Page 1

Wręczono tytuły Przedsiębiorcy Roku strona 9

Straż już tylko z nazwy POŻARNA strona 9

7 lutego 2012 roku nr 6 (291), rok IX ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

Mendelssohnem stukają kopyta strona 8

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO POLSKA

Nasze Diamenty

Wiceprezydent Marlena Maląg

Miesięcznik Forbes opublikował ranking „Diamenty 2012”-listęfirm,którenajszybciej zwiększają swoją wartość. czytaj na stronie 2

KALISZ

Do prywatyzacji Uchwała Rady Miejskiej Kalisza otwiera drogę do przekształceń w szesnastu przedszkolach. czytaj na stronie 5

Ostrowskie nostalgie dwa Czy jesteśmy świadkami ukazania się największego hitu wydawniczego roku? czytajna stronie 7

KALISZ

Tajemnice twierdzy Kaliskie więzienie liczy sobie już 166 lat. czytajna stronie 8 REKLAMA

Fot.: Krzysztof maciejewski

OSTRÓ W

Nowej wiceprezydent podlegać będzie ostrowska oświata - do tej pory podległa bezpośrednio prezydentowi miasta.

Pełniąca w zastępstwie Pawła Rajskiego funkcję naczelnika Wydziału Edukcji Urzędu Miejskiego w Ostrowie Marlena Maląg została drugim zastępcą prezydenta miasta Ostrowa. Marlena Maląg zastąpiła odwołaną przez prezydenta Jarosława Urbaniaka Beatę Podsadną. czytaj na stronie 2

AkumulAtory tańszych

EL-HIT

nie znajdziesz ELEkTroTEcHnIka Sprawdzenie i wymiana gratis!

skup

metali kolorowych oraz katalizatorów Najwyższe ceny! Godziny otwarcia: 7.00 - 18.00 ul. Odolanowska 15 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 62 735 27 70 tel./fax. 62 735 91 01


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

REGION Firmy z listy Forbs’a

OSTRÓW Bõdð zmiany takēe w skãadzie Rady Powiatu Ostrowskiego

Nasze Diamenty

Wiceprezydent Marlena Malðg

Na prestiĪowej liĞcie miesiĊcznika nie zabrakáo przedsiĊbiorstw z terenu aglomeracji kalisko-ostrowskiej. W grupie firm o przychodach od 50 do 250 milionów záotych umieszczono Frukton Przetwórnia Owoców i Warzyw K. i P. Grzegorczyk s.j. z Kalisza (35 miejsce w województwie/272 miejsce w kraju), Skaltex Kaczmarek Báaszczyk s.j. z Nowych Skalmierzyc (44/321), Novum Management sp. z o.o. Spóáka komandytowo-akcyjna z Kalisza (55/388), Eljon s.j. Elzbieta JoĔczxyk i Spólka z Kalisza (60/408). W grupie przedsiĊbiorstw o przychodach od 5 do 50 milionów zá region reprezentują: Firma Budowlana Antczak Marek Sp. z o.o. w Kaliszu (9 miejsce w województwie/64 miejsce w kraju), Okulus sp. z o.o. z Kalisza (24/162), Sonneveld sp. z o.o. z Nowych Skalmierzyc (34/223), PrzedsiĊbiorstwo Produkcyjno-Usáugowo-Handlowe Awex sp. z o.o. z Nowych Skalmierzyc (38/236), Alkal SA z Opatówka (49/286), Dom Handlowy Teresa Len z KoĨminka (54/314), KRIO Serwis sp. z o.o. z Odolanowa (57/336), Ak Nova sp. z o.o. z Odolanowa (68/394), OĞrodek Leczenia Kompleksowego

sp. z o.o. z Ostrowa (72/415), Spóádzielnia Mleczarska Lazur z Nowych Skalmierzyc (90/511), Rolmekx K. Rogala R. Rogala A. WitoĔski s.j. z Kalisza (97/565), Atlas sp. z o.o. z Raszkowa (103/591), rma Budowlana Marek Antczak z Kalisza (104/592), Big Sport Metebo sp. z o.o. s.j. z Kalisza (109/617), ATO R. àuczak J. àuczak K. Krawczyk s.j. z Kalisza (132/760), PPHU Efekt s.j. Janusz Frąckowiak i Spólka w Kaliszu (142/831), Specjalistyczne Usáugi Gazownicze Gaz Serwis sp. z o.o. z Opatówka (154/952), STW sp. z o.o. z Kalisza (158/967) oraz PrzedsiĊbiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz Sáawomir Rudowicz s.j. z Kalisza (159/972). - Lista Diamentów pokazuje gospodarkĊ przez pryzmat przedsiĊbiorstw - informuje we wstĊpie do rankingu, Jacek PocháopieĔ, zastĊpca redaktora naczelnego magazynu „Forbes”. - Sytuacja jest stabilna, ale daleka od czasów prosperity. Tym bardziej cieszy, Īe w gronie 2.051 zbadanych rm, znalazáo siĊ aĪ tylu reprezentantów naszego regionu, którzy zajĊli stosunkowowysokie miejsca. To dowód, ze dobrym rmom, nawet kryzys nasowy, nie szkodzi. NOW

KALISZ Absolutorium w PWSZ

Pierwsi inēynierowie Ponad 100 absolwentów kierunku inĪynieria Ğrodowiska na Wydziale Politechnicznym PWSZw Kaliszu otrzymaáo absolutorium. UroczystoĞü odbyáa siĊ w auli Collegium Oecologicum kaliskiej PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej. Absolutorium uzyskaáo 67 absolwentów studiów stacjonarnych i 34 studiów zaocznych. - WĞród absolwentów są pierwsi studenci, w historii naszej uczelni, którzy uzyskali tytuá magistra - mówi REKLAMA

dr Kazimierz Wojciech Pyü, dziekan Wydziaáu Politechnicznego. W uroczystoĞci udziaá wziĊli rektorzy innych paĔstwowych wyĪszych szkóá zawodowych, którzy uczestniczyli w obradach XVII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkóá Zawodowych. NOW

Peániąca w zastĊpstwie Pawáa Rajskiego funkcjĊ naczelnika Wydziaáu Edukcji UrzĊdu Miejskiego w Ostrowie Marlena Maląg zostaáa drugim zastĊpcą prezydenta miasta Ostrowa. Marlena Maląg zastąpiáa odwoáaną przez prezydenta Jarosáawa Urbaniaka BeatĊ Podsadną. - W czwartek, 5 stycznia, podpisaáem zarządzenie odwoáujące panią BeatĊ Podsadną ze stanowiska drugiego zastĊpcy prezydenta miasta - mówi blisko miesiąc temu prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak. - Rok temu ostrowianie wybrali mnie na czteroletnią kadencjĊ. W związku z tym uwaĪam, Īe mam prawo doboru swoich wspóápracowników. To ja odpowiadam za to, co siĊ w tym mieĞcie przez cztery lata wydarzy, wiĊc mam prawo dobraü sobie takich ludzi, którzy w realizacji tego wszystkiego, co obiecywaáem w kampanii wyborczej, bĊdą mi mogli pomóc. Przyczyną odwoáania pani Beaty Podsadnej byáa utrata moĪliwoĞci dalszej wspóápracy. Po czterech tygodniach Jarosáaw Urbaniak ogáosiá decyzjĊ w sprawie obsady stanowiska drugiego zastĊpcy. Zaskoczenia nie byáo. Miejsce Beaty Podsadnej

zajĊáa Marlena Maląg, dotychczasowa naczelnik Wydaáu Edukacji. - Pani Marlena Maląg doskonale sprawdziáa siĊ na stanowisku naczelnika Wydziaáu Edukacji - mówiá Jarosáaw Urbaniak. - To dziĊki jej pracy nie ma dziĞ problemów w ostrowskiej oĞwiacie, nikt nie mówi o zwalnianiu nauczycieli czy likwidacji szkóá. To nie znaczy, Īe problemów nie ma, ale od ponad roku oĞwiata jest bardzo dobrze zarządzana. Jak przypominaá prezydent, miniony rok, to miĊdzy innimi kilka oĞwiatowych innowacji, takich jak uruchomienie pilotaĪowego programu e-tornister czy uruchomienie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkóá. - To nie byáa áatwa decyzja - mówiáa z kolei Marlena Maląg. - PrzyjĊáam propozycjĊ záoĪoną przez prezydenta Urbaniaka, poniewaĪ lubiĊ

KALISZ

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

MiesiĊcznik Forbes wraz z lutowym wydaniem opublikowaá ranking „Diamenty 2012” - listĊ rm, które najszybciej zwiĊkszają swoją wartoĞü.

Nowej wiceprezydent podlegaü bĊdzie ostrowska oĞwiata - do tej pory podlegáa bezpoĞrednio prezydentowi miasta. wyzwania. LubiĊ stawiaü sobie nowe cele. Marlena Maląg jest matematykiem, wieloletnią prezes Spóádzielni OĞwiatowej im. Jana Pawáa II w Ostrowie. W 1999 roku objĊáa funkcjĊ dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Paáwa II. Na tym stanowisku pracowaáa do 17 stycznia 2010 kiedy to zostaáa powoáana na naczelnika Wydziaáu Edukacji UrzĊdu Miejskiego.

Nowa wiceprezydent Ostrowa peániáa do tej pory takĪe funkcjĊ wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. PoniewaĪ zgodnie z prawem funkcji tych áączyü nie moĪna, Rada Powiatu podejmie uchwaáĊ o wygaĞniĊciu mandatu Marleny Maląg. Jej miejsce zajmie kolejna na liĞcie PiS w ostatnich wyborach samorządowych Dorota Hurna, która uzyskaáa 304 gáosy. Krzysztof MACIEJEWSKI

OSTRÓW

KALISZ

KALISZ

Majków ma swoje logo

Elektroniczny nabór trwa

Powalczð o Harfy Eola

MOK zlikwidowany

Majków, jako pierwsze kaliskie osiedle bĊdzie miaáo wáasne logo i hasáo. Symbole osiedla zostaáy zaprezentowane w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza. Pomysáy na hasáo i logo osiedla proponowali uczniowie tamtejszego gimnazjum i szkoáy podstawowej. NOW

Trwa pierwszy elektroniczny nabór do ostrowskich przedszkoli. I chociaĪ dzieci zapisywaü moĪna do koĔca lutego, a kolejnoĞü zgáoszeĔ nie ma Īadnego wpáywu na ich rekrutacjĊ, w ciągu pierwszych dwóch dni rodzice zarejestrowali przez Internet ponad tysiąc dzieci. ALI

35. zespoáów z caáej Polski weĨmie udziaá w rozpoczynającym siĊ 20 lutego Ogólnopolskim Festiwalu Zespoáów Muzyki Dawnej „ Schola Cantorum” w Kaliszu. Prócz záotych, srebrnych i brązowych Harf Eola, po raz pierwszy pojawi siĊ nowa statuetka - bursztynowa. ALI

ZakoĔczyáa siĊ procedura likwidacyjna Miejskiego OĞrodka Kultury w Kaliszu. DziaáalnoĞü placówki zostaáa wygaszona z koĔcem zeszáego roku. Zabezpieczone zostaáo mienie oĞrodka. CzĊĞü sprzĊtu z MOKu traáa do miejskich placówek realizujących podobne dziaáania. ALI

REKLAMA

TWOJE OGàOSZENIE W 20 TYSIĄCACH DOMÓW! Nasze biura ogáoszeĔ e-mail: biuroogloszen@naszrynek.pl

KALISZ ul. Handlowa 20 tel. 62 753-60-58

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Majakowskiego 4 tel. 62 591-40-01, 62 591-40-00


7 lutego 2012, nr 6(291)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

3

7/* "5$ 7OJCIECH.OWAK

WADIMA -POLSKA BIELIZNA DLA CAŁEJ RODZINY! WYGODA bo wygodniejszej bielizny nie znajdziesz JAKOg) bo produkowana z najlepszych materiaÙów DOBRA bo produkowana wyÙ­cznie w Polsce !

POLSKI PRODUCENT BIELIZNY OSOBISTEJ I BLUZEK

www.wadima.pl

SKLEP FIRMOWY ul. Kolejowa 18 OSTRÓW WIELKOPOLSKI pn.-pt. 10-17, sob. 10-14


4

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)


informacje

Nasz Rynek

KALISZ Po uchwale Rady Miasta w sprawie przedszkoli

Jednak do prywatyzacji Przeksztaácenia mają polegaü na przejĊciu wyznaczonych placówek przez prywatne rmy czy stowarzyszenia, utworzone przez dotychczasowych pracowników przedszkoli albo przez zupeánie inne instytucje z Kalisza. Podmiot ubiegający siĊ o przejĊcie przedszkola, którego majątek bĊdzie mu uĪyczony za darmo, musi jednak speániü szereg okreĞlonych przez miasto warunków. Stosowną uchwaáĊ Rada Miejska Kalisza podjĊáa 2 lutego na swojej XIX sesji. Szesnastu - nomen omen - radnych zagáosowaáo za jej przyjĊciem - dziewiĊciu byáo przeciw. Gáosowanie odbyáo siĊ po dáugiej i burzliwej dyskusji. - Dzisiejsza sesja ma szczególny charakter, a podejmowane na niej uchwaáy dotyczące przedszkoli nie są áatwe, choü trzeba bardzo

Fot.: ARCHIWUM

Uchwaáa Rady Miejskiej Kalisza, podjĊta gáosami koalicji rządzącej miastem, otwiera drogĊ do przeksztaáceĔ w szesnastu przedszkolach.

Dyskusji przysáuchiwali siĊ rodzice i nauczycielki, którzy na miejscach dla publicznoĞci zasiedli z transparentami.

wyraĨnie i mocno podkreĞliü ich intencyjny charakter - mówiá prezydent Janusz PĊcherz. Wiceprezydent Dariusz GrodziĔski szczegóáowo omówiá przyczyny i zaáoĪenia przeksztaáceĔ. Na ten po-

mysá nie zgadzaáa siĊ opozycja. Radni SLD proponowali odrzucenie uchwaá, a radni PiS odáoĪenie na jeden rok. Uchwaáy moĪe zablokowaü referendum. Wniosek w tej sprawie inicjatorki záoĪyáy prezydentowi 31 stycznia. NOW

KALISZ Milionowe inwestycje

Fot.: ARCHIWUM

W uroczystym podsumowaniu inwestycji udziaá wziĊli m.in. parlamentarzyĞci i przedstawiciele wáadz wojewódzkich.

REKLAMA

31 stycznia w Sądzie OkrĊgowym w Kaliszu zapadáy wyroki dla oskarĪonych w sprawie wyáudzeĔ dofinansowania z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych. W proceder zamieszani byli czterej mieszkaĔcy Kalisza w wieku od 34 do 44 lat, którzy od marca 2009 roku do marca 2011 roku, na kcyjne zatrudnienie 20 niepeánosprawnych osób wyáudzili z funduszu ponad 320 tys. zá. Krzysztof G. skazany zostaá na 4 lata wiĊzienia, Jakub K. na 2 lata, a Grzegorz W. i Dominik B. na póá roku pozbawienia wolnoĞci. Wszystkie te kary zostaáy warunkowo zawieszone na okres od 2 do 7 lat. Trzech oskarĪonych, którzy dobrowolnie poddali siĊ karze, musi teĪ czĊĞciowo naprawiü szkodĊ: Krzysztof G. ma do zwrotu 160 tys. zá , Jakub K. 60 tys. zá, a Grzegorz W. - 600 zá. NOW

Stojð koksowniki Poēegnali

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym ocjalnie zakoĔczono trzy duĪe inwestycje.

Z kolei prawie w 90% kosztów unowoczeĞnienia caáodobowego lądowiska dla helikopterów to donansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Modernizacja lądowiska odgrywa strategiczną rolĊ

Wyãudzili z PFRON

KALISZ

Szpital siõ zmienia Termomodernizacja budynku, modernizacja lądowiska oraz modernizacja oddziaáu Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej kosztowaáy razem ponad 10 mln záotych. Inwestycje sfinansowano ze Ğrodków wáasnych i dotacji, których udziaá przekraczaá poáowĊ nakáadów. Podczas konferencji Wojciech Grzelak, dyrektor WSZ, szczegóáowo podsumowaá inwestycje w placówce, którą zarządza. NajwiĊkszym oraz najdroĪszym przedsiĊwziĊciem byáa termomodernizacja budynku. Jej caákowity koszt to ponad 8,5 milionów záotych - ponad poáowa tej kwoty pochodzi ze Ğrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z NFOĝiGW. Prawie 4 miliony zá pochodzą z kasy szpitala.

KALISZ

przy zabezpieczeniu medycznym ludnoĞci poáudniowej Wielkopolski - táumaczyá dyrektor Grzelak. Z kolei 1,69 miliona zá pocháonĊáa modernizacja Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. NOW

W związku z siarczystymi mrozami, na ulicach Kalisza stanĊáo dziesiĊü koksowników. Ogrzaü siĊ moĪna przez caáą dobĊ, w pobliĪu przystanków autobusowych. DecyzjĊ o ustawieniu koksowników podjąá Wydziaá Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Koksowniki mają dziaáaü przez caáą dobĊ, tak dáugo, jak dáugo bĊdą utrzymywaü siĊ niskie temperatury. Zlokalizowano je przy przystankach: ul. àódzka (cmentarz Tyniecki), ul. Parczewskiego, ul. Legionów (Skwer Inwalidów Wojennych), al. Wojska Polskiego 151 (sklep Stokrotka), ul. Babina/Nowy Rynek, ul. Harcerska (Rogatka), Plac Jana Pawáa II (I Liceum Ogólnoksztaácące), ul. GórnoĞląska (pawilon „Pod zegarem”), ul. Chopina (II Liceum Ogólnoksztaácące oraz ul. PoznaĔska (naprzeciwko szpitala). NOW REKLAMA

tel: 510 669 771

www.naszrynek.pl

5

KALISZ Klub Radnych PiS proponuje

Oszczõdnoćci w miećcie Klub radnych Prawa i SprawiedliwoĞci przygotowaá konkretną propozycjĊ, która moĪe przynieĞü spore oszczĊdnoĞci dla miejskiego budĪetu.

Fot.: ARCHIWUM

7 lutego 2012, nr 6(291)

Adam Koszada (od lewej) i Artur Kijewski informują o inicjatywie radnych PiS.

O swojej inicjatywie radni: Artur Kijewski i Adam Koszada poinformowali dziennikarzy 31 stycznia, podczas konferencji prasowej. Radni, w liĞcie otwartym skierowanym do prezydenta Kalisza, proponują utworzenie Kaliskiej Grupy Zakupowej, która poĞredniczyáaby w zakupie miĊdzy innymi energii elektrycznej, gazu, paliw i na przykáad usáug. - Nasza propozycja dotyczy konkretnych rozwiązaĔ, które mogą przynieĞü wymierne korzyĞci – mówiá o inicjatywie radnych Adam Koszada.

Jak przekonywaá, przykáady z innych miast pokazują, Īe takie rozwiązanie moĪe przynieĞü 10-20 procent oszczĊdnoĞci w budĪecie. - Nasz pomysá nie jest zamkniĊty - mówiá Artur Kijewski. - Kalisz moĪe iĞü wzorem GórnoĞląskiej Grupy Zakupowej i rozszerzyü ją na AglomeracjĊ Kalisko-Ostrowską i powiat pleszewski. OszczĊdnoĞci mogą byü przeznaczone na dowolny cel, w tym na kaliską oĞwiatĊ. Jak mówią radni, teraz czas na reakcjĊ miejskiej administracji. NOW

KALISZ Obchodzili „Zãote gody”

Jubilaci w ratuszu

W sobotĊ, 28 stycznia, dwadzieĞcia dziewiĊü par maáĪeĔskich ĞwiĊtowaáo swoje záote gody. Za przeĪyte wspólnie 50 lat, przyznane jubilatom przez prezydenta RP odznaczenia „Za dáugoletnie poĪycie maáĪeĔskie”, wrĊczyá Janusz PĊcherz, prezydent Kalisza. Tradycją staáo siĊ, Īe kaliskie uroczystoĞci „Záotych Godów” mają szczególną oprawĊ. Tym razem przy wtórze muzyki zabrzmiaáy strofy Jana Kasprowicza. Sami jubilaci, po 50 latach, odnowili przysiĊgĊ maáĪeĔską.

- PaĔstwa przykáad pozwala nam wierzyü, Īe są moĪliwe udane związki maáĪeĔskie trwające przez wiele dziesiątek lat - mówiá prezydent Kalisza. - Istnieje miĊdzy paĔstwem niewidzialna niü porozumienia, wiĊĨ, która sprawia, Īe dla waszej miáoĞci czas siĊ zatrzymaá . Byá teĪ czas na obowiązkowy toast, wspólne zdjĊcie i Īyczenia dalszych wspólnych lat od najbliĪszych. NOW


6

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

Z gáĊbokim Īalem przyjĊliĞmy wiadomoĞü o Ğmierci

Ğ.p.

KRZYSZTOFA KOWALCZYKA ĩonie oraz Rodzinie zmaráego skáadamy serdeczne wyrazy wspóáczucia, áącząc siĊ z Wami w smutku i bólu. Odszedá od nas czáowiek z pasją, który oddaá swoje serce niepeánosprawnym i ich rodzinom. W naszej pamiĊci pozostanie jako ten, który zostawiá po sobie wielką spuĞciznĊ nie tylko w postaci utworzonego przez niego Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny, ale i caáego áaĔcucha ludzi dobrej woli. Trudno bĊdzie zapeániü pustkĊ, którą wszyscy odczuwamy po Jego stracie. Niech spoczywa w pokoju. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

BoĪena Budzik

POD WYNAJEM

Budynek magazynowy dwukondygnacyjny.

- Powierzchnia uĪytkowa: 876,6 m2 - Lokalizacja: teren Sklejka - Eko S.A. ul. Reymonta 35 - WyposaĪenie: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowo–socjalne, dĨwig towarowo–osobowy, rampa z daszkiem, wentylacja, regaáy magazynowe. - Instalacje grzewcze z ciepáowni zakáadowej, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, internetowe, p/poĪarowe, sprĊĪonego powietrza.

Apteka „Melisa” Kaliska 10 Godziesze; Apteka im. A.Schweitzera Plac ĝw. Józefa 1 Kalisz; Apteka Ocyna Sanitatis Babina 14 Kalisz; HONORATA Sklep SpoĪywczy StawiszyĔska 111 Kalisz; Herbapolis sklep zielarsko-medyczny GórnoĞląska 56 Kalisz; Apteka Kwiatowa Kwiatowa 1 Kalisz; Apteka Verbena TatrzaĔska 29 Kalisz; Apteka Aura Gáówny Rynek 16 Kalisz; Apteka Verbena 1 Graniczna 2a Kalisz; Apteka Wodnik bis àódzka 32 Kalisz; Apteka Ofcyna Sanitatis 2000 Legionów 33 Kalisz; Apteka Rogatka ĝródmiejska 30 Kalisz; Apteka Arnika Wojska Polskiego 32 Kalisz; Apteka Na dobre i na záe Serbinowska 1a Kalisz; Apteka Remedium Kanonicka 6 Kalisz; Sklep Zielarsko - Medyczny „Twoje Zdrowie” Máynarska 69 Kalisz; Apteka Lipowa Lipowa 29 Kalisz; Apteka CzĊstochowska 133 Kalisz; Galeria Zdrowia PoznaĔska 37/1 Kalisz; Punkt Apteczny ALOES PoznaĔska 6 KoĞcielna WieĞ; pteka VITA Konopnickiej 2b Ostrów Wlkp.; Apteka Rodzinna Cháapowskiego 81 Ostrów Wlkp.; Herbapolis sklep zielarsko - medyczny KoĞcielna 14 Ostrów Wlkp.; Apteka Medicamen Plac WolnoĞci Stawiszyn; Sklep zielarsko - medyczny Al. Sáowackiego 17 Ostrów Wlkp.; Apteka Vademecum ul. Podkocka 15a Nowe Skalmierzyce; Siáownia DIVISION Polna 21 Kalisz

MoĪliwoĞü wydzielenia osobnego dojazdu z utwardzonym parkingiem.

Kontakt: 608-586-240 lub antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Otwarto kompostowniõ

Ostrowskie nostalgie dwa

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Jeszcze na dobre nie rozpocząá nam siĊ rok 2012, a juĪ moĪna podejrzewaü, Īe byliĞmy Ğwiadkami ukazania siĊ najwiĊkszego hitu wydawniczego roku. W minionym tygodniu w Muzeum Miasta zaprezentowano album „Ostrowskie nostalgie”. - Ponad dwadzieĞcia lat istnienia naszego muzeum pozwoliáo zgromadziü kilkanaĞcie tysiĊcy obiektów ilustrujących róĪne obszary Īycia mieszkaĔców Ostrowa - mówi Witold Banach, dyrektor muzeum i autor albumu. - Wiele niezwykáych dokumentów, pamiątek i unikatowych przedmiotów w wiĊkszoĞci schowanych jest w przepeánionym magazynie. Album „Ostrowskie nostalgie” to okazja, by czĊĞü z tych przedmiotów pokazaü szerszej publicznoĞci. KsiąĪka pomyĞlana jest bowiem jako zbiór 22 szkiców prezentujących takie tematy, jak rolĊ Jana Jerzego Przebendowskiego w historii miasta, najstarsze Ğwiątynie Ostrowa, poĪarnictwo, królewskie gimnazjum czy wpáyw na miasto obecnoĞci w Ostrowie spoáecznoĞci Īydowskiej - wszystkie bogato ilustrowane nie tylko pocztówkami i zdjĊciami, ale

300 subskrybentów. Do tego ponad 130 sprzedanych egzemplarzy w pierwszym dniu to miara sukcesu albumu. reprodukcjami plakatów, biletów, obrazów i przedmiotów z epoki. CaáoĞü podana w doskonaáej formie gracznej przygotowanej przez Piotra àopatkĊ. Duet Banach-àopatka pracując nad albumem spotkaá siĊ nie po raz pierwszy. Niewielu pewnie pamiĊta, Īe w 1985 roku Piotr àopatka ilustrowaá

tomik wierszy science-ction Witolda Banacha „Apokryfy” Autor „Nostalgi” podkreĞlaá, Īe juĪ w czasie pracy nad albumem do gáowy przychodziáy mu pomysáy na kolejne szkice historyczne dotyczące miasta Ostrowa. Wiele wskazuje wiĊc na to, Īe nie trzeba bĊdzie dáugo czekaü na „Ostrowskie nostalgie 2”. MAK

OSTRÓW Chcð kultywowaç ostrowskie tradycje lotnicze

Modelarnia Feliksa Mikuãy

REKLAMA

Fot.: ARCHIWUM

Miejska modelarnia lotnicza ma swojego patrona. Niezwykle uroczyĞcie i w obecnoĞci znakomitych goĞci przyjĊáa imiĊ Feliksa Mikuáy, ostrowianina, pilota Dywizjonu 300. 4 lutego 1946 roku w angielskim mieĞcie Wigston Magma doszáo do katastrofy lotniczej, w której zginĊáa 6-osobowa polska zaáoga bombowca. Jedną z oar byá ostrowianin Feliks Mikuáa. Dokáadnie 66 lat póĨniej w Ostrowie uczczono pamiĊü o tym wydarzeniu nadając nowej pracowni modelarskiej imiĊ Feliksa Mikuáy. Modelarnia lotnicza przy Szkole Podstawowej nr 1 dziaáa od miesiąca jako placówka miejska adresowana do dzieci szkóá podstawowych i gimnazjalnych. To pierwsze od ponad 20 lat tego typu miejsce w Ostrowie. Te, które istniaáy wczeĞniej, zostaáy zamkniĊte z powodu braku pieniĊdzy lub wówczas, gdy odchodziáa stara kadra instruktorów. Zabiegi o przywrócenie takich zajĊü ostrowscy modelarze czynili od wielu lat. Fakt, Īe siĊ udaáo i to od razu z patronem, to Ğwiadectwo lotniczych tradycji w mieĞcie. - To byá niezwykáy czáowiek, nieprzeciĊtna osobowoĞü mówi o patronie modelarni, dyrektor szkoáy Grzegorz

TablicĊ patrona miejskiej modelarni odsáonili: goĞü z Wielkiej Brytanii Mary Lawson i prezydent Jarosáaw Urbaniak. Graczyk. - Swoim Īyciem pokazaá,Īe w peáni zasáuĪyá na bycie wzorem dla máodych. - Ten dzieĔ zawdziĊczamy cháopakom z pasją, sprzed ponad 60 lat - mówiá z kolei prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak. - Spotykamy siĊ dziĞ po to, by kultywowaü coĞ czego nie moĪna kupiü - pamiĊü o tamtych ludziach. O bohaterach z Dywizjonu 300 mówiá 94-letni dziĞ major Czesáaw Blicharski, jeden z nielicznych dziĞ Īyjących bohaterów tamtych lat. Na

7

spotkanie w Ostrowie dotarli takĪe Peter Mikuáa-Rang, bratanek pilota oraz Mary Lawson, wieloletnia dyrektor angielskiej szkoáy noszącej imiĊ wszystkich szeĞciu oar katastrofy - czáonków zaáogi Lancastera, dziĞ peániąca nadzór nad niemal setką angielskich placówek edukacyjnych. Efektem wizyty tej ostatniej bĊdzie m.in. wspóápraca i wymiana máodzieĪy miĊdzy ostrowską szkoáą podstawową nr 1 i szkoáą w Anglii. ZEA, MAK

OSTRÓW

W noclegowni nadkomplet Niezwykle potrzebną okazuje siĊ noclegownia dla bezdomnych mĊĪczyzn prowadzona w Ostrowie przez Towarzystwo Pomocy im. ĝw. Alberta. Jak powiedziaáa nam Emilia Szymendera - prezes Towarzystwa, schronisko w związku z falą mrozów przyjĊáo wiĊcej goĞci, niĪ formalnie powinno. W przygotowanym dla 35 mĊĪczyzn obiekcie schronienie znalazáo juĪ 46 goĞci. ChociaĪ warunki lokalowe są ciĊĪkie, w związku z wyjątkowo niskimi temperaturami nie ma mowy o ograniczaniu przyjĊü. MAK

OSTRÓW

Przystanki Komedy „Ostrowskie przystanki Krzysztofa TrzciĔskiego Komedy” to publikacja, jaką zaprezentowano w ubiegáym tygodniu w auli I Liceum Ogólnoksztaácącego w Ostrowie. - KsiąĪka jest zamkniĊciem realizowanego przez rok projektu, bĊdącego spotkaniem z Komedą jako absolwentem I LO - mówi dyrektor liceum Marek Lewicki. - Zamieszczono w niej wspomnienia jego bliskich kolegów z okresu máodoĞci, reeksje o jazzie i muzyce lmowej oraz niektóre materiaáy dokumentujące realizacjĊ naszego projektu edukacyjnego. W ksiąĪce znalazáy siĊ wspomnienia m.in. Mariana Nowinki i Kazimierza Radowicza, opracowane przez Krystiana Nieáacnego „Ostrowskie daty Komedy” oraz krótka historia jazzu pióra Jerzego Wojciechowskiego, a takĪe komedowa fotokronika i relacja ze spotkania z autorem najsáynniejszego chyba zdjĊcia Komedy - Markiem Karewiczem. MAK

OSTRÓW

Holdikom wyróēniony Ostrowska spóáka Holdikom zostaáa laureatem XIII Edycji Narodowego Konkursu „PrzyjaĨni ĝrodowisku”. Spóáka zostaáa doceniona m.in. za dziaáania inicjujące budowĊ Regionalny Zakáadu Zagospodarowania Odpadów i program „PodrĊczniki za odpady”. Uroczysta gala konkursu odbĊdzie siĊ 10 lutego w Warszawie. MAK

W kierunku RZZO Ostrowskie MZO snalizowaáo kolejną inwestycjĊ. W ubiegáym tygodniu oddano do uĪytku kompostowniĊ pryzmową wybudowaną kosztem 3 milionów záotych.

Fot.: ARCHIWUM

OSTRÓW Wydawnicze wydarzenie Roku

www.naszrynek.pl

Ostrów krok po kroku realizuje niezbĊdne do utworzenia RZZO inwestycje.

- Kompostownia sáuĪy do zagospodarowania frakcji biodegradowalnej odpadów - wyjaĞniáAndrzej Strykowski, prezes MZO w Ostrowie. - Pozwoli na wywiązanie siĊ z poziomu odzysków narzuconych przez UniĊ Europejską. Jak táumaczy prezes MZO, odpady przez trzy miesiące bĊdą skáadowane na páycie, po czym traą na skáadowisko odpadów. DziĊki „kompostowaniu” objĊtoĞciowo zajmowaü bĊdą znacznie mniej miejsca. - Zyskujemy bardzo duĪo na opáacie marszaákowskiej - dodaje Andrzej Strykowski. - MoĪe to byü oszczĊdnoĞü nawet kilkuset tysiĊcy zá rocznie.

Kompostownia jest czĊĞcią planu, który zakáada powstanie w Ostrowie Regionalny Zakáad Zagospodarowania Odpadów. Bez niej RZZO nie mógáby powstaü. To nie koniec przewidzianych na ten rok praw. W 2012 roku spóáka MZO planuje bowiem uruchomiü na skáadowisku odpadów kogenereacjĊ gazu skáadowiskowego - montaĪ i uruchomienie urządzeĔ umoĪliwiających wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu. Pierwszym etapem realizacji przedsiĊwziĊcia byáo zamontowanie w grudniu 2011 roku pochodni do spalania gazu skáadowiskowego. MAK

OSTRÓW Jak zwykle komplet publicznoćci

Balcar akustycznie Nadkomplet publicznoĞci przybyá na kolejny ostrowski wystĊp Macieja Balcara, który tym razem zagraá w synagodze.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

7 lutego 2012, nr 6(291)

- Gdy zobaczycie na plakatach, Īe w synagodze wystĊpuje jakiĞ chór, to walcie jak w dym - zachwalaá „chóralną” akustykĊ obiektu Maciej Balcar. - My musieliĞmy siĊ trochĊ namĊczyü, Īeby wszystko byáo dobrze sáychaü. - To dla mnie niezwykle wzruszający moment, poniewaĪ pierwszy raz wystĊpujĊ tutaj po remoncie - mówiá miĊdzy kolejnymi utworami Maciej Balcar. - Wielkie brawa dla tych, którzy odwaĪyli siĊ na remont obiektu,

który dziĞ jest wizytówką tego miasta. Maciej Balcar z zespoáem zagrali gáównie akustyczne wersje utworów znanych z páyty „OgieĔ i woda” - wydanej w 2010 roku pod patronatem prezydenta Ostrowa. MAK


8

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

KALISZ II edycja Targów Ćlubnych Poãudniowej Wielkopolski

Mendelssohnem stukajð kopyta W minioną niedzielĊ w kilkutysiĊcznej hali „Arena” zdecydowanie áatwiej byáo o máodą pannĊ niĪ o kibica sportowego. Wszystko za sprawą drugiej juĪ edycji Targów ĝlubnych Poáudniowej Wielkopolski. restauracji, cukierni, kwiaciarni... Przygotowano wyjątkowo wiele atrakcji. NajwiĊkszym zainteresowaniem cieszyáo sie jednak to, co ze Ğlubami kojarzy siĊ przede wszystkim: suknie Ğlubne. Swoje kolekcje przedstawiáo kilka salonów, prezentując pokazy mody Ğlubnej i wieczorowej. GoĞcie obejrzeli takĪe pokazy florystyczne, taneczne, barmaĔskie. Nie obyáo siĊ bez konkursów zorganizowanych dla narzeczonych. Jak szacują organizatorzy, w minioną niedzielĊ w „Arenie” pojawiáo siĊ kilka tysiĊcy zainteresowanych. ANI, MAK

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

W „Arenie” pojawiáo siĊ kilka tysiĊcy goĞci.

Jeden Ğlub - dziesiątki sukien. Na którą siĊ zdecydowaü?

Targi Ğlubne, to nie tylko moda.

W Kaliszu swoje Ğlubne propozycje przedstawiáo ponad 100 wystawców.

Fot.: KAMIL RÓĩAēSKI

W „Arenie” pojawiáo siĊ ponad stu wystawców z branĪy Ğlubnej z Ostrowa, Jarocina, Krotoszyna,Odolanowa, Ostrzeszowa, Sieradza i oczywiĞcie Kalisza. Tym razem impreza charakterem nawiązywaáa do Hiszpanii - wszystko za sprawą prowadzącego targi urodzonego w Madrycie, znanego z programu „Europa da siĊ lubiü” Conrado Moreno. GoĞcie targowi mieli w czym wybieraü. Zwiedzającym zaprezentowano szeroką ofertĊ z zakresu fotgrafii Ğlubnej,wideolmowania, organizacji Ğlubów i wesel, wyrobów jubilerskich, salonów fryzjerskich, kosmetycznych,

PiĊkne kobiety i piĊkne samochody...

KALISZ Kaliskie wiõzienie i jego historia od czasów caratu po stan wojenny w XX wieku

Tajemnice skryte za murami twierdzy Kaliskie wiĊzienie liczy sobie juĪ 166 lat. Budowa kaliskiego wiĊzienia rozpoczĊáa siĊ w 1840 roku i trwaáa 6 lat. Jego grube mury kryją liczne, czasami mroczne, tajemnice. dla kobiet, jak i mĊĪczyzn. Szybko, oprócz wiĊĨniów kryminalnych, za murami znaleĨli siĊ wiĊĨniowie polityczni. Ostatni wyrok Ğmierci, tym razem za przestĊpstwo kryminalne, w tynieckiej twierdzy, wykonano w 1953 roku. PiĊkna kartĊ w historii zapisali funkcjonariusze wiĊzienni, którzy zarówno pod rządami cara, jak i w czasach hitlerowskiej okupacji i po II wojnie Ğwiatowej pomagali wiĊĨniom politycznym, páacąc za to czĊsto wysoką cenĊ. - Problem wymaga pogáĊbionych badaĔ archiwalnych - twierdzi Krystian BedyĔski. NOW

Fot.: WACàW NOWAK

Fot.: WACàW NOWAK

Fot.: WACàW NOWAK

Fot.: WACàW NOWAK

Nie jest znana liczba straconych tu wiĊĨniów.

RzĊdy cel takĪe dzisiaj budzą grozĊ.

àaĨnia dla wiĊĨniów - raz w tygodniu.

W takich celach skazani odbywają wyroki.

Fot.: WACàW NOWAK

W nietypowej scenerii, na terenie Zakáadu Karnego, czáonkowie i sympatycy Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 30 stycznia, poznawali niektóre z tych tajemnic. Odczyt o roli kaliskiego wiĊzienia w systemie represji politycznej i o losach licznych osadzonych wygáosiá pák. dr Krystian BedyĔski. Autorem projektu, byá warszawski architekt Henryk Marconi, który chcąc podkreĞliü grozĊ tego miejsca, zaprojektowaá je w formie Ğredniowiecznej twierdzy. PoáoĪone z daleka od miasta, peániáo funkcjĊ izolacyjną. Z początku przeznaczone byáo zarówno

O historii wiĊzienia opowiadaá Krystian BedyĔski.


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Miõdzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierzðt

Czekajð na odruch serca Jak powiedziaáa nam Agnieszka Nowicka peániąca od stycznia funkcjĊ kierownika schroniska, teoretycznie powinno w nim znajdowaü siĊ okoáo 130 psów. W tej chwili bowiem schronisko dysponuje 67 kojcami, w których powinny przebywaü po dwa psy. Tych jest jednak w tym momencie juĪ 145. CzĊĞü z nich - mimo, Īe są zdrowe - przebywa w budynku schroniska i w schroniskowym szpitaliku. Wszystko po to, by daü zwierzĊtom szansĊ przetrwania najtrudniejszego okresu wyjątkowych mrozów. Agnieszka Nowicka mówi, Īe telefon w schronisku praktycznie dzwoni bez przerwy. Co chwilĊ wolontariusze wyjeĪdĪają interweniowaü w sprawach zaniedbanych lub porzuconych psów. Na szczĊĞcie są teĪ telefony od ludzi Īyczliwych, którzy przyjeĪdĪają do schroniska z darami. Kierowniczka chwali sobie wspóápracĊ ze Stowarzyszeniem MiáoĞników Zwierząt, które ufundowaáo dla schroniska parownik i budy oraz systematycznie dowozi karmĊ. Tej jednak nigdy dosyü. Pytana o pierwsze potrzeba, Agnieszka Nowicka bez wahania wymienia dáugą listĊ:

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w podostrowskim Wysocku pĊka w szwach. DziĊki dobrym ludziom udaje siĊ póki co panowaü nad sytuacją. Pomoc jest jednak jak najbardziej wskazana.

W schronisku dla zwierząt praktycznie kaĪdego dnia pojawia siĊ nowy pies. Pomoc ze wszech miar wskazana. koce, rĊczniki niezbĊdne przy kąpaniu psób, miski, smycze, obroĪe, nawet siano, a przede wszystkim karma i puszki, które podczas mrozów przed podaniem zwierzĊtom są podgrzewane - tego typu dary zawsze są mile widziane w schronisku. I nie są teĪ rzadkoĞcią. Agnieszka Nowicka cieszy siĊ, Īe chĊtnych do pomocy nie brakuje, Īe spieszą z nią i indywidualne osoby, i zorganizowane, gáównie szkole grupy, jak choüby Zespóá Szkóá w SoĞniach, który wáaĞnie prowadzi kolejną akcjĊ. Do pomocy moĪna podejĞü takĪe caákowicie zawodowo.

Grupa studentek 3 roku zarządzania ostrowskiego wydziaáu SWSPiZ w ramach zajĊü „Zarządzanie projektami” zrealizowaáa projekt pt. „PomóĪ im przetrwaü zimĊ...”. Studentki przeprowadziáy zbiórkĊ na rzecz schroniska w szkoáach podstawowych w Jankowie ZaleĞnym i Wziąchowie Wielkim, w gimnazjum w Mikstacie oraz zespoáach szkóá w Szkaradowie i w Wielowsi. Efekt to ponad 150 kg karmy suchej, ponad 10 kg karmy mokrej, kasza i ryĪ (39,7 kg), makaron (25,25 kg), koce, rĊczniki i dywaniki. NaĞladownictwo polecane. MAK

KALISZ

Rektorzy w Kaliszu Rektorzy i reprezentanci PaĔstwowych WyĪszych Szkóá Zawodowych z caáej Polski obradowali w Kaliszu w ramach XVII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkóá Zawodowych. W dniach 2-4 lutego, uczestnicy zjazdu korzystając z goĞcinnoĞci kaliskiej PWSZ, która od kilku lat niezmiennie szczyci siĊ tytuáem najlepszej wyĪszej szkoáy zawodowej w kraju, obradowali nad moĪliwoĞciami dostosowania tych uczelni do wymogów nowej ustawy o szkolnictwie wyĪszym. - To jest kolejne nowe rozwiązanie prawne, z którym przychodzi nam siĊ zmagaü, bowiem ta nowelizacja stawia przed naszymi uczelniami wiele bardzo trudnych do speánienia warunków – powiedziaá prof. Andrzej Kolasa, przewodniczący konferencji, rektor WPSZ w Ciechanowie. 3 lutego, rektorzy spotkali siĊ z prezydentem Kalisza. Prezydent Janusz PĊcherz podczas spotkania mówiá o gospodarce, sprawach spoáecznych, oĞwiacie i kulturze, rozwoju szkolnictwa wyĪszego. PodkreĞlaá teĪ, Īe rozwój Ğrodowiska akademickiego jest jednym z priorytetów dla obecnych wáadz miasta. NOW

www.naszrynek.pl

9

KALISZ Regionalna Izba Gospodarcza

Wrõczono tytuãy Przedsiõbiorcy Roku Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Kalisz po raz czwarty dokonaá podsumowania dorocznego konkursu o tytuá PrzedsiĊbiorcy Roku.

Fot.: ARCHIWUM

7 lutego 2012, nr 6(291)

Podsumowania dokonano podczas VI Balu Biznesmena. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja najbardziej kreatywnych przedsiĊbiorców, którzy charakteryzują siĊ duĪymi umiejĊtnoĞciami, odwagą i doĞwiadczeniem w rozwoju i kierowaniu rmami. Rozgrywany jest w trzech kategoriach: duĪych, Ğrednich i maáych przedsiĊbiorstw. W tegorocznym plebiscycie laureatami zostali: Bogdan Karczmarz - prezes Wytwórni SprzĊtu Komunikacyjnego PZL w Kaliszu Spóáka Akcyjna - PrzedsiĊbiorca Roku 2011 w kategorii przedsiĊbiorstwo duĪe. Robert Wdowczyk - wiceprezes

Zarządu, dyrektor generalny Zakáadów Teknia Sp. z o.o. w Kaliszu to PrzedsiĊbiorca Roku 2011 w kategorii przedsiĊbiorstwo Ğrednie. WĞród najmniejszych rm zwyciĊĪyá Józef Jaworski, który zostaá PrzedsiĊbiorcą Roku 2011 w kategorii przedsiĊbiorstwo maáe. Gala wrĊczenia nagród odbyáa siĊ w kompleksie gastronomicznym Margo podczas dorocznego VI Balu Biznesmena i Lekarzy. Nagrody laureatom wrĊczyá Marek Antczak, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej. NOW

OSTRÓW-KALISZ Straēacy Paýstwowej Straēy Poēarnej podsumowali ubiegãy rok - ostrowski garnizon numerem jeden w Wielkopolsce

Straē juē tylko z nazwy Poēarna Po raz kolejny straĪackie statystyki pokazaáy, Īe PaĔstwowa StraĪ PoĪarna jest juĪ poĪarna tylko z nazwy. WiĊkszoĞü interwencji, do których wzywani są straĪacy, nie ma z poĪarami nic wspólnego.

CIĉĩKA PRACA Sukces, o którym mówiá Wojciech Mendelak, to wynik ciĊĪkiej pracy. Ostrowscy straĪacy w 2011 roku wzywani byli 1.458 razy. Jak podkreĞlaá

komendant ostrowskiej jednostki Andrzej Morta, straĪ poĪarna dzisiaj juĪ tylko z nazwy jest poĪarna. StraĪacy do poĪarów wyjeĪdĪali bowiem - chciaáoby siĊ powiedzieü „zaledwie” - 406 razy. Dwa z tych poĪarów zakwalikowano do grupy tych najgroĨniejszych. Do nich naleĪaá gáoĞny poĪar sortowni MZO, jaki miaá miejsce w lutym ubiegáego roku. Ponad tysiąc razy straĪacy wzywani byli do „miejscowego zagroĪenia” - zdarzeĔ wynikających z róĪnych sytuacji, gáównie wypadków drogowych. Jak wynika z zestawieĔ, dwukrotnie wyjeĪdĪali zupeánie niepotrzebnie - w statystykach odnotowano bowiem dwa faászywe alarmy. NajwiĊcej interwencji podejmowano na terenie miasta Ostrowa - 553. Kolejne w statystykach są gminy Ostrów Wielkopolski (208), Nowe Skalmierzyce (193) i Przygodzice (148). Komendant Andrzej Morta omawiając dane roku ubiegáego, podkreĞlaá zaangaĪowanie w akcje jednostek Ochotniczych StraĪy PoĪarnych dziaáających na terenie powiatu ostrowskiego, z których 12. wáączonych jest do Krajowego

Systemu Ratowniczo-GaĞniczego. PREZENTY DLA OSTROWIAN Podczas narady Wielkopolski Komendant PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej przekazaá ostrowskiej komendzie samochód ratowniczo-gaĞniczy zakupiony przez komendĊ wojewódzką. - CiĊĪki samochód ratowniczo-gaĞniczy marki IVECO, to pojazd posiadający 2 zbiorniki: 7.5 tysiąca litrów na wodĊ i 2 tysiące litrów na Ğrodek pianotwórczy oraz agregat proszkowy o pojemnoĞci 750 kg tego Ğrodka gaĞniczego - wyjaĞnia komendant Andrzej Morta. - Samochód przeznaczony bĊdzie do dziaáaĔ ratowniczo-gaĞniczych podczas duĪych poĪarów, w szczególnoĞci w zakáadach posiadających materiaáy niebezpieczne, a takĪe zdarzeĔ podczas transportu tych materiaáów. Z uwagi na napĊd terenowy oraz duĪą iloĞü Ğrodków gaĞniczych, moĪe on takĪe prowadziü dziaáania podczas poĪarów na obszarach leĞnych i wiejskich. Ostrowska jednostka wzbogaciáa siĊ takĪe o nowy samochód marki Skoda do dziaáaĔ

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

OSTRÓW - WIELKOPOLSKI LIDER 2 lutego w siedzibie ostrowskiej Komendy Powiatowej StraĪy PoĪarnej pojawiá siĊ straĪacki generaá - nadbrygadier Wojciech Mendelak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu. - Ostrowska Komenda Powiatowa PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej zostaáa liderem wĞród jednostek z Wielkopolski - mówiá zwracając siĊ do uczestniczących w dorocznej konferencji straĪaków. - GratulujĊ wam tego sukcesu. - Jako starosta mogĊ siĊ tylko uĞmiechaü i radowaü, Īe to my mamy najlepszych straĪaków - komentowaá informacjĊ na gorąco starosta ostrowski Paweá Rajski. - CieszĊ siĊ bardzo, Īe komenda realizuje swoje zadania na tak wysokim poziomie. Chciaábym komendantowi Andrzejowi Morcie i wam wszystkim podziĊkowaü za waszą ciĊĪką pracĊ.

Komendant Andrzej Morta moĪe czuü satysfakcjĊ. To o kierowanej przez niego jednostce nadbryg. Wojciech Mendelak mówi „lider wĞród jednostek z Wielkopolski”. ratowniczych, który zostaá wspófinasowany przez komendĊ wojewódzką i gminĊ Sieroszewice. WĞród darczyĔców znalazá sie takĪe starosta ostrowski, który przekazaá urządzenie grzewcze i oĞwietleniowe do namiotu ratownictwa medycznego oraz agregat prądotwórczy zakupione ze Ğrodków powiatu. Z kolei obecny na podsumowaniu prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak obiecaá, Īe w tegorocznym budĪecie miasta Ostrowa znajdą siĊ pieniądze na motopompĊ z górnej póáki

KALISZ Miniony rok na podobnym spotkaniu podsumowali straĪacy z Kalisza. Oni w 2011 roku przyjĊli 1653 zgáoszenia. 585 razy musieli walczyü z poĪarami - na szczĊĞcie w ogromnej wiĊkszoĞci niewielkimi. Początek wrzeĞnia to wiele interwencji związanych z usuwaniem skutków huraganu. Jak podkreĞlają dowódcy jednostki, dziĊki dobremu przygotowaniu Īadnemu ze straĪaków uczestniczących w akcjach nie staáa siĊ krzywda. Do tak pomyĞlnego przebiegu roku znacząco przyczynili

siĊ straĪacy ochotnicy, którzy interweniowali ponad póá tysiąca razy. Kaliska straĪ poĪarna rozpoczĊáa w 2011 roku budowĊ budynku interwencyjnego stanowiska kierowania o rozszerzonym zakresie dziaáania. Inwestycja jest niezbĊdna dla prawidáowego dziaáania nowego systemu powiadamiania i przekazywania danych. Udaáo siĊ takĪe kupiü nowy samochód gaĞniczy GBA 2,5/25. Zakup wartego ponad póá miliona záotych pojazdu wspóáfinansowaá samorząd Kalisza. Samorząd dotowaá takĪe inne ubiegáoroczne nabytki PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej, jak motopompy czy tester sprzĊtu do ochrony dróg oddechowych. Miasto od dáuĪszego czasu wspóápracuje z kaliskimi straĪakami. - Chciaábym podkreĞliü, Īe wspóápraca z Komendą Miejską PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej ukáada siĊ wzorowo - mówiá podczas narady Daniel Sztandera, wiceprezydent Kalisza. - Mam nadziejĊ, iĪ w 2012 roku siĊ to nie zmieni. A za miniony w imieniu Miasta i jego mieszkaĔców skáadam wszystkim straĪakom podziĊkowania za waszą sáuĪbĊ. MAK, ALI


informacje POWIAT

Oferta dla pracodawców

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

ODOLANÓW Odolanowski Dom Kultury odzyskuje blask

Sð plany rozbudowy ODK Dobiega koĔca remont Domu Kultury w Odolanowie. Na inwestycjĊ do tej pory przeznaczono ponad 700 tysiĊcy záotych.

Na specjalne, pierwsze takie w ostrowski powiecie bezpáatne jednodniowe szkolenie zaprasza Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepeánosprawnych. Od ponad 16 lat organizacja reprezentuje interesy pracodawców zatrudniających osoby niepeánosprawne oraz dziaáa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepeánosprawnych. Prowadzi bezpáatne, jednodniowe, 4 godzinne szkolenia dla pracodawców z tak zwanego otwartego rynku pracy, przedstawiając informacje na temat korzyĞci finansowych i wizerunkowych związanych z zatrudnieniem osób niepeánosprawnych. WiĊcej informacji moĪna uzyskaü w Powiatowym UrzĊdzie Pracy i pod numerem telefonu 62 737-32-21. ZEA

Remont Odolanowskiego Domu Kultury ma zakoĔczyü siĊ do wiosny. Teraz trwają jeszcze prace związane z termomodernizacją budynku. Dom Kultury ocieplono i pomalowano. Wymieniono równieĪ okna. Burmistrz Ewa Dziubka nie ukrywa jednak, Īe marzy siĊ jej wiĊcej. - Na razie z budĪecie nie znalazáy siĊ Ğrodki na dalsze prace, ale są plany na nastĊpne lata - mówi Ewa Dziubka. - Zastanawiamy siĊ nad rozbudową czy modernizacją sali widowiskowej i w kolejnym etapie bĊdziemy chcieli przymierzyü siĊ do takich zmian. Trzeba zmieniü równieĪ otoczenie budynku. Mamy zamiar wybudowaü parking przy targowisku,

ODOLANÓW

LATOWICE Inwestycja za 800 tysiõcy zã

BOGUFAâÓW

Otwarcie przedszkola

OSPwnowejsali

Dobre wnioski Rada „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przyznaáa punkty dla budowy kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Tarchaáach Wielkich, utwardzenie placu i budowy 10 miejsc postojowych przy sali wiejskiej w Nabyszycach. Wnioski zostaáy uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i rekomendowane do donansowania do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. ZEA

CZARNYLAS

Wybuchã piec W czwartek, 2 lutego, w godzinach wieczornych w domu jednorodzinnym w Czarnymlesie doszáo do wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Na szczĊĞcie obecnemu w tym czasie mieszkaĔcowi nic siĊ nie staáo. Budynek ucierpiaá do tego stopnia, Īe nie nadaje siĊ do zamieszkania. W wyniku eksplozji doszáo do pĊkniĊü Ğcian noĞnych i wewnĊtrznych, stąd decyzja nadzoru budowlanego zakazująca przebywania na jego terenie. ALI

Fot.: ARLETA ZEIDLER

www.naszrynek.pl

- KoĔczący siĊ remont ODK to dopiero pierwszy etap - zapewnia burmistrz Ewa Dziubka. który sáuĪyáby równieĪ dla ODK. Na zagospodarowanie czeka czĊĞü parkowa. CzĊĞü z funduszy na remont pozyskano z dotacji zewnĊtrz-

WiĊksze przedszkole, lepsze warunki, speánione marzenie. W Latowicach otwarto nową czĊĞü publicznego przedszkola.

Fot.: ARLETA ZEIDLER

10

To jedna z najwaĪniejszych inwestycji ostatniego czasu.

- MieszkaĔcom bardzo zaleĪaáo, aby ta placówka tutaj byáa i rozwijaáa siĊ mówi wójt gminy Sieroszewice Czesáaw Berkowski. - RozwaĪano róĪne koncepcje, ale modernizacja byáa najlepszym rozwiązaniem. W ramach prac pobudowano nowy oddziaá. Obiekt ma ponad 170 m2 powierzchni i skáada siĊ z dwóch czĊĞci: sali dydaktycznej z czĊĞcią socjal-

ną: sanitariatami, pomieszczeniami dla personelu oraz áącznika, w którym usytuowano szatniĊ, pomieszczenie magazynowe oraz kotáowniĊ. Przy okazji odnowiono równieĪ istniejącą czĊĞü budynku: powiĊkszono salĊ dydaktyczną, wyremontowano áazienki i jadalniĊ, pomalowano elewacjĊ. Przedszkole wyposaĪono w nowe meble. Koszt inwestycji to prawie 800 tys. zá. ZEA

nych. NastĊpny etap prac bĊdzie zaleĪaá od budĪetowych moĪliwoĞci - nie rozpocznie siĊ wiĊc wczeĞniej, niĪ w przyszáym roku. ZEA

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze OSP Bogufaáów byáo szczególne - po raz pierwszy odbyáo siĊ w nowo wybudowanej sali wiejskiej. Zarząd w sprawozdaniu poinformowaá zebranych o dziaáaniach podejmowanych w 2011 roku, stanie osobowym, zasobach posiadanego sprzĊtu i stanie nansowym jednostki. Stosowną uchwaáą w szeregi OSP przyjĊto trzech nowych czáonków druĪyny máodzieĪowej. Spotkanie byáo okazją do wrĊczenia wyróĪnieĔ za pracĊ na rzecz Bogufaáowa i odznaczeĔ poĪarniczych. OdznakĊ Wzorowego StraĪaka otrzymaáa Joanna WoliĔska. Z kolei Brązowy Medal „Za Zasáugi dla PoĪarnictwa” odebraá Sylwester Dera. Przy okazji przypomnianiano wszystkim o moĪliwoĞci przekazania odpisu podatkowego 1% na rzecz OSP Bogufaáów (KRS 0000116212). Uzyskane Ğrodki posáuĪą straĪakom na zakup wyposaĪenia ppoĪ., i umundurowania, szkolenia oraz na utrzymanie samochodu poĪarniczego marki ĩuk, który druhowie z Bogufaáowa sami utrzymują i remontują.ALI

OSTRÓW Dziesiðty dzieý porad w Zespole Szkóã Specjalnych

POWIAT

Gdy niepokoi Ciõ rozwój dziecka

Sukces mãodej skrzypaczki

Zespóá Szkóá Specjalnych w Ostrowie zaprasza na dzieĔ otwarty porad dla rodziców. BĊdzie moĪna skorzystaü z konsultacji specjalistycznej i porozmawiaü o wszystkim, co niepokoi w rozwoju dziecka. JuĪ po raz dziesiąty szkoáa organizuje jednodniową poradniĊ dla rodziców. W tym czasie moĪna umówiü siĊ na spotkanie z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Konsultacje zaplanowano na sobotĊ 3 marca. - Zapraszamy rodziców, u których wystĊpuje niepokój o rozwój dziecka i wątpliwoĞci, czy ich pociecha prawidáowo siĊ rozwija, do bezpáatnego skorzystania ze spotkaĔ ze

specjalistami – mówi dyrektor szkoáy Beata Serbakowska. - Mamy nadziejĊ, Īe konsultanci rozwieją wszelkie wątpliwoĞci. W przypadku, gdy niepokój bĊdzie uzasadniony, udzielą pomocy w podjĊciu dziaáaĔ wspomagających rozwój dziecka. Na podstawie obserwacji aktywnoĞci dziecka i rozmowy z rodzicami moĪna uzyskaü wstĊpną diagnozĊ dotyczącą jego rozwoju. W przypadku

stwierdzenia trudnoĞci, zostanie przedstawiony rodzicom sposób postĊpowania z dzieckiem oraz propozycje üwiczeĔ wspomagających zaburzone umiejĊtnoĞci. Zgáoszenia zainteresowanych przyjmowane są do koĔca lutego pod numerem telefonu 62 735-57-54, w godzinach od 8.30 do 14.30. Warto przypomnieü Īe w ubiegáym roku z zaproszenia Zespoáu Szkóá skorzystaáo ponad 50 osób. ZEA

Weronika Hoffman, uczennica Szkoáy Muzycznej w Ostrowie, zdobyáa II miejsce podczas XIII Sopockiego Konkursu Skrzypcowego. W dwuetapowym konkursie rywalizowali uczniowie klas II i III szkóá muzycznych I stopnia z caáej Polski. Program konkursu obejmowaá wykonanie etiudy i utworu w pierwszym oraz koncertu w drugim etapie. Weronika uczy siĊ w klasie skrzypiec Maágorzaty Handke. Podczas konkursu akompaniowaá jej Andrzej Bączyk. ZEA


informacje

Nasz Rynek

POWIAT Z kaliskiego rynku pracy

Wymiana podpisanych dokumentów. posiada zaplecze techniczne. Wspólnie z rmą Novum stawiany ma byü w „kampusie” dom pasywny, bo chcemy propagowaü nie tylko w poáudniowej Wielkopolsce, ale w caáej Polsce energooszczĊdne budownictwo. - Jako urząd pracy jesteĞmy po to, Īeby inspirowaü dziaáaniami, Īeby bezrobotnych byáo jak najmniejdodaje Artur Szymczak, dyrektor kaliskiego PUP. - Dla mnie, jako urzĊdnika, waĪne jest wspólne dziaáanie, namawianie máodzieĪy juĪ w gimnazjum, aby dalej ksztaáciáa siĊ kompleksowo w kierunkach, które dają im ogromne szanse na zatrudnienie. NOW

CEKÓW KOLONIA Nieodpowiedzialny ēart?

Granat na taćmie do segregacji Niecodzienne znalezisko odkryli pracownicy zakáadu nieszkodliwiania odpadów „Orli Staw” na terenie gminy Ceków. - Taki granat moĪe byü niebezpieczny nawet po kilkudziesiĊciu latach, bowiem w kaĪdej chwili moĪe dojĞü do eksplozji - twierdzą specjaliĞci. Policjanci zabezpieczyli znalezisko do czasu przybycia patrolu saperskiego z Jednostki Oczyszczania Terenu z Inowrocáawia. Tym razem wszystko zakoĔczyáo siĊ szczĊĞliwie. NOW

Dokoýczð kanalizacjõ Nowa rma bĊdzie realizowaü niedokoĔczoną inwestycjĊ. Budowa kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowoĞciach w gminie KoĨminek: w Záotnikach, Starym Karolewie i Chodybkach zostaáa przerwana. Poprzedni wykonawca nie wywiązywaá siĊ z harmonogramu prac budowlanych. Gmina, by zdąĪyü z zakoĔczeniem inwestycji w okreĞlnym terminie, musiaáa rozwiązaü umowĊ z rmą i poszukaü nowego wykonawcy. - OgáosiliĞmy przetarg i mamy juĪ podpisaną umowĊ z nowym wykonawcą - mówi Andrzej Miklas, wójt gminy KoĨminek. - MusieliĞmy, tak jak poprzednio, wybraü zgodnie z ustawą najtaĔszą ofertĊ, ale mamy nadziejĊ, Īe tym razem sytuacja siĊ nie powtórzy. Nowy wykonawca dokoĔczy inwestycjĊ za 1,8mln zá. NOW

OPATÓWEK

Ekologiczny projekt dla Rajska W ramach konkursu pn. „WieĞ Wielkopolska - Wsią Europejską’’ w kategorii na najlepszy projekt zrealizowany w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi’’, gmina Opatówek otrzymaáa puchar i nagrodĊ w wysokoĞci 8 tys. zá dla soáectwa Rajsko. Konkurs ogáoszony zostaá przez Urząd Marszaákowski w Poznaniu. Nagrodzony projekt „Rajskie Ğwiatáo dla ekologii” dotyczyá budowy energooszczĊdnego oĞwietlenia ledowego w Rajsku. Uzyskaną nagrodĊ przeznaczono na zakup dodatkowych opraw oĞwietleniowych typu LED oraz ozdobnych drzewek rajskich jabáoni. Celem konkursu byáo wyáonienie i promowanie najlepszych wzorców dziaáania, których autorami, są poszczególne soáectwa uczestniczące w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”. NOW

We wtorek, 31 stycznia dyĪurny policji powiadomiony zostaá o odnalezieniu w zakáadzie unieszkodliwiania odpadów „Orli Staw”... amunicji! Jak siĊ okazaáo, na taĞmie podającej Ğmieci do segregacji pracownicy ujawnili granat oraz kilkanaĞcie sztuk naboi karabinowych z okresu II wojny Ğwiatowej oraz naboje Ğrutowe. Te ostatnie pochodzą z czasów wspóáczesnych.

- Znalezisko Ğwiadczy o braku jakiejkolwiek odpowiedzialnoĞci osoby która w ten sposób wyrzuciáa granat oraz naboje - mówią funkcjonariusze, którzy pojawili siĊ na miejscu niecodziennego znaleziska. Znaleziska, dodajmy, szczególnie niebezpiecznego, gdyĪ granat byá uszkodzony: nie posiadaá wszystkich elementów zabezpieczających.

BLIZANÓW

LISKÓW Stawiajð na ekologiõ

Mammografia w Jastrzõbnikach

Specjalićci od đródeã odnawialnych

29 lutego przy oĞrodku zdrowia w JastrzĊbnikach panie w wieku 50-69 lat bĊdą mogáy skorzystaü z bezpáatnej mammograi. Obowiązkowa rejestracja prowadzona jest od poniedziaáku do piątku w godzinach 8 -20 (tel.: 58 666-2444 lub 801-080-007) albo na stronie internetowej: www.rejestracja.fado.pl . Na badanie naleĪy zabraü ze sobą dowód osobisty i posiadane zdjĊcia z poprzednich badaĔ mammogracznych. Badania są bezpáatne. NOW

Oferta edukacyjna Zespoáu Szkóá nr 1 w Liskowie niedáugo zostanie poszerzona o nową specjalnoĞü. Ksztaáciü ma specjalistów od odnawialnych Ĩródeá energii. Wáadze powiatu kaliskiego planują uruchomienie nowego kierunku i rozszerzenie oferty szkoáy w Liskowie. Placówka ma przygotowywaü fachowców do montaĪu urządzeĔ odnawialnych Ĩródeá energii. Plany poszerzenia oferty edukacyjnej są ĞciĞle związane z powstającym przy tej szkole Centrum Informacyjno-Doradczym, gdzie ksztaáciü siĊ bĊdzie máodzieĪ z tego kierunku.

- WáaĞnie jesteĞmy w trakcie opracowywania jeszcze jednego projektu, dotyczącego donansowania tworzącego siĊ Centrum Odnawialnych ħródeá Energii - informuje Krzysztof Nosal, starosta kaliski. - Chcemy z programu edukacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej pozyskaü dotacjĊ na ten nowy kierunek ksztaácenia, a dokáadnie na doposaĪenie

pracowni i zakup brakującego sprzĊtu. Na rok 2012 zaplanowano drugi etap prac przy budowie liskowskiego Centrum, który obejmuje przebudowĊ obiektu, modernizacjĊ systemu grzewczego oraz montaĪ niektórych urządzeĔ odnawialnych Ĩródeá energii. Inwestycja donansowana zostanie z funduszy unijnych. Jej koszt to ponad 1,3 miliona záotych. NOW

SZYBKA POįYCZKA Do 10.000 zã na 48-m-cy Bez BIK ul. Wrocãawska 42 Ostrów Wlkp. tel. 62 738 18 04 www.dobrekredyty.broomer.pl

Salon fryzjerski damsko-mĊski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00 ElĪbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 4 kom. 501-598-305 tel. zakáadowy: 505-916-610

ATRAKCYJNE CENY! ul. Kaliska (obok banku WBK)

AUTO - SERWIS

STAMAD

Mechanika pojazdowa - NAPRAWY BIEĩĄCE - NAPRAWY BLACHARSKIE - WULKANIZACJA - SERWIS KLIMATYZACJI - GEOMETRIA KÓà - DIAGNOSTYKA KOMPUTER.

ul. Olszynowa 38 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 504 184 989 ul. Grabowska Leszczynowa

Fot.: WIOLETTA PRZYBYLSKA

Budowlaniec to dziĞ zawód decytowy, a jednoczeĞnie to zawód z przyszáoĞcią, gwarantujący zatrudnienie. Tak twierdzą uczestnicy konferencji, która poĞwiĊcona byáa kaliskiemu rynkowi pracy.

zawodów - przyznaje Ryszard Kubiak, prezes rmy Novum. - MoĪna byü pewnym, Īe kaĪda osoba, która szkoli siĊ w tym zawodzie i naprawdĊ chce pracowaü, taką pracĊ znajdzie. Podczas spotkania prezes firmy Novum podpisaá list intencyjny o wspóápracy z Zespoáem Szkóá nr 1 w Liskowie. DziĊki temu uczniowie bĊdą mogli m.in. odbywaü praktyki zawodowe w tej rmie. - Dwa lata temu ubiegaliĞmy siĊ o powstanie takiego kierunku na PWSZ, bo wiedzieliĞmy Īe to jest potencjaá - mówiá Kazimierz Matusiak kanclerz PWSZ w Kaliszu. - Szkoáa w Liskowie ma niezáe instrumentarium,

11

KOĐMINEK

Zawód przyszãoćci Na kaliskim rynku pracy brakuje wykwalikowanych budowlaĔców. Widaü to po ofertach pracy, jakie spáywają do urzĊdu pracy w Kaliszu. JednoczeĞnie zawód ten w szkoáach Ğrednich nie cieszy siĊ duĪą popularnoĞcią. To jeden z wniosków konferencji „Kogo poszukują pracodawcy w Poáudniowej Wielkopolsce - czyli najbardziej poĪądani pracownicy”, jaka odbyáa siĊ w siedzibie Novum w Kaliszu. - Chcemy, by w wyniku rozmów doprowadziü do bardzo dobrej wspóápracy pomiĊdzy szkoáą, uczelnią, urzĊdem pracy i rmą Novum oraz innymi firmami budowlanymi - mówiá starosta kaliski Krzysztof Nosal. - Taka wspóápraca ma na celu rozpropagowania zawodu budowlaĔca. Firma Novum jest otwarta na udostĊpnienie swoich budów do odbywania praktyk i pomoĪe w pozyskaniu innych rm, które bĊdĊ wspóápracowaáy ze szkoáą w Liskowie, Īeby przygotowaü przyszáych studentów dla kaliskiej PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej. - NaleĪy jednoznacznie stwierdziü, Īe zawód budowlaĔca jest jednym z najbardziej poszukiwanych

www.naszrynek.pl

ĝrodkowa

7 lutego 2012, nr 6(291)

ul. Olszynowa


12

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

DOM RESTAURACYJNY Jubilatka

7 lutego 2012, nr 6(291)

www.4gim.pl

Gimnazjum nr 4

serdecznie zaprasza na ZabawĊ Karnawaáową

18 lutego

w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza

Dla naszych goĞci przygotowaliĞmy wykwintne menu, wspaniaáe niespodzianki. Gra Zespóá Muzyczny REFLEX

Zaproszenia do nabycia w biurze DR Jubilatka Informacja Ostrów Wlkp. ul. Gorzycka 45-47 lub pod nr tel. 62 735 40 39 62 735 40 51 Serdecznie zapraszamy!

SZÓSTOKLASISTÓW Z RODZICAMI na

DzieĔ Otwarty

16 marca 2012 r. 00 17 od

– do 1900

wejĞcie od ulicy KrotoszyĔskiej 171


7 lutego 2012, nr 6(291)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

13

RACZYCE-ODOLANÓW-OSTRÓW Ponad 100 metrów nad ziemið

Wiatrak z WiMAX-em

Ostrowski PROMAX dostarcza nie tylko telewizjĊ, Internet i telefon, ale i… ekologiczny prąd. Co áączy obie gaáĊzie dziaáalnoĞci? Elektrownia wiatrowa o mocy 2,3 megawata postawiona w Raczycach niedaleko Odolanowa, na której zainstalowano nadajnik WiMAX. WysokoĞü caákowita 150 metrów, gondola i prądnica umocowane na wysokoĞci 108 metrów, waga 1200 ton, wirnik o Ğrednicy 82 metrów i turbina o mocy 2300 kW – takie parametry ma szósta juĪ, najwiĊksza elektrownia wiatrowa postawiona przez PROMAX. Gigantyczną konstrukcjĊ utrzymują krĊgi betonowe spiĊte metalowymi prĊtami, a na szczyt moĪna wjechaü windą. – Gondola, prądnica i Ğmigáa Enercona E-82 to masa rzĊdu 120 ton. Elementy elektrowni zostaáy przywiezione z Magdeburga czterdziestoma transportami – wszystkie musiaáy mieü zezwolenie Ministra Transportu, poparte analizami dróg i mostów od fabryki do punktu montaĪu. Ogrom przedsiĊwziĊcia obrazuje teĪ dĨwig uĪyty przy budowie – jego udĨwig przy krótkim ramieniu to 700 ton – wylicza Wiesáaw Okrój, wspólnik PrzedsiĊbiorstwa PROMAX. – Inwestycja w wiatrak to powaĪne przedsiĊwziĊcia logistyczne: przy pierwszej elektrowni na pozwolenie na budowĊ czekaliĞmy 6 miesiĊ-

cy, teraz czas oczekiwania wynosi kilka lat. RozpoczĊcie prac poprzedza szereg raportów, w tym bardzo trudny raport Ğrodowiskowy. Miejsce, na którym stanąü ma wiatrak badane jest miĊdzy innymi pod kątem bytowania w okolicy ptactwa. Ornitolodzy przeprowadzają 60 wizyt w ciągu roku, podczas których sprawdzają, jakie ptaki gniazdują na danym terenie. Moc wyprodukowana przez elektrowniĊ wiatrową Enercon E-82 w ciągu roku jest w stanie zasiliü w energiĊ elektryczną okoáo 4 tysiące gospodarstw domowych. To jednak nie wszystko – znany z nietypowego mariaĪu ekologii z telekomunikacją PROMAX zdecydowaá siĊ umieĞciü na wysokoĞci 43 metrów nadajnik WiMAX. DziĊki niemu dostĊp do szerokopasmowego Internetu i telefonii drogą radiową zyskają mieszkaĔcy wielkopolskich gmin Odolanów, SoĞnie, Przygodzice i miejscowoĞci Sulmierzyce. Projekt budowy sieci bezprzewodowej w technologii WiMAX na terenie poáudniowej Wielkopolski realizowany jest przy

wspóápracy UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Wielkopolskiego i ma na celu zmniejszenie efektu wykluczenia cyfrowego i zapewnienie dostĊpu do usáug telekomunikacyjnych Budowa elektrowni wiatrowej E-82 byáa szóstym projektem zrealizowanym przez PROMAX we wspóápracy z niemiecką rmą Enercon, dostawcą turbin w technologii bezprzekáadniowej i liderem pod wzglĊdem mocy zainstalowanej i, jak deklaruje Wiesáaw Okrój, nie ostatnim. Warto wspomnieü, Īe ostrowskie przedsiĊbiorstwo byáo pierwszą rmą z kapitaáem w 100% polskim, która podjĊáa siĊ realizacji inwestycji z Enerconem. Za swą dziaáalnoĞü proekologiczną PROMAX zostaá nagrodzony w konkursie Czysty Biznes 2009 i wyróĪniony w Konkursie Ministra ĝrodowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Budowle elektrowni wiatrowych w Wysocku Wielkim i Raszkowie znalazáy uznanie w oczach jury plebiscytu Mister Budownictwa Poáudniowej Wielkopolski w edycjach 2006 i 2008. Agata LISIECKA

PROMAX


14

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025


7 lutego 2012, nr 6(291)

sport

Nasz Rynek

Wiadomoœci sportowe LEKKA ATLETYKA Startowali na Halowych Mistrzostwach Polski

Podlewska z brðzem

www.naszrynek.pl

15

PIâKA NOĒNA Turniej im. J. Goli

SP 18 najlepsza Piákarze ze Szkoáy Podstawowej nr 18 triumfowali w XVIII Halowym Turnieju Piákarskim im. Józefa Goli. W nale rozgrywek pokonali oni graczy z SP nr 17 po rzutach karnych.

Reprezentanci Klubu Sportowego Stal Ostrów i Uczniowskiego Klubu Sportowego „12” Kalisz wziĊli udziaá w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Juniorów Máodszych i Juniorów. Ze Spaáy, gdzie odbywaáa siĊ rywalizacja, powrócili z jednym krąĪkiem. sana Podlewska juĪ w ubiegáym roku zaprezentowaáa siĊ z dobrej strony na kilku mityngach lekkoatletycznych. W ostrowskim klubie trenuje od kilku lat. Bez medalu, ale z dobrymi wynikami ze Spaáy powrócili kaliszanie. UKS „12” miaá mocną reprezentacjĊ w chodzie. WĞród juniorek Michalina Wosik z czasem 17 minut i 40 sekund uplasowaáa siĊ na piątej pozycji na dystansie 3 kilometrów. Jej klubowy kolega, Radosáaw Grabarek, uzyskaá rezultat 26:04, co pozwoliáo mu na ukoĔczenie zmagaĔ na szóstym miejscu. W rywalizacji juniorek máodszych (3 kilometry) wystartowaáy dwie kaliszanki: Marta BiĔczyk (7. miejsce, czas 16:10) i Katarzyna Pruss (8. miejsce, czas 16:20). DAWID BILSKI

SIATKÓWKA

PIâKA RôCZNA

PIâKA RôCZNA

TKO

Zwyciõski pierwszymecz

Zmistrzostw doszkoãy

Ostrowianie najlepsi

Uhonorowali Licznerskiego

Trzecioligowi siatkarze Salosu Ostrów mają za sobą pierwszy mecz üwierünaáu play off. Ostrowianie pewnie pokonali JedynkĊ Mosina 3:0 (25:22, 25:20, 25:16) i teraz czeka ich rewanĪ na parkiecie rywala. W najbliĪszą sobotĊ pierwsze spotkanie na tym etapie stoczy Liskowiak Lisków, który na wyjeĨdzie zmierzy siĊ z Naftą Piáa. JeĞli Salos i Liskowiak okaĪą siĊ lepsi od rywali, zagrają razem w póánale. DAB

Reprezentant Polski, Krzysztof Lijewski, po zakoĔczeniu Mistrzostw Europy w Serbii spotkaá siĊ z uczniami Szkoáy Podstawowej nr 9 w Ostrowie. Wychowanek KPR Ostrovia, a obecnie gracz niemieckiego RheinNeckar Lowen, opowiadaá o ostatniej imprezie, swojej karierze, a na koniec rozdaá máodzieĪy wiele autografów. Ostrowska „Dziewiątka” na co dzieĔ szkoli máodych adeptów szczypiorniaka. DAB

6 druĪyn wystąpiáo w Mistrzostwach Rejonu Szkóá Gimnazjalnych w Piáce RĊcznej. Rywalizacja odbyáa siĊ w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie. Do wielkiego naáu dotarli gospodarze i zespóá z RozdraĪewa. Ostrowianie nie dali szans swoim przeciwnikom i zwyciĊĪyli 29:13 (14:6). Trzecie miejsce wywalczyli reprezentanci Gimnazjum nr 7 z Kalisza. Ostrowian w marcu czeka naá wojewódzki. DAB

Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim na zebraniu sprawozdawczym czáonków podsumowaá 2011 rok oraz przedstawiá plan na rok bieĪący. W spotkaniu wziąá udziaá Zenon Licznerski, który otrzymaá statuetkĊ z okazji 40. przyjazdu do Wysocka Wielkiego. Licznerski to byáy olimpijczyk. W 1980 w Moskwie w sztefecie 4x100 m zdobyá srebny medal. DAB

REKLAMA

Fot.: MICHAà SOBCZAK

Zdobyáa go ostrowianka Roksana Podlewska. Lekkoatletka Stali byáa trzecia w skoku w dal Mistrzostw Polski Juniorek Máodszych. Roksana skoczyáa na odlegáoĞü 5 metrów i 55 centymetrów. To jej nowy rekord Īyciowy, poprawiony o 12 cm - dziĊki temu na jej szyi zawisá brązowy medal. Dla ostrowianki to najwiĊkszy sukces w dotychczasowej przygodzie z lekką atletyką. - Cieszy mnie bardzo postawa Roksany. Kolejny raz udowodniáa, iĪ potra siĊ zmobilizowaü w najwaĪniejszych zawodach. Patrząc na rezultaty z ubiegáego roku, Roksana powinna zająü piąte miejsce. Jednak zawody mistrzowskie rządzą siĊ swoimi prawami, a zwyciĊstwa odnoszą najodporniejsi psychicznie - powiedziaá Marek Walczak, trener KS Stal Ostrów. Rok-

Adrian Jeziorski zostaá królem strzelców turnieju.

Fot.: ARCHIWUM

Tegoroczna edycja tradycyjnie rozegrana zostaáa w hali Szkoáy Podstawowej nr 17 w Kaliszu. DruĪyny záoĪone z cháopców z klas piątych „podstawówki” zaczĊáy rywalizacjĊ przed miesiącem od fazy grupowej. Z 16 druĪyn wyáonionych zostaáo oĞmiu finalistów. Najlepszą druĪyną zostaáa ekipa SP nr 18 prowadzona przez Jakuba Chaberskiego. W nale zremisowaáa ona z gospodarzami 2:2, ale lepiej egzekwowaáa rzuty karne,

Roksana Podlewska z brązowym krąĪkiem MP.

wygrywając w nich 2:0. Trzecie miejsce przypadáo SP nr 14, która ograáa máodych piákarzy z Piotrowa 4:1. Najlepszym zawodnikiem zawodów zostaá Miáosz Grabowski (SP 17 I), najlepszym bramkarzem Krystian Michalak (SP 14), a tytuá króla strzelców przypadá Adrianowi Jeziorskiemu (SP 18), którzy w sumie zdobyá 17 goli. Organizatorem turnieju byá Kaliski Szkolny Związek Sportowy. SK

SIATKÓWKA Wracajð do rozgrywek

CzasnaZielonðGórõ Siatkarze MKS-u Kalisz odpoczywali w miniony weekend od rozgrywek ligowych. W najbliĪszy natomiast czeka ich waĪny mecz z AZS-em UZ Zielona Góra. Siatkarze MKS-u Kalisz odpoczywali w miniony weekend od rozgrywek ligowych. W najbliĪszy natomiast czeka ich waĪny Podopieczni Mariana Durleja i Andrzeja Páócienniczaka są wiceliderem rozgrywek II ligi, ale wciąĪ nie mogą byü pewni udziaáu w fazie play-off 1-4. Mają trzy punkty przewagi nad AZS-em UAM PoznaĔ i Morzem Baátyk Szczecin. W spotkaniu z ekipą z Zielonej REKLAMA

Góry potrzebują zwyciĊstwa za trzy punkty, by spokojnie myĞleü o kolejnej czĊĞci sezonu. Nie bĊdzie to áatwe zadanie, o czym kaliscy siatkarze przekonali siĊ w pierwszej rundzie rozgrywek, w której na parkiecie przeciwnika zwyciĊĪyli, ale dopiero po tie-breaku. Mecz z AZS-em UZ odbĊdzie siĊ w sobotĊ, 11 lutego, o godz. 18 w hali Kalisz Arena. SK


sport

www.naszrynek.pl

KOSZYKÓWKA Puchar dla Pabianic

Odpadãy w póãfinale NajwiĊkszy mankament ostrowskich koszykarek nadal nie zostaá wyeliminowany. tamtejszy zespóá Language School. Ostrowianki równorzĊdną walkĊ stoczyáy tylko w pierwszej kwarcie. Caáy mecz zakoĔczyá siĊ pewną wygraną pabianiczanek 61:41. Gospodynie w meczu finaáowym pokonaáy AZS Rzeszów 69:50. DAB

Podopieczne Piotra Czaski przy kiepskiej skutecznoĞci nie powalczyáy ze swoimi rywalkami w Final Four Pucharu Polskiego Związku Koszykówki. DruĪyna Ostrovii w póánale tej imprezy, która rozgrywana byáa w Pabianicach, trafiáa na

PODSUMOWANIE Language School Pabianice - Ostrovia Ostrów Wlkp. 61:41 (16:13, 15:8, 18:13, 12:7) Ostrovia: Parysek 13, Cebulska 7, Misiek 7, Nowicka 5, PaĨdzierska 3, Kaczmarek 3, Klimczak 2, Rosa 1, Mielczarek 0, Krygowska 0, Czaska 0.

ĒUĒEL Na razie bez mãodzieēowców

Gomólski zostaje. Karlsson powróci?

Przed startem rozgrywek na pewno do zespoáu doáączą jeszcze krajowi juniorzy wypoĪyczeni z innych klubów. Prócz tego do Ostrowa po kilku latach ma powróciü Peter Karlsson. Szwed ma podpisany kontrakt warszawski z Wáókniarzem CzĊstochowa, a do Ostrovii ma zostaü wypoĪyczony. DAB

PIâKA NOĒNA Mecze sparingowe

Centrazremisowaãaztrzecioligowcem Z zapowiadanych w minionym tygodniu spotkaĔ sparingowych ostrowskich druĪyn na boisko wybiegli tylko gracze Centry. Zespóá prowadzony przez Marka Wojtasiaka zremisowaá z trzecioligową Polonią Leszno 5:5 (3:0). Bramki dla Centry zdobyli: Tomasz Adamczyk (2), Ryszard Tomczak, Mariusz Dolny i Tomasz Ulichnowski.

Ze wzglĊdu na silne mrozy nie doszedá do skutku sprawdzian piákarzy Ostrovii 1909 z Gal-Gaz Galewice. W najbliĪszą sobotĊ Centra rozegra dwa sparingi: z Astrą Krotoszyn (godz. 11) i Pogonią ZduĔska Wola (godz.14). Natomiast Ostrovia 1909 w czwartek o godz. 19.30 zagra z Astrą Krotoszyn, a w sobotĊ z Pogonią Nowe Skalmierzyce (godz. 20). DAB

REKLAMA

PogoĔ ZduĔska Wola - KKS Kalisz 0:2 Barycz J.P. - Gorzycanka G.W. 0:1 Korona PogoĔ - Polonia Golina 2:2 Centra Ostrów - Polonia Leszno 5:5 Zjednoczeni Rychwaá - Prosna 1:1 KOSZYKÓWKA II LIGA MĉĩCZYZN BM WĊgiel - Doral Nysa Alstom Kraków - HK ĩory GTK Gliwice - Piotrcovia MKS Skierniewice - Alba ĝląsk - AZS Katowice Mickiewicz - PogoĔ Prudnik MCKiS Jaworzno - WKK 1. ĝląsk Wrocáaw 2. PogoĔ Prudnik 3. BM WĊgiel Stal 4. AZS Katowice 5. WKK Wrocáaw 6. Alba Chorzów 7. GTK Gliwice 8. Alstom Kraków 9. HK ĩory 10. MCKIS Jaworzno 11. Doral Nysa 12. MKS Skierniewice 13. Mickiewicz Katowice 14. Piotrcovia

69:50 99:56 109:66 95:69 82:76 69:73 76:83 18 33 18 32 18 31 18 30 18 30 18 28 18 27 18 27 18 26 18 24 18 23 18 23 18 22 18 21

Niesamowite zwroty Spotkanie 18. kolejki w II lidze koszykarzy pomiĊdzy BM WĊgiel Stalą Ostrów a Doralem Zetkama Nysa Káodzko na dáugo zapamiĊtają jego uczestnicy i widzowie. Trzecią kwartĊ ostrowianie zwyciĊĪyli 25:0! To zasáuga dobrej gry w tym czasie koszykarzy „Stalówki”, ale i w gáównej mierze niemoc skuteczna graczy goĞci. Taki „wyczyn” niezdobycia punktów przez jedną z druĪyn zdarza siĊ niezwykle rzadko. - W przerwie w szatni dostaliĞmy ostrą reprymendĊ od trenera, powiedziaá ĪebyĞmy siĊ wziĊli do gry - mówi Jakub DryjaĔski, koszykarz ostrowskiej druĪyny. Mikoáaj Czaja byá bardzo zdenerwowany postawą swoich podopiecznych do przerwy. Wtedy gospodarze prowadzili 30:22. - Nasze prowadzenie wy-

Koszykarze obu ekip zaprezentowali kameleonową dyspozycjĊ.

nikaáo z nieskutecznej gry goĞci - mówiá szkoleniowiec BM WĊgiel Stali. Na począt-

PODSUMOWANIE

Viret - Ostrovia KoĔskie - MTS Chrzanów ĝKPR ĝwidnica - Gwardia ASPR - Piotrkowianin Czuwaj - AZS Radom

35:27 32:30 23:30 23:28 39:38

1. Czuwaj PrzemyĞl 2. Gwardia Opole 3. KSSPR KoĔskie 4. Piotrkowianin 5. Olimpia Piekary ĝ. 6. Viret Zawiercie 7. Ostrovia Ostrów 8. ASPR Zawadzkie 9. ĝKPR ĝwidnica 10. AZS Radom 11. MTS Chrzanów 12. AZS Biaáa Podlaska

14 27 14 23 14 22 14 22 13 17 14 12 14 11 14 8 14 8 14 7 14 6 13 3

PIàKA RĉCZNA II LIGA Orlik - MKS PoznaĔ TĊcza KoĞcian - ZagáĊbie II AZS Z.G. - MKS Kalisz Sparta - OSiR Komprachcice UKS Polkowice - ĩagiew

21:39 41:31 25:38 26:23 24:22

1. ĝląsk Wrocáaw 2. MKS PoznaĔ 3. MKS Kalisz 4. Sparta Oborniki 5. Olimp Grodków 6. OSiR Komprachcice 7. ĩagiew DzierĪoniów 8. AZS Zielona G. 9. UKS Polkowice 10. ZagáĊbie II Lubin 11. PogoĔ OleĞnica

14 26 15 24 15 24 15 20 13 15 15 14 15 14 15 11 13 10 13 8 14 8

BM WĊgiel Stal Ostrów Wlkp. - Doral Zetkama Nysa Káodzka 69:50 (14:8, 16:14, 25;0, 14:28) Stal: Olejnik 18, Szawarski 12, Kaáowski 12, DryjaĔski 9, SieraĔski 8, Matczak 6, Dymaáa 4, K.Spaáa 0, ZĊbski 0.

Zaczõli sãabo i przegrali Początek roku nie jest udany dla szczypiornistów KPR Ostrovia, którzy doznali juĪ dwóch poraĪek. W 14. kolejce I ligi na wyjeĨdzie nie sprostali Viretowi Zawiercie. Gospodarze przystąpili do meczu wzmocnieni dwójką zawodników, którzy przeszli z mającej káopoty nansowe Olimpii Piekary ĝląskie. RozpoczĊli od mocnego uderzenia - jako pierwsi zdobyli 4 bramki. Ostrowianie co prawda zmniejszyli straty do stanu 7:5, ale po 30 minutach wynik brzmiaá 16:10. - Z przebiegu gry wynik do przerwy powinien oscylowaü wokóá remisu, ale my nie potraliĞmy wykorzystaü dogodnych sytuacji strzeleckich ze skrzydeá czy rzutów karnych. Na naszej drodze stawaá nowy

bramkarz Viretu - táumaczy Filip OrleaĔski, drugi trener Ostrovii. Po zmianie stron sytuacja nie ulegáa zmianie. Na parkiecie dominowaá Viret, który w drugiej poáowie spotkania osiągnąá 10-bramkową przewagĊ. Ostatecznie mecz zakoĔczyá siĊ wygraną zawiercian 35:27. W Zawierciu nie za-

Tel. 62-767-18-11 502-320-681

graá kontuzjowany Maciej Nowakowski. PoraĪka sprawiáa, Īe siódemka Viretu wyprzedziáa ostrowian w tabeli. Aktualnie Ostrovia zajmuje 7. miejsce w tabeli grupy B. NajbliĪszy mecz zagra w sobotĊ o godzinie 18.00 we wáasnej hali z druĪyną KSSPR KoĔskie. DAB

PODSUMOWANIE Viret Zawiercie - KPR Ostrovia 35:27 (16:10) Ostrovia: Adamczyk, Bystram - P.Dutkiewicz 7, Krzywda 5, J.Tomczak 5, K.Dutkiewicz 3, Kierzek 2, Jaszka Sobczak 2, Piosik 1, ĝliwiĔski, Jedwabny, Matiuk. REKLAMA

Mobilna Myjnia

FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK

Parowa „Lawenda”

GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA

P.W. Krystian Muszalski

NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC

ul. Narutowicza 1/3 lokal 3

ku czwartej kwarty wynik brzmiaá 57:22, ale nastąpiá zwrot akcji i to gracze Doralu rzucili 20 „oczek” z rzĊdu. Caáe spotkanie zakoĔczyáo siĊ jednak wygraną ostrowian 69:50. - Nie jestem zadowolony z tego meczu, bo moi zawodnicy trzy kwarty przespali na boisku - powiedziaá Czaja. DAB

PIâKA RôCZNA Spadli na 7. miejsce

REKLAMA

Kalisz

7 lutego 2012, nr 6(291)

KOSZYKÓWKA 25:0 w trzeciej kwarcie

PIàKA NOĩNA SPARINGI

PIàKA RĉCZNA I LIGA

Adrian Gomólski drugi sezon z rzĊdu bĊdzie reprezentowaá barwy ĩKS Ostrovia. Obie strony doszáy do porozumienia w ostatnim dniu okienka transferowego. GnieĨnianin od grudnia przebywa w Argentynie, gdzie bierze udziaá w mistrzostwach tego kraju. Umowy, ale bez aneksu nansowego, z ostrowskim klubem podpisali ponadto: Sebastian Brucheiser i Krzysztof Pecyna. Aktualnie kadra beniaminka I ligi liczy oĞmiu zawodników.

Nasz Rynek

Fot. : DAWID BILSKI

16

PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl

ul. 3-go Maja 8 62-800 Kalisz Kontakt :

Marek Michalski 790 448 099 Damian Muszalski 781 059 163


sport

Nasz Rynek

PIâKA NOĒNA Wygrana w Zduýskiej Woli

KKS w dobrej formie

Dobrą dyspozycjĊ w meczach sparingowych prezentują piákarze KKS Wáókniarz 1925 Kalisz. Podopieczni Mariusza Kaczmarka wygrali w ZduĔskiej Woli z miejscową Pogonią 2:0.

Kaliski zespóá przed meczem z Pogonią. W kaliskiej druĪynie za-

PODSUMOWANIE PogoĔ ZduĔska Wola - KKS 0:2 (0:0) Bramki: Marcin Máynek (55’, 80’) KKS (I poáowa): Ludwikowski - Kieábik, Janicki, Soátysiak - RosadziĔski, SkupiĔski, Ekiert, Maciejewski, Chojnacki - WalczyĔski, Armatys. KKS (II poáowa): Wolniak - Kieábik, WoĨniak, Dąbrowski - Zapart, PiestrzyĔski, Chwiákowski, GaáczyĔski, CzajczyĔski - Máynek, Urbaniak

grali: Marcin Ludwikowski, Igor Janicki, Arkadiusz Maciejewski i àukasz Ekiert, którzy wkrótce oficjalnie powinni wzmocniü zespóá walczący o awans do IV ligi. W piątek KKS rozegra kolejny mecz. Na boisku w Ostrowie spotka siĊ z LKS-em Goáuchów. SK

PIâKA NOĒNA Dwa sparingi Calisii

Kadra prawie znana Dwa sparingi rozegrali w ostatnich dniach piákarze Calisii. Drugoligową ekipĊ ocjalnie zasiliáo juĪ czterech zawodników. W czwartek na boisku w Sieradzu podopieczni Grzegorza Dziubka zmierzyli siĊ z miejscową Wartą. Kaliszanie wygrali 6:1, choü przy lepszej skutecznoĞci wynik mógá byü bardziej okazaáy. Dwa gole zdobyá Maciej SowiĔski, który báyszczy formą w spotkaniach sparingowych. Przed tygodniem podczas potyczki ze Spartą Konin oraz w wewnĊtrznej gierce takĪe wpisaá siĊ na listĊ strzelców. Dwa dni póĨniej kaliski drugoligowiec zmierzyá siĊ z Polonią ĝroda Wlkp. Mimo wielu dogodnych okazji Calisia zremisowaáa 1:1, a jedynego gola zdobyá w REKLAMA

ostatnich minutach Samuelson Odunka. Nigeryjski napastnik miaá jeszcze kilka innych okazji do podwyĪszenia konta strzeleckiego, ale tego dnia byá bardzo nieskuteczny. Jedynym nowym testowanym graczem w tej potyczce byá bramkarz Paweá Linka, który wczeĞniej wystĊpowaá w Podbeskidziu Bielsko-Biaáa, Lechu PoznaĔ

i Amice Wronki. Tymczasem dziaáacze kaliskiego klubu podpisali kolejne umowy z nowymi zawodnikami. Po Stajko Stojczewie do druĪyny ocjalnie doáączyli juĪ obroĔca Piotr Nawrocki oraz pomocnik Mateusz Roszak. Z Lecha PoznaĔ wypoĪyczony natomiast zostaá inny pomocnik, Tomasz Kowalczuk. SK

PODSUMOWANIE Warta Sieradz - KP Calisia Kalisz 1:6 (0:2) Bramki dla Calisii: Maciej SowiĔski 2, Tomasz Kowalczuk, Stajko Stojczew, BáaĪej Ciesielski, Piotr Nawrocki. Polonia ĝroda Wlkp. - KP Calisia Kalisz 1:1 (1:0) Bramka dla Calisii: Samuelson Odunka

Bliēej Ćlðska

Nasz Rynek - KS Stal 49:71 Team Paweá - Masovia 58:63 TKKF Sokóá - PBO 70:50 Sprint Pizza - Poprawa (w) 20: 0 Profess Meteor - Jeta 57:66 matySport - dbam o zdrowie 64:86 9 23 8 20 8 20 7 19 7 19 9 17 8 16 8 16 8 14 8 12 8 10 7 9 7 8

TENIS STOàOWY XII OTWARTE GRAND PRIX POWIATU OSTROWSKIEGO (PRZYGODZICE)

DziewczĊta ur. 1998 i starsze 1. Ksenia Reyer (Wojciech Kobierno) 2. Helena Przybylak (Barycz Przygodzice) 3. Daria Pabich (Tajfun Ostrów) Cháopcy ur. 1996-1998 1. Szymon Janicki (RLKTS Raszków) 2. Piotr KurosiĔski (Huragan Janków ZaleĞny) 3. Karol Zimniak (RLKTS Raszków) MĊĪczyĨni ur. 1971-1995 1. Aureliusz Reyer (Krotoszyn) 2. Patryk ZieleziĔski (RLKTS Raszków) 3. Konrad Mazurek (Krotoszyn) MĊĪczyĨni ur.1970 i starsi. 1. Stanisáaw Gdynia (Krotoszyn) 2. Andrzej Wawrzyniak (Tajfun Ostrów) 3. Witold Szwajkowski (Barycz Przygodzice) FUTSAL GROSIK FUTSAL 2011/2012 I LIGA Efekt Al. - Bea-Tex Arkady F.T. - Artur C.T. Okmar Plus - Royal TrzcieliĔski - Remont Jubiler Max - Horyza Team

SzczypiorniĞci MKS Kalisz wygrali kolejne spotkanie na drugoligowych parkietach. W minioną sobotĊ ograli na wyjeĨdzie AZS UZ Zielona Góra 38:25.

Michaá Krygowski zdobyá osiem goli.

DziewczĊta ur.1999 i máodsze 1. Estera Motyl (UKS Daniszyn) 2. Hanna Michalak (Barycz Przygodzice) 3. Wiktoria Chaáupniczak (Szkóáka Tenisowa)

1. Remont 2. Jubiler Max 3. Arkady Fabryka Team 4. T&AKOkmar Plus 5. Royal

17

PIâKA RôCZNA Kolejna wygrana MKS

KOSZYKÓWKA OSTROWSKA LIGA KOSZYKÓWKI

1. KS Stal 2. PBO 3. Masovia White Niggaz 4. Nasz Rynek 5. Jeta 6. matySport 7. Team Paweá 8. dbam o zdrowie 9. Sprint Pizza 10. Profess-Meteor 11. Looney Tunes 12. TKKF Sokóá 13. Poprawa

Fot.: ROBERT TRZĉSAàA.

Przed pierwszym gwizdkiem trenerzy obu druĪyn uzgodnili, iĪ spotkanie rozegrane zostanie w wymiarze 2x40 minut, ze wzglĊdu na siarczysty mróz. Od samego początku lepiej radzili sobie przyjezdni i gdyby lepiej ustawione celowniki mieli Stanisáaw WalczyĔski i Daniel Armatys kaliszanie prowadziliby do przerwy. W drugiej poáowie z dobrej strony pokazaá siĊ Marcin Máynek. W 55. min otworzyá on wynik rywalizacji, a w ostatniej minucie ustaliá jej rezultat na 2:0, dobijając strzaáy Kamila Urbaniaka i Marcina CzajczyĔskiego.

www.naszrynek.pl

Fot.: MICHAà SOBCZAK.

7 lutego 2012, nr 6(291)

7:1 5:2 7:4 1:3 8:1

15 35 72:42 15 30 73:41 15 30 76:54 15 29 68:43 15 28 71:58

W spotkaniu 16. kolejki II ligi podopieczni Bruno Budrewicza dominowali od samego początku. Tylko przez chwilĊ stracili prowadzenie (3:4), ale od stanu po 7 odskoczyli na piĊü bramek i z czasem konsekwentnie zwiĊkszali dystans nad przeciwnikiem. Do przerwy prowadzili 18:13. W drugiej poáowie do gry desygnowani zostali máodzi zawodnicy, m.in. Damian WoĨniczka i debiutujący Grzegorz Salamon. Ten ostatni zaliczyá premierowe trafienie w II lidze. Formą strzelecką báyszczaá jednak tercet Mi-

chaá Krygowski - Konrad Krupa - Arkadiusz Galewski. Rzucili oni po osiem bramek i poprowadzili MKS do zwyciĊstwa 38:25. W tabeli II ligi kaliszanie wciąĪ zajmują drugie miejsce, lecz do prowadzącego ĝląska tracą juĪ tylko dwa oczka. Wrocáawianie pauzowali bowiem w ostatniej kolejce. W najbliĪszy weekend szczypiorniĞci bĊdą odpoczywaü, a do rozgrywek wrócą 18 lutego. Wówczas kaliski MKS podejmowaü bĊdzie w hali Kalisz Arena druĪynĊ TĊczy KoĞcian. SK

BIEGI Cross Maraton im. A. M. Walczaka

Triumf Piotra Taczki W sobotĊ 4. lutego na terenie Lasku Winiarskiego w Kaliszu odbyá siĊ 8. Cross Maraton KoleĪeĔski im. Adama Mariana Walczaka. ZwyciĊĪyá w nim Piotr Taczka z Ostrowa z czasem 2 godziny 59 minut i 21 sekund. Impreza ta rozegrana zostaáa po raz ósmy, ale po raz pierwszy w Lasku Winiarskim. Taczka, reprezentujący Run King Ostrów, wyprzedziá na mecie Krzysztofa Maciejewskiego z Krotoszyna i Bartosza Lisie-

ckiego z Poznania. Czwartą pozycjĊ zająá Piotr KĊszka z Kalisza, który jednoczeĞnie triumfowaá w kategorii M30. W rywalizacji paĔ triumfowaáa Agata Matejczuk z àodzi, która za plecami zostawiáa AgnieszkĊ MizerĊ z Wrocáawia i kaliszankĊ HannĊ Kurzajczyk. Na peánym dystansie maratonu sklasykowanych zostaáo 60 biegaczy. W sumie do rywalizacji przystąpiáo 79 zawodników. SK


18

reklama

www.naszrynek.pl

Przyjmę do pracy dekarzy, pomocników dekarzy, osoby chętne do pracy z okolic Ostrowa.

Tel. 693-205-581 DAM PRACĉ Firma z branĪy IT zatrudni pracowników z Kalisza i okolic do nowo otwartego oddziaáu. Wymagania: - wiek (18-26) - dyspozycyjnoĞü od pon. do pt. - umiejĊtnoĞci komunikacyjne Oferujemy: - dobre warunki nansowe - pracĊ w máodym, rozwijającym siĊ zespole tel 609-715-565 FIRMA Provident zatrudni przedstawicieli z terenu Ostrowa i okolic. Tel. 600-400-403 MIESZKANIE w Krotoszynie o pow. 48 m 2 w bloku, ul. Fabryczna, 3 pokoje, kuchnia, áazienka, II p. (czeĞciowo umeblowne), cena 125 000 zá do negocjacji. Tel. 663 737 272. PRACA w Niemczech - opiekunki osób starszych, kursy niemieckiego, Odolanów. Tel. 532616-359 PRACOWNIA projektowa branĪy budowlanokonstrukcyjnej poszukuje pracowników. Tel. (62)735-09-80 PRZYJMĉ cháopaka do wypieku pizzy, Ostrów. MoĪliwoĞü przyuczenia. Praca dorywcza. Mile widziane osoby uczące siĊ. Tel. 669-123-331

SKLEP motoryzacyjny - czĊci TIR przyjmie sprzedawcĊ z doĞwiadczeniem. Praca na terenie Pleszewa. Tel. 509436-460

MOTORYZACYJNE SKUP aut caáych i uszkodzonych, gotówka od rĊki. Tel. 796-456-204

MOTORYZACYJNE - KUPNO

SZUKAM PRACY

SKUP AUT caáych i uszkodzonych. NajwyĪsze ceny!!! Tel. 508-900-901

!InformujĊ, Īe listów z zagranicy nie otrzymaáam wcale, a z kraju od 20 lat Krystyna Dogielska

KUPIĉ opony uĪywane w dobrym stanie, felgi stalowe i aluminiowe. Tel. 692-990-828

EDUKACJA KOREPETYCJE: matematyka, zyka.Tel. 510710-816

FINANSE PROVIDENT bez BIK, gotówka od rĊki Ostrów i okolice. Tel. 667-108787

Nasz Rynek

NIERUCHOMOĝCI - SPRZEDAĩ KUPIĉ FOTOGRAFICZNY aparat kliszowy do kolekcji. Tel. 792-174-059 KUPIĉ garaĪ murowany. Tel. 604-354-654 KUPIĉ ziemiĊ rolną. Tel. 604-354-654 SKUP katalizatorów. Tel.530-481-924

SPRZEDAM samochód SEAT LEON 1,9 TDI 2001rok - Cena 10,500 zá-do maáej negocjacji Tel. 607-942-400 SPRZEDAM mieszkanie po remoncie w Ostrowie okolica ul. ĩwirki, pow. 37m2, w peáni wyposaĪone. Cena do uzgodnienia. Tel. 604-186-743

SKUPUJĉ kompletne pralki automatyczne: sprawne lub uszkodzone. PáacĊ 20 zá za sztukĊ. Tel. 533-220-544

OĝRODEK

SKUPUJĉ kompletne pralki automatyczne: sprawne lub uszkodzone. PáacĊ 20 zá za sztukĊ. Tel. 533-220-544

UZALEĩNIEē

LECZENIA Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci, máodzieĪy i dorosáych OSTRÓW WIELKOPOLSKI 8//271,&=$ 3U]\FKRGQLD75$80$

5HMHVWUDFMD7HO KALISZ UL. MAJKOWSKA 13A 3U]\FKRGQLD0(',;  5HMHVWUDFMD7HO

www.multimed24.pl

7 lutego 2012, nr 6(291)

MIESZKANIE w Sobótce. Dziaáka 5 arów i garaĪ. Tel. 782-699-157

WYNAJMĉ garaĪe przy ul. Wiejskiej 18, Ostrów. Tel. 697-670-612

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie w centrum Ostrowa. Tel. 501-444165

DO WYNAJĉCIA sklep w Ostrowie, okoáo 40 m2. Tel. 604-888-983

SPRZEDAM kiosk na ul. Harcerskiej (Ostrów) pow. 19 m2 oraz sklep ul. Harcerska (Ostrów) pow. 22 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 608749-464 SPRZEDAM lub wynajmĊ kiosk „Ruchu”. Tanio. Tel. 667-108-787 SPRZEDAM lub wynajmĊ kiosk „Ruchu”. Tanio. Tel. 667-108-787 SPRZEDAM ogródek dziaákowy przy Strzeleckiej (Ostrów). Tel. 693358-018

NIERUCHOMOĝCI - WYNAJEM DO wynajĊcia lokale biurowo-usáugowe w Kaliszu od 22 m2 do 100 m2 z wszystkimi mediami w cenie najmu Tel. 604-413-602 WOLNY pokój od zaraz! Nie krĊpujący. Tel. 665503-681 TANI hotelik dla pracujących. Kalisz dzielnica Czaszki Tel. 792-868005 DO WYNAJĉCIA pomieszczenia gospodarcze na magazyn, produkcjĊ. Tel. 504-116-824 POSZUKUJĉ maáego mieszkania w bloku, nieumeblowane, CO. Ostrów. Opáaty: czynsz+media do 800 zá. Tel. 604-865-648

WYNAJMĉ pokój samotnej, starszej osobie. Tel. 663-489-662

ROLNICZE DREWNO opaáowe, workowane, suche, pociĊte z dowozem Tel. 796-341-598 DREWNO kominkowe, ekogroszek. Tel. 510514-737 KOJEC metalowy (2,5x2,5x1,6m), ogrodzenie metalowe. Tel. 608-350-776 OKNA PCV 5,6 komorowe, 2-3 szybowe, Rolety, Roletki, Bramy, Drzwi, Moskitiery, Pomiar, Wycena, MontaĪ - OKNOBUD Sáawin 2 tel. 509-688-469 BYDàO-skup bydáa pourazowego, páatne gotówką, odbiór od klienta. Tel. 663-289-705

SPRZEDAM DREWNO kominkowe i opaáowe. WĊgiel, miaá, ekogroszek. Transport gratis. Tel. 783-262-859 DREWNO kominkowe. Tel. 506-680-804


7 lutego 2012, nr 6(291)

DREWNO kominkowe. Tel. 506-680-804 SPRZEDAM tanio wtryskiwarkĊ. Tel. 504-116824

reklama

Nasz Rynek

TOWARZYSKIE MàODY mĊĪczyzna pozna panią, szczupáą, zgrabną. Tel. 531-391497

PàYTKIukáadanie. Tel. 666-845-635 PàYTKI, remonty, budowa. Tel. 793-792-340

DUĩĄ wieĪĊ Technics + Altusy 200W, cena 850 zá. Tel. 693-332-693 ROWER z napĊdem elektrycznym. Tel. 531978-402 MEBLE kuchenne, meble ogrodowe: altanki, huĞtawki i drewutnie, z transportem do klienta. Tel. 783262-859

BLACHARSTWO-DEKARSTWO, ukladanie papy termozgrzewalnej, montaĪ wiĊĪby dachowej, montaĪ rynien, montaĪ podbitki. Ceny konkurencyjne. Tel. 509-785-184

SPRZEDAM czarną ziemiĊ. Tel. 511-320-406 SPRZEDAM nowy wózek dzieciĊcy, spacerówkĊ. Tel. 667-108787

SMOLUCHOWSKIEGO 13 A 503-700-001 - TRANSPORT-507-752-260

BUDOWA domów od podstaw. Remonty, malowanie, páytki. Tel. 502950-796 DJ, najlepsza muzyka, dobry sprzĊt. PoprowadzĊ kaĪdą imprezĊ! Tel. 605-381-447 HYDRAULIK. 606-883-188 SPRZEDAM zbiorniki o poj. 1000 l, 650 l. w stelaĪu metalowym na palecie. Wlew i zawór spustowy: do paliwa, wody, wywaru, szamba. Dowóz gratis. Cena od 150 zá Ostrów Wlkp. Tel. 602-626-293 , 601859-373 , 62-738-33-38 ZESTAW komputerowy z monitorem LCD 17 , Windows Profesjonal. Tanio. Tel. 602-352-536

POSADZKI maszynowe, tynki maszynowe. Tel. 793-792-340 REMONTY, BUDOWA: szybko, tanio, solidnie. Tel. 666-845-635 !CYKLINOWANIE-POLEROWANIE, sprzedaĪ deski dĊbowej FHU SHARK tel. 604413-602 BUDOWNICTWO - tynki, ocieplania, adaptacja poddaszy, kartongips, szpachlowanie, malowanie. Tel.795063-930 KOMPLEKSOWE usáugi remontowo-budowlane FHU SHARK Tel.604-413602

SPRZEDAM nowy wózek dzieciĊcy, spacerówkĊ. Tel. 667-108-787

TEL.

INSTALACJE wod-kan, C.O, tanio. Tel. 513326-608 KAMIENIARSTWO „KNEISEL”. Polecamy: nagrobki granitowe, parapety, w tej chwili ceny z duĪym rabatem. Janków Przygodzki k/ Ostrowa, ul. Polna 4A, 63-421 Przygodzice. Tel/fax 62 738-20-29 MEBLE na zamówienie - kuchnie, mebloĞcianki, szafy i inne, przystĊpne ceny, szybkie realizacje. Tel. 691-116-100 MINIKOPARKAMI, miniáadowarką, wywrotką 3,5 t. Kompleksowo oczyszczalnie, przyáącza kanalizacyjne, drenaĪe. Tel. 606-329-437

KALISZ

POZNAē

USàUGI

AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodówek. Tel. 606-536-829, 62 735-83-12

- BRYKIET I PELLET TORFOWY - DREWNO KOMINKOWE - BRYKIET RUF ZACHODNIA 13 tel.516-856-514 àÓDZKA 144 tel. 509-537-532; 509-808-902

MĉĩCZYZNA 48 lat pozna Panią do lat 40. Tel. 505-253-782

HYDRAULIKA, wodkan i C.O, urządzenia ltracyjne. Tel. 504684-358

www.naszrynek.pl

REMONTY, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie. Tel. 500234-519 SZKÓàKA krzewów ozdobnych. Projekty i zakáadanie ogrodów. Formowanie roĞlin i pielĊgnacja. BONSAI. w w w. a g m a r - k r z e w y. pl. Biniew 47. Tel. 604919-445 TAPICERSTWO, renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 501-465-478 TRANSPORT multicarem: gruz, piasek, Īwir, opaá (z wniesieniem). Tel. 721-289-065 TYNKI maszynowo gipsowe ocieplenia. Tel. 602-740-905 UKàADANIE kostki brukowej. Tel. 516-823215

USàUGI ogólnobudowlane, ocieplanie budynków, wykaĔczanie wnĊtrz. Tel. 509-042320 USàUGI stolarskieschody, sztachety, drzwi, komody oraz inne. Tel. 697-475-764 USàUGI transportowe, koparką, mini - áadowarką. Wywóz Ğniegu. Tel. 511-320-406 WYWIOZĉ za darmo záom, sprzĊt RTV, AGD, meble. Sprzątanie piwnic, garaĪy itp. Tel. 504739-050

ZAKàADANIE páytek, karton-gips, szpachlownie, malowanie. Tel. 663-940-631 POGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel: 606-905-036 P R Z E P R O WA D Z K I BUSEM, porządek na posesjach, wywoĪenie gruzu itp. Tel. 605-195642 WYCINANIE drzew. Tel. 510-568-921 POSADZKI maszynowe, tynki maszynowe. Tel. 793-792-340

OFERTA SPECJALNA DLA: Samorządów, Firm, Marketów

19


20

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ZNAJDħ NAS NA FACEBOOKU

Ostrów Wielkopolski ul. KrotoszyĔska 158 Tel. 505-487-778 Na SprzedaĪ

Polecamy !!! Domek na Os. Bajkowym 67m2 cena 380.000,- (oszczĊdny w eksploatacji) Okazja !!! Mieszkanie centrum 38m2 cena 85.000,-zá Polecamy !!! Mieszkanie Bąka 76,4m2 cena 190.000,-zá Mieszkanie w kamienicy do remontu 67,4m2 cena 95.000,-zá Mieszkanie okol. Kopernika 56m2 cena 120.000,-zá Mieszkanie w kamienicy centrum po remoncie 70m2 -175.000,-zá Okazja !!! Dom okol. Paderewskiego 170m2 duĪa dziaáka atrakcyjna cena 360.000,-zá Gospodarstwo okolice Ostrowa razem 11,7 ha, dom, budynki gospodarcze, stajnie, konie, kuce. Cena za caáoĞü 1500000,Dziaáka ul. Grabowska 2100m2 cena 299.000,- + VAT atrakcyjna lokalizacja(obok market ) Dziaáka w Przybysáawicach 1800 m2 tylko 55.000,-zá Dziaáka Zacharzew ok.2000m2 cena 75zá/m2 Dziaáka okol. Gorzyc Wlk.1100 m2 cena 35zá/m2 Dziaáka Nowe Kamienice 3000m2 cena 80zá/ m Mieszkanie okol. Gáogowskiej 63m2 cena 129.000,àadne sáoneczne mieszkanie ul. ĝmigielskiego pow. 48,5m2 parter - 120.000zá Dom okolice Ostrowa 156 m2 dwuletni bardzo áadnie wykoĔczony -599.000,-zá

Poszukujemy POSZUKUJEMY DZIAàKI NA OS ZĉBCÓW MIN 2000 Z PRZEZNACZENIEM NA USàUGI Poszukujemy mieszkaĔ do wynajĊcia Poszukujemy maáego mieszkania do kupna w Ostrowie moĪe byü do remontu.

Na Wynajem

DOMY: - Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom wolnostojący pow.uĪytk.140m dziaáka 807m Cena: 380 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Kosmowskiej dom w zabudowie bliĨniaczej pow. uĪytk.110 m dziaáka 411 m Cena: 295 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. 175 m dziaáka 1752 m Cena: 395 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska dom wolnostojący pow. uĪytk.160 m dziaáka 1100 m Cena: 398 tys. - Ostrów Wlkp. Dzielnica Zacharzew dom wolnostojący pow.uĪytk.170 m dziaáka 700 m Cena:315 tys. - Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. uĪytk. 120 m dziaáka 1200 m Cena: 398 tys. - Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m dziaáka 2000 m Cena: 620 tys. - Ostrów Wlkp. ul. KrĊta dom wolnostojący pow. uĪytk. 110 m dziaáka 664 m Cena: 350 tys. MIESZKANIA NA SPRZEDAĩ: ul. Komuny Paryskiej 64 m 4p. IVp. Cena: 139 tys. Centrum 56,4 m 2p. IIp. Cena: 165 tys. Mieszkanie bezczynszowe

Mieszkanie 2 pokoje 800 zá + opáaty Mieszkanie centrum 2 pokoje 400 + czynsz + opáaty kaucja 1500,-zá

ul. Paderewskiego 61 m 3p. IVp. Cena: 149 tys. ul. Strzelecka 71,3 m 3p. III p. Cena: 162 tys. ul. Partyzancka 92,7m 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. ĩwirki 48 m 2p. IIIp. Cena: 145 tys. ul. ZĊbcowska 53,1 m+ taras 8 m 3p. IIIp. Cena: 250 tys. LITEX ul. Dáugosza 73 m 4p. parter Cena: 179 tys. ul. ZĊbcowska 93m4p. Ip. Cena: 198 tys. Al. Sáowackiego 61 m 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. DembiĔskiego 48,5m 3p. VIII p. Cena: 119 tys. ul. Dáugosza 73 m 4p. IVp. Cena: 159 tys. ul. Towarowa 56 m 3p.IIp. Cena: 147 tys. ul. Targowa 47 m 3p. IVp. Cena: 100 tys. Wspólnota MIESZKANIOWA ul. Modrzewskiego 60,5 m 3p. IVp. Cena: 145 tys. ul. DembiĔskiego 48,5 m 3p. Xp. Cena: 105 tys. ul. Sobieskiego 35,4 m 1p. IIIp. Cena: 74 tys. ul. Komuny Paryskiej 38 m 2p. IIp. Cena: 80 tys. OKAZJA ul. Kantaka 103 m 4p. Ip Cena: 220 tys. ul. Gorzycka 88,18 m 3p. parter Cena: 250 tys. OBIEKTY: - zakáad przemysáowy/produkcyjny Wieruszów pow. uĪytk. 722 m dziaáka 3186 m Cena: 700 tys. DZIAàKI: - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840-997m Media: W, E, G. Cena: 55zá./m - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 800-1000m Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m Media: W,E,K,G. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlana Ostrów Wlkp. ul. Zatorze pow. 575 m Media: W,E,K,G Cena: 65 tys.

Dziaáki na sprzedaĪ - Dom w Ostrowie, ul. Wodna, 3 - kondygnacyjny, parter 4 pokoje +k+á 88 m2, I piĊtro salon z aneksem kuchennym i kuchnią +2p+k+á (osobne wejĞcie), + dziaáka. CaáoĞü 1170 m2. Cena do negocjacji!

- Dziaáka budowlana Nabyszyce, 5000 m2, na dziaáce znajduje siĊ budynek gospodarczy oraz drewniana stodoáa, W, E, G. - Dziaáki budowlana w Odolanowie-Biadaszki 2300 m2, - NieruchomoĞü w Gorzycach Maáych skáadająca siĊ z dwóch dziaáek pierwsza dziaáka budowlana 1400 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym (do rozbiórki) oraz budynkiem gospodarczym. Cena: 90 tys. Druga dziaáka o powierzchni 8600 m2 z czego 1000 m2 stanowi grunt pod zabudowĊ mieszkalną a reszta to grunt rolny. Cena: 130 tys. Istnieje moĪliwoĞü dokupienia áąki 0,76 h. Cena 15 tys. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, - Lamki dziaáki budowlana 900, 1000, 1500 m2, Cena do uzgodnienia, W, E, G. - Lamki dziaáki pod dziaáalnoĞü 5000 m2.

- Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi - cena do negocjacji.

- Topola Wielka budynek jednokondygnacyjny, 75 m2 na dziaáce 540 m2, cena do negocjacji, - Lewków, ul. Moniuszki dziaáka budowlana, nowe osiedle domków jednorodzinnych, pow. 600 m2, W, E, G w ulicy, cena 60 tys.

Pod wynajem! 2 mieszkania w centrum Ostrowa do wynajĊcia z meldunkiem. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, cena do negocjacji.

92 m2, 3 pok. +k+á, piece (6zá/m2) + odstĊpne 88 m2, 3 pok. +k+á, piece (5,5zá/m2)

- Bieganin, gm. Raszków, las mieszany, 59 letni, zadrzewienie 0,7. Cena do negocjacji.

SUPER OKAZJA! Dziaáka pod Ostrowem, áadna lokalizacja okoáo 1 000 m2 - 30 tys. zá.

BIURO POSZUKUJE: nieduĪego mieszkania z meldunkiem w Ostrowie. (minimum 2 pokoje)

7 lutego 2012, nr 6(291)


7 lutego 2012, nr 6(291)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

21

DentMart®

GABINET STOMATOLOGICZNY Kalisz, Al. Wojska Polskiego 48 Lekarz Stomatolog MARTA FILIPOWICZ

ORTOPEDYCZNY PUNKT USâUGOWY

Kalisz ul. Szkolna 6 tel. 62 75 75 606 www.orto-tech.pl

Rejestracja telefoniczna Tel.: 62-590-71-47

lek. stom. Wojciech Sukiennicki lek. stom. Magdalena Sukiennicka lek. stom. Maágorzata Blek

Realizujemy wnioski lekarskie ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia INDYWIDUALNE ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE - NOWOCZESNE protezy koĔczyn górnych i dolnych - aparaty ortopedyczne - pasy przepuklinowe - gorsety ortopedyczne - wózki inwalidzkie

NOWA PRZYCHODNIA

PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, TERAPEUTA UZALEĩNIEē

Leczymy: nerwice, lĊki, depresje, uzaleĪnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, stresy, problemy maáĪeĔskie, rodzinne, z dzieümi OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Lotnicza 24 (Przychodnia Trauma) Tel. 724-769-979

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia Medix) Tel. 62 501-86-18; 782-899-298

www.multimed24.pl


22

www.naszrynek.pl

Tu znajdziesz swojð gazetõ OSTRÓW WIELKOPOLSKI pl.23 Stycznia 13 – Centrum Meteor ul. Asnyka 8 – Punkt Obsáugi Klienta Holdikom ul. Bartosza 4 – sklep spoĪywczy ul. Gorzycka – sklep „Grosik” (Jubilatka) ul. Grabowska 93 – Zameczek – sklep OKMAR ul. Limanowskiego 2 – Pizzeria ul. Majakowskiego 4 – redakcja „Nasz Rynek” ul. Mylna 11 – sklep wielobranĪowy ul. Paderewskiego 27 – sklep spoĪywczy ul. Partyzancka 27 – Punkt Obsáugi Klienta Holdikom al. PowstaĔców Wlkp 14 – Urząd Miasta al. PowstaĔców Wlkp 16 – Starostwo Powiatowe al. PowstaĔców Wlkp 18 – Urząd Gminy ul. Prof. Kaliny 150 – sklep Armanda ul. Piásudskiego 53 C – sklep spoĪywczy ul. Rejtana 42 – sklep spoĪywczy ul. Strzelecka 142 – sklep spoĪywczy ul. Szembekowej 17 – sklep spoĪywczy ul. Wrocáawska 59 (mleczarnia) – sklep spoĪywczy POWIAT OSTROWSKI Antonin – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice Biskupice Oáoboczne – sklep spoĪywczy – ul. ĝrodkowa 50 DĊbnica – sklep spoĪywczy DĊbnica 53 DĊbnica – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice Lewków – sklep ogólnospoĪywczy – pl. Floriana 3 Nowe Skalmierzyce – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice Nowe Skalmierzyce – ul. Kaliska 9 – sklep spoĪywczy Odolanów – Rynek 1 – Urząd Miasta i Gminy Przygodzice – GS Przygodzice Przygodzice – pl. PowstaĔców Wlkp. 2 – Urząd Gminy Raszków – ul. Rynek 32 – Urząd Gminy Raszków – Bank Spóádzielczy Sadowie – sklep spoĪywczo-przemysáowy – Sadowie 23 Sieroszewice – ul. Ostrowska 65 – Urząd Gminy Skalmierzyce – ul. Ostrowska 8 – Urząd Miasta i Gminy SoĞnie – ul. Wielkopolska 47 – Urząd Gminy Tarchaáy Wielkie – sklep spoĪywczo-przemysáowy Libudzic Wysocko Wielkie – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice KALISZ ul. Bankowa 4 – sklep spoĪywczy Pl. Bogusáawskiego 1 – Teatr im. Bogusáawskiego w Kaliszu ul. Bolesáawa Chrobrego 1 – piekarnia Stanisáawa ParaczyĔskiego ul. Dáuga 21 – sklep spoĪywczy Gáówny Rynek 20 – Urząd Miejski ul. Handlowa 20 – redakcja „Nasz Rynek” ul. àódzka 166 – sklep spoĪywczy „Mona” ul. Popieáuszki 4 – sklep „Baka” ul. Puáaskiego 24 – sklep spoĪywczy ul. Szkolna 6 – Orto-Tech ul. ĝródmiejska 17 – sklep spoĪywczy pl. ĝw.Józefa 5 – Starostwo Powiatowe ul. Wodna 1 – sklep „ Baka” ul. Wojska Polskiego 48 – Gabinet stomatologiczny DentMart ul. Wojska Polskiego 172 – Husqvarna ul Zamkowa 9 – sklep spoĪywczy POWIAT KALISKI Blizanów – Urząd Gminy Brzeziny – Urząd Gminy – ul. 1000-lecia 8 Brzeziny – sklep przemysáowo-spoĪywczy – ul. Wrocáawska 2 Ceków Kolonia – Urząd Gminy Dzierzbin – GS Korzeniew Godziesze Wielkie – Urząd Gminy – ul. 11 Listopada 10 Iwanowice – Piekarnia – ul. KoĞcielna 1 Korzeniew – GS Korzeniew 112 KoĞcielec – GS Korzeniew Kokanin 65 – sklep wielobranĪowy KoĨminek – Urząd Gminy – ul. KoĞciuszki 7 Lisków – Urząd Gminy – ul. Ks. W.BliziĔskiego 56 Mycielin – Urząd Gminy Mycielin – GS Korzeniew Opatówek – Urząd Gminy – pl. WolnoĞci 14 Przyranie – GS Korzeniew Stawiszyn – Urząd Gminy – ul. Szosa Pleszewska 3 Stropieszyn – GS Korzeniew Szczytniki – Urząd Gminy Wolica – sklep spoĪywczy – Wolica 98 E ĩelazków – Urząd Gminy – ĩelazków 138 REKLAMA

wasz rynek

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

A maãa Magda nie ēyje... Krzysztof Rutkowski rozwikáaá zagadkĊ Ğmierci maáej Madzi z Sosnowca - twierdzą jedni dodając, Īe ukazaá sáaboĞü policji. Przeciwnicy tej teorii zarzekają siĊ, Īe Rutkowski nie powiedziaá nic, o czym policja by nie wiedziaáa, a caáoĞü rozegraá jedynie jako medialne show. Przez chwilĊ zastanawiaáem siĊ, czy w ogóle podejmowaü ten temat. PrzecieĪ moĪna napisaü kilka bezpiecznych sáów na temat trzaskającego mrozu i mieü sprawĊ z gáowy. Poza tym - nie ukrywam - zmierzenie siĊ z problemem, nie jest áatwe. Przez kilka dni caáa Polska Īyáa poszukiwaniami, a potem tragicznymi doniesieniami na temat zaginionej Magdy. Nie moĪna wiĊc chyba tego nie zauwaĪyü. To jednak, co rzuca mi siĊ przede wszystkim w oczy to fakt, Īe media - gáównie te obrazkowe - zepchnĊáy samą tragediĊ na plan dalszy, Īe na oczach widzów rozgrywa siĊ gáównie spektakl, a nawet powiedziaábym mecz Rutkowski kontra policja. ĝmierü czáowieka byáa jedynie ziarnem, z którego wyrosáa zupeánie niespodziewana roĞlina. A matka dziecka? JeĪeli to wypadek, to dlaczego gáównym tematem nie jest jej osobisty dramat? A ojciec dziecka? Dlaczego pojawia siĊ najczĊĞciej jako podejrzany o wspóáudziaá w ukryciu zwáok lub - wrĊcz przeciwnie - jako

Dla ciebie Od nowego roku na áamach „Naszego Rynku” obejrzeü moĪesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesáaü na adres redakcja@naszrynek.pl zdjĊcie swojego autorstwa z opisem kto jest na zdjĊciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowaĔ, wycieczek, ulubionych zajĊü, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na paĔstwa inwencjĊ. OczywiĞcie podobnie jak w przypadku naszej wakacyjnej zabawy pierwszeĔstwo w publikacji bĊdą miaáy zdjĊcia osób trzymających w rĊku jeden z numerów „Naszego Rynku”, chociaĪ tym razem nie wymagamy tego od paĔstwa. Krzysztof MACIEJEWSKI

ten najbardziej oszukany przez najbliĪszą sobie osobĊ? A jego tragedia? To, czego jesteĞmy Ğwiadkami, nie powinno nas chyba jednak zaskakiwaü. Wystarczy siĊgnąü do innych tego typu wydarzeĔ. Wystarczy siĊgnąü do dramatycznego kwietnia

- Zawsze byli tacy, którzy czerpali swoistą rozkosz z oglądania záa, nieszczĊĞcia, cierpienia, z fascynacji czymĞ, co nazywamy pornografią Ğmierci - mówiá w radiowym programie prof. Mikoáejko. - Tyle, Īe teraz dostali do rĊki poteĪne Ğrodki.

Media zapewne bĊdą zajmowaü siĊ sprawą przez kilka dni. Pewnie gdyby dzisiaj pojawiáo siĊ inne, równie tragiczne wydarzenie, o Sosnowcu szybko byĞmy zapomnieli. 2010 i katastrofy samolotu pod SmoleĔskiem. Wystarczy przypomnieü sobie, jak szybko doniesienia agencyjne zdominowaáy zamieszanie przed paáacem prezydenckim i spór o pomnik, jak szybko zniknąá z nich aspekt tragedii osobistej. Są jednak i takie media, dla których aspekt ten w ogóle nie ma znaczenia - media, które zajmują siĊ czymĞ, co kilka miesiĊcy temu w radiowej „Trójce” prof. Zbigniew Mikoáejko nazwaá pornografią Ğmierci.

Nic dodaü, nic ująü. KaĪdego dnia bombardują nas informacje o Ğmierci setek uczestników ruchu drogowego, o katastrofach budowlanych, lotniczych, trzĊsieniach ziemi, powodziach, erupcjach wulkanów, w wyniku których Ğmierü ponodzą dziesiątki, setki a nawet tysiące ludzi. DziĞ sama Ğmierü przestaje robiü na nas wraĪenie - przywykliĞmy do niej, staliĞmy siĊ wobec niej wrĊcz obojĊtni. A jeszcze do tego wszechobecne gry komputerowe, w których trzeba zabijaü wszyst-

ko, co siĊ rusza, w których mamy kilka „Īyü”, a nawet, gdy stracimy to ostatnie, zawsze moĪna rozpocząü od nowa. Czy to jest znak naszych czasów? Czy ta ogólna znieczulica jest juĪ standardem? Czy leczy z niej dopiero moment, w którym tragedia dotyka naszych bliskich? Chyba nie koniecznie. Nie ukrywajmy - Ğmierü, jako tajemnica, przyciąga nas w sposób naturalny. KaĪda wiadomoĞü o tragedii obiega miasto lotem báyskawicy i równie báyskawicznie staje siĊ tematem rozmów w miejscach pracy, w lokalach, w domu. Na szczĊĞcie ciągle róĪni ludzie o tym samym rozmawiają w zupeánie inny sposób i analizują zupeánie inne páaszczyzny zdarzenia. Przebieg wydarzeĔ w Sosnowcu ma coraz mniej tajemnic. Media zapewne bĊdą zajmowaü siĊ sprawą przez kilka, moĪe kilkanaĞcie dni. Pewnie gdyby dzisiaj pojawiáo siĊ inne, równie tragiczne wydarzenie, o Sosnowcu szybko byĞmy zapomnieli. A maáa Magda nie Īyje... Krzysztof MACIEJEWSKI

Czytelnicy „Naszego Rynku”

Kibice z powiatu ostrowskiego po raz trzeci na zawodach ice-speedwaya w Sanoku. Starosta ostrowski Paweá Rajski. REKLAMA


7 lutego 2012, nr 6(291)

wasz rynek

Nasz Rynek

Napisali

W sobotĊ, 25 lutego, w Ostrowskim Centrum Kultury, o godz. 17.30 i 20.30 wystąpi kabaret Paranienormalni. Organizator wystĊpu przygotowaá dla nas trzy podwójne wejĞciówki. Traą one do trójki czytelników, którzy przeĞlą na adres naszej redakcji tytuá najnowszego programu kabaretu. Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego. Nazwiska laureatów opublikujemy 21 lutego.

W przeciwieĔstwie do wszystkich protestujących uwaĪam, Īe Rada Kalisza wykazaáa siĊ niezwykáym zrozumieniem sytuacji rynkowej przyjmując uchwaáy w sprawie prywatyzacji przedszkoli. To bardzo dobrze, Īe miasto nie chce byü konkurencją dla niezaleĪnych podmiotów gospodarczych. Wiadomo przecieĪ, Īe Īaden prywatny przedsiĊbiorca z rmą budĪetową nie wygra. Przydaáoby siĊ pójĞü za ciosem. Trzeba sprywatyzowaü wszystko, co jest zgodne z prawem. Nie odkryjĊ Ameryki, jeĞli powiem, Īe prywatny wáaĞciciel bĊdzie lepiej dbaá o mienie, niĪ wáaĞciciel spoáeczny. Barwo dla Kalisza. To dobry kierunek. Maciej K.

www.naszrynek.pl

23

Fotka z dymkiem

To moĪe w tym caáym ACTA jest chociaĪ odrobina poezji...?

Krytyk literacki, pracownik poznaĔskiego UAM, dr Tomasz Gruchot.

Krzyēówka nr 6/12

Rozwiązanie krzyĪówki nr 6prosimy nadsyáaü do16 lutego 2012 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek”, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek” ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawidáowe rozwiązanie krzyĪówki nr 3/12 „Klika i klaka wszĊdy jednaka”. NagrodĊ redakcji kaliskiej wygraáa Jolanta Pilarska z KaliLitery z póá ponumerowanych w prawym dolnym rogu utwo- sza. NagrodĊ redakcji ostrowskiej wygraáa Ewelina Wolniaszczyk Gorzyc. Nagrodą rzą rozwiązanie - aforyzm Je- jest karnet od rmy AKART na bezpáatny przejazd na torze gokartowym w Ostrowie. Nagrody do odebrania (2 tygodnie) w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy! rzego LeszczyĔskiego.

- videolmowanie, Tel. 507-039-435 - fotograa Ğlubna i okolicznoĞciowa KONKURENCYJNE CENY!!! (Przy caáej ofercie korzystne rabaty)

Nasz Rynek Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Maria Kasprzak-Raszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogáoszeĔ: Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-40-00, e-mail: redakcja@naszrynek.pl, biuroogloszen@naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00. Redaktor naczelny: Krzysztof Maciejewski (naczelny@naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01. Redaguje zespóá: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@naszrynek.pl), Anna Káopocka (foto), Norbert Lewandowski, Wacáaw Nowak (waclaw.nowak@ naszrynek.pl), Dariusz PeĞla, Michaá Sobczak, Arleta Zeidler. Dziaá marketingu i reklamy: Ostrów: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), Michaá Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 (maciej.raszewski@naszrynek.pl. Kalisz: Mikoáaj KarasiĔski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.giel@naszrynek.pl). Skáad i Graka: Agencja Reklamowa „IMEJI” Maciej Raszewski tel. 791-900763, KolportaĪ: Wojciech Pawelczyk. ZasiĊg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci za treĞü zamieszczonych ogáoszeĔ.

ul. Wysocka 50 Ostrów Wlkp. tel. 510 860 028

CENTRUM BHP - odzieĔ robocza - obuwie ochronne - Ĉrodki czystoĈci

USãUGI SPRZðTAJðCE Sprzñtanie juĔ od 50 zäotych miesiöcznie. Zapewniamy wäasne Ĉrodki czystoĈci.

http://www.forint-bhp.pl forint@vp.pl


24

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

7 lutego 2012, nr 6(291)

Nasz Rynek 291  

gazeta powiatu kaliskiego i ostrowskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you