Page 1

Pikieta pod kaliskim ratuszem strona 8

31 stycznia 2012 roku nr 5 (290), rok IX ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

STRAŻACY i KOLEJARZe u św. Pawła strona 9

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

Stop ACTA! Wolny internet!

OSTRÓW

Dworzec na sprzedaż Ostrowskie przedsiębiorstwo PKS wyprzedaje majątek i szykuje się do reorganizacji. Czy to uratuje, czy ostatecznie pogrąży spółkę? czytaj na stronie 7

KALISZ Po długich oczekiwaniach, 27 stycznia wystartował wreszcie kaliski multipleks Cinema 3D. czytaj na stronie 5

OSTRÓW

Burza wokół Chanterelle

Fot.: ANNA KŁOPOCKA

Cinema 3D

Pomysł kaliskiego magistratu zaniepokoił środowisko nauczycielskie i rodziców. Jedni obawiają się pogorszenia swojej sytuacji zawodowej. Drudzy podwyżek.

Niezwykle emocjonalne wystąpienie Jadwigi Jankielewicz było niezaplanowaną częścią sesji Rady Miejskiej Ostrowa. czytajna stronie 9

Milczący protest przed ratuszem kaliskim i skandowane hasła przy dźwięku syren przed ratuszem ostrowskim. W minionym tygodniu mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej protestowali przeciwko osławionej międzynarodowej umowie ACTA. czytaj na stronie 8

REKLAMA

Uniqa, sprawdź nas na stronie 2

Czytelnicy „Naszego Rynku” TWOJE ZDJĘCIE NA NASZYCH ŁAMACH - strona 22

BADANIA KRĘGOSłUPA I STÓP, NIESZKODLIWe, BEZ BÓLU! str. 21

AkumulAtory tańszych

EL-HIT

nie znajdziesz ELEkTroTEcHnIka Sprawdzenie i wymiana gratis!

skup

metali kolorowych oraz katalizatorów Najwyższe ceny! Godziny otwarcia: 7.00 - 18.00 ul. Odolanowska 15 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 62 735 27 70 tel./fax. 62 735 91 01

Kolejne zwolnienia w szpitalu strona 10


2

informacje

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Tragiczny finaã poszukiwaý

Nasz Rynek

BRUKSELA Wiceprzewodniczðcy Grzyb

31 stycznia 2012, nr 5(290)

OSTRÓW Policjant o ćwicie

Znalezionywpustostanie Zaufali Wielkopolaninowi Trzeđwy poranek Krzysztof Kula, póki co nie ma jednoznacznego dowodu na to, Īe mĊĪczyzna zmará z wyziĊbienia. Jego ciaáo zabezpieczono jednak do sekcji zwáok. MAK

W poniedziaáek Policjanci Wydziaáu Ruchu Drogowego w Ostrowie przeprowadzili akcjĊ „TrzeĨwy poranek”. Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, to poszukiwany od trzech tygodni przez policjĊ mieszkaniec Ostrowa. Jak powiedziaá nam ocer prasowy ostrowskiej policji

Andrzej Grzyb przez kolejne 2,5 roku bĊdzie wiceprzewodniczącym Podkomisji Praw Czáowieka Parlamentu Europejskiego.

KALISZ Sð miejsca w noclegowniach

Przed nami tydzieý mrozu! Prawie 200 miejsc czeka na potrzebujących w kaliskich noclegowniach i schroniskach. Pomoc osobom bezdomnym podczas tegorocznej zimy Ğwiadczy dziewiĊü róĪnego rodzaju instytucji. O tym gdzie znaleĨü schronienie w cháodne dni informują m.in. miej-

scy straĪnicy oraz pracownicy Miejskiego OĞrodka Pomocy Spoáecznej monitorując punkty, w których najczĊĞciej gromadzą siĊ bezdomni. Pomaga równieĪ policja. ALI

OSTRÓW Z âðkocin do Ostrowa

Zmiana w gimnazjum Od 10 lutego funkcjĊ dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ostrowie peániü bĊdzie Renata Sroka. Po rezygnacji z przyczyn zdrowotnych dotychczasowej dyrektorEwy WiĞniewskiej, na wakujący ogáoszony zostaá konkurs. Wygraáa go Renata Sroka obecna dyrektor szkoáy podstawowej w àąkocinach, nauczyciel dyplomowany z 15-letnim staĪem pracy i kwa-

likacjami do nauczania matematyki, informatyki, fizyki i chemii. W tym roku koĔczą siĊ konkursowe umowy dyrektorom dziewiĊciu placówek oĞwiatowych bĊdących pod opieką miasta. Nowe konkursy ogáoszone zostaną juĪ wiosną. ALI

Europoseá zamierza wprowadziü pod obrady podkomisji kwestiĊ spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu. Andrzej Grzyb to jeden z gáównych promotorów powoáania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) 0 agowej inicjatywy Polskiej Prezydencji i pomysáu na skuteczne narzĊdzie sáuĪące procesom demokratyzacyjnym w krajach trzecich. - Dla dáugofalowego zabezpieczenia interesów strategicznych Unii Europejskiej, np. w sferze gospodarki i energetyki, celem polityki zagranicznej powinno byü poszerzanie obszaru dobrobytu, paĔstwa prawa, bezpieczeĔstwa i stabilizacji w krajach sąsiedzkich - mówi eurodeputowany. -

Gwarantem osiągniĊcia tego celu jest wdroĪenie wysokich standardów demokratycznych i jak najpeániejsze poszanowanie praw czáowieka w tych paĔstwach. Dla Polski szczególne znaczenie mają kraje Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej. Europoseá zwraca uwagĊ na potrzebĊ zachowania równowagi pomiĊdzy wschodnim i poáudniowym wymiarem sąsiedztwa Unii. ZauwaĪyá, iĪ ostatnio byáo to trudne, ze wzglĊdu na wydarzenia Wiosny Arabskiej w Afryce Póánocnej, kiedy uwaga wiĊkszoĞci byáa skierowana na poáudnie. NOW

Fot.: KMPOLICJI OSTRÓW

W pustostanie przy ul. ĩytniej w Ostrowie znaleziono ciaáo martwego mĊĪczyzny.

- Dziaáania takie bĊdą kontynuowane cyklicznie przez caáy rok - zapowiada Krzysztof Kula.

To pierwsze tego typu dziaáania prowadzone na drogach miasta i powiatu przez ostrowskich policjantów. Funkcjonariusze zaopatrzeni w bezdotykowe urządzenia do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Blow kontrolowali przejeĪdĪające pojazdy na zorganizowanym w tym celu punkcie kontrolnym przy Alejach Sáowackiego. SzybkoĞü pomiaru tym urządzeniem pozwoliáa na zbadanie trzeĨwoĞci wielu kierujących w krótkim czasie. - Dziaáania rozpoczĊáy siĊ o godzinie 6.30 i trwaáy do 7.30 - informuje Krzysztof Kula, ocer prasowy ostro-

wskiej policji. - W tym czasie dokonano kontroli ponad 130 kierujących samochodami. Okazaáo siĊ, Īe nie wszyscy tego ranka wsiedli za kóáko caákowicie trzeĨwi. Policjanci „drogówki” zatrzymali 37-letniego kierowcĊ pracowniczego autobusu, który w wydychanym powietrzu miaá 0,62 mg alkoholu. ChwilĊ póĨniej doáączyá do niego... kursant nauki jazdy, z wynikiem 0,22 mg. Obaj bĊdą musieli ponieĞü konsekwencje popeánionych czynów. Akcja „TrzeĨwy poranek” to jedno z szeregu dziaáaĔ w zakresie bezpieczeĔstwa wspomagane przez WORD. ALI

REKLAMA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA Przedstawicielstwo w Kaliszu zaprasza do swoich biur terenowych. TYLKO U NAS mając dwa ubezpieczenia-ubezpieczenie na Īycie moĪesz otrzymaü GRATIS! Zapytaj o Program UNIQA BonusClup


31 stycznia 2012, nr 5(290)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

Taniej niĪ w marketach !!!

7/* "5$ 7OJCIECH.OWAK

Polemika: Miõdzy biznesem a informatykð.

Bezpieczeýstwo danych. Jak zadbaü o bezpieczeĔstwo danych w naszej rmie? Przede wszystkim naleĪy zadaü sobie trzy pytania. Jak zabezpieczam dane w rmie? Jak moja rma bĊdzie pracowaáa kiedy serwer lub komputer udostĊpniający dane ulegnie uszkodzeniu? Czy przeprowadziáem symulacjĊ takiej sytuacji? OdpowiedĨ na te pytania wskaĪe miejsce, w którym siĊ znajdujemy. OsobiĞcie znam wiele rm, w których nie wykonywano kopii danych zgodnie ze standardami zapewniającymi ciągáoĞü pracy. Odtwarzanie utraconych danych pocháonĊáo dodatkowe koszty materialne i niematerialne. Czy PaĔstwo chcecie teĪ tak postĊpowaü? Co ciekawe w ciągu ostatniego póá roku dane utraciáy dwie duĪe rmy. W obu przypadkach staáo siĊ to w dziaáach gra cznych. WĞród spoáecznoĞci informatycznej czĊsto moĪna usáyszeü slogan „Tylko twardziele nie robią kopii zapasowych”. Jednak zdarza siĊ tak, Īe kopia jest ale zbyt archiwalna lub nie da siĊ z niej skorzystaü z powodu báĊdów. Mówimy o rozwiązaniach, na które wiele  rm nie moĪe sobie pozwoliü. A do tego, w czasie kryzysu w pierwszej kolejnoĞci rezygnuje siĊ z wydatków na informatykĊ. Za kaĪdym razem kiedy mówimy czy nas staü na wydatek czy nie w zakresie

informatyki musimy pamiĊtaü o czymĞ co nazywa siĊ Akceptowalny Poziom Ryzyka. Znaczy to tyle, Īe Ğwiadomie podejmujemy pewne ograniczenia godząc siĊ na ryzyko w postaci przestoju rmy, utraty pewnych danych, utraty zaufania klientów. PodkreĞlĊ znaczenie sáowa Ğwiadomy. WáaĞciciel rmy powinien znaü stopieĔ prawdopodobieĔstwa wystąpienia zdarzenia, skalĊ konsekwencji oraz koszty minimalizacji zagroĪenia. Czy moĪna policzyü ile kosztuje nas ryzyko? Najprostsza metoda to czas przestoju rmy i koszt odtworzenia danych. JeĪeli firma np. Ğwiadcząca usáugi ksiĊgowe, zatrudniająca 5 osób, straci dane z 5 dni i przyjmując páacĊ 1500 PLN to koszt odtworzenia bĊdzie ok 1900 PLN wynikający z ponownego wprowadzenia do systemu. W przypadku utraty miesiąca bĊdzie to juĪ kwota 7500 záotych. Pozostaáe koszty takie jak utrata reputacji, zdenerwowanie klientów czy nerwowa atmosfera w rmie juĪ trudniej oszacowaü. Na pewno duĪo wiĊcej niĪ wartoĞci podane wyĪej wartoĞci. Jakie rozwiązania Pan proponuje? NaleĪy usiąĞü z informatykiem i opracowaü plan awaryjny. Osoba

ka ma przynieĞü konkretną korzyĞü. Za kaĪdym razem podejĞcie powinno byü indywidualne. NaleĪy wykonaü bilans i wybraü odpowiednią opcjĊ. Z jednej strony spojrzeü przez pryzmat budĪetu a z drugiej przez pryzmat bezpieczeĔstwa ciągáoĞci dziaáania rmy.

Tomasz JastrzĊbski rma - NT.NET sp. z o.o.

odpowiedzialna powinna kaĪdego dnia sprawdzaü, czy kopia zostaáa wykonana prawidáowo. Jest to proces wymagający dyscypliny i odpowiedzialnoĞci. Warto skorzystaü z osób z odpowiednimi kompetencjami. Jaki jest zwrot z inwestycji? Jasne jest, Īe kaĪda wydana záotów-

O jakich pieniądzach mówimy? Rozwiązaniem dla kaĪdej rmy jest Outsourcing. Przede wszystkim ze wzglĊdu na obniĪenie kosztów dziaáania IT. W takim przypadku moĪemy podpisaü stosowną umowĊ z dostawcą, która gwarantuje nam zarówno czas reakcji jak i czas naprawy. MoĪemy liczyü na zastĊpczy serwer, komputer, monitor czy telefon. Wykorzystując zdalny dostĊp informatyk moĪe zaáatwiü sprawĊ szybko. OczywiĞcie kwoty uzaleĪnione są od zakresu prac. Przy maáej rmie mówimy tu o kwotach rzĊdu 300 záotych netto.

NT.NET sp. z o.o. ul. KrotoszyĔska 35 63-400 Ostrów Wlkp. tel./fax.: +48 62 501 01 00 tomasz.jastrzebski@nt.net.pl http://www.nt.net.pl

3


4

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)


31 stycznia 2012, nr 5(290)

informacje

Nasz Rynek

KALISZ Pod rzðdami nowej ustawy

Zmiany w kaliskim MOPS Nowy statut Miejskiego OĞrodka Opieki Spoáecznej opiniowaáa 24 stycznia, na swoim posiedzeniu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. - Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa i zachodzi koniecznoĞü, by nasz statut, nasze cele dostosowaü do tej ustawy – mówiáa Eugenia Jahura, dyrektor MOPS w Kaliszu, przedstawiając radnym najwaĪniejsze zmiany w statucie placówki. Pojawiają siĊ nowe instytucje, takie jak: organizator opieki zastĊpczej, który ma byü wyáoniony w ramach konkursu spoĞród organizacji pozarządowych, czy zawodowe rodziny zastĊpcze. Pojawią siĊ teĪ asystenci

Fot.: ARCHIWUM

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastĊpczej, która weszáa w Īycie 1 stycznia, wymusiáa zmiany statutowe takĪe | w kaliskim MOPS.

Dyrektor Eugenia Jahura (z prawej) spodziewa siĊ kolejnych zmian w przepisach

rodziny, a sprawy rodziny w wiĊkszoĞci przenoszą siĊ z dziaáu opieki socjalnej do kompetencji organizatora opieki zastĊpczej. -Ustawa wprowadza nowe formy opieki nad dzieckiem,

nowe formy rodziny zastĊpczej i nowe formy wsparcia – wyjaĞniaáa dyrektor Jahura. Radni, w gáosowaniu, pozytywnie zaopiniowali nowy statut MOPS. NOW

KALISZ Ponad 100 samochodów

Cinema 3D

Protestowali kierowcy

27 stycznia, po dáugich oczekiwaniach, wystartowaá kaliski multipleks Cinema3D. Na inauguracjĊ przygotowano, miĊdzy innymi, Sztos2, Muppety, DziewczynĊ z tatuaĪem i RzeĨ Romana PolaĔskiego oraz... 50-calowy telewizor 3D do wygrania przez widzów uczestniczących w losowaniu. Kino w Galerii TĊcza to w peáni nowoczesny obiekt, który jednorazowo moĪe przyjąü nawet 1.263 widzów, w tym takĪe niepeánosprawnych. To piĊü klimatyzowanych sal, z których trzy przystosowane są do projekcji 3D. - Po kilku miesiącach nerwowego wyczekiwania inwestor - legnicka rma Rank Progress - otrzymaá w koĔcu pozwolenie na otwarcie kina. Do tej pory nie byáo to moĪliwe z uwagi na fakt, Īe kino wybudowane zostaáo niezgodnie z pierwotnym projektem budowlanym. Determinacja inwestora doprowadziáa jednak do pozytywnego rozwiązania tej patowej sytuacji. NOW

28 stycznia ponad 100 samochodów wziĊáo udziaá w proteĞcie przeciwko zbyt wysokim cenom paliw, przeprowadzonym w Kaliszu.

Fot.: ADRIAN TOMALA

KALISZ

Protest kierowców odbyá siĊ takĪe w Ostrowie.

AkcjĊ zorganizowano w sobotĊ, w samo poáudnie, na parkingu przy Galerii Kalisz. Stamtąd kolumna aut wyruszyáa ulicą Stanczukowskiego w kierunku ronda Westerplatte. Tu auta skrĊciáy w AlejĊ Wojska Polskiego, a póĨniej w stronĊ ul. Majkowskiej. Kierowcy - w ramach

protestu - jechali z prĊdkoĞcią okoáo 30 km/h. Wielu z nich po drodze zatankowaáo paliwo na pobliskich stacjach za symboliczną záotówkĊ. Wszyscy zmotoryzowani podkreĞlali, Īe cena benzyny jest o wiele za wysoka w stosunku do przeciĊtnych zarobków. NOW

tel: 510 669 771

5

KALISZ „Asnyk”

KALISZ Bãyskawiczne zatrzymanie

Nie bõdzie dochodzenia

Majð sprawcõ rozboju

Prokuratura nie przeprowadzi dochodzenia w sprawie rzekomego mobbingu w I Liceum Ogólnoksztaácącym im. A. Asnyka w Kaliszu. Po zbadaniu zawiadomienia o podejrzeniu popeánienia przestĊpstwa záoĪonego przez Jana MosiĔskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ SolidarnoĞü, taką decyzjĊ podjĊli prokuratorzy. Przewodniczący skáadaá zawiadomienie w imieniu nauczycielek z „Asnyka”, które naleĪą do związku. Popeánienie przestĊpstwa wobec podlegáych pracowników zarzucono dyrektor I LO ElĪbiecie Karpisiewicz. Sytuacja w „Asnyku” badana jest jeszcze przez KomisjĊ Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza. Jak dotąd wynik postĊpowania kontrolnego nie jest jeszcze znany. Byü moĪe, juĪ na najbliĪszej sesji radni poznają opinie Komisji Rewizyjnej. NOW

KALISZ

Kaliska nadzieja Poēegnali olimpijska szefowð 26 stycznia, Marta Walczykiewicz byáa goĞciem prezydenta Janusza PĊcherza i zawaráa umowĊ, na podstawie której bĊdzie sportowym ambasadorem miasta. Podczas spotkania rozmawiano teĪ o Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. - Podczas igrzysk bĊdĊ oczywiĞcie kibicowaá Marcie, jak i wszystkim reprezentantom Polski - mówiá prezydent Janusz PĊcherz. - Mam nadziejĊ, Īe kawalerka, jaką dostanie od miasta, pomoĪe jej w przygotowaniach do zawodów. -Niestety nie mogĊ tylko myĞleü o igrzyskach – przyznaáa Marta Walczykiewicz. - Przede mną jeszcze przynajmniej trzy wystĊpy w regatach miĊdzynarodowych i zawody rangi krajowej. Rywalki bĊdą chciaáy ze mną wygraü, wiĊc na pewno nie bĊdą to áatwe starty. NOW REKLAMA

REKLAMA

www.naszrynek.pl

Policjanci zatrzymali mĊĪczyznĊ, który w nocy z 29 na 30 stycznia dokonaá rozboju na 41-letniej mieszkance Kalisza. 30 stycznia tuĪ po póánocy dyĪurny kaliskiej komendy zostaá powiadomiony o rozboju na 41-letniej kobiecie. Wysáani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze ustalili, Īe do idącej chodnikiem podszedá mĊĪczyzna i przemocą zabraá jej torebkĊ z dokumentami i telefonem. Policjanci po

uzyskaniu rysopisu sprawcy w wyniku podjĊtych dziaáaĔ w chwilĊ po zgáoszeniu zatrzymali podejrzewanego o dokonanie przestĊpstwa. 27-letni kaliszanin w chwili zatrzymania posiadaá skradzioną torebkĊ oraz telefon. Noc spĊdziá w policyjnym areszcie. Grozi mu do 12 lat wiĊzienia. ALI

KALISZ Porozumienie podpisane

Miasto pomaga policji Ponad 700 tysiĊcy záotych z miejskiego budĪetu otrzyma kaliska policja. 24 stycznia, Janusz PĊcherz, prezydent Kalisza i podinsp. Mirosáaw ĝcisáy, komendant miejski policji podpisali porozumienie, w sprawie dotacji dla policji. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Kalisza Komendzie Miejskiej Policji przekazane zostanie 737.000 záotych. Poáowa tej kwoty zostanie przeznaczona na opáacenie dodatkowych patroli ulicznych. - To jest juĪ kolejne porozumienie, którego celem jest wspomaganie policji w pewnych zakresach - powie-

dziaá prezydent PĊcherz. - Te zakresy to przede wszystkim, páatne patrole, które juĪ od kilku lat funkcjonują w Kaliszu - Wsparcie jest bezcenne, pozwala nam na lepszą realizacjĊ zadaĔ i oczywiĞcie na to, Īe mieszkaĔcy miasta mogą czuü siĊ bezpieczniej – mówiá komendant Mirosáaw ĝcisáy. W ramach tych dziaáaĔ w 2011 roku 2 tysiące dwuosobowych patroli kontrolowaáo najbardziej niebezpieczne miejsca w mieĞcie. NOW

KALISZ Rozpoczõli nowð kadencjõ

Doradzajð prezydentowi 24 stycznia po raz pierwszy w nowym skáadzie zebraáa siĊ Miejskiej Spoáeczna Rada do Spraw Osób Niepeánosprawnych. Na pierwszym spotkaniu w nowym skáadzie wybrano prezydium rady. Prezesem zostaáa Beata Sysiak, wiceprezesem - Stanisáaw Bronz, sekretarzem - ElĪbieta ĝwitaj. W skáad Miejskiej Spoáecznej Rady do Spraw Osób Niepeánosprawnych, oprócz czáonków prezydium, zostali powoáani: Barbara WrzesiĔska i Piotr Tomankiewicz. Na spotkaniu omówiono harmonogram prac na najbliĪsze miesiące.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym. W obecnym skáadzie bĊdzie pracowaü przez najbliĪsze cztery lata. Z czáonkami rady spotkali siĊ: Janusz PĊcherz, prezydent Miasta Kalisza oraz Genowefa Jahura, dyrektor Miejskiego OĞrodka Pomocy Spoáecznej. Spotkanie rozpoczĊáo nową, czteroletnią kadencjĊ: trudną, bo niepeánosprawnych teĪ dotyka kryzys nansów publicznych. NOW


6

www.naszrynek.pl

Drzwi Otwarte w Gimnazjum nr 1 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocáawska 51 W sobotĊ 4 lutego 2012 roku uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 zapraszają szóstoklasistów wraz z rodzicami na spotkanie w ramach

DRZWI OTWARTYCH w godz. 10.00 - 12.00. Tegoroczny dzieĔ przebiegaü bĊdzie pod hasáem: „ Sportowa pasja drogą do mistrzostwa” i nawiązuje do EURO 2012. Dla goĞci przygotowano wiele atrakcji: miniturniej piáki noĪnej, konkursy sportowe, quiz o tematyce sportowej oraz zwiedzanie ekspozycji i budynku szkoáy. Na pewno bĊdzie ciekawie i wesoáo.

reklama

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)

POD WYNAJEM

Budynek magazynowy dwukondygnacyjny.

- Powierzchnia uĪytkowa: 876,6 m2 - Lokalizacja: teren Sklejka - Eko S.A. ul. Reymonta 35 - WyposaĪenie: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowo–socjalne, dĨwig towarowo–osobowy, rampa z daszkiem, wentylacja, regaáy magazynowe. - Instalacje grzewcze z ciepáowni zakáadowej, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, internetowe, p/poĪarowe, sprĊĪonego powietrza.

MoĪliwoĞü wydzielenia osobnego dojazdu z utwardzonym parkingiem.

Kontakt: 608-586-240 lub antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Ostrowskie PKS walczy o przetrwanie

Dworzec na sprzedaē Proces komunalizacji przedsiĊbiorstwa dostaá przyzwolenie ministra, a radni ostrowscy zgodnie gáosowali „za”. Kilka miesiĊcy póĨniej byáo juĪ wiadomo, Īe caáy proces jest mrzonką. - KonsultowaliĞmy siĊ ze związkami zawodowymi i zarządem spóáki - wyjaĞnia prezes Holdikomu Dariusz Kowalski. - ZrobiliĞmy audyt operacyjny, który wskazywaá, co musi podlegaü restrukturyzacji. To byá warunek komunalizacji. Ale wáadze PKS stwierdziáy nagle, Īe zmiany wprowadzą dopiero wtedy, gdy miasto stanie siĊ wáaĞcicielem spóáki. Restrukturyzacja byáa odwlekana, a koszty i zadáuĪenie rosáy. Samo przejĊcie przedsiĊbiorstwa kosztowaáoby nas na początek ponad 600 tysiĊcy zá. Mimo wczeĞniejszych ustaleĔ ówczesny prezes PKS Leonard Madeyski záoĪyá wniosek o upadáoĞü firmy, za co zostaá odwoáany ze stanowiska. Brak gotowoĞci do wspóápracy sprawiá, Īe miasto z komunalizacji siĊ wycofaáo, a PKS musi sobie radziü sam. Najpierw ogáoszono konkurs na nowego prezesa. WpáynĊáo jedno zgáoszenie - nowym szefem zostaá dotychczas peániący te obowiązki Marian Torchalski. W pierwszej kolejnoĞci wycofaá on wniosek o ogáoszenie upadáoĞci.

Fot.: ARCHIWUM

Jeszcze póá roku temu wszystko wskazywaáo na to, Īe PKS zostanie kolejną spóáką miejską. DziĞ rma wyprzedaje majątek i szykuje siĊ do reorganizacji. Ostrowskie PKS czekają wielkie zmiany, które albo zakáad uratują albo caákowicie pogrąĪą.

Ostrowskie PKS nie chciaáo byü kolejną spóáką miejską. Jego wizja ratowania firmy zamyka siĊ w trzech punktach: wyprzedaĪ zbĊdnego majątku, pomoc ministerialna i redukcja etatów. Spóáka ma obecnie 7 obiektów: 6 dworców i 1 zajezdniĊ. Na przetarg traá juĪ budynek dworca w Ostrowie z przylegáym terenem. Cena wywoáawcza, to 3,8 miliona zá. Nowego wáaĞciciela byü moĪe poznamy juĪ w poáowie lutego. PKS zatrudnia dziĞ 189 osób. Okoáo 100 to kierowcy, ponad 30 - mechanicy, ponad 40 pracownicy administracji. Planowana na ten rok redukcja etatów obejmie 10 osób z kadry mechaników i administracji. Czy PKS ma szansĊ na przetrwanie? Byü moĪe rozwiązaniem bĊdzie pomoc publiczna, o którą zabiega juĪ od 2010 roku. Chodzi o ponad 7 milio-

nów záotych z Funduszu Restrukturyzacji PrzedsiĊbiorstw ministra Skarbu PaĔstwa. Tu wszystkie procedury zostaáy przeprowadzone. Teraz trzeba czekaü na sprzedaĪ dworca, bo pozyskane pieniądze to wymagany wkáad wáasny do programu. - CaáoĞü uzyskanej z funduszu kwoty przeznaczona jest na inwestycje - mówi prezes Marian Torchalski. - W najwiĊkszej czĊĞci na wymianĊ taboru, bo nie jest tajemnicą, Īe posáugujemy siĊ przestarzaáymi autobusami. Pozostaáe Ğrodki byáyby przeznaczone na wdroĪenie biletu elektronicznego, który pomógáby ustaliü rzeczywistą frekwencjĊ na poszczególnych trasach i co za tym idzie dostosowaü rozkáad jazdy do potrzeb pasaĪerów. ZEA

OSTRÓW Z myćlð o ludziach zagroēonych wykluczeniem

Spóãdzielnia czeka na zlecenia Z myĞlą o osobach zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym, ostrowska spóáka Holdikom, Izba Przemysáowo-Handlowa Poáudniowej Wielkopolski i Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” doprowadziáy do powstania pierwszej w Ostrowie spóádzielni socjalnej. Jak podkreĞlają prezesi Ostrowskiej Spóádzielni Socjalnej, z inicjatywą powoáania jej doĪycia wyszedá prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak. Ostatecznie wĞród zaáoĪycieli spóádzielni znalazáa siĊ takĪe Fundacja Inicjatyw Spoáeczno-Gospodarczych na rzecz Miasta Ostrowa. Sam Holdikom jako spóáka prawa handlowego - zgodnie z polskim prawem - nie mógá zostaü jednym z zaáoĪycieli spóádzielni, która nie jest zwyczajnym przedsiĊbiorstwem, lecz podmiotem ekonomii spoáecznej. RóĪnica polega na tym, Īe ponad 50 procent pracowników spóádzielni staREKLAMA

nowiü muszą osoby zagroĪone wykluczeniem spoáecznym, np. dáugotrwale bezrobotne. Spóádzielnia to dla nich moĪliwoĞü powrotu do stabilnego Īycia spoáecznego i aktywnoĞci na rynku pracy. W tej chwili na 7 pracowników spóádzielni, kryterium wykluczenia speánia aĪ 5. To osoby, które wytypowane zostaáy na podstawie przeprowadzonych w Powiatowym UrzĊdzie Pracy rozmów. Czym zajmuje siĊ spóádzielnia? Prezes Olga Mazurek i wiceprezes Monika Walczak wymieniają caáą listĊ potencjalnych prac: usáugi remontowe, wykoĔczeniowe, prace rozbiórkowe, sprząta-

nie pomieszczeĔ biurowych, obejĞü, piwnic, pielĊgnacja terenów zielonych, odĞnieĪanie, usáugi ksiĊgowe dla stowarzyszeĔ i fundacji, drobne prace biurowe i wiele innych. Wszystko adresowane do rm, ale takĪe do osób prywatnych. Status podmiotu ekonomii spoáecznej moĪe uáatwiü spóádzielni pozyskiwanie zleceĔ: spóádzielnia bĊdzie uprzywilejowana we wszystkich przetargach zawierających tak zwaną „klauzulĊ spoáeczną”. Siedziba Ostrowskiej Spóádzielni Socjalnej mieĞci siĊ przy ulicy Wrocáawskiej 93. Tu teĪ jej pracownicy czekają na zlecenia. MAK

www.naszrynek.pl

7

OSTRÓW - KALISZ Spotkania z Bonieckim OSTRÓW

Granty w statystyce 89 wniosków záoĪonych przez 61 organizacji i 7 grup nieformalnych z terenu Gmin ZaáoĪycieli Stowarzyszenia wpáynĊáo na 8. edycjĊ Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa. Nabór wniosków o donansowanie w ramach Funduszu zakoĔczyá siĊ 16 stycznia. - Na tegoroczną edycjĊ wpáynĊáy aĪ 24 wnioski nowych stowarzyszeĔ - mówi Sylwia Nowicka, prezes Funduszu Grantowego. - W Odolanowie blisko poáowa wniosków záoĪyáy organizacje nowe lub takie, które w ostatnich latach z Funduszu Grantowego nie korzystaáy. Bardzo siĊ cieszĊ, Īe wáaĞnie nowe organizacje tak licznie odpowiedziaáy na nasz apel o lekkie „przewietrzenie” wĞród wnioskodawców. Są jednak i mniej optymistyczne wieĞci: pieniĊdzy na speánienie wszystkich projektów nie wystarczy. Stąd teĪ trwa obecnie dokáadne przeliczanie przez ekspertów kosztów podanych w planowanych harmonogramach Organizacje tylko z terenu samego tylko miasta Ostrowa wnioskowaáy o ponad 780 tysiĊcy záotych, podczas gdy do podziaáu są 302 tysiące. ALI

OSTRÓW

Rok 100-lecia harcerstwa Rok 2012 bĊdzie rokiem jubileuszu 100-lecia powstania Harcerstwa Wielkopolskiego. Taką decyzjĊ na styczniowej sesji podjĊáa ostrowska Rada Miejska. Jak mówi komendant ostrowskiego hufca ZHP Dariusz Potasznik, to istotna uchwaáa, która podnosi prestiĪ zaplanowanego na sierpieĔ zlotu harcerzy wielkopolskich, jaki odbyü ma siĊ na lotnisku w Michaákowie. - Przewidujemy, Īe do Ostrowa przyjedzie kilka tysiĊcy harcerzy z Wielkopolski, ale takĪe ich goĞcie z innych rejonów Polski i zza granicy - mówi Dariusz Potasznik. - Zlotowi towarzyszyü bĊdą konferencje, w tym organizowana wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Gáówną Kwaterą ZHP konferencja „Wychowawcza rola harcerstwa”, wystawy, koncerty, zajĊcia na terenie Parku Miejskiego i na Piaskach. CaáoĞü pomyĞlana jest jako wielka promocja harcerstwa w Ostrowie i w powiecie ostrowskim. MAK

Lepiej paliç fajkõ Nawet sala Ostrowskiego Centrum Kultury okazaáa siĊ zbyt maáa, by pomieĞciü wszystkich ostrowian zainteresowanych spotkaniem z ks. Adamem Bonieckim.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

31 stycznia 2012, nr 5(290)

- Sprawy pilne przesáaniają nam sprawy waĪne - ubolewaá w Ostrowie ks. Boniecki.

W ostatniej chwili Ostrowskie Centrum Kultury - organizator spotkania - postanowiá przenieĞü je z synagogi do znacznie wiĊkszej sali OCK. I szybko okazaáo siĊ, Īe byáa to decyzja sáuszna. Nawet tu zabrakáo miejsc siedzących dla wszystkich chĊtnych. Spotkanie z wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego” nie mogáo obyü siĊ bez rozmowy o gazecie. - Gdyby kaĪda parafia w Polsce zaprenumerowaáa „Tygodnik” - nie mielibyĞmy Īadnych káopotów finansowych - mówiá z wyczuwalnym Īalem w gáosie goĞü spotkania. Ks. Boniecki mówiá jednak nie tylko o gazecie. Sporo

miejsca zajĊáy rozmowy o jego ksiąĪce zatytuáowanej „Lepiej paliü fajkĊ, niĪ czarownice” oraz historie z Īycia KoĞcioáa, redakcji „Tygodnika Powszechnego” i pontykatu Jana Pawáa II. - Jak nie wiadomo, co powiedzieü, to najlepiej powiedzieü prawdĊ - to tylko jedna z wielu mądroĞci, jakie padáy podczas ostrowskiego spotkania z publicystą w sutannie Ks. Adam Boniecki na zaproszenie kaliskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka odwiedziá takĪe Kalisz. Tu równieĪ na spotkanie z nim przybyáy táumy czytelników, którzy wypeánili czytelniĊ i boczną salĊ kaliskiej Biblioteki Gáównej. MAK, NOW

OSTRÓW Promocja juē w czwartek

Ostrowskie nostalgie Jeszcze nie doczekaá siĊ ocjalnej promocji, a juĪ jest hitem ostrowskiego rynku wydawniczego. Ukazaáa siĊ kolejna publikacja Muzeum Miasta Ostrowa zatytuáowana „Ostrowskie nostalgie”. - Pomysá na takie wydawnictwo chodziá mi po gáowie od kilku lat - mówi autor albumu Witold Banach. - Finalizujemy go teraz, bo na początku ubiegáego roku otrzymaáem wsparcie nansowe z Fundacji Wspóápracy Polsko-Niemieckiej. Jak przypomina Witold Banach, „Ostrowskie nostalgie” bĊdą szóstym projektem realizowanym przez Muzeum Miasta przy wsparciu tej fundacji. - Chciaáem opowiedzieü historiĊ róĪnych rozdziaáów Ostrowa poprzez ikonograĊ - mówi dyrektor muzeum. - WáaĞnie dlatego w ksiąĪce znalazá siĊ szkic o Īyciu muzycznym miasta, o tradycji teatralnej, o straĪy poĪarnej. Jest Ostrów kolejarski, jest Ostrów garnizonowy. Są

teĪ i szkice „Wielkopolska czystoĞü i paryski szyk” oraz „Ostatnia niedziela”, których zawartoĞci nie bĊdĊ zdradzaá zachĊcając wszystkich do udziaáu w promocji. Jak podkreĞla Witold Banach, w ksiąĪce znalazáy siĊ unikatowe zdjĊcia starego Ostrowa, które pierwszy raz po latach zostaną zaprezentowane publicznoĞci. Wieczór promocyjny albumu, podczas którego w promocyjnej cenie 63 zá nabyü bĊdzie moĪna publikacjĊ, zaplanowano na czwartek 2 lutego. Początek spotkania w Muzeum Miasta o godz. 18.00. PracĊ autorstwa Witolda Banacha bogato zilustrowaá wykorzystując gáównie muzealne zbioryPiotràopatka. MAK


8

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)

AGLOMERACJA Przeciwko ACTA protestowaãa gãównie mãodzieē, która umówiãa siõ za poćrednictwem facebooka

„Przeēylićmy Ruska, przeēyjemy Tuska” Milczący protest przed ratuszem kaliskim i skandowane hasáa przy dĨwiĊku syren przed ratuszem ostrowskim. W minionym tygodniu mieszkaĔcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej protestowali przeciwko osáawionej miĊdzynarodowej umowie ACTA. Zdecydowanie inną formĊ przyjĊli protestujący w Ostrowie. „Wasza wáadza - nasz internet”, „Precz z komuną”, „PrzeĪyliĞmy Ruska, przeĪyjemy Tuska”, „Wolny internet”, „Stop cenzurze” - to tylko niektóre z haseá wykrzykiwanych przez grupĊ niezadowolonych ostrowian, którzy po kilkunastu minutach ruszyli ulicami miasta, by chodząc w koáo po rondzie przy placu Bankowym utrudniaü ruch przejeĪdĪających samochodów. DemonstracjĊ zakoĔczyá radiowóz policji - po jego pojawieniu siĊ na rondzie, máodzi demonstranci rozbiegli siĊ w róĪnych kierunkach. MAK, NOW

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

Fot.: ANNA KàOPOCKA

W Ostrowie przed ratuszem skandowano hasáa.

Dwa sąsiednie miasta - dwie zupeánie róĪne formy protestu.

Demonstracja przeszáa ulicami miasta.

W Kaliszu pierwszoplanową rolĊ zagraáy „maski”.

Fot.: ANNA KàOPOCKA

TuĪ przed godziną 15.00, w ĞrodĊ, 25 stycznia, na kaliskim Gáównym Rynku pojawiáo siĊ kilkaset máodych osób, które postanowiáy zademonstrowaü przeciwko podpisaniu przez rząd umowy o ochronie wáasnoĞci intelektualnej ACTA. MáodzieĪ spacerowaáa po placy, by wraz z biciem o peánej godzinie ratuszowego zegara rozpocząü zasadniczy protest. Przybyli na plac kaliszanie zaáoĪyli maski symbolizujące grupĊ hakerską Anonymous i palcem wskazali ratusz, jako symbol wáadzy. Dwie minuty póĨniej wszyscy w spokoju i w milczeniu rozeszli siĊ do domów.

Do protestu „doáączyá” Stefan RowiĔski.

KALISZ Nie doczekali siõ przedstawiciela wãadz - weszli z transparentami do ratusza

Zdecydowane „nie” dla przeksztaãceý Przed kaliskim ratuszem, 24 stycznia, protestowaáo okoáo 150 osób. To rodzice z dzieümi, dziadkowie i nauczyciele z kaliskich przedszkoli, które maja byü poddane przeksztaáceniom. tach przyniesionych przez demonstrantów. - Do tej pory są to jedynie wymuszone spotkania – mówiáy nauczycielki. Demonstrantów wsparli radni SLD i przedstawiciele ZNP. - Kolejny raz ratusz w tej kadencji podejmuje decyzje o likwidacji i kolejny raz rodzi siĊ to w ciszy gabinetów - mówi radny Dariusz WitoĔ. Demonstranci, nie doczekawszy siĊ przedstawiciela wáadz, weszli z transparentami do ratusza. Tam odbyáo siĊ spotkanie, podczas którego prezydent Janusz PĊcherz próbowaá wyjaĞniü zasady i przyczyny przeksztaáceĔ. NOW

Fot.: WACàW NOWAK

Fot.: WACàW NOWAK

Fot.: WACàW NOWAK

Fot.: WACàW NOWAK

Pikietujący w sali recepcyjnej ratusza.

Uczestnicy pikiety pojawili siĊ z transparentami .

Demonstranci mówili o swoich obawach.

“Ratusz i Wydziaá Edukacji do prywatyzacji” - to jedno z wielu haseá.

Fot.: WACàW NOWAK

Pikieta to protest przeciwko planom miasta, które chce przeksztaáciü szesnaĞcie przedszkoli w placówki niepubliczne. Rodzice obawiają siĊ wzrostu opáat i pogorszenia poziomu ksztaácenia. Nauczyciele drĪą o swojąprzyszáoĞüpoutracieprzywilejów z Karty Nauczyciela. Uczestnicy protestu są oburzeni takĪe tym, Īe jak dotychczas wáadze Kalisza unikają publicznej debaty na temat przeksztaáceĔ. ,,Rajcy obradujcie, ale przedszkoli nie rujnujcie’’, ,,Przedszkola dla dzieci nie dla zysku’’, ,,Ratusz i Wydziaá Edukacji do prywatyzacji’’ to hasáa, jakie moĪna byáo odczytaü na transparen-

Prezydent táumaczyá pomysá przeksztaácenia.


31 stycznia 2012, nr 5(290)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Diecezjalny opãatek straēaków i kolejarzy

Spotkali siõ u ćw. Pawãa Tradycyjne dzielenie siĊ opáatkiem poprzedziáa msza ĞwiĊta odprawiona w koĞciele Ğw. Pawáa Apostoáa przez biskupa kaliskiego Stanisáawa NapieraáĊ, diecezjalnego duszpasterza Ğrodowisk kolejarskich i straĪackich, miejscowego proboszcza ks. Mariana Niemiera i wikariusza biskupiego, ks. Tadeusza Szmyta. DziĊkując biskupowi Napierale za obecnoĞü w Ostrowie, odprawioną mszĊ ĞwiĊtą i báogosáawieĔstwo, straĪacy przypomnieli, Īe tegoroczne spotkanie, to dziesiąty juĪ opáatek kolejarzy i straĪaków w Ostrowie.

Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Zgodnie z tradycją zainicjowaną przez Ğp. ks. Czesáawa Majorka, w ubiegáym tygodniu na spotkanie opáatkowe do koĞcioáa pw. Ğw. Pawáa Apostoáa w Ostrowie zjechali kolejarze oraz straĪacy zawodowi i ochotnicy z terenu caáej Diecezji Kaliskiej.

To dziesiąty juĪ diecezjalny opáatek kolejarzy i straĪaków. - Wasza praca jest posáugą - mówiá zwracając siĊ do straĪaków i kolejarzy biskup Fot.: KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Z biskupem Stanisáawem Napieraáą opáatkiem dzieli siĊ komendant PSP w Ostrowie Andrzej Morta.

Napieraáa. - Nieraz to posáuga z naraĪeniem swojego Īycia. Ale nie tylko takie skrajne przypadki. WszĊdzie tam, gdzie z oddaniem, uczciwie, sumiennie wykonujecie swoje obowiązki - peánicie wolĊ boĪą i zbliĪacie siĊ do Jezusa, z nim siĊ jednoczycie. ĩyczĊ wam, drodzy straĪacy i kolejarze, byĞcie w perspektywie wykraczającej poza ten czas, poprzez swoją posáugĊ mieli niebo. Z nadzieją idĨcie w przyszáoĞü. We mszy obok licznie przybyáych pocztów sztandarowych udziaá wziĊli przedstawiciele wáadz samorządowych miasta Ostrowa i powiatu ostrowskiego. MAK

www.naszrynek.pl

OSTRÓW „Kulturalne” starcie trwa REGION

Zanim tu byãa Polska Staraniem Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i Biblioteki im. Stefana RowiĔskiego ukazaáa siĊ ksiąĪka Sebastiana Przybylskiego „Kultura przeworska w dorzeczu górnej Baryczy i Oáoboku”. - Celowe byáoby opublikowanie jej w caáoĞci lub po niewielkich skrótach - twiedziá jeszcze przed drukiem pracy Sebastiana Przybylskiego dr Artur BáaĪejewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocáawskiego zapewniając, Īe ksiąĪka jest szczegóáowym katalogiem wszystkich stanowisk archeologicznych z omawianego terenu. - To fragment dziejów mocno zapomnianych, siĊgających dalej, niĪ siĊga nasza pamiĊü zbiorowa - mówiá o pracy Przybylskiego obecny na promocji ksiąĪki wicestarosta ostrowski Tomasz àawniczak, który podkreĞlaá, Īe ksiąĪka z pewnoĞcią nie bĊdzie hitem komercyjnym, ale jest niezwykle cenną pozycją z punktu widzenia historii. - PamiĊü o ludach zamieszkujących ziemie polskie przed Mieszkiem I jest mocno zatarta. Warto promowaü wiedzĊ dotyczącą naszej maáej ojczyzny, a takim dorobkiem jest wáaĞnie praca Sebastiana Przybylskiego. MAK

Burza wokóã Chanterelle Festival Niezwykle emocjonalne wystąpienie Jadwigi Jankielewicz, dyrektorki Chanterelle Festival byáo z pewnoĞcią niezaplanowaną czĊĞcią ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa. Nie milkną spory dotyczące kondycji ostrowskiej kultury. Po kilku wystąpieniach i interpelacjach dotyczącej strategii kulturalnej dla miasta i powiatu, tym razem emocje wywoáaá podziaá Ğrodków budĪetu miasta na przedsiĊwziĊcia kulturalne. W „wolnych gáosach” ostatniej sesji Rady Miejskiej wystąpiáa Jadwiga Jankielewicz, która pojawiáa siĊ na mównicy w związku ze zgáoszoną przez radną BeatĊ Klimek interpelacją na temat zbyt maáych - zdaniem radnej - Ğrodków przeznaczonych z budĪetu miasta na tegoroczną, jubileuszową edycjĊ festiwalu. Odpierając zarzuty Beaty Klimek prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak przekonywaá, Īe na festiwal odbywający siĊ w przewaĪającej czĊĞci w Goáuchowie, Ğrodków powinno siĊ szukaü w budĪetach gminy Goáuchów i powiatu pleszewskiego. Gdy festiwal wróci do Ostrowa, z pewnoĞcią Ğrodki bĊdą wiĊksze - moĪna byáo wywnioskowaü z wypowiedzi prezydenta. - NajczĊĞciej, gdy siĊ coĞ otrzymuje, to ludzie mówią

„dziĊkujĊ” - w Ostrowie natomiast w takiej sytuacji robi siĊ zamieszanie - mówiá prezydent przypominając, Īe i w tym roku mimo wszystko festiwal wspierany bĊdzie z pieniĊdzy budĪetu miasta Ostrowa. Odcinając siĊ trochĊ od dyskusji, radny Maciej Klósak w związku z tą sytuacją pytaá z przekąsem, dlaczego dwa miesiące temu JadwigĊ Jankielewicz uhonorowano najwyĪszym ostrowskim wyróĪnieniem - medalem Republiki Ostrowskiej oraz czy inne odbywające siĊ poza miastem festiwale, na przykáad chopinowskie festiwale w Antoninie, mierzone bĊdą tą samą miarką. Szum na sali i brak zrozumienia wĞród wiĊkszoĞci obecnych wywoáaá apel Jadwigi Jankielewicz, która woáaáa z trybuny: - ZnajdĨcie mi sponsora! - Jubileuszowy, dwudziesty festiwal miaá byü ostatnią edycją Chanterelle Festival - mówiáa wyraĨnie wzburzona Jadwiga Jankielewicz. - DziĞ wiem, Īe bĊdą kolejne. PokaĪĊ na co mnie staü. MAK

REKLAMA

UWAGA

ATRAKCYJNA OFERTA

ŹOSTATNIE DNI PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO! Ź BARDZO NISKIE OPROCENTOWANIE Ź OKRES KREDYTOWANIA DO 24 MIESIĉCY Ź BARDZO SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA Ź KREDYTY DLA ROLNIKÓW: Ź KREDYTY OBROTOWE NA ZAKUP ĝRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Ź KREDYT W RACHUNKU BIEĩĄCYM Ź KREDYTY INWESTYCYJNE, W TYM KREDYTY

ODDZIAà BANKU w Ostrowie Wlkp. ul. WolnoĞci 34 od pn. do pt. 9.00-17.00 tel.(062) 735-51-97, 735-68-81

9

Ź KREDYTY NA DZIAàALNOĝû GOSPODARCZĄ – obrotowe i inwestycyjne: Ź NISKIE KOSZTY POZYSKANIA KREDYTU Ź DàUGIE OKRESY KREDYTOWANIA Ź MINIMUM FORMALNOĝCI

ZAPRASZAMY BANK SPÓàDZIELCZY W RASZKOWIE UL. OSTROWSKA 28 od pn. do pt. 8.00-17.00, soboty 8.00-12.00 tel.(062) 734-41-14, 734-33-31

ODDZIAà BANKU w Przygodzicach ul. PTR 11 od pn. do pt. 8.00-16.00 tel.(062) 735-24-09, 733-60-23


www.naszrynek.pl

informacje Nowe Skalmierzyce

Dla organizacji WczeĞniej niĪ w ubiegáych latach rozdysponowano Ğrodki dla organizacji pozarządowych i spoáecznych dziaáających na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. Do rozdania byáo 141 tysiĊcy záotych. Tradycyjnie najwiĊcej przekazano na sport. KwotĊ 76 tysiĊcy zá podzielono miĊdzy Klub Sportowy „PogoĔ” Nowe Skalmierzyce, uczniowskie „Zryw” z OciąĪa i „Sokoáy” z Droszewa, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu oraz Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy. Ponad 40 tysiĊcy zá traáo na ochronĊ kultury i dziedzictwa narodowego. Z tej dotacji skorzystają Miejsko-Gminna Orkiestra DĊta przy OSP Skalmierzyce, Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz ZHP. Wsparcie nansowe w áącznej kwocie 24 tysiĊcy zá uzyskaáo równieĪ pozostaáe szesnaĞcie organizacji spoáecznych dziaáających na terenie gminy. ZEA

ROSOSZYCA

Udany roku Gminne noworoczne spotkania w Sieroszewicach to juĪ tradycja. W tym roku wójt gminy Sieroszewice, Czesáaw Berkowski, w Rososzycy, dziĊkując wszystkim goĞciom za wspóápracĊ, podsumowaá miniony rok. - Miniony rok byá dla gminy udany - mówiá Czesáaw Berkowski. - Udaáo siĊ zrealizowaü wiĊkszoĞü zamierzeĔ. WykonaliĞmy zaplanowane inwestycje, na które przeznaczono ponad 4 miliony zá. WĞród nich byáy sala gimnastyczna przy szkole w Wielowsi, boisko w Rososzycy, place zabaw, dwa Orliki i kanalizacja sanitarna w Psarach. SzczĊĞliwie ominĊáy nas teĪ klĊski Īywioáowe. Wójt podkreĞlaá znaczenie dobrej wspóápracy i to zarówno z powiatem, jak i miĊdzy gminami. W planach na najbliĪszy czas znalazáy siĊ remonty kolejnych dróg, zagospodarowanie centrum wsi Oáobok, powstanie biblioteki w StrzyĪewie i modernizacja budynku UrzĊdu Gminy. ZEA

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)

POWIAT Starostwo walczy o poprawõ finansów placówki

Kolejne zwolnienia w szpitalu Proces restrukturyzacji ostrowskiego szpitala zdominowaá ostatnią sesjĊ Rady Powiatu. Radni zgodnie zatwierdzili zmiany organizacyjne związane ze szpitalnym budĪetem, które mają pomóc podĨwignąü placówkĊ z kryzysu. Nowe struktury obowiązywaü bĊdą od 1 lutego i wiąĪą siĊ przede wszystkim z pojawieniem siĊ analityków kosztów na oddziaáach. Wybrani z obecnej kadry szpitalnej bĊdą mieli zadanie prowadzenia dokáadnej dokumentacji procedur medycznych i pilnowanie budĪetu. - To rozwiązanie sprawdza siĊ juĪ w poznaĔskich klinikach - mówi dyrektor szpitala Dariusz Bieráa. - Do tej pory szpital nie posiadaá budĪetu jak kaĪda firma, a koszty poznawaliĞmy po fakcie. Nie mieliĞmy wiĊc wpáywu na to, co dzieje siĊ w poszczególnych jednostkach. NajwaĪniejsza jest odpowiednia wycena i skatalogowanie procedur medycznych. Za procedury ratujące Īycie, NFZ musi nam zapáaciü, prĊdzej czy póĨniej, w 100 procentach. Jeszcze rok temu, kiedy przejmowaliĞmy szpital, to bilans takich procedur do pozostaáych nadwykonaĔ byá bardzo niski, rzĊdu 15 procent. Za rok 2011 siĊga juĪ 80 procent. Praca, którą podjĊliĞmy, przynosi pierwsze efekty, bo to są pieniądze, które realnie bĊdą do odzyskania w NFZ. Analitycy bĊdą sprawdzaü, czy wszystkie procedury w oddziaáach, zakáadach i pra-

Fot.: ARCHIWUM

10

Alarmujące informacje na temat kondycji nansowej szpitala od początku towarzyszą kadencji obecnych wáadz powiatu. cowniach zostaáy opisane i zakwalifikowane zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. W caáym procesie chodzi o to, aby jak najwiĊcej realizowanych ĞwiadczeĔ kwalifikowanych byáo jako procedury medyczne ratujące Īycie, za które szpital moĪe dostaü wiĊcej pieniĊdzy. Nowa organizacja szpitala, to kolejny - po poszerzeniu usáug medycznych - krok w programie restrukturyzacji. A ten zakáada jeszcze zmniejszenie zatrudnienia. Pierwsze takie zmiany wprowadzono juĪ w ubiegáym roku, kiedy zlikwidowano 50 etatów. W wiĊkszoĞci byáy to przejĞcia

pracowników na emeryturĊ. Teraz zwolnionych zostanie kolejnych 50 osób, gáównie pracowników administracji i dziaáu gospodarczo - technicznego. Redukcje w wiĊkszoĞci mają ominąü kadrĊ pielĊgniarek. Planowane jest za to obniĪenie wynagrodzeĔ lekarzy. W tej sprawie trwają jeszcze rozmowy. Nieocjalnie wiadomo, Īe jak dotąd obyáo siĊ bez wiĊkszych protestów. Paradoksalnie, mimo takich zmian nie są jednak wykluczone nowe zatrudnienia. JeĞli w peáni zadziaáają nowo otwarte oddziaáy, byü moĪe potrzebne bĊdą tam kolejne wykwalikowane w danej specjalnoĞci pielĊgniarki. ZEA

POWIAT Niecodzienny pomysã starostwa powiatowego

Maãy szpitalik na sprzedaē? SprzedaĪ szpitala przy ul. Wrocáawskiej to jedno z rozwiązaĔ, jakie biorą pod uwagĊ wáadze powiatu ostrowskiego. Sytuacja bowiem ciągle jest trudna i wymaga trudnych rozwiązaĔ. Tak zwany „maáy szpitalik” przy ulicy Wrocáawskiej, to faktycznie trzy oddziaáy: rehabilitacji dla dzieci, paliatywny i geriatryczny, które formalnie stanowią czĊĞü ostrowskiego szpitala. TĊ czĊĞü powiat ostrowski chce wystawiü na sprzedaĪ, wraz z cesją nowych, piĊcioletnich kontraktów z NFZ. Warunkiem ma byü utrzymanie w

budynku obecnej dziaáalnoĞci medycznej. - Gáówny powód tej decyzji nie jest tajemnicą: szpital ma ogromne problemy nansowe- mówi starosta ostrowski Paweá Rajski. – Musimy obniĪyü koszty i dlatego rozwaĪamy, aby jeszcze w pierwszym kwartale tego roku ogáosiü przetarg. Dobre wyposa-

Īenie i stan techniczny, to teĪ gwarancja dobrej ceny, jaką moĪemy uzyskaü. Gdyby doszáo do sprzedaĪy, szpital zaoszczĊdziáby na kosztach utrzymania oddziaáów, a opieka medyczna byáaby zachowana. Propozycja zostanie rozwaĪona przez zarząd powiatu, a potem przez radnych na kolejnej sesji. ZEA

PRZYGODZICE Rozmawiajð o zmianie ukãadu komunikacyjnego

SIEROSZEWICE

Nowa droga dla inwestorów

Dla babç i dziadków

To najwiĊksze tereny inwestycyjne w Wielkopolsce bĊdące w rĊkach jednego wáaĞciciela - powiatu ostrowskiego. Ponad 100 hektarów w gminie Przygodzice czeka na zagospodarowanie. Wáadze gminy i powiatu chcą dobrze przygotowaü siĊ do zagospodarowania tego obszaru. NajwaĪniejsze jest sporządzenie planów i promocja terenu. Ale najpierw trzeba przygotowaü stosowne zapisy w studium zagospodarowania przestrzennego. To pozwoli zmieniü status dotychczasowych gruntów rolnych i podnieĞü tym samym wartoĞü dziaáek.

Wiadomo, Īe znajdzie siĊ tu miejsce na dziaáki budowlane prywatne i deweloperskie oraz na inwestycje dla przedsiĊbiorców. Teraz samorządy pracują nad lepszym dojazdem do terenów. Na spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Liniami Kolejowymi uzgodniono nową koncepcjĊ skomunikowania, która pozwoli na poáączenie z drogą krajową nr 11.

- DziĊki temu ciĊĪki transport nie bĊdzie musiaá w przyszáoĞci korzystaü z dróg lokalnych – mówi wójt gminy Krzysztof Rasiak. - Rozpoczynamy juĪ rozmowy z ekspertami, którzy na co dzieĔ prowadzą sprawy budowy infrastruktury na terenach inwestycyjnych oraz zajmują siĊ strefami ochronnymi wokóá takich terenów. ZEA

Eksperymentalny Teatr ĩywioáowoĞci DzieciĊcej z Sieroszewic specjalnie dla babü i dziadków z okazji ich ĞwiĊta zaprezentowaá dwa spektakle w tym przedstawienie „Noc i DzieĔ, DzieĔ i Noc”, za które teatr zdobyá w ubiegáym roku pierwszą nagrodĊ w kategorii szkóá podstawowych podczas XXXI Regionalnych Prezentacji Teatrów Dzieci i MáodzieĪy w Kaliszu. Przed publicznoĞcią wystąpiá takĪe Regionalny Zespóá PieĞni i TaĔca „Oáobok” pod kierunkiem Heleny Saranek. ZEA


informacje

POWIAT Powiat kaliski ćwiõtowaã

Podziõkowano za zasãugi ToruĔska Orkiestra Wojska Polskiego, z solistką Moniką Daszkiewicz, rozpoczĊáa ĝwiĊto Powiatu Kaliskiego, na które záoĪyá siĊ koncert i uroczysta sesja. - Dzisiejsze ĞwiĊto jest doskonaáą okazją, by podziĊkowaü tym wszystkim, którzy w roku ubiegáym pracowali na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego – powiedziaá Mieczysáaw àuczak, przewodniczący Rady Powiatu, rozpoczynając ocjalną czĊĞü spotkania. - Koniec stycznia to dzieĔ samorządu powiatowego w Kaliszu - mówiá starosta kaliski Krzysztof Nosal. - Caáy rok pracujemy, by mieü potem co wspominaü, co ĞwiĊtowaü. Starosta w swoim krótkim wystąpieniu przypomniaá najwaĪniejsze wydarzenia i osiągniĊcia w roku ubiegáym. Jak przystaáo na ĞwiĊto, wáadze podziĊkowaáy tym, którzy swoją pracą i dziaáalnoĞcią, rozsáawiają powiat kaliski. Medale „ZasáuĪony dla Powiatu Kaliskiego” otrzymali: Bronisáaw Krakus, Anna i Stanisáaw Lesieniowie oraz Kaliskie Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Kalsad”. ĝwiĊto Powiatu Kaliskiego staáo siĊ teĪ okazją do uhonorowania niezwy-

Fot.: WACàAW NOWAK

Grzegorz Gaáązka - autor zdjĊcia, które posáuĪyáo jako pierwowzór portretu beatykacyjnego papieĪa Jana Pawáa II - byá goĞciem ĝwiĊta Powiatu Kaliskiego, które odbyáo siĊ 28 stycznia.

Krzysztof Grabowski dekoruje niezwykáego fotografa Grzegorza GaáązkĊ.

káego artysty, pochodzącego z gminy Ceków Kolonia, na staáe mieszkającego i pracującego w Rzymie. Krzysztof Grabowski, czáonek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wrĊczyá odznakĊ honorową „Za zasáugi dla Województwa Wielkopolskiego” Grzegorzowi Gaáązce, autorowi zdjĊcia, które staáo siĊ podstawą do wykonania portretu beatyfikacyjnego Jana Pawáa II. Gaáązka od 1985 roku dokumentowaá papieskie pielgrzymki i spotkania Jana Pawáa II. DziĞ fotografuje pontykat papieĪa Benedykta XVI. Wniosek o nadanie odznaki záoĪyá wójt gminy Ceków Kolonia.

ĝwiĊto Powiatu Kaliskiego to okazja do záoĪenia ĪyczeĔ. - Cieszy fakt, Īe to tacy ludzie tworzą nasze maáe ojczyzny, gminy, potem powiaty, a póĨniej regiony, jakim jest Wielkopolska - mówiá Krzysztof Grabowski, który wystĊpując jako pierwszy goĞü, nawiązaá do uhonorowania Grzegorza Gaáązki. - MyĞlĊ, Īe warto takie osoby wyróĪniaü, warto pokazywaü wzorce, którymi moĪna siĊ kierowaü. Ocjalną czĊĞü ĝwiĊta Powiatu Kaliskiego zakoĔczyá koncert artystów ze Studia „Piano-Song” poáączony z wystĊpem tancerzy ze Szkoáy TaĔca Sieraszewski Dance Studio w Kaliszu. NOW

SZCZYTNIKI Filie zamiast szkóã podstawowych

Nie bõdð likwidowaç szkóã Szykują siĊ zmiany w oĞwiacie w gminie Szczytniki. Ma siĊ obejĞü bez koniecznoĞci likwidacji szkóá.

11

STAWISZYN BLIZANÓW

Kradã ogrodzenie 24 stycznia policjanci ze Stawiszyna zatrzymali 37letniego mĊĪczyznĊ, który skradá siatkĊ oraz sáupki stanowiące ogrodzenie posesji na terenie gminy Blizanów. Mundurowi przystąpili do dziaáania, gdy otrzymali zgáoszenie o kradzieĪy siatki oraz 14 sáupków stanowiących ogrodzenie posesji. Pokrzywdzony wyceniá straty na tysiąc zá. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili, Īe sprawcą kradzieĪy jest 37-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. MĊĪczyzna zostaá zatrzymany. Usáyszaá juĪ zarzut kradzieĪy. Za swe czyny odpowie przed sądem grozi mu do 5 lat wiĊzienia. NOW

BRZEZINY

15. Gminny „Dzieý Seniora” 22 stycznia, w remizie Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w Brzezinach, po raz kolejny, odbyáy siĊ Gminne Obchody „Dnia Seniora”. Uczestnikami zorganizowanych juĪ po raz piĊtnasty uroczystoĞci byli najstarsi mieszkaĔcy gminy i jubilaci obchodzący Záote Gody, czyli 50-lecie poĪycia maáĪeĔskiego. Spotkanie byáo okazją, aby uhonorowaü 10 par medalami za „Dáugoletnie PoĪycie MaáĪeĔskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. W gminie, medalami uhonorowano: KrystynĊ i Eugeniusza Biaáeckich, KazimierĊ i Mariana Gonera, AnielĊ i Edwarda Kocemba, JaninĊ i Jerzego KuĞwik, RyszardĊ i Mirosáawa MaáoĔ, MariannĊ i Tadeusza Mikoáajczyk, MariannĊ i Maksymiliana Molka, MariannĊ i Józefa PyĪanowskich, JaninĊ i Jana Szuleta oraz HelenĊ i Józefa ZaleĞnych. UroczystoĞü zakoĔczyá wystĊp lokalnych zespoáów. NOW

Radni gminni na ostatniej sesji Rady Gminy podjĊli uchwaáy intencyjne w sprawie reorganizacji miejscowych szkóá. Najmniejsze tego typu placówki, w których klasy liczą zaledwie po kilkoro uczniów, zostaną przeksztaácone w filie wiĊkszych szkóá. Zmiany te dotyczą trzech podstawówek: w PoĞredniku, SobiesĊkach Drugich i Mroczkach Wielkich

- ĩadnej ze szkóá nie planujemy zlikwidowaü – zapewnia Dariusz Wawrzyniak, zastĊpca wójta gminy Szczytniki. - Po przeksztaáceniu w filie, nastĊpnym krokiem bĊdzie tworzenie duĪych Zespoáów Szkolno-Przedszkolnych. Szkoáa w PoĞredniku ma byü lią Zespoáu Szkóá w Szczytnikach. SobiesĊki Drugie administracyjnie przejdą pod

placówkĊ w Iwanowicach, a Mroczki Wielkie traą do Zespóá Szkóá w Radliczycach. We wszystkich tych liach ograniczona zostanie liczba klas i pozostaną w nich najmáodsi uczniowie z oddziaáu „0” oraz klas 1-3. Przez najbliĪsze miesiące bĊdą odbywaü siĊ konsultacje spoáeczne z mieszkaĔcami. Po tych spotkaniach, jeszcze w tym roku, podjĊte zostaną ostateczne uchwaáy. NOW

CEKÓW

KOĐMINEK

BLIZANÓW Za dãugoletnie maãēeýstwo

Interweniowaãa straē

Podsumowali zbiórkõ

Medale od prezydenta

Do groĨnego poĪaru doszáo w nocy z 20 na 21 stycznia, w Cekowie Kolonii. Okoáo 2.00 w nocy we wsi pojawiá siĊ ogieĔ. SpáonĊáa czĊĞü nowego, ale jeszcze niezamieszkanego domu jednorodzinnego. Przyczyna wybuchu poĪaru nie jest jeszcze znana. StraĪacy nie wykluczają awarii instalacji elektrycznej. Trwa dochodzenie, które pozwoli na ustalenie szczegóáów. Do trwającej ok. 4 godziny walki z poĪarem wáączyáo siĊ prawie 30 straĪaków. Straty wstĊpnie oszacowano na blisko 100 tys. zá. NOW

Po raz kolejny w Gimnazjum w KoĨminku przeprowadzono zbiórkĊ dla dzieci z Domu Dziecka w Liskowie. Jeszcze przed ĞwiĊtami podczas zajĊü plastycznych oraz Ğwietlicowych pod kierunkiem Katarzyny Haáaczek oraz Katarzyny Domagaáy uczniowie wykonali wáasnorĊcznie kartki Ğwiąteczne, które zostaáy sprzedane na terenie gimnazjum oraz na terenie KoĨminka. W efekcie udaáo siĊ zebraü 323 zá. Caáa suma przeznaczona zostaáa na zakup sáodyczy oraz gier planszowych. NOW

Postanowieniem prezydenta RP 18 parom maáĪeĔskim z gminy Blizanów zostaáy przyznane medale „Za Dáugoletnie PoĪycie MaáĪeĔskie”. O medale wnioskowaá wójt gminy Sáawomir Musioá. WrĊczono je uroczyĞcie podczas spotkania 30 stycznia w blizanowskim GOK. Medale otrzymali: Marta i Jan Bartczakowie, Janina i Mieczysáaw Gabrysiakowie, Eugenia i Józef Jasiakowie, Stanisáawa i Stefan KaĨmierscy, Jadwiga i Józef KuliĔscy, Lucyna i Stanisáaw Lisowie, Barbara i Lucjan Maáeccy, Ma-

www.naszrynek.pl

rianna i Stanisáaw Martynowie,Wacáawa iTadeusz Michaákowie, Stefania i Czesáaw Nogajowie, Justyna i Józef Pietruchowie, Irena i Józef Podogrodzcy, Zoa i Józef Stasiakowie, Janina i Henryk Szkudlarkowie, Zdzisáawa i Józef Wajchertowie, Helena i Stanisáaw WáaszyĔscy, Irena i Zygmunt Wáodarczykowie, Anna i Zenon Zalescy. NOW

AUTO - SERWIS

STAMAD

Mechanika pojazdowa - NAPRAWY BIEĩĄCE - NAPRAWY BLACHARSKIE - WULKANIZACJA - SERWIS KLIMATYZACJI - GEOMETRIA KÓà - DIAGNOSTYKA KOMPUTER.

ul. Olszynowa 38 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 504 184 989 ul. Grabowska Leszczynowa

Nasz Rynek

ĝrodkowa

31 stycznia 2012, nr 5(290)

ul. Olszynowa

Salon fryzjerski damsko-mĊski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00 ElĪbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 4 kom. 501-598-305 tel. zakáadowy: 505-916-610

ATRAKCYJNE CENY! ul. Kaliska (obok banku WBK)

SZYBKA POįYCZKA Do 10.000 zã na 48-m-cy Bez BIK ul. Wrocãawska 42 Ostrów Wlkp. tel. 62 738 18 04 www.dobrekredyty.broomer.pl


12

www.naszrynek.pl

reklama

Apteka „Melisa” Kaliska 10 Godziesze; Apteka im. A.Schweitzera Plac ĝw. Józefa 1 Kalisz; Apteka Ocyna Sanitatis Babina 14 Kalisz; HONORATA Sklep SpoĪywczy StawiszyĔska 111 Kalisz; Herbapolis sklep zielarsko-medyczny GórnoĞląska 56 Kalisz; Apteka Kwiatowa Kwiatowa 1 Kalisz; Apteka Verbena TatrzaĔska 29 Kalisz; Apteka Aura Gáówny Rynek 16 Kalisz; Apteka Verbena 1 Graniczna 2a Kalisz; Apteka Wodnik bis àódzka 32 Kalisz; Apteka Ofcyna Sanitatis 2000 Legionów 33 Kalisz; Apteka Rogatka ĝródmiejska 30 Kalisz; Apteka Arnika Wojska Polskiego 32 Kalisz; Apteka Na dobre i na záe Serbinowska 1a Kalisz; Apteka Remedium Kanonicka 6 Kalisz; Sklep Zielarsko - Medyczny „Twoje Zdrowie” Máynarska 69 Kalisz; Apteka Lipowa Lipowa 29 Kalisz; Apteka CzĊstochowska 133 Kalisz; Galeria Zdrowia PoznaĔska 37/1 Kalisz; Punkt Apteczny ALOES PoznaĔska 6 KoĞcielna WieĞ; pteka VITA Konopnickiej 2b Ostrów Wlkp.; Apteka Rodzinna Cháapowskiego 81 Ostrów Wlkp.; Herbapolis sklep zielarsko - medyczny KoĞcielna 14 Ostrów Wlkp.; Apteka Medicamen Plac WolnoĞci Stawiszyn; Sklep zielarsko - medyczny Al. Sáowackiego 17 Ostrów Wlkp.; Apteka Vademecum ul. Podkocka 15a Nowe Skalmierzyce; Siáownia DIVISION Polna 21 Kalisz

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)


31 stycznia 2012, nr 5(290)

Nasz Rynek

DOM RESTAURACYJNY Jubilatka

informacje

www.naszrynek.pl

OFERTA SPECJALNA DLA: Samorządów, Firm, Marketów

serdecznie zaprasza na ZabawĊ Karnawaáową

18 lutego

Dla naszych goĞci przygotowaliĞmy wykwintne menu, wspaniaáe niespodzianki. Gra Zespóá Muzyczny REFLEX

Zaproszenia do nabycia w biurze DR Jubilatka Informacja Ostrów Wlkp. ul. Gorzycka 45-47 lub pod nr tel. 62 735 40 39 62 735 40 51 Serdecznie zapraszamy!

13


14

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel.790030143

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz tel.790030429

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025

Salon Play CH „ Piotr i Paweá” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel.790044025


sport

Nasz Rynek

Wiadomoœci sportowe ĒUĒEL Staszewski i Gizatullin, Jamroēy z kontraktami

Wystartujð w I lidze! Wáodarze ĩKS Ostrovia Ostrów mimo niepewnego budĪetu podjĊli ostateczną decyzjĊ - podejmą wyzwanie i w sezonie 2012 wystartują w rozgrywkach I ligi! Obecnie kompletują kadrĊ druĪyny. i Ronnie JamroĪy (RKM Rybnik). Okres transferowy minąá po zamkniĊciu bieĪącego wydania “Naszego Rynku”. W nastĊpnym wydaniu poinformujemy o pozostaáych podpisanych kontraktach. Po 1. lutym kluby mają jeszcze prawo wypoĪyczaü zawodników z innych klubów. Co oczywiste, z takiego rozwiązania skorzysta ĩKS Ostrovia, która jest zainteresowana pozyskaniem dwójki seniorów, a takĪe kilku obcokrajowców. - W gronie obcokrajowców są teĪ i tacy, którzy przez jakiĞ czas nie brali udziaáu w lidze polskiej - mówi tajemniczo sternik ostrowskiego klubu. Niemal pewne są starty w szeregach beniaminka I ligi dwójki máodych Rosjan: Wáadimira Borodulina i Ilji Czaáowa. Obaj w naszym kraju znajdują siĊ pod opieką Michaáa Widery, który bĊdzie pracowaá w roli trenera ĩKS Ostrovia. Wymogiem

PIâKA NOĒNA

BIEG

KOSZYKÓWKA Piðta wygrana z rzõdu

Thriller w koýcówce Piątą wygraną z rzĊdu odnieĞli koszykarze MKS-u Kalisz. W sobotĊ w hali w Koninie ograli miejscowy MKS MOS 72:68.

Artur BieliĔski zachĊca do zakupu karnetów. Te od 6 lutego dostĊpne bĊdą w siedzibie klubu w cenach: 125 zá (normalny), 75 zá (ulgowy) i 350 zá (trybuna gáówna).

Podopieczni Dariusza Kaczmarka rozpoczĊli od kilkunastopunktowego prowadzenia, ale z czasem lepiej radzili sobie miejscowi, którzy jeszcze w ostatnich sekundach tracili zaledwie dwa punkty. Na szczĊĞcie udaną indywidualną akcją popisaá siĊ Kamil Oleszkin i zapewniá MKS-owi czteropunktową wygraną z niĪej notowanym przeciwnikiem. - Nerwowa koĔcówka wynikaáa z faktu, iĪ w decydu-

regulaminowym w sezonie 2012 jest start dwójki krajowych juniorów. Aktualnie ostrowski klub nie posiada Īadnego i bĊdzie siĊ posiákowaá máodzieĪą wypoĪyczoną z innych oĞrodków. Rozgrywki ligowe ruszą 9 kwietnia, a pierwszym rywalem ĩKS Ostrovia na Stadionie Miejskim bĊdzie jeden z

kandydatów do awansu do ekstraligi, GTĩ Grudziądz. Zupeánie inne cele ma ostrowska druĪyna. - W tym roku chcemy utrzymaü siĊ w I lidze i ustabilizowaü swoją sytuacjĊ nansową, by móc o wyĪsze cele powalczyü w kolejnych latach - powiedziaá Artur BieliĔski. DAWID BILSKI

PIâKA NOĒNA

SIATKÓWKA

Turnieje Inauguracja orlikówiseniorów sezonu

Przedstawið sprawozdanie

W Sieroszewicach rozegrany zostaá turniej halowy w kategorii orlik i seniorów. W tym pierwszym triumfowaáa Akademia Piákarska Ostrów, a drugie miejsce przypadáo miejscowej druĪynie IskryProsny. WĞród seniorów Puchar Wójta Gminy wywalczyli gospodarze, a na kolejnych miejscach znalazáy siĊ: OKS Ostrów, PogoĔ Nowe Skalmierzyce i Prosna Oáobok. DAB

8 lutego o godzinie 18.00 w sali Domu Nauczyciela w Ostrowie przy ulicy Królowej Jadwigi zaplanowano Walne Zebranie Czáonków Towarzystwa Piákarskiego „Ostrovia 1909”. Podczas spotkania zarząd klubu przedstawi miĊdzy innymi sprawozdanie nansowe za ubiegáy rok oraz sprawozdanie organizacji poĪytku publicznego za okres od 1.01.2011r.- do 31.12.2011r. DAB

Przednimirunda Wygraliiprzegrali Dwa mecze sparingowe playoff rozegrali w ostatni weekend

Klub Sportowy Maraton Ostrów zaprasza na inauguracjĊ Grand Prix Ostrowa 2012. Bieg na dystansie 6 kilometrów odbĊdzie siĊ w 12 lutego o godzinie 12.00 nad zalewem Piaski-Szczygliczka. Zapisy przed biegiem w biurze zawodów przy „Zielonej Lagunie”. W sezonie 2012 ostrowski klub zorganizuje 8 biegów, wáącznie z Maratonem im. Marka Jakowczyka. DAB

REKLAMA

REKLAMA

Kalisz ul. Narutowicza 1/3 lokal 3 Tel. 62-767-18-11 502-320-681

15

Artur MrówczyĔski rzuciá w Koninie 32 punkty.

Fot.: ARCHIWUM

BudĪet beniaminka zaplecza ekstraligi ma wynosiü okoáo 1,5 miliona záotych. Dotąd dziaáaczom nie udaáo siĊ pozyskaü sponsora tytularnego, ale w dalszym ciągu toczą siĊ rozmowy z wiĊkszymi rmami. Do zamkniĊcia budĪetu brakuje okoáo 500 tys. záotych. - Na razie opieramy siĊ na Ğrednich i drobnych sponsorach oraz wsparciu od wáadz Ostrowa - mówi Artur BieliĔski, peániący obowiązki prezesa ĩKS Ostrovia. - Są szanse na to, aby klub miaá sponsora tytularnego - dodaje. Po ogáoszeniu informacji o starcie w I lidze dziaáacze wziĊli siĊ do podpisywania kontraktów. JuĪ wczeĞniej z ostrowskim klubem porozumieli siĊ: Rory Schlein i Tobias Kroner. W ĩKS Ostrovia nadal startowaá bĊdzie Mariusz Staszewski. Nowymi postaciami w ostrowskim zespole są Denis Gizatullin (Rosja)

www.naszrynek.pl

Fot.: JAROSàAW JASIUKIEWICZ.

31 stycznia 2012, nr 5(290)

Na trzecim miejscu pierwszy etap rozgrywek w III lidze zakoĔczyli siatkarze Salosu Ostrów. Podopieczni trenerów Jana KamiĔskiego i Mariusza Nowaka w ostatnim meczu pokonali Sokóá KĊpno 3:1 (25:16, 25:17, 21:25, 25:21). Na pierwszej pozycji zmagania zakoĔczyá Liskowiak Lisków. Teraz przed obiema druĪyny rywalizacja rundzie play off, gdzie gra siĊ do 2 zwyciĊstw. DAB

jących momentach pudáowaliĞmy z linii rzutów wolnych. W ostatniej minucie traliĞmy zaledwie cztery z oĞmiu osobistych - komentuje dziaáacz MKS, Jarosáaw Jasiukiewicz. Kaliscy koszykarze wciąĪ są w czoáówce rozgrywek III ligi i tracą do prowadzących druĪyn z Poznania i Piáy zaledwie jeden punkt. W najbliĪszy weekend kaliszanie zagrają na wyjeĨdzie z Sokoáem MiĊdzychód. SK

PODSUMOWANIE MKS MOS Konin - MKS Kalisz 68:72 (11:24, 23:14, 14:19, 20:15) MKS Kalisz: MrówczyĔski 32, Ostój 8, Galewski 8, Oleszkin 8, Gilarski 7, J. Kowalski 6, KuczyĔski 2, Gruszka 1

PIâKA NOĒNA Dwa sparingi KKS

piákarze KKS Wáókniarz 1925 Kalisz. W sobotĊ pokonali LKS Jankowy 2:1, a w niedzielĊ przegrali z Biaáym Oráem KoĨmin Wlkp. 1:2. Trener Mariusz Kaczmarek daá okazjĊ pograü przede wszystkim juniorom, którzy spisali siĊ doĞü przyzwoicie. Bramki dla kaliskiej druĪyny zdobyli Stanisáaw WalczyĔski i Dawid PiestrzyĔski. Drugie spotkanie, juĪ w REKLAMA

mocniejszym skáadzie, kaliszanie rozegrali w niedzielĊ na sztucznej murawie w Jarocinie. Tam zmierzyli siĊ z czwartoligowym Biaáym Oráem KoĨmin Wlkp. Jedynego gola dla niebiesko-biaáo-zielonych zdobyá junior Dawid Jagielski. Trener Kaczmarek miaá do dyspozycji Marcina Ludwikowskiego, Igora Janickiego (obaj Calisia), àukasza Ekierta (Grom Malanów) i Arkadiusza Maciejewskiego (Piast Báaszki). SK


sport

PIâKA RôCZNA PGNiG Gaz Cup 2012

„17” najlepsza Máodzi piákarze rĊczni ze Szkoáy Podstawowej nr 17 zwyciĊĪyli w turniej PGNiG Gaz Cup 2012. Zawody odbyáy siĊ w piątek i sobotĊ, a poáączone byáy z wydarzeniem pod nazwą „DzieĔ z PGNiG w Kaliszu - miejscu, gdzie narodziá siĊ szczypiorniak”.

Nasz Rynek

PIâKA NOĒNA Po pierwszym sparingu

KOSZYKÓWKA II LIGA MĉĩCZYZN

Fot.. : MICHAà SOBCZAK

HK ĩory - BM WĊgiel Doral Nysa - GKT Gliwice PogoĔ - MCKiS Jaworzno AZS Katowice - Alstom Alba - ĝląsk Wrocáaw

51:79 92:81 92:81 73:44 54:103

1. ĝląsk Wrocáaw 2. PogoĔ Prudnik 3. BM WĊgiel Stal 4. AZS Katowice 5. Alba Chorzów 6. WKK Wrocáaw 7. Alstom Kraków 8. HK ĩory 9. GTK Gliwice 10. MCKIS Jaworzno 11. Doral Nysa 12. MKS Skierniewice 13. Mickiewicz Katowice 14. Piotrcovia

17 31 17 30 17 29 17 29 17 27 16 26 17 25 17 25 17 25 17 23 17 22 16 21 16 20 16 18

W nastĊpnej kolejce BM WĊgiel Stal zmierzy siĊ z Doralem Nysa Káodzka - sobota, godz. 18.30, hala ul. KusociĔskiego. KOSZYKÓWKA I LIGA KOBIET

NagrodĊ najlepszej druĪynie wrĊczyá wiceprezydent Kalisza, Dariusz GrodziĔski. Uczniowie kaliskiej „siedemnastki” wygrali w wielkim finale rozgrywek ze Szkoáą Podstawową z Nowych Skalmierzyc 11:2. Trzecie miejsce zajĊli szczypiorniĞci z Opatówka, a czwarte z SP nr 14 w Kaliszu. W zawodach braáo udziaá osiem zespoáów. Sobotni turniej naáowy w hali Kalisz Arena byá gáówną czĊĞcią ĞwiĊta szczypiorniaka, które sponsorowaá PGNiG Gazownia Kaliska.

Organizatorzy tego wydarzenia przeprowadzili liczne konkursy, w których do wygrania byáo w sumie ponad 150 nagród rzeczowych. O oprawĊ artystyczną zadbali uczestnicy programu „Mam Talent” - Olaf Bressa i The Sunday Singers, a takĪe grupa taneczna InterDance. ZwieĔczeniem caáego dnia byá mecz II ligi pomiĊdzy MKS-em a Spartą Oborniki. Caáą imprezĊ oglądaáo na Īywo kilkuset kibiców. SK

SIATKÓWKA Trzecia poraēka

Wicelider przegraã w Ēaganiu Trzeciej poraĪki w sezonie doznali siatkarze MKS-u Kalisz. W sobotĊ podopieczni Mariana Durleja i Andrzeja Páócienniczaka przegrali na parkiecie w ĩaganiu z Kaliszanie spodziewali siĊ trudnej przeprawy w ĩaganiu, bo rywal usilnie walczy o miejsce w czoáowej czwórce przed play-off’ami. W kaĪdym secie goĞcie mieli okazje na wygraną, ale szybko tracili wypracowaną przewagĊ. W koĔcówkach wiĊcej zimnej krwi zachowali gospodarze, którzy zwyciĊĪyli w partiach do 22, 21 i 22. - Sáabo spisywaliĞmy siĊ

w bloku oraz w obronie twierdzi drugi trener MKS, Andrzej Páócienniczak. Przed kaliszanami kolejna dáuĪsza przerwa w rozgrywkach. Kolejna kolejka zaplanowana jest na 11 lutego. Wówczas w hali Kalisz Arena MKS podejmie AZS UZ Zielona Góra, który w sobotĊ sprawiá ogromną niespodziankĊ, gáadko ogrywając akademików z Poznania. SK

PODSUMOWANIE Sobieski Arena ĩagaĔ - MKS Kalisz 3:0 (25:22, 25:21, 25:22) MKS: Spychaáa, Lipa, Kuna, Makowski, Dáubaáa, Porada oraz Wroniecki (l), Skadáubowicz, Kowalewski, àazarowicz, Borucki

SIATKÓWKA Wystartowaão 10 druēyn

ZakoýczyliligõwOdolanowie Zespóá Skoplast Volley Odolanów zostaá zwyciĊzcą rozgrywek Amatorskiej Ligi Piáki Siatkowej gminy Odolanów. Na kolejnym pozycjach uplasowaáy siĊ druĪyny: Zryw GliĞ-

nica, FC Uciechów. Raczyce 1996, Krio Odolanów, Dream Team Odolanów, LZS Tarchalanka I, Gimnazjum Odolanów, Bonikowia Boników, LZS Tarchalanka II. DAB

Ostrovia - Domeny.pl AZS Lublin - AZS Rzeszów Pabianice - MKS Konin BasketPro - CCC II

56:58 46:58 55:49 61:78

1. AZS Rzeszów 2. Language School Pabianice 3. MKS Konin 4. Domeny.pl Siemaszka 5. CCC II Polkowice 6. Ostrovia Ostrów 7. AZS Lublin 8. BasketPro Jelenia G.

14 25 14 24 14 23 14 22 14 22 14 20 14 18 14 14

PIàKA RĉCZNA I LIGA Ostrovia - Czuwaj Piotrkowianin - KoĔskie AZS Radom - ĝKPR ĝwidnica MTS Chrzanów - Viret Olimpia Piekary - Zawadzkie AZS Biaáa P. - Gwardia

28:38 34:34 25:26 19:20 38:35 25:28

1. Czuwaj PrzemyĞl 2. Gwardia Opole 3. KSSPR KoĔskie 4. Piotrkowianin 5. Olimpia Piekary ĝ. 6. Ostrovia Ostrów 7. Viret Zawiercie 8. ASPR Zawadzkie 9. ĝKPR ĝwidnica 10. AZS Radom 11. MTS Chrzanów 12. AZS Biaáa Podlaska

13 25 13 21 13 20 13 20 13 17 13 11 13 10 13 8 13 8 13 7 13 6 13 3

PIàKA RĉCZNA II LIGA Olimp - ĝląsk ĩagiew - Orlik PogoĔ - OSiR Komprachcice Szczypiorno - Sparta ZagáĊbie II - AZS Z.G. MKS PoznaĔ - TĊcza

30:29 30:18 24:23 30:24 37:32 31:23

1. ĝląsk Wrocáaw 2. MKS PoznaĔ 3. MKS Kalisz 4. Sparta Oborniki 5. Olimp Grodków 6. OSiR Komprachcice 7. ĩagiew DzierĪoniów 8. AZS Zielona G. 9. UKS Polkowice 10. ZagáĊbie II Lubin 11. PogoĔ OleĞnica 12. Orlik Brzeg 13. TĊcza KoĞcian

14 26 14 22 14 22 14 18 13 15 14 14 14 14 14 11 12 8 12 8 14 8 13 6 13 4

SIATKÓWKA II LIGA MĉĩCZYZN SulĊcin - Krispol WrzeĞnia AZS Z.G. - AZS PoznaĔ Sobieski - MKS Kalisz Baátyk Szczecin - Orzeá Bzura - LO ĝwinoujĞcie 1. Krispol WrzeĞnia 2. MKS Kalisz 3. AZS PoznaĔ 4. Morze Szczecin

31 stycznia 2012, nr 5(290)

1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 15 41 15 31 15 28 15 28

Ormianin w Calisii? Pierwszy ocjalny mecz kontrolny w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej II ligi rozegrali piákarze KP Calisia Kalisz. W sobotĊ na boisku przy kaliskim seminarium zremisowali szczĊĞliwie z czwartoligową Spartą Konin 2:2. Podopieczni Grzegorza Dziubka wyszli na murawĊ zaledwie po dwóch godzinach od zajĊü na siáowni. W zeszáym tygodniu bowiem kaliszanie odbyli obóz dochodzeniowy, podczas którego trenowali przynajmniej dwa razy dziennie. ZmĊczenie byáo widoczne w sobotnim meczu, bo gospodarzom ciĊĪko byáo tworzyü okazje bramkowe. Tymczasem w drugiej poáowie zaatakowali goĞcie i w ciągu 60 sekund zdobyli dwa gole. Calisia odpowiedziaáa w ostatnich fragmentach rywalizacji. Najpierw sytuacjĊ sam na sam pewnie wykorzystaá testowany Maciej Pakulski, a

Fot. : WOJCIECH TARCHALSKI

www.naszrynek.pl

Rafael Safarjan jest bliski angaĪu w Calisii.

potem do siatki traá Maciej SowiĔski. Trener Dziubek testowaá podczas tego meczu m.in.

PODSUMOWANIE KP Calisia Kalisz - Sparta Konin 2:2 (0:0) Bramki: 0:1 Piotr Kąpielski (78’), 0:2 Patryk Grabowiecki (79’), 1:2 Maciej Pakulski (89’), 2:2 Maciej SowiĔski (90+1’) Calisia (I poáowa): FabiaĔski - Wiącek, Wergiáow, Nawrocki, Gralewski - Ciesielski, Safarjan, Nediaákow, Kowalczuk, Stojczew - Odunka. Calisia (II poáowa): Rozmus - Nawrocki, Safarjan, Wandzel, Józeak - Zając, Kotwica, Lis, Roszak, SowiĔski - Pakulski

Tomasza Kowalczuka (Lech PoznaĔ ME), Bartosza Gralewskiego (Cuiavia Inowrocáaw), Piotra Józeaka (Jagiellonia Biaáystok) i Rafaela Safarjana. Ten ostatni to ormiaĔski obroĔca, który ma na koncie wystĊpy w eliminacjach Ligi Mistrzów i Pucharu Intertoto. Sprawdzani byli teĪ bramkarze Arkadiusz FabiaĔski (Ilanka Rzepin, brat reprezentanta Polski, àukasza) oraz Damian Rozmus (Odra Opole). WiąĪące decyzje personalne mają zapaĞü po czwartkowym sparingu w Sieradzu z miejscową Wartą. SK

PIâKA RôCZNA Waēna wygrana szczypiornistów

W pogoni za liderem SzczypiorniĞci MKS-u Kalisz pokonali w sobotĊ w hali Kalisz Arena ekipĊ Sparty Oborniki 30:24 w derbowym spotkaniu 15. kolejki II ligi. Do lidera z Wrocáawia tracą juĪ tylko cztery oczka. Podopieczni Bruno Budrewicza zagrali kapitalnie w pierwszej poáowie sobotniego spotkania. W 23. min odskoczyli na 16:7 i pewnie kontrolowali boiskowe wydarzenia. Kapitalne zawody rozgrywaá bramkarz MKS, BáaĪej Potocki, który obroniá m.in. rzut karny wykonywany przez lidera Sparty, Artura Pachulicza. W drugiej poáowie lepiej radzili sobie przyjezdni, jednak dziewiĊü bramek straty okazaáo siĊ dla nich niemoĪliwe do odrobienia. Ostatecznie gospodarze zwyciĊĪyli 30:24, a najwiĊcej bramek tradycyjnie juĪ rzuciá Arkadiusz Galewski - 7. W kolejnej kolejce MKS zagra na wyjeĨdzie z AZSem UZ Zielona Góra. Kaliski zespóá zmniejszyá stratĊ

Fot. : MICHAà SOBCZAK.

16

Arkadiusz Galewski znów byá najskuteczniejszy.

PODSUMOWANIE MKS Kalisz - Sparta Oborniki 30:24 (18:9) MKS: Potocki, Matuszczak - Galewski 7, Klara 5, Kaczmarek 4, Staniek 4, Krupa 3, Krygowski 3, KobusiĔski 2, Szefner 2, Ibron, Nowicki, StefaĔski, WoĨniczka

w tabeli do prowadzącego ĝląska Wrocáaw do czterech punktów. Wrocáawianie przegrali bowiem z Olimpem Grodków 29:30. Walka o pierwszą pozycjĊ zapowiada siĊ wiĊc bardzo ciekawie. SK


sport

Nasz Rynek

PIâKA RôCZNA Poraēka z liderem

Do przerwy jak kadra Po ponadmiesiĊcznej przerwie wznowione zostaáy rozgrywki w I lidze. Powrót nie byá udany dla szczypiornistów KPR Ostrovia.

Ostrovia wciąĪ zajmuje szóste miejsce w tabeli, ale rywale odrabiają powoli straty. ostrowianom juĪ na wiĊcej i ostatecznie zwyciĊĪyli 38:28. - W pierwszej poáowie spotkania zagraliĞmy jak nasza reprezentacja na Mistrzostwach Europy - nasza

PODSUMOWANIE KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Czuwaj PrzemyĞl 28:38 (10:19) Ostrovia: Adamczyk, Bystram - Tomczak 9, Krzywda 8, Jaszka 5, Jedwabny 2, Nowakowski 1, K.Dutkiewicz 1, P.Dutkiewicz 1, Sobczak 1, Kierzek.

obrona byáa katastrofalna - powiedziaá Maciej Nowakowski, który z powodu urazu áydki boisko opuĞciá jeszcze przed przerwą. Ostrowski zespóá w drugiej rundzie chce zapewniü sobie bezpieczne utrzymanie na zapleczu ekstraklasy. - Podejrzewam, Īe moĪe wystarczy nam zdobycie 6 punktów. Jednak w kaĪdym meczu bĊdziemy walczyü o zwyciĊstwo powiedziaá Paweá Rusek. DAB

KOSZYKÓWKA Bõdð derby ostrowsko-pleszewskie!

Dwa zwyciõstwa Stali Udany tydzieĔ za sobą mają koszykarze BM WĊgiel Stali, którzy odnieĞli pucharowe i ligowe zwyciĊstwa. W III rundzie Pucharu Polskiego Związku Koszykówki ostrowski zespóá pokonaá pierwszoligowe SKK Siedlce 78:65. Podopieczni Mikoja Czaji dziĊki temu zakwalikowali siĊ do turnieju Final Four, który odbĊdzie siĊ w dniach 25-26 lutego. W póánaáach BM WĊgiel Stal zmierzy siĊ z Open Florentyną Pleszew, a ĝląsk Wrocáaw ze Startem Gdynia. ZwyciĊzca w nagrodĊ otrzyma 20 tysiĊcy záotych. O organizacjĊ turnieju naáowego stara siĊ ostrowski klub. REKLAMA

Wygrane sparingi

Nasz Rynek - Sprint Pizza KS Stal - Jeta matySport - Masovia Looney Tunes - dbam o zdrowie Profess - TKKF Sokóá Team Paweá - PBO

BM WĊgiel Stal dobrą postawĊ zaprezentowaáa w wyjazdowym meczu ligowym z Hawajskimi Koszulami ĩory.

ĩóáto-niebiescy zwyciĊĪyli 79:51, a na uwagĊ zasáuguje dobra gra w obronie. DAB

PODSUMOWANIE BM WĊgiel Stal - SKK Siedlce 78:65 (20:22, 17:13, 17:16, 24:14) Stal: Dymaáa 19, Olejnik 18, Szawarski 17, Kaáowski 9, DryjaĔski 6, Matczak 4, K.Spaáa 3, SieraĔski 2 HK ĩory - BM WĊgiel Stal 51:79 (8:25, 17:12, 12:24, 14:18) Stal: Dymaáa 19, DryjaĔski 19, Kaáowski 17, Szawarski 10, Olejnik 4, Matczak 4, K.Spaáa 3, SieraĔski 3, Radzik 0, M.Spaáa 0.

54:44 45:84 48:56 53:50 54:52 58:68 8 20 7 19 6 18 7 17 8 16 6 16 7 15 7 13 8 11 68 7 11 8 10 66

FUTSAL GROSIK FUTSAL 2011/2012 I LIGA Remont - Jubiler Max Artur C.T. - TrzcieliĔski Royal - Horyza Team Bea-Tex - Arkady F.T. Okmar Plus - Efekt Al. 1. Remont 3. Royal 3. Jubiler Max 4. Arkady Fabryka Team 5. T&AKOkmar Plus 6. Horyza Team 7. Efekt Aluminium 8. TrzcieliĔski Pardalin 9. Bea-Tex 10. Artur Collection Team

2:1 4:6 4:1 3:6 8:2 14 32 69:41 14 28 67:51 14 27 65:40 14 27 71:52 14 26 61:39 14 24 59:47 14 16 55:73 14 11 45:69 14 10 51:86 14 3 41:86

II LIGA Smerfy - Asnyk-Cektof Grosik - Prebet-bud Dar-bud - Caldrew 1. Asnyk-Cektof 2. Caldrew 3. Smerfy 4. Grosik 5. Prebet-bud 6. Dar-bud

3:4 5:10 0:11 13 35 81:24 13 34 68:26 13 17 38:41 13 16 39:43 13 10 44:74 13 1 25:86

PIàKA NOĩNA

Sukces ostrowian Máodzi piákarze Ostrovii 1909 z rocznika 1999 i 2000 zostali triumfatorami turnieju Pabianice Cup. W wielkim nale Ostrovia 1909 po trafieniach Krystiana Mokrzyckiego i Nikodema Stasiaka pokonaáa Oráa àódĨ 2:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Mateusza ZiemiaĔskiego z ostrowskiej druĪyny. DAB REKLAMA

17

PIâKA NOĒNA Lech zagraã agresywnie

KOSZYKÓWKA OSTROWSKA LIGA KOSZYKÓWKI

1. KS Stal 2. PBO 3. Nasz Rynek 4. Masovia White Niggaz 5. matySport 6. Jeta 7. Team Paweá 8. dbam o zdrowie 9. Sprint Pizza 10. Poprawa 11. Profess-Meteor 12. Looney Tunes 13. TKKF Sokóá

Fot.: MDAWID BILSKI

Ostrowianie we wáasnej hali podejmowali niepokonanego lidera grupy B, Czuwaj PrzemyĞl. Niestety, w pierwszej czĊĞci zaprezentowali siĊ ze sáabej strony, oddając pole przeciwnikom. W 27. minucie podopieczni Pawáa Ruska przegrywali juĪ 8:19. - Nasza obrona byáa dziurawa jak szwajcarski ser - mówi szkoleniowiec Ostrovii. - PozwoliliĞmy przeciwnikowi na zbyt áatwe rzuty z drugiej linii, nie przypilnowaliĞmy teĪ koáa - dodaje. Biaáo-czerwoni zagrali lepiej po zmianie stron. W 49. minucie po trafieniu àukasza Jaszki przewaga przemyĞlan stopniaáa do 5 bramek - 24:29. DoĞwiadczeni goĞcie nie pozwolili

www.naszrynek.pl

Ostrowskie zespoáy przygotowujące siĊ do rundy wiosennej w IV lidze rozegraáy spotkania kontrolne.

Fot.: JAROSàAW JASIUKIEWICZ

31 stycznia 2012, nr 5(290)

Dla Centry mecz z Lechem byá pierwszym testem. Ostrovia 1909 pokonaáa wystĊpującą w Klasie A GorzyczankĊ Gorzyce Wielkie 9:1 po golach: Michaáa Janosia (3), Damiana Wnuka (3), Tomasza KempiĔskiego (2) i Piotra Kasprzyka. Centra natomiast zmierzyáa siĊ z zespoáem Lecha PoznaĔ wystĊpującym w Máodej Ekstraklasie. DruĪyna ze stolicy Wielkopolski nie wystąpiáa w najmocniejszym skáadzie, ale mimo tego dla ostrowian byá to poĪyteczny sprawdzian. Centra zwyciĊĪyáa 3:1, a bramki dla niej strzelili:

Tomasz Adamczyk, Mariusz Dolny i Jakub ZmyĞlony. - Zespóá Lecha zaprezentowaá agresywną grĊ, czego od niego oczekiwaáem. PotrafiliĞmy zagraü pod presją, z czego jestem zadowolony - powiedziaá Marek Wojtasiak, szkoleniowiec Centry. W sobotĊ o godz. 11.00 tĊ druĪynĊ czeka sprawdzian z Polonią Leszno, a Ostrovia 1909 podejmie o godz. 14.00 Gal-Gaz Galewice. Oba spotkania na boisku przy KrotoszyĔskiej. DAB

KOSZYKÓWKA Powalczð o utrzymanie

Zawiodãa skutecznoćç W drugim z rzĊdu meczu koszykarki TS Ostrovia zaprezentowaáy sáabą skutecznoĞü i doznaáy poraĪki. W spotkaniu koĔczącym pierwszą rundą rozgrywek I ligi ulegáy zespoáowi Domeny.pl Siemaszka 56:68. Przyjezdne w 33. minucie wygrywaáy nawet róĪnicą 21 punktów. W koĔcówce spotkania ostrowianki wziĊáy siĊ za odrabianie strat, ale na odmianĊ losów meczu byáo juĪ za póĨno. - PrzeszliĞmy trzy kwarty obok spotkania. Nie traali-

Ğmy z przygotowanych pozycji - powiedziaá Piotr Czaska, trener Ostrovii. W drugiej czĊĞci sezonu jego podopieczne zagrają w grupie walczącej o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy. Tymczasem w weekend ostrowski zespóá czeka udziaá w Final Four Pucharu PZKosz Kobiet w Pabianicach. W póánale Ostrovia zmierzy siĊ z gospodyniami - Language School. DAB


18

reklama

www.naszrynek.pl

Przyjmę do pracy

PRZYJMĉ uczennicĊ do salonu fryzjerskiego, Topola Osiedle. Tel. 503160-177

dekarzy, pomocników dekarzy, osoby chętne do pracy z okolic Ostrowa.

PRZYJMĉ ucznia w zawodzie fryzjer od wrzeĞnia 2012. Tel. 793-605512

DAM PRACĉ

ZATRUDNIĉ fryzjera. Tel. 793-605-512 - po 19.00

Tel. 693-205-581 FIRMA Correct K. Báaszczyk i Wspólnicy Sp. K. w OciąĪu (ul. Torowa 11) zatrudni osoby na stanowisko: mechanik, elektryk (z upr. eksplo. do 1kV) i palacz (z upr. energetycznymi palacza kotáów wodnych i/lub parowych). Dla kaĪdej z w/ w osób mile widziane doĞwiadczenie na podobnym stanowisku pracy. Zainteresowanych prosimy o przesáanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres rekrutacja@vcorrect.eu lub záoĪenie osobiĞcie w siedzibie rmy. W temacie wiadomoĞci prosimy wpisaü preferowane stanowisko pracy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. BIURO w Ostrowie poszukuje rmy do sprzątania/ raz w tygodniu/ tel. 519-187-057 FIRMA odzieĪowa zatrudni wykwalikowane szwaczki. Psary, tel. 62 7396103. PRACOWNIA projektowa branĪy budowlanokonstrukcyjnej poszukuje pracowników. Tel. (62)735-09-80 PRZYJMĉ tokarza, okolice Ostrowa. Tel. 888736-460

Nasz Rynek

KUPIĉ KUPIĉ drewno tartaczne: topola, sosna, Ğwierk. MoĪliwoĞü wycinki. Tel. 667-522-365 SKUP europalet. 506-680-804-

Tel.

SKUP katalizatorów. Tel. 530-481-924

ZATRUDNIĉ hydraulika z doĞwiadczeniem. Tel. 516-167-091

SPRZĄTANIE, opieka itp. Dorywczo! Tel. 723890-293

EDUKACJA ANGIELSKI. Tel. 512744-495 KOREPETYCJE: matematyka, zyka.Tel. 510710-816 MATEMATYKA, podstawowa, gimnazjum. Tel. 663-036-789

FINANSE PROVIDENT bez BIK, gotówka od rĊki Ostrów i okolice. Tel. 667-108787

SKUP aut ciĊĪarowych i osobowych. Przygodzice, ul. Wrocáawska 87. Tel. 695-004-006, 506680-804

SPRZEDAM mieszkanie wáasnoĞciowe 48 m2, 4piĊtro. Tel. 501-106-623

DO WYNAJĉCIA kawalerka w Ostrowie. Tel. 504-128-072

SPRZEDAM ogródek dziaákowy przy Strzeleckiej (Ostrów). Tel. 693358-018

DO WYNAJĉCIA mieszkanie 2 - pokojowe 48 m2 przy ulicy Piásudkiego od lutego. Wspólnota Mieszkaniowa, niski czynsz. Mieszkanie po remoncie. 510-476-964

SKUP katalizatorów. Tel. 695-004-006, 506-680804

WYNAJMĉ garaĪe przy ul. Wiejskiej 18, Ostrów. Tel. 697-670-612

MOTORYZACYJNE - SPRZEDAĩ

SZUKAM PRACY MĉĩCZYZNA lat 27 podejmie kaĪdą dodatkową pracĊ zyczną. Tel. 662211-296

KUPIĉ opony uĪywane w dobrym stanie, felgi stalowe i aluminiowe. Tel. 692-990-828

SPRZEDAM Opel Astra 2000 - 1,7 TDI - ISIZU Tel. 509-688-469

NIERUCHOMOĝCI SKUPUJĉ kompletne pralki automatyczne: sprawne lub uszkodzone. PáacĊ 20 zá za sztukĊ. Tel. 533-220-544

MATRYMONIALNE WYSOKI, smukáy po 40 szuka miáoĞci i drugiej poáowy. Tel. 796-369871

MOTORYZACJA „EDEX” -TàUMIKI - Serwis-Wymiana - Ostrów Wlkp. ul. Strumykowa 25 A Tel. 513-053-900 SKUP aut caáych i uszkodzonych, gotówka od rĊki. Tel. 796-456-204

MOTORYZACYJNE - KUPNO SKUP AUT caáych i uszkodzonych. NajwyĪsze ceny!!! Tel. 508-900901 SKUP aut caáych i uszkodzonych, páacĊ gotówką.!!! Tel 506-901-902

SPRZEDAM lub wynajmĊ mieszkanie 46 m2, 2 pok, kuchnia, áazienka. Ostrów, ul. Gorzycka 34a. Tel. 606665-700

NIERUCHOMOĝCI - WYNAJEM DO wynajĊcia lokale biurowo-usáugowe w Kaliszu od 22 m2 do 100m2 z wszystkimi mediami w cenie najmu Tel. 604413-602

NIERUCHOMOĝCI - SPRZEDAĩ

WYNAJMĉ tanio kawalerkĊ w Wysocku Wielkim. Tel. 723-610-965

ROLNICZE BYDàO-skup bydáa pourazowego, páatne gotówką, odbiór od klienta. Tel. 663-289-705 Naprawa pomp paliwowych do Diesla, wtryskiwaczy Cuper Godziesze Tel. 885345-672 SPRZEDAM àadowacz Tur do C-330 i kabinĊ do C-360 Tel. 508-142-926

MIESZKANIE M-5, 72,7 m2, z garaĪem, Ostrów, rejon ul. Sáowackiego. Tel. 698-694-315 SPRZEDAM lub wydzierĪawiĊ kiosk na ul. Harcerskiej (Ostrów) pow. 19 m2 oraz sklep ul. Harcerska (Ostrów) pow. 22 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 608749-464

31 stycznia 2012, nr 5(290)

TANI hotelik dla pracujących. Kalisz dzielnica Czaszki Tel. 792-868005 BFP NIERUCHOMOĝCI poszukuje mieszkania do 90 tys. 505-487-778 BFP NIERUCHOMOĝCI poszukuje pilnie maáego mieszkania do wynajĊcia Tel. 505-487778 DO wynajĊcia pomieszczenia na magazyn, produkcjĊ. Tel. 504-116-824

Sprzedam zbiornik na mleko poj. 330 litrów oraz PrasĊ rolującą 120cm x 120cm - áaĔcuchową rok prod. 1998 Tel 693-560436 KUPIĉ mieszalnik pasz. Tel. 519-788-060

SPRZEDAM DREWNO kominkowe, ekogroszek. Tel. 510514-737 KOJEC metalowy (2,5x2,5x1,6m), ogrodzenie metalowe. Tel. 608-350-776 SPRZEDAM tanio wtryskarkĊ. Tel. 504-116-824


31 stycznia 2012, nr 5(290)

DREWNO kominkowe. Tel. 506-680-804

DJ, najlepsza muzyka, dobry sprzÄŠt. PoprowadzÄŠ kaÄŞdÄ… imprezÄŠ! Tel. 605-381-447

PRANIE dywanĂłw ,tapicerek samochodowych i meblowych. Tel. 661964-682 PRANIE dywanĂłw, wykĂĄadzin tel. 506-737-239

MEBLE kuchenne, meble ogrodowe: altanki, huÄžtawki i drewutnie, z transportem do klienta. Tel. 783262-859

KAMIENIARSTWO „KNEISEL�. Polecamy: nagrobki granitowe, parapety, w tej chwili ceny z duĪym rabatem. Janków Przygodzki k/Ostrowa, ul. Polna 4A, 63-421 Przygodzice. Tel/fax 62 738-20-29

SPRZEDAM åawĊ dĊbową, stóå rozkåadany, 4 krzesåa, lampy wiszące + kinkiety, måodzieĪowe åóĪko + duĪe biurko. Tel. 502-101-665 SPRZEDAĊ drewna kominkowego, dowóz do klienta i rozåadunek gratis. Tel. 791-394-107 SUSZARKA BOSCH, PRALKA, ZMYWARKA E L E K T R O L U K S . Te l . 694-731-785

USĂ UGI AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodĂłwek. Tel. 606-536-829, 62 735-83-12 PRZEPROWADZKI BUSEM, porzÄ…dek na posesjach, wywoÄŞenie gruzu itp. Tel. 605-195-642 DACH - MAR usĂĄugi kompleksowe, wykonanie dachĂłw. Tel. 600185-907

OÄ?RODEK LECZENIA UZALEÄŠNIEÄ“ Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci, mĂĄodzieÄŞy i dorosĂĄych OSTRĂ“W WIELKOPOLSKI 8//271,&=$ 3U]\FKRGQLD75$80$

5HMHVWUDFMD7HO KALISZ UL. MAJKOWSKA 13A 3U]\FKRGQLD0(',;  5HMHVWUDFMD7HO

www.multimed24.pl

-

TYNKI maszynowo gipsowe ocieplenia. Tel. 602-740-905 WARSZTAT stolarski „LIGHT� poleca usåugi w zakresie szafy z drzwiami suwanymi, zabudowa wnĊtrz i pomieszczeĔ, biurka, komody, meble skklepowe i kuchnie na wymiar. Usåugi transportowe, przeprowadzki. Tel. 512-331-395 POSADZKI maszynowe agregatem, Īwir. Tel. 605-622-977 lub 62 73687-50

KOMPLEKSOWE odÄžnieÄŞanie. Tel. 510-568921

POSADZKI maszynowe, tynki maszynowe. Tel. 793-792-340

KOMPLEKSOWE usĂĄugi remontowo - wykoÄ”czeniowe. Stawiamy na jakoĞß. Tel. 664-913-754 MINIKOPARKAMI, miniĂĄadowarkÄ…, wywrotkÄ… 3,5 t. Kompleksowo oczyszczalnie, przyĂĄÄ…cza kanalizacyjne, drenaÄŞe. Tel. 606-329-437 MONTAÄŠ mebli. Tel. 723-370-828 PĂ YTKI- ukĂĄadanie. Tel. 666-845-635 PĂ YTKI, remonty, budowa. Tel. 793-792-340 !CYKLINOWANIE-POLEROWANIE, sprzedaÄŞ deski dÄŠbowej FHU SHARK tel. 604-413602 !HYDRAULIKA, wodkan i C.O, urzÄ…dzenia ďƒžltracyjne. Tel.:504684-358 BUDOWNICTWO - tynki, ocieplania, adaptacja poddaszy, kartongips, szpachlowanie, malowanie. Tel.795063-930 KOMPLEKSOWE usĂĄugi remontowo-budowlane FHU SHARK Tel. 604413-602 NAPRAWA, MONTAÄŠ okien, drzwi, rolet, wymiana uszczelek, okuĂź, szyb Tel. 782-604-052

TRANSPORT bus - 7 osĂłb, komfort + bagaÄŞ. Kraj, zagranica, lotniska. Tel. 509-059-329 TRANSPORT multicarem: gruz, piasek, ÄŞwir, opaĂĄ (z wniesieniem). Tel. 721-289-065

INSTALACJE wod-kan, C.O, tanio. Tel. 513-326608

19

ZakĂĄad WylÄŠgu Drobiu w TarchaĂĄach Wielkich

POGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel: 606-905-036

HYDRAULIK. TEL. 606883-188

DREWNO kominkowe. Tel. 506-680-804

www.naszrynek.pl

Nowy Bus 2 Tony usåugi-wspóåpraca Tel. 888496-956

OKNA PCV 5,6 komorowe, 2-3 szybowe, Rolety, Roletki, Bramy, Drzwi, Moskitiery, Pomiar, Wycena, MontaÄŞ - OKNOBUD SĂĄawin 2 tel. 509688-469 DREWNO kominkowe i opaĂĄowe. WÄŠgiel, miaĂĄ, ekogroszek. Transport gratis. Tel. 783-262-859

reklama

Nasz Rynek

pisklĊta ogólnouĪytkowe kurki kogutki brojlery kurki odchowane zielononóĪki

WYCINANIE drzew. Tel. 510-568-921 WYKOPIĉ staw, odĞnieĪanie, wywóz Ğniegu, kanalizacje deszczowe, kopanie rowów, rozbiórki domów, wszystkie roboty ziemne. PrzyjmĊ ziemiĊ. Tel. 602-491-942 WYWIOZĉ za darmo zåom, sprzĊt RTV, AGD, meble. Sprzątanie piwnic, garaĪy itp. Tel. 504739-050 ZAKà ADANIE påytek, karton-gips, szpachlowanie, malowanie. Tel. 663-940-631

UKà ADANIE kostki brukowej. Tel. 516-823-215 UKàADANIE påytek - solidnie. Tel. 660-837-907 USàUGI remontowowykoĔczeniowe. Tel. 518-830-010 USàUGI stolarskieschody, sztachety, drzwi, komody oraz inne. Tel. 697-475-764 USàUGI stolarskie. Schody, drzwi, meble, altany, domki ogrodowe, påoty itp. Tel. 785-156709 USàUGI transportowe do 10 ton. Tel. 506-680804

OSTROWSKA SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA œwiadczy us³ugi w zakresie: sprzštania pomieszczeù biurowych i mieszkalnych w szczególnoœci: ca³oœciowe sprzštanie biur, sal konferencyjnych i szkoleniowych, mycie okien, pranie dywanów oraz wyk³adzin. Oferujemy us³ugi jednorazowe jak i abonamentowe.

pielêgnacji terenów zielonych wszelkie us³ugi zwišzane z przygotowaniem terenów zielonych, ich zagospodarowaniem a tak¿e konserwacjš, w tym m.in. koszenie, pielenie, nawo¿enie, opryski chemiczne, aeracja, wertykulacja, zak³adanie trawników, ciêcie ¿ywop³otów, krzewów i drzew, sadzenie krzewów i drzewek

prac porzšdkowych wykonywanie us³ug zwišzanych z oczyszczaniem piwnic, odœnie¿aniem, sprzštaniem ulic i trawników, sprzštanie budynków wewnštrz jak i na zewnštrz

prac budowlanych i remontowo-wykoùczeniowych œwiadczenie us³ug zwišzanych z remontami czy pracami wykoùczeniowymi jak równie¿ prace zwišzane z rozbiórkš budynków

telemarketingu www.izba.ostrow-wielkopolski.pl „mini call-center� - us³ugi skierowane g³ównie do przedsiêbiorstw rynku lokalnego i regionalnego. Call center prowadziÌ bêdzie telefonicznš sprzeda¿ produktów, kampanie promocyjne, badania rynku.

usÂług ksiĂŞgowych dla stowarzyszeĂą, fundacji, OPP itp.

PRANIE dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 606-267-106 REMONTY - szpachlowanie, malowanie, karton-gips, påytki, panele, szybko, dokåadnie, tanio. Tel. 698-534-111. REMONTY, BUDOWA: szybko, tanio, solidnie. Tel. 666-845-635 REMONTY, wykoĔczenia wnĊtrz, ukåadanie kostki brukowej. Tel. 502-95-07-96 ROLETKI, MOSKITIERY - PRODUCENT, NAPRAWY TEL. 507-599-111 TAPICERSTWO, renowacja mebli tapicerowanych. Tel. 501-465-478

Œwiadczymy us³ugi dla instytucji, przedsiêbiorstw oraz osób indywidualnych. Wszystkim oferujemy wysokš jakoœÌ œwiadczonych us³ug. Atrakcyjne ceny us³ug ustalane sš indywidualnie z ka¿dym klientem Wiêcej informacji: Ostrowska Spó³dzielnia Socjalna ul. Wroc³awska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 062 735 67 23, fax: 062 735 67 33

e-mail: omazurek@iphpw.pl, mwalczak@iphpw.pl www.spsostrow.pl


20

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ZNAJDħ NAS NA FACEBOOKU

Ostrów Wielkopolski ul. KrotoszyĔska 158 Tel. 505-487-778 Na SprzedaĪ

Polecamy !!! Domek na Os. Bajkowym 67m2 cena 380.000,- (oszczĊdny w eksploatacji) Okazja !!! Mieszkanie centrum 38m2 cena 85.000,-zá Polecamy !!! Mieszkanie Bąka 76,4m2 cena 190.000,-zá Mieszkanie w kamienicy do remontu 67,4m2 cena 95.000,-zá Mieszkanie okol. Kopernika 56m2 cena 120.000,-zá Mieszkanie w kamienicy centrum po remoncie 70m2 -175.000,-zá Okazja !!! Dom okol. Paderewskiego 170m2 duĪa dziaáka atrakcyjna cena 360.000,-zá Gospodarstwo okolice Ostrowa razem 11,7 ha, dom, budynki gospodarcze, stajnie, konie, kuce. Cena za caáoĞü 1500000,Dziaáka ul. Grabowska 2100m2 cena 299.000,- + VAT atrakcyjna lokalizacja(obok market ) Dziaáka w Przybysáawicach 1800 m2 tylko 55.000,-zá Dziaáka Zacharzew ok.2000m2 cena 75zá/m2 Dziaáka okol. Gorzyc Wlk.1100 m2 cena 35zá/m2 Dziaáka Nowe Kamienice 3000m2 cena 80zá/ m Mieszkanie okol. Gáogowskiej 63m2 cena 129.000,àadne sáoneczne mieszkanie ul. ĝmigielskiego pow. 48,5m2 parter - 120.000zá Dom okolice Ostrowa 156 m2 dwuletni bardzo áadnie wykoĔczony -599.000,-zá

DOMY: - Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom wolnostojący pow.uĪytk.140m dziaáka 807m Cena: 380 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Kosmowskiej dom w zabudowie bliĨniaczej pow. uĪytk.110 m dziaáka 411 m Cena: 295 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. 175 m dziaáka 1752 m Cena: 395 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska dom wolnostojący pow. uĪytk.160 m dziaáka 1100 m Cena: 398 tys. - Ostrów Wlkp. Dzielnica Zacharzew dom wolnostojący pow.uĪytk.170 m dziaáka 700 m Cena:315 tys. - Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. uĪytk. 120 m dziaáka 1200 m Cena: 398 tys. - Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m dziaáka 2000 m Cena: 620 tys. - Ostrów Wlkp. ul. KrĊta dom wolnostojący pow. uĪytk. 110 m dziaáka 664 m Cena: 350 tys.

Poszukujemy POSZUKUJEMY DZIAàKI NA OS ZĉBCÓW MIN 2000 Z PRZEZNACZENIEM NA USàUGI Poszukujemy mieszkaĔ do wynajĊcia Poszukujemy maáego mieszkania do kupna w Ostrowie moĪe byü do remontu.

Na Wynajem

MIESZKANIA NA SPRZEDAĩ: ul. Komuny Paryskiej 64 m 4p. IVp. Cena: 139 tys. Centrum 56,4 m 2p. IIp. Cena: 165 tys. Mieszkanie bezczynszowe

Mieszkanie 2 pokoje 800 zá + opáaty Mieszkanie centrum 2 pokoje 400 + czynsz + opáaty kaucja 1500,-zá

od 18.01.2012r. do 08.02.2012r. na tablicy ogáoszeĔ UrzĊdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Al. PowstaĔców Wielkopolskich 18 wywieszono wykaz nieruchomoĞci gruntowej (dziaáki nr 97/4 z ark mapy 1, obrĊb 0023 o powierzchni 0,0319 ha, poáoĪonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sempoáowskiej) przeznaczonej do zamiany na nieruchomoĞü gruntową bĊdącą wspóáwáasnoĞcią osób zycznych.

MIESZKANIOWA ul. Modrzewskiego 60,5 m 3p. IVp. Cena: 145 tys. ul. DembiĔskiego 48,5 m 3p. Xp. Cena: 105 tys. ul. Sobieskiego 35,4 m 1p. IIIp. Cena: 74 tys. ul. Komuny Paryskiej 38 m 2p. IIp. Cena: 80 tys. OKAZJA ul. Kantaka 103 m 4p. Ip Cena: 220 tys. ul. Gorzycka 88,18 m 3p. parter Cena: 250 tys. OBIEKTY: - zakáad przemysáowy/produkcyjny Wieruszów pow. uĪytk. 722 m dziaáka 3186 m Cena: 700 tys. DZIAàKI: - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840-997m Media: W, E, G. Cena: 55zá./m - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 800-1000m Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m Media: W,E,K,G. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlana Ostrów Wlkp. ul. Zatorze pow. 575 m Media: W,E,K,G Cena: 65 tys.

OGàOSZENIE

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dziaáając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoĞciami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomoĞci, Īe w dniach:

ul. Paderewskiego 61 m 3p. IVp. Cena: 149 tys. ul. Strzelecka 71,3 m 3p. III p. Cena: 162 tys. ul. Partyzancka 92,7m 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. ĩwirki 48 m 2p. IIIp. Cena: 145 tys. ul. ZĊbcowska 53,1 m+ taras 8 m 3p. IIIp. Cena: 250 tys. LITEX ul. Dáugosza 73 m 4p. parter Cena: 179 tys. ul. ZĊbcowska 93m4p. Ip. Cena: 198 tys. Al. Sáowackiego 61 m 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. DembiĔskiego 48,5m 3p. VIII p. Cena: 119 tys. ul. Dáugosza 73 m 4p. IVp. Cena: 159 tys. ul. Towarowa 56 m 3p.IIp. Cena: 147 tys. ul. Targowa 47 m 3p. IVp. Cena: 100 tys. Wspólnota

Wójt Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki ogáasza II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaĪ koparko-áadowarki Typ koparki – MTZ 82.1, rok produkcji – 1999 Cena wywoáawcza: 18.000,00 zá. Otwarcie ofert odbĊdzie siĊ w dniu 21.02.2012r. o godz. 10.00 w siedzibie UrzĊdu Gminy Szczytniki. Pozostaáe informacje, w tym formularz ofertowy i wzór umowy dostĊpne są na stronie internetowej www.szczytniki.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakáadce przetargi-zamówienia publiczne. Wójt Gminy Marek Albrecht

- Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi - cena do negocjacji.

- Topola Wielka budynek jednokondygnacyjny, 75 m2 na dziaáce 540 m2, cena do negocjacji, - Lewków, ul. Moniuszki dziaáka budowlana, nowe osiedle domków jednorodzinnych, pow. 600 m2, W, E, G w ulicy, cena 60 tys.

NOWOĝû! 2 mieszkania w centrum Ostrowa do wynajĊcia z meldunkiem. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m , atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, cena do negocjacji. 2

92 m2, 3 pok. +k+á, piece (6zá/m2) + odstĊpne 88 m2, 3 pok. +k+á, piece (5,5zá/m2)

- Bieganin, gm. Raszków, las mieszany, 59 letni, zadrzewienie 0,7. Cena do negocjacji.

SUPER OKAZJA! Dziaáka pod Ostrowem, áadna lokalizacja okoáo 1 000 m2 - 30 tys. zá. Dziaáki w gminie Odolanów 2 300 m2 naprzeciwko las, podáoĪe Īwirowe oraz dziaáka zabudowana 5 000 m2

BIURO POSZUKUJE: nieduĪego mieszkania z meldunkiem w Ostrowie. (minimum 2 pokoje)

31 stycznia 2012, nr 5(290)


31 stycznia 2012, nr 5(290)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

21

DentMart®

GABINET STOMATOLOGICZNY Kalisz, Al. Wojska Polskiego 48 Lekarz Stomatolog MARTA FILIPOWICZ

Rejestracja telefoniczna Tel.: 62-590-71-47

KOMPUTEROWE BADANIA CAàEGO KRĉGOSàUPA I STÓP Firma PROFILAT zaprasza na badania nieszkodliwe, bezpieczne, dokáadne i bez bólu. Uprzejmie informujemy, badania promocyjne prowadzone beda: - Ostrów Wielkopolski dnia 8.02.2012r. ul. Wrocáawska 28, NZOZ Medicor w godz 10:00-17:00

ORTOPEDYCZNY PUNKT USâUGOWY

Kalisz ul. Szkolna 6 tel. 62 75 75 606 www.orto-tech.pl

Realizujemy wnioski lekarskie ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia INDYWIDUALNE ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE

lek. stom. Wojciech Sukiennicki lek. stom. Magdalena Sukiennicka lek. stom. Maágorzata Blek

DuĪa dokáadnoĞü pomiaru daje moĪliwoĞü wczesnego zauwaĪenia wad w początkowym etapie ich rozwoju. Analizowane jest ponad 50 parametrów w páaszczyĨnie czoáowej i strzaákowej. Obejmują wszystkie odcinki krĊgosáupa (szyjny, piersiowy, lĊdĨwiowy). Badanie stóp wykrywa stopĊ cukrzycową, páaskostopie, koĞlawoĞü palucha, szpotawoĞü palca, siáy nacisku, pozwala takĪe zaprojektowaü wkáadki ortopedyczne itd. Przy schorzeniach krĊgosáupa stopy mogą ulec deformacji, dlatego tez te dwa badania są ze sobą poáączone. Pacjenci odbierając wyniki otrzymują zdjĊcie, opis, adekwatnie dobrany zestaw üwiczeĔ i zaleceĔ oraz skierowanie do ewentualnej placówki rehabilitacyjnej. Badania przeznaczone dla osób dorosáych, máodzieĪy i dzieci powyĪej 3 roku Īycia. Dzieci do 11 roku Īycia badanie krĊgosáupa + badanie stóp 30 zá. Dla osób dorosáych oraz máodzieĪy caákowity koszt badania caáego krĊgosáupa 50 zá + stopy GRATIS!!! Zapraszamy zarówno mieszkaĔców Ostrowa jak i okolic.

- NOWOCZESNE protezy koĔczyn górnych i dolnych - aparaty ortopedyczne - pasy przepuklinowe - gorsety ortopedyczne - wózki inwalidzkie

Rejestracja od pn. do pt. w godz 9.00 17.00 pod numerami telefonów: 694-882-727, 530-725-608.

NOWA PRZYCHODNIA

PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, TERAPEUTA UZALEĩNIEē

Leczymy: nerwice, lĊki, depresje, uzaleĪnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, stresy, problemy maáĪeĔskie, rodzinne, z dzieümi OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Lotnicza 24 (Przychodnia Trauma) Tel. 724-769-979

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia Medix) Tel. 62 501-86-18; 782-899-298

www.multimed24.pl


22

www.naszrynek.pl

AGLOMERACJA Zmiany w “Naszym Rynku”

Tu znajdziesz gazetõ „Nasz Rynek” znajdziesz w nowych miejscach. To dobre sklepy i urzĊdy.

„Nasz Rynek” dostĊpny jest takĪe w Kaliszu, w sklepie spoĪywczym „Baka”, ul. Popieáuszki 4. OSTRÓW WIELKOPOLSKI pl.23 Stycznia 13 – Centrum Meteor ul. Asnyka 8 – Punkt Obsáugi Klienta Holdikom ul. Bartosza 4 – sklep spoĪywczy ul. Gorzycka – sklep „Grosik” (Jubilatka) ul. Grabowska 93 – Zameczek – sklep OKMAR ul. Limanowskiego 2 – Pizzeria ul. Majakowskiego 4 – redakcja „Nasz Rynek” ul. Mylna 11 – sklep wielobranĪowy ul. Paderewskiego 27 – sklep spoĪywczy ul. Partyzancka 27 – Punkt Obsáugi Klienta Holdikom al. PowstaĔców Wlkp 14 – Urząd Miasta al. PowstaĔców Wlkp 16 – Starostwo Powiatowe al. PowstaĔców Wlkp 18 – Urząd Gminy ul. Prof. Kaliny 150 – sklep Armanda ul. Piásudskiego 53 C – sklep spoĪywczy ul. Rejtana 42 – sklep spoĪywczy ul. Strzelecka 142 – sklep spoĪywczy ul. Szembekowej 17 – sklep spoĪywczy ul. Wrocáawska 59 (mleczarnia) – sklep spoĪywczy ul. Wiklinowa 1 – PPHU Skorpion POWIAT OSTROWSKI Antonin – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice Biskupice Oáoboczne – sklep spoĪywczy – ul. ĝrodkowa 50 DĊbnica – sklep spoĪywczy DĊbnica 53 DĊbnica – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice Lewków – sklep ogólnospoĪywczy – pl. Floriana 3 Nowe Skalmierzyce – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice Nowe Skalmierzyce – ul. Kaliska 9 – sklep spoĪywczy Odolanów – Rynek 1 – Urząd Miasta i Gminy Przygodzice – GS Przygodzice Przygodzice – pl. PowstaĔców Wlkp. 2 – Urząd Gminy Raszków – ul. Rynek 32 – Urząd Gminy Raszków – Bank Spóádzielczy Sadowie – sklep spoĪywczo-przemysáowy – Sadowie 23 Sieroszewice – ul. Ostrowska 65 – Urząd Gminy Skalmierzyce – ul. Ostrowska 8 – Urząd Miasta i Gminy SoĞnie – ul. Wielkopolska 47 – Urząd Gminy Tarchaáy Wielkie – sklep spoĪywczo-przemysáowy Libudzic Wysocko Wielkie – sklep spoĪywczy – GS Przygodzice KALISZ ul. Bankowa 4 – sklep spoĪywczy ul. Dáuga 21 – sklep spoĪywczy Gáówny Rynek 20 – Urząd Miejski ul. Handlowa 20 – redakcja „Nasz Rynek” ul. àódzka 166 – sklep spoĪywczy „Mona” ul. Popieáuszki 4 – sklep „Baka” ul Puáaskiego 24 – sklep spoĪywczy ul. ĝródmiejska 17 – sklep spoĪywczy pl. ĝw.Józefa 5 – Starostwo Powiatowe ul. Wodna 1 – sklep „ Baka” ul Zamkowa 9 – sklep spoĪywczy POWIAT KALISKI Blizanów – Urząd Gminy Brzeziny – Urząd Gminy – ul. 1000-lecia 8 Brzeziny – sklep przemysáowo-spoĪywczy – ul. Wrocáawska 2 Ceków Kolonia – Urząd Gminy Dzierzbin – GS Korzeniew Godziesze Wielkie – Urząd Gminy – ul. 11 Listopada 10 Iwanowice – Piekarnia – ul. KoĞcielna 1 Korzeniew – GS Korzeniew 112 KoĞcielec – GS Korzeniew Kokanin 65 – sklep wielobranĪowy KoĨminek – Urząd Gminy – ul. KoĞciuszki 7 Lisków – Urząd Gminy – ul. Ks. W.BliziĔskiego 56 Mycielin – Urząd Gminy Mycielin – GS Korzeniew Opatówek – Urząd Gminy – pl. WolnoĞci 14 Przyranie – GS Korzeniew Stawiszyn – Urząd Gminy – ul. Szosa Pleszewska 3 Stropieszyn – GS Korzeniew Szczytniki – Urząd Gminy Wolica – sklep spoĪywczy – Wolica 98 E ĩelazków – Urząd Gminy – ĩelazków 138 JesteĞ wáaĞcicielem sklepu? Doáącz do grona dobrych sklepów, w których dostĊpny jest „Nasz Rynek”. ZadzwoĔ: 606-267-702.

wasz rynek

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

Róēowe ćwinki nadchodzð! W porównaniu do innych europejskich nacji, a szczególnie tych znad Morza ĝródziemnego, Polacy to naród raczej zamkniĊty, nie okazujący swoich uczuü. Wydawaáo siĊ, Īe wybuch spowodowaü moĪe jedynie Ğmierü papieĪa lub prezydenta. Ostatnie dni pokazaáy,Īe nie tylko. Polacy generalnie zawsze mieli problemy z sobą. Za dáugo rządzili nami inni - najnormalniej w Ğwiecie zatraciliĞmy zdolnoĞü stanowienia o sobie. Pewnie dlatego tak trudno okazywaü nam uczucia i ze zdziwieniem przyjmujemy wylewnie witających siĊ z nami goĞci, na przykáad z USA. Nic wiĊc dziwnego, Īe nawet ci, którzy zdobyli siĊ na heroiczny czyn zaáoĪenia jakiejĞ organizacji czy stowarzyszenia, domagają siĊ od samorządów na przykáad wspóáfinansowania, bo „im siĊ naleĪy”. OczywiĞcie byábym niesprawiedliwy, gdybym powiedziaá, Īe to norma, ale pewnie kaĪdy stykający siĊ z organizacjami pozarządowymi i z takimi postawami siĊ zetknąá. „Zobacz, coĞ siĊ zmieniáo” - powiedziaá mi w minioną niedzielĊ zaprzyjaĨniony dziennikarz z Kalisza. - „Czy ty wyobraĪasz sobie jeszcze kilka lat temu, by w takim Kaliszu w ciągu tygodnia ludzie trzykrotnie w trzech róĪnych sprawach wychodzili na ulicĊ”? Faktycznie Nie przypominam sobie. Powiem wiĊcej

Czekamy

- nawet Ğledząc wydarzenia regionalne nie zarejestrowaáem Ğwiadomie, Īe to trzy demonstracje w jednym tygodniu. A jednak! Nauczycielki i rodzice protestują przeciwko przeksztaáceniom kaliskich przedszkoli. Kierowcy Īóáwim

polskiego parlamentu. Liczy siĊ to, Īe budzi siĊ jakaĞ spoáeczna ĞwiadomoĞü, Īe ludzie sáysząc reakcjĊ premiera, który po protestach z wielką ostroĪnoĞcią wypowiada siĊ na temat ratykacji przez PolskĊ umów ACTA, zaczynają wierzyü, Īe

Mam nadziejĊ, Īe jesteĞmy Ğwiadkami jakiegoĞ przewartoĞciowania, Īe w koĔcu ludzie coĞ zauwaĪyli i przede wszystkim uwierzyli, Īe moĪna. tempem i tankowaniem za záotówkĊ protestują przeciwko cenom paliw. Máodzi i starzy chociaĪ jednak gáównie máodzi - protestują przeciwko ACTA, bojąc siĊ ograniczenia swojej wolnoĞci. Nie chcĊ teraz analizowaü przyczyn tych protestów, ani tym bardziej ich zasadnoĞci. Ciekawy jest sam fakt. RzeczywiĞcie: coĞ siĊ zmieniáo. I nie chodzi juĪ nawet o to, co wyczytaáem na jednym z portali satyrycznych,Īe gdyby powstaáa „Polska Partia Wkur...onych”, bez trudu wprowadziáaby swoich przedstawicieli do

„w kupie siáa” i Īe faktycznie na coĞ mogą mieü wpáyw. Gdy na kilka tygodni przed poprzednimi wyborami samorządowymi postanowiliĞmy utworzyü komitet wyborczy „RóĪowe Ğwinki”, chcieliĞmy pobudziü máodych do aktywnoĞci. ZaleĪaáo nam na tym, by ruszyli siĊ z domów i by wziĊli udziaá w tym niezwykle istotnym akcie, jakim jest gáosowanie. Jasne, Īe marzyáo nam siĊ wprowadzenie przedstawiciela do Rady Miejskiej Ostrowa! Nie to byáo jednak najwaĪniejsze. Gdy ostatecznie przy

podsumowaniu wyników okazaáo siĊ, Īe do przekroczenia wyborczego progu 5% zabrakáo nam 142 gáosów w caáym mieĞcie (nie jednej osobie, ale razem wszystkim), Īe w okrĊgu wyborczym nr 1 przekroczyliĞmy nawet owe 5%, Īe kandydat „RóĪowych Ğwinek” na prezydenta Ostrowa zdobyá ponad tysiąc gáosów - mieliĞmy juĪ pewnoĞü, Īe coraz wiĊksza grupa osób ma doĞü dzisiejszej klasy politycznej i tylko czekaü dnia, w którym wyborcy odeĞlą swoich byáych wybraĔców na zieloną trawkĊ, wybierając w ich miejsce kogoĞ zaskakująco innego. Potwierdzeniem tego trendu jest choüby Ruch Poparcia Palikota. Mam nadziejĊ, Īe podobnych w swym zamyĞle ruchów, reprezentujących caáą gamĊ poglądów, za chwilĊ pojawi siĊ wiĊcej. Mam nadziejĊ, Īe jesteĞmy Ğwiadkami jakiegoĞ przewartoĞciowania, Īe w koĔcu ludzie coĞ zauwaĪyli, a przede wszystkim uwierzyli, Īe moĪna. Teraz czas, by owo coĞ zauwaĪyli takĪe politycy i samorządowcy. Czas najwyĪszy. Krzysztof MACIEJEWSKI

Czytelnicy „Naszego Rynku”

Od nowego roku na áamach „Naszego Rynku” obejrzeü moĪesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesáaü na adres redakcja@naszrynek.pl zdjĊcie swojego autorstwa z opisem kto jest na zdjĊciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowaĔ, wycieczek, ulubionych zajĊü, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na paĔstwa inwencjĊ. OczywiĞcie podobnie jak w przypadku naszej wakacyjnej zabawy pierwszeĔstwo w publikacji bĊdą miaáy zdjĊcia osób trzymających w rĊku jeden z numerów „Naszego Rynku”, chociaĪ tym razem nie wymagamy tego od paĔstwa. Krzysztof MACIEJEWSKI

„Nasz Rynek” - gazeta tylko aglomeracyjna. Starosta ostrowski Paweánie Rajski. REKLAMA

REKLAMA

Mobilna Myjnia Parowa „Lawenda”

FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK

P.W. Krystian Muszalski

GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA

ul. 3-go Maja 8 62-800 Kalisz Kontakt :

Marek Michalski 790 448 099 Damian Muszalski 781 059 163

NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC

PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl


31 stycznia 2012, nr 5(290)

wasz rynek

Nasz Rynek

Napisali

Zapraszamy do wspóápracy organizatorów imprez kulturalnych oraz wszystkich usáugodawców z terenu Kalisza, Ostrowa i okolic. Ufundujcie paĔstwo bilety, kupony rabatowe lub darmowe usáugi dla naszych czytelników. Wykorzystajcie w zamian to miejsce. „Nasz Rynek” to 20 tysiĊcy egzemplarzy w kaĪdym tygodniu! JuĪ wkrótce szczegóáy konkursu organizatora ostrowskiego wystĊpu kabaretu „Paranienormalni”, który przygotowaá dla naszych czytelników darmowe wejĞciówki.

Czy ktoĞ moĪe mi wytáumaczyü, dlaczego chodnik przerywany jest wjazdami dla samochodów na prywatne posesje, a nie te wjazdy chodnikiem? Jako máody tata prowadząc wózek na spacerach zwróciáem uwagĊ na coĞ, co do tej pory mi umykaáo. Dlaczego w poprzek chodnika robi siĊ utrudniające Īycie pieszym krawĊĪniki oddzielające wjazdy do garaĪy na prywatne posesje? Czy chodnik nie jest czasami nasz wspólny, publiczny i czy w związku z tym nie powinien najpierw zaspakajaü potrzeb jego uĪytkowników, a nie tych, którzy przejeĪdĪają w poprzek samochodem, dla których taki krawĊĪnik nie jest problemem? Dawid M.

www.naszrynek.pl

23

Fotka z dymkiem To puste krzesáo zastĊpcy gáupio wygląda. Trzeba by juĪ kogoĞ wybraü...

Poczekaj! Nie widzisz, Īe wróĪĊ?

Prezydent Ostrowa Jarosáaw Urbaniak i jego zastĊpca Stanisáaw Krakowski.

Krzyēówka nr 5/12

Rozwiązanie krzyĪówki nr 5 prosimy nadsyáaü do 9 lutego 2012 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek”, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek” ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawidáowe rozwiązanie krzyĪówki nr 2/12 „I plewom marzy siĊ status ziarna”. NagrodĊ redakcji kaliskiej wygraáa Alicja BiĔczyk z Kalisza. Litery z póá ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie NagrodĊ redakcji ostrowskiej wygraáa Anna Lulkiewicz z Ostrowa. Nagrodą jest ko- aforyzm Andrzeja Monastyr- lacja dla dwóch osób w Restauracji SFINKS w Kaliszu, ul. ĝródmiejska 15. Nagrody do odebrania od piątku 3 lutego 2012 w ciągu 2 tygodni w siedzibach naszych reskiego.

Nasz Rynek Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Maria Kasprzak-Raszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogáoszeĔ: Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-40-00, e-mail: redakcja@naszrynek.pl, biuroogloszen@naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00. Redaktor naczelny: Krzysztof Maciejewski (naczelny@naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01. Redaguje zespóá: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@naszrynek.pl), Anna Káopocka (foto), Norbert Lewandowski, Wacáaw Nowak (waclaw.nowak@ naszrynek.pl), Dariusz PeĞla, Michaá Sobczak, Arleta Zeidler. Dziaá marketingu i reklamy: Ostrów: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), Michaá Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 (maciej.raszewski@naszrynek.pl. Kalisz: Mikoáaj KarasiĔski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.giel@naszrynek.pl). Skáad i Graka: Agencja Reklamowa „IMEJI” Maciej Raszewski tel. 791-900763, KolportaĪ: Wojciech Pawelczyk. ZasiĊg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĞci za treĞü zamieszczonych ogáoszeĔ.

ul. Wysocka 50 Ostrów Wlkp. tel. 510 860 028

CENTRUM BHP - odzieĔ robocza - obuwie ochronne - Ĉrodki czystoĈci

USãUGI SPRZðTAJðCE Sprzñtanie juĔ od 50 zäotych miesiöcznie. Zapewniamy wäasne Ĉrodki czystoĈci.

http://www.forint-bhp.pl forint@vp.pl


24

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

31 stycznia 2012, nr 5(290)

Nasz Rynek 290  
Nasz Rynek 290  

gazeta powiatu kaliskiego i ostrowskiego