ostrów Wlkp. ul. KrĊta dom wolnostojący pow. uĪytk. 110 m² dziaáka 664 m² Cena: 350 tys. Mieszkania na sprzedaĪ: ul. Komuny Paryskiej 64 m² 4p. IVp. Cena: 139 tys. Centrum 56,4 m² 2p. IIp. Cena: 165 tys. Mieszkanie bezczynszowe ul. Paderewskiego 61 m² 3p. IVp. Cena: 149 tys.

ul. Strzelecka 71,3 m² 3p. III p. Cena: 162 tys. ul. Partyzancka 92,7m² 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. ĩwirki 48 m² 2p. IIIp. Cena: 145 tys. ul. ZĊbcowska 53,1 m²+ taras 8 m² 3p. IIIp. Cena: 250 tys. LITEX ul. Dáugosza 73 m² 4p. parter Cena: 179 tys. ul. ZĊbcowska 93m²4p. Ip. Cena: 198 tys. Al. Sáowackiego 61 m² 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. DembiĔskiego 48,5m² 3p. VIII p. Cena: 119 tys. ul. Dáugosza 73 m² 4p. IVp. Cena: 159 tys. ul. Towarowa 56 m² 3p.IIp. Cena: 147 tys. ul. Targowa 47 m² 3p. IVp. Cena: 100 tys. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Modrzewskiego 60,5 m² 3p. IVp. Cena: 145 tys. ul. DembiĔskiego 48,5 m² 3p. Xp. Cena: 105 tys. ul. Sobieskiego 35,4 m² 1p. IIIp. Cena: 74 tys. ul. Kantaka 103 m² 4p. Ip Cena: 220 tys. ul. Gorzycka 88,18 m² 3p. parter Cena: 250 tys. ul. Sienkiewicza 42 m² 1p. Cena: 75 tys. ul. ĩwirki 48 m² 3p. IIIp. Cena: 123 tys. OBIEKTY: - zakáad przemysáowy/produkcyjny Wieruszów pow. uĪytk. 722 m² dziaáka 3186 m² Cena: 700 tys. DZIAàKI: - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840-997m² Media: W, E, G. Cena: 55zá./m² - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 800-1000m² Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m² - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m² Media: W,E,K,G. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlana Ostrów Wlkp. ul. Zatorze pow. 575 m² Media: W,E,K,G Cena: 65 tys.

- Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, cena do negocjacji.

- Dom w Ostrowie, ul. Wodna, 3-kondygnacyjny, parter 4 pokoje +k+á 88 m2, I piĊtro salon z

- Topola Wielka budynek jednokondygnacyjny, 75 m2 na dziaáce 540 m2, cena do negocjacji,

- Bieganin, gm. Raszków, las mieszany, 59 letni, zadrzewienie 0,7. Cena do negocjacji.

wejĞcie), + dziaáka. CaáoĞü 1170 m2. Cena do negocjacji!

- Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi - cena do negocjacji.

- Lewków, ul. Moniuszki dziaáka budowlana, nowe osiedle domków jednorodzinnych, pow. 600 m2, W, E, G w ulicy, cena 60 tys.

Dziaáka pod Ostrowem, áadna lokalizacja okoáo 1 000 m2 - 25 tys. zá.

aneksem kuchennym i kuchnią +2p+k+á (osobne

- Biskupice Oáoboczne - dom o pow. 80 m2 oraz dziaáka 5700 m2

- Dziaáki budowlana w Odolanowie-Biadaszki 2300 m2,

Dziaáki na sprzedaĪ - Dziaáka budowlana Nabyszyce, 5000 m2, na dziaáce znajduje siĊ budynek gospodarczy oraz drewniana stodoáa, W, E, G. - NieruchomoĞü w Gorzycach Maáych skáadająca siĊ z dwóch dziaáek pierwsza dziaáka budowlana 1400 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym (do rozbiórki) oraz budynkiem gospodarczym. Cena: 90 tys. Druga dziaáka o powierzchni 8600 m2 z czego 1000 m2 stanowi grunt pod zabudowĊ mieszkalną a reszta to grunt rolny. Cena: 130 tys. Istnieje moĪliwoĞü dokupienia áąki 0,76 h. Cena 15 tys. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, - Lamki dziaáki budowlana 900, 1000, 1500 m2, Cena do uzgodnienia, W, E, G. - Lamki dziaáki pod dziaáalnoĞü 5000 m2.

BIURO POSZUKUJE: nieduĪego mieszkania z meldunkiem w Ostrowie. (minimum 2 pokoje)

3 kwietnia 2012, nr 14(299)


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

reklama

Nasz Rynek

29

www.naszrynek.pl

Dr.n.med. Wioletta âaszczewska lekarz internista, onkolog kliniczny, certykowany specjalista medycyny estetycznej udziela ĞwiadczeĔ w zakresie: - medycyny estetycznej - porady onkologicznej w NZPOZ „PIOMED” ul. Graniczna 76K, 62-800 Kalisz wiĊcej informacji pod nr. tel. 62- 767-80-70 Gabinet Terapii Naturalnej i MasaĪu „HOLISTIC” - Terapia krĊgosáupa i stawów obwodowych w modelu holistycznym - Wady postawy - Prolaktyka chorób ukáadu krąĪenia - Redukcja masy ciaáa (masaĪ, dieta, kinezyterapia) - ĝwiecowanie uszu

Zapisy na telefon Tel. 697-158-174 601-279-945 Opatówek, ul. ĝw. Jana 5

NZOZ Medicor ul. Wrocãawska 28, Ostrów Wlkp.

I pičtro REJESTRACJA tel. 62 597-77-82 FITNESS – trening personalny mgr Arkadiusz Powierza LipomasaĪ Endermologia LPG - leczenie cellulitu - ujĊdrnianie skóry

ORTOPEDYCZNY PUNKT USâUGOWY

Kalisz ul. Szkolna 6 tel. 62 75 75 606 www.orto-tech.pl

Realizujemy wnioski lekarskie ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia INDYWIDUALNE ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE - NOWOCZESNE protezy koĔczyn górnych i dolnych - aparaty ortopedyczne - pasy przepuklinowe - gorsety ortopedyczne - wózki inwalidzkie

Poradnia REHABILITACYJNA Lek. med. Marlena Oboza specjalista rehabilitacji - terapia manulana, mezoterapia Poradnia NEUROLOGICZNA Lek. med. Janusz MiĊtkiewicz neurolog

MEDYCYNA ESTETYCZNA Lek. med. Grzegorz FiedeĔ - botox - mezoterapia - laserowe usuwanie blizn, naczyniaków mgr inĪ. Monika LigĊska specjalista ds. ĩYWIENIA I ĩYWNOĝCI - typowanie metaboliczne - dieta w nietolerancjach pokarmowych - dieta odchudzająca - dieta dla sportowców FIZYKOTERAPIA Peáen zakres usáug w ramach NFZ i prywatnie

www.nzozmedicor.eu PSYCHIATRA DZIECI I MàODZIEĩY dr Marzena ĩaboklicka dr Monika Cybertowicz tel. 63 501-86-18 lub 782-899-298 OSTRÓW WLKP. ul. Lotnicza 24 (Przychodnia TRAUMA) dr Gabriela Szwed Tel. 724-789-979

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia MEDIX) dr Marzena ĩaboklicka

www.multimed24.pl

II pičtro REJESTRACJA tel. 62 592-81-08

Poradnia CHORÓB NACZYē dr. n. med. Krzysztof Wachal specjalista chirurgii naczyniowej - USG dopplera - konsultacje Poradnia ZABURZEē PRZEMIANY MATERII Lek. med. Dariusz Lewandowicz specjalista chorób wewnĊtrznych, diabetolog - cukrzyca - ch. przewodu pokarmowego Poradnia CHORÓB WEWNĉTRZNYCH Lek. med. Dorota Mieszczak-Woszczyna internista, specjalista medycyny rodzinnej - otyáoĞü - ch. metaboliczne

Poradnia GINEKOLOGICZNO -POàOĩNICZA Lek. med. Wáodzimierz Woszczyna specjalista ginekolog poáoĪnik - niepáodnoĞü - USG dopplera - USG dopochwowe mgr Patrycja ZieleziĔska LOGOPEDA – PEDAGOG - wady wymowy - terapia dzieci i dorosáych mgr Krystyna MiĊtkiewicz PSYCHOLOG - psychoterapia uzaleĪnieĔ - nerwice, lĊki, depresje Poradnia UROLOGICZNA Lek. med. Adam Kruczek - choroby prostaty - zaburzenia erekcji - kamica nerkowa

- PSYCHIATRA - PSYCHOLOG - TERAPEUTA UZALEĩNIEē OSTRÓW WLKP. ul. Lotnicza 24 (Przychodnia TRAUMA) Tel. 724-789-979

www.multimed24.pl

LECZYMY DZIECI I DOROSàYCH

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia MEDIX) Tel. 782-899-298 62-501-86-18


30

www.naszrynek.pl

wasz rynek

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

Wielkanoc jedna z ostatnich Dokąd zmierzamy, szanowni czytelnicy? Czy kierunek, w którym od pewnego czasu dziarsko maszerujemy, nie musi przypadkiem skoĔczyü siĊ tym, Īe któregoĞ roku rząd zakaĪe nam obchodzenia Ğwiąt wielkanocnych?

- videolmowanie, Tel. 507-039-435 - fotograa Ğlubna i okolicznoĞciowa KONKURENCYJNE CENY!!! (Przy caáej ofercie korzystne rabaty)

ĩeby nie byáo (bo juĪ i tak czĊsto muszĊ siĊ poza gazetą táumaczyü z wielu wyraĪonych tu myĞli): nie mam tu na myĞli Īadnego konkretnego rządu. Nie chodzi mi o Donalda Tuska. Nie chodzi mi o PlatformĊ Obywatelską. Chodzi mi o któryĞ z tych rządów, co to przed nami. Chodzi mi o kierunek, w którym zmierza Europa jako caáoĞü. Biorąc pod uwagĊ wszystko to, czego jesteĞmy Ğwiadkami, moje początkowe pytanie nie jest tak do koĔca wyssane z kapelusza i absurdalne, jakby siĊ mogáo wydawaü. Bo niby czym róĪni siĊ tak krytykowana przez niektóre opcje polityczne obecnoĞü symboli religijnych w Īyciu publicznym od tego, Īe wiĊkszoĞü dni wolnych od pracy w kalendarzu polskim to jednak ĞwiĊta koĞcielne? Czy ktoĞ to zauwaĪyá? 6 stycznia – ĝwiĊto Trzech Króli. Poniedziaáek Wielkanocny - ĞwiĊto ruchome zgodne z kalendarzem KoĞcioáa Rzymsko-Katolickiego. Czwartek BoĪego Ciaáa. 15 sierpnia WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Marii Panny, pokrywające siĊ

Czekamy Od nowego roku na áamach „Naszego Rynku” obejrzeü moĪesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesáaü na adres redakcja@naszrynek.pl zdjĊcie swojego autorstwa z opisem kto jest na zdjĊciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowaĔ, wycieczek, ulubionych zajĊü, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na paĔstwa inwencjĊ. OczywiĞcie podobnie jak w przypadku naszej wakacyjnej zabawy pierwszeĔstwo w publikacji bĊdą miaáy zdjĊcia osób trzymających w rĊku jeden z numerów „Naszego Rynku”, chociaĪ tym razem nie wymagamy tego od paĔstwa. Krzysztof MACIEJEWSKI

REKLAMA

od 1992 roku ze ĝwiĊtem Wojska Polskiego. Listopadowe ĝwiĊto Wszystkich ĝwiĊtych. Grudniowe ĝwiĊta BoĪego Narodzenia... A choüby sama niedziela! MuszĊ przypominaü, dlaczego co siódmy dzieĔ zaznaczony jest w kalendarzu na czerwono? Czy ktoĞ teraz

talnych, na dodatek nie z list krajowych, nie wedáug lepszych czy gorszych parytetów, ale list ponadnarodowych. Nie chcĊ nikogo straszyü, ale w skrajnym przypadku decyzje dotyczące Polaków gdzieĞ w Brukseli mógáby podejmowaü jakiĞ superrząd, w skáadzie

Pewnie gáównie z myĞlą o zmianie pejoratywnych skojarzeĔ ze sáowem „cebularz”, kaliska straĪ miejska postanowiáa, Īe jej maskotką zostanie... cebula! ma jeszcze wątpliwoĞci, na jakiej podstawie uksztaátowaáa siĊ wspóáczesna Polska, wspóáczesna Europa? To wszystko w ostatnich czasach jakby przestaáo mieü znaczenie. Niewątpliwym jest fakt pewnego odwrócenia siĊ máodych ludzi od KoĞcioáa. Nie chcĊ tu rozstrząsaü przyczyn tego faktu. Czy jednak czasami efektem tego nie bĊdzie utrata naszej narodowej toĪsamoĞci? JuĪ dziĞ jeden z naszych ministrów mówi gáoĞno o mocarstwowej Europie, o wyborach wáadz kontynen-

którego nie byáoby ani jednego naszego rodaka! W którymĞ ze skeczy jednego z czoáowych polskich kabaretów, záapany przez kosmitów cháop mówi, Īe wszystko da siĊ zrobiü. Na dowód przytacza fakt, Īe przed laty w Polsce gejów nie byáo, przyszáa Unia, nakazaáa i geje są. To oczywiĞcie tylko upraszczający wszystko Īart, ale doskonale obrazujący Ğlepe naĞladownictwo zachodu, jakiego jesteĞmy Ğwiadkami. Szkoda, Īe nikt siĊ nie zastanawia nad tym, Īe jeĞli bĊdziemy bezkrytycznie

wprowadzaü zachodnie wzorce, to owszem, moĪe i Īyciowa stopa nam siĊ podniesie, ale nie wszystkim. W Ğlad za osiągniĊciami owego zachodu, musi do nas dotrzeü caáe nieszczĊĞcie, z którym ów zachód poradziü sobie nie moĪe. Ale co to ma do likwidacji Ğwiąt wielkanocnych? Moim zdaniem wiĊcej, niĪ siĊ komuĞ wydaje! Wszechobecna poprawnoĞü polityczna doprowadzi nas do tego, Īe ktoĞ kiedyĞ stwierdzi niekonstytucyjnoĞü owych Ğwiąt. Bo niby dlaczego oddzielone od KoĞcioáa paĔstwo ma dawaü dzieĔ wolny swoim obywatelom tylko dlatego, Īe w KoĞciele, w jednym z wielu KoĞcioáów w Polsce obchodzone jest „jakieĞ” ĞwiĊto? Dlaczego spyta ów gáos - mamy daü wolne mieszkaĔcom z okazji zmartwychwstania Jezusa, a nie na przykáad z okazji Id al-Adha - muzuámaĔskiego ĝwiĊta Oar? PrzecieĪ rozdziaá paĔstwa od KoĞcioáa, równouprawnienie i tym podobne... Przesadzam? Chciaábym siĊ myliü. Krzysztof MACIEJEWSKI

Czytelnicy „Naszego Rynku”

Sezon rowerowy rozpocząá juĪ Mikoáaj. Starosta ostrowski Paweá Rajski. REKLAMA


3 kwietnia 2012, nr 14(299)

wasz rynek

Nasz Rynek

Napisali

Zapraszamy do wspóåpracy organizatorów imprez kulturalnych oraz wszystkich usåugodawców z terenu Kalisza, Ostrowa i okolic. Ufundujcie paĔstwo bilety, kupony rabatowe lub darmowe usåugi dla naszych czytelników. Wykorzystajcie w zamian to miejsce. „Nasz Rynek� to 20 tysiĊcy egzemplarzy w kaĪdym tygodniu! JuĪ wkrótce szczegóåy konkursu organizatora ostrowskiego wystĊpu kabaretu „Paranienormalni�, który przygotowaå dla naszych czytelników darmowe wejĞciówki.

Nasz Rynek Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa „Nasz Rynek� Sp. z o.o. Prezes: Maria KasprzakRaszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogåoszeĔ: Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-4000, e-mail: redakcja@naszrynek. pl, biuroogloszen@naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00.

Krzyēówka nr 14/12 Litery z póå ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie - przysåowie poslkie.

Fotka z dymkiem

Bardzo fajnie dzieje siĊ w Kaliszu. Jedna galeria tyle co siĊ otworzyåa, druga zaczyna siĊ budowaß. Prace przy aquaparku idą peåną parą. Mamy halĊ, teatr, fajne imprezy kulturalne. Nawet podoba mi siĊ prywatyzacja przedszkoli, którą tak od czci i wiary odsądza opozycja. Zastanawiam siĊ tylko, dlaczego nikt nie mówi o zachodniej obwodnicy miasta, która aĪ prosi siĊ, by poåączyåa drogĊ na Ostrów z ulicą PoznaĔską i wyprowadziåa ruch z Wojska Polskiego. Decyzje w tego typu sprawach nie zapadają z miesiąca na miesiąc, ani nawet z roku na rok. Czy ktoĞ chodzi wokóå tego tematu? Dlaczego siĊ go nie nagåaĞnia? Michaå W.

Ja? PrzecieÄŞ ja juÄŞ kiedyÄž zabieraĂĄem gĂĄos na sesji. Na sali sÄ… tacy, ktĂłrzy jeszcze siÄŠ nigdy nie odezwali!

Radny ostrowskiej Rady Miejskiej Adam Wasiela.

Rozwiązanie krzyĪówki nr 14 prosimy nadsyåaß do 13 kwietnia 2012 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek�, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek� ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawidåowe rozwiązanie krzyĪówki 11/12 „Jajka sadzone nie rosną�. NagrodĊ redakcji kaliskiej wylosowaå à ukasz Wojdyåo z Kalisza. NagrodĊ redakcji ostrowskiej wylosowaå Såawomir Lis z Raszkowa. Nagrody do odebrania (2 tygodnie) w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy!

3D

PREMIERA

Gone | USA | Thriller

11:30; 16:00; 16:30*; 20:30; 20:45* -------------------------------------------------HIT od 12 lat | Igrzyska śmierci The Hunger Games | USA | Thriller | Science-Fiction

9:45; 12:45; 14:15*; 20:30; 21:45* -------------------------------------------------DUBBING HIT od 7 lat | KrĂłlewna ĹšnieĹźka Mirror Mirror | USA | Fantasy | Komedia | Familijny

12:00; 16:45 -------------------------------------------------DUBBING 3D HIT od 7 lat | Lorax 3D Dr. Seuss’ The Lorax | USA | Animowany | Familijny

15:45; 17:00* -------------------------------------------------John Carter 3D

od 12 lat |

3D

HIT

John Carter | USA | Fantasy | Akcja | Przygodowy

12:15; 19:45 -------------------------------------------------Hans Kloss - stawka większa niş śmierć

od 15 lat |

HIT

Polska | Wojenny | Akcja

9:15; 18:15; 19:30* -------------------------------------------------HIT od 15 lat | Demony Devil Inside | USA | Horror | Thriller

SkĂĄad i Graďƒžka: Agencja Reklamowa „IMEJIâ€? Maciej Raszewski tel. 791-900-763,

21:30 -------------------------------------------------NOWOŚĆ od 15 lat | Jak upolować faceta

KolportaÄŞ: Wojciech Pawelczyk.

One for the Money | USA | Komedia | Kryminalny | Thriller

13:45; 14:15*; 18:15; 18:45* -------------------------------------------------NOWOŚĆ od 15 lat | Wszystkie odloty Cheyenne’a

ZasiĊg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci za treĞß zamieszczonych ogåoszeĔ.

.DOLV]XO5]HPLHÄžOQLF]D WHO NRP

od 12 lat |

9:30; 11:45; 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 -------------------------------------------------PREMIERA od 15 lat | Zaginiona

DziaĂĄ marketingu i reklamy: OstrĂłw: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), MichaĂĄ Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 maciej.raszewski@naszrynek.pl Kalisz: MikoĂĄaj KarasiÄ”ski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@ naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.ďƒžgiel@naszrynek.pl).

1DJURGÄ…MHVWEH]SĂĄDWQ\FK ]DELHJyZODPSÄ…ELRSWURQ

od 6 do 12 kwietnia 2012 Wrath of the Titans | USA | Fantasy | Akcja | Przygodowy

Redaguje zespóå: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@ naszrynek.pl), Anna Kåopocka (foto), Norbert Lewandowski, Wacåaw Nowak (waclaw.nowak@ naszrynek.pl), Dariusz PeĞla, Kamil RóĪaĔski (foto), Michaå Sobczak, Arleta Zeidler.

)LUPD=HSWHU0HGLFDO3RODQG XIXQGRZDĂĄDQDJURGÄŠGODUHGDNFMLNDOLVNLHM

REPERTUAR Gniew tytanĂłw 3D

Redaktor naczelny: Krzysztof Maciejewski (naczelny@naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01.

VSRQVRU NU]\ÄŞyZNL

31

www.naszrynek.pl

This Must Be The Place | Włochy | Irlandia | Francja | Dramat | Thriller | Kryminał

9:45; 14:45; 17:15; 22:15 -------------------------------------------------NOWOŚĆ od 7 lat | Kupiliśmy ZOO

Zapraszamy do nowej myjni obsĂĄugujÄ…cej pojazdy do wysokoÄžci 2,80 m.

We Bought a Zoo | USA | Komedia | Familijny

9:15; 14:15; 19:00 -------------------------------------------------REZERWACJA TELEFONICZNA

+48 62 598 01 61 REZERWACJA ON-LINE

OstrĂłw, ul. Staroprzygodzka 117, tel. 62 735-19-60, 601-861-579 poniedziaĂĄek - piÄ…tek 7.00-20.00 sobota 7.00-14.00

nowa myjnia automaty

czna i

LAKIERNICTWO, BLACHARSTWO SZYBY SAMOCHODOWE OKRĉGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

www.cinema3d.pl

Cinema 3D | ul. 3 Maja 1 | 62-800 Kalisz | Galeria Handlowa Tęcza

KONKURS

Kto jest reÄŞyserem ďƒžlmu „Demonyâ€?? Odpowiedzi prosimy przysyĂĄaĂź do 9 kwietnia. NagrodÄŠ w poprzedniej edycji konkursu wygraĂĄ Mariusz Tomaszewski z Kalisza, Adam JÄŠdzrzejewski z Ostrowa. Gratulujemy!


32

www.naszrynek.pl

Wielkanoc

Nasz Rynek

3 kwietnia 2012, nr 14(299)

Nasz Rynek 298  

gazeta powiatu kaliskiego i ostrowskiego