__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

REKLAMA

REKLAMA

Dodaj BEZPŁATNIE ogłoszenie

// STR. 6

nie próżnowali

POLSKI TYGODNIK INFORMACYJNY

697

numer 16–22 lipca 2021

Z

Prawa jazdy

powodu epidemicznych ograniczeń po raz kolejny automatycznie przedłużono ważność praw jazdy. Minister stanu Hildegarde Naughton ogłosiła, że irlandzkie prawa jazdy, które wygasają od 1 lipca do 31 października 2021 r., będą ważne przez kolejnych 10 miesięcy. Nie dotyczy to tych dokumentów, których data wygaśnięcia została określona w poprzednim odnowieniu. Posiadacze praw jazdy, których data waż ności zosta ła automatycznie przedłużona, nie muszą jeszcze go odnawiać.

// STR. 5

WAŻNE DŁUŻEJ

REKLAMA

foto FREEPIK

Zbliża się termin odnowienia dokumentów. Nie wszyscy jednak muszą się spieszyć

PANI KATARZYNA POCHWALIŁA SIĘ OSZAŁAMIAJĄCYM CIAŁEM

foto INSTAGRAM

Leczenie w Republice Irlandii już dostępne

Żak i jej nogi do nieba

// STR. 13

OKOŁO 1000 DOMÓW KOMUNALNYCH W DONEGAL DO REMONTU

Muszą przenieść najemców, a mieszkań brak

// STR. 3

foto PFACEBOOK.COM/MICAACTIONGROUP

www.ng24.ie

2175_DU

foto FREEPIK

// STR. 7

INTERNETOWY GIGANT ZNALAZŁ SPOSÓB NA OMINIĘCIE BREXITOWYCH PRZESZKÓD

Amazon planuje centrum logistyczne w Irlandii

// STR. 4

foto SAGAR SONEJI, PEXELS.COM

Oszuści i dilerzy

foto LAT-WILCOX, PEXELS.COM

NOWE STATYSTYKI GUS POKAZUJĄ, ŻE PANDEMIA POMOGŁA ZDUSIĆ PRZESTĘPCZOŚĆ

PACJENCI Z IRLANDII PÓŁNOCNEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ

2763_DU


2

POLSKAWYDARZENIA

P

olacy, którzy chcą się dowiedzieć, czy nie mają cukrzycy, raka prostaty, krwawienia z przewodu pokarmowego albo innych poważnych chorób, mogą już skorzystać z pakietu darmowych badań w ramach programu „Profilaktyka 40 plus”. Potrwają one do końca roku.

Od 1 lipca wszyscy Polacy powyżej 40 r.ż. mogą skorzystać z pakietu darmowych badań profilaktycznych. Rząd zaoferował je, by można było sprawdzić swój stan zdrowia po ponad roku pandemii koronawirusa. – „Profilaktyka 40 plus” oraz brak limitów do specjalistów to programy w ramach Polskiego Ładu, z którymi ruszamy i realizujemy zgodnie z naszą obietnicą – powiedział premier Mateusz Morawiecki (53 l.) podczas konferencji inicjującej program diagnostyki zdrowia Polaków. Do dyspozycji pacjentów są trzy pakiety badań diagnostycznych: dla kobiet, dla mężczyzn oraz badania wspólne dla obu płci. W ramach dwóch pierwszych pakietów zostaną wykonane m.in. morfologia krwi, badania poziomu cholesterolu, glukozy i kreatyniny czy badanie ogól-

16–22/LIPCA 2021

POLACY mogą już liczyć na darmowe badania ne moczu. Pakiet dla panów zawiera ponadto badanie PSA, pozwalające wykryć raka prostaty. W pakiecie wspólnym są trzy badania: ciśnienia tętniczego, masy ciała i miarowości rytmu serca. Aby skorzystać z badań, należy wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), w której padną

pytania m.in. o to, jak dawno był mierzony poziom cukru i cholesterolu oraz o schorzenia. Na podstawie odpowiedzi otrzymamy e-skierowanie na konkretne badania z pakietów. Jeśli ktoś nie korzysta z internetu, może otrzymać e-skierowanie za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej

Ruszył Lista badań 40 plus program Pak iety badań diagnostycznych dla kobiet i mężczyzn zawierają badania „Profilaktyka cho morfologia krwi obwodowej, stężenie : lesterolu całkowitego albo kontrolny prof il lipidowy, stężenie glukozy, ocena 40 plus” funkcji wąt roby (AlAT, Asp pod nr. tele. 22 735 39 53. Lista przychodni, w których można zrobić badania, jest dopiero tworzona. Konkretne placówki poznamy po wypełnieniu ankiety w internecie lub podczas rozmowy z konsultantem. ABR

AT, GGTP), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczow y, krew utajona w kale. W pakiecie dla panów jest dodatkowo badanie PSA. W pakiecie wspólnym znajdują się: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar mas ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obli y czenie wskaźnika masy ciała (BMI) i ocena miarowości rytmu serca.

e j u k a t a a z a t Del od wschodu

NAUKOWCY OSTRZEGAJĄ

foto PAWEŁ SKRABA

M

eśnia. i e s z k a ń - połowa wrz czujni, być imy Mus i k s l o cy P ie ejdz nad y kied Ws cho dni ej bo e moż eń, jesi oma ją pow być kolejna dy do obaw. W połowie fala zaka żeń tere wrześn ia na ich – o st r z e g ł nąć uch wyb e moż h nac Grz esiowsk i ii dem czwarta fala pan na kon ferenTam – . usa wir ona kor cji prasowej. ych oczekujemy pierwsz Zapobiec atas wiru bo ń, aże zak jnej fali kole nie kuje lud zi, któ rzy ą t yl ko mog je rmu info – i orn są odp ion ki, zep szc i wsk dr Paweł Grzesio lecz zasz czepiozelNac t per eks l.), (58 nyc h jest obe cnej Rady Lekarskiej ds. nie tylko 30 pro c. COVID-19. Pola ków i różn ie Pandem ia kor onawir u- się to rozk łada na sa osłabła, ale wcią ż daje tery torium naszeo sobie zna ć. Wcz oraj go kraju. Najm niej resort zdrowia poin formo- szcz epie ń wykona wał o 96 now ych chor ych no w reg ionach półna COV ID-1 9 ora z o 21 no c no -w s c ho d n i m , ofia rach wir usa. Eksper- wschod nim i południo ci są pew ni, że przed nami wo-wschodnim. – I w tych jest czwarta fala pande- reg iona ch ocz ekujemy mii. Doktor Paweł Grze- pier wsz ych mas owych siowski – ekspert Naczel- zachorowań w ram ach nej Rady Lek arsk iej ds. czwartej fali . Bo wir us COV ID-19 – opowie dzia ł szu ka ludzi, któr zy nie o pro g noz ach epi de - są odporni na zaka żenie mii SAR S-C oV-2 . – Mię - – tłumaczy dr Paweł Grze dzy szcz ytami fal pande- siowski. – Być moż e na mii mija pięć mie sięc y. wschod zie najwcześniej Nas tępn e pięć mie się- będ zie ogło szony lockcy od kwietni a to będ zie

Czw arta fala to kwe stia czas u – prze konu ją wiru solo dzy. Pow ód? Międ zy inny mi niew ysta rcza jąca liczb a zasz czep iony ch

dow n. Tam też restrykcje b ę d ą n aj b a r d z i ej we dotk liwe – dod aje. Najwię cej zaszczepio- Wrocłanych Pola ków jest w naj- wiu , w Bydwiększych aglomeracjach gos zczy i w naszego kraju: w Warsza- Trójmie ście. wie, Krakowie, Poznaniu,

ABR


WYDARZENIAIRLANDIA

foto PFACEBOOK.COM/MICAACTIONGROUP

16–22/LIPCA 2021

3

Muszą przenieść najemców, a mieszkań brak Zawarta w materiałach budowlanych mika spowodowała m. in. zagrażające konstrukcji domów pęknięcia

Około 1000 domów komunalnych w Donegal do remontu

Około 1000 domów należących do hrabstwa Donegal z powodu użytych wadliwych materiałów do ich budowy, które zawierały mikę, wymaga pilnego remontu – podał „The Irish Times”, powołując się na ustawę o wolności informacji. To 20 proc. wszystkich lokali socjalnych należących do lokalnych władz. Nie wiadomo, w jaki sposób rada hrabstwa poradzi sobie z przekwaterowaniem lokatorów, bo jednocześnie ma trudności z zarządzaniem długą listą osób oczekujących na mieszkania socjalne. W sprawozdaniu z 2018 r. zidentyfikowano wstępnie 600 nieruchomości uszkodzonych przez mikę, w przypadku których środki zaradcze byłyby „znaczące”. Jednak szacowana liczba domów socjalnych, które wymagają remontu, wzrosła już z 13 do

MATURZYŚCI z większym wyborem foto FREEPIK

NADCHODZĄ ZMIANY W IRLANDZKICH MATURACH

R

E

K

L

A

20 proc. Sprawozdanie nie objęło innych budynków użyteczności publicznej, takich jak gabinety lekarskie lub szkoły, które również mogą mieć ten sam problem. Materiały budowlane zawierające mikę spowodowały pęknięcia i szczeliny również w około 5000 prywatnych domach w hrabstwie Donegal, ale wiadomo już, że podobny problem pojawił się też w innych hrabstwach w Irlandii. Całkowita liczba domów socjalnych lub budynków użyteczności publicznej, które uległy zniszczeniu przez ten minerał, nie została jeszcze ustalona. Szacunkowo średni koszt prac naprawczych domów wynosi 174 tys. euro na budynek, co oznaczałoby, że koszt remontu 1000 domów socjalnych w Donegal wyniósłby ok. 174 mln euro. Rada hrabstwa Donegal zapowiada złożenie wniosku o dofinansowanie w Departamencie Mieszkalnictwa na remonty M

pierwszych domów. Po jego zatwierdzeniu zostanie ogłoszony przetarg, żeby jak najszybciej rozpocząć prace remontowe. Rada będzie kontynuować naprawy i składać kolejne wnioski o dofinansowanie oraz w razie potrzeby przeprowadzać prace naprawcze w kolejnych domach. Przed urzędnikami spore wyzwanie. Lokatorów komunalnych domów przewidzianych do remontu trzeba będzie gdzieś przekwaterować. W hrabstwie mieszkań na wynajem prywatny jest jak na lekarstwo, niewiele jest też alternatyw dla mieszkań socjalnych. Obecnie powstaje jedno osiedle z mieszkaniami socjalnymi i niewykluczone, że zamiast zakwaterowania tam nowych rodzin z i tak już bardzo długiej listy oczekujących, konieczne będzie wykorzystanie tych mieszkań dla osób, których domy komunalne uległy zniszczeniu przez mikę. RADOSŁAW KOTOWSKI

A

CRIMMINS HOWARD SOLICITORS ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE DLA POLSKICH KLIENTÓW

SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

• Wypadki drogowe* • Wypadki w pracy* • Zaniedbania medyczne* • Wypadki* • Prawo rodzinne • Nieruchomości, przeniesienie własności

Zmiany w egzaminach maturalnych w 2022 r. powinny ucieszyć przyszłorocznych maturzystów. Dokument zostanie opublikowany jeszcze w tym miesiącu

Uczniów klas maturalnych, przystępujących w następnym roku szkolnym do egzaminu Leaving Certificate czekają zmiany. Do przyszłorocznych egzaminów państwowych zostaną wprowadzone poprawki, aby uwzględnić stratę zajęć i czasu spowodowane pandemią. Korekty egzaminów dadzą uczniom większy wybór, jeśli chodzi o pytania, przy zachowaniu tradycyjnego

formatu prac pisemnych. Czas trwania egzaminów ma pozostać ten sam. Jak podaje „Irish Examiner”, minister edukacji Norma Foley stwierdziła, że uczniowie rozpoczynający ostatni rok maturalny mają za sobą trudny czas i poprawki uwzględnią zakłócenia, z jakimi borykali się z powodu COVID-19. Poprawki jednocześnie będą proporcjonalne do zdobytej już wiedzy uczniów i utraty godzin nauki. Dokument ze zmianami w egzaminach

maturalnych w 2022 r. zostanie opublikowany jeszcze w tym miesiącu. Na 2022 r. planowany jest również drugi zestaw egzaminów maturalnych, który odbędzie się wkrótce po zakończeniu głównego zestawu testów. Będzie przeznaczony dla uczniów, którzy nie byli w stanie przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie z powodu żałoby rodzinnej, koronawirusa lub z powodu innych poważnych chorób.

RADOSŁAW KOTOWSKI

Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne. W sprawie konsultacji prawnych, prosimy o kontakt z naszym tłumaczem: 085-104-77-10 lub 061 361 088 www.crimminshoward.ie info@crimminshoward.ie

*W sprawach spornych adwokat nie może naliczać honorarium lub innych opłat i jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych lub wynegocjowanych warunków.

2843_DU


IRLANDIAWYDARZENIA

Internetowy gigant znalazł sposób na ominięcie brexitowych przeszkód

AMAZON

Dzięki nowemu centrum zakupy w sklepie Amazonu mają być wygodniejsze

planuje centrum logistyczne w Irlandii

Gigant internetowego handlu, firma Amazon, ogłosiła niedawno, że planuje utworzyć w Irlandii Amazon Fulfillment Center, aby zapewnić konsumentom szybkie dostawy i żeby uniknąć opóźnień związanych z brexitem, w tym dodatkowych opłat i innej biurokracji. Pozwoli to również Amazonowi usunąć Wielką Brytanię z irlandzkiego łańcucha dostaw. Amazon założony przez Jeffa Bezosa w 1994 r. jako R

E

K

L

A

M

księgarnia internetowa stał się jedną z największych firm internetowych na świecie, obecnie wycenianą na ponad 1,5 mld dolarów. Amazon jest też najpopularniejszą witryną e-commerce w Irlandii, odwiedzaną znacznie częściej przez irlandzkich konsumentów niż takie strony jak: eBay, DoneDeal i Ryanair. I właśnie ogłosił budowę w Irlandii nowego centrum logistycznego. Obecność Amazona pomoże również większej liczbie

małych irlandzkich sprzedawców detalicznych, borykających się z trudnościami utrzymania się na rynku, przeniesienie swoich firm on-line na platformę Amazona. Będą oni mogli wtedy wystawiać swoje towary na rynku lokalnym i korzystać z systemu logistycznego dostaw i zwrotów. Centrum logistyczne będzie zlokalizowane na terenie o powierzchni ok. 6 ha w centrum Mountpark w Baldonnell w zachodnim Dublinie. Magazyn dostaw dla klientów Amazon Prime został już otwarty w Rathcoole w Dublinie w zeszłym roku, ale ten byłby pierwszym centrum Amazona

A

2623_DU

w Irlandii, w którym produkty byłyby kompletowane i pakowane do dostawy przez pracowników Amazona. Oznaczałoby to szybszy czas dostawy produktów zakupionych na platformie Amazona przez irlandzkich klientów, z których wiele jest obecnie przygotowywanych w Wielkiej Brytanii i dostarczanych przez An Post w Irlandii. Wejście w życie brexitu na początku roku spowodowało, że zamówienia z Amazo-

na przeznaczone dla klientów z Republiki Irlandii były znacznie opóźnione, gdyż wiele artykułów dostarczanych było właśnie ze Zjednoczonego Królestwa. Na przykładzie niedawno otwartego podobnego centrum logistycznego w Wielkiej Brytanii spekuluje się, że nowa inwestycja Amazona w Irlandii może doprowadzić do stworzenia nawet 1000 miejsc pracy, chociaż Amazon nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia,

ile osób chciałby zatrudnić lub kiedy rozpocznie się proces rekrutacji. I chociaż Bezos po 27 latach niedawno zrezygnował z funkcji CEO Amazona, aby skupić się na innych przedsięwzięciach biznesowych, jego następca Andy Jassy z pewnością posunie się naprzód z projektem, chociaż data ukończenia i otwarcia centrum logistycznego w Baldonnell nie została jeszcze ogłoszona.

RADOSŁAW KOTOWSKI

foto SAGAR SONEJI, PEXELS.COM

4

16–22/LIPCA 2021


IRLANDIAWYDARZENIA

16–22/LIPCA 2021

KONIEC TANICH ZAKUPÓW Z CHIN

foto FREEPIK

Zbliża się termin odnowienia dokumentów. Nie wszyscy jednak muszą się spieszyć

Z powodu epidemicznych ograniczeń po raz kolejny automatycznie przedłużono ważność praw jazdy. Minister stanu Hildegarde Naughton ogłosiła, że irlandzkie prawa jazdy, które wygasają od 1 lipca do 31 października 2021 r., będą ważne przez kolejnych 10 miesięcy. Nie dotyczy to tych dokumentów, których data wygaśnięcia została określona w poprzednim odnowieniu. Posiadacze praw jazdy, których data ważności została automatycznie przedłużona, nie muszą jeszcze go odnawiać. Data wygaśnięcia jest podana w punkcie 4 (b) prawa jazdy. Przed złożeniem wniosku o jego odnowienie właściciele mogą sprawdzić datę jego ważności, nową

Z dniem 1 lipca skończyła się era tanich zakupów z Chin. W życie weszły nowe zasady rozliczania VAT dla towarów kupowanych z krajów spoza Unii Europejskiej. Revenue potwierdziło, że od 1 lipca wszystkie towary przywożone do Irlandii z krajów spoza Unii Europejskiej, niezależnie od ich wartości, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Wygasa również zwolnienie z podatku VAT na towary importowane o wartości 22 euro lub tańsze. Oznacza to, że towary zakupione z kraju spoza Unii Europejskiej, w tym również z Wielkiej Brytanii, pomimo wcześniejszego ich zamówienia, które zostaną przywiezione do Irlandii od 1 lipca, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, niezależnie od ich wartości i niezależnie od tego, kiedy zostały zakupione. Stawka VAT dla tych towarów będzie odpowiadała takiej samej stawce VAT dla podobnych produktów kupionych w Irlandii. W związku z wprowadzeniem nowych zasad VAT dla

importowanych towarów Revenue radzi konsumentom, aby przed podjęciem decyzji o zakupie sprawdzali, czy podawana cena obejmuje wszystkie należne koszty podatków i ceł. Niektórzy dostawcy działają w modelu określanym jako „opłacone cło”, co oznacza, że całkowita cena do zapłaty za towar będzie obejmować również irlandzki podatek VAT i wszelkie inne opłaty celne. Jeżeli tak nie jest, kwotę podatku VAT i cło będzie trzeba wpłacić na poczcie lub kurierowi przed dostarczeniem towarów. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT wchodzi w życie specjalny program o nazwie Import One Stop Shop (IOSS), który umożliwia dostawcom płacenie podatku VAT w imieniu konsumentów. Korzystanie z IOSS nie jest obowiązkowe, ale zapewnia dostawcom znacznie uproszczoną metodę deklarowania i opłacania podatku VAT od importu w przypadku przesyłek o niskiej wartości.

foto FREEPIK

Kierowcy, których prawa jazdy tracą ważność między 1 lipca a 31 października, nie muszą odkładać kluczyków na półkę

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT W IRLANDII WESZŁY W ŻYCIE Od 1 lipca stawka VAT dla tych towarów kupionych z krajów nieunijnych będzie taka sama jak dla podobnych produktów kupionych w Irlandii

5

R

E

K

L

A

M

PRAWA JAZDY

ważne dłużej datę wygaśnięcia i kiedy prawo jazdy będzie musiało zostać odnowione w kalkulatorze daty wygaśnięcia na stronie internetowej National Driver Licence Service (NDLS): www.ndls.ie. Ośrodki NDLS są obecnie otwarte w całej Irlandii, z wyjątkiem ośrodków Clifden i Belmullet, ale ze względu na przepisy dotyczące zdrowia publicznego nie można załatwić sprawy

bez wcześniej umówionej wizyty w urzędzie. Kto chce udać się tam osobiście, może zarezerwować termin na stronie www.ndls.ie/ booking-service.html. Poprzez stronę ndls.rsa. ie/ dodatkowo załatwić można takie sprawy jak: zezwolenie na naukę jazdy po raz pierwszy lub na pełne prawo jazdy; odnowienie prawa jazdy lub zezwolenie na szkolenie; aktualizację

danych osobowych (adres, numer telefonu); złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy lub zezwolenia (zgubione/skradzione/uszkodzone); wymianę zagranicznego prawa jazdy na irlandzkie. Do złożenia wniosku on-line potrzebne jest zweryfikowane konta MyGovID. Można założyć je na stronie MyGovId: www.mygovid.ie/. RADOSŁAW KOTOWSKI

A

KRYSTYNA ZIELIŃSKA 2765_DU


IRLANDIAWYDARZENIA

6

16–22/LIPCA 2021

Nowe statystyki GUS pokazują, że pandemia pomogła zdusić przestępczość

Oszuści i dilerzy nie próżnowali WŁAMANIA – spadek o 45,4 proc. KRADZIEŻE – spadek o 30,7 proc. ROZBOJE – spadek o 26,4 proc. ZABÓJSTWA – spadek o 22,5 proc. NAPADY – spadek o 13,9 proc. SZKODY KRYMINALNE – spadek o 11,2 proc. OSZUSTWA – wzrost o 13,7 proc. PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE – wzrost o 9,5 proc. NARUSZENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO – spadek o 30,6 proc. ŹRÓDŁO: CSO.IE

Wnioski takie również można wyciągnąć z najnowszych danych dotyczących zarejestrowanej przestępczości, które zostały opublikowane przez irlandzki Główny Urząd Statystyczny (CSO) na stronie www.cso.ie. Pokazują one wpływ pandemii i związanych z nią ograniczeń w Republice Irlandii na różne rodzaje przestępczości w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dane za okres od stycznia do marca tego roku pokazują gwałtowny spadek poziomu zarejestrowanych wykroczeń w wielu kategoriach w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Łączna liczba odnotowanych przestępstw od stycznia do marca 2021 r. gwałtownie spadła w kategoriach: włamania o 45,4 proc., kradzieże o 30,70

Ograniczenia z powodu Covid-19 przyczyniły się do zmniejszenia liczby niektórych przestępstw

proc. i rozboje o 26,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. Liczba zabójstw spadła o 22,5 proc., a napadów i przestępstw pokrewnych o 13,9 proc., przy czym liczba szkód kryminalnych i przestępstw dotyczących porządku publicznego spadły odpowiednio o 11,4 proc. i 11,2

proc. Dane wykazały jednak wzrost o 1100 (13,7 proc.) liczby zgłoszonych przypadków oszustw oraz 9,5-proc. wzrost w kategorii przestępstw narkotykowych. Naruszenia porządku publicznego spadły w I kwartale w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. o 30,6 proc., ze 119 do 138.

SMUTNE DANE NA TEMAT OSADZONYCH W IRLANDZKICH WIĘZIENIACH

E

K

L

A

M

czeń w całym 2020 r. Dane z I kwartału obejmują również niezapłacone grzywny i inne przestępstwa, od których nie zapłacono grzywien za okres, w którym wprowadzono nowy system stałej kary grzywny w grudniu 2020 r. za naruszenie różnych przepisów dotyczących COVID-19.

RADOSŁAW KOTOWSKI

POLACY

najliczniejszą mniejszością za kratami

Polacy za kratami stanowią jedynie 3,7 proc. ogółu osadzonych. Jednocześnie jednak, najliczniejszą grupę spośród obcokrajowców

R

Warto zauważyć, że system Garda PULSE wykazał, że w całym stanie odnotowano 10 459 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów związanych z pandemią w pierwszym kwartale, co stanowi ogromny, prawie dziesięciokrotny wzrost w stosunku do liczby 1090 zarejestrowanych takich wykro-

A

Jeżeli masz problem z piciem alkoholu i chcesz coś zmienić w swoim życiu Anonimowi Alkoholicy AA czekają

tel. +353873301230

www.aairlandia.com

2591_DU

To jest miejsce na Twoje ogłoszenie! Ten format tylko 95 euro (netto) za 4 wydania teraz z reklamą na stronie:

www.naszeoferty.ie

Przygotowanie reklamy w cenie! Zamów reklamę!

ads@ng24.ie

2594_DU

Najnowsze statystyki pokazują, że w irlandzkich więzieniach na terenie całej Republiki obecnie odbywa wyroki 3109 osób. Wiele z tych osób to cudzoziemcy. Niestety, wśród nich najwięcej jest Polaków.

Z danych Irlandzkiej Służby Więziennej więcej niż jeden na ośmiu osadzonych (około 14 proc.) przebywa za kratkami za przestępstwa seksualne. To łącznie 424 więźniów. Według ISW podobna liczba więźniów odbywa karę za morderstwa i inne przestępstwa związane z zabójstwami, w sumie

foto LAT-WILCOX, PEXELS.COM

(dane GUS za I kwartał 2021 r.)

Wprowadzenie punktów kontrolnych Gardy w całym kraju w czasie restrykcji związanych z COVID-19 uważane jest za jeden z kluczowych czynników, który przyczynił się do zmniejszenia się skali niektórych przestępstw w Republice Irlandii. Temu też zawdzięczamy wzrost liczby wykrytych przypadków przestępstw narkotykowych w ciągu ostatniego roku.

407 osób. 360 osób odbywa obecnie wyroki dożywocia, w tym 350 mężczyzn i 10 kobiet. Wśród obywateli innych narodowości aresztowanych za różne przestępstwa Polacy stanowią obecnie najliczniejszą mniejszość – w więzieniu przebywa 114 Polaków. Nie podano danych, za jakie przestępstwa byli sądzeni. Chociaż grupa wydaje się liczna, to liczba obywateli polskich przebywających w areszcie w Republice Irlandii stanowi jednak jedynie 3,7 proc. całkowitej liczby osadzonych w więzieniach irlandzkich.

RADOSŁAW KOTOWSKI

foto CRAIG LLOYD, PEXELS.COM

Przestępstwa odnotowane w Irlandii


16–22/LIPCA 2021

IRLANDIAPÓŁNOCNA

R

E

K

L

A

M

A

7

Mieszkańcy Irlandii Północnej, którzy oddali się w ręce irlandzkich lekarzy, mogą już liczyć na pokrycie kosztów leczenia

foto FREEPIK

Pacjenci z Irlandii Północnej mogą ubiegać się o refundację

Leczenie w Republice Irlandii już dostępne Pacjenci w Irlandii Północnej mogą się już ubiegać o leczenie w Republice Irlandii na podstawie programu refundacji leczenia (Program Republic of Ireland Reimbursement Scheme) w ograniczonej wersji dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, która zakończyła się 31 grudnia, po brexicie. Wystartował on 1 lipca 2021 r. Warto pamiętać, że dotyczy tylko osób obecnie mieszkających w Irlandii Północnej.

foto HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BELFASTBIKESCHEME/

W BELFAŚCIE POWSTANĄ CZTERY NOWE STACJE DLA JEDNOŚLADÓW

Nowy program, zarządzany przez Radę ds. Zdrowia i Opieki Społecznej Irlandii Północnej (HSCB), będzie działał przez 12 miesięcy. Kwota zwrotu będzie ograniczona do tego, ile kosztowałoby to samo leczenie w ramach publicznej i społecznej opieki zdrowotnej w Irlandii Północnej. Program nie dotyczy leczenia w sektorze prywatnym. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, wszystkie zabiegi muszą być wstępnie zatwierdzone, zanim pacjent będzie mógł udać się do Republiki w celu pod-

jęcia leczenia. Dodatkowo pacjent będzie musiał najpierw sam zapłacić za usługę, zanim otrzyma zwrot kosztów. Do programu nie kwalifikują się przeszczepy narządów i szczepienia. Koszty podróży i zakwaterowania oraz opieki długoterminowej nie podlegają zwrotowi. Każdy, kto chciałby skorzystać z tego programu, jest zachęcany do posiadania brytyjskiej Globalnej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Global Health Insurance Card), która zastąpiła w Wielkiej Brytanii

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaleca się również, żeby osoby fizyczne wykupiły dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na wypadek, gdyby później niespodziewanie potrzebowały opieki medycznej, której koszty nie są objęte zwrotem. Więcej na temat procedury ubiegania się o leczenie oraz informacje dotyczące rozliczenia programu refundacji leczenia znajdziesz na stronie www. hscboard.hscni.net/ travelfortreatment.

RADOSŁAW KOTOWSKI

Przybywa rowerów

System wypożyczalni rowerów publicznych w Belfaście będzie dostępny dla większej liczby osób

Belfast Bikes zaproponował stworzenie czterech dodatkowych stacji dokujących rowery miejskie, które rozszerzą sieć dostępnych jednośladów w Belfaście. Proponowane lokalizacje dodatkowych stacji dokujących obejmują obszar Antrim Road/ Wodociągi w North Belfast, Lisnasharragh Leisure Centre we wschodnim Belfaście, Olympia Leisure Centre przy Boucher Road oraz przy Kennedy Centre. Program Just Eat Belfast Bikes cieszy się rosnącą popularnością od czasu jego powstania w 2015 r. i oferuje obecnie

400 rowerów z 47 stacjami dokującymi. Minister infrastruktury Nichola Mallon uznała, że projekt Belfast Bikes odniósł ogromny sukces i już pomógł uczynić rower bardziej dostępnym zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto. Burmistrz Belfastu, radna Kate Nicholl, stwierdziła, że program Belfast Bikes zmienił sposób, w jaki mieszkańcy, goście i przedsiębiorstwa postrzegają Belfast, aktywnie promując jazdę na rowerze jako bezpieczną, zdrową i zrównoważoną dla środowiska formę transportu.

RADOSŁAW KOTOWSKI


8 POLITYKAPOLSKA ZDANIEM REDAKTORA Tomasz Walczak, dziennikarz działu Opinie „Super Expressu”

D

Tusk: Między Mesjaszem a Belzebubem Donald Tusk to zjawisko daleko wykraczające poza politykę. Jego powrót jest, co prawda, bardzo ciekawą polityczną historią, której finał jest dziś nieprzewidywalny jak fabuła przewrotnego thrillera, ale pierwsze reakcje na jego comeback bardziej chyba się nadają na analizę religioznawczą niż politologiczną. Dla jednych to spełnienie się mesjanistycznych proroctw, godne religijnego sekciarstwa, dla innych szatańska interwencja żywcem wyjęta z apokaliptycznych wizji odurzonego opiatami kaznodziei. Ciekawie, choć z pewnym niesmakiem ogląda się to wzmożenie każdej ze stron. Sekciarze patrzą na powrót Tuska jak na jego powtórne przyjście w chwale, które ma zbawić wiernych i cnotliwych oraz ukarać zatwardziałych grzeszników i niewiernych „symetrystów”, którzy widzieli, a nie uwierzyli. Donald Tusk, w ich oczach człowiek o boskiej mocy sprawczej, ma poprowadzić umęczoną pisowską niewolą Polskę do symbolicznej ziemi obiecanej, gdzie królują uśmiech i normalność. Z drugiej strony, prorocy Tuskowego końca świata patrzą na niego jak na Belzebuba mieszającego

swoimi cuchnącymi siarką łapami w polskich sprawach. W ich wizji wraz z nim kroczą czterej jeźdźcy Apokalipsy, niosący ze sobą piekielną pożogę, biedę, nicość i zaprzaństwo. Wracający Tusk nie mówi językiem ludzi i aniołów, ale wstrętną dla ucha niemczyzną. Z niemieckich przekazów medialnych, w których Tuska określa się mianem Oppositionsfühera, czyli po polsku lidera opozycji, wnioskują, że jego powrót pachnie jakimś Hitlerem. Czy może być głupiej? Obawiam się, że protuskowi i antytuskowi dogmatycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i do dna nadal daleko. I jedni, i drudzy są jednak krzykliwą mniejszością. Swoimi agresywnymi szantażami moralnymi chcą ewangelizować większość Polaków, którzy na powrót Tuska patrzą dużo bardziej trzeźwo. Niezależnie od tego, czy dostrzegą w nim szansę dla opozycji, czy zagrożenie dla rządów PiS, dobrze by było, gdyby emocje niezdrowo podekscytowanych radykałów z jednej i drugiej strony aż tak im się nie udzieliły, bo w Polsce urządzonej przez te religijne odruchy po prostu nie dałoby się żyć.

ZDANIEM REDAKTORA

Sandra Skibniewska, dziennikarz działu Opinie „Super Expressu”

Ż

Odwołać Niedzielskiego Żyjąc w Polsce, nierzadko można doświadczyć iluzji normalności. Można także dojść do wniosku, że funkcjonując w tym państwie, człowiek mierzy się z dwiema rzeczywistościami. Pierwsza rzeczywistość to ta, którą na potrzeby wyborcze, z pobudek politycznych kreują rządzący. Druga to ta, która jest realnym obrazem szarej teraźniejszości. W tej pierwszej temat wniosku o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nie istnieje. W drugiej jest odwrotnie. Przedstawiciele m.in. związków zawodowych, którzy reprezentują system ochrony zdrowia, zwrócili się w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o odwołanie szefa resortu zdrowia. Powód? Środowisko medyczne straciło zaufanie do swojego zwierzchnika i nie widzi szans na to, aby coś się zmieniło. Czy rzeczywiście pracownicy systemu ochrony zdrowia mają prawo „uderzać” w swojego szefa? Mają. Tym bardziej że minister zdrowia, zdaniem wielu medyków, nie podejmuje żadnych działań, aby poprawić sytuację sektora, którym zarządza. Według medyków Adam Niedzielski podejmuje decyzje, które odbijają się na pacjentach i pracownikach ochrony zdrowia. W kuluarach od dawna rozprawia się o tym, że mi-

nister zdrowia nie ma czasu na to, aby spotkać się z przedstawicielami zawodów medycznych. Przedstawiciele sektora zdrowia wielokrotnie wytykali Niedzielskiemu, że swoimi działaniami pogarsza dostęp do opieki zdrowotnej oraz zwiększa migrację wewnętrzną pracowników systemu. Co za tym idzie, zniechęca absolwentów kierunków medycznych do tego, aby po zakończeniu studiów podejmowali pracę w zawodzie w Polsce. Lista zarzutów skierowanych w stronę Niedzielskiego stale się rozwija. Na horyzoncie nie widać, aby minister zdrowia chciał przeciwdziałać procesom, które pogarszają sytuację systemu i ludzi, którzy go współtworzą. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak szef resortu zdrowia zachwalał przedstawicieli zawodów medycznych i dopingował ich, gdy jesienią ubiegłego roku resztkami sił pracowali na przepełnionych oddziałach. Wówczas Niedzielski doceniał ich heroizm. Rozprawiając o nim na konferencjach prasowych. Nie wiedząc, z jakimi wyzwaniami medycy mierzą się co dzień w ośrodkach medycznych. Trudno zatem się dziwić, że grono medyczne postuluje, aby ich szef został odwołany. Być może nie chcą doświadczyć retoryki, która wybrzmiewała w apogeum pandemii i była jedynie alternatywnym obrazem rzeczywistości.

16–22/LIPCA 2021

Powrót Tuska oczami polityków PO i PiS

Najtrudniejsze dopiero przed nim Tomasz SIEMONIAK

Wiceprzewodniczący PO foto SEBASTIAN WIELECHOWSKI

Kamila Biedrzycka: – „Wróciłem” – mówi triumfalnie Donald Tusk. To wystarczy? Tomasz Siemoniak: – Na pewno nie wystarczy, ale ważny jest ten pierwszy krok. To był bardzo mocny akcent w wystąpieniu Donalda Tuska, od niego rozpoczął, czekano na niego przez wiele lat, spekulowano, i w końcu jest. Ale oczywiste jest to, że najtrudniejsze przed nim i przed nami. Dlatego od razu ruszył do pracy. Myślę, że te siedem lat chce nadrobić w tempie sprintera, zapowiedział wizyty we wszystkich województwach. Na efekty oczywiście poczekamy i zobaczymy, czy będą długo- czy krótkookresowe, ale ja bardzo wierzę w Donalda Tuska i jego polityczną siłę. Uważam go za jednego z najwybitniejszych polityków ostatnich 30 lat. Czy się go lubi, czy nie, popiera czy nie, wydarzyło się coś niesłychanie istotnego. – Da się zauważyć ogromną ekscytację wśród polityków PO, ale nie ma pan wrażenia, że czekaliście na Tuska bardziej niż wyborcy? – Mam z nimi codzienny kontakt i wielokrotnie pytali, czy przyje-

dzie i weźmie sprawy w swoje ręce. Najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czy czekali tak, jak politycy Platformy. Trzeba przyznać, że nawet w jego przypadku to jest wielkie ryzyko. Mógłby spokojnie siedzieć sobie w Brukseli, a jednak rzuca wszystko i wraca tutaj. To imponujące, ale niesłychanie ryzykowne.

– Czy pana zdaniem coś zostało zaniedbane w relacjach z Rafałem Trzaskowskim? Nie wyglądał tak entuzjastycznie jak reszta kolegów. – Trudno mi mówić o relacjach między nimi, nie byłem przy ich rozmowach, nie wiem, co sobie powiedzieli. W przeddzień rozmawiali długo w cztery oczy (…), PO jest partią demokratyczną i to było widać. Rafał Trzaskowski wyraźnie powiedział, że myśli o szefowaniu Platformie, a tu wraca Tusk. To są prawdziwe emocje, osobowości, to nie jest partia wodzowska, gdzie można zasnąć z nudów, gdy odbywają się jakieś wybory. – A kiedy wybory w PO? Bo na razie Donald Tusk władzę dostał, a nie zdobył. – 202 głosy za i jednomyślne poparcie członków Rady Krajowej to jest bardzo silny mandat dla Donalda Tuska. Wszedł w kadencję Borysa Budki i ona się kończy w 2024 r. Tusk wyraźnie powiedział: on się

nie boi wyborów, ale wszyscy się zgodzili – także Rafał Trzaskowski – że bez sensu byłoby zaczynać od wyborów, jakiegoś konfliktu i rywalizacji. Rozum wziął tutaj górę, a wybory będą prędzej czy później.

– I nie obawia się pan, że Platforma okaże się dla nich dwóch zbyt ciasna i Trzaskowski jednak z partii wyjdzie? – Nie wierzę w coś takiego. Rafał Trzaskowski rozumie to i mówi, że bez Platformy nie ma silnej opozycji. Być może musi tutaj trochę przewartościować swoje podejście. Ale dla niego i dla nas wszystkich przybycie Donalda Tuska to jest ogromny atut, a nie jakiś problem. Jestem spokojny, że nie wywoła to jakichś ruchów odśrodkowych w Platformie. – Będą nowy program i nowa jakość, czy zostaną państwo wyłącznie przy straszeniu PiS-em? – (…) jestem tylko skromnym wiceprzewodniczącym i nie chcę mówić za całą partię. Kongres programowy planowaliśmy na jesień, zobaczymy, co teraz powie Donald Tusk. Będziemy o tym rozmawiali w następnych dniach. Nowy program to bardzo poważna sprawa. Wkład Tuska będzie tu ogromny. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA

Jego powrót to sprawa drugorzędna Radosław FOGIEL

Wicerzecznik PiS foto ARTUR HOJNY

„Super Express”: – Z perspektywy działacza PiS jest pan zadowolony z kongresowego weekendu? Radosław Fogiel: – Tak, jesteśmy zadowoleni. Odbył się nasz kongres, procedury zostały przeprowadzone, wszystko poszło sprawnie, władze zostały wybrane. Z tego punktu widzenia wszystko poszło jak po maśle.

– Z punktu widzenia widzów np. procedura wyboru komisji skrutacyjnej ds. głosowań jawnych czy wyboru władz nie byłaby tak interesująca, dlatego wyłuskaliśmy tylko to właściwe polityczne wystąpienie, które zostało opublikowane.

– Prezes krytycznie ocenił stan nepotyzmu w szeregach PiS i wyszedł z propozycją uchwały w tej sprawie. Jak można było ją zepsuć jednym zdaniem o wyjątkach, których nie będą obowiązywać te przepisy? – Zacznijmy od tego, że lider PiS jest w stanie wyjść na scenę i w świetle jupiterów powiedzieć, że są rzeczy, które się udały, ale są też takie, które nie powinny się wydarzyć. Po drugie, musimy podchodzić do wszystkiego racjonalnie. Jeśli jest hipotetyczna sytuacja, że ktoś w spółce Skarbu Państwa pracuje od 15 lat i kilka lat temu ktoś z jego rodziny został posłem, to znaczy, że ta osoba ma na zbitą twarz wylecieć? Takich przypadków ten przepis dotyczy.

– A spóźniona publikacja wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego? Oddaliście pole Donaldowi Tuskowi. A może ono w ogóle nie miało ujrzeć światła dziennego? – Nikomu nie oddaliśmy pola, bo od początku nie braliśmy udziału w żadnym wyścigu. Nasz kongres był planowany od ponad dwóch miesięcy i siłą rzeczy jest wydarzeniem wewnątrzpartyjnym. A wystąpienie prezesa jest zawsze warte tego, żeby się z nim – Ten przepis pozostawia szerokie zapoznało szersze audytorium. pole do interpretacji. Co to znaczy, że doszło do „nadzwyczajnej sytua– Ale nie poprzez transmisję, tylko z opóź- cji życiowej”? nieniem, po kilku godzinach? – Na przykład konieczność przepro-

wadzki ze względu na działalność polityczną współmałżonka… – …czyli np. pracował w Krakowie i musiał się przenieść do Gdańska (…), nie przypominam sobie, żeby z taką troską podchodzili państwo do oddelegowanych setki kilometrów prokuratorów. – Naprawdę pani to porównuje? Jeśli ktoś kończy prawo, ma rozmaite możliwości rozwoju zawodowego. Jeśli ktoś idzie na aplikację prokuratorską, to chyba ma świadomość wszystkiego, co się z tym wiąże.

– Tak samo, jeśli zostaje politykiem. – Jednak rola prokuratora i rola polityka jest inna. – Oba to zawody zaufania publicznego. – Tak, ale zasady delegacji prokuratorów istnieją w prawie od dawna (…). – Jak ocenia pan powrót Donalda Tuska? – Zajmujemy się sprawą drugorzędną. PO jest w kryzysie, Szymon Hołownia wyławia jej kolejnych posłów, ściąga więc swoje dalekie zasoby. Ściąga Donalda Tuska z Brukseli, żeby, na zasadzie nostalgii, utrzymać swój elektorat i chociaż trochę zatamować to krwawienie. To sprawa PO i nie mam obowiązku się nią ekscytować. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA


POLITYKAPOLSKA

16–22/LIPCA 2021

9

Prof. Antoni Dudek o powrocie byłego premiera do polskiej polityki:

Wiele ryzykuje. Ma pół roku Prof. Antoni DUDEK

Politolog i historyk, UKSW foto TOMASZ RADZIK

„Super Express”: – Kto wygrał mecz? PiS czy PO? Prof. Antoni Dudek: – Meczu nikt nie wygrał, bo on trwa. Przekładając terminologię futbolu na świat polityki, to końcem meczu są wybory, a 90 min rozkłada się na kilka lat. Teraz mamy jedno starcie, z którego na razie lepiej wychodzi Donald Tusk. To jego powrót przyciągnął większe zainteresowanie niż kongres PiS. Tusk zrobił to zresztą celowo – rywalizujący ze sobą politycy mają taki zwyczaj, że urządzają imprezy tego samego dnia, żeby media nie za bardzo interesowały się konkurencją. Chciał przysłonić kongres PiS i to mu się udało. W tym sensie odniósł sukces, ale zobaczymy, czy będzie on długotrwały. O ile bowiem widać było entuzjazm wśród działaczy Platformy, to pytanie, czy będzie go widać

także wśród byłych wyborców tej partii, których większość uciekła do ruchu Hołowni. O tym rozstrzygną sondaże w najbliższych tygodniach i miesiącach.

jest jednak jego porażka. Nie twierdzę, że to koniec jego roli politycznej, ale szefem PO już nie będzie. Bardziej spektakularna była tu jednak mina Rafała Trzaskowskiego.

– Trudno będzie ten efekt utrzymać jeszcze przez ponad dwa lata do czasu wyborów parlamentarnych. – Alternatywą było patrzenie, jak Platforma się sypie sondażowo pod rządami Borysa Budki. Tusk uznał najwyraźniej, że jeśli poczeka jeszcze kolejne pół roku czy rok, to po pierwsze jest ryzyko przedterminowych wyborów, a po drugie jest pytanie, co by się przez te pół roku wydarzyło w sytuacji, w której Borys Budka ewidentnie nie dawał rady.

– Nie potrafił zagrać. – Ja mu się nie dziwię, że nie potrafił zagrać, bo mam wrażenie, że był w szoku w związku z tempem powrotu Tuska. Chyba nie wierzył, że to tak szybko nastąpi i spotka się z tak otwartym przyjęciem. Zwłaszcza w kontekście sondaży, które pokazywały, że Polacy dwa razy bardziej widzą Trzaskowskiego w roli lidera PO niż Tuska. Musi więc mieć poczucie porażki, może nawet równie dużej co Borys Budka. Zdaje sobie sprawę, że jego wpływy w partii zaczną się znacząco kur– Budka wybrnął z twarzą z całej czyć. Z drugiej strony ten jego polisytuacji? tyczny projekt nie rozwinął skrzy– Ewidentnie przegrał, i to było deł i już chyba nie rozwinie. Znalazł przemówienie polityka postawio- się w dość nieciekawym położeniu. nego pod ścianą. Gdyby nie to, że odwróciło się od niego niemal całe – Trzaskowski przespał swój moment? kierownictwo PO, to sądzę, że nadal – Tak. Jestem przekonany, że ten rok by trwał na stanowisku lidera. To od wyborów prezydenckich do teraz

Kto w PiS będzie konkurencją dla nowego lidera PO?

to był czas Trzaskowskiego, w którym zamiast tworzyć jakieś dziwne byty wokół PO, powinien był po prostu wziąć w niej władzę. Widząc szczególnie, że pod przywództwem Budki traci z miesiąca na miesiąc. Nie można było czekać, mówić, że się podzielili zadaniami, że Borys ma ratować partię, a on jej zaplecze. Polityka polega na tym, że władzę się bierze, a nie dostaje. Trzaskowski chyba czekał, aż tę władzę dostanie. No to przyszedł Tusk i ją zabrał.

– Zabrał i co dalej? – Teraz nastąpią przed nim bardzo trudne miesiące, kiedy te sondaże drgną lub nie. Według mnie w najbliższych tygodniach drgną, tylko pytanie o ile. Jeśli to nie będzie 10 punktów procentowych, to będzie oznaczało, że efekt Tuska nie zadziałał. – A jak pan ocenia jego wystąpienie? – (…) była niezwykle ostra i jadowita antypisowska retoryka. Taki sam przekaz od kilku lat mieli najpierw Grzegorz Schetyna, a później Borys Budka. Pytanie więc, czy pozwoli to odzyskać poparcie.

Oprócz tego, że „PiS jest złem wcielonym”, nie było nic więcej. To bardzo ryzykowna taktyka, opanowana do perfekcji przez Tuska do 2014 r. Mam jednak wątpliwości, czy po tych siedmiu latach będzie skuteczna. Na tej bazie wyrósł ruch Hołowni, który zaczął mówić, że nie tędy droga (…). Tusk ma moim zdaniem mniej więcej pół roku. Nie spodziewam się, że sam jego powrót wywoła rewolucję w polskiej polityce. Jeśli za pół roku, na Gwiazdkę, PO nie będzie główną siłą opozycji, którą była przez lata, i nie będzie biła na głowę w sondażach ruchu Hołowni, to będzie oznaczać, że eksperyment z powrotem Tuska się nie powiódł. Jeśli jednak PO Hołowni ucieknie, to wtedy powiemy, że tak, że Tusk się okazał tą wunderwaffe Platformy i ma szansę na przewodzenie całemu blokowi opozycji i powrót do władzy. Podejmuje ogromne ryzyko, że jego powrót skończy się tak, jak Leszka Millera, który lata temu próbował ratować SLD i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA

MIKKE

JANUSZ

Morawieckiego szykują KORWIN SUPER JKM na starcie z Tuskiem Klęska klękania

Prof. Rafał CHWEDORUK Politolog

foto TOMASZ RADZIK

– Niedawno odbył się w Warszawie Kongres PiS. Delegaci wybrali szefa partii. Został nim Jarosław Kaczyński. Na wiceszefa powołany został Mateusz Morawiecki. Czy ten ruch sprawi, że pozycja premiera będzie silniejsza niż dotychczas? – P rof. R a fa ł Chwedor u k: – Zacznijmy od tego, że PiS od pewnego czasu boryka się z problemami struktury demograficznej. – Co ma pan na myśli? – Chodzi o to, że wyborcy młodsi od premiera Morawieckiego to osoby, które nie przesądziły o sukcesach partii w jej złotym okresie. Obecny wyborca, o którego w pewnym sensie musi walczyć PiS, to wyborca liberalny. Ów wyborca oczekuje od danej partii czegoś więcej. Innych treści niż na tę chwilę serwuje mu PiS. Innych postaci. Dlatego wyjście naprzeciw wyborcy może zostać uzyskane przez postawienie na Mateusza Morawieckiego. PiS musi szybko dokonać zmiany pokoleniowej. Proszę zwrócić uwagę, że w wyborach samorządowych, w szeregach PiS pojawili się młodzi ludzie. Mowa m.in. o Kacprze Płażyńskim. Wprawdzie polityk nie wygrał, ale pokazał nowe oblicze PiS, które było pewnym nawiązaniem.

– Do czego? – Do wyborów prezydenckich, do których doszło w 2015 r. Wówczas Andrzej Duda walczył z Bronisławem Komorowskim. Andrzej Duda stanął wtedy naprzeciw Komorowskiego i dzięki temu, że doszło do zmiany pokoleniowej, kandydat PiS wygrał tę batalię. Gdyby za Dudę pojawił się ktoś z pokolenia Kaczyńskiego, to sukces nie byłby murowany.

– Postać Tuska ma znaczenie dla PiS, ale w kontekście kampanii wyborczej. Wówczas PO będzie mogła przypomnieć zmurszałe schematy, zwiększyć potencjał negatywnej mobilizacji. Proszę zwrócić uwagę, że walka toczy się o nielicznych wyborców. Dla ludzi, którzy nie lubią PO za podniesienie wieku emerytalnego, pojawienie się Tuska jest prostym sygnałem, aby nie wspierać PO. Wielu młodych wyborców nie kojarzy Donalda Tuska. Wiedzą, że istnieje taki polityk, ale gdy działał politycznie na gruncie polskim, oni byli dziećmi. Teraz mają pełne prawa wyborcze. Osiągnęli pełnoletność. W pewnym sensie wejście Tuska do polityki jest dla PiS dobrym sygnałem.

– Wracając do Morawieckiego… – W miniony weekend do polskiej polityki powrócił Donald Tusk. Jego przeciwnikiem w walce o wyborców i prymat na rodzimej scenie politycznej decyzją polityków będzie Mateusz Morawiecki, który dla Tuska jest przeciwwagą. Jednak przed Morawieckim duże wyzwanie. – Dlaczego? – Dlatego, że wraz z jego powrotem – Jakie? na horyzoncie pojawia się wiele – Mateuszowi Morawieckiemu znaków zapytania. Z jednej strobędzie trudno w tym sensie, że ny politycy PO mogą dążyć do konjego nową rolę muszą zaakcepto- solidacji. Jednak może być również wać wszyscy istotni politycy w PiS, tak, że dojdzie do pogłębienia konktórzy dotychczas nie byli za pre- fliktów wewnątrz partii. Aby dać mierem. To nie będzie takie proste. Tuskowi przestrzeń, wielu polityOczywiście walka w pandemicz- ków PO będzie musiało przesunąć nym okresie przemawia za Mora- się i zająć miejsca w dalszych rzęwieckim. Działa na jego korzyść. dach oraz usiąść w ławkach, które Jednak premier ma sporo pracy znajdują się dalej niż epicentrum przed sobą. walki o władzę. Do tego dochodzi fakt, że Morawiecki stał się osobą – Czy powrót Tuska ma znaczenie szykowaną do starcia z Tuskiem. dla PiS w kontek ś cie nowego Będzie ciekawie. rozdania? Rozmawiała SANDRA SKIBNIEWSKA

R

Rewelacje „Niezależnej”: „W Holandii rośnie liczba zakażeń koronawirusem wśród ludzi młodych”. Dlaczego rośnie? „Wynika to ze zwiększonej liczby wykonywanych testów, bowiem negatywny rezultat jest niezbędny, aby wejść do klubu nocnego czy dyskoteki”. Jak wiadomo, wystarczy stłuc termometr, by pozbyć się gorączki. Rozumiem z tego, że gdy nie wykonywano testów, to liczba zakażeń nie rosła?!? Dziennikarze mają ludzi za kompletnych idiotów. Być może zresztą sami pogłupieli i myślą, że piszą z sensem... Pismak dziwi się: „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) kolejny dzień z rzędu informuje o wzroście infekcji koronawirusem. W niedzielę było 1239 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. (…) Jednocześnie spada liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Spada także liczba chorych na koronawirusa na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich obecnie 102”. „Niezależna” nie podaje jednak rzeczy najważniejszej: nikt na ten COVID-19 nie umarł. Przynajmniej w Polsce nie umarł na to nikt poniżej 33. roku życia. Co oznacza, że szczepienie młodych ludzi jest kompletnie bez sensu. Trzeba pozwolić im przechorować i nabyć odporność.

Jako cybernetyk twierdzę, że odporność na COVID-19 nabyta wskutek przejścia koronawirusa będzie większa niż wskutek zaszczepienia. Po prostu dlatego, że chory styka się z żywotnym wirusem, a szczepionka to wirusy osłabione tak, by były niegroźne. Co do szczepionek opartych na technice mRNA to sami ich twórcy twierdzą, że dają one odporność tylko na jakieś dwa lata (być może mają nadzieję sprzedać za dwa lata drugie tyle?!?). Co jest zdumiewające: szczepiący się twierdzą, że „Zaszczepienie się daje dłuższą odporność niż przechorowanie”. Na jakiej podstawie. „Tak twierdzi Nauka”. A na jakiej podstawie tak twierdzi ta niby „Nauka”??!??? Przecież do tej pory nie ma na Ziemi nikogo, kto przeżyłby rok po zaszczepieniu (dopiero w sierpniu rozpoczęto w Rosji szczepienie Sputnikiem-V)!!! Psychologowie twierdzą, że ludzie „muszą” w coś wierzyć. Jak przestają wierzyć w Boga, to zaczynają wierzyć w kompletne głupoty: w antropogeniczne globalne ocieplenie itp. Klękają na stadionach, oddając hołd bożkowi Black Lives Matter... Potrzeba klękania jest, jak widać, przemożna. Na razie w Polsce tradycyjnie klękamy w kościołach. Mam nadzieję, że nie przeniesie się to na stadiony i dyskoteki...

Skomentuj na superopinie.se.pl

C M Y K


10

IRLANDIAPORADY

16–22/LIPCA 2021

Podpowiadamy, doradzamy

National Screening Service w ramach usług Ministerstwa Zdrowia – Health Service Executive (HSE) – zapewnia bezpłatne programy badań przesiewowych, które pomagają w wykryciu kilku typów raka oraz powikłań cukrzycy. Jeśli masz jakieś szczególne obawy o swoje zdrowie lub niepokojące objawy, powinieneś odwiedzić jak najszybciej swojego lekarza rodzinnego (GP). Usługi badań przesiewowych kontynuowane są podczas pandemii COVID-19 i obejmują cztery ogólnokrajowe programy badań przesiewowych:  BowelScreen (diagnostyka jelita)  BreastCheck (kontrola piersi)  CervicalCheck (kontrola szyjki macicy)  Diabetic RetinaScreen (kontrola siatkówki cukrzycowej)

Diagnostyka jelita

BowelScreen ma na celu wykrycie oznak raka jelita we wczesnym stadium, które przebiegają bezobjawowo. Program zapewnia co dwa lata bezpłatne badania przesiewowe jelit kobietom i mężczyznom w wieku od 60 do 69 lat.

Jeśli jesteś w wieku od 60 do 69 lat i nie otrzymałeś zaproszenia na badanie jelita, zadzwoń pod bezpłatny numer 1800 45 45 55, aby sprawdzić, czy jesteś w rejestrze. Jeśli nie jesteś w rejestrze, możesz dodać swoje dane przez telefon. Możesz również zarejestrować się na BowelScreen on-line pod adresem: https://apps.bowelscreen.ie.

Kontrola piersi

BreastCheck to ogólnokrajowy program badań przesiewowych, który pomaga wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium. Program oferuje wszystkim kobietom w wieku od 50 do 69 lat bezpłatną mammografię raz na dwa lata. Jeśli nie otrzymałaś zaproszenia na wizytę, sprawdź, czy jesteś zarejestrowana. Możesz zarejestrować się na stronie: www.breastcheck.ie lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1800 45 45 55.

Kontrola szyjki macicy

CervicalCheck ma na celu zapobieganie rakowi szyjki macicy. Bezpłatne badanie przesiewowe szyjki macicy wskazane jest dla osób w wieku od 25 do 65 lat. Jeśli znajdujesz się w rejestrze CervicalCheck, otrzymasz pismo o terminie wyko-

nania testu, umówienia wizyty u zarejestrowanego lekarza GP, innego lekarza lub przychodni. Nie musisz czekać na list, aby umówić się na wizytę, jeśli przegapiłeś ostatnie badanie przesiewowe szyjki macicy lub zbliża się termin następnego testu. Nie musisz również być w rejestrze, aby wykonać te badania. Możesz zarezerwować badanie u swojego lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki, która jest zarejestrowana w CervicalCheck. Najbliższe punk-

ty w okolicy znajdziesz na stronie www.cervicalcheck. ie lub dowiesz się, pod jakim adresem się znajdują, dzwoniąc pod bezpłatny numer 1800 45 45 55.

Badanie siatkówki cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa jest powikłaniem cukrzycy. Jest to spowodowane wysokim poziomem glukozy we krwi uszkadzającym tylną część oka (siatkówkę). Jeśli nie zostanie w porę zdiagnozowana i nie będzie leczona, może spowodować śle-

potę. Zwykle mija kilka lat, zanim retinopatia cukrzycowa osiągnie stadium, w którym może zagrażać wzrokowi. Program Diabetic RetinaScreen jest przeznaczony dla osób w Irlandii z cukrzycą i zagrożonych retinopatią. Badanie siatkówki cukrzycowej jest dostępne bezpłatnie raz w roku i przeznaczone jest dla osób z cukrzycą typu 1 i typu 2, będących w wieku 12 lat i starszych. Jeśli masz mniej niż 16 lat, podczas badania musi towarzyszyć ci rodzic lub opiekun.

Jeśli w poprzednich dwóch badaniach przesiewowych nie stwierdzono retinopatii, zaproszenie na następne badanie będzie miało miejsce za dwa lata. Aby się zarejestrować, możesz wypełnić formularz rejestracyjny on-line na stronie: apps.diabeticretinascreen.ie. Musisz go wydrukować i dać do podpisu swojemu lekarzowi. Możesz również poprosić swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę, dietetyka lub okulistę o rejestrację. Badanie przesiewowe retinopatii cukrzycowej dotyczy tylko retinopatii cukrzycowej. Może nie wykryć innych problemów z oczami. Badanie przesiewowe nie zastępuje regularnego badania wzroku. Dlatego ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem rodzinnym, optykiem lub okulistą, jeśli zauważysz zmiany w swoim wzroku. Jeśli masz problemy ze wzrokiem między wizytami przesiewowymi, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej. Nie czekaj do następnej wizyty przesiewowej. Zmiany te mogą obejmować nagłą utratę wzroku, wrażliwość na światło lub pogorszenie widzenia.

OPRACOWANIE: „NASZ GŁOS” NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CITIZENS INFORMATIONS I HSE

foto FREEPIK

Obowiązują w całej Unii Europejskiej, również w Polsce

Są już nowe przepisy VAT w e-handlu

Od czwartku 1 lipca obowiązują nowe C unijne zasady opoM datkowania transakcji Y internetowych podatK kiem VAT także w Polsce. Zawarte w pakiecie VAT e-commerce przepisy uniemożliwią napływ do krajów unijnych paczek bez VAT-u np. z Chin, co wyrówna szansę europejskich i pozaunijnych e-sklepów i zlikwiduje nieuczciwą konkurencję. Nowe przepisy wprowadzają także szereg ułatwień w rozliczeniach, dzięki czemu transgraniczny e-handel w Unii może zyskać na popularności.

Unijne rozwiązania implementowane są również do polskiego prawa. Celem regulacji jest uszczelnienie VAT w imporcie tzw. małych przesyłek spoza Europy. Do tej pory paczki o wartości do 22 euro były zwolnione z tego podatku, co stwarzało pole do nadużyć. Komisja Europejska wyceniła straty europejskich gospodarek z tytułu celowego zaniżania wartości przesyłek na 7 mld euro rocznie. Do tej pory przedsiębiorcy i producenci, którzy sprzedawali swoje wyroby przez internet w Polsce, podlegali opodatkowaniu VAT, a gdy ktoś importował towa-

ry np. z Chin, to nie płacił tego podatku. Teraz podatek będzie automatycznie pobierany. Resort finansów argumentuje, że jest to szczególnie istotne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które często zmagają się z nieuczciwą konkurencją podmiotów spoza Unii Europejskiej. Nowa regulacja ma być ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich, firm. Z drugiej strony będzie to także ułatwienie handlu transgranicznego na wewnętrz-

nym rynku unijnym dzięki uproszczeniu formalności. Nie będzie już trzeba np. rejestrować spółki w państwie członkowskim, do którego dostarcza się towary powyżej jednego wspólnego progu 10 tys. euro.

foto FREEPIK

Bezpłatne badania przesiewowe

„Przykładowo polskie sklepy internetowe dzięki nowym procedurom nie będą musiały już oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT w każdym kraju, do którego wysyłają przesyłki. Nie będą musiały się tam rozli-

czać i nie będą tracić czasu na zapoznanie się z funkcjonującymi tam procedurami” – zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski w komunikacie Ministerstwa Finansów. „Dla tych konsumentów, którzy kupują

od polskich przedsiębiorców, nowa ustawa o pobieraniu VAT nie stanowi żadnej różnicy, bo do tej pory i tak płacili ten podatek. Różnicę zobaczą ci, co importują, bo do ceny będą musieli doliczyć VAT” NEWSERIA – dodaje.


KULTURAIRLANDIA

16–22/LIPCA 2021

Kierunek tego lata: PÓŁNOC

foto WIKI MEDIA, CC BY-SA 2.0

Rathlin Island jest najbardziej wysuniętą na północ zamieszkałą wyspą u wybrzeż y Irlandii i jest jednym ze specjalnych terenów chronionych w Irlandii Północnej ze względu na

dużą kolonię ptaków. Z jej piaszczystej linii brzegowej można podziwiać wspaniałe widoki na wybrzeże Causeway i korzystać z wielu ścieżek spacerowych i miejsc noclegowych, które oferuje wyspa. Lato

jest świetnym czasem na wypad właśnie tam. To również sezon na obserwację maskonurów, co stwarza świetną okazję do podziwiania nie tylko ich, lecz także wielu innych ptaków morskich.

Dark Hedges – Stranocum, hrabstwo Antrim

Ciemne żywopłoty to jeden z najczęściej fotografowanych obszarów w Irlandii Północnej. Ta piękna aleja bukowa została zasadzona przez rodzi-

nę Stuartów w XVIII w. i miała zaimponować gościom, którzy zbliżali się do wejścia do Gracehill House. Dark Hedges zyskały ogromną popularność

od czasu, kiedy pojawiły się w drugim sezonie „Gry o Tron” i odtąd stały się jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Irlandii Północnej.

Od miesięcy słyszymy hasło „lato w plenerze”. Ale lato to nie tylko wolność i radość z wychodzenia na zewnątrz bez czapki i płaszcza, to wszystkie aktywności, które możemy wykonywać, gdy jesteśmy na zewnątrz, zwykle z przyjaciółmi i naszymi najbliższymi. A tego lata, częściowo ze względu na ograniczenia w Republice Irlandii dotyczące spożywania posiłków w pubach i restauracjach, wyjątkowo duża liczba jej mieszkańców przekracza granicę z Irlandią Północną na jednodniowe wycieczki, weekendy lub dłuższe pobyty. Z kilku prostych powodów. Jednym z nich z pewnością jest odległość – Irlandia Północna jest tuż „za miedzą”. Granica jest otwarta. Obecnie nie wprowadzono żadnych ograniczeń w przemieszczaniu się do i z Irlandii Północnej. Swoboda cieszenia się posiłkiem lub napojami pod dachem na szmaragdowej wyspie, na której bez przerwy pada deszcz, wznowiona w maju w Irlandii Północnej, jest również dużą motywacją dla wielu Irlandczyków z południa do przekroczenia granicy, gdzie ograniczenia

Benone Beach, Co Londonderry Benone Beach stanowi część jednego z najdłuższych odcinków piaskowego wybrzeża Irlandii, uznanego za jeden z najlepsz ych w Irlandii Północnej. To ponad 11 km linii brzegowej od Downhill do miejsca, w którym spotyka się z Magilligan Point. Plaża Benone Beach przez cały sezon jest popularna wśród rodzin, miłośników aktywnego wypocz ynku oraz

osób lubiących spokojne spacery. W pogodny dzień pod-

czas zwiedzania wydm odwiedzający to miejsce mogą po-

dziwiać wspaniałe widoki na pobliską górę Binevenagh.

Muzeum Titanica, Belfast

są mniej surowe, również w sektorze hotelarskim. Dodatkowo na północy istnieje wiele atrakcji turystycznych. I choć wiele z tych miejsc jest popularnych wśród zagranicznych turystów, wygląda na to, że w tym roku rekordowa liczba irlandzkich wczasowiczów odwiedzi je po raz pierwszy. Oto przedstawiamy pięć popularnych miejsc turystycznych w Irlandii Północnej, z których wszystkie można odwiedzić podczas weekendowego pobytu. Niezależnie od tego, ile masz czasu na wakacje tego lata i czy masz ochotę zwiedzać zamki i muzea, czy iść na spacer po lesie, w Irlandii Północnej jest wiele atrakcji, nawet jeśli chcesz tylko skosztować ryb z chipsami i kuflem piwa w restauracji lub pubie. Pamiętaj! Irlandia Północna jest częścią Wielkiej Brytanii i walutą są funty brytyjskie (GBP). I chociaż wiele firm akceptuje euro w transakcjach gotówkowych, aby skorzystać z najlepszego kursu wymiany, zaleca się przewalutowanie pieniędzy na GBP przed przekroczeniem granicy, aby mieć pod

R

E

K

L

A

foto MEHLAUGE, WIKI MEDIA CC BY-SA 3.0

Wyspa Rathlina

Większość ludzi zna tragiczną historię statku Titanic, który zatonął podczas przepraw y przez Ocean Atlantycki w cza-

sie swojego dziewiczego rejsu w 1912 r. Niewielu jednak wie, że Titanic został zbudowany w Belfaście, w dawnej stocz-

ni Harland & Wolff. Dziś muzeum Titanica w Belfaście jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych miasta.

Zamek w Carrickfergus

Wiele osób z pewnością zna tradycyjną irlandzką piosenkę „Carrickfergus”, śpiewaną chociażby przez Dubliners, ale czy wie, że znajduje się tam jeden z najstarszych zabytków? Historia zamku Carriręką więcej gotówki na mniejsze transakcje i aby uniknąć konieczności użyM

ckfergus sięga czasów normańskich, wnosi się on w mieście Carrickfergus w hrabstwie Antrim, na północnym brzegu jeziora Belfast Lough. Zbudowany został w XII w. i do 1928 r. odgrywał ważną rolę militarną.

Wtedy jego własność została przeniesiona od armii brytyjskiej do rządu Irlandii Północnej. Zabytek prezentuje się jako jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych budowli na północy Irlandii.

wania karty debetowej, ponieważ twój bank może obciążyć cię dodatkową opła-

tą za transakcje denominowane w walucie innej niż euro.

foto DAVID TROCHOS, WIKIPEDIA

foto JOLI, WIKI MEDIA, CC BY-SA 4.0

5 atrakcji do zobaczenia w Irlandii Północnej

foto KENNETH ALLEN, WIKI MEDIA, CC BY-SA 2.0

11

RADOSŁAW KOTOWSKI

A

C M Y K


12

POLSKAGWIAZDY

16–22/LIPCA 2021

Dziennikarka martwi się, że przez rozwód straci mieszkanie

Zamachowscy

WALCZĄ

o miliMony edia obiegła informacja, że Monika Richardson (49 l.) przeprowadza się do swojego nowego partnera. W rozmowie z nami dziennikarka stanowczo zaprzecza. Kocha swoje mieszkanie na warszawskim Żoliborzu, gdzie udziela się lokalnie. Ma też nadzieję, że przez rozwód ze Panoramiczna Zbigniewem Zamachowskim (60 l.) Nr 1 ona i jej dzieci nie będą musiały się z niego wyprowadzać. Bo niestety małżonkowie muszą podzielić swój majątek.

6SUDZGÕVLÇUµZQLH×QDNU]\×µZNLVHSO

Panoramiczna Nr 1

Zbigniew Zamachowski (60 l.) wyprowadził się od żony na początku roku

www.se.pl

GWIA

Panoramiczna Nr 1 Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Nr 11 1 Nrnr Panoramiczna Nr 1

foto CZESIEK POWAGA, PAWEŁ NOWAK

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski czekają na pierwszą rozprawę rozwodową. Para musi podzielić majątek, który zgromadziła przez siedem lat małżeństwa. Oboje są już po pierwszych spotkaniach z prawnikami. Chodzi przede z kategorii: wszystkim o ich wspólne mieszkanie MIASTA na Żoliborzu, które może być warte POLSKI przeszło pół miliona złotych. Gdy się do niego wprowadzili, Monika sprzeOdgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO swoją willę na Wilanowie, a z (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. dała Na zgłoszenia czekamy do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, ze sprzedaży pomagała pieniędzy Odgadnij hasło, aanastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Odgadnij wyślij: którzy dohasło, 30.04.2020 r. przyślą co SXK.FORTUNA.HASŁO najmniej jedno prawidłowo odgadnięte Odgadnij hasło, anastępnie następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO mężowi spłacać wysokie zobowiąOdgadnij hasło, aonastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365 . zgłoszenia zgłoszenia Laureaci nagród powyżej 2000 zł są zobowiązani zapłacenia 10 (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod 7365. NaNa czekamy hasło „ZAGRAJ Owartości 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3Na złdonetto. (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) podnumer numer 7365. zgłoszenia czekamy (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod6.00. numer 7365. Nawygrania zgłoszenia czekamy zania alimentacyjne wobec czwórki proc. podatku. wgodz. konkursie jest równoznaczne zwyrażeniem czekamy do 30.06.2021 r.6.00. do Szansę nagrody mają do 27.03.2020 r.Uczestnictwo dodogodz. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, reklamacje: krzyzowki@se.com.pl do 27.03.2020 r. godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Odgadnij hasło, następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO zgody na imienia i nazwiska (wraz zjedno miejscowością) na liście którzy do 30.04.2020 r.r.przyślą coco najmniej prawidłowo odgadnięte Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ wszyscy, którzy do a30.07.2021 przyślą cojedno najmniej jedno prawidłowo którzy dopublikację 30.04.2020 przyślą najmniej prawidłowo odgadnięte którzy do 30.04.2020 r. przyślą cor.najmniej jedno prawidłowo odgadnięte

jego dzieci. Nie miała pretensji, że musiała zamienić piękny dom na skromne gniazdko. Najważniejsze było dla niej, że wije je u boku ukochanego mężczyzny. Niestety, na początku tego roku Zamachowski wyprowadził się z mieszkania, zostawiając Monikę samą z dwójką jej dorastających dzieci. Monika boi się teraz, że może stracić mieszkanie. Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO – Córka Moniki ma jeszcze (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy AJ O ZAjej GRsyn do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, trzy lata do matury, a którzy do 30.04.2020 r. przyślą co najmniej jedno prawidłowo odgadnięte W dzisiejszej krzyżówce (nr 1 lub być może nigdy nie będzie hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto. wyraz,– który wystąpił także Pomocnik: AKANT – BIRMA – �OR�E – R�BAŁT UTRATA (np.„ZAGRAJ SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. 3albo Na zgłoszenia czekamy laureatów. Nagrody wysyłamy w ciągu 6 tygodni pocztą pocztą kurierską. hasło O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, zł netto. hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto. odgadnięte hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, w stanie mieszkać sam. To diagramów (2 hasło „ZAGRAJ O r.2000 ZŁ”. Koszt 3,69wygrania zł brutto,nagrody 3 zł netto.mają wszyscy, reklamacje: krzyzowki@se.com.pl 8 kwietnia 2020 z wczorajszych 8 kwietnia 2020 do 27.03.2020 do godz. 6.00.SMS-a Szansę Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl 3 zł netto. Reklamacje: krzyzowki@se.com.pl Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ www.se.pl www.se.pl się dobrą pamięcią i wy mieszkanie jest dlaPochwal niej barktórzy 30.04.2020 r.OWOCE przyślą coOPUNCJI najmniej jedno prawidłowo odgadnięte na stroniedohttps://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa Wczorajsze rozwiązanie: OPUNCJI FIGOWEJ Pomocnik: AKANT – BIRMA – R�BAŁT – UTRATA Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: BILET KINA– �OR�E SMS-em pod numer 7365 w Pomocnik: AKANT –––BIRMA – –�OR�E – –R�BAŁT – –UTRATA Pomocnik: KAUKAZ STAŁA –BIRMA TRAKTAT ŻABOT Pomocnik:– AKANT –dzo – �OR�E –BIRMA R�BAŁT – UTRATA Pomocnik: AKANT �OR�E R�BAŁT UTRATA hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”.ULGOWY Koszt SMS-a 3,69DO zł brutto, 3 zł netto. ważne. Ma więc nadziedo 30.06.2021 r. do godz reklamacje: krzyzowki@se.com.pl ję, że Zbyszek zachowa się W treści SMS-a wpisz: SXK.ZA Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Pomocnik: AKANTi –nie BIRMAwyrzuci – �OR�E – R�BAŁT –na UTRATA z klasą ich(np. SXK.ZAGRAJ.KRO Panoramiczna Szansę wygrania nagrody mają w bruk, żądając natychmiastodo 30.07.2021 r. przyślą co naj Nr 2 wej spłaty połowy mieszkaprawidłowe rozwiąza nia – mówi nam osoba zaprzy„Zagraj o 600 zł”. Koszt SMS-a 3 3 zł netto. Reklamacje: krzyzow jaźniona z byłą parą. Panoramiczna Postanowiliśmy się skonNr 1 taktować z Moniką Richardson. Ta nie chciała komentować spraw związanych z rozwodem. Stanowczo jednak zaprzeczyła, że planuje przeprowadzkę do nowego partnera. Jak podkreśla, to mieszkanie na Żoliborzu jest Hasło z kategorii jej miejscem na ziemi. : – Wrosłam już i bardzo E D U K A CJA Hasło wkręciłam się w mój ukochaz kategorii: ny Żoliborz, od czterech lat MIASTA działam społecznie w zarządzie mojej spółdzielni. WalPOLSKI czymy teraz o dofinansowaOdgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO nie projektu „Ławeczka” na (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy naszym podwórku. Kocham do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Odgadnij hasło, aanastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO tu być i nie chciałabym naraOdgadnij wyślij: którzy dohasło, 30.04.2020 r. przyślą co SXK.FORTUNA.HASŁO najmniej jedno prawidłowo odgadnięte Odgadnij hasło, anastępnie następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO ONaNa. zgłoszenia Odgadnij hasło, aonastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Azobowiązani J7365. (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365 zgłoszenia Laureaci nagród powyżej 2000 zł są zapłacenia 10 R RAJ O (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. czekamy hasło „ZAGRAJ Owartości 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3Na złdonetto. Z Z (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer zgłoszenia czekamy A A żać dzieci na kolejną przeproG G (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy proc. podatku. w konkursie jest równoznaczne zwyrażeniem czekamy do 30.06.2021 r.6.00. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody do r.Uczestnictwo godz. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy,mają reklamacje: krzyzowki@se.com.pl do27.03.2020 27.03.2020 r.dodo godz. 6.00. Szansę wygrania mają wadzkę – mówi nam Monika. W wygrania dzisiejszej 1 lubnawszyscy, nrliście 2) jest W dzisiejszej krzyżówce (nr 1 lub nr 2) jest jeden do 27.03.2020 r. do godz. nagrody mają(nr wszyscy, –nagrody BAKŁAŻAN – jeden IBIS KAUKAZ – STAŁA – TRAKTAT Odgadnij hasło, a imienia następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO zgody na iSzansę nazwiska (wrazjedno zkrzyżówce miejscowością) którzy dopublikację 30.04.2020 r. 6.00. przyślą coASONANS najmniej prawidłowo odgadnięte Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ

MIASTA POLSKI

GWIAZDY 15

Panoramiczna Nr 1 Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna NrNr 1 2 Nr 11 1 Nrnr Panoramiczna Panoramiczna Nr 1 Nr 1 C M Y K

zł Ozłł2000 zł zł Hasło z kategorii: MIASTA POLSKI

TUNA.HASŁO er 7365. Na zgłoszenia czekamy nia nagrody mają wszyscy, dno prawidłowo odgadnięte yzł brutto, 3 zł netto.

TRATA

8 kwietnia 2020

0 zł 0 0 O 2 A J R Z A G łzzłł 0z0 2022000z0kategorii: 00Hasło ZAGRAJ O 2000 zł ZZZAAAGG O RRRAAAJ JJOO G zH0ztaełsgłłoozr ł 0 0 0 0 O 2 A J Hasło z 0 R k 0 a O 2 Z J A A J G A Hasło R R Hasło MIASTA ii: ZAGG z kategorii: EDUKACJA zHasło zkategorii: kategorii: POLSKI Hasło MIASTA MIASTA zPOLSKI kategorii: POLSKI MIASTA POLSKI

NLVHSO 6SUDZGÕVLÇUµZQLH×QDNU]\×µZNLVHSO KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE

GOWEJ

Monika Richardson (49 l.) ma nadzieję, że już nie będzie musiała się przeprowadzać

Panoramiczna Panoramiczna NrNr 1 2 Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Nr 1Nr NrNr 1 2212 nr Panoramiczna Panoramiczna NrNr 1 2

60

GWIAZDY 15

ZAGRAJ O 2000z0łzzzłłł 00 2022000z kategorii: 00Hasło O ZZZAAAGG GRRRRAAAAJJJJOOO ł z łzł z 0 0 0 0 2 0 0 0 O 2 ZZAAG J A J A Hasło Hasło GGRR MIASTA z kategorii: z kategorii: POLSKI Hasło MIASTA MIASTA zPOLSKI kategorii: POLSKI MIASTA POLSKI

Pomocnik: 600 zł!

wszyscy, którzy do 30.07.2021 przyślą co który najmniej jedno prawidłowo którzydo do30.04.2020 30.04.2020 r. przyślą co najmniej jedno prawidłowo odgadnięte którzy r. przyślą cor.najmniej prawidłowo odgadnięte wyraz, wystąpił także w jednym Pomocnik: AKANT – BIR�A – �OR�E –SMS-a R�BAŁT – UTRATA (np.„ZAGRAJ SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na czekamy laureatów. Nagrody wysyłamy wSMS-a ciągu 6jedno tygodni pocztą pocztą kurierską. hasło 2000 ZŁ”. Koszt 3,69 złzłbrutto, 3albo netto. hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a brutto, 3złzłzgłoszenia netto. odgadnięte hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, hasło „ZAGRAJ OOr.2000 ZŁ”. Koszt 3,69 zł3,69 brutto, 3PAŁĄK zł netto. – z piątkowych diagramów (25 do 27.03.2020 do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Wszystkie informacje nakrzyzowki@se.com.pl temat przetwarzania danych osobowychczerwca). znajdziesz krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl 3 złreklamacje: netto. Reklamacje: Pochwal się dobrą pamięcią i wyślij ten wyraz którzy 30.04.2020 r.OWOCE przyślą co najmniej jedno prawidłowo na stroniedohttps://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa Wczorajsze rozwiązanie: OPUNCJI FIGOWEJ Pomocnik: AKANT – BIRMA �OR�Eodgadnięte – R�BAŁT – UTRATA Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: ULGOWY BILET DO KINA–7365 SMS-em pod numer w terminie AKANT – –BIR�A – –�OR�E – –R�BAŁT – –UTRATA Pomocnik: ASONANS – Pomocnik: BAKŁAŻAN IBIS ––BIR�A Pomocnik: AKANT –hasło BIR�A ––�OR�E R�BAŁT – UTRATA Pomocnik: AKANT �OR�E R�BAŁT UTRATA „ZAGRAJ OPAŁĄK 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto.

Pomocnik: 600 zł!

wyraz,– który wystąpił także w jednym Pomocnik: AKANT – BIRMA – �OR�E – R�BAŁT UTRATA z wczorajszych diagramów (28 czerwca). Pochwal się dobrą pamięcią i wyślij ten wyraz SMS-em pod numer 7365 w terminie Pomocnik: AKANT –––BIRMA – –�OR�E – –R�BAŁT – –UTRATA Pomocnik: KAUKAZ STAŁA TRAKTAT ŻABOT Pomocnik:– AKANT – –BIRMA – �OR�E –BIRMA R�BAŁT – UTRATA Pomocnik: AKANT �OR�E R�BAŁT UTRATA

– ŻABOT

DECK


POLSKAGWIAZDY

16–22/LIPCA 2021

Pani Katarzyna pochwaliła się oszałamiającym ciałem

Żak i jej nogi do nieba

HOROSKOP TYGODNIOWY 16–22.07.2021 BARAN

21.03–20.04

Na początku tego tygodnia nagle coś popsuje ci dziś plany. I nic nie będziesz mógł na to poradzić, pozostaje ci tylko odłożyć przyjemności na później. Na szczęście potem odbijesz sobie te niepowodzenia z nawiązką. Pozostaje więc cierpliwość.

BYK

21.04–20.05

BLIŹNIĘTA

21.05–21.06

Będziesz miał poczucie dobrze wykonanej pracy i satysfakcji. Coś, nad czym, pracowałeś od dłuższego czasu, zostanie sfinalizowane lub wejdzie nareszcie w bardzo przez ciebie oczekiwany, nowy etap. Doczekasz się wszystkiego, czego pragnąłeś. Ostatnio chyba trochę się zagalopowałeś. Musisz spojrzeć na sytuację bardziej realistycznie. Przyjrzyj się też uważnie swojemu otoczeniu. Nie wszyscy życzą ci dobrze. Możesz za to bezgranicznie zaufać Baranowi.

RAK

22.06–22.07

LEW

23.07–22.08

PANNA

23.08–22.09

Nadeszła pora na konkretne działania. Nie możesz jednak zabierać się do tego bez uprzedniego zastanowienia i przygotowania. Musisz spojrzeć na sytuację z perspektywy innych osób, by osiągnąć sukces i zrealizować swoje plany. Ostatnio czasami brakuje ci motywacji, by zakończyć to, co zacząłeś. Na szczęście w końcu odnajdziesz w sobie bardzo dużo siły, a to za sprawą dobrej rady i słów otuchy otrzymanych od kogoś z rodziny. Przy okazji zmienisz zdanie o tej osobie. Odetchniesz z ulgą. Po niedawnych kłopotach nie będzie już śladu i wcale nie musisz patrzeć z niepokojem w przyszłość, bo rysuje się pomyślnie. Teraz zastanów się nad drobnymi zmianami, które wprowadzą więcej radości do twojego życia.

WAGA

K

23.09–22.10

Uczucie, które teraz całkowicie wypełnia twoje serce, z pewnością jeszcze nie wygaśnie. Będzie to dla ciebie czas, który potem pojawi się we wszystkich dobrych wspomnieniach. A ty mimo przeszkód losu potrafisz cieszyć się bieżącą chwilą.

SKORPION

23.10–21.11

STRZELEC

22.11–21.12

Na początku miałeś obawy co do przyszłości, ale teraz już sam widzisz, że znakomicie ze wszystkim sobie radzisz i potrafisz wpływać na swoje otoczenia w taki sposób, by inni tańczyli dokładnie tak, ja ty im zagrasz. W twoim sercu pojawiały się ostatnio wahania! Ale to były niepotrzebne obawy. Nic nie popsuje teraz twojego dobrego nastroju. W dodatku partner ma dla ciebie pewną bardzo miłą niespodziankę. To wytłumaczy jego ostatnie dziwne zachowania.

KOZIOROŻEC

22.12–19.01

Nie działaj w tym tygodniu pochopnie! Będzie ci się na początku wydawało, że sprawy się mocno skomplikowały i wtedy pojawi się tendencja do szybkich i nierozważnych decyzji. Okaże się jednak, że mocno przesadzałeś w swojej ocenie tej sytuacji.

WODNIK

20.01–18.02

RYBY

19.02–20.03

Kłopoty, z jakimi zmagaliście się w minionym tygodniu wraz z partnerem, zdecydowanie umocnią wasz związek. Wydawało ci się, że to być może nawet koniec tej miłości, a tymczasem odrodziła się ona niczym Feniks z popiołów. Poczujesz się niczym prawdziwy Romeo i będziesz chciał zrobić wrażenie na swoim partnerze. A on jak zwykle będzie zachwycony, bo ty najlepiej wiesz, w jaki sposób korzystać ze swojego uroku osobistego. Nie będziesz nawet musiał się wysilać.

13

Tak zachwycająco Katarzyna Żak prezentowała się na Mazurach

atarzyna Żak (58 l.) ma szczęście do ról, które wymagają od niej niekorzystnej metamorfozy. W kultowym już „Ranczu” jako Solejukowa została postarzona i oszpecona. W „Brzyduli” gra zaś sprzątaczkę w fartuchu i z mopem w ręku. Tymczasem prywatnie aktorka jest bardzo atrakcyjną kobietą i właśnie udowodniła to, publikując swoją fotkę z Mazur.

C M Y K

Po kąpieli w jeziorze aktorka suszyła się, leżąc na pomoście, odsłaniając długie do nieba, zgrabne nogi. Wywołała tym zachwyt internautów. „Pani Solejukowa, a pani coraz młodsza!” – napisała jedna z fanek Katarzyny Żak. „Ale figurkę to ma pani niesamowitą. I to w tym wieku. Pełen szacun” – skomentowali inni. A ktoś zasugerował nawet, że tak wyglądałaby Solejukowa po wygranej w lotto. Gwiazda seriali dziękuje za komplementy, a jej mąż Cezary Żak (60 l.) musi pękać z dumy. DECK

foto INSTAGRAM


14 IRLANDIAKULTURA Historia srebrnego kruszcu

KSIĘŻYCOWY METAL foto WIKIMEDIA COMMONS, THE FREE MEDIA REPOSITORY

Srebro jest jednym z najwcześniej poznanych przez ludzkość metali, który od wieków ją fascynował. Przynosiło ono bogactwo swoim posiadaczom, ale bywało też przekleństwem. Król Jan III Sobieski nazwał srebro „księżycowym metalem”, ponieważ najpiękniej świeciło się ono w blasku nocnej luny.

R

Rola srebra

E

K

L

A

M

A

Odgrywa ono doniosłą rolę, gdyż od tysięcy lat było jednym z mierników zamożności człowieka. Piękny srebrny przedmiot znaleziono już w grobowcu kultury chaldejskiej (ok. 4 tys. lat przed Chrystusem). Srebrne ozdoby należą jednak do wyjątków w grobowcach władców Egiptu. W Starym Testamencie znajduje się też zapis określający bogactwo Abrahama, który mówi, że posiadał on wielkie ilości srebra. Egipcjanie, Fenicjanie i mieszkańcy Kartaginy wydobywali srebronośne rudy w Azji Mniejszej i Afryce. Po odkryciu Ameryki zrabowano z niej olbrzymie ilości srebra, które przywieziono na Stary Kontynent. Do obrotu handlowego dostały się wówczas tak wielkie ilości tego szlachetnego metalu, że spowodowało to

R

C M Y K

E

K

L

A

M

zaprzestanie używania srebra jako podkładu kruszcowego dla bitych pieniędzy. Następstwem tej sytuacji była katastrofalna obniżka ceny srebra.

Srebro a kultura celtycka

O tym, jak zaawansowana była sztuka wytwarzania przez Celtów ozdób ze srebra, dowiadujemy się głównie z celtyckich kurhanów, w których dzisiejsi archeolodzy znajdują bogato dekorowane naczynia, ozdobione srebrem rogi, wozy, kociołki, miecze i biżuterię. W grobowcach znaleźć można prawdziwe srebrne rękodzielnicze arcydzieła dawnych Celtów. Na pierwszy rzut oka w celtyckiej biżuterii kusi przede wszystkim bogata ornamentyka. Warto jednak

pamiętać, że w kulturze Celtów to właśnie maleńkie elementy miały największą magiczną moc, którą aktywować mogło odpowiednie ich noszenie jako biżuterii. Wierzono bowiem na przykład, że kiedy osoba posiadająca pierścień Claddagh założy go na prawą dłoń, z sercem odwróconym w kierunku ciała, będzie to oznaczało, że posiada partnera i inni nie powinni się taką osobą interesować. Kiedy serce na pierścieniu zostanie skierowane na zewnątrz, będzie to przekaz, że posiadacz pierścienia szuka miłości. Srebrem przyozdabiano często miecze wojowników oraz posągi celtyckich bóstw. Ze srebra wykonywano też magiczne drzewko szczęścia, którego listki symbolizowały członków rodziny. Tyle było na tym drzewku liści, jak liczna była dana rodzina. Srebru przypisywano również moc uzdrawiania wielu chorób. Miało przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu, osłabiać ludzką nadpobudliwość, a przede wszystkim wyciszać troski.

EWA MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

A

A

N IE N E Z S O Ł G O ie tn ła p z e b J DODA

ie. Tylko aktualne ogłoszenia, ponad 41 tys. wizyt miesięczn (czerwiec 2021)

Chcesz zareklamować się w gazecie lub na portalu www.ng24.ie ?*

1663_DU 2856_DU

Zadzwoń! 089 401 90 06 Napisz! ads@ng24.ie Z nami dotrzesz do Polonii w całej Irlandii, łącznie z Północną.

Ceny od 25 euro za tydzień reklamy. Kampanie wyceniamy indywidualnie. *ponad 152 tys. wizyt miesięcznie (czerwiec 2021)

2855_DU

foto GOODFREEPHOTOS.COM/PUBLIC-DOMAIN-IMAGES/

16–22/LIPCA 2021


16–22/LIPCA 2021

KULTURAIRLANDIA

The Flaming Lips

EKSPERYMENTY

15

Połączyć komercyjny potencjał z eksperymentalnymi brzmieniami nie jest łatwo. Dlatego tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że istnieją grupy takie jak The Flaming Lips. Już w lipcu 2021 r. szaleni Amerykanie dadzą prawdziwie psychodeliczny show.

Mimo że grupa ma podpisany kontrakt z Warner Bros, nie bała się babrania w eksperymentach nieprzystających zespołom firmowanym przez tak wielką wytwórnię. Przykładowo – wydanego w 1997 r. albumu „Zaireeka” trzeba było słuchać w niecodzienny sposób. Każda z czterech ścieżek muzycznych była umieszczona na oddzielnej płycie. Dlatego też trzeba było odtwarzać je wszystkie naraz na czterech oddzielnych odtwarzaczach. W 2011 r. grupa wydała EP-kę „7 Skies H3”, której długość wynosi… 24 godziny. To nie pomyłka – utwór łączący elementy psychodelii, post-rocka, noise rocka i ambientu trwa dokładnie 1440 minut. Sposób jego wydania jest również niecodzienny – pliki muzyczne umieszczone są na pendrive’ie ulokowanym w gumowej czaszce. Do noś-

foto FACEBOOK.COM/POLISHARTSFESTIVAL

„Wargi” zaczęły płonąć w 1983 r. w Oklahomie. Wówczas gitarzysta Wayne Coyne założył grupę wraz ze swoim bratem Markiem, który pełnił rolę wokalisty. Zaledwie rok później wydali EP-kę zatytułowaną po prostu „The Flaming Lips”. Jak się okazało, było to jedyne wydawnictwo, na którym śpiewał Mark Coyne. Po jej nagraniu odszedł z zespołu. Obowiązki wokalisty przejął jego brat Wayne. Swój debiut długogrający „Hear It Is” grupa wydała

w 1986 r. Początki kapeli miały niewiele wspólnego z późniejszym brzmieniem – płyta obracała się w klimatach post-punka i noise rocka. Jednak od drugiego krążka, „Oh My Gawd!!!” (1987), zespół zaczął sięgać po psychodeliczne klimaty. Przez lata 80. i początek lat 90. grupa przeszła bez większego echa. Dopiero wydany w 1995 r. „Clouds Taste Metallic” przyniósł jej sukces komercyjny. Począwszy od tej płyty „Wargi” zaistniały na międzynarodowej scenie. Udało im się wejść również na wysoki poziom artystyczny – każda następna płyta była lepsza od poprzedniej. Oprócz wspomnianego krążka za najlepsze płyty The Flaming Lips uznaje się: „The Soft Bulletin” (1999), „Yoshimi Battles the Pink Robots” (2002) oraz „Embryonic” (2009).

foto WWW.FACEBOOK.COM/FLAMINGLIPS

prologiem sukcesu

GDZIE I KIEDY KIEDY: 17 lipca 2021 GDZIE: Festival Big Top, Galway nika można dostać się tylko przez jej rozkrojenie. Do tej pory The Flaming Lips wydało 15 albumów długogrających. Obecnie pracują nad wydaniem kolejnego krąż-

ka. Album ten, zatytułowany „American Head”, będzie miał premierę już we wrześniu tego roku. Jak to z „Płonącymi Wargami” bywa, po nadchodzącym krążku będziemy

mogli oczekiwać wielu niespodzianek. Podobnie będzie z pewnością podczas przyszłorocznego koncertu, na który już teraz warto zacząć czekać.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

Spotkania dla dzieci w wieku 2,5-5 lat w Cork

foto FACEBOOK.COM/ABCEDULIBRARY

Letni Klub malucha zaprasza Cotygodniowe spotkania dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Łączą w sobie elementy pracy z książką, głośnego czytania, zabaw muzyczno-ruchowych i zajęć plastycznych oraz zabawy sensoryczne. To czas na bycie razem w grupie i dobrą zabawę. Mała grupa. Zajęcia będą się odbywać w lipcu i sierpniu, w każdą środę w godz. 11–12.30. Koszt 10 euro obejmuje opłatę za salę i materiały. Płatność poprzez link: https:// abcedulibrary.ie/dotacje/ z adnotacją: „Letni Klub Malucha” i danymi dziecka lub na miejscu. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na FB Messenger. Parking przy samej bibliotece.

Warsztaty „In Search of Identity 3” w Limerick

W Poszukiwaniu Tożsamości Już po raz trzeci Polish Arts Festival zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach tańca intuicyjnego, głosu i ekspresji ciała. Zajęcia prowadzą:  Ewa Kotuła – taniec, choreoterapia, praca z ciałem,  Justyna Cwojdzińska – głos, improwizacja głosowa, praca z ciałem, tekstem, drama,  Anna Banko Szumacher – głos, praca z głosem, muzyka instrumentalna. Projekt przewiduje trzy pełne dni warsztatowe dla jednej grupy uczestników i jeden dzień z udziałem wszystkich grup.  W trakcie warsztatów poprzez ruch, taniec intuicyjny, pracę z głosem, dramę, muzykę będziemy dalej eksplorować temat tożsamości, zamknięcia, doświad-

czeń lockdownu, bycia tu i teraz i poszukiwać dróg do wyrażenia swoich emocji w ekspresyjny, improwizacyjny sposób – zachęca Justyna Cwojdzińska, dyrektor artystyczny PAF. – Wiek uczestników nie gra roli. Nie musisz śpiewać, tańczyć, grać. Jedyne co jest ci potrzebne, to otwartość na artystyczne poszukiwanie siebie i odkrywanie swojego wnętrza – dodaje. Udział w warsztatach jest darmowy dzięki wsparciu Creative Ireland „Made in Limerick 2021”. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Każda grupa liczy 6 osób. Zgłoszenia: polishartfestival@gmail.com Projekt uwzględnia wszystkie zalecenia HSE i rządu Irlandii związane z COVID-19. Szczegółowe informacje: facebook.com/PolishArtsFestival

Konkurs ambasady rozstrzygnięty Oto zwycięska praca Patryka z Waterford w konkursie plastycznym: „Jazda na rowerze to moja Supermoc!” Udział w konkursie wzięło 35 dzieci. Organizatorzy – Ambasada RP w Dublinie dziękują: Dorianowi, Sadhbh, Janowi, Robertowi, Markowi, Ishan, Maciejowi, Saoirse, Olivierowi, Aoife, Bartoszowi, Oliverowi, Liamowi, Ismail, Ali, Aditya, Lilianie, Igorowi, Vik-

torii, Mehment, Sophii, Theo, Ronanowi, Jackowi, Lucy, Kaytlyn, Finn, Libby, Rozeannie, Andrew, Patrykowi, Idzie, Emily, Frei i Abdullahowi. W sumie prace otrzymały 909 głosów. Najwięcej głosów, bo aż 177 (19,5 proc.) zdobyła praca Patryka z Waterford! Serdecznie gratulujemy Patrykowi nagrody główniej, dzięki której będzie mógł wybrać swój wymarzony rower!

„Jazda na rowerze to moja Supermoc”

foto HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PLINIRELAND

C M Y K


SPORT 16 Błogi odpoczynek Roberta Lewandowskiego na rajskiej wyspie

la 3420 zł) u z s ko 0 dol. ( 90

16–22/LIPCA 2021

o ł a w r t Euro a Lewy z Anią byczyli się na Majorce W

olelibyśmy og l ą d a ć Rober ta Lewandowskiego w akcji na Euro 2020, ale prawda jest brutalna – reprezentacja Polski z kretesem odpadła z turnieju. „Lewy”, który zawinił akurat najmniej, zaraz po turnieju móg odpocząć po wysiłku psychicznym i fizycznym na Euro.

Robert Lewandowski (32 l.) pokazał się w wyjątkowej stylówce

) y 2450 zł t r o sz 5 dol. ( 64

Lewandowscy wyskoczyli na Majorkę, gdzie

odnaleźli swoje wakacyjne gniazdko. „Lewy” pochwalił się zdjęciem, na którym prezentuje się jak luzak. Taki strój jednak swoje kosztuje. Ubrania, które ma na sobie Lewandowski, są wartości solidnego samochodu. Sneakersy, koszula i szorty marki Dolce&Gabbana mają wartość w sumie 2300 dol., czyli niecałe 9 tys. zł! Buty kosztują 750 dol. (2850 zł), koszula 900 dol. (3420 zł), a szorty – 645 dol. (2450 zł). Tylko PFF pozazdrościć!

foto INSTAGRAM (2)

D A R M O W Y

NASZGŁOSwww.ng24.ie

C M Y K

Robert i Anna Lewandowscy (oboje 33 l.) wypoczywali na Majorce

buty 750 dol. (2850 zł)

„Nasz Głos” jest bezpłatnym tygodnikiem WYDAWCA/PUBLISHER: Wizard Media Ltd. 78 Benburb St, Smithfield, Dublin 7, Irlandia Twitter.com: @NaszGlosPolishWeekly https://www.facebook.com/naszglosd http://www.ng24.ie, www.naszeoferty.ie Tel: +353 89 401 90 06, ads@ng24.ie Redakcja/Editorial Department: redakcja@ng24.ie Redaktor naczelny/Editor in Chief: Magda Odziemczyk, e-mail: modziemczyk@ng24.ie Redakcja Dublin/Editor Dublin: Przemysław Zgudka, e-mail: pzgudka@ng24.ie Współpraca: Artur K. Dormann, Izabela Lukiańska, Ewa Michałowska-Walkiewicz, Piotr Słotwiński, Samanta Stochla Korekta: Zespół Reklama/Advertisement: ads@ng24.ie, tel.:+353 89 401 90 06 Projekt graficzny: Piotr Dąbrowski Skład i łamanie: Aleksander Ptasiński Nakład: 10 tys. egzemplarzy Dystrybucja: dystrybucja@ng24.ie ISSN: 2009-8154 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość dzieła nie mogą być reprodukowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy. Za treść reklam i ogłoszeń Wydawca nie odpowiada. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.

Profile for Nasz Głos

Nasz Głos polski bezpłatny tygodnik w Irlandii 16.07.2021 (697)  

Nasz Głos polski bezpłatny tygodnik w Irlandii 16.07.2021 (697)  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded