Page 1

Kaliszanin w reprezentacji gruzji strona 15

VI zlot Motocyklowy w kaliszu strona 10

17 lipca 2012 roku nr 29 (314), rok IX ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

Likwidacja ZNTK to skandal strona 2

tel. 62-738-41-98 CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

Odpracować długi Od 1 września lokatorzy MZGM-ów będą mogli odpracować swoje dlugi. czytaj na stronie 7

KALISZ

Regulacka Krępicy Mieszkańcy w ratuszu dyskutowali o pracach związanych z regulacją Krępicy. czytaj na stronie 5

sport

Wielkie lanie Zużlowcy Ostrovii przegrali na własnym torze z GTŻ Grudziądz. czytaj na stronie 16

Co z działkowcami? Wśród niezgodnych z Konstytucją przepisów są zwolnienia z podatku od nieruchomości czy z opłaty za użytkowanie wieczyste. Na nowo swoją rolę musi określić Polski Związek Działkowców, którego monopol, jako organizacji zrzeszającej działkowców, również został uznany za niekonstytucyjny. czytaj na str 2

'ODILUPGR 2VWUyZ:ONS

 XO:URFãDZVND

Fot.: Wacław nowak

OSTRÓ W

3Rİ\F]ND

REKLAMA

Uniqa, sprawdź nas na stronie 2

Porozumienie Media Wielkopolskie! Siedmiu niezależnych wydawców bezpłatnej prasy lokalnej z południowej wielkopolski podpisało porozumienie Media Wielkopolskie, w skład którego wchodzi siedem tytułów lokalnych czasopism. Łącznie daje to blisko 300 tys. gazet miesięcznie, które trafiają bezpośrednio do rąk czytelników w regionie. Nasza oferta nie będzie ograniczała się jedynie do wydawania gazet. Chcemy dać naszym klientom szeroki wachlarz usług w postaci tworzenie m.in. stron internetowych, projektowania plakatów, wizytówek ulotek itp. łącznie z ich drukowaniem. Dodatkowo oferujemy również produkcję filmów reklamowych i promocyjnych przy współudziale doświadczonych ekip telewizyjnych. Możliwości jest naprawdę sporo. Zachęcamy do współpracy.

KONTAKT Kalisz, Ostrów, powiat kaliski, powiat ostrowski Tel. 519-187-057


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

OSTRÓW Po wyroku Trybunaãu

OSTRÓW Andrzej Rozenek z wizytð

Co czeka dziaãkowców

Likwidacja ZNTK to skandal

Trybunaá Konstytucyjny, 11 lipca, wydaá orzeczenie w sprawie zgodnoĞci z Konstytucją zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziaákowych.

Ruch Palikota aktywizuje siĊ w Ostrowie. A zaczyna od wizyty posáa Andrzeja Rozenka, rzecznika prasowego partii, który spĊdziá w regionie dwa dni.

Trybunaá uznaá za niezgodne z Konstytucją 24 artykuáy ustawy. Na nowo swoją rolĊ musi okreĞliü Polski Związek Dziaákowców, którego monopol, jako organizacji zrzeszającej dziaákowców, równieĪ zostaá uznany za niekonstytucyjny. - Ta ustawa okreĞlaáa funkcjonowanie dziaáek i umoĪliwiaáa funkcjonowanie organizacji dziaákowców – powiedziaá Jerzy Wdowczyk, prezes Zarządu OkrĊgowego PZD w Kaliszu. Decyzja kwestionująca poáowĊ z przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziaákowych dotyka okoáo 1,2 mln czáonków. W Kaliszu z 38 ogrodów korzysta okoáo 13

tys. osób, licząc z czáonkami rodzin. W rejonie Ostrowa, który skupia 14 ogrodów, to okoáo 6 tys. korzystających z tej formy aktywnego wypoczynku. - Caáy czas uwaĪam, Īe ta ustawa byáa dobra dla dziaákowców. Gwarantowaáa nam odszkodowanie, za oddanie ogrodów pod budowĊ infrastruktury miejskiej, drogi, szkoáy, szpitala – mówi Wáodzimierz Malkowski, prezes ROD „Przyroda” w Ostrowie. Dziaákowcy obawiają siĊ, Īe teraz wzrosną opáaty za dziaáki. DziĞ páacą niewielką skáadkĊ i ponoszą koszty wody, energii i wywozu Ğmieci. NOW

- Dla mnie to jest wciąĪ Īywa sprawa i poĞwiĊciáem sporo czasu przeĞledzeniu jak do niej doszáo – mówiá. - LikwidacjĊ ZNTK uwaĪam za jeden z wiĊkszych skandali gospodarczych w Polsce. Boli, Īe nikt nie poniósá za to odpowiedzialnoĞci. Mimo Īe wiemy, kto za to odpowiada, to jednak dziwnie nasz wymiar sprawiedliwoĞci jest nieudolny i nie potrafi doprowadziü sprawy do koĔca. OczywiĞcie, nic nie zwróci Īycia fabryce, bo zostaáa definitywnie zniszczona. To jest historia, ale wciąĪ Īywa, bo są ludzie, którzy spĊdzili w niej caáe dorosáe Īycie i ktoĞ im

to odebraá. PoĞwiĊcamy temu uwagĊ równieĪ ku przestrodze, abyĞmy wyciągnĊli wnioski i byli na przyszáoĞü bardziej czujni. Podobne sytuacje nie mogą siĊ juĪ nigdy wydarzyü. Temat, który zdominowaá spotkanie, to zmiany w ustawie dotyczącej wieku emerytalnego. Ruchowi Palikota zarzucono, Īe reformĊ popará, stając tym samym w jednym szeregu z partią rządzącą: - To byáo coĞ za coĞ. Ta reforma i tak by weszáa, niezaleĪnie od tego, czy ją poparliĞmy, czy teĪ nie, bo dogadaáa siĊ w tej sprawie koalicja PSL - PO. Natomiast postanowili-

OSTRÓW

KALISZ

OSTRÓW

O organizacjach Grzyb pozarzðdowych prezesem

3 lata za narkotyki

Defibrylator w starostwie

O organizacjach pozarządowych dziaáających na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 13 lipcadebatowali przedstawiciele Zespoáu Ekspertów ds. Organizacji Pozarządowych. Dyskusja odbyáa siĊ w kaliskim ratuszu. Eksperci mieli wypracowaü podstawy dla funkcjonowania spoáeczeĔstwa obywatelskiego i znaleĨü ĞcieĪkĊ wzrostu aktywnoĞci organizacji pozarządowych. NOW

Trzy lata wiĊzienia grozi 33-letniemu mieszkaĔcowi powiatu pleszewskiego za posiadanie narkotyków. Policjanci patrolujący ul. Szopena w Kaliszu zauwaĪyli w jednej z bram podejrzaną grupĊ osób. Podczas sprawdzania ich dokumentów jeden z mĊĪczyzn próbowaá uciec. Funkcjonariusze zdoáali go jednak zatrzymaü. Okazaáo siĊ, Īe ma przy sobie 30 gram amfetaminy, za co grozi mu do 3 lat wiĊzienia. NOW

Automatyczny debrylator serca od lipca jest dostĊpny w budynku starostwa powiatowego. Urządzenie jest proste w obsáudze i moĪe uratowaü Īycie. Wystarczy przypiąü elektrody, a debrylator sam przeprowadzi badanie, przeanalizuje wyniki i podejmie decyzjĊ o elektrowstrząsach. Urządzenie zakupiono ze Ğrodków z budĪetu powiatu przeznaczonych na prolaktykĊ zdrowotną. ZEA

Fot.: ARLETA ZEIDLER

Fot.: WACàAW NOWAK

Tu, wĞród tych drzew i pomidorów, moĪna wypocząü - ROD „Przyroda” w Ostrowie

Ğmy przy tej okazji coĞ dla spoáeczeĔstwa zaáatwiü, o co wczeĞniej bezskutecznie zabiegaliĞmy. Przede wszystkim zostaá odmroĪony próg dla pomocy spoáecznej, który byá zablokowany od 2006 roku. DziĊki temu od czerwca kilkadziesiąt tysiĊcy ludzi wiĊcej moĪe korzystaü z pomocy spoáecznej. Po drugie, fundusz Īáobkowy. To jest 250 milionów záotych, które zostanie wáączone w styczniu. To jest bardzo waĪna rzecz, bo w tej chwili dostĊpnoĞü do opieki w tych placówkach siĊga 20 procent, a od przyszáego roku zwiĊkszy siĊ dwukrotnie. I trzecia rzecz, którą nam obiecaá premier Donald Tusk, to bezpáatne, kompleksowe badania dla osób, które ukoĔczyáy 60. rok Īycia. Bo to nie jest tak, Īe ludzie nie chcą pracowaü, oni siĊ martwią, czy bĊdą mieli pracĊ i czy bĊdą mieü zdrowie, Īeby ją wykonywaü. Jak zapowiedzieli ostrowscy dziaáacze, juĪ w najbliĪszych tygodniach partia otworzy w mieĞcie wáasną siedzibĊ i biuro poselskie Krzysztofa Káosowskiego. ZEA

Na spotkanie z mieszkaĔcami, poáączone z konferencją prasową przyszáo wiĊcej dziennikarzy niĪ wyborców partii, na co zwracali uwagĊ sami zainteresowani. Jak mówili, wynika to teĪ z tego, Īe ostatni rok dla máodej partii nie byá dobry, bo nie udaáo siĊ zbyt wiele osiągnąü. - Jako posáowie záoĪyliĞmy juĪ w Sejmie wiele propozycji zmian związanych z gospodarką, opieką socjalną czy kodeksem prawa – mówiá Andrzej Rozenek. - Ale jak dotąd wszystkie odrzucono, tak jak odrzuca siĊ pomysáy kaĪdej opozycji. To jest taka demokratyczna gra. Jednak wywoáujemy do tablicy rządzących i pytamy: ale dlaczego tego nie chcecie? I w pewnym momencie siĊ okazuje, Īe jakiĞ minister dojrzewa do tego, Īeby zająü siĊ sprawą i zacząü wprowadzaü zmiany. W programie wizyty znalazáo siĊ teĪ spotkanie poĞwiĊcone likwidacji ostrowskich ZNTK. Tym tematem Andrzej Rozenek zajmowaá siĊ przez kilka lat jeszcze jako dziennikarz Ğledczy tygodnika „Nie”.

Andrzej Rozenek goĞciá w Ostrowie

REKLAMA

AGLOMERACJA

REKLAMA

Andrzej Grzyb, europoseá PSL, zostaá ponownie wybrany prezesem wojewódzkiego zarządu partii. W zjeĨdzie delegatów w Poznaniu wziĊáo udziaá blisko 370 czáonków. Na europosáa gáosy oddaáo 289, a na jego kontrkandydatkĊ, AnnĊ Lis - 56 gáosów. Andrzej Grzyb bĊdzie szefowaá ludowcom przez kolejne 4 lata. BĊdzie to jego trzecia kadencja na stanowisku prezesa PSL. ZEA


17 lipca 2012, nr 29(314)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

3


4

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

POD WYNAJEM

Budynek magazynowy dwukondygnacyjny.

- Powierzchnia uĪytkowa: 876,6 m2 - Lokalizacja: teren Sklejka - Eko S.A. ul. Reymonta 35 - WyposaĪenie: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowo–socjalne, dĨwig towarowo–osobowy, rampa z daszkiem, wentylacja, regaáy magazynowe. - Instalacje grzewcze z ciepáowni zakáadowej, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, internetowe, p/poĪarowe, sprĊĪonego powietrza.

MoĪliwoĞü wydzielenia osobnego dojazdu z utwardzonym parkingiem.

Kontakt: 608-586-240 lub antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl


17 lipca 2012, nr 29(314)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

KALISZ Jak ujarzmiç wodõ?

KALISZ Zabytkom na ratunek

Hieny cmentarne pod kluczem Kaliscy policjanci zatrzymali dwóch mĊĪczyzn, którzy od marca do maja br. okradli 40 grobów. Ich áupem padáy mosiĊĪne zdobienia. Rodziny opiekujące siĊ grobami wyceniáy straty na ponad 10 tysiĊcy záotych. Wiosną br. na cmentarzu w Zbiersku policjanci odnotowali aĪ 18 przypadków okradania grobów. Sprawa tych kradzieĪy zostaáa umorzona, gdyĪ nie udaáo siĊ záapaü sprawców. Kilka tygodni póĨniej funkcjonariusze wydziaáu kryminalnego kaliskiej komendy zauwaĪyli, Īe do podobnych przypadków dochodziáo równieĪ na terenie Kalisza. Niedawno policjanci wpadli na trop dwóch podejrzanych w wieku 27 i 28 lat. Za okradanie grobów grozi im teraz do 8 lat wiĊzienia. NOW

KALISZ

Pijana matka Kaliszanka z dwójką dzieci w wieku 2 i 4 lata spacerowaáa o godzinie trzeciej w nocy po centrum Kalisza. Pijaną matkĊ, miaáa blisko trzy promile alkoholu, ze zmarzniĊtymi dzieümi zauwaĪyli funkcjonariusze ze wspólnego patrolu policji i StraĪy Miejskiej. Niestety, takie nieodpowiedzialne zachowania rodziców zdarzają siĊ co jakiĞ czas. Swego czasu w Opatówku pijana matka kazaáa prowadziü samochód 11-letniej córce, a w aucie znajdowaáo siĊ równieĪ rodzeĔstwo dziewczynki. NOW

lacji rzeki. - JesteĞmy pewni, Īe jest to najlepsze rozwiązanie pod wzglĊdem technicznym, Ğrodowiskowym i ekonomicznym – mówiá projektant. Dyskusja mieszkaĔców z fachowcami zajmującymi siĊ gospodarką wodną i bu-

downictwem trwaáa ponad dwie godziny. Zebranie nie doprowadziáo do peánej akceptacji projektu, ale wáadze miasta zgodziáy siĊ na wniosek mieszkaĔców Záotego Stoku, na wykonanie dodatkowych analiz geologicznych terenu wokóá KrĊpicy. NOW

KALISZ Certyfikat dla miasta

Samorzðd przyjazny szkole Kalisz, jako jeden z piĊtnastu samorządów w Polsce, uzyskaá tytuá „Samorządu przyjaznego szkole uczącej siĊ”.

Wiceprezydent Dariusz GrodziĔski z dumą prezentuje uzyskany przez miasto certykat Ta nagroda przyznawana jest za wspieranie pracy dyrektorów, którzy wprowadzają innowacje uáatwiające uczniom naukĊ. UroczystoĞü wrĊczenia certykatów odbyáa siĊ na Zamku Królewskim w Warszawie. - Miasto Kalisz zostaáo wyróĪnione certyfikatem za to, Īe po pierwsze nie przeszkadza, a po drugie wspiera pracĊ szkóá i dyrektorów, którzy wprowadzają innowacje. Certykat dotyczy „Szkoáy uczącej siĊ”, czyli takich placówek, w których prowadzone są dziaáania, dziĊki któ-

rym uczniowie nie uczą siĊ mechanicznie, tylko są Ğwiadomi tego, czego siĊ uczą – mówi wiceprezydent Dariusz GrodziĔski. – To jest tytuá waĪny, poniewaĪ nie moĪna go kupiü. Tu nie ma rankingu, nie ma konkursów, otrzymuje siĊ go za efekt ciĊĪkiej pracy. Obydwa wyróĪnienia to efekt pracy kaliskich nauczycieli i ich dyrektorów w warunkach stwarzanych przez samorząd. - LiczĊ, Īe kaliskie szkoáy bĊdą siĊ wyróĪniaü w regionie swoją ofertą – dodaá wiceprezydent Kalisza. NOW

Obradowali specjalićci

Pieniðdze na Centrum Kaliska PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Zawodowa uzyskaáa dofinasowanie na budowĊ Centrum Dydaktycznego BadaĔ Kóá ZĊbatych. Uczelnia zawaráa umowĊ z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, na podstawie której na ten projekt otrzyma dotacjĊ ze Ğrodków unijnych w wysokoĞci 18,75 miliona zá. Caákowita wartoĞü projektu wynosi 25 milionów zá. Dotacja stanowi 75 proc. kwoty caákowitych wydatków kwalifikowalnych. ResztĊ kosztów w kwocie 6,25 milionów zá uczelnia musi pokryü we wáasnym zakresie. Finansowe wsparcie budowy Centrum zadeklarowaáy teĪ wáadze Kalisza obiecując, Īe przeznaczą na ten cel 2,5 miliona. Formalnie realizacja inwestycji rozpoczĊáa siĊ 1 maja br. JeĞli prace przebiegaü bĊdą zgodnie z planem, to Centrum Dydaktyczne BadaĔ Kóá ZĊbatych zostanie oddane do uĪytku do koĔca przyszáego roku. NOW

W kaliskim ratuszu odbyáo siĊ robocze spotkanie zespoáu interdyscyplinarnego, który zajmuje siĊ przygotowaniem „Miejskiego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 – 2016”.

Fot.: WACàAW NOWAK

MieszkaĔcy osiedli znad KrĊpicy zapeánili salĊ recepcyjną

Fot.: WACàAW NOWAK

KALISZ

Fot.: WACàAW NOWAK

MieszkaĔcy kaliskich osiedli poáoĪonych nad KrĊpicą przybyli do ratusza na konsultacje w sprawie regulacji tej rzeki.

KALISZ

Marzena ĝcisáa (w Ğrodku) informuje czáonków zespoáu o celach programu Kalisz ma 106 zabytków, pojedynczych czy caáych zespoáów, które wpisane są do rejestru zabytków. Oprócz tego w miejskiej ewidencji zabytków figuruje 2.229 obiektów. - Popularyzacja dziedzictwa kulturowego w naszym mieĞcie funkcjonuje bardzo dobrze. Wiemy, Īe jesteĞmy najstarszym miastem, w którym nie brakuje zabytków – mówi Marzena ĝcisáa, naczelnik Wydziaá Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.

KALISZ

Wakacje nad Prosnð Dzieciaki z Kalisza, które nie mogą spĊdziü wakacji poza miastem mogą skorzystaü z imprez odbywających siĊ na dawnej przystani MDK. Niestrudzony Grzegorz Chwiaákowski, prezes kaliskiego „Banku chleba”, zainaugurowaá letni sezon na dawnej przystani MDK przy Wale Piastowskim. Tam codziennie, od poniedziaáku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00, a w sobotĊ i w niedzielĊ od 10.00 do 18.00, moĪna popáywaü na dĊtkach, áodzią lub skorzystaü z róĪnego rodzaju gier zrĊcznoĞciowych i zabaw ruchowych. Organizatorzy zapewniają opiekĊ ratownika. - JuĪ rozpoczĊliĞmy nasze zajĊcie wakacyjne, które prowadzimy tu od 1986 roku – mówi Grzegorz Chwiaákowski, który nie ustaje w wysiákach, by dzieciaki nie nudziáy siĊ w mieĞcie. - Staramy siĊ, by skorzystaáo z nich jak najwiĊcej dzieci i máodzieĪy. W soboty do uczestników zabaw na przystani doáączają emeryci spĊdzający lato w mieĞcie. Wszyscy bawią siĊ wspólnie. ZajĊcia w weekendy wsparáo miasto dotacją w wysokoĞci 4,2 tys. zá. ZajĊcia w ciągu tygodnia organizowane są ze Ğrodków stowarzyszeĔ „Wszystko dla Kalisza’ i „Bank chleba”. NOW

- Celem tego programu jest przede wszystkim przygotowanie priorytetów i zadaĔ, które mają doprowadziü do osiągniĊcia widocznej poprawy zachowania i utrzymania substancji zabytkowej miasta. Programy są opracowywane na poszczególne okresy i aktualnie taki program jest realizowany. Zespóá przygotuje propozycje, które w paĨdzierniku zostaną poddane konsultacjom z mieszkaĔcami miasta. NOW

KALISZ Wizyta w aglomeracji

Ukraiýski rekonesans Delegacja z Obwodu WoáyĔskiego na Ukrainie goĞciáa na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Fot.: WACàAW NOWAK

W ratuszu o Krõpicy Na KrĊpicy mają powstaü niebawem trzy poldery, które bĊdą miaáy za zadanie zatrzymaü wody opadowe, regulowaü je i zabezpieczyü przed zalaniem okolice ul. PoznaĔskiej. Poldery mają teĪ odbieraü nadmiar wody z okolic drogi nr 25, która jest strefą przeznaczoną pod inwestycjĊ. - Sprawa regulacji i odprowadzenia wód opadowych w Kaliszu wymaga podjĊcia odpowiednich kroków, by zapobiec wylewom i podtopieniom – mówiá wiceprezydent Daniel Sztandera, który wraz z naczelnikami kilku wydziaáów reprezentowaá urząd. Maciej Wojtkowiak z Hydroprojektu PoznaĔ, autor projektu, szczegóáowo przedstawiá koncepcjĊ regu-

5

GoĞcie z Ukrainy i prezydent Kalisza We wtorek, 10 lipca, goĞcie zwiedzali Ostrów i spotkali siĊ z wáadzami miasta, a w ĞrodĊ odwiedzili Kalisz. W najstarszym polskim mieĞcie ukraiĔscy goĞcie zobaczyli m.in. Zawodzie, aquapark, odwiedzili PaĔstwową WyĪszą SzkoáĊ Zawodową i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. - Spotkanie z przedstawicielami Obwodu WoáyĔskiego, to doskonaáa okazja do wymiany poglądów na temat ewentualnej wspóápracy miĊdzy naszymi miastami, instytucjami i organizacjami – powiedziaá Janusz PĊcherz, prezydent

Kalisza, podczas spotkania z delegacją w ratuszu. - Liczymy na wspóápracĊ i chcemy wykorzystaü wasze doĞwiadczenie - deklarowaá Baytsym Vasyl Fedorowicz, zastĊpca mera miasta àuck w Obwodzie WoáyĔskim. Na koniec pobytu na terenie aglomeracji goĞcie z Ukrainy, którym towarzyszyá Zenon Kiczka, dyrektor do spraw rozwoju spóáki Holdikom w Ostrowie, zwiedzili takĪe Zakáad Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” w PraĪuchach Nowych w powiecie kaliskim. NOW


6

reklama

www.naszrynek.pl

ZABRAKŁO

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

PIENIĘDZY

SZYBKA POŻYCZKA - bez BIK-u - raty miesięczne - min. doch 700 zł - do 10 000 zł

tel. 664 - 009 - 655 FIRMA KAMIENIARSKA KRAWCZYK GRANITY, MARMURY Z CAŁEGO ŚWIATA NOWOŚĆ NA RYNKU !!! Blaty granitowe z ociekaczami - technologia CNC PŁYTY GRANITOWE I MARMUROWE PARAPETY SCHODY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE ELEMENTY KOMINKOWE INNE WYROBY Łubna Jakusy 41, 98-235 Błaszki tel./fax +48 43 829 26 70

Wyszki 7c, 63-220 Kotlin tel. +48 62 740 55 75

www.krawczyk.biz.pl

WARSZTAT

ELEKTROMECHANICZNNO - ģLUSARSKI

ģLUSARSTWO PâOTY , KRATY , BALUSTRADY

PRZEWIJANIE SILNIKÓW ELEK.

Krzysztof BĈk

ul. Nowa Krčpa 133 63-400 Ostrów tel. 62-738-51-17 kom. 605-263-451

Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do czterech sieci lVWdcVbZcX^ZoV,.oî W FORMULE 4.0 dzwonisz, SMS-ujesz i MMS-ujesz bez limitu do Orange, I"BdW^aZ!Eajh^dXonl^òX^ZYdEaVn!lhiVînb VWdcVbZcX^Z!_jöoV,.oîb^Zh^íXoc^Z# JbdlVina`dcV&'b^Zh^íXn HegVlYêlhVadcVX]EaVn^cVlll#eaVn#ea CV_honWX^Z_gdol^_V_æXVh^íh^ZèlEdahXZ#

9dinXon`gV_dlnX]edîæXoZð\îdhdlnX]!HBH"ël^BBH"ëlYdh^ZX^`dbëg`dlnX]#6WdcVbZci ,.oîegonjbdl^ZWZoiZaZ[dcj^oZaZ`igdc^Xocæ[V`ijgæYaVegoZcdhoæXnX]cjbZgoµDgVc\Z! I"BdW^aZajWEajhod[Zgino[V`ijgæ#

Salon Play CH „Kauand” ul. Podmiejska 20, 62-800 Kalisz tel. 790-030-143 Salon Play ul. Garbarska 2, 62-800 Kalisz)-,.%%))%(. tel. 790-030-429 POS Play ¹:be^`GjYVñaæh`V!ja#&"\dBV_V(&%!)&",&%GjYVñaæh`V!iZa#/ Salon Play CH „ Piotr i Paweã” ul. Graniczna 80/82, 62-800 Kalisz tel. 790-044-025 Salon Play „Galeria Tčcza” ul. 3 Maja 1 62-800 Kalisz tel. 790-005-482


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Lokatorzy sami pomalujð mieszkania

Odpracowaç dãugi

Fot.: ARCHIWUM

- Zdajemy sobie sprawĊ iĪ takie programy zafunkcjonowaáy juĪ w innych miastach i nie wszĊdzie cieszyáy siĊ zainteresowaniem wĞród dáuĪników - mówi prezes spóáki Marian Kupijaj.- Ale chociaĪby jednej rodzinie daáoby siĊ pomóc, to warto takie rzeczy wdraĪaü. Program MZGM ma byü duĪo bardziej atrakcyjny dla mieszkaĔców niĪ programy wprowadzone w innych miastach z uwagi na caákowicie odmienne podejĞcie do dáuĪnika. Do tej pory wiĊkszoĞü programów zostaáa zbudowana na bazie umów, które budziáy obawĊ mieszkaĔców iĪ z tytuáu odpracowania dáugów uzyskają dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu, skáadaniu sprawozdaĔ, deklaracji finansowych, cofniĊciu dotacji z MOPS itp. - U nas system odpracowywania bĊdzie oparty na Kodeksie Cywilnym i - jak wynika z uzyskanej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - spáata dáugu

Program MZGM ma byü duĪo bardziej atrakcyjny dla mieszkaĔców niĪ programy wprowadzone w innych miastach poprzez odpracowanie go, nie bĊdzie stanowiü Ĩródáa przychodów dla dáuĪników - wyjaĞnia Marian Kupijaj. Spóáce zaleĪy aby wdraĪany program nie byá kcją. By mieszkaĔcy mieli ĞwiadomoĞü, Īe zmniejszenie dáugu nastąpiáo w wyniku ich rzetelnej pracy. Dlatego teĪ spóáka kaĪdą pracĊ wczeĞniej wyceni, Īeby wnioskodawca wiedziaá o ile zmniejszy swój dáug po jej wykonaniu. Wycena bĊdzie dotyczyü caáego zadania - np. odmalowanie mieszkania czy teĪ klatki scho-

dowej lub poszczególnych elementów. Przykáadem moĪe byü sprzątanie posesji oparte na stawce godzinowej jakie spóáka MZGM páaci za takie czynnoĞci. Nie chcemy angaĪowaü naszych pracowników i nadzorowaü wykonywanych prac, lecz umówiü siĊ na konkretny termin w celu odbioru caáoĞci zadania. Wnioski o udziaá w programie bĊdzie moĪna skáadaü od 1 wrzeĞnia w sekretariacie zarządu spóáki w Ostrowie przy ulicy KoĞciuszki 14. ZEA

OSTRÓW Festiwal Kapel i Ćpiewaków

Gãosuj na uczniów Chcesz, aby laptopy i aparaty cyfrowe powĊdrowaáy do uczniów z Ostrowa? Zagáosuj na nich! ZakoĔczyáa siĊ pierwsza edycja innowacyjnego projektu „eSzkoáa – Moja Wielkopolska”, w którym braáy udziaá trzy szkoáy z Ostrowa. Zgodnie z zaáoĪeniem do 105 placówek w województwie wprowadza siĊ naukĊ metodą projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzĊdzi – komputerów, tabletów i tablic interaktywnych. Podczas zajĊü pozalekcyjnych uczniowie z ostrowskich szkóá - Gimnazjum nr 4, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawáa II oraz IV Liceum Ogólnoksztaácącego - pracowali nad projektami matematycznoprzyrodniczymi o dowolnej tematyce. GimnazjaliĞci z „czwórki” przedstawili historiĊ polskiej kolei i zachĊcali, abyĞmy byli z niej dumni. Uczniowie szukali takĪe w swojej najbliĪszej okoliREKLAMA

cy nowinek technicznych, które przyczyniają siĊ do ochrony Ğrodowiska. Zdradzili równieĪ tajemnice technologii 3D i odpowiedzieli na pytanie, czemu np. filmowe smoki wylatują na publicznoĞü z wielkiego ekranu. Ich koledzy z Gimnazjum im. Jana Pawáa II poznali za to odnawialne Ĩródáa energii oraz przypatrywali siĊ skrzydlatym mieszkaĔcom Piasków. Trzecia grupa z tej szkoáy odpowiedziaáa na pytanie: „Segregacja odpadów – obowiązek czy zabawa”. Tymczasem licealiĞci przedstawili historiĊ trzech zabytków – synagogi, Katedry Ğw. Stanisáawa Biskupa oraz Paáacu MyĞliwskiego w Antoninie. Máodzi fizycy stworzyli równieĪ projekt o dokonaniach Archimedesa i wznieĞli siĊ na naukowe wyĪyny, pracując nad projektem o lotnictwie.

Teraz wszystkie uczniowskie prace moĪna podziwiaü w Internecie, a co najwaĪniejsze – zagáosowaü na nie! W czasie wakacji moĪna oddaü swój gáos zarówno na projekty z Ostrowa jak i z pozostaáych 102 szkóá. Wystarczy wejĞü na stronĊ www.eszkola-wielkopolska.pl, kliknąü w mapkĊ Wielkopolski po prawej stronie ekranu, wybraü powiat, szkoáĊ i projekt, który najbardziej nam siĊ spodobaá i zagáosowaü. Projekt „eSzkoáa – Moja Wielkopolska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, zaĞ wspóáfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego. ZEA

7

OSTRÓW Szukajð talentów OSTRÓW

Miejski Zakáad Gospodarki Mieszkaniowej informuje mieszkaĔców Ostrowa, Īe od 1 wrzeĞnia br. planuje uruchomiü program związany z odpracowaniem dáugów.

www.naszrynek.pl

Rekonstrukcje Ostrowscy rekonstruktorzy pracowicie spĊdzają wakacje. I to nie na urlopach, ale w okopach. Intensywnie wspierają dziaáania memoriaáowe, jakie planują zaprzyjaĨnione grupy rekonstrukcyjne. Tak byáo choüby na obchodach Wielkiej Ucieczki w ĩaganiu. Ostrowianie są mocno zaangaĪowani na kilku planach lmowych w kraju. Jeden z nich pod Waábrzychem, to „Tajemnica zakuta w skale”, gdzie w opowieĞci o II wojnie Ğwiatowej na ĝląsku wcielili siĊ w Īoánierzy Wehrmachtu i SS. W najbliĪszym czasie grupa jedzie do Chojnowa, gdzie weĨmie udziaá w inscenizacji jako Īoánierze pruskiego regimentu. ZEA

OSTRÓW

Rondo na Kaliskiej? Dwa ronda w budowie i zamkniĊty wiadukt odolanowski. Ostrów zamieniá siĊ w wielką inwestycjĊ drogową, korkując siĊ nie tylko w godzinach szczytu. Jest Ĩle, Īeby mogáo byü lepiej. A to odczuü mieszkaĔcy mają juĪ po wakacjach, kiedy oddane zostaną do uĪytku ronda na skrzyĪowaniu Witosa i Grabowskiej oraz Paderewskiego i Piásudskiego. Tymczasem miasto ma w planach dwie kolejne przebudowy. Pierwsza to rozbudowa ronda przy 3 Maja, a druga to modernizacja skrzyĪowania Harcerskiej z Kaliską. ZEA

OSTRÓW

Wakacje z galerið BĊdzie ciekawie w Galerii Ostrovia. Na czas wakacji przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosáych. Zacznie siĊ 28 lipca od imprezy związanej w letnimi igrzyskami olimpijskimi. Nie zabraknie konkursów sportowych, rozgrywek i wyĞcigów. W kolejnych odsáonach 11-12 sierpnia odbywaü siĊ bĊdą pokazy mody, sportowe, lekcje taĔca czy makijaĪu oraz prawdziwe pokazy mody. A o zdrowie bĊdzie moĪna zadbaü podczas bezpáatnych badaĔ prolaktycznych wzroku, ciĞnienia i tkanki táuszczowej juĪ 26 sierpnia. ZEA

Piãkarskie przedszkole KaĪdy chce byü jak Casillas. Piákarskie szkóáki przeĪywają prawdziwy boom po EURO 2012. Maluchy zgáaszają siĊ na zajĊcia, bo chcą trenowaü piákĊ noĪną. W wakacje moĪna skorzystaü z piákarskiego przedszkola, donansowanego z Funduszu Grantowego.

Fot.: ARCHIWUM

17 lipca 2012, nr 29(314)

Trenerzy naszego klubu gwarantują fajna zabawĊ i przygodĊ z piáką noĪną KS „Akademia Piákarska” Ostrów otrzymaáa donansowanie na organizacjĊ zajĊü dla dzieci z rocznika 2006-2008. W czasie wakacji zajĊcia odbywają siĊ pod nazwą „PIàKARSKIE PRZEDSZKOLE”. - ZajĊcia odbywają siĊ dwa razy w tygodniu, tzn. w kaĪdy wtorek i czwartek od godz. 16.15 do 17.30 na boisku „Orlik 2012ļ przy Al. SolidarnoĞci – mówi Tomasz Szych, szef Akademii Piákarskiej. – Trenerzy naszego klubu gwarantują fajną zabawĊ i przygodĊ z piáką noĪną. Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wziĊcia udziaáu w treningach. - Piákarskie przedszkole to strzaá w dziesiątkĊ - dodaje Sylwia Nowicka, pre-

zes Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa.- Co prawda wniosek grantowy rozpatrywany byá w styczniu, wrĊczony w lutym tego roku i trudno byáo przewidywaü aĪ taką gorączkĊ piákarską, ale myĞlĊ, Īe to doskonaáa okazja do záapania bakcyla piákarskiego przez cztero i piĊciolatków. KaĪdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i dyplom za udziaá w zajĊciach. Ostrowska Akademia Piákarska obchodzi wáaĞnie trzecią rocznicĊ powstania. Obecnie pod okiem czterech trenerów szkoli siĊ blisko setka dzieci. W okresie letnim trenują na otwartych boiskach ze sztuczną nawierzchnią, a zimą zajĊcia prowadzone są w hali Gimnazjum nr 1 przy ul. Wrocáawskiej. ZEA

OSTRÓW

Muzeum na wakacje Lato bĊdzie ciekawe w ostrowskim muzeum. Jak co roku w tym czasie przygotowano wyjątkowe ekspozycje. Jeszcze w lipcu bĊdzie moĪna siĊ wybraü w kosmos, a wszystko dziĊki wystawie planowanej wspólnie z klubem krótkofalowców i centrum badaĔ kosmicznych. - Planujemy wystawĊ związaną z polskim dorobkiem, co jest elementem miĊdzynarodowego programu badawczego – mówi dyrektor muzeum Witold Banach. - Chcemy pokazaü pierwszego polskiego satelitĊ, który dopiero bĊdzie wyniesiony w kosmos. Ma siĊ nazywaü Lem i poleci

w kosmos jeszcze w tym roku. Drugi – Heweliusz – w przyszáym roku. Ale teĪ modele innych obiektów wybudowanych w centrum badaĔ, które wezmą udziaá w misjach kosmicznych. To wszystko okraszone planszami, multimediami z astronautyki i astronomii. ZEA


informacje

www.naszrynek.pl

ODOLANÓW

Stypendia dla uzdolnionych

L

26.$GDP:LčFHN Kursy Prawa Jazdy kat. B

Wakacyjna promocja  zá Nowa siedziba: Ostrów Dworzec PKP I piętro

Tel. 783-687-150

Odolanów bĊdzie miaá swoje stypendia dla uczniów, które przyznawane bĊdą za szczególne osiągniĊcia w nauce, ale nie tylko. Na ostatniej sesji radni zatwierdzili regulamin, zgodnie z którym od nowego roku szkolnego przyznawane bĊdą wyróĪnienia naukowe, artystyczne, sportowe, ekologiczne, jĊzykowe. - Chciaáabym jednak, Īeby moje stypendium byáo dostĊpne dla kaĪdego ucznia, równieĪ dziecka niepeánosprawnego – mówi burmistrz Odolanowa, Ewa Dziubka. - Bez wzglĊdu na to, w jakiej kondycji intelektualnej jest, bo szczególne osiągniĊcia są w róĪnych dziedzinach – plastyki, muzyki, sportu. I jeĪeli dziecko pokonaáo jakąĞ barierĊ, wydawaáoby siĊ nie do pokonania, to juĪ jest wielki sukces. I to naleĪy nagradzaü. Stypendia bĊdą przyznawane od nowego roku szkolnego. ZEA

GâÓSKI

Droga oddana do uēytku Nowa droga powstaáa w gminie Nowe Skalmierzyce. Korzystaü z niej mogą mieszkaĔcy wsi Gáóski. Tu na zakoĔczenie kilkumiesiĊcznej inwestycji czekano z niecierpliwoĞcią. DziĊki przeprowadzonym pracom mieszkaĔcy bĊdą teraz mogli szybciej dotrzeü do gáównej drogi we wsi. Uáatwiony zostaá dojazd zarówno do posesji, jak i pól uprawnych. Prace trwaáy od wiosny do czerwca. Droga ma ponad kilometr dáugoĞci, posiada nawierzchniĊ asfaltową oraz utwardzone pobocza. DziĊki sprawnej realizacji roboty udaáo zakoĔczyü siĊ przed planowanym czasem. Zadanie byáo finansowane z budĪetu gminy i kosztowaáo 530 tysiĊcy zá. ZEA

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

POWIAT Urzðd przyjazny interesantom

Ostrowski PUP z certyfikatem Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie otrzymaá certykat „Urząd Przyjazny’’. To pierwszy w Wielkopolsce urząd pracy, który poddaá siĊ tej ocenie. - Ten certyfikat zobowiązuje – mówi starosta Paweá Rajski. - Ci którzy wejdą zaáatwiü sprawĊ w PUP, postawią wam jeszcze wyĪej poprzeczkĊ. BĊdą od razu po swojemu oceniaü i komentowaü otrzymany dokument. Dlatego gratulując i dziĊkując, zwracam wam uwagĊ na to, Īe przyjmując logo ,,Urząd Przyjazny”, bierzecie dodatkowe zobowiązania. Przyznanie certyfikatu byáo poprzedzone szczegóáowym audytem w urzĊdzie, po którym przeprowadzono szkolenia dla pracowników. - Audyt pokazaá nam sáabe i mocne strony urzĊdu – mówi Hanna Kornacka Pawlak, dyrektor placówki. - Sáabsze obszary od razu staraliĞmy siĊ zmieniü poprzez przeprowadzenie szkoleĔ. Certykat otrzymaliĞmy na rok i mamy ĞwiadomoĞü, Īe musimy caáy czas pracowaü nad ulepszaniem obsáugi. Zdajemy sobie sprawĊ, Īe mając okoáo 6 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, zawsze znajdzie siĊ ktoĞ niezadowolony, ale robimy wszystko, aby takich osób byáo jak najmniej.

Fot.: ARCHIWUM

8

PUP w Ostrowie moĪe pochwaliü siĊ certykatem „Urząd Przyjazny”

JakoĞü obsáugi werykowano róĪnymi metodami. W urzĊdzie pojawiá siĊ m.in. ,,tajemniczy klient’’, osoba, która wcieliáa siĊ w bezrobotnego i chciaáa zapisaü siĊ na staĪ sprawdzając w ten sposób obsáugĊ. Bo jak podkreĞlaá przedstawiciel, wáaĞnie na ten aspekt pracy zwracają szczególną uwagĊ. – W ocenie poszczególnych urzĊdów jesteĞmy bardzo skoncentrowani na przyjaznoĞci urzĊdumówi Radosáaw Rybak, dyrektor zarządzający z rmy Bit Polska, przeprowadzającej audyt. - Nigdy nie jest tak dobrze, Īeby nie

mogáo byü lepiej i to jest najwaĪniejsza idea naszego programu. Pracownicy ostrowskiego PUP wykonali kawaá dobrej roboty, ale jest jeszcze sporo przed nimi do zrobienia. Na pewno jednym z obszarów wymagających poprawy jest wizerunek urzĊdu. PUP-y wykonują Ğwietną pracĊ, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego m.in. staramy siĊ podnieĞü identykacje pracowników ze swoją rmą. WrĊczenie certyfikatu odbyáo siĊ 13 lipca br. w siedzibie PUP, w obecnoĞci pracowników oraz starosty ostrowskiego. ZEA

FABIANÓW Remont za 350 tysiõcy zãotych

Ćwietlica bõdzie jak nowa Dobiega koĔca remont Ğwietlicy wiejskiej w Fabianowie. Do jej oddania do uĪytku potrzeba juĪ tylko drobnych prac wykoĔczeniowych i wyposaĪenia pomieszczeĔ. To jeden z najwiĊkszych tego typu budynków w gminie, chĊtnie wynajmowany na róĪnego rodzaju uroczystoĞci. W ramach prac remontowych wymieniono dach, odnowiono elewacjĊ, wymieniono stolarkĊ okienną i drzwiową, pomalowano wnĊtrza, a takĪe wyremontowano kuchniĊ i sanitariaty. Dotychczas

w caáoĞci wykonano prace dekarskie, zdemontowano starą drewnianą podáogĊ znajdującą siĊ w sali gáównej budynku i poáoĪono nową, wymieniono instalacje elektryczne i grzewcze oraz przeprowadzono wszystkie niezbĊdne prace na zewnątrz obiektu. - CieszĊ siĊ, Īe kolejna waĪna dla spoáecznoĞci lokalnej

inwestycja zostanie wkrótce oddana do uĪytku - mówi BoĪena Budzik, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Koszt remontu zamknie siĊ w kwocie okoáo 350 tysiĊcy zá. Na powyĪszą inwestycjĊ gmina stara siĊ o donansowanie ze Ğrodków na „OdnowĊ i rozwój wsi”. MoĪe ono wynieĞü nawet do 80 proc. kosztów. ZEA

POWIAT Wyjadð do Olsztyna

Uczniowie z Ostrowa na obozie integracyjnym MáodzieĪ powiatu ostrowskiego przebywaü bĊdzie na obozie integracyjnym w Olsztynie. Uczniowie wyjadą na przeáomie lipca i sierpnia. Po raz pierwszy taki zjazd odbĊdzie siĊ w Polsce. W MiĊdzynarodowym Obozie Integracyjnym w Olsztynie weĨmie udziaá máodzieĪ w wieku od 12 do 17 lat z trzech krajów z Polski, Niemiec i Rosji. Spotkanie to bĊdzie o tyle ciekawe, Īe i historia tych trzech narodów jest bardzo interesująca i przez wieki áącząca siĊ wzajemnie. Gospodarze spotkania spodziewają siĊ ponad 100

osób wraz z opiekunami. Z placówek prowadzonych przez powiat ostrowski w obozie uczestniczyü bĊdą uczniowie z Zespoáu Szkóá Ponadgimnazjalnych Centrum Ksztaácenia Ustawicznego w Przygodzicach (7 uczniów) oraz IV Liceum Ogólnoksztaácącego w Ostrowie (3 uczniów). Przez dziesiĊü dni máodzieĪ przebywaü bĊdzie w malowniczo poáoĪonym miasteczku akademickim Kortowo w

Olsztynie. - Celem przedsiĊwziĊcia jest integracja máodzieĪy, poznawanie wspólnego dziedzictwa narodowego - mówi Marcin WoliĔski, kierownik Referatu Pozyskiwania ĝrodków ZewnĊtrznych. - SáuĪyü temu mają wspólne warsztaty tematyczne prowadzone w mieszanych zespoáach, wycieczki do miejsc pamiĊci, jak równieĪ zajĊcia integracyjne sprzyjające

wzajemnemu poznaniu siĊ, zapoznanie siĊ ze zwyczajami i obyczajami innych narodowoĞci. Poprzez spotkania máodzieĪy z Polski, Niemiec oraz Rosji mamy moĪliwoĞü zacieĞnienia juĪ istniejącej wspóápracy miĊdzy powiatami, pogáĊbienie jej oraz inicjowanie nowych pomysáów i przedsiĊwziĊü na najbliĪszy czas. Pobyt uczniów zostanie sfinansowany z budĪetu powiatu ostrowskiego. ZEA


informacje

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

POWIAT KALISKI Z powiatu na Tour de Pologne

Kaliskiekolarskimzagãõbiem Znaczącą rolĊ w historii wyĞcigu odegrali bracia Mikoáajczykowie z Warszewa. Czesáaw, Józef i Jerzy byli wielokrotnymi uczestnikami WyĞcigu Dookoáa Polski, odnosząc znaczące sukcesy. Klaudia Bielawska z Dąbrowy, uczennica Zespoáu Szkóá w Rajsku, po raz drugi wystartowaáa w Mini Tour de Pologne. Jej przygoda z kolarstwem rozpoczĊáa siĊ w 2010 roku podczas drugiego sprawdzianu kolarskiego o Puchar Starosty Kaliskiego w Opatówku i w Dzierzbinie. ZwyciĊĪyáa w rywalizacji dziewcząt z klas IV na rolce kolarskiej i w jeĨdzie indywidualnej na czas. Podczas tegorocznej edycji Mini Tour de Pologne, 10 lipca w Jeleniej Górze, Klaudia Bielawska zwyciĊĪyáa wĞród gimnazjalistek. RywalizacjĊ cháopców, w kategorii gimnazjalistów, wygraáa dwójka z KoĨminka: Dawid àączkiewicz przed Michaáem KuciĔskim. W grupie najmáodszych zawodników wĞród dziewcząt druga

Fot.:Starostwo Kaliskie

W Karpaczu wystartowaá 69 Tour de Pologne, który dawniej nosiá nazwĊ WyĞcigu Dookoáa Polski. W wyĞcigu tym z powodzeniem Ğcigają siĊ zawodnicy i zawodniczki z powiatu kaliskiego.

Klaudia Bielawska triumfatorka Mini Tour de Pologne 2012 byáa Aleksandra TrzebiĔska z KoĨminianki KoĨminek, a trzecia Anita Powązka ze Szczytnik. WĞród cháopców z podstawówki Wiktor Richter z KoĨminka zająá trzecie miejsce. W barwach CCC Polsat Polkowice wystartowaá Bartáomiej Matysiak, mieszkaniec Wolicy. - Kolarstwo ma w naszym powiecie ogromne tradycje. To jest sport, na który nie trzeba áoĪyü ogromnych

pieniĊdzy. I tu cieszĊ siĊ, Īe mogĊ naszym máodym zawodnikom gratulowaü sukcesów osiągniĊtych nie tylko w Tour de Pologne – powiedziaá Krzysztof Nosal, starosta kaliski, sam bĊdący czynnym cyklistą i propagatorem tego sportu wraz z niestrudzonym Bronisáawem Krakusem. – Ja sam, w wolnych chwilach chĊtnie siadam na rower. NOW

Opatówek

MICHAâÓW Póã wieku OSP

Tragedia na gliniankach

Ćwiõtowali straēacy Jubileusz 50-lecia obchodziáa Ochotnicza StraĪ PoĪarna w Michaáowie. Podczas uroczystoĞci Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru przekazaá prezesowi Związku Powiatowego OSP RP Krzysztofowi Nosalowi sztandar dla OSP w Michaáowie.

Piknik „Wakacje z kulturð” Piknik „Wakacje z kulturą” w Liskowie rozpocząá cykl spotkaĔ pod nazwą „Kulturalne piątki”. Na uczestników spotkania czekaáy gry, zabawy, konkursy. DuĪą atrakcją byáo wesoáe miasteczko „Delfinek”, z którego dzieci korzystaáy za darmo. Na zakoĔczenie spotkania na wszystkich czekaáa smaczna kieábaska z grilla. Drugie spotkanie odbyáo siĊ pod hasáem ,,I ty moĪesz zostaü straĪakiem”. Dzieci miaáy okazjĊ, by zapoznaü siĊ, jak wygląda praca straĪaków. Natomiast na 20 lipca zaplanowano wyjazd do Kaliskiego Rezerwatu Archeologicznego - „Zawodzie”, gdzie na uczestników czekaü bĊdzie „archeologiczna podróĪ w czasie”. NOW

BRZEZINY

Rekordowy rzut paletð OsiągniĊty w roku ubiegáym rekord w rzucie drewnianą paletą zostaá pobity. Mistrzostwa Ğwiata w tej nietypowej konkurencji, jak co roku odbyáy siĊ w DziĊcioáach i byáy integralną czĊĞcią festynu rodzinnego.ZwyciĊzcą mistrzostw zostaá Jacek Gąsiorowski, który wyrzuciá ponad 25- kilogramową paletĊ na odlegáoĞü 10, 51 metra i tym samym ustanowiá nowy rekord. Drugie miejsce zająá Grzegorz Gąsiorowski z wynikiem 9,77 metra, a trzecie przypadáo Michaáowi Cuprowi, który uzyskaá wynik 8,88 metra. Podczas festynu rozegrano takĪe inne konkurencje sportowe. Nie zabrakáo atrakcji dla caáych rodzin jak: loterie fantowe, wesoáe miasteczko, koncerty, przejaĪdĪki bryczką oraz pokaz Ğwiateá laserowych. Inicjatorami i organizatorami festynu, juĪ po raz siódmy, byli straĪacy z Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w DziĊcioáach. NOW

W uroczystoĞci uczestniczyáy niemal wszystkie poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy oraz mieszkaĔcy powiatu i parlamentarzyĞci. Podczas jubileuszu odznaczono zasáuĪonych straĪaków OSP Michaáów. WrĊczono medale, podziĊkowania i dyplomy nie tylko ochotnikom, ale i zasáuĪonym czáonkiniom kóá

POWIAT KALISKI

LISKÓW Doēywiajð podczas wakacji

Hotel Kristoff

Pomoc dla najuboēszych

Anna i Krzysztof Chenczke ze Skrajni oficjalnie otworzyli kompleks hotelowo-restauracyjny w àaszkowie, gmina Blizanow. Z tej okazji na placu przy hotelu Kristoff, 8 lipca, od wczesnych godzin popoáudniowych odbywaá siĊ festyn z licznymi zabawami i konkursami dla dzieci. Na scenie zaprezentowali siĊ teĪ m.in.: MáodzieĪowa Orkiestra DĊta OSP Rychnów, kapela Zespoáu Folklorystycznego „Kalina”, iluzjonista, a wieczorem wystąpiá zespóá The Shout z przebojami The Beatles i zespóá Cover. NOW

Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Liskowie rozpocząá coroczną, letnią akcjĊ doĪywiania najuboĪszych mieszkaĔców gminy. Akcja przekazywania ĪywnoĞci prowadzona bĊdzie przez caáe lato. - Do wrzeĞnia wydamy w sumie kilkanaĞcie ton róĪnych artykuáów spoĪywczych, które otrzymujemy od Polskiego Komitetu Pomocy Spoáecznej - informuje BoĪena Humelt, kierownik GOPS-u w Liskowie. - Mamy juĪ listĊ rodzin, do których traą artykuáy spoĪywcze. Jest to okoáo 400 rodzin. DziĊki naszej

pomocy dzieci z wielu rodzin przez okres wakacji nie bĊdą chodziáy gáodne. Zdajemy sobie sprawĊ, Īe potrzeby są ogromne, gdyĪ ludzi ubogich przybywa i dlatego staramy siĊ, by z roku na rok ta pomoc byáa coraz wiĊksza. W ubiegáym roku z Polskiego Komitetu Pomocy Spoáecznej GOPS w Liskowie

9

LISKÓW

To juĪ kolejny, mimo Īe to dopiero początek lata, tragiczny finaá zabawy na dzikim kąpielisku w powiecie kaliskim. W gliniance w miejscowoĞci Cienia I, gmina Opatówek, w godzinach popoáudniowych 9 lipca, utonąá 35-latek. Do akcji ratowniczej zostali wezwani straĪacy z OSP. Na miejsce przybyáa równieĪ kaliska jednostka z áódką ratowniczą. Po kilkuminutowych poszukiwaniach, na dnie zbiornika odnaleziono nieprzytomnego mĊĪczyznĊ. Próbowano go reanimowaü, ale wysiáki ratowników nie przyniosáy rezultatu. Wezwany na miejsce wypadku lekarz pogotowia stwierdziá zgon mĊĪczyzny. NOW

gospodyĔ wiejskich. - Dobre informacje dla jednostki w Michaáowie są takie, Īe samorząd powiatu kaliskiego oraz gmina Opatówek podjĊáy decyzjĊ, Īe przekaĪą pieniądze na zakup samochodu straĪackiego dla ochotników - mówi Mieczysáaw àuczak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego. NOW

www.naszrynek.pl

otrzymaá 16 róĪnych artykuáów ĪywnoĞciowych. Pracownicy oĞrodka wydali blisko 17 ton ĪywnoĞci potrzebującym mieszkaĔcom gminy. Rodziny, które otrzymują ĪywnoĞü, muszą speániaü okreĞlone warunki. MiesiĊczny dochód na osobĊ, który uprawnia do wsparcia ĪywnoĞciowego, nie moĪe przekraczaü 526,50 zá. NOW

Konkurencyjne ceny !!!

TAXI

PLUS

Dojazd bezpáatny !!!

tel. 62 73

66 000

Salon fryzjerski damsko-mĊski pon. - pt. 9.00 - 18.00 sob. - 9.00 - 14.00 ElĪbieta Dybioch 62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 4 kom. 501-598-305 tel. zakáadowy: 505-916-610

ATRAKCYJNE CENY! (obok banku WBK)

W ofercie również

gazy techniczne


10

fotoreportaē

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

OSTRÓW VI Zlot Motocyklowy

Choppery, ćcigacze, crossy dziaáa juĪ od szeĞciu lat, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Podczas prezentacji zorganizowano konkurs na najstarszego uczestnika zlotu. W tej konkurencji zwyciĊĪyá 73 - letni Wiesáaw Majas z Kalisza i otrzymaá puchar ufundowany przez prezydenta miasta. Natomiast konkurs na najciekawszy motocykl wygraá Mariusz Kotarski. Po koncercie motocykliĞci wykonali rundĊ wokóá kaliskiego ratusza i barwna oraz gáoĞna kolumna odjechaáa w stronĊ Szaáego, gdzie uczestnicy zlotu kontynuowali zabawĊ, ale juĪ we wáasnym gronie. NOW

FOT.: WACàAW NOWAK

Motocykle interesowaáy takĪe najmáodszych

FOT.: WACàAW NOWAK

FOT.: WACàAW NOWAK

Bazą zlotu byá oĞrodek w Szaáem. Tam odbywaáy siĊ spotkania, koncerty i konkursy sprawnoĞciowe. W sobotĊ, 14 lipca, w samo poáudnie na kaliskim Rynku Gáównym, z rykiem silników potĊĪnych maszyn pojawiáo siĊ okoáo 300 motocyklistów. Tu przed ratuszem, zaprezentowali publicznoĞci swoje piĊkne maszyny. Byá teĪ specjalny koncert dla kaliszan i uczestników zlotu w wykonaniu zespoáu SS TOP. - PrzyjeĪdĪamy do miasta, bo chcemy, by byáo o nas sáychaü – mówiáPiotr Kwiatkowski z Klubu Motocyklowego GREMIUM. - Pokazaü, Īe nasz klub

Atmosfera pikniku na kaliskim rynku

FOT.: WACàAW NOWAK

Na poĪegnanie runda wokóá ratusza

FOT.: WACàAW NOWAK

Przez dwa dni po Kaliszu i okolicy na swoich wspaniaáych maszynach jeĨdzili uczestnicy VI Zlotu Motocyklowego zorganizowanego przez Klub Motocyklowy Gremium Prospect Chapter Kalisz.

Przed ratuszem stanĊáy prawdziwe „cacka”

Na zlocie nie zabrakáo „Ğcigaczy”

POWIAT KALISKI W grodzie na Zawodziu

Celtyckie zabawy w grodzie nad Prosnð

Z takim tatuaĪem moĪna juĪ wystąpiü w konkursie

Wchodzących witaáy dĨwiĊki celtyckiej muzyki

Fot.: WACàAW NOWAK

Fot.: WACàAW NOWAK

Fot.: WACàAW NOWAK

Rzut palem to konkurencja dla twardych facetów

ozdoby. - To byáa Ğwietna zabawa - mówi Tomasz Nowaczyk z Ostrowa. MoĪna byáo takĪe kupiü biĪuteriĊ wykonaną wedáug dawnych wzorów oraz miody pitne wyprodukowane na podstawie archiwalnych receptur. To wszystko w ramach „Weekendu CeltyckoIrlandzkiego” zorganizowanego przez Muzeum OkrĊgowe Ziemi Kaliskiej, FundacjĊ Kultury Irlandzkiej oraz Miasto Kalisz. Honorowy patronat nad wydarzeniem objąá Ambasador Irlandii i Konsul Honorowy Irlandii. NOW

„Wodny Īniwiarz” usuwa nadmiar trzciny

Fot.: WACàAW NOWAK

Fot.: WACàAW NOWAK

Uczestnicy walk nie szczĊdzili siá

MoĪna byáo obejrzeü trening wojów celtyckich, i ich walki prezentowane przez grupĊ rekonstrukcyjną z Kalisza, wysáuchaü koncertu muzyki folkowej, czy uczestniczyü w turnieju rzutu palem. Byáy tez atrakcje dla najmáodszych: malowanie twarzy, konkurs na najatrakcyjniejszy tatuaĪ oparty na wzorach celtyckich i inne. Tradycyjnie, w chatach grodu, odwiedzający mogli zobaczyü, jak wyglądaáo Īycie we wczesnoĞredniowiecznej osadzie i podziwiaü zrĊcznoĞü rzemieĞlników, wytwarzających prymitywnymi metodami np. piĊkne

Fot.: WACàAW NOWAK

Prze dwa dni, 14 i 15 lipca, kaliszanie odwiedzając Kaliski Gród Piastów na Zawodziu mogli cofnąü siĊ w czasy, gdy w tej okolicy przebywali wojowniczy Celtowie.

MoĪna byáo spróbowaü i kupiü miody pitne


informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Po raz pierwszy, ale nie ostatni OSTRÓW

Przynajmniej próbowaãam

Z przyjađni

Wspominaáa pani o dwóch lmach, do których zaczynają siĊ zdjĊcia. O jednym nie mogĊ jeszcze mówiü ze wzglĊdu na nie ustalone terminy. A drugi, to film Tomka Wasilewskiego, który w ubiegáym roku debiutowaá w Gdyni obrazem „W sypialni”. Teraz krĊci znów i bĊdĊ miaáa przyjemnoĞü zagraü u niego. Jakie kryteria decydują o wyborze takiego a nie innego scenariusza? Nie mam tak komfortowej sytuacji, Īe dostajĊ kilka scenariuszy i mogĊ w nich przebieraü. Ale jeĞli juĪ odrzucam, to znaczy, Īe są w nich rzeczy, których naprawdĊ nie mogĊ przyjąü. Nie mogĊ tego zagraü z róĪnych powodów. Dostaáam kiedyĞ scenariusz i w trakcie czytania „wyciĊáam” na wáasny uĪytek rolĊ, która byáa dla mnie. I zobaczyáam, Īe to pracuje dalej spokojnie bez mojej postaci. PomyĞlaáam, Īe nie

Fot.: ARCHIWUM

Rozmowa z Izabelą Kuną, aktorką, goĞciem specjalny I Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy. Warsztaty teatralne, które odbyáy siĊ podczas festiwalu – jaki ma pani na nie pomysá? Bardzo interesuje mnie praca z aktorami. To jest nawet moje przyszáoĞciowe marzenie, które staram siĊ powoli realizowaü – reĪyseria, zrobienie wáasnego lmu. Uwielbiam aktorów, uwielbiam to, co robią. Dlatego chciaáam, aby w tych warsztatach wziĊáy udziaá grupy teatralne, które juĪ nad czymĞ pracują, bo ciekawi mnie sam proces twórczy. ChcĊ dowiedzieü siĊ, w czym mogĊ im pomóc, Īeby to robili – moĪe nie lepiej – ale inaczej. ĩeby robili rzeczy, o których nie wiedzą, Īe mogą.

Aktorka Izabela Kuna ma sensu robiü takich rzeczy. Powiedziaá to teĪ Komeda, który stwierdziá, Īe jeĞli puĞciü lm bez muzyki i da siĊ to obejrzeü, to znaczy, Īe ta muzyka jest w nim zbĊdna. Tak samo myĞlĊ, jeĞli chodzi o granie w lmach MuszĊ o to zapytaü. Spodziewaáa siĊ pani takiej popularnoĞci po „Lejdis”? Zupeánie nie. Nie spodziewaáam siĊ, Īe bĊdzie taki sukces komercyjny. Ale jest jeszcze coĞ. Nie spodziewaáam siĊ teĪ, Īe tak mocno zwiąĪĊ siĊ z dziewczynami z planu. To mi siĊ rzadko zdarza. W moim wieku ciĊĪko siĊ zaprzyjaĨniü, tym bardziej, Īe mam juĪ takie bliskie osoby – AureliĊ Sobczak z Ostrowa, RenatĊ Dancewicz. I zwykle zachowujĊ rezerwĊ przy spotkaniach, dlatego to, co siĊ wydarzyáo na planie, byáo dla mnie samej zaskoczeniem. A co z marzeniem o reĪyserii? Napisaáam kilka lat temu scenariusz, który miaá juĪ producenta, a potem siĊ wszystko posypaáo. Teraz do tego wracam. Ale w miĊdzyczasie napisaáam kolejną rzecz, która najpierw do-

staáa niebywaáe recenzje w PISFie i przyrzeczono nam pieniądze. NastĊpna komisja powiedziaáa jednak, Īe to nie jest tak dobre, jak sądziáa poprzednia. To nie jest tak, Īe siedzĊ i czekam z zaáoĪonymi rĊkami, ale staram siĊ teĪ sama. MyĞlĊ, Īe tak – wáaĞnie siĊ staram, ale teraz mi siĊ trochĊ nie chce. MoĪe siĊ starzejĊ. Ale zawsze czegoĞ szukam. Nie siedzĊ i nie czekam na propozycje, paląc papierosa. PalĊ papierosa i coĞ robiĊ. DziĊki temu mogĊ powtórzyü moje ukochane zdanie z „Lotu nad kukuáczym gniazdem”. Jest tam taka scena, kiedy Jack Nicholson próbuje wyrwaü umywalkĊ ze Ğciany. To mu siĊ nie udaje, wszyscy na niego patrzą, on taki spocony mówi: „Ale przynajmniej próbowaáem”. MówiĊ to samo, sobie i swoim studentom. Festiwal imienia Komedy w Ostrowie odbywa siĊ po raz pierwszy. Miaáa pani wątpliwoĞci czy tu przyjechaü? Nie miaáam wątpliwoĞci. Jest teĪ takie zdanie, nie moje: jak są jakieĞ wątpliwoĞci, to znaczy, Īe nie ma Īadnych wątpliwoĞci. A ja przyjmujĊ takie zaproszenia – jak mi siĊ chce i jak są jakieĞ powody. Tutaj powody są dwa. Pierwszy to moja przyjacióáka Aurelia Sobczak, która tu mieszkaáa, u której byáam i w związku z tym mam z Ostrowem bardzo dobre wspomnienia. A druga sprawa - pomyĞlaáam, Īe jeĞli to jest pierwszy festiwal, to moĪe warto. JeĞli ktoĞ wybraá akurat mnie, poprosiá o wsparcie , to dlaczego nie? Rozmawiaáa ARLETA ZEIDLER CaáoĞü rozmowy na: www. naszrynek.pl

LATOWICE Wielki festyn

Mieszkaýcy pomagajð W Latowicach, 15 lipca, odbyá siĊ I Gminny Festyn ĝrodowisk Osób Niepeánosprawnych „Pomagajmy sobie”.

Izabela Kuna, która zaproszona zostaáa na festiwal, przebywaáa w Ostrowie przez trzy dni. W piątek byáa goĞciem otwarcia festiwalu. W sobotĊ uczestniczyáa w pokazie lmu „Lincz” i spotkaniu z publicznoĞcią, a wczeĞniej prowadziáa warsztaty z grupą teatralną. Jak przyznaáa, jednym z powodów, dla których przyjechaáa na festiwal byáa jej przyjacióáka, równieĪ aktorka Aurelia Sobczak, ostrowianka z urodzenia. Iza Kuna byáa juĪ kiedyĞ jej goĞciem i ma z naszym miastem bardzo dobre wspomnienia. ZEA

OSTRÓW

Certyfikat Tomasz Lach, syn Krzysztofa Komedy, podarowaá miastu dwa unikatowe prezenty związane ze ĞcieĪką dĨwiĊkową do „Dziecka Rosemary”. Certykat nominacji do Golden Globe dla kompozytora zostanie w kolekcji I LO, a fragment partytury tra do Szkoáy Muzycznej. ZEA

OSTRÓW

Carlos Na co dzieĔ pracownik OCK, dzieciom znany jest jako magik Carlos. Ma dyplom zawodowego iluzjonisty, a swoje programy chĊtnie prezentuje przed dzieciĊcą publicznoĞcią. W czerwcu zostaá uhonorowany tytuáem Animatora Kultury. A podczas warsztatów teatralnych wcieliá siĊ jeszcze w jedną rolĊ. W scenie balkonowej reĪyserowanej przez Wojtka PacynĊ odegraá zakochanego Romea w wersji… indiaĔskiej. Do rozpoznania tylko fachowym okiem. ZEA

Robert Zawadzki, aktor urodzony w Ostrowie, coraz czĊĞciej pojawia siĊ na telewizyjnym ekranie. MogliĞmy go zobaczyü miĊdzy innymi w odcinkach „Ojca Mateusza”, „Ludziach Chudego”, „Samym Īyciu” czy „Czasie honoru”. Teraz wyreĪyserowaá wáasny spektakl, który juĪ jesienią pokaĪe w Ostrowie. ZEA

Mãody talent

Festyn cieszyá siĊ duĪym zainteresowanie mieszkaĔców

Krzysztof Komeda byãby z nas dumny Pierwszy Festiwal Filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie juĪ za nami. Przez tydzieĔ publicznoĞü obejrzaáa kilka lmów z muzyką Komedy, byáy wystawy, spotkania z artystami.

Ostrowianie oglądali lmy na rynku Przez tydzieĔ miasto byáo Ğwiadkiem i uczestnikiem dziaáaĔ, pomysáów, jakich do tej pory tu nie byáo. Organizatorzy wszystko obserwowali i wyciągali wnioski na przyszáoĞü. Bo Īe festiwal byá pierwszy, ale nie ostatni, tego są pewni wszyscy. -Ten byá pierwszy i sporo siĊ nauczyliĞmy - mówi dyrektor OCK Ewa Matecka.- MyĞlĊ, Īe w przyszáym roku powinniĞmy poĞwiĊciü jeszcze wiĊcej czasu i miejsca na same filmy, bo tym razem kinomani mieli niedosyt. Musimy inaczej wywaĪyü proporcje, ale z pewnoĞ-

cią zachowamy pomysá na warsztaty teatralne i reĪyserskie, bo to byá strzaá w dziesiątkĊ. Efekty są wspaniaáe i to najlepszy sposób na zaszczepienie filmowego bakcyla, ale teĪ wciągniĊcie do zabawy mieszkaĔców. Pomysáów na rozwiniĊcie festiwalu jest wiele. Na gorąco organizatorzy mówili o zaproszeniu do wspóápracy jeszcze innych aktorów i reĪyserów, nawiązaniu kontaktu z wytwórniami lmowymi czy muzykami, nie zapominając przecieĪ o tym, Īe to Komeda jest patronem imprezy. ZEA

OSTRÓW Uczyli siõ aktorstwa

Warsztaty i zabawa Máodzi, odwaĪni, chĊtni do wyzwaĔ. Prawie 20 osób zgáosiáo swój udziaá w warsztatów aktorskich i reĪyserskich. Pracowali ciĊĪko pod kierownictwem Wojciecha Pacyny, Roberta Zawadzkiego i Aurelii Sobczak.

Zawadzki

OSTRÓW

Fot.: ARCHIWUM

Byáy pokazy zumby, jazda na koniach, warsztaty artystyczne i malowanie twarzy, a takĪe warsztaty ratownictwa medycznego. DuĪym zainteresowaniem cieszyáy siĊ pokazy straĪackie i policyjne. KaĪdy kto zawitaá do Latowic mógá równieĪ za darmo oznakowaü swój rower. W ramach „Biaáej niedzieli” odbyáy siĊ badania prolaktyczne. Szersza relacja w nastĊpnym numerze Naszego Rynku, a fotorelacja na stronie: www.naszrynek.pl LUA

11

Fot.: ARCHIWUM

OSTRÓW Goćç specjalny

www.naszrynek.pl

Ostrowianie trzymają siĊ razem w wielkim Ğwiecie. W kinowym debiucie Wojciecha Pacyny „Nigdy nie mów nigdy”, w jednym z epizodów zagraá Szymon Nowak. Pierwsze kroki w zawodzie stawiaá w grupie Rey de Monter, która pod kierunkiem Tomasza Gruchota dziaáaáa w II LO. ZEA

Fot.: ARCHIWUM

17 lipca 2012, nr 29(314)

20 osób wziĊáo udziaá w warsztatach teatralnych Efekty ich tygodniowej pracy ostrowianie mogli podziwiaü w piątkowy wieczór przed ratuszem. Sceny balkonowe z „Romea i Julii” w oryginalnych adaptacjach wzbudziáy zachwyt licznej publicznoĞci. NajwiĊkszy aplauz zdobyáa para Szymon – Zuza, która wyjątkowy mini - spektakl przygotowaáa pod czujnym okiem aktorki Aurelii Sobczak. - Wspaniaáa, cudowna máodzieĪ - mówi Aurelia Sobczak. – Ona oddala serce,

a my caáą energiĊ i wiedzĊ, jaką posiadamy. Prosiáam tylko o zaufanie, ale nie musiaáam powtarzaü tego zbyt wiele razy, bo od razu záapali konwencjĊ. Mnóstwo pomysáów przynosili sami. ZrobiliĞmy z Szekspira Īart, choü wciąĪ o miáoĞci. Nie tradycyjnie, ale dowcipnie i moĪe przez to miáoĞü byáa jeszcze wiĊksza. A Īe siĊ podobaáo? Tak juĪ jest, Īe spektakl tworzą aktorzy i publicznoĞü. I obie strony dopisaáy w ten wieczór. ZEA


12

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

Sklep Za Rowerowy

! ! ! y m a z s a r p

N

p a g e ie prz

! ! ! i j z oka

W miesiącu Lipiec - Sierpień 2012r. Kupuj rowery marki:

se

gwa rwi s pog rancyj n war ancy y i jny

Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 61 tel. 62 7387688 62 7358412

czynne od 10:00-18:00, sobota 10:00-14:00


17 lipca 2012, nr 29(314)

Nasz Rynek

Projekt wspóïnansowany ze Ărodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoïecznego

Czïowiek najlepsza inwestycja

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Nowy zawód nową szansą” PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO LUB MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

z terenu województwa wielkopolskiego przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z branż: tprzetwórstwo przemysłowe tprzemysł chemiczny tbudownictwo ttransport tgospodarka magazynowa

W ramach szkoleń oferujemy: – doradztwo zawodowe – BEZPŁATNE szkolenie zawodowe do wyboru: t6EBOFOFHPDKBDKFXKǗ[ZLVPCDZN (angielskim/niemieckim) t%PLVNFOUBDKBCJVSPXBXKǗ[ZLVPCDZN (angielskim/niemieckim) t;BLPǩD[POFFH[BNJOFN5&-$ Uczestnikom zapewniamy: tmateriały szkoleniowe tzwrot kosztów dojazdu tpoczęstunek

reklama

www.naszrynek.pl

13

Dzieý Spóãdzielczoćci Wyjątkowo uroczyĞcie obchodzono w tym roku DzieĔ SpóádzielczoĞci w Ostrowskiej Spóádzielni Mleczarskiej. Podczas spotkania wrĊczono Honorowe Odznaki, a wĞród nich tą najwaĪniejszą : OdznakĊ Honorową za Zasáugi dla Województwa Wielkopolskiego. To wyróĪnienie za wkáad wniesiony przez OSM w postĊp i promowanie produktów w kraju i za granicą. Prezes Zarządu OSM Eugeniusz Mukalski otwierając uroczystoĞü mówiá o obecnej sytuacji Spóádzielni. PoáoĪyá nacisk na pierwsze miesiące tego roku, kiedy sytuacja gospodarcza spowodowaáa spadek zapotrzebowania na produkty i obniĪenie cen. To problemy, z jakimi borykają siĊ spóádzielnie w caáym kraju. Mimo to OSM nie zaprzestaje inwestycji i ambitnych planów dla dalszy rozwój. Regularnie poszerza swoją ofertĊ asortymentową, inwestując jednoczeĞnie w nowoczesny sprzĊt.

Od lewej: Zbigniew Madajczak, Jerzy Kulas, Eugeniusz Mukalski, Krzysztof Grabowski, Piotr Walkowski WĞród zaproszonych na uroczystoĞü goĞci znaleĨli siĊ poseá Piotr Walkowski, Wi-

Biuro Projektu: O.K. Centrum JÚzyków Obcych Sp. z o.o. ul. ¿wirki i Wigury 17 (I piÚtro), 62-561 ¥lesin tel. 519 304 877 e-mail: nowyzawod@okcjo.com.pl

Osoby które są zainteresowane zapraszamy na stronę internetową www.nowyzawod.com

Pracownice Ostrowskiej Mleczarni podczas zabawy tanecznej

cemarszaáek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, przewodniczący rady powiatu Andrzej Leraczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs, Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej BiliĔski, przedstawiciele lokalnych przedsiĊbiorców oraz pracownicy OSM – obecni i seniorzy. GoĞcie bawili siĊ do póĨnych godzin nocnych, przy wspaniaáym jedzeniu w piĊknych wnĊtrzach Restauracji MLECZNA PERàA, której wáaĞcicielem jest OSM. Fotorelacja na www.naszrynek.pl


14

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ZNAJDħ NAS NA www.domeradzkanieruchomosci.pl Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 33 Tel. 505-487-778 Biuro 695-857-874 Na SprzedaĪ OKAZJA!!! Mieszkanie w kamienicy trzy pokoje , dwa balkony, 67,4m2 cena 87.000,-zá OKAZJA !!! Mieszkanie rejon Strzeleckiej 3 pokoje 64,7 m2 cena tylko 138.000,-zá Mieszkanie centrum 3 pokoje 59,80 m2 cena 150.000,-zá Dom ul. Reymonta 160 m2 dziaáka 1500 tylko 250.000,-zá Bardzo áadne zadbane mieszkanie, centrum, 44m2 cena 124.000,-zá Trzypokojowe rozkáadowe mieszkanie w centrum 51m2 cena 140.000,-zá Stylowe mieszkanie w kamienicy w centrum ,1 piĊtro , 5 pokoi , 120m2 tylko 200.000,-zá àadne, zadbane , okol. Limanowskiego, mieszkanie 75m2 cena 177.000,-zá Okazja !!! Mieszkanie centrum 38m2 tylko 80.000,-zá Polecamy !!! Mieszkanie Bąka 76,4m2 cena 175.000,-zá Mieszkanie okol. Gáogowskiej 63 m2 cena 118.000,Dom w stanie surowym zamkniĊtym 124m2 dziaáka 840m2 okol Ostrowa Wlkp 340.000,-zá Dziaáka budowlana Zacharzew 738m2 cena 67.000,-zá Dom w zabudowie bliĨniaczej Zacharzew 120m2 cena 400.000,-zá Dom Os KrĊpa 100 m2 tylko 220.000,-zá Dziaáka SoĞnie 1700 m2 cena 60.000,-zá, Atrakcyjne dziaáki w Przygodzicach.

Na Wynajem

Powierzchnie do wynajĊcia - Kaliska ( byáa siedziba Banku ĝląskiego) Obiekt 420 m2 Ğcisáe centrum(tness, szkoáa jĊzykowa)cena 14zá/ m2 Lokal uĪytkowy 80m2 - KrotoszyĔska 158

Poszukujemy Dziaáek budowlanych w Ostrowie lub bliskiej okolicy do 60 tys. Mieszkania 2 pokoje do kupna do 2 piĊtra.

Powierzchnie do Powierzchnie wynajĊcia. do wynajĊcia. Atrakcyjna lokaByáy Bank ĝląski. lizacja (byáy Bank Od 500 zá za biuro. ĝląski).

DOMY: - Ostrów Wlkp. „ZIELONY ZAKĄTEK” domy w stanie deweloperskim pow. uĪytk. 118 m² dziaáka 200 m² Cena: 3200 zá/m² -Ostrów Wlkp. Rej. Grunwaldzka dom wolnostojący pow.uĪytk.140m² dziaáka 807m² Cena: 350 tys. - Ostrów Wlkp. ul. Cedrowa dom wolnostojący pow. uĪytk. 145 m² dziaáka 612 m² Cena: 550 tys. - Kaliszkowice Kaliskie dom wolnostojący pow. uĪytk. 80 m² dziaáka 19355 m² Cena: 198 tys. - Sáawin dom wolnostojący 2004 r. pow. uĪytk. 175 m² dziaáka 1752 m² Cena: 395 tys. - Wtórek dom wolnostojący pow. uĪytk. 130 m² dziaáka 1100 m² Cena: 369 tys. -Janków Przygodzki dom wolnostojący pow. uĪytk. 120 m² dziaáka 1200 m² Cena: 379 tys. -Gorzyce Wielkie dom wolnostojący pow. uĪytk. 186 m² dziaáka 2000 m² Cena: 620 tys. - Ostrów Wlkp. ul. KrĊta dom wolnostojący pow. uĪytk. 110 m² dziaáka 664 m² Cena: 309 tys. -Ostrów Wlkp. ul. Piaskowa dom wolnostojący pow. uĪytk. 160m² dziaáka 577m² Cena: 425 tys. -Ostrów Wlkp. PruĞlin dom wolnostojący pow. uĪytk. 220m² dziaáka 710m² Cena: 580 tys. MIESZKANIA NA SPRZEDAĩ: ul. Komuny Paryskiej 64 m² 4p. IVp. Cena: 139 tys.

Centrum 56,4 m² 2p. IIp. Cena: 159 tys. Mieszkanie bezczynszowe ul. Paderewskiego 61 m² 3p. IVp. Cena: 144 tys. ul. Strzelecka 71,3 m² 3p. III p. Cena: 162 tys. ul. Partyzancka 92,7m² 3p. Ip. Cena: 190 tys. ul. Dalbora 60,66m² 3p. IIp. Cena: 167 tys. Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Konopnicka 47m² 3p. IIIp. Cena: 125 tys. ul. ĩwirki 48 m² 2p. IIIp. Cena: 139 tys. ul. ZĊbcowska 53,1 m²+ taras 8 m² 3p. IIIp. Cena: 200 tys. LITEX Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dáugosza 73 m² 4p. parter Cena: 179 tys. ul. ZĊbcowska 93m²4p. Ip. Cena: 185 tys. Al. Sáowackiego 61 m² 3p. Ip. Cena: 157 tys. ul. Dáugosza 73 m² 4p. IVp. Cena: 159 tys. ul. WolnoĞci 46,7 m² 3p.IIp. Cena: 125 tys. ul. Gáogowska 66,28 m² 3p. IIIp. Cena: 189 tys. ul. Gorzycka 88,18 m² 3p. parter Cena: 229 tys. ul. Sienkiewicza 42 m² 1p. Cena: 75 tys. ul. ĩwirki 48 m² 3p. IIIp. Cena: 123 tys. ul. 60 Puáku Piechoty 37m² 2p. Ip. Cena: 90 tys. ul. Komuny Paryskiej 47,9 m² 3p. IVp. Cena: 115 tys. ul. Limanowskiego 75 m² 4p. IIp. Cena: 179 tys. ul. Sobieskiego 30m² 1p. IIIp. Cena: 85 tys. ul. ĩwirki 28,40m² 1p. IVp. Cena: 74 tys. ul. WolnoĞci 38,10m² 2p. IIIp. Cena: 89 tys. OBIEKTY: - zakáad przemysáowy/produkcyjnyWieruszów pow. uĪytk. 722 m² dziaáka 3186 m² Cena: 700 tys. DZIAàKI: - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 840-997m² Media: W, E, G. Cena: 55zá./m² - dziaáki budowlane Gorzyce Maáe o pow. 800-1000m² Media: W, E, G. Cena: 49 zá./m² - dziaáka budowlana Gorzyce Wielkie o pow. 1032 m² Media: W, E, K,. Cena: 85 tys. - dziaáka budowlane Gorzyce Wielkie o pow. 918 m² Media: W, E, K. Cena: 89 tys. - ogródek dziaákowy Rej. Piaski Szczygliczka pow. 320 m² Cena: 23 tys.

Do sprzedaĪy nieruchomoĞü o powierzchni dziaáki 2,35ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni uĪytkowej ok. 400 m2, budynkiem gospodarczym (stodoáa) o pow. ok. 100 m2 i garaĪem o powierzchni 100 m2. NieruchomoĞü poáoĪona jest w malowniczym i spokojnym miejscu w samym lesie, w rejonie miejscowoĞci Mikstat pow. ostrzeszowski, województwo wielkopolskie. OdlegáoĞü od Wrocáawia 75 km i 5 km od Antonina. Bardzo dobry dojazd. Budynki po remoncie kapitalnym zakoĔczonym w 2009 roku. Wszystkie instalacje nowe, tynki wewnĊtrzne i zewnĊtrzne nowe, pokrycia dachowe nowe. Peána dokumentacja, Ğwiadectwo charakterystyki energetycznej oraz aktualny operat szacunkowy. NieruchomoĞü podáączona do wodociągu sieciowego, rurociągu gazowego, posiada wáasną ekologiczną oczyszczalniĊ Ğcieków oraz automatyczny system awaryjnego zasilania – agregat prądotwórczy, jest instalacja alarmowa z powiadomieniem na telefon. Wszystkie okna parteru mają rolety zewnĊtrzne zamykane i otwierane pilotem. Dwa Ĩródáa ogrzewania – c.o. i kominkowe. MoĪliwoĞü zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne np. korty tenisowe, boiska, SPA, pensjonat lub stworzenie oĞrodka agroturystycznego. Droga dojazdowa odĞnieĪana i utrzymywana przez gminĊ zapewniająca dobry dojazd równieĪ zimą. NieruchomoĞü o statusie prawnym nieruchomoĞci rolnej – zwolniona z podatku od CCP przy transakcji nabycia. Na nieruchomoĞci nie ciąĪom Īadne zobowiązania. DostĊpna peána aktualna dokumentacja nieruchomoĞci wraz z zdjĊciami wnĊtrz oraz zdjĊciami lotniczymi. CENA OFERTOWA: 790 000 zá . WGN Ostrów Wielkopolski, tel. Agenta 691 356 618, wiĊcej na www.wgn.pl lub www.wgn-ostrow.pl Dziaáki na sprzedaĪ

- Dziaáka budowlana Nabyszyce, gmina Odolanów, 5000 m2, na dziaáce znajduje siĊ budynek gospodarczy oraz drewniana stodoáa, W, E, G. - Gorzyce Wielkie, dziaáka budowlana, 900 m2, atrakcyjne poáoĪenie, ogrodzona, kanalizacja sanitarna i burzowa, na terenie studia gáĊbinowa, - Lamki dziaáki budowlana 900, 1000, 1500 m2, supercena - Dziaáki budowlana w Odolanowie-Biadaszki, (przy samym lesie) 2300 m2, - Gorzyce Wielkie druga linia zabudowy, nieuzbrojone, ul. Szkolna, pow. 2700 m2, (moĪliwoĞü kupna jednej, dwóch lub czterech dziaáek) - Lewków, ul. Moniuszki dziaáka budowlana, nowe osiedle domków jednorodzinnych, pow. 600 m2, W, E, G w ulicy, cena 60 tys. - Topola Osiedle 4 dziaáki budowlane, uzbrojone, pow. 5700 m2 (moĪliwoĞü kupna jednej, dwóch lub czterech dziaáek) - Górzno - 3 dziaáki, pow. 1150 m2, cena 32zá/m2

Las na sprzedaĪ

Las Bieganin

NowoĞü! Hala we Wtórku

Mieszkanie do wynajčcia (blok), centrum Ostrowa, III pičtro, 3 pokoje, nieumeblowane (bez meldunku).

Poszukujemy niedrogiej hali do wynajčcia lub kupna, do 200 m2, z zapleczem biurowym i socjalnym w Ostrowie lub okolicy.

Gospodarstwo w Masanowie

- Bieganin, gm. Raszków, las mieszany, 60 - letni, zadrzewienie 0,7. Supercena 75 tys.

Domy na sprzedaĪ

- Dom w Ostrowie, ul. Wodna 24, 3 - kondygnacyjny, parter 4 pokoje +k+á 88 m2, I piĊtro salon z aneksem kuchennym i kuchnią +2p+k+á (osobne wejĞcie), + dziaáka. CaáoĞü 1170 m2. Cena do negocjacji, moĪliwoĞü zamiany na mieszkanie 3 - pokojowe z dopáatą! - Biskupice Oáoboczne - dom o pow. 80 m2 oraz dziaáka 5700 m2

Gospodarstwo na sprzedaĪ

- Gospodarstwo rolne w Masanowie, 12 ha ziemi cena do negocjacji.

Mieszkania do wynajĊcia

Mieszkanie do wynajĊcia (blok), centrum Ostrowa, III piĊtro, 3 pokoje, nieumeblowane (bez meldunku).

Hala do wynajĊcia

Wtórek - 220 m2, z duĪym parkingiem, pod kaĪdą dziaáalnoĞü, hurtowniĊ lub magazyn. WysokoĞü bramy 2,4 m, wysokoĞü hali 3,1 m. Cena 15 zá/ m2

Gorzyce Wielkie

Mieszkania do wynajčcia w centrum Ostrowa z meldunkiem 88, 92 m2. II, III pičtro.

17 lipca 2012, nr 29(314)


17 lipca 2012, nr 29(314)

sport

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Wiadomoœci sportowe

OLIMPIADA Speãni swoje marzenia

Zamiast Polski reprezentuje Gruzjõ

PIâKA NOĒNA Sãawomir Majak o planach Calisii i stylu gry

Kaliszanin Maciej Rosiewicz weĨmie udziaá w rozpoczynających siĊ 27 lipca Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Zawodnik UKS 12 Kalisz wystartuje w chodzie sportowym na 50 kilometrów, ale bĊdzie reprezentowaá GruzjĊ.

Graçnapeãnychobrotach Sáawomir Majak zostaá nastĊpcą Grzegorza Dziubka na stanowisku trenera Calisii Kalisz. Byáy reprezentant Polski ma za sobą pierwszy tydzieĔ pracy z kaliską druĪyną. Choü wciąĪ nie wiadomo, w których rozgrywkach wystąpi jego zespóá, ma on nadziejĊ na zbudowanie w grodzie nad Prosną silnego oĞrodka. jak najlepiej. Mam pewien misterny plan i mam nadziejĊ, Īe uda siĊ go zrealizowaü.

Czasu na przygotowania jest bardzo maáo, a juĪ 18 lipca czeka was mecz w Pucharze Polski z luboĔskim KS-em. - Rozegramy spotkanie Pucharu Polski, ale potraktujemy ten mecz jako formĊ sparingu. MoĪe to nieáadnie brzmi, ale takie są realia. ZaczĊliĞmy zbyt póĨno i kadra nie jest jeszcze wykrystalizowana. LiczĊ, Īe ten czas, który nam pozostaá, wykorzystamy

PIâKA NOĒNA

KOSZYKÓWKA

PIâKA NOĒNA

STREETBALL

Jest terminarz

Rozgrywajðcy zIligi

IskraProsna wycofana

Gminny basket

PoznaliĞmy wstĊpny terminarz rozgrywek III ligi grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. Na inauguracjĊ druĪyna Ostrovii 1909 zagra z Polonią ĝroda Wielkopolska, a CalisiĊ Kalisz czeka wyjazdowy mecz z Piastem Kobylin. Sezon rozpocznie siĊ 11-12 sierpnia. DAB

Marek Szumeáda-Krzycki to kolejny zawodnik zakontraktowany do BM WĊgiel Stali Ostrów. 21latek wystĊpuje na pozycji rozgrywającego. W poprzednim sezonie wystĊpowaá w pierwszoligowym Zniczu Pruszków. Zdobywaá Ğrednio 10 punktów, miaá po 3 zbiórki i 3 asysty. DAB

Bez zespoáu Iskra Prosna Sieroszewice w sezonie 2012/2013 bĊdą toczyáy siĊ rozgrywki Kaliskiej Klasy OkrĊgowej. Zostaá on wycofany przez wáadze klubu z powodu braku Ğrodków nansowych. W nowym sezonie seniorzy Iskry Prosny zostaną zgáoszeni do rozgrywek w klasie „B”. DAB

Amatorska Liga Koszykówki „Streetball na wesoáo 2012” rusza 6 sierpnia w Przygodzicach. Rozgrywki skierowane są do osób z gminy Przygodzice - amatorów nie biorących czynnego udziaáu w rozgrywkach ligowych na Īadnym szczeblu. Informacje i zapisy pod numerem tel. 881-452-152. DAB

Jakie cele postawiono przed Panem? - Nie byáo jeszcze takiej rozmowy miĊdzy mną a dziaáaczami i sponsorami. Na to przyjdzie jeszcze pora. Musimy wiedzieü, gdzie zagramy. JeĞli to bĊdzie III liga, powalczymy wyáącznie o awans. JeĞli okaĪe siĊ, Īe zostaniemy w II lidze, to wówczas, znając budĪet i realia kaliskiej piáki, ustalimy, o co tak naprawdĊ bĊdziemy graü.

REKLAMA

Fot.: MICHAà SOBCZAK

Początkowo mówiáo siĊ, Īe pracĊ w Kaliszu

uzaleĪnia Pan od tego, czy druĪyna zagra w II lidze. Teraz wiadomo, Īe poprowadzi Pan ją takĪe w III lidze. - Taką decyzjĊ podjąáem. SpróbujĊ ten zespóá poprowadziü takĪe w III lidze i mam nadziejĊ, Īe z bardzo dobrym efektem. W takiej sytuacji nie widzĊ innej moĪliwoĞci jak szybki powrót do drugoligowych rozgrywek.

Jak bĊdzie wyglądaá styl gry zespoáu Sáawomira Majaka? - Zespóá Sáawomira Majaka ma graü 90 minut na peánych obrotach. To jest moje zadanie i tak zawsze prezentowaáy siĊ zespoáy, które prowadziáem. OczywiĞcie, kaĪdy trener Īyczyáby sobie, by ten futbol byá dodatkowo áadny, efektowny, ofensywny i skuteczny, ale tak na szybko nie da siĊ tego poáączyü. Początki zawsze są trudne. Tam, gdzie do tej pory pracowaáem, przez pierwsze dwie kolejki moi podopieczni nie poruszali siĊ zbyt dynamicznie, ale kaĪdy trener ma swój styl pracy i tego nie zmieniĊ. NajwaĪniejszy jest efekt koĔcowy. Ze swojej strony mogĊ jednak zapewniü, Īe zespóá bĊdzie przygotowany do gry przez caáe spotkanie, a nie tylko do pewnego momentu. ROZMAWIAà MICHAà SOBCZAK

Sáawomir Majak poprowadzi CalisiĊ Kalisz.

Fot.: BIURO INFORMACJI MIEJSKIEJ

Jakie wraĪenia odniósá Pan po pierwszych treningach z Calisią? - WraĪenia są doĞü mieszane z prostego wzglĊdu. Do koĔca nie wiemy, czy zagramy w drugiej, czy trzeciej lidze. ChcielibyĞmy, by ta decyzja byáa dla nas jak najbardziej pozytywna. Wtedy bĊdziemy mogli ruszyü z przygotowaniami na peánym gazie.

15

Maciej Rosiewicz wystartuje w Londynie w barwach Gruzji Nauczyciel w Zespole Szkóá Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu trenuje amatorsko, w kaĪdej wolnej chwili. Mimo to aĪ siedmiokrotnie stawaá na podium Mistrzostw Polski. W ubiegáym roku byá nawet tzw. „ Sportową twarzą Kalisza”, za co otrzymaá stypendium z kaliskiego ratusza. Na pomoc ze strony Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nie miaá co liczyü, a tym samym nie ma warunków do przygotowaĔ jak zawodowcy. JednakĪe podczas zawodów w sáowackich Dudincach wywalczyá minimum olimpijskie ĝwiatowej Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF). Wynik ten nie pozwalaá mu na zakwalikowanie siĊ do reprezentacji Polski, stąd szukaá innych rozwiązaĔ, by pojechaü do Londynu. Z otwartymi rĊkoma przyjĊli go Gruzini. - Nie jestem pierwszy i nie ostatni, który zdecydowaá siĊ na taki krok, by speániü swoje marzenia. REKLAMA

Nasze kraje áączy przyjaĨĔ. Prezydent Lech KaczyĔski bardzo pomógá temu krajowi. Jest tam bohaterem narodowym. Doceniá fakt, Īe na jego pogrzeb przyleciaá prezydent Michaiá Saakaszwili, napisaáem do niego list motywacyjny i po dwóch tygodniach otrzymaáem odpowiedĨ. Mam pewien dáug wdziĊcznoĞci dla Gruzji i zrobiĊ wszystko, by mnie dobrze zapamiĊtali oznajmiá Maciej Rosiewicz. Rekord Īyciowy kaliszanina w chodzie na 50 km to 3:55:48. - Na igrzyskach chciaábym osiągnąü zbliĪony rezultat. Kilkakrotnie startowaáem na Wyspach Brytyjskich i wiem, Īe panujące tam warunki mogą nie pozwoliü na osiągniĊcie lepszego rezultatu, tym bardziej, iĪ nie mam okazji do wyjazdu na zgrupowania klimatyczne - stwierdziá 35letni Rosiewicz. W Londynie wystartuje on 11 sierpnia. SK


sport

www.naszrynek.pl

KOSZYKÓWKA Netto Osw Summer League

I etap zakoýczony ZakoĔczyá siĊ pierwszy etap 9. edycji rozgrywek Netto Osw Summer League. Znamy juĪ 8 ekip, które bĊdą walczyáy o mistrzowski tytuá. - W porównaniu do ubiegáych sezonów zmieniliĞmy trochĊ regulamin - mówi Tomasz StaĔkiewicz, organizator zmagaĔ. - Po dwa najlepsze zespoáy z czterech grup trafiają do tzw. dywizji 1. Z tej ósemki wyáoni siĊ mistrz tegorocznego lata. Pozostaáe druĪyny znalazáy siĊ w niĪszych dywizjach i zagrają o poszczególne miejsca. Pierwszy etap rozgrywek trwaá przez ponad miesiąc. Zmagania odbywają siĊ na boiskach szkolnych i osiedlowych. Mecz wygrywa druĪyna, która jako pierwsza przekroczy barierĊ 100 punktów. To wyjątkowe

rozgrywki, bowiem toczą siĊ bez udziaáu sĊdziego, ale odbywają siĊ z zasadami fair play. Po pierwszym etapie zmagaĔ wybrani zostali najlepsi gracze w poszczególnych grupach: Mikoáaj Spaáa (gr. 1), Krzysztof Chmielarz (gr. 2) , Jacek Smarsz (gr. 3) i Damian Kaáowski (gr. 4). W bieĪących rozgrywkach biorą udziaá 22 zespoáy. Wzorem ubiegáego roku zaplanowano takĪe Weekend Gwiazd z udziaáem najlepszych graczy ligi. BĊdą takĪe konkursy rzutowe i inne atrakcje. Patronat nad Netto Osw Summer League sprawuje „Nasz Rynek”. DAB

10 19 10 17 10 15 10 14 10 14

Grupa B 1. ZBW Zeefdruk 2. Czarnuchy 3. Penguins 4. West Coast Team 5. Gramy Mecza

8 16 8 14 8 11 89 86

Grupa C 1. Wáadczy ObrĊczy 2. PBO 3. BBS 4. Sprinterzy 5. Czeczenia

8 15 8 14 8 12 8 10 8 9

Grupa D 1. Juta Monster 2. MVP’S Nasz Rynek 3. Vatos Locos Radáów 4. Gąsiory Marakesh 5. àyse Konie 6. Kaboom

10 19 10 18 10 17 10 14 10 11 10 11

PODSUMOWANIE Dywizja 1: Grupa A: ZBW Zeefdruk, Wáadcy ObrĊczy, MVP’S Nasz Rynek, Los Kabinos Grupa B: Cleveland, Juta Monster, Czarnuchy, PBO Dywizja 2: Grupa A: VLR, Looney Squad, Gąsiory Marakesh, West Coast Team Grupa B: Limana&Trampki, BBS, Penguins, Sprinterzy Dywizja 3: Grupa A: Rodzina Corleone, àyse Konie, Atom Hiroszima Grupa B: Gramy Mecza, Czeczenia, Kaboom

SZYBOWNICTWO O puchar prezydenta

Polatajð nad okolicami W dniach 20-29 lipca rozegrane zostaną XII Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. - To bĊdą przedbiegi 17 Szybowcowych Mistrzostw Europy, które odbĊdą siĊ w Michaákowie w 2013 roku - mówi Tadeusz Malarczyk, szef ostrowskiego Aeroklubu. W XXI Krajowych Zawodach Szybowcowych wezmą udziaá najlepsi szyREKLAMA

bownicy z Europy m.in. z Francji, Niemiec i Rosji. W sumie spodziewanych jest 120 zawodników.Co roku zawody cieszą siĊ duĪym zainteresowaniem widzów. Organizatorzy zapraszają na lotnisko w Michaákowie. DAB

Patronat nad rozgrywkami Netto Osw Summer League sprawuje Nasz Rynek. ĩUĩEL I LIGA ĩKS Ostrovia - GTĩ Grudziądz 33:57 Start Gniezno – Lokomotiv 54:36 LW KMĩ - Orzeá àódĨ 59:31 1. Start Gniezno 2. Lubelski WĊgiel 3. GTĩ Grudziądz 4. ĩKS Ostrovia 5. Orzeá àódĨ 6 Lokomotiv Daugavpils

17 lipca 2012, nr 29(314)

ĒUĒEL Blamaē w meczu z GTĒ

KOSZYKÓWKA Netto Osw Summer League Tabele po 1. etapie Grupa A 1. Cleveland 2. Los Kabinos 3. Limana@Trampki 4. Looney Squad 5. Rodzina Corleone 6. Atom Hiroszima

Nasz Rynek

9 16 +39 9 14 +59 9 11 +19 9 9 -78 9 8 +3 9 8 -42

W OSTATNIEJ KOLEJCE: (22.07) Lokomotiv - ĩKS Ostrova GTĩ Grudziądz - LW KMĩ Orzeá àódĪ - Start Gniezno Po fazie zasadniczej zespoáy z miejsc 1-4 przystąpią do rundy play off. DruĪyna, która zajmie 5. miejsce zakoĔczy sezon. Zespóá, który znajdzie siĊ na ostatniej pozycji we wrzeĞniu przystąpi do spotkaĔ baraĪowych o starty w I lidze w sezonie 2013.

Zawiedli na caãej linii Takiego obrotu sprawy maáo kto siĊ spodziewaá. W arcywaĪnym meczu dla ukáadu pierwszoligowej tabeli zespóá ĩKS Ostrovia po jednostronnym pojedynku ulegá GTĩ-owi Grudziądz 33:57. Obie druĪyny przed tym spotkaniem zachowywaáy szanse na awans do najlepszej czwórki zaplecza ekstraligi i udziaá w rundzie naáowej. W przeszáoĞci pojedynki ostrowsko-grudziądzkie dostarczaáy wielu emocji. Kibice liczyli, Īe podobnie bĊdzie w niedzielne popoáudnie na Stadionie Miejskim. Fani ĩKS Ostrovia przecierali oczy ze zdumienia. Znani z walki na swoim obiekcie zawodnicy po 10 gonitwach przegrywali 14:40. Grudziądzanie juĪ po starcie praktycznie rozstrzygali losy poszczególnych biegów. Gospodarze nie nawiązywali walki na dystansie. W tej czĊĞci jedyne indywidualne zwyciĊstwo w ostrowskim zespole zanotowaá Mariusz Staszewski. - Do 10. biegu te zawody w naszym wykonaniu to byáa jedna wielka tragedia - mówi kapitan ĩKS Ostrovia. - Przed meczem

Fot. : DAWID BILSKI

16

Ostrowianie zawiedli 7-tysiĊczną publicznoĞü spadá deszcz, który zmieniá warunki na torze, ale to nie moĪe byü dla nas Īadne usprawiedliwienie. Nie potrafiliĞmy znaleĨü jakiegoĞ záotego Ğrodka na podjĊcie skutecznej walki z rywalami. Dopiero w koĔcówce meczu, kiedy jego losy byáy juĪ rozstrzygniĊte, gospodarze nieco zniwelowali straty i ostatecznie ulegli 33:57.

OSTROVIA - GTē 33:57 ĩKS: Denis Gizatullin - 7 (0,0,2,2,3), Rory Schlein - 2 (1,1,w,0), 1. Peter Karlsson - 10 (2,0,2,3,3), Kenni Larsen - 4+1 (0,2,1*,0,1), Mariusz Staszewski - 8+1 (3,1,1,1,2*), Marcin Nowak - 2 (1,0,0,1), Paweá Parys - 0 (0,-,d)

- MobilizowaliĞmy siĊ, rozmawialiĞmy w trakcie zawodów, ale niestety, nie byáo Īadnej poprawy - mówi Michaá Widera, trener ĩKS Ostrovia. - Najlepszym komentarzem po tym spotkaniu byáoby milczenie. Jestem w gáĊbokim szoku po tym, co siĊ staáo. Mimo przegranej ostrowska druĪyna wciąĪ zachowuje szanse na udziaá w fazie naáowej I ligi. Musi speániü tylko jeden warunek - wygraü w ostatniej kolejce rundy zasadniczej na wyjeĨdzie z Lokomotivem Daugavpils. Jednak áotewski tor w tym sezonie jest nie do zdobycia dla druĪyn przyjezdnych. DAB

PIâKA NOĒNA Dwa dni grania

Memoriaã Anioãy w Szczurach Szczury w powiecie ostrowskim w najbliĪszy weekend zostaną opanowane przez piákarzy. W tej wáaĞnie miejscowoĞci rozegrany zostanie XIX Memoriaá Teodory Anioáy. To swoiste ĞwiĊto futbolu - przez dwa dni rozegrane zostaną 4 turnieje. W sobotĊ odbĊdą siĊ zmagania dla juniorów z rocznika 1995 i máodszych, druĪyn 9-osobowych niezrzeszonych i oldbojów. Niedziela tradycyjnie przeznaczona jest na najciekawszą rywalizacjĊ - czyli seniorów. REKLAMA

W tym turnieju zagrają: Centra Ostrów, Jarota Jarocin, Victoria Ostrzeszów, PogoĔ Nowe Skalmierzyce, Raszkowianka Raszków i Ostrovia 1909 Ostrów. Ta ostatnia druĪyna zostaáa zwyciĊzcą ubiegáorocznego memoriaáu. Zmagania zarówno w sobotĊ jak i w niedzielĊ rozpoczynają siĊ o godzinie 10.

GoĞümi specjalnymi w Szczurach bĊdą: Zygmunt Anczok, Jan BanaĞ i Henrryk Latocha - byli reprezentanci Polski i Górnika Zabrze. Na XIX Memoriaá Teodory Anioáy zaprasza jego gáówny organizator: Terenowy Klub Olimpijczyka imienia Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim. DAB


sport

PIâKA NOĒNA Czas na puchar

Testowanie w Calisii K a l i s z a n i e r o z p o c zĊ l i przygotowania w zeszáy poniedziaáek, ale treningach pojawiaáa siĊ garstka piákarzy. Dlatego teĪ w sobotĊ postanowiono zorganizowaü test-mecze z udziaáem zawodników chcących podjąü treningi w kaliskim klubie. Na boisku przy Wale Matejki pojawiáo siĊ prawie 40 nowych graczy. WĞród nich byli m.in. Maciej KruĪ (bramkarz, SMS àódĨ), Dawid Piróg (obroĔca, Centra Ostrów Wlkp.), Jakub Szarpak (obroĔca, SMS àódĨ), Mady Cisse (obroĔca, Czarni ĩagaĔ), Ajibola Oshikoya (pomocnik, Ostrovia Ostrów Wlkp.), Benjamin Imeh (napastnik, Czarni ĩagaĔ), Damian Wnuk (napastnik, Ostrovia Ostrów Wlkp.) i Patryk Straszewski (napastnik, Zawisza Bydgoszcz). - W Kaliszu pozostanie 5-6 zawodników, którzy brali udziaá w sobotnich testach. O tym, kto to bĊdzie, zadecydują rozmowy z poszczegól-

Fot.: MICHAà SOBCZAK

W ĞrodĊ piákarze Calisii rozegrają na wyjeĨdzie mecz rundy przedwstĊpnej Pucharu Polski z LuboĔskim KS. Tymczasem w minioną sobotĊ trener Sáawomir Majak testowaá prawie 40 zawodników w dwóch wewnĊtrznych gierkach.

W dwóch test-meczach uczestniczyáo ok. 40 piákarzy nymi graczami - oĞwiadczyá trener Calisii, Sáawomir Majak. Jego piákarze rozpoczną w czwartek obóz dochodzeniowy, podczas którego bĊdą trenowaü dwa razy dziennie. Na dniach do grodu nad Prosną mają zawitaü kolejni zawodnicy na testy. Na chwilĊ obecną zespóá jest w III lidze, choü są jeszcze iluzoryczne szanse na grĊ na drugim froncie. Wszystko jest zaleĪne od

zapowiadanej fuzji Polonii Warszawa z GKS-em Katowice, o której donoszą ogólnopolskie dzienniki. W Ğrodowe popoáudnie kaliszanie zagrają w Luboniu z miejscowym LuboĔskim KS w ramach rundy przedwstĊpnej Pucharu Polski. Trener Majak zapowiada, Īe potraktuje to spotkanie jako kolejną jednostkĊ treningową dla swoich podopiecznych. SK

PIâKA NOĒNA 14 bramek KKS-u

Skuteczni na poczðtek

Bohaterem Ğrodowego spotkania byá Kamil Urbaniak, który ustrzeliá klasycznego hat-tricka. Dwa traenia doáoĪyá Konrad Chojnacki, a jedno Karol Kieábik. Na wyĪszym poziomie staá sobotni mecz w Báaszkach. W pierwszej poáowie padá jeden gol. W 19. minucie dwójkowa akcja Konrada Chojnackiego z Mikoáajem Soátysiakiem na lewym skrzydle zakoĔczyáa siĊ wrzutką tego drugiego, a formalnoĞci z najbliĪszej odlegáoĞci dopeániá Jacek Gajewski. Gospodarze mieli dwie wyĞmienite okazje na doprowadzenie do remisu, ale ich próby znakomicie zatrzymywaá Marcin Ludwikowski. Worek z bramkami rozwiązaá siĊ w drugiej poáowie. JuĪ

Fot.: MICHAà SOBCZAK

Od dwóch pewnych zwyciĊstw seriĊ spotkaĔ sparingowych przed nowym sezonem rozpoczĊli piákarze czwartoligowego KKS Wáókniarz 1925 Kalisz. W ĞrodĊ rozgromili oni u siebie AstoriĊ Szczerców 6:1, a w sobotĊ rozprawili siĊ na wyjeĨdzie z Piastem Báaszki, wygrywając 8:2.

Arkadiusz Maciejewski zagraá w Báaszkach przeciwko druĪynie, której jest wychowankiem po 45. sekundach jej trwania sytuacjĊ sam na sam wykorzystaá Stanisáaw WalczyĔski. W 49. minucie wyáoĪyá on piákĊ Danielowi Armatysowi, który

PODSUMOWANIE KKS - LKS Astoria Szczerców 6:1 (2:0) Bramki: 1:0 Konrad Chojnacki 2. min, 2:0 Karol Kieábik 43. min, 3:0 Konrad Chojnacki 48. min, 4:0 Kamil Urbaniak 60. min, 5:0 Kamil Urbaniak 80. min, 6:0 Kamil Urbaniak 82. min, 6:1 Przemysáaw Grzybek 90. min. Piast Báaszki - KKS 2:8 (0:1) Bramki: 0:1 Jacek Gajewski 19. min, 0:2 Stanisáaw WalczyĔski 46. min, 0:3 Daniel Armatys 49. min, 0:4 Marcin CzajczyĔski 52. min, 1:4 ? 65. min, 1:5 Adrian Dąbrowski 67. min, 2:5 Arkadiusz Kaczmarek 77. min, 2:6 Adrian Dąbrowski 81. min (karny), 2:7 Konrad Chojnacki 88. min, 2:8 Marcin Chwiákowski 89. min.

trafiá do pustaka. Po chwili wynik podwyĪszyá Marcin CzajczyĔski. W 65. minucie báąd kaliskiej defensywy skutkowaá stratą gola, ale 120 sekund póĨniej skutecznie odpowiedzieli przyjezdni. Po asyĞcie àukasza Ekierta futbolówkĊ w siatce umieĞciá Adrian Dąbrowski. Ten sam zawodnik wykorzystaá „jedenastkĊ” po faulu na CzajczyĔskim. W miĊdzyczasie „Ludwika” z bliska pokonaá Arkadiusz Kaczmarek. W koĔcówce zespóá KKS-u mógá siĊ pokusiü o kilka kolejnych trafieĔ. Ostatecznie doáoĪyá dwa gole, a ich autorami byli Konrad Chojnacki i Marcin Chwiákowski. SK

TRIATHLON

Kaliszanka trzecia na ćwiecie Kaliszanka Anna Grzesiak zdobyáa brązowy medal podczas XI Akademickich Mistrzostw ĝwiata w Triathlonie. Ten sukces osiągnĊáa w rywalizacji druĪynowej podczas zawodów, które odbyáy siĊ na Tajwanie. Zawodniczki rywalizowaáy na dystansie olimpijskim, czyli 1500 m páywania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu. Przed Polkami, które wystąpiáy w skáadzie Grzesiak, Paulina Kotca (Police) i Agata Litwin (Wrocáaw), uplasowaáy siĊ Amerykanki i Japonki. - Brązowy medal bardzo mnie cieszy i jak kaĪdy sukces mobilizuje do dalszej ciĊĪkiej pracy. Udziaá w imprezie tej rangi jest nauką, zdobywaniem kolejnych doĞwiadczeĔ. To byá mój pierwszy start w tak ciĊĪkich warunkach: ogromna wilgotnoĞü powyĪej 80%, wysoka temperatura i palące sáoĔce . Ponadto brak aklimatyzacji, rywalizacja przypadaáa na trzeci dzieĔ pobytu, a to dzieĔ najwiĊkszego kryzysu. Noc przed startem kaĪda z nas miaáa problemy ze snem. Tym bardziej cieszy miejsce na podium i zajĊta pozycja - podsumowaáa Anna Grzesiak SK

PIâKA RôCZNA

Wznowili treningi Grzegorz CieĞlak i Arkadiusz Galewski najprawdopodobniej nie zagrają w nowym sezonie w barwach pierwszoligowego MKS Szczypiorno Kalisz, choü dziaáacze prowadzą z nimi rozmowy w kwestii przedáuĪenia angaĪu. Podopieczni Bruno Budrewicz rozpoczĊli przygotowania do nowego sezonu w poniedziaáek. W tym tygodniu kaliski szkoleniowiec ma sprawdzaü przydatnoĞü kilku zawodników, aspirujących do gry w grodzie nad Prosną. WĞród nich mają siĊ znaleĨü gáównie skrzydáowi i piákarze na lewe rozegranie. O pozycjĊ obrotowego walczyü bĊdą Piotr Nowicki i àukasz Sieg. Jak na razie, jedyne wzmocnienia zespoáu to pozyskanie Macieja Nowakowskiego i Mariusza KuĞmierczyka. Tymczasem beniaminka I ligi mają opuĞciü Grzegorz CieĞlak i Arkadiusz Galewski. Pierwszy zostanie wypoĪyczony do Viretu Zawiercie, natomiast drugi nosi siĊ z zamiarem odejĞcia do Warmii Olsztyn. W skáadzie zespoáu nie ma juĪ takĪe Damiana WoĨniczki (zrezygnowaá z treningów) oraz Marcina Piekarskiego, któremu obowiązki zawodowe uniemoĪliwiają udziaá w przygotowaniach. Z druĪyną poĪegna siĊ raczej Maciej Szefner. SK

www.naszrynek.pl

17

KOLARSTWO Na trasie Tour de Pologne

Rywalizowali amatorzy W minionym tygodniu kibice kolarstwa mogli siĊ pasjonowaü odbywającym w naszym kraju 69. Tour de Pologne.

Fot.: ARTUR JAēCZAK

Nasz Rynek

Na zdjĊciu od lewej: Bogumiáa Chmielarz, Sáawomir KrzyĪaniak, Katarzyna Kujawa, Mikoáaj KarasiĔski oraz Artur JaĔczak

W bieĪącym roku wzorem lat poprzednich organizatorzy przygotowali równieĪ specjalne atrakcje dla amatorów kolarstwa w postaci dwóch etapów Tour de Pologne Amatórów, które odbyáy siĊ 10 lipca w Jeleniej Górze oraz 15 lipca w Bukowinie TatrzaĔskiej. Oba etapy byáy dla amatorów kolarstwa bardzo wymagające, gdyĪ odbywaáy siĊ w górach i przebiegaáy po tej samej trasie na której kilka godzin póĨniej walczyli zawodowcy. W trakcie pierwszego etapu rowerzyĞci musieli wspiąü siĊ w Karpaczu na Orlinek, natomiast w trakcie etapu w Bukowi-

nie TatrzaĔskie na kolarzy czekaáo pokonanie dwóch morderczych podjazdów w ZĊbie oraz Gilczarowie Górnym. WĞród blisko póátora tysiąca uczestników dwóch odsáon wyĞcigu nie zabrakáo równieĪ pasjonatów kolarstwa z naszego regionu. - Zawodnicy biorący udziaá w tegorocznej imprezie zgodnie podkreĞli, Īe w wyĞcigu amatorów nie są najwaĪniejsze zwyciĊstwa i osiągane czasy, ale dobra zabawa i moĪliwoĞü zmierzenia siĊ z wáasnymi sáaboĞciami mówią Mikoáaj KarasiĔski i Artur JaĔczak, reprezentujący „Nasz Rynek” w tej imprezie. MIK

PIâKA NOĒNA Kto wypadã z Ostrovii 1909?

Sparingowe zwyciõstwa Prezentujemy kolejny raport z przygotowaĔ do nowego sezonu piákarskich druĪyn z Ostrowa.

Fot.: DAWID BILSKI

17 lipca 2012, nr 29(314)

Maciej StawiĔski na razie imponuje skutecznoĞcią

Strzelecki festiwal urządzili sobie gracze Ostrovii 1909, którzy w meczu sparingowym pokonali SpartĊ Miejska Górka 10:0. Bramki dla biaáo-czerwonych zdobyli: Damian Izydorski 3, Maciej StawiĔski 3, Michaá Giecz 2, Damian Czech i Daniel Kaczmarek. Powoli krystalizuje siĊ kadra beniaminka III ligi. Aktualnie nowych klubów poszukują dla siebie: Adrian Dąbrowski, Damian Wnuk, Gracjan Konieczny. Mateusz Mierzwicki i Ajiboila Oshikoya, którzy nie znaleĨli uznania

w oczach trenera Marka Nowickiego. Pierwszy mecz kontrolny ma za sobą Centra. Podopieczni Marka Wojtasiaka pokonali KS Opatówek 5:2. W ostrowskim zespole z powodu urazu stawu skokowego nie wystąpiá Tomasz Adamczyk. W ĞrodĊ o godzinie 18 na Stadionie Miejskim w kolejnym meczu kontrolnym Ostrovia 1909 zmierzy siĊ z Piastem Kobylin, zespoáem z którym rywalizowaáa bĊdzie równieĪ w rozgrywkach trzecioligowych w sezonie 2012/2013. DAB


18

reklama

www.naszrynek.pl

PrzyjmÄ™ do pracy

Biuro Matrymonialne „RUSAâKA� zaprasza!

dekarzy, pomocnikĂłw

dekarzy, osoby chętne do pracy z okolic Ostrowa.

tel. 662 400 165 www.biurorusalka.xt.pl

Tel. 693-205-581 DAM PRACĉ AVON - zostaĔ konsultantką juĪ dziĞ! Tel. 607-992-772 DAM pracĊ mechanikowi maszyn rolniczych. Tel. 721-858305 PRACOWNIA projektów konstrukcyjno-budowlanych poszukuje pracowników. Wymagane ukoĔczone lub trwające studia. Tel. 501-727-133, 501727-187 PRZYJMĉ do pracy kobietĊ w ogrodnictwie. Tel. 607-706725 R E J E S T R ATO R K ĉ zatrudni przychodnia lekarza rodzinnego Ostrów Wielkopolski. Atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagane doĞwiadczenie w pracy administracyjno-biurowej (min. 2 lata), komunikatywnoĞß, prawo jazdy kat. B. CV wysyåaß na : przychodnia. rodzinna@prokonto.pl ZATRUDNIĉ murarzy oraz pracowników do robót wykoĔczeniowych i elewacyjnych. Firma na terenie Ostrowa. Tel. 604-527850

ZATRUDNIĉ uczni do nauki zawodu sprzedawca-handlowiec. Praktyki w profesjonalnej ďƒžrmie handlowej. 725-223-109 lub 726-076-622 www.jbtrade.eu

OÄ?RODEK LECZENIA UZALEÄŠNIEÄ“ Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci, mĂĄodzieÄŞy i dorosĂĄych OSTRĂ“W WIELKOPOLSKI 8//271,&=$ 3U]\FKRGQLD75$80$

5HMHVWUDFMD7HO KALISZ UL. MAJKOWSKA 13A 3U]\FKRGQLD0(',;  5HMHVWUDFMD7HO

www.multimed24.pl ZATRUDNIMY ekspedientkÄŠ do sklepu miÄŠsno-spoÄŞywczego w Ostrowie Wlkp. Informacja: 501-781-633, 504154-095 ZLECIMY wykonanie elewacji, zapewniamy rusztowania i materiaĂĄ. Tel. 516-167-091

Zamenhofa13 OstrĂłw Wlkp.

Nasz Rynek

USĂ UGI OGĂ“LNO BUDOWLANE

www.paw-bud.eu Budowa domĂłw od podstaw Kompleksowe Remonty od A do Z Dcieplenia budynkĂłw

SPRZEDAM SZCZENIAKA BERNEĂ‘SKI PIES PASTERSKI (SUCZKA).

TELEFON KONTAKTOWY

Tel. 667 550 667

603-842-573

EDUKACJA

INNE

ANGIELSKI. Tel. 691350-300 lub 669-630515 DOBRZE nauczÄŠ podstaw obsĂĄugi komputera. Tel. 663-153-846 KOREPETYCJE angielski, niemiecki. Tel. 727-695-776

FOTOGRAFIA OKOLICZNOÄ?CIOWA Tel. 696-554-022 PRANIE dywanĂłw, wykĂĄadzin, tapicerki Tel. 506-737-239 STRONY WWW. Tanio i profesjonalnie. Tel 696-554-022 ODDAM gruz. Tel. 602-59-00-76

MĂ ODY mÄŠÄŞczyzna pozna PaniÄ…. Tel. 531391-497

FINANSE KREDYTY na dziaåalnoĞß gospodarczą i rolników. Zaåatwiamy formalnoĞci. www.dobrekredyty.broomer.pl Tel. 511-404-775

KUPIĉ SKUP KATALIZATORÓW. Tel. 530-481924 SKUPUJĉ kompletne pralki automatyczne - 20 zå za sztukĊ. Tel. 533-220-544 MATRYMONIALNE 45-LATEK szuka drugiej polowy. Tel. 884612-788 KAWALER (38 lat) pozna panią. Tel. 508-468-183

17 lipca 2012, nr 29(314)

SKUP AUT caåych i uszkodzonych. NajwyĪsze ceny!!! Tel. 508-900-901 KUPIĉ kaĪde auto do 1000 zå, moĪe byß rozbite, niesprawne. Tel. 693-622-629

DOM stan surowy na dziaĂĄce 4500 m2, moÄŞliwoĞß podziaĂĄu, Biskupice OĂĄoboczne Tel. 721-550-445 SPRZEDAM 1 ha ĂĄÄ…ki oraz 2 ha lasu. Tanio ! Tel. 504-710-577 SPRZEDAM grunty orne, 1,25 ha, Biskupice OĂĄoboczne, ul. Ä?rodkowa. Tel. 721550-445 SPRZEDAM mieszkanie przy ul. Ä?migielskiego w Ostrowie. Parter. Powierzchnia 61 m2, 3p+k+ĂĄ. DuÄŞy balkon. Tel. 609-074-601

MOTORYZACYJNE - SPRZEDAÄŠ

NIERUCHOMOÄ?CI - WYNAJEM

MOTORYZACYJNE SKUP samochodĂłw. Tel. 516-792-410 MOTORYZACJA - KUPNO

SPRZEDAM Opel Astra 2000 - 1,7 TDI - ISIZU Tel. 509-688469 RENAULT MEGANE Sedan, 1,4 benzyna, 1997 rok, z salonu, stan bardzo dobry. Cena 5000 zĂĄ (do negocjacji). Tel. 500-010127 NIERUCHOMOÄ?CI - SPRZEDAÄŠ SPRZEDAM ziemiÄŠ ornÄ… 0,72 ha i 2ha (DĂĄuga WieÄž k/ Stawiszyna) Tel. 501-496-514

DO WYNAJĉCIA kawalerki. Ostrów. Tel. 502-469-630 DO wynajĊcia mieszkanie 48m2, czĊĞciowo umeblowane. Kontakt po godz. 18. Tel. 510-328-131


17 lipca 2012, nr 29(314)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

19

KOSTKA GRANITOWA

PARAPETY, SCHODY Tansport Gratis

DO WYNAJĉCIA umeblowane mieszkania 2-pokojowe. Ostrów. Tel. 502-469630

ROLNICZE ZBOĩA, cyklop, widlak do ciągnika. Tel. 603-750-304

SPRZEDAM jĊczmieĔ i pszenicĊ. Tel. 603878-073 SPRZEDAM króliki rasy olbrzym belgijski, szare i biaáe. Zaszczepione. Tel. 782-746332 SPRZEDAM nowe meble biesiadne. 725-223-109 lub 726076-622 www.jbtrade.eu SPRZEDAM nowy piec CO na wĊgiel, miaá i eko-groszek. Tel. 880-998-972 SPRZEDAM wtryskarkĊ oprzyrządowanie. Zapewniam zbyt. Tel. 504-116-824 USàUGI

KONSTRUKCJE STALOWE

hale, wiaty, ogrodzenia PHWDORZHJDUDĪHEODV]DQH Karski ul. Środkowa 39 63-410 Ostrów Wielkopolski tel. 62 733 88 30 fax 62 733 80 10

www.dobrygaraz.pl

e-mail: garazekarski@gmail.com

SPRZEDAM OKNA PCV 5,6 komorowe, 2-3 szybowe, ROLETY, PARAPETY, DRZWI, BRAMY, ROLETKI, MOSKITIERY , OKNOBUD - SàAWIN 2 Tel. 509-688-469 SPRZEDAM kolekcje naklejek z piákarzami do albumu EURO 2012 Tel. 62-502-3228 DREWNO kominkowe i opaáowe. Tel. 788512-401 DREWNO opaáowe, kominkowe, wiĊĨba dachowa. Tel. 604725-448

BUDOWNICTWO, tynki, murowanie, ocieplanie, adaptacja poddaszy-GipsKarton, malowanie elewacji tel. 795-063930 CYKLINOWANIE bezpyáowe 220V, RENOWACJA schodów. Tel. 792-780-578 DACHY- kompleksowo, papa, dachówka, tarasy, docieplenia. Uszczelnimy kaĪdy dach. Tel. 791 272666 DREWNO kominkowe-opaáowe Tel. 513684-393 www.drewnokominkowe-wlkp.pl FOTOGRAF na Komunie ĝw. Tel. 696554-022 KOMPLEKSOWE usáugi remontowe. Tel. 604-413-602

MALOWANIE, szpachlowanie, páytki Tel. 662-919-323 OGRODY-projekt, realizacja, nawadnianie Tel. 509-312-579 POGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel. 606-905-036 POSADZKI MASZYNOWE MIXOKRETEM, szlichty, wylewki, TYNKI MASZYNOWE Tel. 663-052-078 PRANIE dywanów ,tapicerek samochodowych i meblowych. Tel. 661-964-682 RYSUNKI techniczne, modelowanie 3D Tel. 663-433-637 STRONY WWW. Tanio i profesjonalnie. Tel 696-554-022 AGD: naprawa pralek, zmywarek, lodówek. Tel. 606-536-829, 62 735-83-12 DOCIEPLENIA domków, malowanie, szpachlowanie, kartongips, páytki. Tel. 691-634-418 ELEKTRYK instalacje. 662-919-227 HYDRAULIK wodkan, CO. Tel. 691-846-916 KOMPLEKSOWE,przydomowe oczyszczalnie Ğcieków, przyáącza kanalizacyjne. DrenaĪe, odwodnienia, fundamety. Usáugi mini-koparkami. Tel. 606-32-94-37 NAPRAWA pralek. Tel. 510-568-921 POSADZKI maszynowe agregatem, Īwir. Tel. 605-622-977, 62736-87-50

tel. 600-88-62-33

TARTAK

USàUGI elektryczne, pomiary elektryczne. Elektromechanika przemysáowa. Tel. 605-699-449

- domy z drewna - wiĊĨba dachowa - áaty, deski - suche drewno kominkowe

TRANSPORT GRATIS !

Tel. 604-725-448 PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych. Tel. 606-267-106 PRZEPROWADZKI BUSEM, porządek na posesjach, wywoĪenie gruzu itp. Tel. 605195-642 REMONTY: malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, ukáadanie paneli. Tel. 603189-896 ROLETKI, MOSKITIERY- PRODUCENT, NAPRAWY. TEL. 507599-111 ROLETY. MOSKITIERY najlepsze zabezpieczenia przed owadami. Inwestycja na lata. Tel. 694-192-477 SPRZEDAM cykliniarkĊ. Tel. 661-334-875 TRANSPORT, przeprowadzki, wywóz gruzu. Tel. 889-908-555 TYNKI maszynowo gipsowe ocieplenia. Tel. 602-740-905

UKàADANIE páytek solidnie. Tel. 660-837907 USàUGI blacharsko - dekarskie, fachowa pomoc, precyzyjne wykonanie wszystkich typów dachów. Tel. 609-791-217

AUTO HAKI 021

7$ ĩ

WSZYSTKIE TYPY

MOTOCYKLE S K U T E R Y, Q U A D Y naprawa, gwarancja

Ostrów Wlkp. ul. Grabowska 23a tel. (62) 738 53 43, 603 058 676

OSTRÓW WLKP. XO32=1$ē6.$ QDURĪQLN]XO:LHMVNą

USàUGI minikoparką, koparko-áadowarką, koparki gąsienicowe, wywrotka- wyburzanie, utwardzanie terenu, wykopy. Tel. 511775-063/609-134-248 USàUGI ogólnobudolwane, docieplanie budynków, wykoĔczenia wnĊtrz. Tel. 509-042-320 USàUGI stolarskie: drzwi, schody, meble, altany i domy ogrodowe. Tel. 785-156-709 WYCINANIE drzew. Tel. 510-568-921 WYKASZANIE trawników, ogrodów, rowów z wywózką. Usuwanie drzew. Tel. 519-607692 WYPOĩYCZALNIA maszyn i narzĊdzi RED. Nowa KrĊpa. Tel. 509549878


20

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

Dr n. med. Iwona Brodnicka

Specjalista FKRUyESãXF ]H6]SLWDOD&KRUyE3åXF L*UXĨOLF\Z:ROLF\

PRZYJMUJE:

.DOLV]XO*yUQRÄžOÄ…VND$ UHMHVWUDFMDWHO 

SZUKAMY DOBREGO DOMU

BARTĂ OMIEJ KOÄ?CIELSKI TERAPIA MANUALNA KRĉGOSĂ UPA NZOZ MEDICOR s.c

Jest bardzo ĂĄagodna, akceptuje inne psy, garnie siÄŠ do ludzi (niestety nie lubi kotĂłw). Ma okoĂĄo 6 lat, jest wysterylizowana, Äžredniej wielkoÄžci. ZostaĂĄa zaadoptowana ze schroniska, niestety po kilku dniach wrĂłciĂĄa, gdyÄŞ nie toleruje kotĂłw. Teraz bardzo cierpi. Poza niechÄŠciÄ… do kotĂłw to psi ideaĂĄ - wdziÄŠczna za kaÄŞdy gest, spokojna. MoÄŞe masz kawaĂĄek dachu, miskÄŠ i trochÄŠ miejsca w sercu? Na pewno odwdziÄŠczy siÄŠ miĂĄoÄžciÄ…. BÄŠdzie idealnym towarzyszem dla osoby starszej. Akceptuje teÄŞ dzieci. Izula przebywa obecnie w schronisku w Kaliszu. Telefon do osoby, pod ktĂłrej opiekÄ… jest Izula 607 227 311

OstrĂłw Wielkopolski ul. WrocĂĄawska 28,

- PSYCHIATRA - PSYCHOLOG - TERAPEUTA UZALEÄŠNIEÄ“ OSTRĂ“W WLKP.

Informacja i rejestra-

ul. Lotnicza 24 (Przychodnia TRAUMA) Tel. 724-769-979

cja: 502-13-11-29

www.multimed24.pl

I piÄŠtro

LECZYMY DZIECI I DOROSĂ YCH

KALISZ ul. Majkowska 13A (Przychodnia MEDIX) Tel. 782-899-298 62-501-86-18

Coaching Cafe Coaching Cafe, to dobra kawa i rozmowa. Pierwsze takie miejsce w Ostrowie, gdzie renomowany, certyďƒžkowany trener zaprasza na spotkanie wszystkich, ktĂłrzy chcÄ… i potrzebujÄ… zmian. Coaching, to pomoc w realizacji celĂłw. Proces wspierania klientĂłw w poszukiwaniu wĂĄasnych sposobĂłw dziaĂĄania. - Nasze marzenia sÄ… na naszÄ… miarÄŠ w zwiÄ…zku z tym mamy wszystko, aby je osiÄ…gnÄ…Ăź - mĂłwi Urszula Skrok – Kuczera, Certyfikowany Coach metodologii CoachWise, czĂĄonek International Coach Federation. –To angielskie sĂĄowo „coachingâ€?, ktĂłre tak wiele osĂłb denerwuje, w rzeczywistoÄžci oznacza relacjÄŠ . RelacjÄŠ, ktĂłra sĂĄuÄŞy naszemu partnerowi, aby zobaczyĂĄ wiÄŠcej niÄŞ widzi w pojedynkÄŠ. KaÄŞdy z nas bywa w ÄŞyciu coachem i sĂĄuÄŞy obecnoÄžciÄ… innym ludziom. Ja znam pytania, mĂłj klient – odpowiedzi. Taka jest moja rola – pomĂłc odkryĂź szerszÄ… perspektywÄŠ. NajwaÄŞniejszÄ… zasadÄ… jest, aby patrzeĂź na naszego rozmĂłwcÄŠ jak na czĂĄowieka w 100 procentach mÄ…drego, sprawczego, kreatywnego w swoim ÄŞyciu . Takiego, ktĂłry doskonale sobie poradzi tylko musi zobaczyĂź jak. Musi byĂź jedynie gotowy do podjÄŠcia wysiĂĄku, z jakim zwiÄ…zane sÄ… wszelkie zmiany. Coaching Cafe, to klub, ktĂłry wspóåtworzÄ… uczest-

nicy spotkaĔ. To wymiana poglądów, doĞwiadczeĔ, moĪliwoĞß poznania nowych ludzi. PrzyjĞß moĪe kaĪdy, kogo zaprosicie, w kaĪdym momencie. - Kluby Coaching Cafe do tej pory dziaåaåy tylko w metropoliach – dodaje SkrokKuczera. - Tymczasem potrzeba zmian, rozwoju jest wszĊdzie taka sama. Stąd pomyså, by wielkomiejską ideĊ zaadaptowaß równieĪ w Ostrowie. I co ciekawe,

chĊtnych jest tu wiĊcej niĪ w duĪych oĞrodkach. Takich, którzy mają odwagĊ odkrywania nowych wyzwaĔ. Spotkania Coaching Cafe odbywają siĊ w kaĪdą pierwszą roboczą ĞrodĊ miesiąca na Maåej Scenie OCK. Czas trwania spotkania: 18:00 – 20:00. WstĊp wolny. Na bezpåatne konsultacje moĪna umówiß siĊ pod numerem telefonu: tel. 502430-100 lub mailowo: kontakt@rozwojownia.pl.

Apteka „Melisaâ€? Kaliska 10 Godziesze; Apteka im. A.Schweitzera Plac Ä?w. JĂłzefa 1 Kalisz; Apteka Oďƒžcyna Sanitatis Babina 14 Kalisz; HONORATA Sklep SpoÄŞywczy StawiszyÄ”ska 111 Kalisz; Herbapolis sklep zielarsko-medyczny GĂłrnoÄžlÄ…ska 56 Kalisz; Apteka Kwiatowa Kwiatowa 1 Kalisz; Apteka Verbena TatrzaÄ”ska 29 Kalisz; Apteka Aura GĂĄĂłwny Rynek 16 Kalisz; Apteka Verbena 1 Graniczna 2a Kalisz; Apteka Wodnik bis Ă Ăłdzka 32 Kalisz; Apteka Ofďƒžcyna Sanitatis 2000 LegionĂłw 33 Kalisz; Apteka Rogatka Ä?rĂłdmiejska 30 Kalisz; Apteka Arnika Wojska Polskiego 32 Kalisz; Apteka Na dobre i na zĂĄe Serbinowska 1a Kalisz; Apteka Remedium Kanonicka 6 Kalisz; Sklep Zielarsko - Medyczny „Twoje Zdrowieâ€? MĂĄynarska 69 Kalisz; Apteka Lipowa Lipowa 29 Kalisz; Apteka CzÄŠstochowska 133 Kalisz; Galeria Zdrowia PoznaÄ”ska 37/1 Kalisz; Punkt Apteczny ALOES PoznaÄ”ska 6 KoÄžcielna WieÄž; pteka VITA Konopnickiej 2b OstrĂłw Wlkp.; Apteka Rodzinna ChĂĄapowskiego 81 OstrĂłw Wlkp.; Herbapolis sklep zielarsko - medyczny KoÄžcielna 14 OstrĂłw Wlkp.; Apteka Medicamen Plac WolnoÄžci Stawiszyn; Sklep zielarsko - medyczny Al. SĂĄowackiego 17 OstrĂłw Wlkp.; Apteka Vademecum ul. Podkocka 15a Nowe Skalmierzyce; SiĂĄownia DIVISION Polna 21 Kalisz


17 lipca 2012, nr 29(314)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

21

DIETETYK

GABINET WETERYNARYJNY

Piotr KaĨmierczak

Przychodnia Ortopedyczna ul. Lotnicza 24, Ostrów Wlkp W LIPCU BEZPàATNIE konsultacja i badanie masy cia á a kontakt telefoniczny; 603 139 239

Tomasz Augustowski LEKARZ WETERYNARII

62-800 Kalisz Al. Wojska Polskiego 185 tel. 62 59 999 86 603 98 38 14 e-mail: gabinet.augustowski@o2.pl

Czynne: Pn.-Pt. 10.00 - 18.00 Sobota 10.00 - 13.00

w w w. d o b r y d i e t e t y k . p l

WynajmĊ nowe gabinety lekarskie w Pleszewie - naprzeciwko szpitala. Nowy budynek przystosowany do wymogów NFZ.

Tel. 506 177 289

ORTOPEDYCZNY PUNKT USâUGOWY

Kalisz ul. Szkolna 6 tel. 62 75 75 606 www.orto-tech.pl

Realizujemy wnioski lekarskie ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia INDYWIDUALNE ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE - NOWOCZESNE protezy koĔczyn górnych i dolnych - aparaty ortopedyczne - pasy przepuklinowe - gorsety ortopedyczne - wózki inwalidzkie

Oddziaáy: laryngologiczny -m.in. usuwanie trzeciego migdaáka u dzieci Chirurgii urazowo-ortopedycznej -endoprotezy stawu biodrowego -endoprotezy stawu kolanowego -artroskopia urologiczny -peána diagnostyka -zabiegi chirurgiczne i endoskopowe

Chirurgiczny i chirurgiczny dla dzieci -m.in. operacje laperoskopowe (usuwanie pĊcherzyka Īóáciowego i inne) Okulistyczny -sondowanie dróg ázowych u niemowląt i dzieci -badanie dna oka u wczeĞniaków -operacje zeza -operacje zaümy - laserowa korekcja wzroku


22

www.naszrynek.pl

wasz rynek

Nasz Rynek

17 lipca 2012, nr 29(314)

materiaã tradycyjnie nieobiektywny

Sprzedamy PilarkĊ Tarczową Formatową

HOLZHER SUPERPRECISE 6680 DáugoĞü ciĊcia: 3200 mm WysokoĞü ciĊcia: 80 mm DokáadnĞü ciĊcia: 0,2 mm

Kontakt: 608-586-240 e-mail: antoni.wiatrak@sklejkaeko.pl

Jarociýski powiew wolnoćci Byá stan wojenny. Nie odbyáy siĊ festiwale w Opolu, Sopocie, a nawet piosenki Īoánierskiej w Koáobrzegu. Losy „Jarocina” rozstrzygaáy siĊ w lipcu. Decyzji nie podejmowaáy ani wáadze JarociĔskiego OĞrodka Kultury, ani nawet miasta, ale komisarz wojskowy - wojewoda kaliski. Czy po konsultacji z centralą? Trudno powiedzieü. Jak wspomina dziĞ dyrektor JOK-u Marian Szurygajáo, w lipcu zostaá wezwany do Wojewódzkiego UrzĊdu Spraw WewnĊtrznych. Jechaá z obawą, Īe szybko mogą go nie wypuĞciü... SkoĔczyáo siĊ na táumaczeniu, Īe Īaden z niego prowodyr i deklaracji, iĪ „Rytmy” - jak wtedy wciąĪ nazywano ogólnopolski festiwal - robi na wáasne ryzyko. Do naczelnika miasta i gminy Jarocin Czesáawa Robakowskiego zadzwoniá 20 lipca osobiĞcie wojewoda kaliski - pák Kazimierz Buczma. Panowie znali siĊ juĪ „na niwie myĞliwskiej”. Ówczesny naczelnik dziĞ przypuszcza, Īe termin rozmowy telefonicznej nie byá przypadkowy - 20 lipca są imieniny… Czesáawa. „Masz prezent, rób sobie ten festiwal!” - miaá powiedzieü wojewoda puákownik.

I zorganizowali, przez miesiąc, bo festiwal odbywaá siĊ od 24 do 26 lipca. Jako gwiazdy wystąpiáy ART-ROCKD, Republika i

rówki i sáodyczy. Bo na czas „Rytmów” nagle okazywaáo siĊ, Īe moĪliwoĞci produkcyjne i zasoby magazynowe PSS-ów i GS-u są znacznie

Za kilka dni podczas Jarocin Festiwalu pierwszy raz zagra legendarna punkowa kapela TZN Xenna. Przed trzydziestoma laty zbojkotowali „Jarocin”, który nazywali „milicyjno-ubeckim festiwalem”. TSA. Do konkursu zgáosiáo siĊ ponad 160 máodych zespoáów z caáej Polski. 27 dopuszczono do wystĊpów na festiwalowej scenie. Wygraáa - gáosami widzów - kaliska Rekonstrukcja. Do amfiteatru z trzema tysiącami miejsc siedzących wpuszczono… 7-8 tysiĊcy ludzi. Na drzewach wokóá ogrodzenia siedzieli kolejni widzowie. WĞród jarociniaków cudownie mnoĪyáy siĊ wejĞciówki z napisem „handel”, „zaopatrzenie”, „obsáuga”. Jednak to nie pragnienie muzyki byáo tak wielkie, ale chĊü skorzystania z okazji do zrobienia na terenach festiwalowych porządnych zakupów - pa-

wiĊksze niĪ przed i po festiwalu. Wydziaá handlu urzĊdu wojewódzkiego wydawaá zgodĊ na zwiĊkszony ubój ĞwiĔ i dostawy sáodkoĞci. Za kilka dni podczas Jarocin Festiwalu pierwszy raz zagra legendarna punkowa kapela TZN Xenna. Przed trzydziestoma laty zbojkotowali „Jarocin”, który nazywali „milicyjno-ubeckim festiwalem” i traktowali jako trzydniowy karnawaá wolnoĞci w kraju rządzonym przez wojsko. Naczelnik miasta i gminy oburza siĊ, kiedy sáyszy teoriĊ o „Jarocinie - wentylu bezpieczeĔstwa”. Zarzeka siĊ, Īe wáadze paĔstwa stanu wojennego nie

wykorzystywaáy festiwalu do celów politycznych, bo skala wydarzenia… przerosáa ich wyobraĨniĊ. ZaczĊli orientowaü siĊ dopiero od 1985 r. Wtedy pojawili siĊ w Jarocinie sekretarz organizacyjny KC PZPR Leszek Miller i minister ds. máodzieĪy Aleksander KwaĞniewski. Czym byá wiĊc „Jarocin ‘82”? PamiĊtam powiew wolnoĞci, jaki szedá od sceny w amfiteatrze. Kulminacja nastąpiáa na koncercie Republiki. WskoczyliĞmy na áawki i na „Kombinacie” rozpier....... my w drobne drzazgi ten przybytek kultury. Nie byáo w tym ani chamstwa, ani zwykáej agresji w stylu kikolskim. Po prostu sama radoĞü i energia dzikich dzieciaków, która udzieliáa siĊ nam dziĊki naszej muzyce. Dlatego Jarocin zawsze bĊdzie moim miejscem” - napisaá kilka dni temu na profilu „ByliĞmy w Jarocinie” na Facebooku Paweá Rataj, dziĞ krakowski radca prawny. Robert KAħMIERCZAK

Czytelnicy „Naszego Rynku” Od nowego roku na áamach „Naszego Rynku” obejrzeü moĪesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesáaü na adres redakcja@naszrynek. pl zdjĊcie swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjĊciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowaĔ, wycieczek, ulubionych zajĊü, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na PaĔstwa inwencjĊ. OczywiĞcie, pierwszeĔstwo w publikacji bĊdą miaáy zdjĊcia osób trzymających w rĊku jeden z numerów „Naszego Rynku”, chociaĪ tym razem nie wymagamy tego od PaĔstwa. Redakcja REKLAMA

1DMWDęV]\VSRVyEQD XUORS  ZDNDFMH ZHHNHQG 35=<&=(3<.(03,1*2:(

:<32į<&=$/1,$ 635=('$į

ZZZNDUDZDQLQJUHQWSO tel. 696 205 960 508 268 279 BARDZO KORZYSTNY WYNAJEM DLA FIRM

Máody Czytelnik nie mógá siĊ oderwaü od lektury Naszego Rynku nawet na ĝnieĪce REKLAMA


17 lipca 2012, nr 29(314)

KONKURS DLA CZYTELNIKĂ&#x201C;W

ZDJÄ&#x152;CIA Z PODRĂ&#x201C;ÄŻY Galeria PodróĪy juÄŞ otwarta. Na naszym portalu www. naszrynek.pl. Do obejrzenia pierwsze nadesĂĄane fotograď&#x192;&#x17E;e. Zapraszamy wszystkich do udziaĂĄu w konkursie. Czekamy na Wasze zdjÄ&#x160;cia â&#x20AC;&#x201C; galerie z podróĪy, nie tylko tych egzotycznych, ale rĂłwnieÄŞ z zakÄ&#x2026;tkĂłw Polski, do ktĂłrych siÄ&#x160; wybierzecie. ChÄ&#x160;tnie razem z Wami wybierzemy siÄ&#x160; jeszcze raz do miejsc, ktĂłre mieliÄ&#x17E;cie szczÄ&#x160;Ä&#x17E;cie odwiedziĂź. Zobaczymy je Waszymi oczami. Wszystkie nadesĂĄane na adres: redakcja@ naszrynek.pl prace opublikujemy, a najlepsze nagrodzimy po wakacjach. Dla zwyciÄ&#x160;zcĂłw przygotowaliÄ&#x17E;my akcesoria fotograď&#x192;&#x17E;czne i upominki.

Nasz Rynek Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa â&#x20AC;&#x17E;Nasz Rynekâ&#x20AC;? Sp. z o.o. Prezes: Maria KasprzakRaszewska, kom. 519 187 057, e-mail: (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogĂĄoszeÄ&#x201D;: OstrĂłw: ul. Majakowskiego 4, 63-400 OstrĂłw Wielkopolski, tel. 62 591-40-01, tel./fax 62 591-40-00, e-mail: redakcja@ naszrynek.pl, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz, tel./fax: 62 753 60 58, czynne pon.-pt 10.00- 16.00. Redaktor naczelny: Piotr KalusiÄ&#x201D;ski (naczelny@ naszrynek.pl) tel. 533-99-01-01. Redaguje zespóå: Dawid Bilski - tel. 505-659-026 (dawid.bilski@ naszrynek.pl), Norbert Lewandowski, WacĂĄaw Nowak (waclaw. nowak@naszrynek.pl), Dariusz PeÄ&#x17E;la, Kamil RóĪaÄ&#x201D;ski (foto), MichaĂĄ Sobczak, Arleta Zeidler - tel. 791-101-455, Robert KaĨmierczak DziaĂĄ marketingu i reklamy: OstrĂłw: Maria Kasprzak-Raszewska - tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), MichaĂĄ Zimniak - tel. 535-180-812 (michal.zimniak@naszrynek.pl), Maciej Raszewski - tel. 798-581-922 maciej.raszewski@naszrynek.pl Kalisz: MikoĂĄaj KarasiÄ&#x201D;ski tel. 791 900 783 (mikolaj.karasinski@ naszrynek.pl), Artur Figiel tel. 667-719-592 (artur.ď&#x192;&#x17E;giel@naszrynek.pl). SkĂĄad i Graď&#x192;&#x17E;ka: Agencja Reklamowa â&#x20AC;&#x17E;IMEJIâ&#x20AC;? Maciej Raszewski tel. 791-900-763, KolportaÄŞ: Wojciech Pawelczyk.

wasz rynek

Nasz Rynek

KrzyÄ&#x201C;Ăłwka nr 29/12 Litery z póå ponumerowanych od 1 do 23 utworzÄ&#x2026; rozwiÄ&#x2026;zanie - aforyzm Antoniego Regulskiego.

Napisali I chociaÄŞ nie mam nic przeciwko miĂĄoÄ&#x17E;nikom rowerĂłw, to nie mogÄ&#x160; siÄ&#x160; pogodziĂź,ÄŞeĂĄamiÄ&#x2026; oni na kaÄŞdym kroku przepisy ruchu drogowego. Nagminnie jeÄŞdÄŞÄ&#x2026; po ulicy mimo, iÄŞ przy chodniku znajduje siÄ&#x160; Ä&#x17E;cieÄŞka rowerowa. Tak jest bardzo czÄ&#x160;sto na ul. Strzeleckiej. Nie ma dnia, bym nie widziaĂĄ, jak cykliÄ&#x17E;ci jeÄŞdÄŞÄ&#x2026; pod prÄ&#x2026;d jednokierunkowÄ&#x2026; ul. KrĂłlowej Jadwigi. Nagminnie przejeÄŞdÄŞajÄ&#x2026; przez przejÄ&#x17E;cia dla pieszych zamiast rower przeprowadzaĂź. Bywa, ÄŞe jadÄ&#x2026;c chodnikiem dzwoniÄ&#x2026; na pieszych. Po prostu czujÄ&#x2026; siÄ&#x160; bezkarni. MoÄŞe wiÄ&#x160;c policja oraz straÄŞ miejska zainteresuje siÄ&#x160; takÄŞe wyczynami rowerzystĂłw, a nie tylko zajmuje siÄ&#x160; Ä&#x17E;ciganiem kierowcĂłw. Janusz K., z Ostrowa

www.naszrynek.pl

Fotka z dymkiem

23

Jak nie wylejÄ&#x2026; mnie z roboty, to za rok przyjadÄ&#x160; Harleyem na zlot

Wiceprezydent Daniel Sztandera wrÄ&#x160;cza puchar podczas VI Zlotu Motocyklowego

RozwiÄ&#x2026;zanie krzyÄŞĂłwki nr 29 prosimy nadsyĂĄaĂź do 27 lipca 2012 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: â&#x20AC;&#x17E;Nasz Rynekâ&#x20AC;?, ul. Handlowa 20, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego â&#x20AC;&#x17E;Nasz Rynekâ&#x20AC;? ul. Majakowskiego 4, 63-400 OstrĂłw Wielkopolski. PrawidĂĄowe rozwiÄ&#x2026;zanie krzyÄŞĂłwki 26/12 â&#x20AC;&#x17E;Klika i klaka wszÄ&#x160;dy jednakaâ&#x20AC;?. NagrodÄ&#x160; redakcji kaliskiej wylosowaĂĄ WacĂĄaw Brodnicki z Kalisza. NagrodÄ&#x160; redakcji ostrowskiej wylosowaĂĄa Jadwiga WiÄ&#x17E;niewska z Lamek. Nagrody do odebrania (2 tygodnie) w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy!

POZIOMO: 1) Przebywa w sanatorium 7) PodwyÄŞszenie w bucie 8) Znak artysty na jego dziele 11) BezwĂĄad, otÄ&#x160;pienie 12) Zestawienie, porĂłwnanie 19) TysiÄ&#x160;czna czÄ&#x160;Ä&#x17E;Ăź metra] 22) Wykres funkcji sinus 23) WrÄ&#x160;czany zawodnikowi na podium 24) Jazda, konnica PIONOWO: 1) Pasemko wĂĄosĂłw 2) OkrÄ&#x160;g, obszar 3) WĂĄĂłkno na sznury 4) Gatunek, jakoÄ&#x17E;Ăź 5) UratowaĂĄ od zagĂĄady 6) Stagnacja 9) Smaczna ryba lub rzeka 10) Paliwo jÄ&#x2026;drowe 13) od podporucznika wzwyÄŞ 14) SpĂĄawia drewno 15) WróĪba, przepowiednia 16) GĂłrna czÄ&#x160;Ä&#x17E;Ăź tuĂĄowia 17) Puder lub w kostkach 18) Wielka ď&#x192;&#x;ota wojenna 20) Morska jednostka dĂĄugoÄ&#x17E;ci 21) Pierwsza lub druga w wyborach

ZasiÄ&#x160;g: powiaty: ostrowski i kaliski.

KONKURS DLA CZYTELNIKĂ&#x201C;W Kiedy odbyĂŁa siÄ? polska premiera ď&#x192;&#x17E;lmu â&#x20AC;&#x17E;MAGIC MIKEâ&#x20AC;??

Odpowiedzi prosimy przysyĂĄaĂź do 30 lipca br.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÄ&#x17E;ci za treÄ&#x17E;Ăź zamieszczonych ogĂĄoszeÄ&#x201D;.

VSRQVRU NU]\ÄŞyZNL )LUPD=HSWHU0HGLFDO3RODQG XIXQGRZDĂĄDQDJURGÄ&#x160;GODUHGDNFMLNDOLVNLHM

1DJURGÄ&#x2026;MHVWEH]SĂĄDWQ\FK ]DELHJyZODPSÄ&#x2026;ELRSWURQ .DOLV]XO5]HPLHÄ&#x17E;OQLF]D WHO NRP

ZwyciÄ&#x160;zcÄ&#x2026; poprzedniej edycji konkursu jest Alicja JaÄ&#x201D;czak z Kalisza i Zuzanna Szczepaniak z Ostrowa Wlkp. Gratulujemy!


24

reklama

www.naszrynek.pl

Zapraszamy 8:00 - 18:00

WIELKA W<35=E'Aฤฏ

]รก

]รก

]รก

]รก

NJ

NJ

17 lipca 2012, nr 29(314)

ul. Wysocka 1 Ostrรณw Wlkp. tel: 62 736 07 73

XO.URWRV]\ฤ”VND Ostrรณw Wlkp. tel: 62 735 35 29

Zapraszamy 8:00 - 17:00

Nasz Rynek

NJ

NJ

*Promocja trwa do 31 sierpnia 2012 lub do wyczerpania zapasรณw. Mieszalnik tynku: akrylowe, silikonowe, silikatowe, KABE 0LHV]DOQLNW\QNyZฤช\ZLF]Q\FKNJ$7/$6MXฤชRG]รก

Nasz Rynek 314  

gazeta powiatu kaliskiego i ostrowskiego