Page 1

e z s na

Magazyn o nas i dla nas • Winnipeg • 25 Maja, 2002 • Nr 6

Zawsze Rzeczypospolite Takie B´dà Jakie Ich M∏odzie˝y Chowanie Cytat z aktu fundacyjnego akademii w ZamoÊciu wypowiedziany przez Jana Zamoyskiego w 1600 roku

W zesz∏y piàtek odby∏o si´ uroczyste otwarcie wystawy prac Ewy Tarsi.

Drogi Czytelniku. Ostatnio bardzo du˝o s∏yszymy o ratyfikowaniu, czy nie ratyfikowaniu uk∏adu KYOTO. Niezale˝nie od decyzji jaka zpadnie w tej sprawie, wszyscy wydajà si´ byç zgodni co tego, ˝e ju˝ czas najwy˝szy byÊmy zacz´li wdra˝aç W Galerii MARTHA STREET STUDIO nowe technologie wykorzystania GALLERY zebra∏o si´ ok. 200 osób. Wielu uczestnikow alternatywnych êróde∏ enerwernisa˝u zakupi∏o p∏ótna artystgii. I oto wracamy do ki. podstaw. Nasz poczciwy wodór k∏ania si´ do Poêniej, w czasie koktajlu w us∏ug. domu paƒstwa Tarsiów,

Wodór

paliwem przysz∏oÊci

przechodzàc si´ mi´dzy zdobiàcymi bia∏e Êciany obrazami, Zapotrzebowanie zaproszeni na energi´ staje si´ coraz Dlaczego akurat goÊcie wi´ksze. Konwencjonalne paliwa miczny i inne ga∏´zie gowodór przyciàmogli nie sà w stanie rozwiàzaç wszystkich spodarki. Zalety wodoru ga uwag´ konzapozproblemów, tymczasem bardzo obiecujàsà tym oczywistsze, ˝e struktorów i naç si´ jest to pierwiastek najcym ich zast´pcà zdaje si´ byç wodór. naukowców? z bardziej rozpowszechZastosowanie wodoru jako êród∏a energii - Zaczn´ od tego, Artystka na tle niony we wszechpozwoli, zdaniem specjalistów, na dokonanie ˝e pod koniec lat swoich prac cz´Êcià dorobku Êwiecie. olbrzymich przemian w rozwoju lotnictwa, artystycznego pi´çdziesiàtych techniki kosmicznej, a tak˝e wszelkich Najpopularniejszym przeprowadzone dziedzin gospodarki. O historii tego probrodzajem energii w zosta∏y kompleklemu i ewentualnych drogach jego naszych czasach jest sowe badania, którozwiàzania mówi cz∏onek energia elektryczna, ale rych wynik Êwiadczy∏ Rosyjskiej Akademii Nauk, tradycyjne dostarczanie pràjednoznacznie o konieczW∏adimir Strumiƒski. du do odbiorcy jest mniej noÊci zastàpienia konop∏acalne, ni˝ dostawa wencjonalnych rodzajów paliwa wodoru za pomocà specSponsorzy czymÊ nowym. Najwi´cej mówi∏o si´ FORUM: jalnych rurociàgów. o wodorze jako paliwie przysz∏oÊci. Jak wykaza∏y W towarzystwie architekta obliczenia, zastosowanie wodoru zwi´ksza prawie Energi´ elektrycznà trudno akumuK. Arndt Wojciecha Rzeszowskiego dwuktrotnie efektywnoÊç pracy silników samololowaç w du˝ych iloÊciach, tymczaJ. E. Beimcik towych. Realny staje si´ ponaddêwi´kowy samolot sem wodór mo˝na doskonale przedr B. Starzecki B. A. Fiedur pasa˝erski osiàgajàcy szybkoÊç 10-12 chowywaç i w pojemnikach, i w A. D. Madziar tys. km na godzin´. Krok nast´pny to proolbrzymich podziemnych magazyM. von Lau dukcja nowych statków kosmicznych. nach. Wa˝noÊç tego faktu jest oczyM. Z. Prochownik wista: potrzeby energetyczne du˝ych Wodór mo˝e byç wykorzystany we E. L. Tarsia regionów zmieniajà si´ niemal T. A. Biernacki wszystkich rodzajach transportu, a tak˝e dwukrotnie w zale˝noÊci od pory dnia E. S∏awik w ˝yciu codziennym (ogrzewanie i B. Gorczyca i pory roku, natomiast moc i liczba oÊwietlenie mieszkaƒ, mo˝e zastàpiç gaz A. M. Ko∏akowscy si∏owni oraz elektrowni atomowych w kuchni, itp.). Ciekawe perspektywy A. H. Nawroccy okreÊlane sà z regu∏y wed∏ug maksyotwiera wodór przed metalurgià: mo˝na M. R. Tyborowscy malnych obcià˝eƒ. go u˝ywaç zamiast w´gla i koksu. Wiele B. Gabriel sobie obiecujà po nim przemys∏ cheGoÊcie na wspólnym zdj´ciu G. K. Patalas Ewa Tarsia

Forum6a  

Zawsze Rzeczypospolite Takie B´dà Jakie Ich M∏odzie˝y Chowanie W Galerii MARTHA STREET STUDIO GALLERY zebra∏o si´ ok. 200 osób. Wielu uczest...

Forum6a  

Zawsze Rzeczypospolite Takie B´dà Jakie Ich M∏odzie˝y Chowanie W Galerii MARTHA STREET STUDIO GALLERY zebra∏o si´ ok. 200 osób. Wielu uczest...

Advertisement