Page 1

...zdoby∏y ju˝ z∏ote medale W pierwszy dzieƒ Nowego Roku zostaliÊmy zaproszeni z wizytà. Gdy ko∏a samochodu zaskrzypia∏y mroênym Êniegiem na podjeêdzie do gara˝u, oczom naszym ukaza∏ si´ obszerny, budowany na zamówienie dom w nowej dzielnicy na po∏udniu Winnipegu. BoguÊ i Z∏ote medale Ala Fiedurowie, których goÊcmi byliÊmy w ten na zawodach Êwiàteczny dzieƒ, powitali nas w atrium podczas prowincjonalnych w gdy z kuchni dochodzi∏ n´càcy zapach pie2001 r. czonego indyka. Z po∏udniowych wielkich okien leniwie rozlewa∏ si´ szerokim widokiem pejza˝ manitobskich prerii z oczkiem lodowego jeziorka, nad którym jak mostek kapitaƒski górowa∏o cedrowe patio. Wykwintny obiad przebiega∏ w weso∏ej i serdecznej atmosferze, przeplatanej wybuchami Êmiechu i barwnymi opo- a wszytko z pomocà trenera, Shelley wiadaniami Marka Ringa. Na zakoƒczeHewins z klubu nie, ju˝ do kawy, BoguÊ wyciàgnà∏ swój “Skate Winnipeg” “tajemniczy notes (jeszcze z Polski), z którego zaczà∏ na g∏os czytaç fraszki Sztaudyngera. Teraz dos∏ownie “k∏adliÊmy” si´ ju˝ ze Êmiechu. - To Êwintuch - pada∏o stàd i z tamtàd (nie BoguÊ tylko autor - dochodzi∏y szybkie sprostowania). W czasie dalszej rozmowy nagle okaza∏o si´, ˝e dwie córki gospodarzy trenujà ∏y˝wiarstwo figurowe i odnios∏y ju˝ na tym polu wiele sukcesów. Tu oczom moim ukaza∏y si´ ca∏e nar´cza medali. - A kiedy czas na z∏ote? - zapyta∏em ˝artujàc. Nie min´∏a minuta a trzyDzi´kujema∏em w r´ku ci´˝ki, z∏oty krà˝ek Ewelinki (11 lat), na którym szybko wylàdowa∏ my wszystkim W szkolnej orkiestrze taki sam Antosi (12 lat). Musz´ przyznaç, ˝e by∏em pod wra˝eniem, gdy˝ prenumeratorom i gram na klarnecie. To nigdy jeszcze nie dotyka∏em prawdziwego z∏otego medalu. og∏oszeniodawcom za “mój” instrument - Od dawna jeêdzicie na ∏y˝wach? finansowe wsparcie inic- Od trzeciego roku ˝ycia, ale tak na serio zacz´∏yÊmy troch´ jatywy “FORUM” w póêniej. propagowaniu kultury polskiej w - Cz´sto macie treningi? Kanadzie. - Tata nas zawozi codziennie po szkole na godzin´, czy dwie. JesteÊmy cz∏onkami klubu, mamy swojego trenera i uczestniJednoczeÊnie podajemy do czymy oczywiÊcie w zawodach. Stàd te medale. To jest jakby wiadomoÊci, i˝ aby zach´ciç sprawdzian naszych umiej´tnoÊci. nowe osoby do zg∏aszania - Pokaza∏yÊcie mi swoje “z∏oto”. To na pewno by∏o coÊ prenumeraty obni˝yliÊmy jej bardzo szczególnego dla was, prawda? Jak wytrzymujecie cen´ o po∏ow´!!! presj´ zawodów? Ja wol´ gitar´ - Dla mnie to by∏o wielkie prze˝ycie - mówi Ewelinka. Taƒczy∏am swój progrm i w pew84 Ferndale Ave. Winnipeg, Mb R2H 1V1 tel: 237-7986 naszeforum@hotmail.com Józef Biernacki, Bernadetta Gabriel, Miros∏aw Nawrocki (red. nacz.). Publikujemy nades∏ane i podpisane materia∏y. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania redakcyjnego. Publikowane materia∏y wyra˝ajà prywatne opinie ich autorów. Nie odpowiadamy za treÊç og∏oszeƒ. Ceny prenumeraty: Na pó∏ roku: $12 Na rok: $24

Cz´ste powroty do Polski to zawsze te˝ “nasz” Kraków

Ks. Abp. Szczepan Weso∏y i ks. Jan Spyrka podczas uroczystej Mszy. okupacji (chocia˝ w zak∏adzie krawieckim w Koniecpolu, gdzie wtedy pracowa∏em byliÊmy pod Êcis∏ym nadzorem Niemców) szy∏em po cichu m.in. opaski i mundury dla cz∏onków AK. Ale to by∏y inne czasy. No a tutaj w Kanadzie, po naszym przyjeêdzie od razu zaczà∏em szukaç kontaktu z ludêmi o podobnych zainteresowaniach i wartoÊciach. Wówczas wraz z dr. Nakielnym stworzyliÊmy Komitet, którego pierwszym owocem dzia∏alnoÊci by∏a tygodniowa wystawa z okazji dziesi´ciolecia pontyfikatu Jana Paw∏a II. UrzàdziliÊmy jà w KoÊciele Ducha Âwi´tego na Selkirk. Na jednym z zebraƒ z∏o˝y∏em wniosek o za∏o˝enie Polskiego Towarzystwa Muzycznego w Kanadzie i ju˝ 11 lipca 1990 r. pomys∏ ten uzyska∏ osobowoÊç prawnà, gdy˝ zostaliÊmy zarejestrowani ju˝ oficjalnie w Manitobie. Nasze Towarzystwo dzia∏a do dzisiaj a ja nadal jestem jego Prezesem. Pierwszy koncert odby∏ si´ 30 wrzeÊnia 1990 roku, a potem ju˝ si´ zacz´∏o na dobre. Nie dam rady wymieniç wszystkiego ale nale˝y wspomnieç, ˝e kiedy by∏ w Winnipegu Jacek Kaspszyk, który goÊcinnie dyrygowa∏ Winnipeg Symphony Orchestra, Towarzystwo zorganizowa∏o spotkanie z cz∏onkami i przedstawicielami Organizacji Polonijnych. Potem zorganizowaliÊmy Wielki Koncert Millenium z Orkiestrà Kameralnà pod dyrekcjà Tadeusza Biernackiego, gdzie przedstawiliÊmy melomanom Winnipegu utwory polskich kompozytorów, wyst´py University Singers.... oj by∏o tego. UrzàdzaliÊmy wystawy patriotyczne. 200-setna rocznica Insurekcji KoÊciuszkowskiej i wystawa pt: “Zbrodnia Katyƒska”. Potem by∏y 50 i 55-ta rocznica Powstania Warszawskiego. To te˝ by∏a wzruszajàca wystawa. Pami´tam, ˝e wtedy na jednym ze zdj´ç odnalaz∏ si´ Stefan Baliƒski, który jako m∏ody ch∏opak bra∏ udzia∏ w Powstaniu Warszawskim.

Homilia Arcybiskupa Szeczepana Weso∏ego

Arcybiskup i odznaczony Józef Biernacki

Oprócz dzia∏alnoÊci na rzecz kultury prowadzi Pan Ko∏o Przyjació∏ Fundacji Jana Paw∏a II w Winnipegu? Tak, dzia∏amy od 1989 r. i chyba jest to cenna inicjatywa, gdy˝ do tej pory wstàpi∏o do Ko∏a ok. 80 cz∏onków. Ko∏o zosta∏o zarejestrowane w 1992 r. przy Parafii Âw. A. Józef Biernacki i Karol Bachmann Boboli. G∏ównym jego celem jest wspieranie Fundacji Jana Paw∏a II oraz urzàdzanie wystaw przedstawiajàcych podró˝e Ojca Âwi´tego do ró˝nych krajów. Z okazji 15 i 20lecia pontyfikatu zorganizowaliÊmy wraz z p. Karolem Bachmanem wystaw´ pt: “\Jan Pawe∏ II na znaczkach Stefan Baliƒski odnajduje siebie na zdj´ciu pocztowych Êwiata”. z Powstania Warszawskiego Ta wystawa mia∏a miejsce w obu delegacjà Ko∏a Przyjació∏ Funnaszych KoÊcio∏ach i dacji w Watykanie 3 lata temu, musz´ przyznaç, ˝e przekaza∏em Ojcu Âwi´temu obraz w cieszy∏a si´ wielkim drzewie przedstawiajàcy te cztery ÊwiàZa 12-letnià dzia∏alnoÊç na zainteresowaniem. A tynie. Dar ten zosta∏ przyj´ty bardzo rzecz Fundacji, Ojciec Âwi´ty przyzna∏ czy Pan wie, ˝e Jan ˝yczliwie i ze wzruszeniem. Józefowi Biernackiemu order Âw. Sylwestra. Pawe∏ by∏ u nas w UroczystoÊç wr´czenia odby∏a si´ 10 marca w Winipegu KoÊciele Âw. Andrzeja Boboli. Msz´ Êwi´tà celebrowa∏ i Niewiele osób jest tak jeszcze jako order wr´czy∏ przyby∏y z Rzymu Arcybiskup Szczepan Weso∏y aktywnych i oddanych Kardyna∏ Przewodniczàcy Rady Administracyjnej Fundacji Jana Paw∏a II, propagowaniu Polskiej Krakowski który jest jednoczeÊnie duszpasterzem ca∏ej Polonii Êwiata. Po Kultury w naszym K a r o l uroczystoÊci mia∏o miejsce przyj´cie w sali KoÊcio∏a Ducha Âwi´tego, spo∏eczeƒstwie jak P. Wojty∏a? w którym uczestniczy∏o wielu dostojnych goÊci i przedstawicieli orgaJózef Biernacki, . ... nizacji polonijnych. Przy stole g∏ównym oprócz arcybiskupa Weso∏ego Najlepiej jest przekonTak, to oraz arcybiskupa Weisbergera zasiedli ks. Jan Spyrka, ks. Romuald aç si´ o jego Sponsorzy by∏o w Szumierz oraz odznaczony Józef Biernacki wraz z ˝onà. wartoÊciach FORUM: 1969 roku. W czasie Mszy Êwi´tej chór “Sokó∏” pod dyr. T. Biernackiego i sile dziaWtedy odwykona∏ pi´knà pieʃ Verdiego z opery “Nabuko”, do której bar∏ania, K. Arndt wiedzi∏ cztedzo wznios∏y i patriotyczny tekst w j´zyku polskim napisal poprzez J. E. Beimcik ry koÊcio∏y w dr B. Starzecki Tadeusz Biernacki. wspó∏prac´ z B. A. Fiedur Winnipegu i dla(Arcybiskup Weso∏y poprosil o kopi´ tekstu). nim. Mia∏am A. D. Madziar tego ja, b´dàc z Mi∏o jest stwierdziç, ˝e ca∏a uroczystoÊç okazj´ doÊwiadczyç M. VonLau by∏a bardzo udana i dobrze tego osobiÊcie. M. Z. Prochownik zorganizowana. Jest po prostu nie zastàE. L. Tarsia T. A. Biernacki piony. Wanda S∏awik.

zdj´cia z uroczystoÊci: Napoleon Milejszo

E. S∏awik B. Gorczyca A. M. Ko∏akowscy A. H. Nawroccy M. R. Tyborowscy B. Gabriel

Forum5b  

Ks. Abp. Szczepan Weso∏y i ks. Jan Spyrka podczas uroczystej Mszy. Homilia Arcybiskupa Szeczepana Weso∏ego Arcybiskup i odznaczony Józef Bie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you