Page 1

Nr 12 - Wydanie internetowe - 24 grudnia 2010 r.


Si!a s!odkej melancholii Od wielu lat muzyka mojego ulubionego zespo!u towarzyszy mi na co dzie". Grupa pochodzi z Norwegii i nazywa si# a-ha. Nie s$ oni zbyt dobrze znani w Ameryce Pó!nocnej ale odnie%li ogromny sukces w Europie, Azji i Ameryce Po!udniowej. Po 25 latach kolorowej kariery, cz!onkowie zespo!u postanowili zako"czy& wspóln$ muzyczn$ przygod# ostatnim %wiatowym turne. I nie by!oby w tym niczego specjalnego gdyby nie to, 'e pojecha!am ich zobaczy& w Nowym Jorku i w Toronto. Nigdy przedtem nie mia!am okazji ogl$da& ich na scenie. Wra'enie niesamowite bo koncerty by!y fenomenalne. Ale wszystko co dobre.... wi#c ca!a "w skowronkach" wraca!am w ob!okach wspomnie", zas!uchana w szum samolotu na trasie Nowy Jork - Toronto na wysoko%ci ilu% tam tysi#cy stóp nad ziemi$ gdy nagle... zauwa'y!am w%ród pasa'erów dwóch cz!onków a-ha. Mortena Harketa i Magne Furuholmena. W pierwszej chwili nie mog!am uwierzy& w!asnym oczom. "Oni s! TUTAJ!!!! Lec! tym samym samolotem co ja!!! O nie, ja ju" tego tak #atwo nie przepuszcz$!!! Wida% jest mi to pisane". Po paru g!#bszych oddechach uzbrojona w d!ugopis wplot!am si# odwa'nie w ich horyzont, z którego po krótkiej rozmowie "przyfrun#!am" szcz#%liwa z powrotem na swoje miejsce, dzier'$c dumnie w r#kach nieoczekiwan$ i jak'e cenn$ zdobycz. "Mam ich autograf i zdj$cie z nimi". Rado%ci nie by!o ko"ca.


Potem, ju" w domu, na trzy tygodnie przed ich trzema ostatnimi koncertami wyznaczonymi na 2 i 4 grudnia w ich ojczy#nie czyli w Norwegii, zacz!$am "a$owa%, "e to na prawd! ostatnie po"egnanie odb!dzie si! ju" bez mego udzia$u. Bilety by$y wykupione rok przed koncertem!!! Ale... cuda si! zdarzaj"... Po umieszczeniu mojego zdj!cia z Morten i Mags na Facebook, zaintrygowana nim lec&ca ni ich koncert do Oslo Polka z Gda'ska, skontaktowa$a si! ze mn& oferuj&c mi bilet na 3-ego. Nie mog$am uwierzy% w$asnemu szcz!(ciu. Ale to nie koniec. Na trzy godziny przed moim d$ugim lotem do Oslo, otrzyma$am od niej email, "e znalaz$a osob! w Norwegii, która mo"e odst&pi% mi bilet na 4 grudnia. Niesamowite!!!

jak rana krwawi z obrazu "ulicy" w Winnipegu. Mowa tu o m!"czyznach, którzy wygl&daj& jak drwale cho% nimi nie s&, w streszczeniu - "czapa, krata i $opata". Norwegowie s& z regu$y szczupli. Nie zamerykanizowani. Sklepy spo"ywcze s& ma$e. Superstore nie istnieje. By$am w Vigeland Park, Munch Museum, Nobel Peace Museum, Viking Ship Museum, Folk Museum i na Aker Brygge.)B!d! chcia$a tam wróci% jak nie b!dzie (niegu. Chc! zobaczy% przepi!kne Fjordy. Polecam Norwegi!. To najlepszy kraj w Europie wed$ug United Nations. To w$a(nie ta muzyka, ta s$odka melancholia a-ha mnie tam przywiod$a.

Monika Lenczewska

I tak, po nitce do k$!bka, znalaz$am si! w stolicy Norwegii. Nie tylko by$am na dwóch ostatnich koncertach a-ha ale odkry$am równie" pi!kny kraj, który od tej pory "chodzi za mn&" jak "chodz& za mn&" piosenki a-ha. Oslo jest urocze i zadbane. Mieszka w nim pó$ miliona ludzi. Transport "chodzi" jak szwajcarski zegarek. Mo"na si! porusza% autobusem, tramwajem, metrem lub promem. Autobusy i tramwaje chodz& co 10 minut nawet w niedziel!. Nie b!d! nawet tego systemu porównywa% do transportu w Winnipeg mimo, "e tu mieszka o wiele wi!cej ludzi. Norwegowie s& naturalni, mili i uprzejmi. Bez problemu mo"na si! porozumie% z nimi po angielsku. Ja, która lubi mod!, nareszcie nie widzia$am na ulicy syndromu drwala, który 3 of 7


Paul Butler wykona! map" mi"dzynarodowych kontaktów w Facebooku. Wszystko w oparciu o dane z Facebook Social Graph. Ilustracja pokazuje intensywno#$ kontaktów mi"dzy miastami na Ziemi. Kolor czarny oznacza najmniejsz%, bia!y najwi"ksz%. Sam Paul Butler nast"puj%co skomentowa! swoje wra&enia po zobaczeniu wyniku obróbki graficznej, poprzedzonej &mudnymi obliczeniami: Pl%tanina zmieni!a si" w zaskakuj%co szczegó!ow% map" #wiata. Widoczne by!y nie tylko kontynenty, ale tak&e niektóre granice mi"dzypa'stwowe. Co mnie jednak uderzy!o, to wiedza, &e linie nie przedstawiaj% wybrze&y, rzek, czy granic w sensie politycznym, ale prawdziwe ludzkie relacje. Ka&da linia mog!a reprezentowa$ przyja(' zawart% w trakcie podró&y, cz!onka rodziny &yj%cego za granic% lub starego znajomego ze szko!y, którego los rzuci! w #wiat. Nie mog%c nawet mierzy$ si" z emocjami autora mapy pozostawimy ilustracj" bez komentarza.

4 of 7


Kino “WIEDZA” wg Aleksandry Weyna

Telefon w zegarku - nareszcie! Je!li nie chcecie m"czy# si" noszeniem telefonu w kieszeni, przyjrzyjcie si" temu zegarkowi. To w pe$ni funkcjonalny telefon komórkowy sWaP Rebel. Telefon pracuje we wszystkich czterech zakresach sieci GSM (850, 900, 1800, 1900 Mhz), ma pó$toracalowy ekranik dotykowy o rozdzielczo!ci 176 na 132 piksele, 160 megabajtów pami"ci (32 zarezerwowane na system). Pami"# mo%na rozszerzy# do dwóch gigabajtów kart& MicroSD. Telefon ma wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczo!ci 640 na 480 pikseli. W pasku jest sprytnie ukryty kabel USB dzieki któremu telefon mo%na $atwo pod$&czy# do komputera. Ze wzgl"du na kszta$t zegarka, telefon ma tryb g$o!nomówi&cy oraz mo%liwo!# korzystania ze s$uchawek Bluetooth.

5 of 7


Kanada najbardziej atrakcyjnym krajem na !wiecie DI, PAP

Puls Biznesu, pb.pl, 08.11.2010

Wed!ug opiniotwórczego rankingu Country Brand Index (CBI), które porównuje si!" marek poszczególnych pa#stw, najbardziej atrakcyjnym krajem $wiata okaza!a Kanada, która zdetronizowa!a tym samym zesz!orocznego lidera zestawienia, Stany Zjednoczone. Autorzy zestawienia wskazuj!, "e za wzrost popularno#ci Kanady cz$#ciowo odpowiada sukces zimowych igrzysk olimpijskich, które odby%y si$ na pocz!tku 2010 roku w Vancouver. USA, które rok temu zaj$%y pierwsze miejsce, w tym roku spad%y a" na czwart! pozycj$, co t%umaczy si$ zmienn! popularno#ci! ameryka&skiego prezydenta Baracka Obamy. Miejsc drugie i trzecie zaj$%y odpowiednio Australia i Nowa Zelandia. 1. Kanada 2. Australia 3. Nowa Zelandia 4. USA 5. Szwajcaria 6. Japonia 7. Francja 8. Finlandia 9. Wielka Brytania 10. Szwecja W przypadku Japonii, która w tym roku wyl!dowa%a na szóstej pozycji, daje si$ zaobserwowa' sta%y awans, od kiedy w 2007 roku Kraj Kwitn!cej Wi#ni po raz pierwszy znalaz% si$ w pierwszej dziesi!tce. Trzy ostatnie miejsca zaj$%u Zimbabwe, Iran i Pakistan. Miejsce Polski poznamy 15. listopada. Badania przeprowadzono w#ród 3,4 tys. turystów oraz ekspertów w dziedzinie turystyki i hotelarstwa z ca%ego #wiata. CBI klasyfikuje najwy"ej cenione kraje w 30 kategoriach, m.in. atrakcyjno#' turystyczna, bogata historia, sprzyjaj!ce warunki inwestycyjne. Przeprowadza go od 2005 roku ameryka&ska firma konsultingowa FutureBrand.

6 of 7


Amgen Scholars Rozpocz!" si# nabór do trzeciej edycji Programu Amgen Schol$ ars. Uczestnicy Programu, najbardziej utalentowani studenci maj! szans# otrzyma% stypen$ dia na renomowanych europejskich uczelniach, w tym na Uni$ wersytecie w Cam$ bridge. 1 grudnia 2010 roku rozpocz!" si# na$ bór do kolejnej edycji Programu Amgen Scholars. Dzi#ki niemu studenci marz!cy o mi#dzynarodowej karierze naukowej mog! zdoby% do&wiadczenie na najlepszych europejskich uczelni$ ach. O stypendia mog! ubiega% si# studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioin'ynieryjnych. Uczestnicy Progra$ mu Amgen Scholars b#d! mogli wzi!% udzia" w projektach badawczych na presti'owych europejskich uczelniach: Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Karolinska (Szwecja) oraz Uniwersyte$ cie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

Fundacja Amgen rozpocz#"a wspó"prac# z 10 uni$ wersytetami w Stanach Zjednoczonych. Program ma na celu umo'liwienie studentom zdobycia praktycznych do&wiadcze( badawczych pod opiek! najbardziej utytu"owanych naukowców. W 2008 roku w Programie po raz pierwszy wzi#"y udzia" 3 europejskie uniwersytety. Dzi#ki tej wspó"pracy w ci!gu ostatnich czterech lat niemal 1200 stypendystów Programu Amgen Scholar reprezentuj!cych 327 uniwersytetów z ca"ej Eu$ ropy i Stanów Zjednoczonych mia"o okazj# uczest$ niczy% w innowacyjnych projektach badawczych.

Spo&ród ameryka(skich uczelni w Programie bior! udzia" mi#dzy innymi: Uniwersytet Columbia, MIT, Uniwersytet Stanforda, Berkeley i UCLA. Amgen Scholars jest jednym z najbardziej presti'owych programów badawczych dla m"odych naukowców, z bud'etem opiewaj!cym na 34 miliony dolarów.

- W wielu krajach Europy studenci maj! ograniczone mo'liwo&ci w dziedzinie bada( naukowych. Wspó"praca z Fundacj! Amgen pozwala nam zaoferowa% najz$ dolniejszym studentom wyj!tkowy letni program badawczy, który ma na celu zain$ spirowanie ich do podejmowania kariery naukowej - powiedzia" profesor John Rallison, rek$ tor ds. dydaktyki na Uniwersytecie Cambridge.

Pocz!tki tego Programu si#gaj! 2006 roku, gdy

Ka'dego roku dynamicznie ro&nie liczba aplikacji

studenckich. W 2010 roku do Programu ap$ likowa"o niemal 3 razy wi#cej kandydatów ni' pod$ czas pierwszej edycji Programu. Ponad 70% absolwentów programu Amgen Scholars, którzy uko(czyli studia kon$ tynuuje nauk# w celu uzyskania wy'szego stopnia naukowego, b!d) rozwija swoj! karier# zawodow! w obr#bie nauk &cis"ych lub in$ 'ynieryjnych. Studenci aplikuj!cy do Programu Amgen Scholars powinni wykaza% si# bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz ch#ci! podj#cia studiów doktoranckich. O udzi$ a" w europejskim Pro$ gramie mog! ubiega% si# osoby, które studi$ uj! na jednej z eu$ ropejskich uczelni wy'szych oraz do czasu przyst!pienia do Programu nie uzyska"y tytu"u licenc$ jata lub tytu"u zawodowego potwierdza$ j!cego uko(czenie studiów I stopnia (b!d) równowa'nego tytu"u). Kandydat zainteresowany udzia"em musi jedynie wype"ni% formularz zg"oszeniowy na stronie: www.amgenscholars.eu - W dalszym ci!gu obserwujemy niedobór wykwal" ifikowanych naukowców i in#ynierów - twierdzi Jean Lim, prezes Fundacji Amgen. - Program Am" gen Scholars ma zach$ca% studentów do podej" mowania kariery w zakresie nauk &cis'ych poprzez zaoferowanie im mo#liwo&ci zdobycia prakty"

cznych do&wiadcze( w laboratoriach na najlep" szych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Po zako(czeniu projektów badawczych w Europie i w USA organizowane jest 3-dniowe sympozjum pod$ sumowuj!ce Program. Stanowi ono doskona"! okazj# nie tylko do wymiany do&wiadcze(, lecz równie' pozna$ nia utytu"owanych naukowców prowadz!cych projekty badawcze. Istotnym elementem projektu jest wyrównanie szans dla uczestników Programu, bez wzgl#du na ich status maj!tkowy. Studenci mog! liczy% na mo$ 'liwo&% wsparcia finansowego, które pokrywa koszty udzia"u w Programie. Aplikacje mo'na sk"ada% do 28 lutego 2011 roku. Program Amgen Scholars zosta" obj#ty hon$ orowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wy'szego, Pani Prof. Barbary Kudryckiej oraz Min$ ister Zdrowia, Pani Ewy Kopacz.

Fundacja Amgen Celem Fundacji Amgen (www.amgen.com/citi$ zenship/overview.html) jest: polepszenie edukacji w zakresie nauk &cis"ych, poprawienie dost#pu pacjentów do wysokiej jako&ci opieki oraz wspieranie spo"eczno&ci, w których mieszkaj! i pracuj! pracownicy Amgen. Od 1991 roku Fundacja przekaza"a ponad 140 mil$ ionów dolarów w ramach stypendiów dla orga$ nizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, Portoryko i w Europie.

NaszeForum 15 grudzien 2010  

Wydanie Świąteczne

NaszeForum 15 grudzien 2010  

Wydanie Świąteczne

Advertisement