Page 1

Druga galeria nie teraz strona 7

Grupa „Gwiazda” tańczy już 15 lat strona 7

15 listopada 2011 roku nr 46(280), rok VIII ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

Fight night Kaliska noc walk strony 12 i 13

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO Uniqa, sprawdź nas na stronie 2

str

3

Akumulatory tańszych

EL-HIT

nie znajdziesz elektrotechnika Sprawdzenie i wymiana gratis! ul. Odolanowska 15 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 62 735 27 70 tel./fax. 62 735 91 01

Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 12 tel. 62-735-10-48, 784-058-196

Kalisz ul. Śródmiejska 27 tel. 62-736-22-48; 696-449-649

owe Mar k y w opra zych jniżs w na nach ce - najnowsze kolekcje - doskonała obsługa - największy wybór opraw okularowych - profesionalne badanie ostrości wzroku

ul. Legionów 2, Kalisz www.punktwidzenia.eu tel. 62 753 68 50


2

informacje

www.naszrynek.pl

KALISZ Za sãuēbõ poza krajem

Fot.: WACàAW NOWAK

Odznaczenia weteranum wrĊczaá pák Janusz Kurzyn. 13 Īoánierzy peániących sáuĪbĊ w polskich kontyngentach w Iraku i w Afganistanie otrzymaáo pamiątkowe odznaczenia wojskowe: gwiazdĊ Iraku i GwiazdĊ Afganistanu. Odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP wyróĪnieni zostali: kpr. rez. àukasz Górny i st. chor. rez. Gabriel Regulski Gwiazdą Afganistanu, natomiast GwiazdĊ Iraku otrzymali: sierĪ. rez. Rafaá Mierzejewski, st. kpr. rez. Jakub Cebulski, kpt. rez. Piotr KuĨmicki, st. szer. rez. Bartosz Morawski, st. szer. rez. Tomasz Tomasik, st. kpr. rez. Jarosáaw Warkocki, st. kpr. rez. Marcin ĩurek, st. kpr. rez. Karol Fibig, st. szer. rez. Marcin KamiĔski, st. szer. rez. Maciej Kupny i má. chor. sztab.Marek Kaniewski. Za niektórych Īoánierzy medale odebrali wzruszeni ale dumni rodzice. Odznaczenia wrĊczyá pák Janusz Kurzyna, przedstaREKLAMA

wiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. - Stojąc przed gronem takich ludzi, których odwaga i determinacja nie budzi wątpliwoĞci, moĪemy byü spokojni, o bezpieczeĔstwo naszych granic - mówiá pák. Janusz Kurzyna. - To, Īe byliĞcie poza granicami naszego paĔstwa, byáo takĪe dziaáaniem na rzecz naszego kraju - mówiá Janusz PĊcherz, prezydent Kalisza, który odznaczonym wrĊczyá symboliczne upominki. Gwiazda Afganistanu oraz Gwiazda Iraku są odznaczeniami pamiątkowymi przyznawanymi Īoánierzom i osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i w Iraku. Gwiazdy Iraku są wrĊczane Īoánierzom juĪ po wycofaniu naszego kontyngentu z tego kraju - odznaczenie ustanowione zostaáo dopiero w 2008 roku. WNOW

15 listopada 2011, nr 46(280 )

Stanowisko dziennikarzy

Gwiazdydlaweteranów 9 listopada w Wojskowej Komendzie UzupeánieĔ w Kaliszu, odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia odznaczeĔ wojskowych weteranom misji w Iraku i Afganistanie, mieszkającym na terenie Poáudniowej Wielkopolski.

Nasz Rynek

ostrowskiej prasy wobec dziaáalnoĞci p. Marka Radziszewskiego My, niĪej podpisani dziennikarze ostrowskich mediów, kategorycznie odcinamy siĊ od metod i zachowania pana Marka Radziszewskiego, przedstawionych na reprezentowanym przez niego portalu internetowym. Nasz szczególny sprzeciw budzi sposób pokazania niedawnego, tragicznego wypadku drogowego, w którym zginĊáy dwie máode kobiety. PoniewaĪ podobny styl dziaáania prezentowany jest przez p. Radziszewskiego nie po raz pierwszy, uznaliĞmy za stosowne wypowiedzieü siĊ w ten bezprecedensowy na ostrowskim rynku medialnym sposób. UwaĪamy związane ze wspomnianą sprawą dziaáania, podejmowane przez ostrowską „telewizjĊ” internetową, za niemające nic wspólnego z etyką dziennikarską. Epatowanie okrucieĔstwem i robienie sensacji z ludzkich

tragedii jest zaprzeczeniem zasady poszanowania ludzkiej godnoĞci, która jest jednym z fundamentów etycznych pracy dziennikarskiej. Czynienie ze zwáok „produktu marketingowego” w celu podniesienia oglądalnoĞci i Īerowanie na ludzkiej tragedii nie ma nic wspólnego z dziennikarskim dociekaniem prawdy. W przypadku p. Marka Radziszewskiego to jednak, niestety, standard. UwaĪamy, Īe Ğmierü to tragedia dotycząca nie tylko samych ofiar, ale równieĪ najbliĪszych im ludzi. To oni mają prawo decydowaü, kto z nimi uczestniczy w ich osobistym bólu. Dlatego za szczególnie naganne i bulwersujące uznajemy, Īe pan Marek Radziszewski zignorowaá proĞby osób najbliĪszych oarom wspomnianego wypadku o usuniĊcie z portalu wizerunku ciaá ich bliskich.

Karolina Krawczyk redaktor naczelny „Kuriera Ostrowskiego”

W naszym oburzeniu nie jesteĞmy osamotnieni. Podobne zdanie na temat wspomnianego materiaáu pana Marka Radziszewskiego wyraziá pan Ryszard BaĔkowicz. Przewodniczący Rady Etyki Mediów w swojej opinii napisaá miĊdzy innymi: „DrastycznoĞü lmów pokazywanych na wskazanej stronie internetowej Ğwiadczy, iĪ jej autorowi nie chodzi o nic innego, niĪ bulwersowanie widzów okrucieĔstwem. RacjĊ ma ten cytowany internauta, który pisze, Īe to bluĨniercze, ohydne, obrzydliwe”. Usprawiedliwianie takich publikacji porównaniem do filmów realizowanych w ramach kampanii spoáecznych, gdzie w sposób drastyczny pokazuje siĊ Ğmierü, aby uĞwiadomiü kierowcom skutki niebezpiecznej jazdy, jest duĪym naduĪyciem. Osoby biorące udziaá w ta-

Krzysztof Maciejewski redaktor naczelny tygodnika „Nasz Rynek”

kich spotach reklamowych to aktorzy, którzy decydują siĊ na to w sposób Ğwiadomy, a prezentowane tam sceny nie są bezpoĞrednio związane z prawdziwym bólem i tragedią osób prywatnych. Przewodniczący Ryszard BaĔkowicz w swojej opinii podkreĞla takĪe: „(…) obowiązujące prawo prasowe, pochodzące z 1984 roku, nikomu nie zabrania nazywania siebie dziennikarzem, swojego „komputera i kamery wideo >>redakcją<<. Nie czyni to jednak produktów tego czáowieka dziennikarstwem (…)”. Z tego powodu uwaĪamy, Īe stawianie pana Marka Radziszewskiego na równi z innymi dziennikarzami godzi nie tylko bezpoĞrednio w kaĪdego z nas, ale nade wszystko w wizerunek profesji dziennikarza.

Jarosáaw Wardawy redaktor naczelny „Gazety Ostrowskiej”

POLSKA

KALISZ

KALISZ

OSTRÓW

Andrzej Dera poza PiS-em

Wiõzienie za „adopcje”

Przetarg na trybunõ

Badania czterolatków

Posáowie klubu „Solidarna Polska” - w tym ostrowski poseá Andrzej Dera - zostali w miniony poniedziaáek wykluczeni z Prawa i SprawiedliwoĞci. Jak zapowiada w mediach Andrzej Dera, z caáego serca zaangaĪuje siĊ w budowĊ nowoczesnej formacji prawicowej. MAK

Na rok wiĊzienia skazany zostaá 34-letni Sáawomir D. z Kalisza za organizowanie nielegalnych adopcji. Wyrok zapadá przed Sądem OkrĊgowym w Kaliszu, który orzeká równieĪ grzywnĊ i przepadek, na rzecz paĔstwa, zyskanych, w wyniku przestĊpstwa, ponad 90 tys. záotych. WNOW

Miasto Kalisz ogáosiáo przetarg na budowĊ trybuny zachodniej i modernizacjĊ stadionu przy ul. àódzkiej. Nowa trybuna dla 1500 osób jest warunkiem, by Calisia mogáa wystĊpowaü przed wáasną publicznoĞcią. Inwestycja spóĨnia siĊ przez dostosowanie projektu do nowych wymogów PZPN. WNOW

Czterolatki zameldowane na terenie Ostrowa uczestniczą w badaniach prolaktycznych ukáadu moczowego. Badaniami obejmującymi wykonanie USG jamy brzusznej, a u cháopców USG moszny, badanie krwi z rozmazem, moczu i konsultacjĊ lekarską, objĊtych jest ponad 770 czterolatków. ALI

REKLAMA

Zapraszamy na zakupy do internetowego salonu meblowego

www.salonmebliaga.pl Bogaty wybór ! Rewelacyjne ceny !

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA Przedstawicielstwo w Kaliszu zaprasza do swoich biur terenowych. TYLKO U NAS mając dwa ubezpieczenia-ubezpieczenie za Īycie moĪesz otrzymaü GRATIS! Zapytaj o Program UNIQA BonusClup


15 listopada 2011, nr 46(280) Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

3


4

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek 15 listopada 2011, nr 46(280)

Mobilna Myjnia Parowa â&#x20AC;&#x17E;Lawendaâ&#x20AC;? P.W. Krystian Muszalski ul. 3-go Maja 8 62-800 Kalisz Kontakt :

Marek Michalski 790 448 099 Damian Muszalski 781 059 163

Kalisz ul. Narutowicza 1/3 lokal 3 Tel. 62-767-18-11 502-320-681


informacje

KALISZ 93 rocznica odzyskania niepodlegãoćci

Ćwiõto Niepodlegãoćci

Uczestników wiązanką patriotycznych melodii powitaáa orkiestra dĊta „Gród nad Prosną” pod dyrekcja Wojciecha ZieleziĔskiego. - Nie ma lepszej okazji do zamanifestowania uczuü patriotycznych, miáoĞci do Ojczyzny, przywiązania do tradycji niepodlegáoĞciowej niĪ dzisiejsze ĞwiĊto - mówiá, zwracając siĊ do zgromadzonych przed ratuszem mieszkaĔców miasta Janusz PĊcherz, prezydent Kalisza. To tu przedstawiciele wáadz i instytucji publicznych záoĪyli kwiaty i znicze pamiĊci pod tablicą upamiĊtniającą oary I i II wojny Ğwiatowej. Sprzed ratusza kolumna,

Fot.: WACàAW NOWAK

W 93 rocznicĊ odzyskania przez PolskĊ niepodlegáoĞci po zaborach i I wojnie Ğwiatowej, na kaliskim Gáównym Rynku zgromadzili siĊ mieszkaĔcy, weterani walk o wolnoĞü kraju, poczty sztandarowe i przedstawiciele instytucji publicznych oraz máodzieĪ, w tym uczestnicy X Marszu WolnoĞci.

Znicz pamiĊci záoĪyli weterani z AK. poprzedzana przez orkiestrĊ przeszáa do katedry, gdzie uczniowie Gimnazjum nr 3 zaprezentowali krótki program patriotyczny, po

którym odprawiona zostaáa msza Ğw. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez biskupa kaliskiego Stanisáawa NapieraáĊ. WNOW

KALISZ Walczymy z rakiem

Genetyka wspiera leczenie

W kaliskim seminarium uczestniczyli lekarze i liczne amazonki doĞwiadczone juĪ chorobą. - Staramy siĊ zmieniaü percepcjĊ pojmowania raka piersi jako choroby Ğmiertelnej na chorobĊ przewlekáą - mówiáa otwierając konferencjĊ Barbara WrzesiĔska, prezes Kaliskiego Klubu „Amazonki”. - Jestem przekonana, Īe dzisiejsze seminarium znacząco wpáynie na dalszy rozwój prolaktyki w naszym mieĞcie i nie tylko. Wykáad, podczas którego udowodniá, Īe zastosowanie terapii dostosowanej do genów przynosi niespotykane jak dotąd efekty w procesie walki z nowotworem, wygáosiá specjalista REKLAMA

Fot.: WACàAW NOWAK

8 listopada kaliskie amazonki zorganizowaáy w ratuszu seminarium naukowe pt. „Dziedziczny Rak Piersi” poáączone z bezpáatnymi konsultacjami lekarza genetyka i badaniem krwi. Listopad to miesiąc walki z rakiem piersi.

Dr Tomasz Huzarski przedstawiá metodĊ, na podstawie której z duĪą precyzją identykuje siĊ osoby zagroĪone ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej

z dziedziny onkologii i genetyki, Tomasz Huzarski, z Pomorskiej Akademii Medycznej. Byáa teĪ okazja do konsultacji w sprawie

potencjalnego zagroĪenia nowotworem i, w razie wskazaĔ, do pobrania krwi do badaĔ genetycznych. WNOW

KALISZ

Zdðēyç przed zimð W kaliskich noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych, przygotowano prawie 150 miejsc. O tym, gdzie znaleĨü schronienie w cháodne dni informują miejscy straĪnicy oraz pracownicy Miejskiego OĞrodka Pomocy Spoáecznej monitorując punkty, w których najczĊĞciej gromadzą siĊ bezdomni. Pomaga teĪ policja. - Wedáug naszego rozeznania jest to iloĞü wystarczająca- mówi Robert Lis, naczelnik Wydziaáu Spraw Spoáecznych i Mieszkaniowych UM. - Nawet w najbardziej skrajnych warunkach, jakie mieliĞmy np. podczas ubiegáorocznej zimy dla nikogo nie zabrakáo miejsc w noclegowniach. WNOW

KALISZ

Dla czworonogich seniorów Na terenie kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt powstanie oddziaá geriatryczny dla starych psów, które nie mają juĪ szans na adopcjĊ. Schronisko, poza swoim ogrodzeniem, ma jeszcze plac o powierzchni okoáo 600 m2. WáaĞnie tu powstanie oddziaá, w którym stare, bezdomne psy, bĊdą doĪywaü swoich dni w dobrych warunkach i pod troskliwą opieką. Na początku zbudowane zostaną domki dla 10 psów. Wszystkie bĊdą poáączone z wybiegiem. Prace ruszą na wiosnĊ, w przyszáym roku. Kierownictwo Schroniska, planuje wybudowanie domków dla 30 zwierzaków. Do tego potrzebne są jednak Ğrodki nansowe. Schronisko liczy takĪe na wsparcie mieszkaĔców. DziĊki szczodroĞci i hojnoĞci kaliszan, powstaáy juĪ szpitaliki dla psów i kotów i szczeniakarnia. WNOW

www.naszrynek.pl

5

KALISZ Z patronatem prezydenta i rektora

Akademiccy mistrzowie W piątek, 11 listopada, w hali „Arena” odbyáy siĊ XXXVI Akademickie Mistrzostwa Polski w TaĔcu Towarzyskim.

Fot.: ANNA KàOPOCKA

15 listopada 2011, nr 46(280) Nasz Rynek

Mistrzostwa w TaĔcu Towarzyskim to niezwykle atrakcyjna impreza. To byáy rekordowe mistrzostwa - do Kalisza zjechaáo aĪ 68 par z ponad 40 uczelni wyĪszych caáego kraju, by walczyü o tytuá akademickiego mistrza Polski w dwóch kategoriach: 36 par w taĔcach latynoamerykaĔskich i 38 w taĔcach standardowych. Po trwającej caáy dzieĔ niezwykle atrakcyjnej dla widzów rywalizacji ostatecznie Akademickimi Mistrzami Polski w stylu standard zostali àukasz Tomczak i Aleksandra Jurczak z Warszawy, a w stylu latin Jakub Rybicki i

Alina Nowak z Tomaszowa Mazowieckiego. Patronat nad tymi niezwykle tanecznymi mistrzostwami sprawowaá prezydent Kalisza Janusza PĊcherza i rektora PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w Kaliszu Jan Chajda. Rywalizacji akademików towarzyszyáy VII Mistrzostwa PPT i FTS Dzieci Starszych. Tu zarówno w taĔcach standard i w taĔcach latynoamerykaĔskich lepszych od siebie nie znalazáa sopocka para Maciej Kloskowski - Nikola ZiĊtowska. MAK

KALISZ Kto bõdzie prezesem?

Kaliskie ciepão - czõćç 5 O to, kto zostaá prezesem miejskiej spóáki „Ciepáo kaliskie” dopytuje siĊ, w swojej najnowszej interpelacji záoĪonej u prezydenta Kalisza, radny Dariusz WitoĔ. Radny, szef Klubu Radnych SLD w kaliskiej Radzie Miejskiej, 4 listopada, záoĪyá w sekretariacie prezydenta Janusza PĊcherza interpelacjĊ, w której oczekuje na informacje dotyczące zarówno záoĪonych kandydatur, jak i prezesa spóáki, wyáonionego w konkursie ogáoszonym trzy tygodnie wczeĞniej. Radny chce wiedzieü ile wpáynĊáo ofert, kto je záoĪyá oraz kto zostaá wybrany na stanowisko prezesa zarządu.

- Chcemy, by sprawy związane z majątkiem miasta prowadzone byáy jawnie – informuje Dariusz WitoĔ pytany o przyczynĊ skáadania kolejnej interpelacji w sprawie kaliskiego ciepáa. Wedáug informacji uzyskanych przez „Nasz Rynek” do tej pory miasto tylko zbieraáo oferty i sprawdzaáo je pod wzglĊdem formalnym. Sam konkurs przeprowadza rada nadzorcza rmy i ona ogáosi wyniki. WNOW


6

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek 15 listopada 2011, nr 46(280)

Delphi jest wiodącym Ğwiatowym dostawcą technologii dla producentów samochodów. W Polsce, w czterech zakáadach produkcyjnych i nowoczesnym Centrum Technicznym, pracuje ponad 4 tysiące osób. Zlokalizowana w Krakowie krajowa siedziba koncernu zatrudnia polskich specjalistów, z których wielu odpowiada równieĪ za dziaáalnoĞü Delphi w regionie. Do pracy w zakáadzie w Ostrowie Wielkopolskim poszukujemy osób na stanowisko:

Do pracy w zakáadzie w Ostrowie Wielkopolskim poszukujemy osób na stanowisko:

Elektronik – Automatyk Utrzymania Ruchu

SPAWACZ

Opis stanowiska: - utrzymanie w sprawnoĞci urządzeĔ produkcyj. w zakresie systemów auto matyki i sterow. - programowanie i dostosowywanie oprogramowania sterującego urządze niami produkcyjnymi do wymaganych parametrów - bieĪący serwis, usuwanie awarii i przegl. prewencyjne urządzeĔ automaty ki i sterowania Wymagania: · wyksztaácenie wyĪsze techniczne – inĪynier automatyk lub elektronik · doĞwiadczenie zawodowe · znajomoĞü· sterowników, zasad serwisowania ukáadów automatyki i sterowania · dobra znajomoĞü· jĊzyka angielskiego · poĪądane uprawnienia SEP do 1 kV Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie aplikacji w jĊzyku polskim na adres: ostrowski.tihr@delphi.com Kontakt telefoniczny: Kamila Knockenhauer, Dziaá Personalny tel. +48 62 - 595 05 03

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku bĊdzie wykonywaáa zadania w dziale inĪynieringu zajmującym siĊ rozwojem wyrobów dla klientów. Praca polegaü bĊdzie na wytwarzaniu wyrobów prototypowych, co charakteryzuje siĊ duĪą róĪnorodnoĞcią, wymaga innowacyjnoĞci, kreatywnoĞci i wáasnej inicjatywy. Osobom speániającym nasze oczekiwania oferujemy satysfakcjonującą pracĊ oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: - wyksztaácenie techniczne - umiejĊtnoĞü i uprawnienia do spawania metodą TIG Aluminium 141 - doĞwiadczenie w spawaniu aluminium - dobra znajomoĞü rysunku technicznego - operatywnoĞü, dokáadnoĞü, odpowiedzialnoĞü - kreatywnoĞü - dyspozycyjnoĞü - motywacje do pracy w tym zawodzie i ciągáego rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie aplikacji w jĊzyku polskim na adres: ostrowski.tihr@delphi.com Kontakt telefoniczny: Kamila Knockenhauer, Dziaá Personalny tel. +48 62 - 595 05 03

JednoczeĞnie informujemy, Īe kontaktujemy siĊ tylko z wybranymi osobami. Na aplikacji prosimy o zawarcie nastĊpującej klauzuli: WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883).

JednoczeĞnie informujemy, Īe kontaktujemy siĊ tylko z wybranymi osobami. Na aplikacji prosimy o zawarcie nastĊpującej klauzuli: WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883).

Do pracy w zakáadzie w Ostrowie Wielkopolskim poszukujemy osób na stanowisko:

Do pracy w zakáadzie w Ostrowie Wielkopolskim poszukujemy osób na stanowisko:

InĪynier Technolog Opis stanowiska: -prowadzenie procesu wdroĪenia i uruchomienia urządzeĔ, od koncepcji poprzez monitorowanie dostawcy, aĪ po instalacjĊ oraz w fazie produkcyjnej -przygotowanie dobrze zdeniowanych, standardowych procedur szkolenia, obsáugi, ustawiania; przygotowanie planów kontroli, diagramów przepáywu, PFMEA, planów utrzymania (wsparcie sáuĪb utrzymania ruchu) - wsparcie procesu ADP (Advanced Development Process), fazy rozwojowej i produkcyjnej, ciągáego doskonalenia i dziaáaĔ obniĪających koszty - przekazywanie / wymiana doĞwiadczeĔ z partnerami w innych lokalizacjach dywizji Delphi Ther mal - prowadzenie aktualnych planów wydajnoĞci maszyn

Wymagania: - wyksztaácenie wyĪsze techniczne (mechanika i budowa maszyn) - umiejĊtnoĞü rozwiązywania problemów - znajomoĞü zagadnieĔ związanych z jakoĞcią - doĞwiadczenie w branĪy motoryzacyjnej - doĞwiadczenie w zagadnieniach związanych z klimatyzacją - bardzo dobre zdolnoĞci komunikacyjne i interpersonalne -zdolnoĞci organizacyjne -bardzo dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego - chĊü i gotowoĞü do podróĪowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie aplikacji w jĊzyku polskim na adres: ostrowski.tihr@delphi.com Kontakt telefoniczny: Kamila Knockenhauer, Dziaá Personalny tel. +48 62 - 595 05 03 JednoczeĞnie informujemy, Īe kontaktujemy siĊ tylko z wybranymi osobami. Na aplikacji prosimy o zawarcie nastĊpującej klauzuli: WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883).

ĝlusarz – Mechanik Utrzymania Ruchu Opis stanowiska: - utrzymanie w sprawnoĞci urządzeĔ produkcyjnych, bieĪący serwis i usuwanie awarii - realizacjĊ przeglądów prewencyjnych maszyn i urządzeĔ - wykonywanie drobnych robót Ğlusarskich Wymagania: - wyksztaácenie Ğrednie techniczne o prolu mechanicznym - doĞwiadczenie zawodowe - poĪądane uprawnienia SEP do 1 kV - mile widziane uprawnienia spawalnicze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie aplikacji w jĊzyku polskim na adres: ostrowski.tihr@delphi.com Kontakt telefoniczny: Kamila Knockenhauer, Dziaá Personalny tel. +48 62 - 595 05 03

JednoczeĞnie informujemy, Īe kontaktujemy siĊ tylko z wybranymi osoba-

mi. Na aplikacji prosimy o zawarcie nastĊpującej klauzuli: WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883).


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Promocja VI tomu rocznika OTG

Kolejny rok genealogów - W nowym roczniku wszystkie teksty dotyczą genealogii - mówi GraĪyna Karolak, sekretarz stowarzyszenia, która podkreĞla, Īe po trzech latach koncentrowania siĊ na wielkich rocznicach historycznych wydarzeĔ: rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, wybuchu drugiej wojny Ğwiatowej i rocznicy Ğmierci papieĪa Jana Pawáa II, najnowszy rocznik OTG wraca do swych genealogicznych korzeni. Jak mówi prezes stowarzyszenia Maciej Kowalczyk, wiĊkszoĞü tematów nawiązuje do tematyki rodziny, Ğlubów i dzieci. To pokáosie niezwykle ciekawej konferencji „Genealogia w objĊciach Amora. Seksualne aspekty genealogii”, jaka odbyáa siĊ w 2010 roku w ostrowskim I LO. Z pewnoĞcią czytelnicy rocznika zwrócą uwagĊ na bogato ilustrowany przegląd fotograi Ğlubnych, który - jak podkreĞlali prowadzący promocjĊ - jest niezwykáym studium Ğlubnej mody: zarówno tej dotyczącej strojów, jak i tej związanej z przedstawianiem máodej pary na zdjĊciach.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

„Nasi przodkowie w alkowie i na Ğlubnym kobiercu” - taki tytuá nosi gáówny rozdziaá szóstego juĪ tomu Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, którego promocja odbyáa siĊ w minioną ĞrodĊ w Forum Synagoga.

PublikacjĊ snansowano ze Ğrodków Stowarzyszenia Fundusz Grantowy, spóáki MZO i stowarzyszenia OTG. W roczniku znalazáy siĊ staáe pozycje wydawnictwa: kronika wydarzeĔ OTG oraz relacje ze zjazdów rodzinnych - tym razem rodu àawniczaków, Nowaków, Zimniaków i zjazdu krewnych báogosáawionego Czesáawa JóĨwiaka. Nie zabrakáo teĪ tekstów dotyczących samych badaĔ genealogicznych. WĞród nich znalazáa siĊ publikacja autorstwa redaktora „Naszego Rynku” Krzysztofa Maciejewskiego, dokumentująca jego poszukiwania historii rodu Drygasów.

Najnowsze wydawnictwo OTG nawiązuje takĪe do przypadającej w tym roku rocznicy III powstania Ğląskiego. WáaĞnie z tej okazji trójka autorów: Tomasz àawniczak, Maciej Kowalczyk i Zbigniew Marcinkowski postanowiáa jeden z rozdziaáów poĞwiĊciü temu tematowi, publikując pierwszy w historii miasta wykaz ostrowianpowstaĔców Ğląskich oraz stworzony na podstawie prasy miĊdzywojennej wykaz oarodawców na cele plebiscytu i powstania Ğląskiego. ALI

OSTRÓW

OSTRÓW HF1918RO nadaje

Technologiczne miasto

Republika w eterze

REKLAMA

“RepublikĊ Ostrowską” w eterze promowali czáonkowie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców: Jarek SP3AYA, Paweá SQ3POS i Marek SQ3PLV. Znany na co dzieĔ jako SP3POW klub, uruchamiając okolicznoĞciowy znak nawiązujący do wydarzeĔ z 1918 roku, postanowiá uczciü rocznicĊ Republiki Ostrowskiej. Z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej krótkofalowcy zainstalowali siĊ ze swoim

sprzĊtem w Ostrowskim Centrum Kultury. Z tej teĪ okazji na internetowej stronie klubowej www.sp3pow.pl znalazá siĊ obszerny materiaá dotyczący wydarzeĔ sprzed 93 lat. StacjĊ HF1918RO znaleĨü bĊdzie moĪna w eterze do 26 listopada. MAK

7

OSTRÓW HF1918RO nadaje OSTRÓW

Od czwartku Od czwartku do soboty trwaü bĊdą prezentacje konkursowe 12 Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów NiezaleĪnych. W czwartek, 17 listopada, zobaczymy „eksPLoracja” (teatr „Krzyk” Maszew, godz. 17.00 Synagoga), „Zima w czerwieni” („Verte” Warszawa, 18:30 OCK), „Projekt: 3 siostry” (Bednarz, JóĨwicka, Kostrzewa, Bytom, 21:00 OCK) i „Alicja?” („Malabar Hotel” Warszawa, 22:00 Synagoga). Piątek to „w 3D” („K3” Biaáystok, 17:00 Synagoga), „Orlando” („Squad Form” Biaáystok, 18:30 OCK), „Wyprawy krzyĪowe” („Grupa Dochodzeniowa” Warszawa, 20:00 Forum Synagoga), „Krótka historia pewnych miáoĞci” („Tanc. Witkac” Kraków, 21:00 OCK) i „Dobre ciaáo” („Terapia” Wrocáaw, 22:30 Synagoga). W sobotĊ zobaczymy sztukĊ „Jordan” (teatr wUAM Kalisz, 15:00 OCK), „Ciamciaramcia” („Kreatury” Gorzów Wlkp, 17:00 Synagoga), „Grosse Aktion” („Ecce Homo” Kielce, 18:15 Synagoga), „Związek otwarty” („Scena Poczekalnia” Tomaszów Maz., 20:00 OCK), „UĞmiech kobiety” (teatr „Nikoli” Kraków, 22:00 Synagoga i „Sukienka z dziurką” („Teraz poliĪ” Warszawa, godz. 23:00 OCK). ZakoĔczenie festiwalu w niedzielĊ o 13.00 w synagodze. MAK

OSTRÓW

Neo-Nówka

Pod okolicznoĞciowym znakiem HF1918RO od poniedziaáku, 7 listopada, nadaje ostrowski klub krótkofalowców SP3POW.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

List intencyjny o wspóápracy z przedstawicielem Polskiej Telefonii Komórkowej Dawidem Fabisiem podpisaá prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak. W liĞcie zadeklarowano podjĊcie dziaáaĔ mających na celu: stworzenie koncepcji miasta technologicznego wykorzystującego nowoczesne technologie, szczególnie GSM, wykorzystanie rozwiązaĔ i transmisji GSM do rozwoju i wsparcia usáug komunalnych, uĪytecznoĞci publicznej oraz wspóápracĊ naukową w zakresie badania wpáywu nowych technologii na rozwój miasta. - DziĊki kompleksowemu systemowi powstanie program „Ostrów technologiczny” mówi prezydent Ostrowa. Poszczególne rozwiązania dotyczące wybranych dziedzin komunalnych np. monitoringu gazu czy Ğwiatáa są stosowane w polskich miastach. My chcemy opracowaü system kompleksowy i spróbowaü na jego wdroĪenie pozyskaü Ğrodki zewnĊtrzne. ALI

www.naszrynek.pl

Druga galeria nie teraz Oddalają siĊ plany dotyczące powstania drugiej galerii handlowej w Ostrowie. Wiele wskazuje na to, Īe grupa Redema - póki co - odáoĪyáa swoje plany inwestycyjne.

Fot.: ARCHIWUM

15 listopada 2011, nr 46(280)

Czy z galerii „Vita” - bo tak miaá siĊ nazywaü obiekt przy ulicy PoznaĔskiej - pozostaną jedynie wizualizacje? JuĪ we wrzeĞniu ubiegáego roku branĪowe portale donosiáy, Īe holenderska rma Redema, która miaáa budowaü dwukondygnacyjną galeriĊ handlową przy ul. PoznaĔskiej w Ostrowie, rozwaĪa wycofanie siĊ z wczeĞniejszych planów. Powodem byáa równolegle realizowana, ale szybsza budowa obiektu konkurencji, gdzie ulokowaáa siĊ czĊĞü rm rozwaĪających wczeĞniej wspóápracĊ z „Redemą”. Najnowszą informacjĊ dotyczącą galerii podaá w minioną ĞrodĊ portal propertynews.pl. Jak powiedziaá portalowi Paweá Kostuch z zarządu Redema Development Poland, plany budowy galerii zostaáy

wstrzymane bezterminowo. Kontynuacja projektu jest w przyszáoĞci ciągle moĪliwa, ale w zupeánie innej formie. Galeria „Vita” miaáa byü dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni 32 tysiĊcy metrów kwadratowych, w którym planowano uruchomienie m.in. kilkusalowego kina. Otwarcie galerii miaáo wiązaü siĊ z przekazaniem miastu drugiej - gáównej czĊĞci offsetu w wysokoĞci 15 milionów záotych, która w roku ubiegáym znalazáa siĊ juĪ nawet w uchwalonym przez radĊ miasta budĪecie. Wiele wskazuje na to, Īe o offsecie tym naleĪy zapomnieü. Przynajmniej na najbliĪsze lata. MAK

OSTRÓW Prokuratura prowadzi ćledztwo

Ćmierç ostrowianek Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi Ğledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego Ğmierü poniosáy dwie mieszkanki Ostrowa.

Radek Bielecki, Michaá GawliĔski i Roman ĩurek czyli kabaret Neo-Nówka pojawi siĊ w sobotĊ, 3 grudnia w Ostrowskim Centrum Kultury. Lubiani artyĞci polskich scen kabaretowych pojawią siĊ w Ostrowie w ramach touru realizowanego pod wielce wymownym tytuáem „The Sejm”. Patronat nad wystĊpem gwiazdorskiego kabaretu objĊáa redakcja tygodnika „Nasz Rynek”. WáaĞnie dlatego dla naszych czytelników mamy przygotowane wejĞciówki. Szczegóáy juĪ za tydzieĔ na áamach „Naszego Rynku”. MAK

Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem Ğmiertelnym przedstawiono 35-letniemu mieszkaĔcowi Pleszewa. - Wymienionemu zarzucono, Īe w dniu 7 listopada 2011 roku w Kaliszu, poza obszarem zabudowanym, prowadząc samochód osobowy marki Ford Galaxy nieumyĞlnie naruszyá zasady bezpieczeĔstwa w ruchu lądowym i spowodowaá wypadek drogowy - mówi Janusz Walczak, zastĊpca prokuratora okrĊgowego. W opisie czynu wskazano, Īe mĊĪczyzna jadąc w kierunku Nowych Skalmierzyc na prostym odcinku drogi, nie zastosowaá siĊ do „znaku poziomego w postaci pojedynczej ciągáej linii krawĊdziowej”

jadąc prawym poboczem, jednoczeĞnie nie obserwowaá naleĪycie przedpola jazdy i najechaá na dwie stojące kobiety oraz pozostawiony czĊĞciowo na prawym pasie ruchu samochód osobowy marki Seat Cordoba, w wyniku czego obie kobiety w nastĊpstwie doznanych urazów wielonarządowych poniosáy Ğmierü. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zastosowaáa wobec mĊĪczyzny Ğrodek zapobiegawczy w postaci porĊczenia majątkowego. Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalikowano jako przestĊpstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego - spowodowanie Ğmiertelnego wypadku drogowego - zagroĪone karą od 6 miesiĊcy do 8 lat pozbawienia wolnoĞci. MAK


8

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 listopada 2011, nr 46(280)

OSTRÓW Ćwiõto Miasta Ostrowa i Narodowe Ćwiõto Niepodlegãoćci

Na ćwiõto „Zãota pãyta” dla Ostrowa 20 listopada zakoĔczy siĊ ostatnia impreza organizowana w ramach tegorocznych obchodów ĝwiĊta Miasta Ostrowa. 10 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury odbyáa siĊ uroczysta Sesja Rady Miejskiej poáączona z wielkim koncertem „Záoty Komeda”. praáatowi Alfredowi Mące - wieloletniemu proboszczowi parai Konkatedralnej. Sesja byáa takĪe okazją do wrĊczenia szesnastu nagród prezydenta Jarosáawa Urbaniaka tym, którzy - jak mówiá - „swą codzienną pracą dobrze rozsáawiają Ostrów. Byáy teĪ wyróĪnienia niecodzienne. Po koncercie „Záoty Komeda”, wystĊpujący w nim artyĞci: JagodziĔski Trio, GraĪyna AuguĞcik, orkiestra Sinfonia Viva, a takĪe prezydent Urbaniak odebrali „záote páyty” - nagrody za ponad 10 tysiĊcy sprzedanych egzemplarzy z muzyką filmową Krzysztofa Komedy TrzciĔskiego. MAK

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

SesjĊ uĞwietniá koncert “Záoty Komeda”.

Cezary Nowakowski i Jadwiga Jankielewicz.

Agnieszka WilczyĔska i GraĪyna AuguĞcik.

- Tu rodziáa siĊ niepodlegáoĞü - mówiá przewodniczący RM Jarosáaw Lisiecki.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Raz do roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej organizowanej w rocznicĊ „Republiki Ostrowskiej” wáadze samorządowe miasta wrĊczają najwyĪsze ostrowskie wyróĪnienia: medale „Republiki Ostrowskiej”. W tym roku odebrali je Jadwiga Jankielewicz - dyrektor cyklu koncertowego Spotkania Muzyki „Chanterelle Festiwal” i mecenas Cezary Nowakowski byáy konsul RP w Hamburgu. Medale przyznano ponadto nieobecnym na sesji: Kazimierzowi Radowiczowi - scenarzyĞcie pielĊgnującemu tradycje Republiki Ostrowskiej i ks.

“Záotą páytĊ” odebraá m.in. Andrzej JagodziĔski.

OSTRÓW Nowa siedziba dla zespoãu Mãodzieēowego Domu Kultury na jubileusz

Grupa Baletowa „Gwiazda” taýczy juē 15 lat

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Alina Janikowska ma gáowĊ nowych pomysáów.

Jak na jubileusz przystaáo, nie zabrakáo wielkiego tortu.

DziewczĊta z zespoáu mają nową salĊ.

AĪ 21 byáych czáonkiĔ grupy zdecydowaáo siĊ na naukĊ w szkole baletowej.

Fot.: ANNA KàOPOCKA

przez AlinĊ Janikowską musicali. Uczestnictwo w zajĊciach „Gwiazdy” to nie tylko przygoda máodych lat. Dla wielu byá to początek nowej drogi Īycia: aĪ 21 absolwentek „Gwiazdy” zdecydowaáo siĊ na kontynuowanie przygody z taĔcem rozpoczynając naukĊ w szkole baletowej w Poznaniu. WáaĞnie dlatego w ostrowskim koncercie jubileuszowym wystąpiáy takĪe uczennice z Poznania. Jak zdradziáa nam Alina Janikowska, nowa siedziba to moĪliwoĞü skoncentrowania siĊ na kolejnych wyzwaniach. Prawdopodobnie jednym z nich bĊdzie trzeci juĪ musical. MAK

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Jubileusz zespoáu byá doskonaáą okazją do zorganizowania koncertowych obchodów. WáaĞnie z powodu takiej okazji sala Ostrowskiego Centrum Kultury wypeániáa siĊ w minioną sobotĊ rodzicami, sponsorami i przyjacióámi zespoáu. Byáy prezentacje wszystkich obecnie dziaáających w ramach zespoáu grup wiekowych, byáy wspomnienia sukcesów i medali przywiezionych m.in. z Dance World Cup z Kanady i wielu innych krajowych i zagranicznych konkursów, wspomnienia koncertów organizowanych w Ostrowie w ramach cyklu „ZataĔczmy razem” oraz wyreĪyserowanych

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Z nową siedzibą wchodzi w drugie 15-lecie ostrowska grupa baletowa „Gwiazda”. Kierowana przez AlinĊ Janikowską grupa moĪe teraz üwiczyü w udostĊpnionych przez MZGM pomieszczeniach przy ostrowskim deptaku.

Pozostaje tylko czekaü na realizacjĊ planów.


15 listopada 2011, nr 46(280)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

9


informacje

Pod patronatem „Naszego Rynku” w czwartek, 1 grudnia, w ostrowskim Gimnazjum nr 4 odbĊdzie siĊ siódmy juĪ charytatywny koncert na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci. Tym razem w akcjĊ organizowaną wspólnie przez spoáecznoĞü Gimnazjum nr 4 i Towarzystwo Przyjacióá Dzieci wáącza siĊ grupa „ĝcigani”, której koncert w sali kolumnowej gimnazjum rozpocznie siĊ o godz. 19.30. MAK

SIEROSZEWICE

Zasãuēeni dla gminy OĞmiu mieszkaĔcom gminy Sieroszewice wrĊczono w piątek, 11 listopada, tytuá „ZasáuĪony dla Gminy Sieroszewice”. WyróĪnienia odebrali GraĪyna Banasiak, Sylwester Báaszczyk, Edmund Ciupek, Krystyna ĝlĊzak, Kazimierz Strugarek (wszyscy z Masanowa), Wanda Kupijaj, Czesáaw Kurzawa i Lucjan ZiemiaĔski (wszyscy z Latowic). UchwaáĊ w sprawie nadania honorowego tytuáu podjĊtą przez radnych 28 paĨdziernika odczytaá, podczas uroczystej sesji w Masanowie, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweá Siwak. Pamiątkowe statuetki i dyplomy uhonorowani odebrali z rąk wójta gminy Sieroszewice Czesáawa Berkowskiego. MAK

OSTRÓW

HistorycznyDKF W listopadzie Ostrowski Klub Gazety Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna prezentacje lmów o tematyce historycznej w ramach Historyczno-Dyskusyjnego Klubu Filmowego (HDKF). Seanse bĊdą siĊ odbywaü w kaĪdy wtorek o godzinie 18.00 w KsiĊgarni NiezaleĪnej przy ul. Wiosny Ludów 15. MAK

WYSOCKO WIELKIE Na Ćwiõto Niepodlegãoćci

Patriotyczne ćpiewanie 250 uczestników wziĊáo udziaá w XII Przeglądzie PieĞni Patriotycznych, jaki odbyá siĊ 8 listopada w Gminnym OĞrodku Kultury w Wysocku Wielkim. O tytuá najlepszego wykonawcy rywalizowaáo aĪ 18 zespoáów i 21 solistów ze szkóá podstawowych i gimnazjów gminy Ostrów Wielkopolski. Najlepszymi w swoich kategoriach okazali siĊ:Agata Kasprzak (SP Lewków - soliĞci klasy I-III), Patrycja Sadaj (SP Topola Maáa - soliĞci klasy I-III), Anna ĝwiątek (Gimnazjum w Lamkach - soliĞci gimnazjaliĞci), chór Szkoáy Podstawowej w Topoli Maáej (klasy I-III oraz klasy IV-VI) i zespóá wokalny Gimnazjum Publicznego w Lamkach. MAK

Fot.: ARCHIWUM

Charytatywnie

15 listopada 2011, nr 46(280)

Przegląd to prawdziwa lekcja patriotyzmu.

RASZKÓW Niecodzienny jubileusz raszkowianki

Dwiećcie lat pani Leokadio! W 7 listopada setne urodziny obchodziáa Leokadii Kokot z Raszkowa. - DuĪo zdrowia, siáy i dalej tyle radoĞci na dalsze lata Īycia w otoczeniu bliskich osób - Īyczyá pani Leokadii burmistrz gminy i miasta Raszków Jacek Bartczak, który podziwia pamiĊü i zainteresowanie jubilatki sprawami miasta. - CieszĊ siĊ, z kaĪdego naszego spotkania. LeokadiĊ Kokot w dniu jubileuszu odwiedziá z kwiatami i upominkiem m.in. przewodniczący Rady Gminy i Miasta Andrzej Matyba. MAK

Fot.:ARCHIWUM

OSTRÓW

Nasz Rynek

LeokadiĊ Kokot odwiedzili samorządowcy gminy Raszków.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI Goãõbiarze podsumowali rok

Gmina goãõbiami stoi W wigiliĊ ĝwiĊta NiepodlegáoĞci w sali GOK Wysocko Wielkie spotkali siĊ hodowcy goáĊbi pocztowych z gminy Ostrów. Podczas spotkania z wáadzami samorządowymi gminy, w którym udziaá wziąá poseá RP Piotr Walkowski, podsumowano sezon lotów goáĊbi pocztowych sekcji V okrĊgu ostrowskiego. Puchar przechodni dla najlepszych hodowców sekcji odebraá Tomasz Bąk, który wspólnie z ojcem Józefem prowadzi jedną z najlepszych hodowli goáĊbia pocztowego w poáudniowej Wielkopolsce. MAKw

Fot.:ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

Puchar wrĊcza poseá RP Piotr Walkowski.

POWIAT Z umorzenia

NOWE SKALMIERZYCE Z umorzenia

Po ćlubowaniach

Budujð kanalizacjõ

ZakoĔczyá siĊ „sezon” ĞlubowaĔ pierwszoklasistów w nowym roku szkolnym.

FOĝiGW umorzyá Nowym Skalmierzycom spáatĊ czĊĞci poĪyczki w kwocie 656 tysiĊcy zá.

Fot.: MACIEJ RASZEWSKI

10

ĝlubowanie odbyáo siĊ takĪe w Szkole Podstawowej we Wtórku.

W poáowie listopada rozpoczĊáa siĊ dalsza czĊĞü budowy kanalizacji sanitarnej w Nowych Skalmierzycach. W ramach inwestycji, której zakoĔczenie zaplanowano na jesieĔ 2012 roku, wykonane zostaną kolektory sanitarne o áącznej dáugoĞci ok. kilometra na Placu WolnoĞci oraz ul. Kaliskiej od numeru 24-41. Powstanie takĪe 18 przyáączy kanalizacyjnych do domów wielorodzinnych i punktów usáugowych.

Ten wydawaáoby siĊ krótki odcinek bĊdzie obsáugiwaá aĪ ok. 15% caáoĞci Ğcieków wychodzących z miasta. Koszt prac wyceniono na blisko 875 tysiĊcy zá. Budowa ta sprawi, Īe ok. 95% Nowych Skalmierzyc bĊdzie mogáo korzystaü z sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja jest nansowana z budĪetu gminy oraz pochodzi z umorzenia poĪyczki zaciągniĊtej od Narodowego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej. ALI


15 listopada 2011, nr 46(280)

informacje

Nasz Rynek

OPATÓWEK Najdãuēsza ziemniaczana struēyna starosty

Podtrzymujð tradycjõ 5 listopada, w ramach projektu donansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego odbyáo siĊ spotkanie, którego celem byáo kultywowanie regionalnych tradycji, obrzĊdów, zwyczajów kulinarnych i gwary ludowej. Impreza „Jak to z dawna byáo, czyli spotkanie z tradycją wsi polskiej” zostaáa przygotowana przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej i Starostwo Powiatowe w Kaliszu, które w partnerstwie z Gminnym OĞrodkiem Kultury w Opatówku napisaáo projekt. - Ogromnie siĊ cieszĊ, Īe tradycja wielkopolska moĪe byü w ten sposób kultywowana - mówiá Krzysztof Grabowski, czáonek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas naáu spotkania z tradycją. - To bardzo waĪne i dobrze, Īe taki pomysá na projekt powstaá i Īe otrzymaá donansowanie. Mam nadziejĊ, Īe kolejne takie pomysáy bĊdą siĊ pojawiaü i tradycje regionalne bĊdĊ kultywowane. - DziĊki takim imprezom mieszkaĔcy przypomną sobie jak popularnym warzywem byá kiedyĞ ziemniak, czyli popularna wielkopolska pyra – mówiá starosta kaliski Krzysztof Nosal. - To do-

Fot.: WIOLETTA PRZYBYLSKA

Ponad 100 osób przybyáo na imprezĊ „Jak to z dawna byáo, czyli spotkanie z tradycją wsi polskiej”, która odbyáa siĊ w Gminnym OĞrodku Kultury w Opatówku.

W konkursie obierania ziemniaka zwyciĊĪyá Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

brze, Īe wracają te dawne tradycje, Īe przypominamy sobie staropolską gwarĊ, jak równieĪ przepisy na potrawy z ziemniaków. W przeddzieĔ spotkania odbyáy siĊ warsztaty kulinarne, na których uczestnicy uczyli siĊ jak gotowaü tradycyjne dania: zupĊ dyniową z Īelaznymi kluskami, pyry w mundurkach z gzikiem, barszcz ze skwarkami, kopytka z kapustą kwaszoną, rolady ziemniaczane z warzywami. -RobiliĞmy wszystkie stare potrawy, które kiedyĞ byáy gotowane w domach naszych babü - wyjaĞnia Lucyna Wojtaszek, przewodnicząca Koáa GospodyĔ Wiejskich w Opatówku.

Podczas sobotniego spotkania z tradycją, oprócz czegoĞ dla ciaáa, byáo teĪ coĞ dla ducha. Wystąpiá Kabaret „EWG” czyli Eksportowy Wytwór Gminny z Doruchowa, czáonkinie koáa gospodyĔ wiejskich z Rozprzy, które przybyáy do Opatówka z delegacją z tej gminy oraz czáonkinie KGW z Opatówka. Podczas sobotniej zabawy nie zabrakáo równieĪ konkursów na obieranie ziemniaka, tak by powstaáa jak najdáuĪsza struĪyna. W tych zmaganiach bezkonkurencyjny byá starosta kaliski (106 cm). Drugie miejsce naleĪaáo do przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego (46 cm), a trzecie do wójta gminy Opatówek (32 cm). WNOW

POWIAT Spotkanie informacyjne

W Starostwie o ćrodkach z UE 9 listopada w Starostwie Powiatowym w Kaliszu odbyáo siĊ spotkanie informacyjne poĞwiĊcone umiejĊtnoĞci poszukiwania dotacji europejskich „ 5 kroków do dotacji z Funduszy Europejskich”.

11

CEKÓW KOLONIA

Nowy Orlik otwarty Nowy kompleks boisk sportowych „Orlik” zostaá uroczyĞcie otwarty w czwartek, 10 listopada, w Cekowie Kolonii. Boisko zbudowano przy Gimnazjum im. A. ChodyĔskiego. - Pomysá na inwestycjĊ narodziá siĊ trzy lata temu, w 2008 roku powstaáa dokumentacja, ale pieniądze znalazáy siĊ dopiero w tym roku - mówiá Hieronim Kasprzak, wójt gminy Cekowa Kolonia. Caáa inwestycja kosztowaáa 976 tysiĊcy zá., z czego 47% snansowaáo Ministerstwa Sportu, a 33% dorzuciá samorząd województwa. Reszta pokryta zostaáa z budĪetu gminy Z boiska bĊdą mogli korzystaü wszyscy chĊtni, do poáudnia uczniowie, a po poáudniu kluby - formalne, nieformalne i chĊtni z caáej gminy. W Wielkopolsce zbudowano 265 „Orlików”, co daje I miejsce w kraju. WNOW

KOĐMINEK

Badania mammograficzne 25 listopada w gminie KoĨminek dla kobiet w wieku 50-69 lat Zostaną wykonane badania mammograczne. Warunek to 50 lat ukoĔczone przed dniem badania i nie korzystanie, z prolaktycznej mammograi opáaconej przez NFZ, w ciągu ostatnich dwóch lat. Badania wykonane bĊdą w mammobusie, który staü bĊdzie w KoĨminku przy OĞrodku Zdrowia, ul. Kopernika 10 w godz. od 8.00 do 15.00. Zainteresowane osoby mogą zapisywaü siĊ telefonicznie pod nr tel. 586662-444 lub 801-080-007 w godzinach 8.00-20.00 od poniedziaáku do piątku, a w soboty i niedziele 9.0015.00. Podczas rejestracji, panie zostaną poproszone o podanie numeru PESEL oraz numer telefonu kontaktowego. WNOW

GoĞci powitaá Krzysztof Nosal, starosta kaliski, a samo spotkanie poprowadziáa ElĪbieta PiotrowskaOstojska reprezentująca Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. - Pomysá zorganizowania takiego spotkania byá wynikiem systematycznie wzrastającego zainteresowania moĪliwoĞcią pozyskania do-

finansowania ze Ğrodków unijnych, nieprzerwanie wzrastającą iloĞcią osób zgáaszających siĊ po poradĊ do biura PIFE w Kaliszu oraz powtarzającymi siĊ pytaniami ze strony zainteresowanych Ğwiadczącymi o braku orientacji o sposobie poszukiwania wsparcia finansowego - mówi ElĪbieta Piotrowska-Ostojska.

W trakcie spotkania zostaáy przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 oraz procedury wnioskowania o dotacje, jak równieĪ rozwijające siĊ pozadotacyjne formy wsparcia. PotrzebĊ przeprowadzenia tego typu spotkaĔ potwierdziáy liczne pytania i oĪywiona dyskusja. WNOW

STAWISZYN

LISKÓW - POWIAT

ĒELAZKÓW Przyrzekali sobie 50 lat temu

Alarm! Poēar!

Prezes OSP

Jubileusz maãēeýski

4 listopada, w przedszkolu w Stawiszynie, jak i jego lii, odbyá siĊ alarm przeciwpoĪarowy. Akcja przebiegáa bardzo sprawnie. Po usáyszeniu trzech dáugich dzwonków wszystkie dzieci wraz z pracownikami bezpiecznie opuĞciáy budynek placówki. Na placu przedszkolnym czekaá na nas straĪak, którzy uĞwiadomiá nam koniecznoĞü organizowania takich akcji. Przeprowadzone üwiczenia miaáy na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejĊtnoĞci zachowania siĊ oraz zasad postĊpowania na wypadek poĪaru. WNOW

Starosta kaliski Krzysztof Nosal zostaá prezesem Zarządu Oddziaáu Powiatowego OSP RP w Kaliszu. Funkcje tĊ objąá po Wacáawie Skotowskim. Wybory nowych wáadz OSP odbyáy siĊ w minioną sobotĊ podczas III Zjazdu Oddziaáu Powiatowego Związku OSP RP Ziemi Kaliskiej w Liskowie. Wiceprezesami w nowym zarządzie zostali Krzysztof NiedĨwiedzki, Zenon Antczak i Paweá Sobczak. Na terenie powiatu kaliskiego dziaáa ponad 7 tysiĊcy straĪaków ochotników w 132 jednostkach. ALI

W gminie ĩelazków na skromnej uroczystoĞci spotkaáo siĊ 10 par maáĪeĔskich. To pary wyjątkowe - wspólnie przeĪyáy po 50 lat. Tego dnia z okazji 50-lecia poĪycia maáĪeĔskiego wójt Andrzej Nowak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrĊczyá dostojnym Jubilatom medale. Medale otrzymaáo 10 maáĪeĔstw z terenu gminy: Paweá i Walentyna Bitner, Zdzisáaw i Alina Brajer, Kazimierz i Krystyna Ciekalscy, Józef i Julianna Cierlaczyk, Stefan i Krystyna Margiela,

www.naszrynek.pl

Marian i Julianna Mazurek, Marian i Janina Menderscy, Józef i Marianna Saáata, Józef i Kazimiera Smoliga oraz Tadeusz i Marianna WiĞniewscy. Podczas uroczystoĞci nie mogáo zabraknąü toastu wzniesionego lampką szampana, a z myĞlą o Jubilatach przygotowano takĪe specjalny, okazaáy tort. Byáy kwiaty i Īyczenia od najbliĪszych, a takĪe wystĊp zespoáu kabaretowo-ludowego „Niechcice”. WNOW

dla osób bez zdolnoĤci kredytowych takİe dla osób ze zãĈ tel. 62 738 18 04 ul. Wrocãawska 42 historiĈ w BIK www.dobrekredyty.broomer.pl

Ostrów Wlkp.

Konkurencyjne ceny !!!

TAXI

Dojazd bezpáatny !!!

tel. 62 73

PLUS

66 000

SKUP ZàOMU ĩELAZNEGO - metale kolorowe - makulatura - szkáo - butelki plastikowe - inne - wĊgiel w workach - drewno kominkowe - drewno opaáowe

Kalisz ul. àódzka 66 Tel. 668 229 662


12

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 listopada 2011, nr 46(280)

W SOBOTô GALA FIGHT NIGHT - Kaliska Noc Walk pod patronatem Naszego Rynku

Ziõtek bõdzie broniã mistrzowskiego pasa W sobotĊ 19 listopada hala Kalisz Arena ugoĞci uczestników gali Fight Night - Kaliska Noc Walk, która przebiegaü bĊdzie pod hasáem „Ratujemy ĩycie”. Gáówną walką tej imprezy bĊdzie pojedynek o mistrzostwo Ğwiata w kickboxingu federacji WKN pomiĊdzy Mariuszem ZiĊtkiem a Steeve’em Valente. Nie zabraknie teĪ innych atrakcji sportowych, a przyjazd do Kalisza zapowiedziaáa spora grupa celebrytów. To jedno z najwiĊkszych wydarzeĔ sportowych w Kaliszu w ostatnich latach. ZiĊtek przygotowywaá siĊ do obrony mistrzowskiego pasa zarówno w górach pod okiem trenera Ludwika Denderysa, jak i na obiektach w Kaliszu i Brzezinach, przy pomocy innego uznanego szkoleniowca, Jerzego Radomskiego. Swojego rywala, którym bĊdzie Francuz Steeve Valente, nie lekcewaĪy. - Wiem, Īe to zawodnik, który walczy gáównie w formuáach K1 i muay thai. Moje przygotowania byáy bardzo intensywne i jestem gotowy na wszystko. Na pewno nie zawiodĊ kibiców - zapowie-

nadziejĊ, Īe chociaĪ tym razem nie da ciaáa - przyznaá Bartnik, który podarowaá swojemu przeciwnikowi... dwa jajka. - Niech one dodadzą mu odwagi - dodaá brązowy medalista olimpijski w boksie z Barcelony z 1992 roku. Bartnik przyznaá na konferencji, Īe wciąĪ wierzy, iĪ Najman pojawi siĊ na gali, a ich walka dojdzie do skutku , tym bardziej, Īe kontuzjowany Najman nie przesáaá organizatorom Īadnych dokumentów potwierdzających jego kontuzje. O pas mistrzowski federacji AMW powalczy teĪ brat Mariusza, Robert ZiĊtek. Jego przeciwnikiem w siedmiorun-

dziaá Mariusz ZiĊtek podczas niedzielnej konferencji prasowej w Galerii „TĊcza”. Najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku niezwykle ciekawie zapowiadający siĊ pojedynek w kickboxingu w formule low-kick pomiĊdzy Wojciechem Bartnikiem a Marcinem Najmanem. Ten drugi odwoáaá swój przyjazd do Kalisza z powodu kontuzji nogi, jakiej nabawiá siĊ podczas swojej ostatniej walki z Przemysáawem Saletą. - On mnie oszukaá, czujĊ siĊ zawiedziony. Mam za sobą ciĊĪkie treningi, powaĪnie do tego podchodzĊ, bo doszáy mnie sáuchy, Īe Najman moĪe jednak przyjechaü. Mam

dowym starciu bĊdzie Sáowak Martin Navratil. - Wiem, Īe mój rywal jest maĔkutem. Powinno byü dobrze - mówi máodszy z braci. W planach jest równieĪ walka pokazowa z udziaáem gwiazdy pierwszej edycji telewizyjnego show „Top Model”, Zuli Walkowiak, która skrzyĪuje rĊkawice z Martą Prajsnar doĞwaidczoną medalistką mistrzoĞtw Polski w boksie. Organizatorzy gali zaplanowali rónieĪ mecz kickbokserski pomiĊdzy reprezentacjami Polski i Sáowacji. Biaáo-czerwone barwy reprezentowaü bĊdą gáównie zawodnicy z Kalisza i Brzezin.

- Sáowacja to czoáówka europejska, wiĊc pojedynki na pewno bĊdą emocjonujące - twierdzi trener kaliskich bokserów, Jerzy Radomski. Wspóáorganizatorem imprezy jest znany raper, Krzysztof „Gorzki” Gorzkiewicz, który zadbaá o odpowiednią oprawĊ artystyczną. Hymny Polski i Francji przed walką wieczoru zaĞpiewa Alicja WĊgorzewska. Mariusza ZiĊtka wprowadzi na ring kaliska modelka, Iga Wyrwaá. WĞród publicznoĞci nie zabraknie teĪ innych osób ze Ğwiata celebrytów. - Swój przyjazd potwierdzili m.in. aktorzy Tomasz

Fot.: ARCHIWUM

Mariusz ZiĊtek (z lewej) oraz jego trenerzy - Ludwik Denderys i Jerzy Radomski.

Fot.: ARCHIWUM

Fot.: ARCHIWUM

Wojciech Bartnik z symbolicznym „prezentem” dla Marcina Najmana.

Fot.: ARCHIWUM

Ten pas mistrzowski bĊdzie stawką pojedynku ZiĊtek - Valente.

Fot.: ARCHIWUM

Uczestnicy niedzielnej konferencji w Galerii „TĊcza”.

Zula Walkowiak zadebiutuje w sobotĊ w ringu.

Kot i Misiek Koterski - mówi „Gorzki”. Sobotnia gala ma równieĪ aspekt charytatywny. Dochód z caáego przedsiĊwziĊcia przeznaczony zostanie na leczenie chorego na biaáaczkĊ Bartka Olewickiego, zawodnika klubu BKB Team Brzeziny. To wáaĞnie dla niego odbĊdzie siĊ m.in. licytacja rĊkawic bokserskich z autografem, które podarowaá Wojciech Bartnik. Początek sobotniej imprezy o godz. 19:30. Bilety wciąĪ są nabycia za poĞrednictwem eventim.pl, sklepów Media Markt i Empik oraz w kasie hali Kalisz Arena. Michaá SOBCZAK


15 listopada 2011, nr 46(280)

sport

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

13

Program „Fight Night - Kaliska Noc Walk- Ratujemy Ēycie”: Mecz reprezentacji Polska vs Sãowacja:

VS

Walka zakontraktowana na 7 rund po 2 minuty kaĪda Robert ZiĊtek vs Martin Navratil

Awizowani reprezentanci: -67kg: Radosáaw Radomski -75kg:Przemysáaw Ziemnicki -71kg: Dominik Pazdan -63,5kg: Tomasz Ocicki -81 kg Zawodnik powoáany po wydaniu -52kg women: Katarzyna Bedra -71kg junior: Dziadek Marcin -91kg junior: Aleksander Stawirej -70kg junior women: Kinga Kycia

vs vs vs vs vs vs vs vs vs

Andrej Duchon Denis Lamanec Matej Pitonak Samuel Hadzima Martin Hurajt Dominika Brienikova Zawodnik powoáany po wydaniu Richard Beno Zawodniczka powoáana po wydaniu

Kategoria 67kg: RADOSãAW RADOMSKI Studenta Kaliskiej PWSZ reprezentantuje klub Poprawa Kickboxing Team. najwiĊkszym sukcesem w seniorskiej karierze wywalczony w austriackim Innsbrucku w kwietniu br tytuá brązowego medalisty Pucharu ĝwiata seniorów w full-contakcie, przegrywając jedynie w póánale z nem Niklasem Wallinem.

Walka o mistrzowski pas federacji AMW kickboxing (-80kg)

ANDREJ DUCHON Zawodnik reprezentujący klub SK Boxing Idranyi Prievidza jest zdecydowanym specjalistą od formuáy low-kick. W czerwcu br, stoczyá on zwyciĊski pojedynek z Peterem Franko. Zawodnik jest kilkukrotnym Mistrzem Sáowacji seniorów w formule Low kick i K-1 oraz medalistą Pucharu Sáowacji.

ROBERT ZIõTEK Zawodnik urodziá siĊ 1981 roku i reprezentuje barwy ZiĊtek Team Brzeziny. Od kilku lat nieustannie związany i trenujący pod okiem Jerzego Radomskiego. Jednak w trakcie przygotowaĔ do walki o tytuá federacji AMW pracowaá równieĪ z byáym trenerem bokserskiej reprezentacji polski mającym na koncie wsóápracĊ z Przemysáawem Saletą czy Wojciechem Bartnikiem - Ludwikiem Denderysem. Sukces: 2-krotny Mistrz Polski Seniorów w kick-boxingu, Mistrz ĝwiata juniorów w kick-boxingu, czáonek kadry narodowej, máodzieĪowy Mistrz Polski w boksie. Stoczyá juĪ kilka walk zawodowych w kick-boxingu - wszystkie wygra.

MARTIN NAVRATIL Sáowacki zawodnik jest dobrze znany polskim kibicom, gdyĪ podczas Mistrzostw ĝwiata w Kickboxingu jakie rozgrywaáy siĊ w Belgradzie w 2007 roku stoczyá on pojedynek z Polakiem Robertem Matyją. Zawodnicy spotkali siĊ w walce o brązowy medal w formule light-kick w trakcie której zwyciĊsko z pojedynku wyszedá polski zawodnik. W maju 2010 roku Sáowak równieĪ walczyá o tytuá Mistrza Ğwiata federacji WAKO PRO w formule Light-contact. Niestety walka z WĊgrem Zoltanem Dancsosem, po bardzo zaciĊtej walce zakoĔczyáa siĊ nieznacznym zwyciĊstwem WĊgra.

Kategoria 63,5 kg: TOMASZ OCICKI Tomasz Ocicki reprezentuje barwy KS Piaseczno, a jego specjalizacja to formuáa light-contact oraz full-contact. W paĨdzierniku 2008 r. w zawodach rozgrywanych w Piasecznie zawodnik zdobyá brązowy medal Mistrzostw Polski w Kick boxingu w formule light-contact, a kilka tygodni póĨniej srebrny medal na rozgrywanych w PasáĊku Mistrzostwach Polski w Kick boxingu w formule full-contact.

SAMUEL HADZIMA Urodzony 9 wrzeĞnia 1992 zawodnik o wzroĞcie 170cm i przy wadze 63,5kg reprezentuje klub ŠK STS Kickbox Poprad i specjalizuje siĊ w formule low kick oraz K 1. Jedną z ostatnich walk stoczonych przez Samuela Hadzima byáo zwyciĊskie starcie w marcu br na rozegranej w Popradzie gali z Robertem JURCEKiem (Kosice), gdzie zawodnicy toczyli pojedynek wedáug zasad K-1.

Kategoria 75 kg: PRZEMYSãAW ZIEMNICKI Trzydziesto dwu letni zawodnik jest wychowankiem Piotra SiegoczyĔskiego. KarierĊ rozpocząá w 1996 i walczy gáównie w formule semi-contact i light-contact. Pierwszy triumf ĞwiĊciá na Mistrzostwach Polski MáodzieĪowców w formule Light Contact w WĊgrowie w 1997 roku, gdzie zdobyá záoty medal. W 2007 roku zostaá Mistrzem ĝwiata Light-contact Seniorów w Serbii oraz zdobyá brązowy medal na Mistrzostwach ĝwiata semi contact.

DENIS LAMANEC Denis Lamanec jest srebrnym medalistą miĊdzynarodowego turnieju Slovak Open 2010 który odbyá siĊ w BaĔskiej Bystrzycy w 2010r. W trakcie turnieju w kategorii - 69kg w formule light-contact, ulegá jedynie w walce naáowej reprezentantowi WĊgier Marcelowi Nemetowi. Sáowacki zawodnik od kilku lat reprezentuje klub Kick Box Club Bardajevo. Jego specjalnoĞcią są walki w formule light - contact.

Walka wieczoru: O mistrzostwo Ğwiata kickboxing federacji WKN (69.90kg): Walka zakontraktowana na 12 rund po 2 minuty kaĪda Mariusz ZiĊtek (Polska) vs Steeve Valente (Francja)

Kategoria 52 kg women: KATARZYNA BERDA

DOMINIKA BRIENIKOVA

Zawodniczka zespoáu Zamek KurzĊtnik trenuje pod opieką Leszka Jobsa. W swoim debiucie w formule Low Kick na Mistrzostwach Polskich Juniorów w Starachowicach wywalczyáa záoty medal, wygrywając wszystkie pojedynki jednogáoĞnie. Jej najwiĊkszym miĊdzynarodowym sukcesem jest wywalczony na Mistrzostwach ĝwiata w kick boxingu w Belgradzie w 2010 r w formule full-contact tytuá Mistrzyni ĝwiata. W lutym 2011 roku trakcie X Mistrzostw Polski Kobiet Seniorek i Juniorek w Boksie wywalczyáa záoty medal.

Zawodniczka urodzona 18 listopada 1992 roku mierzy 170 cm wzrostu i waĪy 60 kg. Sáowaczka od kilku lat trenująca pod okiem dwóch szkoleniowców Marcela Meþiara oraz Martina Janota reprezentując barwy klubu: Kickbox Club Dolny Kubin i jest specjalistką w walkach w formule low-kick oraz full-contact. Do najwiĊkszych sukcesów zawodniczki naleĪą medale Mistrzostw Sáowacji w formule light-contact oraz tytuá mistrzyni Sáowacji wywalczony w 2009r. w formule low-kick

Kaliskie akcenty DZIADEK MARCIN

ALEKSANDER STAWIREJ

Zawodnik urodzony w 1994 r. reprezentuje barwy ZiĊtek Team Brzeziny i specjalizuje siĊ w formule full-contact. W roku bieĪącym odniósá on swój najwiĊkszy sukces w karierze, gdzie w trakcie Mistrzostw Europy Juniorów w Lignano Sabbiadoro 2011, wywalczyá brązowy medal.

Zawodnik urodzony w 1996 r. reprezentuje klub ZiĊtek Team Brzeziny. Máody zawodnik obdarzony duĪą silną i dobrymi warunkami zycznymi toczy walki w formule light contact. Jego dotychczasowym najwiĊkszym sukcesem jest I miejsce w turnieju miĊdzynarodowym w boksie w Szczecinie.

MARIUSZ ZIõTEK

STEEVE VALENTE

Urodzony w 14 grudnia 1978r. zawodnik reprezentuje barwy klubu ZiĊtek Team Brzeziny. Walka ze Steevem Valente jest pierwszą po blisko dwuletniej przerwie walką polskiego wojownika, który od kilku lat jest równieĪ trenerem kick boxingu w Brzezinach. W trakcie przygotowaĔ do walki w obronie tytuáu Mistrza ĝwiata Federacji WKN Mariusz ZiĊtek przebywaá na obozie treningowym w Zakopanem, gdzie pracowaá gáównie nad wytrzymaáoĞcią. Ostatnie kilkanaĞcie dni to jednak przygotowania w klubie w Brzezinach, gdzie trenowaá wspólnie ze swoim bratem Robertem pod okiem Jerzego Radomskiego oraz Ludwika Denderysa (byáego medalistĊ Mistrzostw Europy oraz olimpijczyka z roku 1965 w Berlinie i od wielu lat trenera.

Valente uwaĪany jest za jednego z najlepszych francuskich zawodników w kickboxingu i to wáaĞnie on stanie w ringu i bĊdzie rywalem naszego mistrza. Francuz specjalizuje siĊ w Muay Thai i jest znany z bardzo dobrej pracy nóg. Zawodnik ten 22 stycznia 2011 roku wywalczyá tytuá Mistrza ĝwiata w kick boxingu federacji WKN w formule K-1 pokonując sáynnego Tureckiego zawodnika Erkana Varola i jak zapowiadaá jedzie do Kalisza w celu zdobycia kolejnego pasa, tym razem w formule full-contact. Valente jest bardzo doĞwiadczonym zawodnikiem, który moĪe poszczyciü siĊ aĪ 76. zwyciĊskimi pojedynkami zawodowymi, w tym aĪ 35 rozstrzygniĊtymi przez KO.


14

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

15 listopada 2011, nr 46(280)


15 listopada 2011, nr 46(280)

sport

Nasz Rynek

Wiadomoœci sportowe ĒUĒEL Motocykle, kevlary, plastrony w ostrowskim muzeum

Przypomina o 80-leciu

www.naszrynek.pl

15

KOSZYKÓWKA Gra nie przekonuje

Niedosyt mimo zwyciõstwa Koszykarze MKS Kalisz podtrzymali zwyciĊską passĊ i w sobotĊ wygrali po raz szósty z rzĊdu.

Co moĪemy znaleĨü wĞród wystawionych eksponatów ? Na ponad 100 fotografiach zaprezentowana jest historia tego sportu ze szczególnym uwzglĊdnieniem lat 30., 40. i 50. ubiegáego wieku. MoĪna takĪe obejrzeü motocykle, puchary, medale z tego okresu. Ponadto są przedstawione najwiĊksze osiągniĊcia sportu ĪuĪlowego w Ostrowie jak i ostrowian, którzy uprawiali lub jeszcze czynnie uprawiają tĊ dyscyplinĊ sportu. Są takĪe trzy àaĔcuchy Herbowe zdobyte przez ostrowian. WĞród nich ten wywalczony przez Andrzeja KrzesiĔskiego w 1955 roku. Jest równieĪ kask Stefana Maciejewskiego, w którym startowaá pod koniec lat czterdziestych.

Jakie kluby ĪuĪlowe przez ten okres przewinĊáy siĊ w Ostrowie? - Pierwszym byá Klub Motocyklowy Ostrów. Po wojnie w roku 1946 istniaáy dwa ostrowskie kluby, które organizowaáy imprezy ĪuĪlowe - to sekcja motocyklowa przy Aeroklubie Ostrowskim i oddziaá motoklubu z Poznania Unia Ostrów. NastĊpnie w 1947 roku z poáączenia tych dwóch klubów powoáany do Īycia zostaá Klub Motorowy Ostrów, który przetrwaá przez 7 lat. W miĊdzyczasie przeksztaáciá siĊ jeszcze w Stal Ostrów. W latach piĊüdziesiątych pojawiáa siĊ Ostrovia Ostrów, nastĊpnie byá Klub Motorowy Ostrovia, a obecnie dziaáa ĩKS Ostrovia.

80 lat temu w Ostrowie odbyáy siĊ pierwsze za-

Jakie najwiĊksze sukcesy ĞwiĊciá przez 80 lat ostrowski ĪuĪel?

PIâKA RôCZNA

KOSZYKÓWKA

Artur Maáecki. - Srebrny i brązowy medal DruĪynowych Mistrzostw Polski wywalczony przez Klub Motorowy i Stal Ostrów w latach 1949-50. Záoty medal MáodzieĪowych Mistrzo-

stwach Polski Par Klubowych zdobyty przez zawodników Iskry: Tomasza JĊdrzejaka, Michaáa Szczepaniaka i Karola MalechĊ w 1999 roku. Srebrny medal w MáodzieĪowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych 2008 zdobyá Klub Motorowy w skáadzie: Adrian Gomólski, Emil Idziorek i Marcin Liberski. Brązowy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych w 2005 roku takĪe dla Klubu Motorowego wywalczyli: Tomasz JĊdrzejak, Michaá Szczepaniak, Piotr Dym. Po srebrny medal Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów siĊgnąá Karol Malecha w 1999, a brązowy w Mistrzostwach Europy Par wywalczyá Robert MiĞkowiak w 2009 roku. Rozmawiaá DAWID BILSKI

Podopieczni Dariusza Kaczmarka ograli w hali Kalisz Arena ekipĊ AZS UAM PoznaĔ 73:64, ale ich gra pozostawia wiele do Īyczenia. Gospodarze mĊczyli siĊ w pierwszej kwarcie, w której zdobyli zaledwie 11 oczek. O dwa mniej zanotowali goĞcie, którzy do ataku przystąpili w drugiej kwarcie. Po kwadransie gry mieli oni juĪ siedem punktów przewagi (21:28). TĊ stratĊ szybko zniwelowali

gracze MKS-u, którzy na przerwĊ remisowali 30:30. W kolejnej czĊĞci meczu miejscowi przejĊli kontrolĊ na boiskowymi wydarzeniami i dziĊki rzutom Artura MrówczyĔskiego i Przemysáawa Galewskiego wygrali 73:64. - Martwi nasza nieskutecznoĞü, ale liczĊ, Īe najwiĊksze problemy są juĪ za nami - twierdzi trener Dariusz Kaczmarek. SK

MKS Kalisz - AZS UAM PoznaĔ 73:64 (11:9, 19:21, 21:12, 22:22) MKS: MrówczyĔski 26, Galewski 18, Ostój 10, SzczepaĔski 8, Gilarski 5, Oleszkin 2, J. Kowalski 2, P. Kowalski 2

SIATKÓWKA Wreszcie za 3 punkty

WĞród prezentowanych na wystawie eksponatów znalazáy siĊ takĪe zdjĊcia z sezonu 2011 autorstwa fotoreportera Naszego Rynku” Anny Káopockiej.

PIâKA NOĒNA

KontuzjaSchulza Basketwygrywa

MistrzzKalisza

Kiepskapassa

Remisem 35:35 zakoĔczyá siĊ wyjazdowy mecz juniorów starszych KPR Ostrovia z Nielbą Wągrowiec w lidze wielkopolskiej. W pierwszej czĊĞci spotkania urazu nabawiá siĊ Daniel Schulz. Ostrowianin doznaá skrĊcenie stawu skokowego. któremu towarzyszy jeszcze pĊkniecie koĞci podudzia w jego obrĊbie. DAB

Maciej SroczyĔski(KTSzw Kalisz) po raz siódmy w historii wywalczyá mistrzostwo Kalisza w szachach w grupie A. Najlepszy z ostrowian Jakub Rosik uplasowaá siĊ na 6. pozycji. W grupie B 4. miejsce zająá Szymon Skurniak (KTSz-w Kalisz), a tuĪ za nim znalazá siĊ Marek Sienkiewicz (OTSZ Ostrów). DAB

Zespóá Prosny Kalisz zanotowaá wyjazdową poraĪkĊ ze Spartą Kotlin 0:2. Podopieczni trenera Henryka Torbusa nie wygrali od 5 kolejek w rozgrywkach Kaliskiej Klasy A. W ostatnim meczu rundy jesiennej Prosna w niedzielĊ o godz. 14.00 zagra w Ostrowie z tamtejszym OKS-em. Początek meczu o godz. 14. SK

REKLAMA

Kaliszanie dáugo mĊczyli siĊ z „akademikami” z Poznania.

PODSUMOWANIE

SZACHY

UKS Basket Ostrów odniósá piąte zwyciĊstwo w rozgrywkach kadetek. Zespóá Tomasza Gáówki pokonaá MKS MOS Konin 84:57 (20:13, 25:14, 27:18, 12:10) . Najskuteczniejsze w ostrowskim zespole byáy: Karolina Mularczyk 18, Agnieszka Obst 15, Magdalena Dąbrowska 15, Paulina Izydorska 10. DAB

Fot.:ARCHIWUM

wody ĪuĪlowe. Co to byáa za rywalizacja? - 8 listopada 1931 roku przeprowadzono pierwsze wyĞcigi motocyklowe na torze ĪuĪlowym. W zawodach wziĊáo udziaá 15 zawodników, którzy w przedbiegach rywalizowali na dystansie 10 okrąĪeĔ. NastĊpnie w finale spotkaáo siĊ piĊciu najlepszych. ZwyciĊĪyá ostrowianin, Leon Szymankiewicz.

Fot.: DAWID BILSKI

Skąd narodziá siĊ pomysá na zaprezentowanie takiej wystawy? - W tym roku sport ĪuĪlowy w Ostrowie obchodzi 80-lecie. WpadliĞmy na pomysá, aby w jakiĞ sposób przypomnieü Ğrodowisku ĪuĪlowemu, mieszkaĔcom miasta, kibicom, Īe wáaĞnie coĞ takiego ma miejsce. JednoczeĞnie chcieliĞmy w skróconej wersji zaprezentowaü historiĊ tej dyscypliny Ostrowie.

Fot.: DAWID BILSKI

Od ponad tygodnia w Muzeum Miasta Ostrowa czynna jest wystawa „80 lat sportu ĪuĪlowego w Ostrowie Wielkopolskim”. Jej inicjatorami są: Maciej Kmiecik i Artur Maáecki. Z tym drugim rozmawiamy o tym, co moĪe zaciekawiü fanów speedwaya na wystawie oraz przybliĪamy krótką historiĊ sportu ĪuĪlowego w Ostrowie.

Pewna wygrana MKS-u Siódme zwyciĊstwo w sezonie zanotowali siatkarze MKS-u Kalisz. W sobotĊ w hali Kalisz Arena podopieczni Mariana Durleja i Andrzeja Páócienniczaka ograli OlimpiĊ SulĊcin 3:0. Gospodarze wygrali pewnie w setach do 18, 14 i znów 14, choü początek meczu byá doĞü wyrównany. W pierwszej odsáonie goĞcie byli nawet przez pewien moment na prowadzeniu, ale od stanu 7:7 przewagĊ zyskali juĪ miejscowi. MKS czĊsto punktowaá na zagrywce, dobrze funkcjonowaáa teĪ wspóápraca rozgrywającego Patryka Spychaáy ze Ğrodkowymi.

- Wszystko nam wychodziáo, nie mieliĞmy sáabych punktów i cieszy wygrana za trzy punkty, bo ostatnie nasze zwyciĊstwa notowaliĞmy po tie-breakach - podsumowaá kaliski Ğrodkowy, Michaá Lipa. Kolejnym rywalem kaliskiego zespoáu, który awansowaá na pozycjĊ wicelidera rozgrywek II ligi, bĊdzie Morze Baátyk Szczecin. Ten mecz, zaplanowany jest na najbliĪszą sobotĊ, Kaliszanie rozegrają go na parkiecie przeciwnika. SK


sport

www.naszrynek.pl

KOSZYKÓWKA Fatalna czwarta kwarta

Nerwowa koýcówka Trzecie zwyciĊstwo z rzĊdu w rozgrywkach I ligi odniosáy koszykarki Ostrovii. Zadowolony jednak do koĔca nie mógá byü trener Piotr Czaska. Ostrowianki w 26. minucie po trafieniu ElĪbiety PaĨdzierskiej wygrywaáy 57:34. Przy tak duĪej przewadze szkoleniowiec Ostrovii wpuszczaá na parkiet zmienniczki. Wypracowane prowadzenie szybko zaczĊáo topnieü. Lublinianki straty nadrabiaáy trafieniami z dystansu. 10 sekund przed koĔcem meczu Ostrovia wygrywaáa juĪ tylko 77:76. SzansĊ na doprowadzenie do remisu pudáując rzut wolny zmarnowaáa Agnieszka Wójcik. Po drugiej stro-

nie boiska w kolejnej akcji faulowana byáa Karolina Kaczmarek, która skutecznie wykonaáa dwa rzuty i ostrowski zespóá ostatecznie zwyciĊĪyá 79:76. - Czwarta kwarta w naszym wykonaniu byáa fatalna. Trudno mi na szybko oceniü co siĊ staáo z naszym zespoáem - powiedziaáa Kaczmarek. Kolejny mecz Ostrovia rozegra w niedzielĊ o godz. 16.30 z liderem tabeli, AZS -em Rzeszów w hali przy ulicy Wrocáawskiej. DAB

Nasz Rynek

PIâKA RôCZNA Mðdra gra rywala w obronie

PIàKA NOĩNA II LIGA Górnik Waábrzych - Czarni GKS Tychy - Bytovia Chrobry - Jarota Jarocin Calisia Kalisz - Chojniczanka Elana ToruĔ - Nielba Ruch - Baátyk Gdynia Raków - MiedĨ Legnica ROW Rybnik - ZagáĊbie Tur - MKS Kluczbork 1. MiedĨ Legnica 2. GKS Tychy 3. Chojniczanka Chojnice 4. Chrobry Gáogów 5. Elana ToruĔ 6. Bytovia Bytów 7. Jarota Jarocin 8. Ruch Zdzieszowice 9. MKS Kluczbork 10. Górnik Waábrzych 11. Tur Turek 12. Czarni ĩagaĔ 13. Calisia Kalisz 14. Raków CzĊstochowa 15. Row Rybnik 16. Baátyk Gdynia 17. ZagáĊbie Sosnowiec 18. Nielba Wągrowiec PIàKA NOĩNA IV LIGA

TS Ostrovia - AZS Lublin 79:66 (23:15, 22:12, 19:19, 15:30) Ostrovia: Parysek 17, Misiek 16, Kaczmarek 13, Cebulska 12, PaĨdzierska 6, Czaska 4, Nowicka 4, Klimczak 3, WitkoĞ 2, Rosa 2, Mielczarek 0, Krygowska 0.

Dąbroczanka - Ostrovia Stal Pleszew - Sparta Konin WrzeĞnia - Biaáy Orzeá Korona - Obra KoĞcian Ostrzeszów - Kasztelania LKS ĝlesin - SKP Sáupca LKS Goáuchów - Centra Páomyk - Grom Wolsztyn

Pucharoweiligowezwyciõstwa W minionym tygodniu zespóá BM WĊgiel Stali Ostrów rozegraá dwa spotkania i oba wygraá. Najpierw Īóáto-niebiescy w I rundzie Pucharu Polskiego Związku Koszykówki zmierzyli siĊ z pierwszoligowym Sportino Inowrocáaw. GoĞcie byli sáabo dysponowani i na początku czwartej kwarty ostrowianie posiadali juĪ 30 “oczek” przewagi. Ostatecznie skoĔczyáo siĊ wygraną BM WĊgiel Stali

74:65. - W ostatniej kwarcie daáem pograü juniorom. Mam do nich pretensje bo roztrwonili duĪą przewagĊ - mówi Mikoáaj Czaja, trener ostrowskiego zespoáu. Kolejny triumf - 78:67 jego podopieczni odnieĞli juĪ w pojedynku II ligi z WKK Wrocáaw. Tutaj miaáa miejsce podobna sytuacja - ostrowianie prowadzili róĪnicą 28 punktów w 26 minucie. DAB

PODSUMOWANIE BM WĊgiel Stal - Sportino Inowrocáaw 74:65 (17:13, 23:14, 25:10, 9:28) Stal: Nowak 14, Szawarski 12, Olejnik 7, K.Spaáa 7, ZĊbski 7, Kaáowski 7, Dymaáa 7, SieraĔski 6, Matczak 5, Radzik 2, M.Spaáa 0. BM WĊgiel Stal - WKK Wrocáaw 78:67 (23:12, 17:15, 24:15, 14:25) Stal: Olejnik 26, Nowak 16, Matczak 8, SieraĔski 6, Dymaáa 6, ZĊbski 5, Kaáowski 4, Szawarski 4, K.Spaáa 3. REKLAMA

0-0 1-1 0-1 0-3 0-1 1-1 0-6 3-2 0-0

19 36 36:13 19 36 29:11 19 36 42:27 19 33 26:23 19 32 29:24 19 32 27:26 19 30 26:20 19 28 22:23 19 27 27:18 19 24 21:20 19 22 19:25 19 22 18:34 19 20 27:30 19 20 24:36 19 19 24:36 19 16 13:21 19 14 28:34 19 16 16:32

PODSUMOWANIE

KOSZYKÓWKA Mãodzieē zawodzi

0-1 0-1 2-5 0-0 3-0 1-2 1:3 3:2

1. Páomyk KoĨminiec 16 40 49:15 2. Ostrovia Ostrów 16 36 32:14 3. Centra Ostrów 16 34 40:18 4. Grom Wolsztyn 16 28 28:13 5. Obra KoĞcian 16 28 25:15 6. Victoria Ostrzeszów 16 28 29:26 7. SKP Sáupca 16 25 24:25 8. Sparta Konin 16 23 22:17 9. Victoria WrzeĞnia 16 20 28:32 10. Korona Piaski 16 17 22:26 11. Biaáy Orzeá KoĨmin 16 15 24:40 12. Kasztelania Brudzew 16 14 18:34 13. Dąbroczanka PĊpowo 16 13 17:31 14. Stal Pleszew 16 13 12:28 15. LKS ĝlesin 16 13 22:41 16. LKS Goáuchów 16 9 13:30 PIàKA RĉCZNA I LIGA Ostrovia - Olimpia ĝKPR ĝwidnica - KoĔskie Zawadzkie - Viret Zawiercie Biaáa Podlaska - Czuwaj Gwardia - AZS Radom Piotrkowianin - MTS Chrzanów 1. Czuwaj PrzemyĞl 2. Gwardia Opole 3. Piotrkowianin 4. KSSPR KoĔskie 5. Olimpia Piekary ĝ. 6. Ostrovia Ostrów 7. ĝKPR ĝwidnica 8. Viret Zawiercie

15 listopada 2011, nr 46(280)

26:34 32:28 23:28 30:34 35:29 38:29

8 16 292:237 8 14 251:197 8 13 267:212 8 11 274:231 8 11 243:222 8 8 232:251 8 6 224:239 8 6 240:246

Mecz gãupich bãõdów Wyszli na parkiet i przez peáne 60 minut nie podjĊli walki. Mowa o szczypiornistach KPR Ostrovia, którzy przegrali drugi mecz z rzĊdu. Sobotnim rywalem ostrowskiego zespoáu w hali Gimnazjum nr 4 byáa Olimpia Piekary ĝląskie. Gospodarze tylko na początku spotkania za sprawą dwóch trafieĔ Damiana Krzywdy wygrywali 2:1. Za postawĊ w kolejnych minutach ostrowscy szczypiorniĞci powinni siĊ wstydziü. Popeániali mnóstwo strat i báĊdów w ataku. - Szkolne báĊdy, które popeánialiĞmy, nie wynikaáy z braku umiejĊtnoĞci tylko przede wszystkim z mądrej gry przeciwnika w obronie - wyjaĞnia Paweá Rusek, trener ostrowskiego zespoáu. Przyjezdni wykorzystywali szybkie kontry.

FOT. : WOJCIECH TARCHALSKI

16

Ostrowianie fatalnie spisali siĊ w ataku. Ostrowian zatrzymaá teĪ golkiper Sáawomir Szenkel, który obroniá 3 rzuty karne. Przewaga Olimpii w caáym meczu byáa bardzo bezpieczna. Do przerwy byáo

PODSUMOWANIE KPR Ostrovia - Olimpia Piekary ĝląskie 26:34 (11:17) Ostrovia: Adamczyk, Bystram - Krzywda 8 (1/3), J.Tomczak 3 (3/3), Jaszka 3, Dutkiewicz 3 (0/1), Nowakowski 3, Matiuk 1, Sobczak 1, Piosik 1, Jedwabny 1, Schulz 1, Kierzek.

17:11 dla graczy Olimpii, a caáy pojedynek zakoĔczyá siĊ ich zwyciĊstwem 34:26. - Nie pokazaliĞmy praktycznie nic na boisku - mówi Krzysztof Dutkiewicz, zawodnik Ostrovii. - To byá mecz naszych gáupich báĊdów. Kolejne spotkanie ostrowska druĪyna rozegra w najbliĪszą sobotĊ o godz. 18.00 - takĪe we wáasnej hali. Rywalem biaáo-czerwonych bĊdzie równie mocny Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. DAB

PIâKA NOĒNA Ostrovia 1909 nie traci bramek

Wyjazdowe zwyciõstwa ostrowian Od 332 minut zespóá Ostrovii 1909 Ostrów nie straciá bramki. W 16. kolejce IV Ligi Grupy Poáudniowej zwyciĊstwo w koĔcówce meczu zapewnili sobie gracze Centry. Centra w niedzielĊ zagraáa derbowy mecz w Goáuchowie z tamtejszym LKS-em. Spotkanie lepiej rozpocząá ostrowski zespóá, który w 26. min. po trafieniu Tomasza Adamczyka objąá prowadzenie 1:0. 9 minut póĨniej do remisu doprowadziá Dawid Pera. O losach meczu zadecydowaáo ostatnie 20 minut. Bramki na wagĊ wygranej 3:1 dla Centry zdobyli: Ryszard Tomczak i Tomasz Ulichnowski. Na wyjeĨdzie zagraáa takĪe Ostrovia 1909 - z Dąbro-

REKLAMA

Brykiet Torfowy Opaá dla Twojego Domu - ekologiczny i wysokokaloryczny opaá - nie emitujący czarnej sadzy - idealnie zastĊpuje wĊgiel

TRANSPORT GRATIS !

Od listopada w sprzedaĪy: - pelet torfowy - drewno kominkowe

Kalisz ul. Zachodnia 13 w godz. 8-20 Tel. 516-856-514; 62-505-71-01

czanką PĊpowo. Pierwsza poáowa nie przyniosáa goli. NajbliĪszy szczĊĞcia byá Marek Szymanowski, którego uderzenie odbiáo siĊ o dwa sáupki bramki Dąbroczanki. Kolejne groĨne akcje biaáo-czerwonych miaáy miejsce po zmianie stron. W 47. minucie ponownie uderzeniem gáową bramkarza miejscowych próbowaá zaskoczyü Damian Czech - tym razem równieĪ rywal popisaá siĊ udaną interwencją. W 68 minucie uderzenie z okoáo 22 metrów oddaá Gracjan Konieczny. PiáREKLAMA

ka przeleciaáa nad golkiperem Dąbroczanki i pod poprzeczką wylądowaáa w siatce. 8 minut póĨniej w sytuacji sam na sam po podaniu Koniecznego znalazá siĊ Marcin Pacyna, ale przegraá pojedynek z golkiperem gospodarzy. Ostatecznie mecz zakoĔczyá siĊ skromnym, ale bardzo waĪnym zwyciĊstwem Ostrovii 1:0. Od trzech spotkaĔ czyste konto zachowuje Krystian Tomczak, który w piątek popisaá siĊ kilkoma pewnymi interwencjami miĊdzy sáupkami. DAB


sport

Nasz Rynek

PIâKA NOĒNA Przegrali z Chojniczankð

Niemoc Calisii trwa Trener Grzegorz Dziubek po raz kolejny w tym sezonie próbowaá innego ustawienia wyjĞciowej jedenastki. Sam zająá miejsce na áawce rezerwowych, a do boju wprowadziá m.in. Szymona Matuszewskiego, Pawáa Lisieckiego i Mateusza ĝwiergiela. Za nadmiar Īóátych kartek wystąpiü nie mógá „mózg” zespoáu, Krzysztof GoĞciniak. Początek byá wyrównany z lekkim wskazaniem na CalisiĊ, która stworzyáa sobie dwie dogodne okazje i czĊsto goĞciáa pod polem karnym rywali. Druga poáowa toczyáa siĊ pod dyktando goĞci, którzy doĞü szybko objĊli prowadzenie. W 52. min niezdecydowanie kaliskiej defensywy wykorzystaá Konrad Hajdamowicz, który pomknąá prawą stroną i wyáoĪyá piákĊ Krystianowi Pieczarze, a ten dopeániá formalnoĞci. Ta bramka podciĊáa skrzydáa gospodarzom, którzy bezskutecznie szukali sposobu na stworzenie dogodnej sytuacji bramkowej. Z tym nie mieli problemów podopieczni Grzegorza Kapicy. W 69. min rezerwowy

REKLAMA

Fot.: ARCHIWUM

Piákarze KP Calisia Kalisz doznali trzeciej z rzĊdu poraĪki tracąc po raz kolejny trzy bramki. Tym razem podopieczni Grzegorza Dziubka ulegli na stadionie przy Wale Matejki ekipie Chojniczanki Chojnice 0:3. To juĪ ósmy z rzĊdu mecz kaliskiej druĪyny bez zwyciĊstwa.

Bartosz Migawa miaá okazjĊ na pokonanie bramkarza z Chojnic. Marcel Kotwica sfaulowaá w polu karnym szarĪującego Tomasza Parzego, a sĊdzia Adam LyczmaĔski, na co dzieĔ rozjemca meczów TMobile Ekstraklasy, wskazaá na 11. metr. Rzut karny wykorzystaá Paweá Posmyk, choü futbolówka otaráa siĊ o palce Marcina Ludwikowskiego. Chojniczanka postawiáa kropkĊ nad „i” w 80. min. Posmyk wypatrzyá na dalszym sáupku Marcina Tarnowskiego, który trafiá do pustej siatki. Podobną sytuacjĊ miaá kilka minut póĨniej Szymon KaĨmie-

rowski, jednak nie ucelowaá w Ğwiatáo bramki. - Przegrywamy kolejny mecz przez nasze báĊdy. Czeka nas teraz ostatni mecz, a potem zima, która dla jednych bĊdzie wesoáa, dla drugich juĪ mniej - przyznaá trener Dziubek. Ostatnią szansĊ na rehabilitacjĊ kaliszanie bĊdą mieli w najbliĪszą sobotĊ, gdy podejmowaü bĊdą ZagáĊbie Sosnowiec. Mecz odbĊdzie siĊ na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki, a jego początek zaplanowano na godz. 13. SK

www.naszrynek.pl

PIâKA RôCZNA Nie ma mocnych na MKS

PIàKA NOĩNA KLASA OKRĉGOWA Barycz J.P.- Iskra-Prosna CKS Zduny - GKS Jaraczewo LKS Czarnylas - KS Opatówek Polonia KĊpno - PogoĔ N.S, PáomieĔ Opatów - KKS Kalisz Olimpia - LKS Jankowy Zefka - Astra Krotoszyn Orzeá MroczeĔ - Czarni Dobrzyca

1-2 0-1 0-2 6-1 0-2 1-1 0-3 6-1

Zefka - Orzeá MroczeĔ Astra - Olimpia Brzeziny LKS Jankowy - KKS Kalisz Polonia KĊpno - PáomieĔ Opatów LKS Czarnylas - PogoĔ N.S. CKS Zduny - KS Opatówek Barycz J.P. - GKS Jaraczewo Czarni Dobrzyca - Iskra-Prosna

0-2 6-1 0-6 4-0 1-1 0-0 1-1 0-2

1. Orzeá MroczeĔ 2. KS Opatówek 3. KKS Kalisz 4. Iskra-Prosna 5. Polonia KĊpno 6. Astra Krotoszyn 7. Barycz J.P. 8. GKS Jaraczewo 9. PogoĔ Nowe S. 10. PáomieĔ Opatów 11 LKS Czarnylas 12. Czarni Dobrzyca 13. CKS Zduny 14. Olimpia Brzeziny 15. Zefka Kobyla Góra 16. LKS Jankowy

16 36 44:18 16 36 34: 9 16 35 41:10 16 35 48:20 16 33 51:16 16 30 37:19 16 28 27:17 16 22 25:23 16 21 25:29 16 20 28:32 16 19 19:30 16 16 17:36 16 14 16:45 16 13 20:50 16 3 8:39 16 2 7:54

PIàKA NOĩNA KLASA A GR. I Ogniwo àąkociny - OKS Ostrów KS KamieĔ - BáĊkitni Biadki Korona PogoĔ - Piast Czekanów Gorzyczanka - ĩaki Taczanów Fortuna DĊbniaáki - Szymanowice CKS Zbiersk - Zieloni KoĨminek Sparta Kotlin - Prosna Kalisz 1. Gorzyczanka G.W. 2. Zieloni KoĨminek REKLAMA

17

2-2 2-4 1-3 4-0 5-1 1-1 2-0

13 30 33: 6 13 28 33:11

Nie zwalniajð tempa SzczypiorniĞci MKS-u Kalisz nie zwalniają tempa. W sobotĊ w spotkaniu 8. kolejki II ligi, rozegranym wyjątkowo w hali przy ul. Dáugosza, gáadko ograli OSiR Komprachcice 39:17 i wciąĪ są liderem rozgrywek.

Fot.: ARCHIWUM

15 listopada 2011, nr 46(280)

Karol Hoffmann przygotowaá druĪynĊ do sobotniego meczu.

Podopieczni Bruno Budrewicza, który przez ostatni tydzieĔ chorowaá, a plan treningowy realizowaá jego grający asystent Karol Hoffmann, mieli drobne problemy tylko na początku. Od ósmej minuty przejĊli inicjatywĊ i szybkimi kontrami punktowali przeciwnika. Dobrze spisywaá siĊ Krystian Kaczmarek, po którego dwóch traeniach na przerwĊ byáo 20:9. W

drugiej poáowie skutecznie zagrali teĪ m.in. Michaá Krygowski, Maciej Szefner i Arkadiusz Galewski. Gospodarze odskoczyli na 23:9 i 29:14, a w ostatnich dziesiĊciu minutach rzucili osiem bramek z rzĊdu, wygrywając 39:17. MKS lideruje tabeli II ligi z kompletem zwyciĊstw. W najbliĪszej kolejce kaliszanie zmierzą siĊ w Grodkowie z miejscowym Olimpem. SK


18

reklama

www.naszrynek.pl

DAM PRACĉ FIRMA BUDOWLANA zatrudni: monterów instalacji sanitarnych, operatorów koparek i koparko-áadowarek oraz kierownika budowy. Praca w delegacji. Tel 62 757-76-08

PRZYJMĉ tokarza, okolice Ostrowa Wlkp. WiĊcej informacji pod numerem telefonu 888 736 460 ZAKàAD odzieĪowy w Ostrowie Wielkopolskim zatrudni na umowĊ zlecenie: kontrolera jakoĞci i prasowacza. Wymagane doĞwiadczenie. Tel. 7364468 ZATRUDNIĉ fryzjera. Tel. 793-605-512 - po 19.00 ZLECIMY wykonanie elewacji, zapewniamy rusztowania i materiaá. Tel. 516-167-091

SZUKAM PRACY FIRMA z Kalisza zatrudni máode osoby do kilku dziaáów. Wymagania-dyspozycyjnoĞü od poniedziaáku do piątku oraz komunikatywnoĞü. Zapewniamy dobre warunki finansowe oraz prace w máodym, zespole. Mile widziani studenci oraz uczniowie zaoczni Tel. 609715-565 AVON - zostaĔ konsultantką juĪ dziĞ! Tel. 609-496-609, 62-59123-23

INĩYNIER budownictwa na emeryturze przyjmie kierownictwo budowy tel. 62/75-334-61 PIELĉGNIARKA L.52 zaopiekuje siĊ chorą osobą Tel. 596-36-91-97 POĩYCZKI GOTÓWKOWE W 1 DZIEē BEZ BIK JeĪeli chcesz u nas pracowaü jako przedstawiciel nansowy na terenie: OSTROWA LUB KALISZA lub wziąü poĪyczkĊ ZADZWOē!!! 61-28-21-105; 500-150-810

OPIEKA nad dzieckiem. Ostrów i okolice. Tel. 518586-585

EDUKACJA

FIRMA Provident Polska zatrudni przedstawicieli z terenu Ostrowa i okolic. Tel. 606-660-905 POTRZEBNE osoby do prowadzenia centrali. Tel. 506-027-518. (Kontakt od godz. 13.00 do 17.00) PRACE zasypowe. Tel. 506-069-615 PRZYJMĉ kierowcĊ (mĊĪczyzna - wiek do 35 lat) do rozwoĪenia pizzy. Praca w Ostrowie od godz. 16.00. Tel. 604707-779, 62-591-07-30

CHEMIA, matematyka, statystyka - profesjonalnie od podstawówki po studia. Tel. 62-591-85-35, 505-510-452 ANGIELSKI korepetycje. Tel. 726-776-850 KOREPETYCJE: matematyka, zyka.Tel. 609194-809 MATEMATYKA - korepetycje. DojeĪdĪam do ucznia - równieĪ na wsi. Tel. 601-188-109 NIEMIECKI korepetycje, takĪe z dojazdem do ucznia Tel. 791-849-011

FINANSE EKSPRESOWA POĩYCZKA. Tel. 692-712-266

KREDYTY rolnicze, hipoteczne, gotówkowe, rmowe. Zaáatwiamy formalnoĞci. Tel. 691-464-346, 62 751-06-70 Ostrów, 62 751-06-60 Kalisz

SKUP KATALIZATORÓW

Nasz Rynek

MATRYMONIALNE KAWALER (38 lat) pozna panią. Tel. 508-468-183 PAN lat 50 pozna panią 45 - 50 lat. Tel. 785-206705

páacimy od 100 zá/szt. do 2 tys. zá/szt.

MOTORYZACYJNE - SPRZEDAĩ

PRZYGODZICE UL. WROCàAWSKA 87 TEL. 695-00400 PROVIDENT bez BIK, gotówka od rĊki Ostrów i okolice. Tel. 667-108787

KUPIĉ ZàOM- skup záomu oraz rozbiórka szklarni. Odbiór od klienta! Konkurencyjne ceny Tel. 888288-855 APARAT fotograczny na kliszĊ, starszy typ, do kolekcji. Tel. 792-174-059 KUPIĉ drewno tartaczne (Topola). Tel. 667-522365 SKUP katalizatorów. Telefon 530-481-924 SKUPUJĉ pralki automatyczne: sprawne lub uszkodzone. PáacĊ 20 zá za sztukĊ. Tel. 533-220544

KUPIĉ auta caáe lub uszkodzone. Gotówka od rĊki. Tel. 508-985-685 SKUP AUT caáych i uszkodzonych. NajwyĪsze ceny!!! Tel. 508-900901 KUPIĉ auta ciĊĪarowe do 5000 zá i osobowe. Tel. 506-680-804

MERCEDES C KLASA, rok 1995, pojemnoĞü 2,5l, tanio. Tel. 062-738-51-76

MOTORYZACYJNE AUTO-HANDEL, SKUP aut do 5 tys. zá, stan techniczny obojĊtny. Tel. 603843-704 SKUP samochodów. Tel. 798-269-672 WARSZTAT samochod o w o - m e c h a n i c z n y. Ostrów, ul. Kamienna 22 (baza TRANSPOSTU). Tel. 512-379-884

MOTORYZACYJNE - KUPNO AUTO skup, záomowanie pojazdów, przyjmujemy pojazdy przeznaczone do kasacji, kaĪde auta, mogą byü caáe lub rozbite. Páacimy gotówką. Odbieramy wáasnym transportem. KoĨminek. Tel. 606-516-071

NIERUCHOMOĝCI - SPRZEDAĩ DZIAàKI budowlane przy gáównej drodze w pobliĪu Ostrowa Wlkp. Tel 533-445-001 SPRZEDAM dziaákĊ inwestycyjną w Lewkowie naprzeciwko lotniska, 3700 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 601-82-81-82 SPRZEDAM dziaáki w Raszkowie. Tel. 781-021715 SPRZEDAM dziaáki, Zacharzew, Czekanów, Lamki. Cena do uzgodnienia. Tel. 601-82-81-82 SPRZEDAM kiosk na ul. Harcerskiej (Ostrów) pow. 19 m2 oraz sklep ul. Harcerska (Ostrów) pow. 22 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 608-749-464

15 listopada 2011, nr 46(280)

SPRZEDAM mieszkanie wáasnoĞciowe o powierzchni okoáo 50 m2. Wysoki parter - wewnĊtrzne. DuĪy balkon + piwnica. Czynsz miesiĊczny do OSM ok. 400 PLN. Wymienione okna i drzwi. Meble kuchenne gratis ! Tel. 694-842-211

NIERUCHOMOĝCI - WYNAJEM Do wynajĊcia mieszkanie w kamienicy w Kaliszu tel. 513-795-532 LOKALE do wynajĊcia (20 i 60 m2) w centrum Ostrowa na biura usáugi i magazyn (wszystkie media). Tel. 500-809-153 MIESZKANIE 90 m2, Ostrów. Tel,. 794-352989 MIESZKANIE do wynajĊcia w centrum 100 m2, ogrzewanie ciepáociąg. Tel. 507-055-322 WYNAJMĉ garaĪe przy ul. Wiejskiej 18, Ostrów. Tel. 697-670-612


15 listopada 2011, nr 46(280)

WYNAJMĉ lokal uĪytkowy, 150 m2, ul. Raszkowska. Cena do uzgodnienia. Tel. 601-82-81-82

ROLNICZE BYDàO-skup bydáa pourazowego, páatne gotówką, odbiór od klienta. Tel. 663-289-705

SPRZEDAM zboĪe paszowe. Tel. 503-517-646

SPRZEDAM DREWNO opaáowe, workowane, suche, pociĊte z dowozem Tel. 796-341598 DREWNO kominkowe, ekogroszek. Tel. 510514-737 KOJEC metalowy (2,5x2,5x1,6m), ogrodzenie metalowe. Tel. 608350-776 DREWNO kominkowe i opaáowe. WĊgiel, miaá, ekogroszek. Transport gratis. Tel. 783-262-859 DREWNO opalowe i kominkowe sprzedam. WiĊĨba dachowa, áaty, deski. Tel. 604-725-448 DREWNO opaáowe, kominkowe, kora sosnowa. Tel. 503-517-646 MEBLE kuchenne, meble ogrodowe: altanki, huĞtawki i drewutnie, z transportem do klienta. Tel. 783-262-859 OWCZAREK niemiecki, dáugowáosy, 5-miesiĊczna suczka. Tel. 506-333-637

Kalisz ul. ChodyĔskiego zaprasza NISKIE CENY !!!

reklama

Nasz Rynek

SPRZEDAM komplet kóá zimowych do VW Golfa IV. Opony Continental 195/65/15 wraz z kolpakami. Cena do uzgodnienia. Tel. 500-234-483 SPRZEDAM patelniĊ elektryczną 380 V, 100 x 90 x 90. Cena 1500 zá. Tel. 783-262-859 SPRZEDAM wyposaĪenie warsztatu Ğlusarskotokarskiego: maszyny, urządzenia, narzĊdzia. Tel. 62/7338717 SPRZEDAM zbiorniki o poj. 1000 l, 650 l. w stelaĪu metalowym na palecie. Wlew i zawór spustowy: do paliwa, wody, wywaru, szamba. Dowóz gratis. Cena od 150 zá Ostrów Wlkp. Tel. 602-626-293 , 601-859-373 , 62-73833-38

SPRZEDAĩ kolektorów sáonecznych z donansowaniem tel.: 603-321-469 TAPICERSTWO, renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 501-465-478

POGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel: 606-905-036 POSADZKI BETONOWE MIXOKRETEM, szlichty, wylewki, docieplenia, klinkier. Tel. 663-052-078 PRANIE dywanów ,tapicerek samochodowych i meblowych. Tel. 661-964682

USàUGI blacharsko- dekarskie, ogólnobudowlane, papy termozgrzewalne, blachodachówki, wiĊĨby dachowe, usuwanie azbestu, konstrukcje stalowe Tel. 606 516 071 AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodówek. Tel. 606-536-829, 62 735-83-12 HYDRAULIK. TEL. 606883-188 INSTALACJE wod-kan, C.O, tanio. Tel. 513-326608

TOWARZYSKIE DAWID z XXL 24h tel. 791-338-881 STRIPTIZER tel. 793091-486 POZNAM Panią, szczupáą, zgrabną. Tel. 531391-497

USàUGI HYDRAULIKA, wodkan i C.O, urządzenia ltracyjne. Tel. 504-684-358 PàOTY betonowe, garaĪe, wiaty, montaĪ, transport, tralka balkonowa, bloczek fundamentowy. RATY Tel. 691-220-570 PODBITKI dachowe i rynny, montaĪ papy zwykáej i termozgrzewalnej, malowanie dachów. Tel. 691-220-570

KAMIENIARSTWO „KNEISEL”. Polecamy: nagrobki granitowe, parapety, w tej chwili ceny z duĪym rabatem. Janków Przygodzki k/ Ostrowa, ul. Polna 4A, 63421 Przygodzice. Tel/fax 62 738-20-29 KARTON - GIPS. Tanio!. Tel. 503-031-699 KOPARKO-àADOWARKA, minikoparka, wywrotka z HDS, roboty ziemne, rozbiórka budynków.Tel. 511-775 063

MEBLE na zamówienie - kuchnie, mebloĞcianki, szafy i inne, przystĊpne ceny, szybkie realizacje. Tel. 691-116-100 MINIKOPARKA, koparko-áadowarka i wywrotka. Usáugi. Tel. 721-264-970 PLANUJESZ remont, moĪe chcesz wykoĔczyü swój dom? Wykonamy ogólną budowlankĊ. ZadzwoĔ i umów siĊ na bezpáatną wycenĊ. Tel. 605-633-624 PàYTKI- ukáadanie. Tel. 666-845-635 POSADZKI maszynowe agregatem, Īwir. Tel. 605-622-977 lub 62 73687-50 POSADZKI maszynowe agregatem, Īwir. Tel. 605-622-977 lub 62 73687-50 PRANIE dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 606267-106 PRZEPROWADZKI i wyjazdy zagraniczne BUSEM. Tel. 507-08-83-61 PRZEPROWADZKI Tel. 607-927-459 REMONTY, BUDOWA: szybko, tanio, solidnie. Tel. 666-845-635 REMONTY, malowanie, szpachlowanie, kartongips. tel. 783-262-859 REMONTY, malowanie, tapetowanie, karton- gips, páytki. Tel. 500-234-519 TRANSPORT multicarem: gruz, kora, piasek, Īwir, torf. Transport opaáu z wniesieniem. Odgarnianie Ğniegu, wywóz. Tel. 721-289-065 TYNKI cementowo - wapienne. Tel. 503-031699 TYNKI maszynowo gipsowe ocieplenia. Tel. 602-740-905

videolmowanie, fotograa Ğlubna i okolicznoĞciowa

Tel. 507-039-435

19

www.naszrynek.pl

UKàADANIE páytek - solidnie. Tel. 660-837-907

USàUGI hydrauliczne (wod-kan, CO). Tel. 691846-916 USàUGI instalacji sanitarnych, wod-kan, CO, ogrzewanie podáogowe, solary, kominki itp. Solidnie, konkurencyjne ceny usáug i towarów, moĪliwoĞü zapáaty w systemie ratalnym, faktury VAT. Tel. 697-685-639 USàUGI ogólnobudowlane, ocieplanie budynków, wykaĔczanie wnĊtrz. Tel. 509-042-320 USàUGI remontowe, perfekcyjne wykoĔczenie wnĊtrz, najtaĔsze materiaáy - szpachlowanie, malowanie, páyty kartongips. Tel. 693-846-599, 600-141-893

WYCINANIE drzew. Tel. 510-568-921 WYPOĩYCZĉ fontannĊ czekoladową, alkoholową, urządzenie do mgáy, baniek mydlanych. Tel. 798 868 260 WYWIOZĉ za darmo záom, sprzĊt RTV i AGD, sprzątanie piwnic, garaĪy, posesji itp. Tel. 504739-050 ZABUDOWA wnĊk. MontaĪ szaf z drzwiami przwesuwanymi. Krótkie terminy, solidne wykonanie. Tel. 692-523-703 ZAKàADANIE, odnawianie parkietów. Tel. 62738-07-45, 667-081-474 USLUGI transportowe 1,5 t, moĪliwa staáa wspóápraca. Tel. 607-927-459

KOSTKA GRANITOWA

PARAPETY, SCHODY

tel. 600-88-62-33

DO IAR JAZD, , DO RAD ZT

POM

WO

80 miesiĊcy gwarancji kotáy z blachy

6 mm

dowóz do 50 km gratis wysoka jakoĞü, raty

PEàNE WYPOSAĩENIE W CENIE KOTàA (sterownik, dmuchawa, termometr, zawór bezpieczeĔstwa, narzĊdzia do obsáugi, rĊkawice ochronne, DTR i karta gwarancyjna).

MARCIN RACHWAà

Janków Przygodzki, ul. Wąska 5,

Tel. 513 007 380


20

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

MIESZKANIA NA SPRZEDAĩ: ul. Komuny Paryskiej 64 m 4p. IVp. Cena: 139 tys. ul. Strzelecka 65 m 3p. Ip. Cena: 175 tys. ul. Paderewskiego 61 m 3p. IVp. Cena: 149 tys. ul. Strzelecka 71,3 m 3p. III p. Cena: 169 tys. ul. Paderewskiego 47,6 m 2p. parter Cena: 107 tys. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzancka 92,7m 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. ĩwirki 48 m 2p. IIIp. Cena: 145 tys. ul. Sáowackiego 61 m 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. Dáugosza 73 m 4p. parter Cena: 179 tys. DOMY: ul. Armii Krajowej 47 m 3p. Ip. Cena: 145 tys. ul. ZĊbcowska 93m4p. Ip. Cena: 198 tys. - Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom Al. Sáowackiego 61 m 3p. Ip. Cena: 157 tys. wolnostojący pow.uĪytk.140m dziaáka 807m ul. DembiĔskiego 48,5m 3p. VIII p. Cena: 119 tys. Cena: 395 tys. ( w ogáoszeniach jest podany ul. Dáugosza 73 m 4p. IVp. Cena: 159 tys. rejon Grabowska) ul. Towarowa 56 m 3p.IIp. Cena: 147 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Sieroca pow. uĪytk.250 m ul. Targowa 47 m 3p. IVp. Cena: 105 tys. Wspólnota dziaáka 1040 m Cena: 370 tys Mieszkaniowa - Ostrów Wlkp. ul. Kosmowskiej dom w zabu- ul. Modrzewskiego 60,5 m 3p. IVp. Cena: 159 tys. dowie bliĨniaczej pow. uĪytk.110 m dziaáka ul. DembiĔskiego 48,5 m 3p. Xp. Cena: 105 tys. 411 m Cena: 295 tys. ul. Sobieskiego 35,4 m 1p. IIIp. Cena: 74 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. ul. Komuny Paryskiej 38 m 2p. IIp. Cena: 99 tys. 175 m dziaáka 1752 m Cena: 395 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska dom DZIAàKI: wolnostojący pow. uĪytk.160 m dziaáka 1100 - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840-997m m Cena: 445 tys. Media: W, E, G. Cena: 55zá./m - Ostrów Wlkp. Dzielnica Zacharzew dom wolnostojący pow.uĪytk.170 m dziaáka 700 m - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 8001000m Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m Cena:315 tys. - Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m uĪytk. 120 m dziaáka 1200 m Cena: 398 tys. Media: W,E,K,G. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlana Ostrów Wlkp. ul. Zatorze pow. - Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m dziaáka 2000 m Cena: 620 tys. 575 m Media: W,E,K,G Cena: 65 tys.

Wycieczka gratis! Przy zakupie nieruchomoĞci za poĞrednictwem naszego biura. *

Ostrów Wielkopolski ul. KrotoszyĔska 158 Tel. 505-487-778 Na SprzedaĪ Dziaáka ul. Grabowska 2100m2 cena 299.000zá Okazja !!! Mieszkanie w centrum do remontu 68m2-95.000zá cena do neg. àadne sáoneczne mieszkanie ul. ĝmigielskiego pow. 48,5m2 parter, duĪy balkon Cena 120.000zá do neg Dom w Ostrowie 270 m2 w stanie surowym z cegáy przy gáównej drodze, moĪliwoĞü adaptacji na lokal uĪytkowy, parter Cena 230.000zá do neg Zadbany áadny dom os ZĊbców 156m2 ,ogród, basen cena 750.000zá Dom okol. Cháapowskiego 130m2 cena 495.000zá Dom okol. Paderewskiego 170m2 duĪa dziaáka atrakcyjna cena 360.000zá do neg

Poszukujemy Poszukujemy mieszkaĔ do wynajĊcia w Ostrowie Wielkopolskim. Poszukujemy dla klienta mieszkania do kupna ul. ĝmigielskiego. Poszukujemy do kupna lokalu uĪytkowego w centrum Ostrowa na parterze lub na 1 piĊtrze(dogodne wejĞcie) w atrakcyjnej lokalizacji od 50-100m2, moĪe byü do remontu.

Na Wynajem Mieszkanie 2 pokojowe cena 1000zá Mieszkanie 2 pokoje cena 800zá Lokal uĪytkowy w atrakcyjnej lokalizacji , parter 82m2, duĪe witryny, klimatyzacja , moĪe byü sklep, biuro, usáugi cena 1800zá+ opáaty Lokal uĪytkowy dobra lokalizacja, 290m2 z moĪliwoĞcią podziaáu na dwa lokale uĪytkowe, duĪe witryny, klimatyzacja, cena 20zá/m2 + opáaty

*Wycieczka do 31 maja 2012 dla jednej osoby z oferty naszego biura do 2000 zá.**Oferta waĪna do 31.12.2011.

GOSPODARSTWO ROLNE W MASANOWIE NOWOĝû!!! - Na sprzedaĪ lub pod pod wynajem dom szeregowy w Ostrowie. 3 poziomy, 3 pokoje, salon z aneksem, 1 duĪy pokój z kominkiem, garaĪ. Ogrzewanie gazowe, maáy zadbany ogródek. Dom do wynajĊcia lub sprzedaĪy od zaraz. Stan bardzo dobry, nie wymaga remontów. (fot. 2 i 3) - Do wynajĊcia w Ostrowie: DuĪa hala produkcyjna z duĪym placem (pod produkcjĊ lub magazyn), pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne. Cena do uzgodnienia. (fot. 4 i 5) - Lewków, ul. Moniuszki dziaáka budowlana, nowe osiedle domków jednorodzinnych, pow. 600 m2, W, E, G w ulicy, cena 60 tys. - Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi - cena do negocjacji; (fot. 1)

Domy na sprzedaż - Ostrowa Wlkp. parter domu dwurodzinnego, rejon ul. Królowej Jadwigi, 131 m2, 4 pokoje, piwnica, garaĪ, ogrzewanie gazowe (moĪliwoĞü podáączenia do ciepáociągu), kominek, cena: 260 tys. (do negocjacji) - Topola Wielka budynek jednokondygnacyjny, 75 m2 na dziaáce 540 m2, cena do negocjacji, - Biskupice Oáoboczne - dom o pow. 80 m2 oraz dziaáka 5700 m2, cena: 140 tys. (do negocjacji), lub wynajem - Ostrów Wlkp. segment ok. 140 m2 + dziaáka 50 m2 (zadbana). Niedrogo!

!

û !! ĝ WO

NO

FOT. 1 DOM SZEREGOWY W OSTROWIE

Grunty

- Bieganin, gm. Raszków, las mieszany, 59 letni, zadrzewienie 0,7. Cena 80 tys. (do negocjacji) . .

Działki na sprzedaż

- Dziaáki budowlane Topola Osiedle, powiat Ostrowski, gmina Przygodzice, W, E, G przy drodze, Cena do negocjacji. - Dziaáka budowlana Nabyszyce, 5000 m2, na dziaáce znajduje siĊ budynek gospodarczy oraz drewniana stodoáa, W, E, G. Cena 225 tys. - Dwie dziaáki budowlane w Odolanowie-Biadaszki 2300 m2, 1670m2, (przy samym lesie) Cena: 35 zá/m2 - Ostrowie Wlkp., 1003 m2, okolice Borowianki, dziaáka naroĪna, cena 150 zá/m2, piĊkna okolica w nowoczesnej zabudowie. - NieruchomoĞü w Gorzycach Maáych skáadająca siĊ z dwóch dziaáek - pierwsza dziaáka budowlana 1400 m2, Cena: 90 tys. Druga dziaáka o powierzchni 8600 m2 z czego 1000 m2 stanowi grunt pod zabudowĊ mieszkalną a reszta to grunt rolny. Cena: 130 tys. Istnieje moĪliwoĞü dokupienia áąki 0,76 h. Cena 15 tys. - Dziaáka budowlana Szczurawice, pow. 1,11 ha, na dziaáce budynek mieszkalny i gospodarczy (do rozbiórki), moĪliwoĞü dokupienia 1 ha gruntu, W, E, G, cena 120 tys. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, cena 78 tys. - Dziaáka budowlana Tarchaáy Wielkie, pow. 1400 m2, ogrodzona, cena do negocjacji. - Janków Przygodzki, dziaáki budowlane 2100 m2, osiedle domków jednorodzinnych, cena do negocjacji, tanio. - Górzno, 3 dziaáki budowlane po 1100 m2 (lub w caáoĞci), W, E, Tel., 30 zá/m2 12 km od Ostrowa .

Biuro poszukuje

FOT. 2

NOWOĝû !!!

FOT. 3 DUĩA HALA PRODUKCYJNA FOT. 4

NOWOĝû !!!

Niedrogiego domu do wynajĊcia, chĊtnie przy trasie Ostrów-Lewków lub w samym Ostrowie NieduĪego domu (100m2) na wsi. Cena do 150 tys. zá

wiĊcej ofert na: www.mkr-nieruchomoĞci.pl

FOT. 5

15 listopada 2011, nr 46(280)


15 listopada 2011, nr 46(280)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

21

DentMart®

GABINET STOMATOLOGICZNY Kalisz, Al. Wojska Polskiego 48 Lekarz Stomatolog MARTA FILIPOWICZ

Rejestracja telefoniczna Tel.: 62-590-71-47

Bartãomiej Koćcielski Terapia manualna krõgosãupa Przyjmuje 19.11.2011 (sobota) od godz.10.30 NZOZ MEDICOR s.c ul. Wrocáawska 28 Ostrów Wielkopolski tel. 502131129

KRĉGARZ-BIOENERGOTERAPEUTA

REHABILITACJA DOMOWA

Zabiegi z dojazdem do pacjenta Po udarach, urazach, po zabiegach operacyjnych, zespoáy bólowe krĊgosáupa, wady postawy. Terapia manualna, masaĪ, zykoterapia. Wysoka jakoĞü usáug, specjalistyczny sprzĊt, niskie ceny.

Tel. 609 165 320 www.ms-fizjosport.pl

DIABETOLOG 6SHFMDOLVWDFKRUyEZHZQĊWU]Q\FK

Lek.med.Karol Skalski Przyjmuje: wtorki od 16.00

NSZOZ SKAMED ul. Zagorzynek 34

KALISZ

REJESTRACJA tel. 62-501-24-34 lub 604-436-256

w Ostrowie. Adam Maczuga specjalista w manualnym nastawianiu krĊgosáupa i stawow. Jest to bezbolesny zabieg na odcinek kregosáupa, likwidujacy przesuniĊcia miĊdzykrĊgowe, dyskopatie, skoliozy, kifozy, rwe kulszową, chorobĊ Scheuermanna, przepuklinĊ jądra miaĪdĪystego (lecz nie wszystkie) i inne schorzenia. Wiadomo, chory krĊgosáup jest Ĩródáem licznych chorób, po usuniĊciu przyczyn przystĊpuje do uzdrawiania ukáadu trawiennego, oddechowo-krąĪeniowego, chorób kobiecych, prostaty, nerwic, depresji i wielu innych chorób. Maczuga posiada z pokoleĔ dar niesienia pomocy cierpiącym. UkoĔczyá wiele szkoleĔ zakoĔczonych egzaminami, jest czáonkiem Polskiegoo Cechu Naturystycznego w Szczecinie i àodzi. Pomaga ludziom od prawie 40 lat . Maczuga namawia swoich pacjentów, aby nadal korzystali z pomocy swoich lekarzy, poniewaĪ taka wspóápraca lekarz-krĊgarz-bioenergoterapeuta przynosi szybki powrot do zdrowia. Oto wpisy w KsiĊdze PodziĊkowaĔ: Józefa L. z Zielonej Góra: “Od bardzo dawna cierpiaáam na krĊgosáup szyjny i lĊdĨwiowy, leczyáam sie u róĪnych lekarzy i korzystaáam z zabiegów w sanatoriach, ale to pomagalo mi na krótki czas, odwiedziáam Pana Adama, gdy przyjmowaá w Zielonej Górze, bylam zdziwiona bardzo, bo juĪ po pierwszej wizycie poczuáam siĊ bardzo dobrze, bóá ustapiá. CieszĊ siĊ, Īe znalazáam takiego terapeutĊ, odwiedzam pana Adama co jakiĞ czas, prolaktycznie i czujĊ siĊ bardzo dobrze. Pani Dorota K “ Lekarz z Torunia, pan Maczuga, w 2006 roku zrobiá mi zabieg na caáy krĊgosáup, od razu poczuáam ulgĊ w odcinku szyjnym i lĊdĨwiowym, po tym zabiegu nie dokuczają mi juĪ bóle w odcinku lĊdĨwiowym, z promieniowaniem do poĞladka(tu podpis lekarza i pieczatka). Na spotkanie proszĊ przynieĞü (jeĞli ktoĞ ma) wyniki przeĞwietleĔ, rezonansu, tomografu i inne, PrzyjĊcia indywidualne po wczeĞniejszej rejestracji telefonicznej na okreĞloną godzinĊ. Dnia 24 listopada od godz 13 oraz 15grudziena. Wizyty domowe od rana, teren miasta i caáej okolicy o zasiĊgu gazety. Tel. 603-234-251


22

www.naszrynek.pl

wasz rynek

Nasz Rynek

15 listopada 2011, nr 46(280)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

Zima wasza - Lato do domu Dokáadnie 30 lat temu, w stanie wojennym, Polacy ukuli hasáo: „zima wasza, wiosna nasza”. Po latach, gdy opadáy patriotyczne emocje, ktoĞ dopisaá trzecią czĊĞü hasáa. „Zima wasza, wiosna nasza, lato muminków”. Po kolejnych latach wnoszĊ poprawkĊ: „Lato do domu”. Jak kraj dáugi i szeroki wszystkie media rozpisują siĊ na temat braku orzeáka na koszulkach zawodników naszej reprezentacji piáki noĪnej. Pozwolicie paĔstwo, Īe i jak siĊ ocjalnie zdeklarujĊ jako publiczny wróg decyzji zarządu PZPN. CzujĊ pewne prawo moralne, bo kiedyĞ juĪ wypowiadaáem siĊ na ten temat pisząc o reprezentacji Polski w siatkówce. Tam teĪ z koszulek siatkarzy zniknąá orzeá. Na szczĊĞcie w jego miejsce nie pojawiáa siĊ jakaĞ wizja artystyczna piákoptaka, ale polska, biaáo-czerwona aga. Mimo to uwaĪaáem za sáuszne, by gáoĞno wypowiedzieü swoje zdanie sprzeciwu, chociaĪ fala medialna nikogo wówczas jeszcze nie niosáa. Dlaczego, gdy zabierano siatkarzom orzeáka wielkiego haáasu nie byáo, a przy piákarzach noĪnych zrobiáo siĊ gáoĞno? Pewnie dlatego, Īe wszyscy z rozrzewnieniem wspominamy kadrĊ Kazimierza Górskiego i jej sukcesy, i Īe tylko owo wspominanie co dwa lata przy okazji mistrzostw Europy i mistrzostwĞwiata nam pozostaje.

Napisali To, Īe paĔstwo polskie przeniosáo swoje ĞwiĊtowanie z ciepáego lipca na zimny listopad jest totalnie dla mnie niezrozumiaáe, bo przecieĪ to raczej trzeciomajową kontytucją powinniĞmy promowaü PolskĊ na Ğwiecie. Po co jednak Ostrów zamiast obchodzonych wiele lat temu majowych dni miasta postanowiá ĝwiĊto Miasta ustanowiü listopadzie? PrzecieĪ to ĞwiĊto jest ĞwiĊtem tylko z nazwy. Czy widzieliĞcie paĔstwo mieszkaĔców Ostrowa, którzy w tym dniu ĞwiĊtowali? Cieszyli siĊ? Bawili? Wiem, Īe ten gáos i tak nic nie da, bo tego typu rzeczy nie da siĊ zmieniü, ale dla mnie wiĊkszym ĞwiĊtem Ostrowa są majostaszki niĪ 10 listopada. Jarek P. REKLAMA

Do tego jeszcze dochodzi buta prezesa PZPN - niegdyĞ boĪyszcza caáej, nie tylko piákarskiej Polski - dziĞ urzĊdasa, który potra o polskim orle

zupeánie gratis do koĔca listopada, a - jak znam moĪliwoĞci rmy Nike - to jeszcze przed gwiadką TIR z koszulkami zaparkuje przed siedzibą PZPN.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Nasz Rynek” chĊtnie zaprojektuje koszulki dla piákarskiej reprezentacji Polski zupeánie gratis do koĔca listopada. powiedzieü publicznie, Īe „to godáo schodzi na psy”. Pan prezes Lato jako wytáumaczenie umieszczenia piákoptaka zamiast godáa stwierdziá, Īe sam graá w koszulkach z róĪnym oráem - na przykáad takim bez korony - z czego nikt wówczas afery nie robiá. ĩaáosne wytáumaczenie! Równie Īaáosne byáo wytáumaczenie numer dwa, Īe niby nowych koszulek przed Euro zrobiü siĊ nie da, bo proces ich projektowania nie zakoĔczy siĊ do tego czasu! Szanowni dziaáacze Wáókniarza i Calisii, Centry i Ostrovii! PrzekaĪcie wáadzom PZPN, Īe Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Nasz Rynek” zaprojektuje te koszulki

Skąd takie domniemanie? Ano stąd, Īe w miniony poniedziaáek gruchnĊáa wieĞü, Īe to podobno wáaĞnie koncern Nike przez cztery miesiące namawiaá wáadze Polskiego Związku Piáki NoĪnej, by na koszulkach znalazáo siĊ godáo narodowe, co mu siĊ jednak nie udaáo. Do tego jeszcze informacja, jaką podaá portal wp.pl, Īe podczas meczu Polska-Wáochy obok spikera staá komisarz PZPN i za kaĪdym razem, kiedy z trybun padaáy okrzyki nieprzychylne dla związku lub rozpoczynaáo siĊ skandowanie pytania „gdzie jest orzeá”, komisarz nakazywaá spikerowi zagáuszanie tych okrzyków

czytaniem komunikatów lub informacji o wynikach z innych spotkaĔ. Czy reprezentacja Polski jest jeszcze reprezentacją Polski, czy juĪ tylko reprezentacją PZPN? MoĪe odpowie na to pytanie maskotka „polskich” mistrzostw Europy nosząca przecieĪ tradycyjne, typowo staropolskie imiĊ Slavek... Polska przeĪywa potĊĪny kryzys. Mogą mi pokazywaü po tysiąckroü czerwoną mapĊ Europy z Polską jako zieloną wyspą. Ja wiem jednak swoje, co widzĊ na ulicach, w restauracjach, w telewizji. PrzeĪywamy kryzys przede wszystkim wartoĞci, co moĪe byü bardziej brzemienne w skutki, niĪ globalne ocieplenie czy kontynentalny krach waluty euro. Kiedy wreszcie Polska przestanie Ğcigaü siĊ o to, by byü najbardziej unijoeuropejskim krajem w Unii? Kiedy zauwaĪymy, Īe idą drogĊ Grecji, Wáoch musimy dojĞü do miejsca, w którym te kraje znajdują siĊ dzisiaj? Gdy na ulice wyjądą máodzi nie tylko przy okazji 11 listopada? Krzysztof MACIEJEWSKI

Fotka bez dymka

Páyta DVD z nagraniami posiedzeĔ komisji hazardowej osiągnĊáa status záotej páyty, dlatego oĞmielam siĊ wrĊczyü panu ten záoty krąĪek na pamiątkĊ. Starosta Byáy poseá ostrowski RP, prezydent Paweá Ostrowa Rajski. Jarosáaw Urbaniak.


15 listopada 2011, nr 46(280)

Nasz Rynek

Podczas meczu z Wáochami rozegranego 11 listopada w samo ĝwiĊto NiepodlegáoĞci, mogliĞmy zobaczyü widniejące na piersiach polskich graczy logo PZPN-u, które w oparach narodowego oburzenia zastąpiáo Oráa Biaáego! Logo PZPN-u, jak táumaczą jego dziaáacze, bĊdzie teĪ ocjalnym symbolem polskich piákarzy podczas przyszáorocznego EURO 2012. Gáupota to, czy sabotaĪ? A moĪe straciliĞmy niepodlegáoĞü? Jednak sami geniusze z PZPN-u naiwnie wyjaĞniają, Īe jest to symbol narodowy, tylko, Īe „stylizowany” (káania siĊ Ustawa o ochronie symboli narodowych) na oráa w ksztaácie piáki. No moĪe! Wygląda jednak na to, Īe polscy kibice nie zrozumieli przesáania Związku i niepotrzebnie robią chryjĊ? No tak, ale nie tylko kibicom trudno tego oráa w „tym czymĞ” dostrzec? Chyba, Īe po pijanemu? A przecieĪ wtedy i tak wszystko jedno, kto z kim gra i w ogóle po co, kto wygraá, a kto daá ciaáa? A juĪ na pewno, jaki symbol miaá na piersiach? W cieniu stylizowanego oráa i stylizowanej na reprezentacjĊ Polski druĪyny piákarskiej PZPN-u, teraz dopiero moĪna zrozumieü niezapomniany wystĊp w Seulu podczas Mundialu 2002, Edyty Górniak, która odĞpiewaáa tam ariĊ „stylizowaną” na hymn Polski. Tyle, Īe owa „stylizacja” hymnu w stylu „ujrzaáam oráa cieĔ”, jakoĞ tak nie przypadáa narodowi do gustu! Podobnie

wasz rynek

Orãa cieý jest teraz w przypadku piákarskich koszulek z niby orzeákiem. Nie doĞü, Īe jakiĞ taki pokraczny i poplątany (caákiem trafnie oddaje stan naszej piáki), to w dodatku przybraá lewicowe barwy. A morze poczerwieniaá ze wstydu na widok gry reprezentacji Polski, która od lat przynosi wstyd i porutĊ? Jedynie w tym kontekĞcie moĪna zrozumieü chĊü zakamuowania naszego symbolu narodowego. Dobrze wiĊc siĊ staáo, Īe w piątek, po kolejnej kompromitacji, piákarze nie reprezentowali Polski, a tylko PZPN! TydzieĔ temu w felietonie o patriotyzmie cytowaáem wierszyk Wáadysáawa Beázy o Polaku maáym i jego znaku Orle Biaáym. DziĞ wierszyk ten doczekaá siĊ innej odsáony. Chodzi o nowe koszulki piákarskiej reprezentacji Polski, z których usuniĊto symbol narodowy – Oráa Biaáego! Kumacie? Polska reprezentacja zostaáa pozbawiona symbolu, który towarzyszyá jej od początków istnienia! Do dziĞ moje pokolenie z áezką w oku wspomina reprezentacjĊ trenera Kazimierza Górskiego, która potraáa „dokopaü” Anglikom i stawiü czoáa Niemcom. No i

www.naszrynek.pl

23

LatĊ – króla strzelców Mistrzostw ĝwiata w 1974 roku. Jacy byliĞmy wtedy dumni z biaáo-czerwonych i Oráa Biaáego na ich piersiach! Jak nigdy czuliĞmy siĊ Polakami! I nikomu, nawet komuchom, do gáowy nie przyszáo, Īeby zakazaü piákarzom noszenia tego Oráa na piersiach. ObojĊtnie, czy wygrywamy, czy teĪ nie, piáka noĪna i w ogóle sport, ma to do siebie, Īe naród utoĪsamia siĊ ze swoimi reprezentantami. Bo najczĊĞciej dziĊki nim bywamy dumni z tego, Īe jesteĞmy Polakami. Bo reprezentacja i jej barwy, to narodowa sprawa, a nie widzimisiĊ i kolejny cudowny pomysá PZPN-u, który do reszty kompromituje polską piákĊ! Zamiast tego kibice woleliby zobaczyü prawdziwą piákĊ i prawdziwą reprezentacjĊ narodową, z której wszyscy znowu byliby dumni. Dla której z takim poĞwiĊceniem i rozmachem budujemy nowoczesne stadiony. MoĪe wiĊc pora zacząü gáoĞno mówiü – doĞü? DoĞü hipokryzji, zakáamaniu! DoĞü bezczelnoĞci i rozpasaniu wszelkiej maĞci hochsztaplerów i nieudaczników niszczących toĪsamoĞü narodową, którzy dorywając siĊ do wáadzy nie liczą siĊ juĪ z nikim i niczym. Którzy w pogoni za forsą gotowi są sprzedaü wáasną matkĊ! Dla których ludzie, wartoĞci i tradycje, wiara, kultura, a nawet symbole narodowe, są tylko kupą áajna na sprzedaĪ! Dariusz J. PeĞla

Krzyēówka nr 46/11

Rozwiązanie krzyĪówki nr 46 prosimy nadsyáaü do 1 grudnia 2011 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek”, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek” ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawidáowe rozwiązanie krzyĪówki nr 43/11 „Obáuda mówi z rĊką na sercu”. NagrodĊ redakcji Litery z póá ponumerowanych kaliskiej wygraáa Michalina Wolna z Kalisza. NagrodĊ redakcji ostrowskiej wyod 1 do 25 utworzą rozwiązanie - graá Paweá Ogonek z Ostrowa. Nagrodami są T-shirty Naszego Rynku do odeaforyzm Antoniego Regulskiego. brania (2 tygodnie) w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy!

Nasz Rynek Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Maria Kasprzak-Raszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogáoszeĔ: Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-40-00, e-mail: redakcja@naszrynek.pl, biuroogloszen@naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00. Redaktor naczelny: Krzysztof Maciejewski (naczelny@naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01. Redaguje zespóá: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@naszrynek.pl), Anna Káopocka (foto), Norbert Lewandowski, Wacáaw Nowak (waclaw.nowak@ naszrynek.pl), Agnieszka PeĞla, Dariusz PeĞla, Michaá Sobczak. Dziaá marketingu i reklamy: Ostrów: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), Michaá Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 (maciej.raszewski@naszrynek.pl. Kalisz: Mikoáaj KarasiĔski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.giel@naszrynek.pl). Skáad i Graka: Agencja Reklamowa „IMEJI” Maciej Raszewski tel. 791-900763, KolportaĪ: Wojciech Pawelczyk. ZasiĊg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci za treĞü zamieszczonych ogáoszeĔ.

FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC

PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl


24

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek 15 listopada 2011, nr 46(280)

70% Klientów wybiera Play Dołącz do nas!

za

1zł

Nokia C6-00 w ofercie All Inclusive MAX 65 przy Super przejściu do Play

Szczegóły w Cenniku Telefonów w Ofercie „LongPlay (Plan Cenowy II)”. Okres obowiązywania cen i dostępność telefonów do odwołania lub wyczerpania zapasów. Telefony oznaczone jako „4G Ready” działają w sieciach UMTS 900 i 2100 MHz wykorzystując technologię HSDPA i niższe, nie obsługują technologii HSPA+ (sieć 4G w Play). P4 oferuje dostęp do Internetu w technologii HSPA+ dla ok. 79% populacji Polski. Szczegóły na www.play.pl.

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025

Nasz Rynek 280  

Tygodnik kalisko-ostrowski

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you