Page 1

W zesz∏ym miesiàcu w Chapters przy 791 Leila, odby∏ si´ Polski Wieczór Poetycko-Muzyczny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjació∏ Polskiej Kultury i Sztuki “Zach´ta” pod kierownictwem Heleny Nikodem. W programie zaprezentowano utwory polskich poetów zamieszka∏ych i tworzàcych w Winnipegu. Swe wiersze deklamowali osobiÊcie Aleksander Radkowski, Liliana i Ron Romanowski oraz Magdalena Jurak-Blackmore. Wiersze pozosta∏ych autorów, Haliny Gartman, Marii Kuraszko, Boles∏awa Magdalena Jurak-Blackmore, ¸uckiego i Wojciecha Rutowicza deklamowali: Magdalena Jurakrecytuje swoje wiersze Blackmore i Wanda Kolarz. W cz´Êci muzycznej us∏yszeliÊmy solowy popis naszej niezastàpionej skrzypaczki Natalii Zieliƒskiej, która zaprezentowa∏a Adagio i Fug´ J.S. Bacha z Sonaty nr 1 g-moll, pierwszej z trzech sonat napisanych przez Bacha na skrzypce solo pomi´dzy 1717 i 1723 r. i nies∏ychanie trudne technicznie rondo z Symfonii Hiszpaƒskiej Edwrda Lalo (1823-1892). W programie wzià∏ udzia∏ równie˝ Mirek Nawrocki Êpiewajàc w duecie z Kamilà swoje kompozycje do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego i Leopolda Staffa. Polskà kol´d´ zaÊpiewa∏a Liliana Romanowska a tak˝e wystàpi∏ zespó∏ jazzowy Andrzeja Frolicha z solistkà Kamilà Marczyk. Liliana i Ron Romanowski

Z okazji Roku Prymasa Polski, Ks. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego - Prymasa 1000-lecia, Ko∏o Przyjació∏ Fundacji Jana Paw∏a II przy Parafii Âw. A. Boboli, zorganizowa∏o wystaw´ zilustrowanà wieloma ciekawymi zdj´ciami i plakatami. Bardzo dzi´kujemy Panu J. Biernackiemu za∏o˝ycielowi Ko∏a - za t´ cennà inicjatyw´.

e z s a n Magazyn o nas i dla nas, Winnipeg, 7 styczeƒ 2002

Natalia Zieliƒska w swym wirtuozowskim popisie

Halina Gartman, Boles∏aw ¸ucki, Wanda Kolarz

Miros∏aw Nawrocki Êpiewa swojà kompozycj´ do wiersza L. Staffa

Ewa Tarsia

Duo jazzowe Andrzeja Frolicha akompaniuje Kamili Marczyk w prawykonaniu utworu.

Szanowni Paƒstwo, Jak ju˝ chyba wszyscy wiedzà, przygotowania do naszego "dochodowego obiadu", który odb´dzie si´ 16 lutego o godzine 18:00 w Radisson Hotel, w Sussex Ballroom, 1800 Wellingtom Ave., sà ju˝ w toku. Podczas wieczoru, zapoznamy wszystkich z osiàgni´ciami naszego ostatniego festiwalu, który mia∏ miejsce w 1999 roku, jak równie˝ zaprezentujemy plan nadchodzàcego jesienià, kolejnego Festiwalu Sztuki Polskiej. Chcemy równie˝ wszystkich zapewniç, ˝e ten wieczór zostanie w naszej pami´ci na d∏ugo. Atrakcji zapowiada si´ coraz wi´cej (nasi muzycy, aktorzy, soliÊci pracujà intensywnie nad ciekawym programem). Nie jest to tylko obiad i rozrywka. Festiwal Polskiej Sztuki ma na celu zaprezentowanie naszej kultury szerokiej publicznoÊci, wyjÊcie poza granice naszych organizacji i klubów, poznanie si´ nawzajem i rozpoznanie ogromnych wartoÊci i talentów, które by∏y do tej pory prezentowane wyrywkowo, tylko na skal´ w∏asnych klubów i osób zwiàzanych z poszczególnymi oÊrodkami polskoÊci. JesteÊmy niedochodowà organizacjà, wszystko robimy w ramach naszego prywatnego czasu, bo czujemy ˝e nasze osiàgni´cia kulturalne powinny byç pokazane i docenione na du˝à skal´. Do tego wszystkiego, potrzebujemy Waszego poparcia i zrozumienia. Dzia∏amy w imieniu nas wszystkich. Mamy ju˝ bilety do kupienia. $47 od osoby. Mo˝na je zamawiaç: u pana Józefa Biernackiego - tel: 338-9510, w Polskim Klubie Handlu i Rozrywki na 217 Selkirk Ave.- tel: 586-9999, u naszego Prezesa - pana Zdzis∏awa Prochownika - tel: 831-0055 oraz u mnie - tel. wieczorem 338-3736 lub przez komputer e-mail: wslawik@hotmail.com W imieniu organizatorów "Polish Arts Festival" - Serdecznie Dzi´kuje za poparcie - Wanda S∏awik

Walter Jozwiak 411 Pembina Winnipeg, Man. R3L 2E6 (204) 475-2352 Fax: (204) 453-5087

zaprasza na Koncert pt: “Serbian Traditional Folk Music”. 7 Luty (czwartek) Rady Jewish Community Centre, 123 Doncaster godz. 14.00

Polska Szko∏a sobotnia przy Parafii Âw. A. Boboli to miejsce gdzie dzieci czujà si´ jak w domu

Rafa∏ Korkowski Z∏oty Medalista - Mistrz Kanady Juniorów (1998)

Przez 3 tygodnie grudnia w centrum Winnipegu mogliÊmy si´ delektowaç pi´knà wystawà cz´Êci prac zdumiewajàcej Ewy Tarsi - mistrzyni barwy, formy przestrzennej i subtelnego j´zyka faktury. Ewy Tarsi - artysty-grafika. Swà oryginalnoÊcià, rozp´dzona w kolorze i kszta∏cie, zaprasza∏a do w´drówki szlakami natchnionej muzykà ˝ycia wyobraêni. Przy tym, rozdawa∏a uÊmiechy i podpisywa∏a autografy - a wszystko odbywa∏o si´ w dostojnych wn´trzach zabytkowej sali jednego z najstarszych budynków w mieÊcie. Wra˝enie by∏o takie, ˝e poproszono artystk´ by zechcia∏a przed∏u˝yç wystaw´ z dwóch dni na trzy tygodnie!!!

Forum3a  
Forum3a  

Z okazji Roku Prymasa Polski, Ks. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego - Prymasa 1000-lecia, Ko∏o Przyjació∏ Fundacji Jana Paw∏a II przy Parafii Â...

Advertisement