__MAIN_TEXT__

Page 1

24 listopada 2020 r. nr 40 (718) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

SZUKAJ NAS TAKŻE NA: WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

POWIAT OSTRÓW

Poświęcenie strażnicy Ksiądz prob. Rafał Kryś, 15 listopada, poświęcił odnowioną historyczną strażnicę w Moszczance. czytaj na stronie 6

Kasa na remont dróg

ECOPLAST - skład fabryczny Topola Mała, ul. Szkolna 10 tel. (62) 734 67 15

www.podbitka.pl www.rynnydachowe.pl e-mail: biuro@ecoplast.pl

CHYNOWA

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

POWIAT OSTRÓW

Pierwszy w gminie Nie zwalniają prace przy budowie pierwszego gminnego żłobka w Gorzycach Wielkich.

czytaj na stronie 8

KOSZYKÓWKA

Porażka z Zastalem Nie udało się graczom Argedu BM Slam Stal sprawić niespodzianki w Zielonej Górze. Ostrowianie przegrali z Zastalem Enea 85:105. czytaj na stronie 10 REKLAMA

Chynowa 165 B 63-421 Przygodzice, tel. 884-159-216, e-mail:

Ostrów pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 1,6 mln złotych na remont dróg na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej. To ponad kilometr nowych dróg, które wpłyną na komfort, bezpieczeństwo i obsługę gospodarczą w tej części miasta. Wartość całej inwestycji to 3 278 378 złotych. - Na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej zatrudnionych jest ponad 1 000 osób. Niestety, stan dróg jest tam katastrofalny. Zmienimy to na lepsze! - zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Czytaj na str 2

zeusostrow@onet.pl

NAJNIŻSZE CENY

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

POMIAR U KLIENTA

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

K O T ŁY C.O. W W W. K O T LY S T A W I C K I . P L

UWAGA! NOWA LOKALIZACJA

UL. PÓŁNOCNA 15, PRZYGODZICE TEL. 785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA RATY


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

OSTRÓW Badanie stanu finansów

OSTRÓW Ponad 1,6 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych

Każdego roku niezależna agencja ratingowa Fitch Ratings bada stan finansów Ostrowa. Fitch utrzymał ocenę z poprzedniego zestawienia – „BBB+” dla zadłużenia w walucie zagranicznej - potwierdzając jednocześnie międzynarodowy długoterminowy rating Ostrowa dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+”, a także długoterminowy rating krajowy miast na poziomie „AA(pol). To bardzo dobra informacja dla miejskich finansów.

Ostrów pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 1,6 mln złotych na remont dróg na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej.

GMINA PRZYGODZICE

REKLAMA

dzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie „bbb+”. Najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej. Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz niektóre ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Ratingi Fitch, co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań w przyszłości. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST”. Przy tworzeniu zestawienia analitycy Fitch Ratings wzięli pod uwagę m.in. stabilność miejskich dochodów, zdolność do zwiększania dochodów, stabilność wydatków, elastyczność wydatków, zobowiązania i płynność (stabilność), zobowiązania i płynność (elastyczność), Zdolność Obsługi Zadłużenia. ANKA

Brak układu drogowego nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału gospodarczego tego obszaru. Część terenów inwestycyjnych w tym rejonie pozostaje nadal niezagospodarowana, jednak ich aktywne wykorzystanie uzależnione jest od stworzenia odpowiednich warunków w postaci infrastruktury technicznej, ze szczególnym naciskiem na część drogową. - Przedmiotem projektu jest wykonanie nowych nawierzchni dróg w strefie uprzemysłowionej przy ulicy Staroprzygodzkiej. Projektem objęto ponad kilometr dróg. Wykonana zostanie tu nawierzchnia bitumiczna, zatoki postojowe, a na części drogi

– chodniki dla pieszych. Uporządkowana zostanie gospodarka wodno – ściekowa poprzez nadanie odpowiednich spadków do nowo projektowanych kratek deszczowych, przeprofilowanie nawierzchni drogi, a także znaczącym elementem jest renowacja istniejącego kanału deszczowego - wyjaśnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Jeszcze w grudniu rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca tego zadania. Natomiast już w przyszłym roku zrealizowana zostanie, ta ważna i przez wiele lat oczekiwana, inwestycja. - Myślę, że na 25-lecie firmy, które nastąpi w przyszłym roku, będziemy mogli poruszać się już po nowej drodze, na miarę XXI wieku. Dziękujemy Miastu i Miejskiemu Zarządowi Dróg za dopięcie tego tematu. Liczymy na dalszą współpracę! – mówi Artur Niewiadomski, prezes Trasko Stal Sp. z o.o. ANKA

OSTRÓW 50 nowych komputerów z oprogramowaniem

Komputery dla uczniów Władze Ostrowa rozstrzygnęły właśnie przetarg na kolejnych 50 fabrycznie nowych komputerów z oprogramowaniem. Komputery trafią do ostrowskich uczniów, by mogli uczestniczyć w prowadzonej przez szkoły zdalnej nauce. Miasto wydało na sprzęt 113 tysięcy złotych. Pieniądze zostały pozyskane z projektu „Zdalna Szkoła +”. Kolejnych 20

Wójt Gminy Przygodzice działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 2020 r. poz. 1990) o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z informuje, że w siedzibie urzędu przy Pl. Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice, oraz u sołtysa sołectwa Antonin, podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 24.11.2020 r.)

wykaz nieruchomości

winiętą gospodarką wielosektorową, dynamicznym rozwojem małych, średnich oraz dużych zakładów pracy z kapitałem polskim, zatrudniających łącznie ponad 1000 pracowników (tut. branża militarna, produkcja konstrukcji stalowych, betonu towarowego, przemysł lekki, przedsiębiorstwa budowlane). Specyfika funkcjonujących na obszarze strefy firm, które do swojej działalności używają transportu ciężarowego, wymaga obsługi poprzez układ drogowy spełniający odpowiednie standardy techniczne. Inwestycja ma także odciążyć ciągi komunikacyjne, które muszą być do tego celu aktualnie wykorzystywane.

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, tereny łąk, położone w Antoninie (Goszczyn) dz. nr 624 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 662 o pow. 0,3200 ha.

komputerów przekazanych zostanie świetlicom socjoterapeutycznym dla najbardziej potrzebujących podopiecznych. - Już na początku epidemii, wiosną tego roku, kupiliśmy sto laptopów, dzięki którym nasi ucznio-

REKLAMA

GMINA PRZYGODZICE

Fitch określił perspektywę ratingów jako stabilną. Nowy rating uwzględnia współpracę Ostrowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki której do Ostrowa trafi atrakcyjne, bardzo korzystnie oprocentowane i rozłożone w czasie zwrotne finansowanie. Wielki Program Rozwoju Miasta do 2023 roku to 250 000 000 złotych, z czego środki zewnętrzne z EBI stanowią 110 000 000 złotych, na ważne, oczekiwane i bardzo potrzebne inwestycje w naszym mieście. Analitycy agencji wzięli także pod uwagę skutki pandemii koronawirusa oraz wpływające na finanse samorządów decyzje władz centralnych. Jak podano w uzasadnieniu: „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Ostrowa w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie „BBB+”, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia stawek podatku od osób fizycznych (PIT) i podwyżek płac nauczycieli. Fitch ocenia Samo-

To ponad kilometr nowych dróg, które wpłyną na komfort, bezpieczeństwo i obsługę gospodarczą w tej części miasta. Wartość całej inwestycji to 3 278 378 złotych. - Na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej zatrudnionych jest ponad 1 000 osób. Niestety, stan dróg jest tam katastrofalny. Zmienimy to na lepsze! Powstanie tam ponad kilometr nowego odcinka dróg. Mamy tu także wolne gospodarczo tereny, jednak zgodnie z zapowiedziami inwestorów, mają oni zamiar tutaj lokować nowe obiekty przemysłowe. Determinantem tych decyzji inwestycyjnych był słaby stan dróg – zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Projektowany ciąg drogowy znacznie usprawni funkcjonowanie strefy przemysłowej przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim, zajmującej obszar około 20 ha. Obszar ten charakteryzuje się roz-

Fot.: ARCHIWUM

Rating utrzymany Kasa na remont dróg

wie mogli kształcić się w tym trudnym czasie. Firma, która wygrała wówczas przetarg, dodatkowo ofiarowała komputery podopiecznym świetlicy „Boże podwórko” - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - We wrześniu tego

roku poprosiliśmy nasze placówki edukacyjne o przekazanie zapotrzebowania na kamerki internetowe, ponieważ nie każdy uczeń dysponował takim urządzeniem. Wówczas do szkół trafiło 240 takich urządzeń. ANKA

Wójt Gminy Przygodzice działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) informuje, że w siedzibie urzędu przy Pl. Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice, na stronie internetowej www.przygodzice.pl, u sołtysa wsi Przygodzice podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 24.11.2020 r.)

wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony stanowiącej budynek „Chaty Regionalnej” położony w Przygodzicach przy ul. P.T.R. 1 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach


24 listopada 2020 nr 40 (718)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

OSTRÓW Zmarł wieloletni proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim

Ostatnie pożegnanie Księdza Prałata Michała Milewskiego 5 listopada zmarł Ks. Prałat Michał Milewski - wieloletni proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 i 10 listopada. Ks. Prałat Michał Milewski urodził się 4.09.1947 roku w Odolanowie i już po 10 dniach od narodzin przyjął chrzest w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie, którego udzielił mu ks. Władysław Kondulski. Potem uczęszczał do szkoły podstawowej w rodzinnym mieście oraz do I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, w którym później, jako ostrowski proboszcz, uczył religii. Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu uwieńczone tytułem magistra teologii oraz formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1971 roku z rąk ks. abp. Antoniego

Baraniaka, a następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii w Budzyniu, następnie w Poznaniu w parafii Dobrego Pasterza na Os. Ogrody i Chrystusa Odkupiciela na Os. Warszawskim oraz w Czarnkowie. Ponieważ odznaczał się wyjątkową inteligencją, otrzymał propozycję dalszych studiów naukowych, ale nie skorzystał z tej okazji i pozostał w duszpasterstwie. Po 12 latach kapłaństwa objął samodzielną parafię św. Jakuba w Święciechowej, gdzie pracował przez 8 lat. W roku 1991 został proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim, w której duszpasterzował przez 25 lat swojego kapłańskiego życia, czyli do roku 2016.

W tym czasie został zmieniony dach na kościele, połowa probostwa wraz z dzisiejszym domem parafialnym wróciły do własności parafii i odzyskały swój blask. Wszystkie budynki zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb parafialnych. Nie mogłoby

się to wydarzyć bez osobistych starań Księdza Michała i jego dbałości. Jego zasługi zostały docenione - uhonorowano go tytułami: Kanonika Gremialnego Kapituły Konkatedralnej oraz Prałatem Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości.

Angażował się w różne przedsięwzięcia duszpasterskie, których celem było pogłębianie znajomości Pisma Świętego i inspirowanie do gorliwości w podążaniu za Chrystusem poprzez organizowane wykładów biblijnych, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, spotkania nad dziedzictwem Jana Pawła II. Sam też przez ponad dwadzieścia lat brał udział w comiesięcznych spotkaniach kapłańskich, których celem było studiowanie Pisma Świętego. W parafii w Święciechowej był zaangażowany w Ruch Światło Życie, w ramach którego obywały się wakacyjne turnusy rekolekcyjne dla młodzieży, a w Ostrowie był zaangażowany w prowadzenie Kręgów Kościoła Domowego. Był otwarty na współpracę z różnymi

inicjatywami odnowy życia religijnego w Kościele, sam prowadził rekolekcje, był często zapraszany z kazaniami odpustowymi, lubił głosić Słowo Boże; był spowiednikiem Sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek w Ostrowie. Po odejściu z parafii NMP Królowej Polski przebywał w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w w Ostrowie Wlkp. Zmarł w ostrowskim szpitalu 5 listopada 2020 roku w wieku 73 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się najpierw w parafii jego ostatniej posługi duszpasterskiej w Ostrowie w poniedziałek 9 listopada 2020 roku, a następnie w rodzinnym Odolanowie we wtorek 10 listopada 2020 roku, gdzie został pochowany zgodnie z ostatnią wolą. ANKA

URZĄD ODPOWIADA Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wlkp. prowadzi bezpłatnie poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy.

Czy pracownik w okresie kwarantanny oraz w trakcie izolacji w związku z Covid-19 (uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale nie ma objawów chorobowych), może wykonywać pracę zdalną? ODPOWIEDŹ Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Natomiast izolacja oznacza odosob-

nienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Z kolei izolacja w wa-

runkach domowych, to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, mające zapobiegać szerzeniu się chorób

szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. O ile osoba, która podlega kwarantannie co do zasady nie jest niezdolna do pracy (ma jedynie zakaz opuszczenia miejsca pobytu), o tyle osoba poddana izolacji jest już traktowana jako

niezdolna do pracy. W przypadku kwarantanny nie ma przeciwskazań do zalecenia pracownikowi - za jego zgodą - pracy zdalnej, która będzie wykonywana z miejsca kwarantanny. Z uwagi na to, że izolacja dotyczy wyłącznie osób

chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną (także tzw. bezobjawowych), niedopuszczalne jest powierzenie pracy zdalnej pracownikowi poddanemu izolacji. Opracowała Inspektor Pracy Agnieszka Mamot


4

Informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

OSTRÓW Poinsecje podbijają serca licznymi kolorami i odmianami

Nie tylko na Boże Narodzenie Jak stworzyć kolorowy roślinny raj pełen poinsecji? Od jesieni poinsecje podbijają serca licznymi kolorami i odmianami. Te piękne rośliny są aktualnie niezbędnym dodatkiem do stylizacji pomieszczeń mieszkalnych, którym chce się nadać wyjątkowy wygląd. Te wszechstronne piękności można kreatywnie łączyć z innymi roślinami. Projektanci ze Stars for Europe prezentują rozmaite sposoby na dekorowanie wnętrz gwiazdami betlejemskimi, zaznaczając jednocześnie, że na początku sezonu to zadanie jest znacznie łatwiejsze ze względu największą dostępność różnych odmian. Miłośnicy poinsecji nie powinni zwlekać z zakupem do adwentu. Green living Wnętrze zmienia kolor na zielony. Rośliny domowe odgrywają ważną rolę w modnym stylu green living. Gwiazdy betlejemskie preferują często to same stanowisko, jak wiele roślin doniczkowych i to sprawia, że można je łatwo z nimi łączyć.

Już od października morelowe lub kremowe poinsecje mogą stanowić kolorowe akcenty na tle okazałych palm, pilei czy monster. Delikatne odcienie przylistków połączone z różnymi odcieniami zieleni dają efekt niezwykłej harmonii. Wskazówka: pogrupowane rośliny prezentują się znacznie ciekawiej niż pojedynczo ustawione. Rekomendowane są donice o strukturze szarego kamienia, ale sprawdzą się również błyszczące i matowe osłonki. Ciepłe jesienne odcienie Czysta harmonia: połączenie moreli, terakoty i burgundu przywołuje na myśl późne lato. Kolorowe gwiazdy betlejemskie są dostępne już w październiku, co oznacza, że stanowią uzupełnienie dla szerokiej gamy całorocznych roślin doniczkowych. Terakota ze względu na kolor i strukturę jest doskonałym wyborem. To klasyk, który tak jak poinsecja, nie wychodzi z mody.

Delikatne odcienie różowego Subtelne odcienie różu są dziś wszędzie - w modzie, kosmetyce, a także w wystroju wnętrz. W kosmetyce odcień bladego różu jest bardzo pożądany; wystarczy nałożyć róż na policzki, by w kilka sekund wyglądać świeżo. We wnętrzarstwie róż wybija się na tle stonowanej kolorystki. Gwiazdy betlejemskie w delikatnych, pastelowych odcieniach są dostępne już od października. Ich kolorowe przylistki wyglądają szczególnie intersująco w połączeniu z dodatkami w kolorze żółtej ochry i nadają głębię delikatnym kolorom. Nawet w połączeniu z krzykliwym różem są pełne magii. Wiszące półki są idealnym przepierzeniem w salonie. Można w kilku prostych krokach udekorować je roślinami kwitnącymi, dobierając je do pory roku. Zimą pożądane są gwiazdy betlejemskie w towarzystwie sukulentów. Aby uzyskać modną kombinację,

warto połączyć delikatne odcienie różu z intensywnymi odcieniami. Pokój pełen ,,rumieńców”. Modne zaróżowione gwiazdy betlejemskie na pierwszy rzut oka wydają się eteryczne, ale w rzeczywistości są to bardzo mocne rośliny. Subtelne odcienie sprawią, że można na nowo zakochać się w swoim domu. Naturalny urok stylu country Życie na wsi jest pełne uroku i ma wiele do zaoferowania. Elementy vintage można odpowiednio dopasować do modnych mebli. Wybór materiału jest bardzo istotny i powinien być jak najbardziej naturalny. W tym nurcie gwiazdy betlejemskie mogą być eksponowane na długo przed adwentem, nadając świeżość dekoracjom. Możliwości są nieograniczone. Można wyeksponować cały rząd doniczek na półce lub wypełnić nimi plecione kosze. Źródło: Stars for Europe

OSTRÓW Projekt ,,Specjalni dla Niepodległej”

Dzień Biało-Czerwony Dla chcącego nic trudnego. Niestraszne uczniom są ograniczenia epidemiologiczne skoro nadszedł czas wydarzenia, jakim jest Dzień Biało-Czerwony w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Obchodzony był już po raz szesnasty, a co rok huczniej i w szerszym gronie. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów, w tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa ilość prac - 286 z całej Wielkopolski: ze szkół specjalnych z całej Wielkopolski oraz z wielu szkół z Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorów zachwycił coraz szerszy zasięg konkursu - napłynęły nawet prace z Dolnego Śląska. Mimo tak trudnych czasów widać, że dzieci i młodzież są spragnieni takich wydarzeń. W tym roku wsparcie materialne dla organizacji konkursu zapewnił grant od „Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”, a z niego 7 tysięcy na projekt „Specjalni dla Niepodległej” - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dekoracja Biało-Czerwona. Prezenty dla laureatów szkoła otrzymała także od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezesa

Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego. Ze względów epidemiologicznych organizatorzy musieli zrezygnować ze wspólnego hucznego podsumowania konkursu. Nie było tradycyjnych spotkań, podsumowań i gratulacji. Brakowało, niestety, wspólnych rozmów przy poczęstunku. Uczestnicy nie mogli podziwiać własnoręcznie przygotowanych kotylionów i biało-czerwonych odświętnych strojów. Zamiast tego organizatorzy przygotowali

internetową wersję podsumowania projektu i rozstrzygnięcia konkursu. A zarówno laureatom, jak i wszystkim uczestnikom w sposób bezpieczny szkoła dostarczyła dyplomy i konkursowe upominki. Organizatorzy podkreślali, że wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, zachwyciły swoją estetyką i stawrannością. Jury konkursu miało twardy orzech do zgryzienia przy wyłonienia grona laureatów. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą wrażliwością i pomysłowością. ANKA

Lista laureatów: Kategoria klasy I-III 1. Grzegorz Krzysztofiak 2. Oliwia Janowska 3. Piotr Kubik

Kategoria klasy VII-VIII 1. Robert Kozłowski 2. Wojciech Klabik 3. Aleksandra Tyra

Kategoria klasy IV-VI 1. Michał Gola 2. Mikołaj Kurzawski 3. Wojciech Wiśniewski

Kategoria klasy PP 1. Julita Błaszczyk 2. Maciej Gilicki 3. Bartosz Jarczewski


24 listopada 2020 nr 40 (718)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Modernizacja „Bożego Podwórka”

OSTRÓW

Zasługują na więcej kolorów

Komeda online

Modernizacja „Bożego Podwórka” - inwestycja, której dzieci nie mogą się już doczekać – wystartowała! W ostrowskim Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych. Z szarego placu miejsce to stanie się pełną kolorów przestrzenią, w której dzieci będą mogły komfortowo spędzać czas. Zadanie pn. „Boże Podwórko” – modernizacja istniejącego miejsca spotkań i zabaw dla dzieci i młodzieży” zajęło drugie miejsce w ubiegłorocznej edycji OBO w kategorii zadań ogólnomiejskich dużych. Ostrowianie oddali na to zadanie 1120 głosów. Świetlica jest miejscem spotkań i zabaw dla dzieci i młodzieży. Do ogłoszonego przez miasto przetargu zgłosiły się dwa podmioty – modernizację wykona ostrowska firma AGBUD Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Miecznik. Wartość prac to 159.187 zł.

- Na placu przy „Bożym Podwórku” przy ul. Gimnazjalnej zostanie utwardzony teren, będą nowe nasadzenia zieleni, a co najważniejsze dla podopiecznych świetlicy pojawią się tu atestowane i bezpieczne urządzenia do zabawy. Dodatkowo, zabytkowe ogrodzenie terenu zostanie oczyszczone i poddane renowacji, a część istniejącego ogrodzenia będzie wymieniona – mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa.

Prace zakończą jeszcze w grudniu tego roku. - Wykonawca zapewnił nas, że jeśli tylko pogoda pozwoli, prace pójdą pełną parą. Oznacza to, że podopieczni świetlicy będą cieszyć się z nowej, kolorowej przestrzeni jeszcze przed świętami. Liczę, że ten świąteczny prezent bardzo im się spodoba. Dzieci z „Bożego Podwórka” zasługują na więcej kolorów – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa. ANKA

POWIAT OSTROWSKI „TECHNO-GRANTY” po raz piąty!

Można składać wnioski Od 15 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach piątej edycji „TECHNO – GRANTÓW”. Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywności i innowacyjności. Celem Funduszu „TECHNO-GRANT” jest wsparcie finansowe uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, w realizacji ich pomysłów technicznych, a także uzyskanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz umożliwienie zaprezentowania się tychże uczniów i ich pomysłów pracodawcom. Dofinansowanie z funduszu TECHNO-GRANT można pozyskać na prace badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, a także pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, ponadto realizacje zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślin-

no – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej, w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, telekomunikacji, geodezji i kartografii, transportu, technologii chemicznej, technologii drewna, architektury, ogrodnictwa. W tegorocznej, piątej edycji uczniowie szkół technicznych będą mogli składać wnioski w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie po 3 wnioski w każdej z 3 kategorii określonych w regulaminie. Dyrektorzy szkół zaakceptowane przez siebie wnioski będą składać do 23 grudnia

w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim (Biuro Podawcze) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem szkoły i dopiskiem TECHNO-GRANTY. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie panel ekspertów w styczniu 2021r. Informacja o nagrodzonych pracach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego do końca kwietnia 2021 roku. Na dofinansowanie z funduszu TECHNO-GRANTY rokrocznie Powiat Ostrowski zabezpiecza kwotę 30.000 zł, natomiast na nagrody dla zwycięzców 20.000 zł. Pełna treść regulaminu wraz z wzorem wniosku znajduje się na stronie Powiatu Ostrowskiego w zakładce ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, nr tel. 62 737 84 72 oraz 62 737 84 87. ANKA

Po raz pierwszy w takiej wersji, po raz pierwszy w takich okolicznościach – Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się, ale w wersji online. – Po raz pierwszy festiwal odbędzie się w takiej właśnie formule. Sami jesteśmy ciekawi, jak zostanie przyjęty. W związku z czerwoną strefą, wydarzenia festiwalowe i tak planowaliśmy z udziałem maksymalnie 25 procent publiczności. Teraz, przenosimy nasze działania do sieci, mamy szansę dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych, na co zresztą liczymy – wyjaśnia szefowa festiwalu Maria Szeląg. Na co zatem może liczyć ostatecznie festiwalowa publiczność? Na spotkanie z Małgorzatą Kożuchowską, które będzie transmitowane online. Rozmowę z tą doskonale znaną aktorką filmową i teatralną poprowadzi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski, autor książki „Aktorki. Odkrycia”, której bohaterką jest właśnie między innymi Małgorzata Kożuchowska. – Wielkie zamiary zderzają się z marną rzeczywistością. Musimy być realistami, ale chcemy ocalić to, co tylko możliwe. Na pewno odbędzie się konkurs Grand Prix Komeda na najciekawszą muzykę w polskim filmie fabularnym. Mamy znakomite jury w składzie: Tomasz Lach – przewodniczący jury, reżyserka Jagoda Szelc, aktorka Małgorzata Kożuchowska, kompozytor i wokalista Ralph Kaminski, kompozytor, laureat ubiegłorocznej edycji Grand Prix Komeda – Marcin Stańczyk, oraz nasz przyjaciel, kompozytor – Jan Kanty Pawluśkiewicz – mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Jurorzy będą pracowali zdalnie, a ich ocenie będzie podlegać muzyka do siedmiu filmów, zakwalifikowanych do konkursu Grand Prix Komeda. Publiczność będzie mogła zobaczyć konkursowe obrazy na wybranych platformach. Werdykt jurorów zostanie przedstawiony publiczności online 28 listopada, w dniu, w którym miała mieć miejsce festiwalowa gala. Tego samego dnia w sieci będzie można zobaczyć koncert wybitnej polskiej formacji jazzowej – Marcin Wasilewski Trio. – „Grand Prix Komeda” jest już rozpoznawalną w Polsce marką, chlubą Ostrowa, żadna, nawet najgorsza okoliczność, nie może nam tego święta odebrać – mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. ANKA

www.naszrynek.pl

5

OSTRÓW Nowy sprzęt w ZSB-E

Zajęcia z dronem W ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim’’ został zakupiony wysokiej klasy dron YUNEEC H520 - dron dokładny jak szwajcarski zegarek.

Znalazł się on na wyposażeniu Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie. Dwaj nauczyciele przedmiotów geodezyjnych - Maciej Sikora i Mariusz Wolski - wzięli udział w szkoleniu na operatora drona. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej przystąpili do szkolenia w powietrzu, a następnie zdali egzamin państwowy i uzyskali świa-

dectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem VLOS na operatora drona. Pozwala im to wykonywać loty komercyjne i znaleźć się w gronie osób posiadających kompetencje do wykorzystywania najnowszych technologii w geodezji. Przede wszystkim jednak mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem drona z uczniami technikum geodezyjnego w ostrowskim ZSB-E. ANKA

OSTRÓW Ponad tona karmy

Pomoc dla kotów Do wolno żyjących kotów trafi ponad tona karmy. Urząd Miejski przekazał stowarzyszeniom kolejną część karmy, która ma służyć karmieniu bezdomnych kotów.

Druga transza karmy dla wolno żyjących kotów została przekazana w tym tygodniu, przez ostrowski Urząd Miejski, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami oraz Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt „Bracia Mniejsi”. Towarzystwa te współpracują z urzędem i zajmują się m.in. dokarmianiem kotów żyjących wolno. Miasto wspiera w ten sposób wolno żyjące koty dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Druga transza składała się z 840 kg karmy mokrej oraz 430 kg karmy suchej, m.in. Purina One, Kitekat, Whiskas, Felix, TEO, Surricat.

- Zakupując ponad tonę karmy chcemy zadbać o koty wolno żyjące w Ostrowie. Są one istotne dla naszego miasta. To właśnie one zabezpieczają miasto przed gryzionami - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W tegorocznym budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę 15 000 zł, z czego na zakup pierwszej i drugiej transzy wydatkowano łącznie 14 920 zł. Zakup karmy został zrealizowany ze środków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. ANKA


6

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Zabytkowe pojazdy w Moszczance

Poświęcenie odnowionej strażnicy Ksiądz prob. Rafał Kryś, 15 listopada, poświęcił odnowioną historyczną strażnicę w Moszczance. Obiekt, który powstał w 1928 roku, od lat 70. XX wieku nie pełni już funkcji siedziby miejscowej jednostki OSP. Znajdują się w nim zabytkowe pojazdy strażackie. Z okazji 100-lecia Moszczanki strażnica powróciła do swego pierwotnego kształtu, co wymagało skucia części tynków i położenia nowych, piaskowania części murów, murowania szczytów, położenia nowego dachu, orynnowania, położenia nowej posadzki, odrestaurowania

okien i wstawienia nowej bramy. Prace te wykonane zostały dzięki środkom finansowym Gminy i Miasta Raszków, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance oraz firmy PHU „Elzbych” z Moszczanki. Przy okazji poświęcenia odnowionej strażnicy poświęcona została także tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia Moszczanki.

Uroczystości te poprzedziła msza świętaa w intencji organizacji społecznych działających w Moszczance i Skrzebowej, po której zostały też zapalone znicze pod tablicami pamiątkowymi w kościele, wspominającymi mieszkańców walczących o wolną Polskę. W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak, sołtysi miejscowości i przedstawiciele organizacji społecznych Moszczanki i Skrzebowej. ANKA

24 listopada 2020 nr 40 (718)


)

24 listopada 2020 nr 40 (718)

Nasz Rynek

informacje

www.naszrynek.pl

7

WIELKOPOLSKA

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeciwko ,,Piątce dla zwierząt” Podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 9 listopada 2020 roku Radni przyjęli uchwałę o Stanowisku w sprawie procedowanej przez Sejm RP ustawy „o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw”, tzw. „piątką dla zwierząt”. Stanowisko zostało przygotowane i zaproponowane przez Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radni podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 9 listopada 2020 roku debatowali nad ostatnimi proponowanymi zmianami legislacyjnymi, dotyczącymi zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz innych powiązanych z nią ustaw. Wielkopolska to bardzo rolniczy region. Wprowadzenie tak radykalnych zmian znacznie zredukowałoby możliwości produkcyjne wielu hodowców zwierząt. Ograniczenie przychodów i zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych wpłynęłoby nie tylko na stan sektora rolniczego, ale również na inne gałęzie gospodarki. Ograniczenia związane z ubojem oraz hodowlą zwierząt doprowadziłoby do przeniesienia wielu zakładów produkcyjnych i przetwórczych do sąsiednich krajów, gdzie przepisy nie są tak rygorystyczne, a dla polskiego rolnictwa nastąpiłby odpływ znaczącej części kapitału i potencjału produkcyjnego w rolnictwie. Realizacja zapisów ww. ustawy doprowadziłaby do utraty pracy przez tysiące osób pogarszając sytuację na rynku pracy w tych niepewnych czasach. - mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Zawarte w ustawie przepisy zagrażają rentowności głównie gospodarstw małych, utrzymujących się z chowu małych i średnich stad zwierząt. Ponadto planowane ponowne procedowanie nowej ustawy, która jest przygotowywana musi odbyć się w dialogu

i porozumieniu ze wszystkimi stronami: rolnikami, izbami rolniczymi, służbami weterynaryjnymi i instytucjami nadzorującymi cały sektor rolniczy, aby zapisy nie zagroziły konkurencyjności całego sektora polskiego rolnictwa – podkreślał przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego a zarazem wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego – Jarosław Maciejewski. Przyjęte stanowisko zwraca uwagę na ważny aspekt służb weterynaryjnych pełniących nadzór nad gospodarstwami rolnymi, ale mówi też o nieokreślonej szczegółowo roli organizacji „prozwierzęcych”, które w myśl nowych przepisów otrzymałyby uprawnienia do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, a tym samym podważa to wiarygodność hodowców zwierząt. Istotnym warunkiem, na jaki zwraca uwagę Sejmik w swoim Stanowisku jest wydłużenie okresu przejściowego dla sektorów hodowli, których dotknęłaby likwidacja i zapewnienie im właściwych rekompensat finansowych i odszkodowań. Po szerokiej dyskusji nad proponowanym stanowiskiem ostatecznie zostało ono przyjęte. Za głosowało 18 radnych, przeciwko było 7 radnych oraz 10 radnych wstrzymało się odgłosu. Wśród radnych, którzy poprali stanowisko było 5 radnych z klubu PSL, 12 PiS i 1 z KO, przeciwko było 5 radnych z KO, 1 Lewicy oraz 1 niezrzeszony, od głosu wstrzymało się 8 radnych KO i 2 Lewicy.

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zagrożeń dla rolnictwa w związku z procedowaną przez Sejm RP ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw Rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów gospodarki Wielkopolski. Pomimo nienajlepszych warunków glebowych i klimatycznych Wielkopolska jest przodującym regionem w skali kraju pod względem produkcji rolniczej mierzonej wydajnością gospodarstw, wyposażeniem technicznym, kulturą rolną i tradycjami pokoleniowych gospodarstw rolnych.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego z najwyższą uwagą obserwuje wszelkie zmiany w krajowym ustawodawstwie dotyczącym rolnictwa, zwłaszcza te mogące niekorzystnie wpłynąć na sytuację w branży rolnej, gdyż będzie ona wiązała się z pogorszeniem sytuacji gospodarczej regionu. Za taką w części wysoce niekorzystną i szkodliwą zmianę w prawie na poziomie krajowym uważamy procedowaną przez Sejm RP ustawę z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Sejmik Województwa Wielkopolskiego stoi na stanowisku, że dla zapewnienia utrzymania produkcji rolniczej w Województwie Wielkopolskim na obecnym poziomie i zapewnienia jej warunków do dalszego niezakłóconego rozwoju, ustawa w swoim ostatecznym kształcie musi zostać skonsultowana ze związkami zawodowymi i branżowymi, rolnikami i ekspertami oraz zawierać zapisy pozwalające na realizację poniższych postulatów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz sytuacji ekonomicznej osób pracujących w rolnictwie: 1. Przywrócenie uboju na cele religijne – wprowadzenie zakazu produkcji mięsa na eksport przeznaczonego dla społeczności religijnych i wyznaniowych uderza przede wszystkim w lokalne małe gospodarstwa rolne hodujące bydło mleczne i opasowe, a także te prowadzące produkcję roślinną. Jeszcze większe straty poniesie branża drobiarska, a system naczyń połączonych sprawi, że dodatkowo ucierpią polscy przedsiębiorcy, ale i konsumenci. Ubój na cele religijne funkcjonuje w 23 krajach Unii Europejskiej.

2. Zakaz wstępu na teren gospodarstw rolnych osobom postronnym – kontrole prowadzone mogą być tylko przez uprawnione do tego państwowe służby weterynaryjne. Polscy rolnicy dbają o dobrostan zwierząt w sposób spełniający przepisy Unii Europejskiej i nie trzeba ich tego uczyć poprzez kontrole osób postronnych. Przepisy prawa nie powinny stwarzać domniemania, że polscy rolnicy źle traktują zwierzęta lub nie potrafią ich hodować. A w celu ścigania zdarzających się niedopuszczalnych ekscesów związanych z maltretowaniem bądź złym traktowaniem zwierząt funkcjonują w naszym kraju organy takie jak policja, czy prokuratura. 3. Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych i odpowiedni okres przejściowy – proponowany w zmianie ustawy okres przejściowy dla hodowców zwierząt futerkowych powinien zostać wydłużony z proponowanego 1 roku do 10 lat, aby zapewnić hodowcom możliwość zmiany profilu działalności lub podjęcie im i ich pracownikom innej pracy. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznaje za konieczne wzmocnienie kadrowe i ekonomiczne Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a nie tworzenie nowej instytucji zajmującej się dobrostanem zwierząt.

Wprowadzanie tak radykalnych zmian likwidujących niektóre sektory gospodarki w czasie pandemii powoduje znaczne obciążenie budżetu państwa. Środki pieniężne powinny być w tym czasie przeznaczane na ratowanie miejsc pracy i gospodarki. Ustawa prowadzi do wygaszenia hodowli bydła, drobiu oraz zwierząt futerkowych. Wpłynie negatywnie na produkcję pasz, będzie bardzo niekorzystna także dla sektora bankowego, w tym zwłaszcza dla Banków Spółdzielczych kredytujących inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego powodowany troską o wielkopolskich rolników zwraca uwagę rządzących na konieczność podjęcia niezwłocznych działań w wymienionym powyżej zakresie.

ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE W Ostrowie Wielkopolskim WOstrowie Ostrowie Wielkopolskim W Wielkopolskim ul. Olsztyńska Olsztyńska 3 ul.ul. Olsztyńska 3 ul. Olsztyńska 3 tel./fax 62 54 738 03 tel./fax 62 54 03 tel./fax 62 738 0354 tel./fax 62738 738 54 03 kom 26 7702 02 kom 606 kom 606606 26 77 0277 kom 606 26 77 02 e-mail: e-mail:drukarniaps@drukarniaps.pl drukarniaps@drukarniaps.pl e-mail: drukarniaps@drukarniaps.pl

odod wizytówki do książki wizytówki


z powiatu

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Tel. 600 185 Młynów 1, Ostrów Tel.907 600-185-907

OKNA ROLETY DRZWI Krzysztof Siałkowski 63-405 Sławin 2

tel/fax: (62) 738-30-08 tel. kom. 509-688-469

email: oknaoknobud@wp.pl

moskitiery żaluzje roletki parapety bramy

Firma w Ostrowie Wielkopolskim zatrudni spawacza TIG z doświadczeniem

Kontakt: Tel: 62 591 98 00, 62 591 98 01 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

OSUSZANIE BUDYNKÓW z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic pomiary wilgotności

dry.max@wp.pl

518 300 586

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTROWSKI Prace idą pełną parą

Filmowe pasje Uczniowie i nauczyciele IV LO wzięli udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej Edycji 10 i pół. Zdalne nauczanie nie musi być przeszkodą w rozwijaniu pasji – z takiego założenia wyszli organizatorzy Festiwalu Filmoteki Szkolnej, przygotowując wirtualną edycję sztandarowej imprezy odbywającej się corocznie w Warszawie. Z bogatego programu festiwalu skorzystali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wlkp. z klasy o profilu humanistyczno-filmowym. Przed rokiem reprezentacja „Czwórki” gościła na festiwalu w Warszawie, tym razem pandemia pokrzyżowała plany wyjazdowe, co - na szczęście - nie oznaczało całkowitej rezygnacji z udziału w imprezie. Organizatorzy nie dali za wygraną i przygotowali internetową wersję festiwalu. Uczniowie klasy IA humanistyczno-filmowej mieli okazję wzięcia udziału w masterclassach, pokazach filmowych, warsztatach scenariuszowych oraz filmoznawczych. Nie zapomniano także o nauczycielach zajmujących się edukacją filmową. Z myślą o nich przygotowano wiele interesujących form doskonalenia. Tego rodzaju działania nie tylko pogłębiają wiedzę i rozwijają zainteresowania, lecz także są ważnym elementem przygotowań uczniów do V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, której szkolny etap odbędzie się jeszcze w listopadzie. Dodajmy, że IV LO drugi rok z rzędu realizuje projekt Filmoteki Szkolnej, którego koordynatorem jest Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny w Warszawie. ANKA

Pierwszy w gminie Nie zwalniają prace przy budowie pierwszego gminnego żłobka w Gorzycach Wielkich.

By wszystko szło zgodnie z harmonogramem, na teren budowy wkroczyły kolejne firmy budowlane. Równocześnie trwają prace na budynku żłobka oraz wokół obiektu. Zaawansowane jest układanie kostki brukowej na placu przeznaczonym na parkingi oraz drogę wewnętrzną. W samym budynku trwa montaż okien oraz instalacji. Gotowy jest już dach budynku. Trwa ocieplanie murów zewnętrznych. Gmina Ostrów Wielkopolski pozyskała na budowę i funkcjonowanie gminnego żłobka rekordową w historii samorządu dotację w wysokości prawie 6 mln złotych. Pieniądze pochodzą z dwóch źródeł: środków unijnych oraz rządo-

FOT.: ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

wego programu Maluch +. W pierwszym przypadku, pieniądze pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Kwota dofinansowania wyniosła bagatela ponad 3 mln 406 tysięcy

złotych. Część środków wspomoże budowę żłobka, ale przede wszystkim pieniądze przeznaczone będą na pierwsze 2 lata funkcjonowania placówki. A więc m.in.: wypłaty dla pracowników i bieżące utrzymanie żłobka. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Place w Radłowie i Skrzebowej

Nowe place zabaw

W ostatnich tygodniach w gminie Raszków powstały dwa kolejne place zabaw. Pierwszy został wybudowany w Radłowie przy ul. Lamkowej, a drugi w Skrzebowej obok Fit-parku. To dobra informacja dla najmłodszych i ich rodziców. - Będą to kolejne miejsca, w których dzieci mogą w atrakcyjny i bezpieczny sposób spędzać czas na zabawie w gronie rówieśników – powiedział Jacek Bartczak, burmistrz Raszkowa.- Systematycznie realizujemy takie inwestycje, w ostatnich latach pobudowaliśmy ich dwadzieścia siedem. Gmina stara się zaspokoić potrzeby mieszkańców i sukcesywnie buduje miejsca przeznaczone do spędzania wolnego czasu. W ostatnim czasie zostały wybudowane

w każdej miejscowości gminy Raszków nowe, bardziej trwałe, plastikowe obiekty. Powstały w miejscach, które wskazali w swoich miejscowościach radni i sołtysi. Nowe, kolorowe place, zastąpiły wcześniej

pobudowane, drewniane obiekty, które zużyły się z biegiem czasu. W przyszłym roku powstanie plac zabaw przy szkole w Raszkowie, a nowe elementy pojawią się na placu dla dzieci w raszkowskim parku. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Projekt ,,Krokus”

Uczniowie posadzili żółte krokusy W tym roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie po raz pierwszy wzięła udział w projekcie ,,Krokus”. W ramach tej akcji uczniowie klasy VIII posadzili cebulki żółtych krokusów, które zakwitną na początku wiosny. Krokusy upamiętniają 1,5 miliona żydowskich dzieci – ofiar Holokaustu. Ich sadzenie poprzedziły lekcje i zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczestnicy dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach II wojny świato-

wej i o Holokauście. Polskim koordynatorem projektu jest Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa, projekt zainicjowany został przed laty przez Holocaust Education Trust Ireland. W tym roku w Polsce posadzonych zostało 21 186 cebulek, w akcji udział biorą 243 szkoły ANKA

FOT.: ARCHIWUM

8


24 listopada 2020 nr 40 (718)

z powiatu

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Badanie geologiczne

Gmina pięknieje

Od października br. na terenie Gminy i Miasta Raszków prowadzone są badania geofizyczne metodą sejsmiczną. Fot.:archiwum

których użycie pojazdów wibrosejsmicznych jest niemożliwe, przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbior-

nikami zbierającymi falę sejsmiczną. Dodatkowo zostaną odwiercone otwory o głębokości do 80 metrów dla wykonania pomiarów stref małych prędkości. Badania na terenie gminy przewidziane są do kwietnia 2021 roku. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Wyróżniono 232 uczniów z gminy Ostrów

Nagrody wójta przyznane 232 uczniów z gminy Ostrów Wielkopolski otrzymało Nagrody Wójta Piotra Kuroszczyka za bardzo dobre wyniki w nauce. Fot.:archiwum UG Ostrów Wlkp.

Jesienna gala wręczenia gratulacji i symbolicznych czeków odbywa się zawsze w październiku. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, nie została zorganizowana. Nie oznacza to jednak, że najzdolniejsi uczniowie nie otrzymali nagród. Pieniądze zostały przelane na ich konta, rodziców lub opiekunów prawnych. Każdy stypendysta otrzymał po 400 złotych. W sumie z budżetu gminy na jesienną edycję nagród wydano prawie 93 tys. złotych. Najwyższą w gminie średnią ocen 6,0 może pochwalić się siedmioro uczniów: Anna Czerwińska, Maksymilian

Adamczyk, Kamila Jędras, Eryka Mikołajczyk, Igor Zielazny, Oskar Fleischer (wszyscy SP Gorzyce Wielkie) oraz Wiktoria Szczypkowska (SP Wtórek). Razem nagrody otrzymało 232

uczniów. Nagrody Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski wręczane są od 11 lat. Pomysłodawcą i inicjatorem przyznawania stypendium dla uczniów był wójt gminy Piotr Kuroszczyk. ANKA

Gmina i Miasto Odolanów realizuje projekty w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Gmina i Miasto Odolanów otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Pierwszy projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie” realizowany jest wspólnie z mieszkańcami sołectwa Wierzbno. Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Na terenie działki zaplanowano również budowę placu rekreacyjnego z miejscem na palenisko oraz obsadzenie części terenu pasem zieleni. Całkowity koszt inwestycji wynosi 79.950 zł. W ramach tej edycji konkursu realizowany jest również wspólnie z mieszkańcami sołectwa Boników projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie”. Projekt polega na budowie siłowni zewnętrznej oraz utwardzeniu terenu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 28.290 zł. ANKA

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

transport gratis

kom. 605 685 597, 667 710 415

HYDRAULIK TANIO! Tel.606-883-188

USŁUGI

ELEKTRYCZNE MONTAZ INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNYCH Jakub Szymczak

tel. 665 716 616 NIP 621 183 25 74

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

POWIAT OSTROWSKI Inwestycje w gminie Przygodzice

Wiejską drogą w siną dal zł. Odnowiono fragmenty dróg, które wymagały pilnej interwencji z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni lub zaplanowane wcześniej zadania ważne dla poszczególnych sołectw. Przygodzicki samorząd zarządza obecnie około 290 kilometrami dróg gminnych. TW

FOT.: ARCHWIUM

W gminie Przygodzice oddano do użytku kolejne zmodernizowane drogi i odcinki dróg. Prowadzą do najbardziej oddalonych jej zakątków. Nowe nawierzchnie zyskały gminne trakty w Bogufałowie, w Hetmanowie i w Czarnymlesie. Wszystkie przeszły już niezbędne odbiory i można z nich korzystać. Ciężar tych inwestycji wzięła na swoje barki gmina, wydatkując na nie w sumie około 216,567 tys.

9

TARTAK

POWIATOSTROWSKI

Badacze w Raszkowie Celem wykonywanych prac jest rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów. Badania prowadzi Grupa Sejsmiczna z Geofizyki Toruń, będąca grupą PGNiG. Biura i swoją bazę w Raszkowie ulokowano na placu przy kompleksie rekreacyjnym Zalew-Kąpielka, skąd każdego dnia wyjeżdżają pracujący badacze. Badania geofizyczne polegają na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach, w

www.naszrynek.pl

PANELE, DRZWI, LISTWY, PODŁOGI DREWNIANE, SZTUKATERIA, KLEJE, DESKI TARASOWE OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL.KALISKA 47 w budynku

TEL. 530 434 190


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

Wiadomości sportowe PŁYWANIE Zaprezentowała swoje umiejętności

BIEGI

KOSZYKÓWKA Stal przegrywa z Zastalem

Julia Maik na podium pływackiego Grand Prix

Formoza Challenge

Niespodzianki nie było

FOT. SEKCJA PŁYWACKA KKS-U KALISZ

Podczas rozegranego w Łodzi pływackiego Arena Grand Prix Pucharu Polski podopieczna Dominika Grudzińskiego znów poprawiła swoje rekordy życiowe i kilkukrotnie stawała na podium. Rozegrane na 25-metrowej pływalni w łódzkiej Zatoce Sportu zawody były drugimi w tym sezonie z cyklu Arena Grand Prix Puchar Polski. Na starcie stanęło 487 pływaków z 84 klubów, a wśród nich niemal cała krajowa czołówka. Reprezentantka KKS-u Kalisz odegrała podczas tych ważnych zawodów pływackich jedną z głównych ról. Najlepiej podopieczna Dominika Grudzińskiego spisała się w rywalizacji na 100 m stylem dowolnym. Ostatecznie zajęła drugą lokatę (55,36), tuż za bardziej doświadczoną Kornelią Fiedkiewicz z Juvenii Wrocław. Gdyby jednak zestawić jej wynik wyłącznie z rówieśniczkami z grona juniorek, zawodniczka KKS-u byłaby zdecydowanie najlepsza. Bardzo dobrze, pochodząca z Sieroszewic pływaczka, zaprezentowała się także na dystansie 50 m stylem dowolnym, zajmując na finiszu trzecią pozycję z czasem 25,29 s. Szybsze od niej były jedynie wymieniona wyżej Fiedkiewicz (24,30) oraz Paulina

Peda z AZS AWF Katowice (25,21). Także i w tej konkurencji Julia Maik była najlepszą juniorką. Podczas łódzkich zawodów reprezentanta kaliskiego klubu startowała jeszcze na czterech innych dystansach i choć nie należą one do jej ulubionych, to i tak każdy z wyścigów kończyła w czołówce. Na 100 m stylem grzbietowym była czwarta (druga wśród juniorek), bijąc nowy rekord życiowy, który wynosi obecnie 1:00,69. Z kolei na 50 m stylem grzbietowym i 50 m stylem motylkowym uplasowała się na piątym miejscu (również druga wśród juniorek), przy okazji ustanawiając w pierwszej z tych konkurencji nową „życiówkę” (28,94). W rywalizacji na 200 m stylem dowolnym wywalczyła szóste miejsce, co w klasyfikacji juniorek ponownie dało jej drugą lokatę. - Start w Łodzi był dla Julii zwieńczeniem dwutygodniowego zgrupowania w ramach kadry narodowej juniorów, które odbyło się Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Efekty wykonanej tam pracy powinny być widoczne w dalszej części sezonu, w tym podczas grudniowych mistrzostw Polski – podkreśla trener Dominik Grudziński. KZ

Nie udało się graczom Argedu BM Slam Stal sprawić niespodzianki w Zielonej Górze. Ostrowianie przegrali z Zastalem Enea 85:105. Podopieczni Żana Tabaka w tym sezonie spisują się w ligowych rozgrywkach bardzo dobrze. Przegrali tylko jedno spotkanie na wyjeździe z Polskim Cukrem Toruń 88:94. Pozostałe dziesięć pojedynków rozstrzygnęli na swoją korzyść. Także w spotkaniu ze Stalą byli zdecydowanym faworytem tym bardziej, że drużyna z Ostrowa zawitała do Zielonej Góry osłabiona brakiem Jamesa Florence’a i Carla Lindboma. Pierwszy ma dłuższą przerwę spowodowaną kontuzją i klub nadal szuka w jego miejsce zastępcę. Drugi pewnie pożegna się ze Stalą, gdyż jego uraz pleców jest poważniejszy niż początkowo przypuszczano. W tej sytuacji trener Łukasz Majewski nie miał zbyt wielu graczy na ławce, z których mógłby skorzystać w meczu z Zastalem. Mecz rozpoczął się od dwóch celnych rzutów za trzy graczy Stali – Jakuba Garbacza i Szymona Ryżka. Dzięki temu ostrowianie wygrywali 6:2. Gospodarze szybko jednak odrobili straty i po 3 minutach wyszli na prowadzenie 11:6. Ostrowianie nie załamali się

FOT.UM OSTRÓW

Po raz kolejny swoje umiejętności i wysoką formę zaprezentowała Julia Maik. Zawodniczka sekcji pływackiej KKS- u Kalisz, mimo iż jest jeszcze juniorką, doskonale spisuje się w rywalizacji z czołówką polskich seniorek.

Cykl biegów przeszkodowych Formoza Challenge, 16 maja, otworzy sezon w Kaliszu! Cykl biegów sygnowanych nazwą elitarnej morskiej jednostki komandosów zawita po raz pierwszy do Kalisza. Zawodnicy wystartują indywidualnie lub w drużynie. Organizatorzy zapraszają również najmłodszych komandosów na format Formoza KIDS. Hasłem jednostki i zarazem biegu jest „Nigdy nie zostawiamy swoich”. Formoza Challenge to przede wszystkim dobra zabawa dla każdego, kto chce się zmierzyć z przeszkodami. Biegacze nie tylko pokonają trasę ponad 6 km, ale także będą mogli zobaczyć sprzęt wojskowy JW Formoza, czy dowiedzieć się więcej o możliwości wstąpienia do Jednostki Wojskowej na stoisku promocyjnym. - Dla zawodników szykujemy ciekawą trasę pełną naturalnych i sztucznych, czyli wojskowych przeszkód. Cieszymy się, że Formoza Challenge zawita do Kalisza, a mieszkańcy i przyjezdni goście będą mieli możliwość spędzenia czasu w duchu rywalizacji sportowej – mówi Szymon Sobczak, przedstawiciel organizatora - APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K. z Poznania. Do obecnych formatów organizator dodaje formułę ULTRA – czyli bieg główny z obciążeniem w postaci gumowej atrapy karabinu AK-47 oraz plecaka. Organizatorzy przygotowali także formułę KIDS, tj. bieg dla najmłodszych komandosów! To wszystko już 16 maja w Kaliszu. - Formoza Challenge to kolejna ciekawa impreza sportowa, która zawita do naszego miasta – podkreśla Krystian Kinastowski, prezydent miasta Kalisza. – 16 maja rywalizacja rozpocznie się w Lesie Winiarskim, gdzie zawodnicy napotkają zarówno naturalne, jak i sztuczne przeszkody, przygotowane przez Jednostkę Wojskową. Ponieważ Formoza to komandosi morscy, trasa zakładać będzie także dotarcie nad brzeg Zalewu Szałe. Jestem przekonany, że będzie to biegowy festyn dla całych rodzin z komandosami w tle. Już teraz zachęcam do zapisów na tę imprezę i zaplanowania przyjazdu do Kalisza w maju – dodaje. Swój udział w biegu można zgłosić przez stronę: www. formozachallenge.com.

tylko ambitnie walczyli i po 4 minutach tracili do rywali tylko punkt – 12:13. Niestety, chwilę później gracze Zastalu włączyli drugi bieg i bardzo szybko zbudowali sobie przewagę dziesięciu punktów - 23:13. Podopieczni Łukasza Majewskiego starali się dotrzymać kroku rywalom, ale mieli ogromne problemy z zatrzymaniem ataków gospodarzy. W dwóch pierwszych kwartach zielonogórzanie zdobyli 16 punktów po stratach Stali, a ostrowianie ledwie 2. Rywale grali bardzo zespołowo zaliczając w tym czasie aż 17 asyst przy ledwie 6 asystach BM Slam. Mimo tych problemów po 20 minutach przegrywali tylko 53:60. Po całkiem przyzwoitej w wykonaniu ostrowian drugiej kwarcie wydawało się, że po

Wynik:

przerwie będzie jeszcze lepiej. Niestety gracze Zastalu po dwóch trafieniach za trzy – Ponitki i Berzinsa – szybko zbudowali sobie 14 punktów przewagi 71:57 i po 30 minutach wygrywali 81:65. W czwartej kwarcie nie udało już się odmienić losów tego pojedynku. Ostrowianie walczyli, ale trudno nawiązać walkę z tak dobrą drużyną popełniając aż 19 strat. Trzeba przyznać, że nie mając specjalnego wyboru, trener Stali dość odważnie rotował składem. Już w pierwszej połowie na parkiecie pojawił się Marcin Pławucki i spędził na nim blisko 4 minuty. A wcześniej zagrał w czterech meczach i na boisku był w sumie tylko 7 minut. Swoje minuty dostał także Marcin BIN Dymała.

Zastal Enea BC Zielona Góra - Arged BMSlam Stal Ostrów 105:85 (29:18, 31:35, 21:12, 24:20) Zastal : Gabriel Lundberg 23 (11 ast), Janis Berzins 19, Marcel Ponitka 18, Rolands Freimanis 15, Geoffrey Groselle 12, Kris Richard 8, Filip But 4, Blake Reyonolds 3, Kacper Traczyk 3. Stal: Jakub Garbacz 30, Chris Smith 24, Taurean Green 12, Josip Sobin 8, Szymon Ryżek 5, Shawn King 4, Jarosław Mokros 2, Marcin Dymała 0, Kamil Nawrot 0, Marcin Pławucki 0.

ŻUŻEL Po 25 latach na torze

Kończy karierę Rafał Okoniewski zapowiedział zakończenie jakże bogatej kariery sportowej. TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski była jego dziewiątym klubem. Na żużlowych torach spędził dokładnie 25 lat. Rafał Okoniewski już po sezonie 2019 nosił się z zamiarem zakończenia czynnego uprawiania sportu. Wówczas odwiedli go od tego jeszcze sponsorzy – bracia Jan i Andrzej Garcarkowie, którzy przedstawili mu ciekawą perspektywę kontynuowania przygody z czarnym sportem w Ostrowie. Sezon 2020 nie był jednak udany dla doświadczonego żużlowca. Wystąpił w jedenastu meczach drużyny Arged Malesa TŻ Ostrovia. Pojechał w 43 wyścigach, w których zdobył wraz z bonusami 58 punktów. Dało mu to średnią 1,349 punktu na bieg.

Ostatni mecz, w którym wystartował, miał miejsce w pierwszej połowie września, kiedy to Arged Malesa TŻ Ostrovia rywalizowała z Orłem Łódź. 40-letni zawodnik wystartował wówczas w dwóch wyścigach. Zdobył punkt z bonusem. Najlepsze spotkanie w barwach ostrowskiej drużyny odjechał w meczu przeciwko Zdunek Wybrzeżu Gdańsk, kiedy to zdobył 11 punktów i 2 bonusy. Po sezonie 2020 doświadczony i utytułowany żużlowiec ogłosił zakończenie bogatej kariery sportowej. Jako junior dwukrotnie zostawał

mistrzem Europy do lat 19. Zdobywał brązowy medal IMŚJ. Dwukrotnie zdobywał tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski. Trzy razy z rzędu sięgał po Brązowy Kask. Dwa razy triumfował w Srebrnym Kasku. Raz zwyciężył także w Złotym Kasku. W karierze seniorskiej zdobył tytuł Indywidualnego Wicemistrza Polski w 2012 roku, kiedy to w Zielonej Górze przegrał tylko z nieodżałowanym Tomaszem Jędrzejakiem. Ma na koncie także dwa srebrne i trzy brązowe medale DMP. za TŻ Ostrovia


24 listopada 2020 nr 40 (718)

informacje

Nasz Rynek

11

Oferta pracy - operator wózka widłowego

SPORT Wiktor Cegła obronił mistrzowski tytuł w MMA

Najlepszy w Europie

/ pakowacz-sortowacz / robotnik gospodarczy Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje kandydata na stanowisko: operator wózka widłowego / pakowacz-sortowacz / robotnik gospodarczy.

Wiktor Cegła, reprezentant MMA Tornado Kalisz, ponownie został mistrzem Europy juniorów w amatorskim MMA. Wywalczony przed rokiem mistrzowski tytuł obronił podczas turnieju rozegranego w Sochaczewie. FOT.MARCIN MAŁECKI

Podobnie jak w ubiegłym roku 18-letni kaliszanin nie miał sobie równych w kategorii do 93 kg juniorów. W dodatku wszystkie swoje walki wygrał przed czasem. Błyskawicznie przeszedł przez eliminacje, a w półfinale do pokonania przeciwnika potrzebował zaledwie 28 sekund. – Swojego oponenta Wiktor pokonał przez duszenie gilotynowe w stójce. Prawdopodobnie było to najszybsze poddanie w całym turnieju – podkreśla trener Marcin Małecki. W finale podopieczny trenera Małeckiego spotkał się z Szymonem Woszczyńskim, liderem tegorocznych juniorskich rankingów ALMMA. Walka z reprezentantem klubu Shooters Konin miała być swego rodzaju rewanżem za wrześniowe mistrzostwa Polski, podczas których rywal zagrodził mu drogę do medalu. Tym razem górą był kaliski fajter.

www.naszrynek.pl

Wymagane kwalifikacje:

• zezwolenie na kierowanie wózkami jezdnymi z napędem silnikowym – wózki unoszące i podnośnikowe. • zaświadczenie o ukończonym kursie na kierowcę wózków jezdniowych wraz z wymianą butli.

Wymagane predyspozycje:

• zaangażowanie, sumienność, uczciwość dyspozycyjność, chęć do pracy. – Wiktor, przy pierwszym ataku zapaśniczym rywala, skontrował jego akcję duszeniem gilotynowym, czyli techniką charakterystyczną dla brazylijskiego jiu-jitsu, którego to, pomimo wielu prób i zmian pozycji, już nie puścił, poddając tym samym, pierwszy raz w karierze, bardzo utalentowanego zawodnika. Walka finałowa także trwała niespełna minutę – dodał trener Małecki. Podczas zawodów w Sochaczewie reprezentant kaliskiego klubu był faworytem w swojej kategorii

i nie zaprzepaścił swojej szansy, broniąc tym samym tytułu wywalczonego przed rokiem. W tegorocznej edycji mistrzostw mieli wziąć udział również dwaj inni reprezentanci MMA Tornado Kalisz: brązowy medalista sprzed roku Jakub Ubycha (kat. do 84 kg juniorów) i Marcin Małecki (kat. do 88 kg masters), niestety ich plany pokrzyżowały kontuzje. A szkoda, bo obaj należą do krajowej czołówki w swoich kategoriach i bez wątpienia mieliby szanse na mistrzowskie podium. KZ

Opis stanowiska pracy – obowiązki:

• wykonywanie prac związanych z załadunkiem odpadów, • sortowanie odpadów zbieranych selektywnie, • prace porządkowe na sortowni. Oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 138 w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 27-11-2020 r. na Portierni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Operator wózka widłowego / pakowacz-sortowacz / robotnik gospodarczy – rekrutacja”. Prosimy o dopisanie w ofercie pracy następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez firmę ZOiGO „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie zgłoszenia”.

OSTRÓW Arena Ostrów prezentuje się bardzo okazale

Tu kultura będzie grać ze sportem Arena Ostrów wystartowała! Pierwszy oficjalny mecz za nami. To wielkie wydarzenie dla miasta i jego mieszkańców. Na ten moment ostrowianie czekali przez wiele lat. Obiekt jest przystosowany do obecności 5200 osób. To blisko 3100 miejsc siedzących i możliwość organizacji nie tylko wydarzeń sportowych, ale też koncertów i targów. 14 listopada koszykarze Arged BM Slam Stali rozegrali pierwszy mecz na parkiecie Areny Ostrów. Ich przeciwnikiem była Enea Astoria Bydgoszcz. Historyczne spotkanie zakończyło się przegraną ostrowian 78:86. Ostrów Wielkopolski wiele lat czekał na halę z prawdziwego zdarzenia. Były różne koncepcje, prowadzono długie rozważania, a ona wciąż pozostawała jedynie w sferze marzeń. Brakowało odważnej decyzji. Aż do grudnia 2017 roku, gdy prezydent Ostrowa taką decyzję podjęła. - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poparli moją propozycję budowy Areny Ostrów i pozwolili spełnić nasze wspólne marzenie. To miejsce staje się domem dla ostrowskich sportowców. Ale też dla kibiców – tu będziemy przeżywać sportowe emocje, klaskać i zdzierać

gardła, prowadzić naszych do zwycięstw – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Lokalizacja hali została dokładnie przemyślana. Realizowana na miejskiej działce inwestycja to znakomity przykład rewitalizacji zdegradowanego fragmentu miasta, który był zaniedbaną przestrzenią wymagającą estetycznego zagospodarowania. Warto wspomnieć, że budynek zasilany jest ekologiczną „zieloną” energią produkowaną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Połączenie obiektu z Centrum Przesiadkowym oraz niewielka odległość do dworca kolejowego ułatwi osobom spoza Ostrowa udział w organizowanych tu wydarzeniach, nadając im rangę nie tylko lokalną, ale i regionalną. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, a oficjalnie zakończyła, bez opóźnień, pomimo epidemii COVID-19, 31 sierpnia 2020 roku. Koszt budowy i wyposażenia wyniósł 33 mln złotych. Obiekt umożliwia rozgrywanie meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki oraz

spełnia aktualne wymogi poszczególnych związków sportowych i lig. Arena umożliwia ponadto organizację imprez pozasportowych, jak koncerty czy targi. Hala o nowoczesnym designie i meble są utrzymane w ostrowskich barwach - odznaczają się kolorami: czarnym, czerwonym, białym i szarym. Prawdziwą gwiazdą obiektu jest parkiet z klonu kanadyjskiego, który przypłynął do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Na tego typu podłogach grają koszykarze w najlepszej lidze świata – NBA. Elewacja budynku jest podświetlana – mogą to być barwy drużyny, która akurat rozgrywa mecz. Przy Arenie powstała ulica dojazdowa - nosi ona imię legendarnego ostrowskiego trenera Andrzeja Kowalczyka. Uroczyste otwarcie Areny zaplanowane zostało na 7 listopada br. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała jednak te plany. - Mieliśmy świętować otwarcie Areny Ostrów wspólnie z mieszkańcami. Miały zostać rozegrane pierwsze mecze koszykarzy i piłkarzy ręcznych. Miał

się odbyć piękny koncert. Mieliśmy razem cieszyć siętym dniem. Ze względu na obecną sytuację musieliśmy nasze plany odłożyć. Podkreślam – odłożyć. Wierzę, że już niebawem oficjalnie i wspólnie otworzymy naszą Arenę Ostrów – przekonuje prezydent Ostrowa. Władze miasta zdecydowały, że tak wspaniały obiekt nie może jednak stać pusty. 10 listopada, w Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, odbył się pierwszy trening ostrowskich koszykarzy, na który, dzięki transmisji telewizyjnej oraz internetowej, zostali zaproszeni mieszkańcy Ostrowa. Widzowie „oprowadzeni” zostali po tym pięknym obiekcie. - Wszyscy czekamy na moment, kiedy Arena Ostrów zapełni się kibicami, kiedy ponad 3 tysiące gardeł dopingować będzie naszych sportowców. Również tutaj będziemy mieli wiele okazji do przeżywania pięknych kulturalnych emocji, bo tu kultura będzie grała ze sportem – podsumowuje Beata Klimek. ANKA

Do budowy obiektu wykorzystano: * 3200m2 (blisko 800 ton) betonu, 100 ton stali zbrojeniowej, 190 ton stali konstrukcyjnej, * 61 km przewodów elektrycznych (moc przyłącza energetycznego to 500kW, dla porównania - budynek mieszkalny jednorodzinny standardowo posiada przyłącze o mocy 12kW). Energia elektryczna jak i ciepło dostarczane jest z sieci zielonej energii spółki miejskiej Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Energia produkowana jest nie z węgla, a z biomasy. Miasto produkuje własny prąd – ewenement w skali kraju. Budynek został zaprojektowany i wykonany jako energooszczędny, * rozpiętość jednoprzęsłowego dźwigara kratowego wynosi około 55m a jego masa to 25 ton, * długość najdłuższego słupa - 13m, masa - 24t. * obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i został zaprojektowany tak aby zminimalizować występowanie barier architektonicznych, * w całym budynku zastosowano ponadstandardowe wysokości drzwi, * wszystkie posadzki zapewniają antypoślizgowość w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników.


12

informacje

www.naszrynek.pl

GABINET

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Maria Wcisłek - leczenie dzieci - leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

Centrum Medyczne

Ort-Medica ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Tel. 607-416-001 62-720-55-55

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

OPTYK

GABINET CHIRURGII DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEJ

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi

dr n. med. Witold Miaśkiewicz

Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

Konsultacje i leczenie w zakresie: chirurgii, traumatologii i ortopedii dziecięcej, urologii dziecięcej PRZYJĘCIA: Poniedziałek 15.00 - 17.00

ul. Śmigielskiego 20, Ostrów Wlkp.

tel. 605 582 881 MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

Czyli na dole będzie: „Rejestracja od poniedziałku do czwartku w godz.15.00-20.00 ul.Kościuszki 44 Ostrów Wlkp, www.chirurg-laser.pl

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Osocze bogatopłytkowe

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZAKŁADANIE PŁYTEK, UKŁADANIE PANELI, UKŁADANIE PŁYT KARTONGIPS, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE

Tel. 514 996 962

www.irbudowlaniec.pl

USG I USG DOPPLER BADANIE DOROSŁYCH I DZIECI

Lekarz Spec Radiodiagnostyki Wojciech Głowinkowski

Rejestracja:

Tel. 602-309-788

Ostrów Wlkp. ul. Okólna 11, Gabinet 9

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

BETON NA TELEFON

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640 www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

LOOMBARD LOOMBARD

czynne czynne

www.loombard.pl

POŻYCZKI PODGZASTAW O T Ó W K AWSZYSTKIEGO OD RĘKI

Grabowska 93 „ZAMECZEK”

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

USŁUGI TRANSPORTOWE Ostrów Wielkopolski

OSTRÓW WIELKOPOLSKI Rynek 900 - 2200 00 RYNEK 18 od 800 do Kolejowa 80021 - 2100 (WEJŚCIE OD KALISKIEJ) ZŁOTO ZŁOTO SREBRO SREBRO

LOOMBARD

czynne 24h

ZŁOTO

SREBRO

tel. (62) 739 19 62 KOLEJOWA 7 tel. (62) 720 51 87

l ww w. loo mb ar d.p

POŻYCZKI ĘK I G O TÓ W K A O D R K A LI SZ ul. Zamkowa 13 tel. 507 331 757

USŁUGI WYWROTKĄ USŁUGI MINI-KOPARKĄ • PIASEK I ZIEMIA • DREWNO • ZAOPATRZENIE PLACÓW BUDOWY • WYWÓZ ODPADÓW SEZONOWYCH

• • • •

kupię

każde auto

całe lub uszkodzone

Jeśli doskwiera Ci ból albo chcesz się zrelaksować, to jestem w stanie Ci pomóc.

Zapraszam na masaż leczniczy lub relaksacyjny Już od 25 pln.

WYKOPY OGÓLNE Dojeżdżam pod Zapraszam do kontaktu! Leszek Kaczmarek LEKANOS SKARPOWANIE tel. 785-392-142 e-mail: biuro.lekanos@gmail.com wskazany adres. NIWELACJA TERENU Zapraszam do kontaktu! WYKOPY POD SIECI Leszek Kaczmarek WODNO-KANALIZACYJNE LEKANOS GAZOWE I ELEKTRYCZNE

' 796-686-838

Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

tel. 785-392-142 e-mail:

biuro.lekanos@gmail.com


24 listopada 2020 nr 40 (718)

DAM PRACĘ PIECZARKI HOLANDIA. Tel.790-202-829, 530-159-169 ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips,szpachlowanie, malowanie i dociepalanie budynku mile widziane prawo jazdy kat.B. Tel-500-135-609

KUPIĘ Kupię stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912 KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części. Tel. 603-540-940

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

TO WŁAŚNIE teraz jeszcze bardziej potrzebujemy bliskości drugiego człowieka-zapraszam serdecznie do biura matrymonialnego-RUSAŁKA-Aneta Sierowa. Tel-662-400-165

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ KUPIĘ działkę w Ostrowie Wlkp. i okolicy tel.515-768-586

NIERUCHOMOŚCI - SPRZEDAM Sprzedam atrakcyjne działki budowlane, wszystkie media okolice Ostrowa. Przystępna cena. Tel-534-086-860, 697-471-929.

ROLNICZE

z likwidacji warsztatów, ga-

KUPIĘ BYDŁO każde rzeżne, przelew lub gotówka. Tel-695-687-426

raży, WSK, KOMAR, QU-

SPRZEDAM zboże i siano.

ADY,itp. Tel-692-990-828

Tel-507-920-622

KUPIĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt

reklama

Nasz Rynek

SPRZEDAM korę sosnową, drewno opałowe i kominkowe. Tel-503-517-646

WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika itp. Tel. 512-315-485

USŁUGI REMONTOWE malowanie, szpachlowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika, kompleksowe wykończenie mieszkań. Tel. 507-803-015

HYDRAULICZNE pogotowie Tel. 721-073-946

HYDRAULIK Ostrów-Kalisz tel.503-750-729

60-LATKA pozna pana w wieku 55-65. Tel-726-776-857

HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221

DOCIEPLENIA. Remonty Tel-669-504-441

POZNAM Pana 66 lat, Ostrów Tel-510-981-630

PAPA TERMOZGRZEWALNA, STYROPAPA, DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH. TEL.503-941-786

REMONTY od A do Z. Tel-530-214-026

TOWARZYSKIE

USŁUGI HYDRAULIK tanio! Tel.606-883-188 OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 POLEROWANIE LAMP SAMOCHODOWYCH Tel. 608-858-439 WYCINKA drzew do 30m, obcinanie koron drzew, koszenie traw, tel.667-674-107

MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel.788-557-108 REMONTY od A do Z tel.669-504-441 STROP, STROPODACH Z BELEK DWUTEOWYCH STEICO TEL.603-170-410 USŁUGI BUDOWLANE:

KRYCIE DACHU papą

murarskie, ukladanie pły-

termozgrzewalną i sprze-

tek, docieplanie budynków,

daż pokryć dachowych.

karton-gips, tynki.

Tel.600-185-907

Tel-502-130-916

KAJTEK SZUKA DOMU

Szukamy domu dla Kajtka, niedużego pieska z krótkimi łapkami. To bezkon�likto-

wy, łagodny, około 9 letni psiak, wpatrzony w człowieka. Wdzięczny za każdy gest, spokojnie, bez pośpiechu, pięknie chodzi na smyczy i.......wraca do pustego boksu. Czy tak ma dalej wyglądać jego życie??? Trzy lata samotności, tęskno-

ty, rozpaczy.... Czy zdąży jeszcze na nagrodę, na którą już dawno zasłużył??? Na kochający dom? Kajtek przebywa w ostrowskim schronisku. Można też udać się na wspólny spacer w celu bliższego poznania.

Telefon na temat adopcji

USUGI REMONTOWO

www.naszrynek.pl

693-579-685

13

CIESIELSTWO - DEKARSTWO, TARTAK TEL.603-170-410 PROFESJONALNE układanie kostki brukowej tel.502-043-560 DREWNO (KOŁKI DO WYTYCZANIA

FUNDAMEN-

TÓW) tel.503-941-786

MONTAŻ PAP termozgrzewalnych, konserwacja pokryć dachowych. Tel-602-886-776

MONTAŻ płytek.

DACHÓWKI, BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI, OKNA DACHOWE, RYNNY, WIĘŹBA, ŁATY, SPRZEDAŻ - MONTAŻ TEL.603-170-410

z dojazdem do domu.

Tel-530-214-026 USŁUGI fryzjerskie Tel.532-528-145

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

JÓZIA SZUKA DOMU

Józia to nieduża suczka (ok. 8 kg) w wieku ok. 12 lat, zaszczepiona i odrobaczona. Sunia jest po przejściach, a po przeprowadzeniu badań zdiagnozowano u niej

problemy neurologiczne, które jednak pozwalają jej normalnie funkcjonować. Józia lubi spokój, towarzystwo innych psów i obecność człowieka. Józia nie potra�i chodzić na smyczy i z uwagi na wiek oraz stan zdrowia raczej nie zdobędzie tej umiejętności. Szukamy dla Józi świadomego opiekuna, który prowadzi spokojny tryb życia i posiada dom z ogrodem.

Więcej informacji po godz. 18 - tej, pod nr tel.

606 911 826


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

PRZETARG Uczeń zdalny - jak mu pomóc? Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do przetargu na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy

ul. Komuny Paryskiej 14/64,

o powierzchni użytkowej 45,10 m² dla osób, które ukończyły 50 rok życia, Wymagany wkład mieszkaniowy Fundusz remontowy

65 772,00 zł 2.000,00 zł

Przedmiotem przetargu jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na fundusz remontowy Spółdzielni. Z uwagi na istniejący stan epidemii, osoby chętne do zawarcia umowy na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń do udziału w przetargu (z podaniem numeru telefonu) na adres siedziby Spółdzielni – ul. Wrocławska 100, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 04.12.2020 r., do skrzynki przy siedzibie Spółdzielni bądź listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w określonym przez Spółdzielnię terminie, o czym osoby chętne do udziału w przetargu zostaną telefonicznie oraz pisemnie powiadomione. Osoba wygrywająca przetarg w terminie 30 dni zobowiązana jest wpłacić na konto Spółdzielni wkład mieszkaniowy plus wylicytowaną na przetargu kwotę na fundusz remontowy Spółdzielni.

Mieszkanie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr tel.: 62 506 52 04. Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu

tel. 62 506 52 27.

Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu bez podania przyczyn.

Od kilku tygodni nasze pociechy znów uczą się zdalnie. Cóż – takie czasy. Nie wiemy, jak długo jeszcze szkoła będzie fizycznie obecna w naszych domach, więc my, rodzice i dziadkowie, staramy się jak najlepiej zorganizować dziecku naukę przy komputerze. Z racji zawodu mam dość częsty kontakt z dziećmi rodziny i znajomych, które uczą się teraz zdalnie. Oczywiście, również zdalny. Podzielę się więc z Wami moim doświadczeniem, jak pomóc uczniowi pracującemu z domu. Wiadomo, że życie domowe na co dzień toczy się innym torem, niż szkolne, ale teraz powinniśmy to zmienić. Dziecko musi mieć plan dnia, podobny jak plan szkolny. I to, co dzieje się w domu, trzeba by do niego dostosować. Czyli wstajemy wcześniej, by nasz uczeń miał czas na śniadanie i jako takie „ogarnięcie się” przed ósmą. Lekcja to lekcja, więc nasze dzieci nie powinny pojawiać się na niej w piżamach, niedobudzone, rozczochrane, z bułką i kakao na stoliku. Po prostu łatwiej i efektywniej będzie im się pracowało, gdy przed komputerem zasiądą tak, jakby były w klasie. A po zajęciach – koniecznie odgonić od komputera, niech wyjdą na dwór, coś zrobią w

domu, odpoczną od miejsca, w którym pracowały. Ważne jest też odpowiednie miejsce do nauki. Świetnie, jeśli dziecko ma swój pokój do pracy. Dobrze jest zadbać, by miało pod ręką potrzebne na dany dzień zeszyty i podręczniki, bo nic tak nie „roz-

łam już ucznia siedzącego pod biurkiem, bo nie starczyło kabla przy ładowarce! Jeśli taka sytuacja wydarzy się na zajęciach dla całej klasy – no to już po lekcji! Sprawdźmy też, jakie tło pokazuje nasza pociecha całej klasie – jeżeli z tyłu widać

Lekcja to lekcja, więc nasze dzieci nie powinny pojawiać się na niej w piżamach, niedobudzone, rozczochrane, z bułką i kakao na stoliku... wala” lekcji, jak gorączkowe poszukiwanie książki, odbieganie od komputera do szafki i alarmujące: „Mamaaaa!” W tym trzeba pomóc zwłaszcza najmłodszym. Niech nasz uczeń ma też pod ręką wodę do picia, bo jego mózg będzie potrzebował nawodnienia. Musi też zadbać o to, by jego telefon był naładowany. Mia-

nieposłane łóżko czy rozrzucone ubrania – lepiej zmienić ustawienie kamerki. Wystarczy zwykła, goła ściana. I jeszcze zwróćmy uwagę na domowe zwierzaki. Ukochany kotek czy piesek nie musi brać udziału w lekcji, siedząc na kolanach, bo zwyczajnie przeszkadza. Wtedy cała klasa skupi na nim swoją uwagę,

a biedna pani od matematyki będzie potrzebowała jakieś 10 minut, żeby uczniowie znów zajęli się równaniami. Podobnie rzecz się ma z domowymi odgłosami z kuchni, łazienki czy nagła wizyta sąsiadki. Jeśli w naszym domu uczy się kilkoro dzieci, każdemu z nich trzeba jakoś to osobne i bezpieczne miejsce zapewnić. Dlaczego piszę o takich „technicznych” i wydawałoby się, oczywistych, sprawach? Bo to rzeczy, o których zapominamy, a w praktyce są bardzo ważne zarówno dla naszego dziecka, jak i dla nauczyciela. Bo dzieci, jak to dzieci, zwracają na wszystko uwagę, komentują, czasami złośliwie, wtedy nasz uczeń się stresuje, a z nauki nici. I jeszcze jedno: drodzy Rodzice, nie czatujcie za ekranem, nie podsłuchujcie lekcji – przecież Wy już nie chodzicie do szkoły! Zaufajcie swojemu dziecku, ono da sobie radę! Wiesława

Startuje sprzedaż pojemników na bioodpady W związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 roku Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. od 26 maja br. rozpoczął sprzedaż pojemników na bioodpady. W sprzedaży znajdują się nowe pojemnki o pojemności 240 dm3 oraz używane o pojemności 120 dm3. Pojemniki będzie można zakupić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ul. Batorego 35 (wjazd od ul. Lotniczej) od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 737-20-17.


wasz rynek

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

Wystarczy zgłosić się do siedziby naszej firmy

F.H.U. Elżbieta Perz ul. Odolanowska 105 63-400 Ostrów Wielkopolski lub zadzwonić na numer 62 735 45 18 lub 609 737 878, 691 262 726 • Wystawiamy kartę przekazania odpadu. • Wystawiamy fakturę VAT.

Nasz Rynek Wydawca:

Media i Komunikacja Sp. z o. o. Prezes: Piotr Kalusiński, Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Starotargowa 6,

tel. (62) 501-21-21, czynne: pon. 11.00- 17.00 wt. 9.00 - 14.00 śr. 9.00 - 14.00 czw. 11.00 -17.00 pt. 9.00 - 14.00

włoskie naciskany w super- pistoleauta cie

czar dalekiego kraju

sitcom z kosmita˛ zabita przez Perseusza

ksieża ˛ szata

Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@naszrynek.pl) Dział marketingu i reklamy: Wiktoria Sobczak tel. 661-886-002 (reklama@naszrynek.pl) Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl)

Panowie spokojnie. Będą w hali wielkie koncerty i mecze o mistrzostwo Polski. Mocno w to wierzę.

Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa, Łukasz Majewski, trener Arged BM Slam Stal Ostrów, Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

1

najszyb- z trzema sze nielotne elektrodami ptaki

moga˛ sprzata˛ być ja˛ w dziesiet˛ szpitalu ne

6

cz˛eść Starego Testamentu czeska waluta

bity w staroż. Grecji reklamowany wybielacz

7

waluta RPA polska hodowamarka ne w kosme- Tybecie tyków

góry w Bułgarii ptak Piotra Szczepanika

Jerozolimskie w stolicy

rak na rywal na nich bezrybiu Żywca pomost

b. przywódca ZSRR

4

Redaguje zespół: Ryszard Binczak (naczelny@naszrynek.pl),

Albo rozegrać mecze o mistrzostwo Polski.

Ach, zorganizować tak w Arenie koncert rockowy.

graficz- rywal nieucAriel, kabaret two, polityk na lub CBOSu niewiez żyletka˛ roślinna izraelski w logo dza odbicie stopy zwierz˛ecia

lotne cele strzelca

formuła

włoska broń strzelecka

Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702.

Fotka z dymkiem

Koszykarze BM Slam Stal zadebiutowali już w Arenie Ostrów. Miło było słuchać, jak podczas meczu transmitowanego w telewizji, komentatorzy w samych superlatywach wypowiadali się o nowej ostrowskiej hali. My, kibice, czekaliśmy na ten moment wiele lat, ale najważniejsze, że w końcu się doczekaliśmy. Mam nadzieję, że już wkrótce swoje mecze w tej wspaniałej hali będą rozgrywać także piłkarze ręczni Ostrovii. Przecież to obiekt miejski, który ma służyć wszystkim zespołom. A może doczekamy się chwili, gdy w Arenie Ostrów pojawią się także koszykarki Ostrovii. Robert Z., Ostrów

Rozwiązanie krzyżówki nr 40 prosimy nadsyłać do 29 listopada 2020 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe. rywal Lufthansy

miedzy ˛ tercja˛ a kwinta˛

toruńska uczelnia grzyb rosnacy ˛ na pniu drzewa

państwo z PortoNovo

dawny na niej środek Jusis, alpinista znieczu- piosenkarka lajacy ˛

choroba jak przekleństwo

2

OD 23. LAT RAZEM.

duży reflektor pływa w roztworze

odgłosy wśród trzody chlewnej

TEL. 62 591 90 97 UL. KOLEJOWA 19

opłaca rachunki telefoniczne

(DEPTAK) OSTRÓW WLKP.

3

usterka

Kolportaż: własny

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

zadanie udost˛epnił serwis krzyżówkowy szarada.net 1

2

3

4

5

6

7

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 39/2020 - „NOSTALGIA”. Nagrodę wylosował/a: Pola Matuszewska Nagrodą jest bon na pizzę w „Grand Pizza” (ul. Kolejowa 19, Ostrów) Który należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji przy Gratulujemy! :-) ul. Starotargowej 6.

POSZUKUJĘ GRUNTÓW DO WYDZIERŻAWIENIA POD BUDOWĘ

FARMY FOTOWOLTAICZNEJ Powierzchnia min. 2 ha, grunty IV - VI klasy. Dzierżawa 10 000 zł/ha.

Tel. kontaktowy 510-236-303

www.wgnostrow-wyceny.pl

SPONSOR KRZYŻÓWKI

5

Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski.

15

BM Slam Stal BM Slam Stal

JAK POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH OPON?

Napisali

www.naszrynek.pl


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

24 listopada 2020 nr 40 (718)

BRAKUJE KLIENTÓW? N a jw ię k s z a

b e z p ła t n a g azeta p łd . W ie lk o p o ls k i

40 .0 00 m ie si ęc zn y na kł ad 4 w y d a n ia w m ie s ią c u d y s tr y b u c ji w tó k n u p 0 5 2 d pona Ostrów, ul. Starotargowa 6, tel. 661-886-002 e-mail: reklama@naszrynek.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 40 / 2020  

Nasz Rynek 40 / 2020  

Profile for naszrynek
Advertisement