Page 1

.ob q;o I Starogard aSZ, In dl a K ociewia

t a1-e

--

_-

Spraw ozdaniez dzia\alno5ci rrNaszstarogard" stow Lrzyszenie zarok 20ll .Oto

930

I -Nr--t--S@-

r!t.a

ala l0 ( l . r i r

-.

Starogard" StowarzYszenie,rNasz StarogardGdaiski a LilE1L,83-2OO Ul. Pomorsk rogard@interia'pl Tel.691 4U 857,e-mail: naszsta 221193545 KRS: 0000380607 NIP: 5922247639REGON:


1. O Stowarzyszeniu 1.1.Daneorganizacji Nazwa:Stowarzyszenie,,Nasz Starogard" Siedziba: Ul. PomorskaI lBll,83-200 Starogard Gdafski e-mail:naszstarogard@interia.pl Tel. 691 404857, Nr. konta: 13 102019090000300201389980 Datawpisu:I 1.03.2011 KRS :0000380607 NIP: 5922247639 REGON:221193545

1.2.Historia Jeste6mystowarzyszeniem powstalym zpotrzeby spolecznej , z inicjatywy ludzi, zainteresowanych rozwojem samego miasta StarogardGdariski,jak r6wniez Powiatu starogardzkiego. Pocz4tkowo czgilc z nas dzialala indywidualniew r62nychgrupachnieformalnycho r6znymprofilu dzialania. Planujemy aktywny udzial w dzialaniachmaj4cych na celu wspieranie proces6w integracji organizacji pozarz4dowych, organizacji lub wsp6lorganizacjiwydarzerikulturalnych, sportolvychi spolecznychw miescie i regionie. Pragniemy l4czyt sity z innymi organizacjamipozarz4dowymi, samorz4damioraz osobamiprywatnymi na rzecz rozwoju i promocji miasta StarogardGdarlskioraz Kociewia. Wierzymy, 2e droga do sukcesuwiedzie poprzezzwigkszaniebezpo6redniego udziatu spolecznoScilokalnej w Zyciu publicznym. Pragniemy inspirowai do powstawaniainicjatyw spolecznych $rodowiskalokalnegoi regionalnegodla rozwoju spolecznego, edukacyjnego, kulturowego i gospodarczego.Poczucie dumy z bycia Starogardzianinem, Kociewiakiem wynika wprost z odpowiedzialnoSci za miejsce, w kt6rym zyjemy i z ktorym wi4hemy naszeplany na przyszloS6.Inauguracja nast4pila 16 maja 2011.

.Oto

s;o I -+'.* Nasz.5nmg6tg -

r . lr n

dlr

l0t lr r i ,

*-

Stowarzyszenie,,Nasz Starogard" Ul.PomorskaLlEh,83-200Starogard Gdariski Tel.691 4O4857,e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380507 NIP: 5922247539 REGON: 22LL93545


1.3. Celem Stowarzyszeniajest wzmacnianie i wspieranie rozwoju spoleczeristwa obywatelskiego,w tym : l) ZwigkszenieudziafulokalnejspolecznoSci w 2yciupublicznym. 2)

Wspomaganie rozwoju i spolecznoSci lokalnych.

oraz

aktywizacja kulturowa wsp6lnot

3) Promocja i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, zwlaszcza z terenumiastaStarogardGdarlskii powiatustarogardzkiego. 4) Inspirowanie do powstawania inicjatyw spolecznych Srodowiska lokalnego i regionalnego dla rozwoju spolecznego,edukacyjnego, kulturowego,gospodarczego. 5) Wspieranieproces6w integracji organizacji pozarz4dowych,z:ltlaszcza z terenumiastaStarogardGdariskii powiatu starogardzkiego. 6) WspieraniedobroczynnoSci i dziatafihumanitarnych. 7) Dziataniena rzeczrozwoju demokracji lokalnej. 8) Promowaniei wspieranielokalneji regionalnejprzedsigbiorczoSci

1.4. Zarzqd Prezes- Maciej Kalinowski W-ce Prezesd.s.Finansowych-KrzysztofLandowski W-ce Prezesd.s. Organizacyjnych- JanuszStankowiak Skarbnik-BeataMucha Sekretarz- Ewa Betcher CzlonekZarzyill - JerzyScharmach CzlonekZarz4du-DanielOlszewski

Stowarzyszenie,,Nasz Starogard" Ul. PomorskatIE/\,83-200 Starogard Gdafiski Tel.691 4O4857,e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380507 NIP: 5922247639 REGON: 221793545


1.5.Komisja Rewiryjna Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej- Monika Szweda Z-caPrzewodnicz4cego Komisji Rewizyjnej - Ewa Zyczyrtska CzlonekKomisji Rewizyjnej- Piotr Klopocki CzlonekKomisji Rewizyjnej- JaroslawPoznariski

2. Sprawozdanie

2.1.Wstgp do sprawozdania: Rok 2011 byl rokiem organizacyjnymi wytgZonejpracy pod wzglgdem ilo6ci podejmowanychdzialahnaszegostowarzyszeniaw wielu plaszczyznach jak i rozwojukadrowego.

2.2 Romv6jzespolu: Stowarzyszenie,,Nasz Starogard"w roku 20ll zasillto7 nowych os6b. Dzigki czemu dzialalno66 stowarzyszeniastala sig bardziej stabilna, lepsza jakoSciowoi dopracowana.Nowe osoby posiadaj4du2o pozytywnejenergii, 6wie2e podejScie oraz do6wiadczenie,jakie jest niezbgdne dla rozwoju dzialalnodci spolecznej stowarzyszenia.Przyjgli6my takhe rezygnacjepana TomaszaBabinek z funkcji czlonka Zarz4du,kt6ry z dniem 17.06.2011Zostal wykreSlonyz KRS. Na dzieh 31.12.2011 Stowarzyszenie liczy 23 czlonk6w zarejestrowanych oraz nie spos6bpoliczydos6b,frnr, kt6re naswspieraj4.

Stowanyszenie,,Nasz Starogard" Ul. PomorskattE/I,83-200 Starogard Gdafiski Tef. 691 404857,e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380507 NIP: 5922247539 REGON: 22LL93545


prowadzonejw 2011: 3. Opis dzialalnoSci

3.1. ZamknigcieprocesurejestracyjnegoStowarryszeniarrNaszStarogard" W tym roku musieliSmypodj4i nie zbgdneuchwatydo funkcjonowania Stowarzyszenia.ZarzEd obradowal 5 razy zapraszaj4cgoSci do wsp6lnej dyskusji podejmuj4c l4cznie I 3 uchwal

3.2.Dzialania Uczestniczyli5my, wsparliSmy: 1) Dzief Dziecka2S maja- organizator,,Caritas",,,Biedronka"-seoaSor

yl"

2) Projekt ,,Zielono Mi" 29 maja - StarogardzkieCentrum Kultury projekt pani DanutyKozikowskiej.

3) XIX Noc Bard6w 25 listopada Starogardzkie Centrum Kultury (wpieraj4cto prestizowewydarzeniew kwocie5000tyS.zl.) ByliSmyPartnerem objgli5myPatronat: 1) ,,Piknik Kociewski" 18 czeriuca- organizatorKineza, Starogardzkie CentrumKulturv 2) ,,Dni Starogardu"l, 2lipca - organizatorUrzqdMiasta StarogardGdarlski

3) ,Jl Zlot Weteran6wSzosHistoriana Kolach" - 23,24lipca - organizator StarogardzkieCentrumKultury - Klub ,,ZebrA" 4) ,,HollywoodNight Fevervol.l" -24 wrzeSnia

Stowarzyszenie,,Nasz Starogard" Ul.PomorskatlElL,83-200Starogard Gdafski Tef. 5914M 857,e-mail: naszstarogard@ interia.pl KRS: 0000380607 NIP: 5922247639 REGON : 22L793545


Zaoferowali6mypomoc i pomogli5my: 1) Na rzeczplacu na ul. Wr6blewskiegodzigki ofiarno6ciElektrocieplowni StarogardzakupiliSmyw kwocie2000zl.Kosz do koszyk6wki. 2) Ksigdzu Misjonarzowi Maciejowi Oparce w rozpropagowaniu w StarogardzieGdariskimjego dzialanna rzecz misji w Zambii - dzigki tym dzialaniomwiele os6bdowiedzialosig i wsparlodzialaniamisjonarza na rzeczsierotz Zambil

3.3.Wsp6lpracaz Samorz4dem.

l) Konsultacje uchwal Rady Powiatu Starogardzkiego- 28 pa2dziernika

uczestniczyliSmy w siedzibie starostwa w spotkaniu organizacji pozarzqdowychz terenu powiatu starogardzkiegow celu konsultacji trzech wa2nych projekt6w uchwal Rady Powiatu Starogardzkiego: Rocznego Programu Wsp6lpracy na 2012 rok, co, do kt1rego jako Stowarzyszeniezglosiliimy propozycje zmian, niektdre z nich po konsultacjach zostaly uwzglgdnione, Uchwaly w sprawie trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w o realizacjE zadah publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Uchwaly w sprawie trybu powotywaniaczlonk6w, organizacjipracy i trybu dzialaniaPowiatowej RadyDzialalnoSciPo2ytkuPublicznego.

2) Region Aktywnych Organizacji Czlowiek najlepszainwesfycja !!! Dnia 23 listopada oraz 9 grudnia nasze stowarzyszeniewraz ze Stowarzyszeniem,,Mozna Inaczej", Urzgdem Miasta przy udziale Prezydenta Miasta bylo organizatorem spotkania poSwigconemu rozwojowi3 sektoraw naszymmieScie. W spotkaniuudzial wzigli przedstawicielestarogardzkichorganizacji pozarz1dowych. Wynikiem prowadzonychdyskusji oraz prezentacj i

ie,,NaszStarogard" Stowarzyszen Ul.PomorskattE/L,83-200Starogard Gdafiski Tef. 691 4O4857,e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380607 NIP: 5922247639 REGON : 221193545


rozwi4zartmetodycznychbyla wyra2ona potrzebai chgi wsp6tpracy w wsp6ltworzeniuzalohefimerytorycznychdotyczqcychMiejskiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego oraz Starogardzkiegocentrum Or ganizacjiPozarz4dowych. Na spotkaniu28 listopadaPrezydentowiMiasta wrEczyli6mywniosek inicjatywny dotyczilcy utworzenia w Starogardzie Gdariskim Rady DzialalnoSciPo2ytku Publicznego.w tej sprawie spotkalidmy sig 28 listopadazPrzewodnicz4cym RadyMiasta. 3) Prace nad projektem uchwaty Miejskiej Rady pozytku publicznego l5 grudnia odbyty sig konsultacje przedstawicieli NGo (Maciej Kalinowski,Sylwia ossowska),panaprezydenta(DariuszRadtke),Rady Miasta (Rafal Neumann)w celu przygotowaniajednolitego projektu uchwaly Powotuj4cejMiejsk4 Radg poZytku publicznego. prace nad projektem zostaly zakoficzone.

3.4.PonadtoStowarzyszenie,rNasz Starogard": 1) UczestniczyliSmy w PomorskimForum Inicjatyw Spolecznych(14 -15 paidziernika w Gdarisku).Bior4c udzial w warsztatachpodwigconych udzialowi spoleczno6cilokalnej w sprawowaniuwladzy (partycypacja spoleczna). 2) PnedtozyliSmypanuPrezydentowiprojekt odno6niewsparciai zmiantak istotnychz punktu widzenia organizacjipozarz4dowych jak: o utworzenie Rady Miejskiej organizacjipozarzildowych o utworzenie Bazylnformacyjnejorganizacjipozarz4dowych o Wypracowaniedziatanw celu utworzeniaSCOP.(Starogardzkiego Centrum Or ganizacjiPozarz4dowyc h)

f;s

Stowanyszenie,,NaszStarogard,, Ul.Pomorska71E/L,83-200 Starogard Gdariski Tel.691 4O4857,e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380607 NIP: 5922247639 REGON : 221193545


3) Odbyli6my wiele rozm6w z

lokalnymi urzgdnikami, firmami, organizacjami,grupami, lokalnymi, mediami, lokaln4 spolecznoSci4 stawiaj4csobieza cel zbadaniefunkcjonowania,wsp6lpracyoraz relacji mi gdzy poszczeg6lnymisektoramispoleczeristwa obywatelski ego. (wnioski, obserwacje, w)lpracowaniedzialahw trakcier ealizacji)

4) Czlonkowie naszegoStowarzyszeniazaanga2owalisig czywie w akcje StowarzyszeniaWspomagaj4cegoOsoby ze SrodowiskDysfunkcyjnych ,,Mozna lnaczej", czego efektem bylo wydanie ptyty ze znanymi piosenkami dla dzieci. Zaipiewali: Janusz Stankowiak, Wiktoria Kubkowska, Dariusz Szymariski inne osoby to m.in. Kasia Aszyk, Magdalena W4sowicz, Dorota Jabloriska-Mazurek, Urszula Domachowska i JaroslawCysarczyk. 5) Swoimi dzialaniamistaramysig wspieradr62ne inicjatywy w naszym mieSciei regioniepoprzez; r Prowadzenie sffony internetowej www.nasz-starogard.ploraz profilu ,,Nasz StaroGard"na portalu spolecznoSciom Facebook promuj4c najwa2niejszewy darzeniaw regionie.

WigkszoScdzialan na rzecz Srodowiskalokalnego zostalo zorganizowaneze Srodk6w wlasnych pochodz4cychz wplat na cele statutowe od czlonk6w stowarzyszenia oraz innych os6bprawnych. Misja: jest wspieranieos6bi grup aktywnych oraz "Misj4 Stowarzyszenia animacja spoleczno5ci lokalnei, a taMe integracja sektora pozarzqdowego" Obsfugg finansow4 wszystkich realizowanychprzez Stowarzyszeniedzialc;rt zapewnilo Biuro Rachunkowe,,Evita" Ewa Bulczak na podstawie zawartej umowy.

-.4 g

Y

t "--+-.

Nasz.5uttog66

-

t it r t

lll

lo. lr ii r

_.

Stowarzyszen ie,,NaszStarogard" Ul.Pomorska7lE/\,83-200Starogard Gdafiski Tef. 591 4O4857, e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380607 NIP: 5922247639 REG ON: 22II935 45


Zarz4d 20ll

Prezes ......{.:.)j...e - MaciejKalinowski- . .il.n.s'..e.,.

--, r\.-'

W-ce Prezesd.s.Finansowych Krzysztof LandowskiW-ce Prezesd.s. Organtzacyjnych JanuszStankowiak-

Skarbnik-BeataMucha Sekretarz- Ewa Betcher-

.2n ,-Yst.*k:.-../. 9U=:* /

</^/

czlonek zarzqduDanielolszewsk i - .!.Oh*.).* /...0 (sze.w.tc)....

lB ^o'r S'f'OWARZYSZEN b.15 Ro_cl-l srA z ls x " 83-2oosrAROGAR q^! Pj: I -D-g !$

gletf ;l'lug: i ;llis*iLJJ

NrP5922247639. nasz'starogalg'ql n S'OOOOS-806OZ,www. f".'-- -J'mart: nsszstarogard@intcria'pl

StarogardGdanski23 marca2Ol2 r-

^ a--,4 ct rt

^ra

5urqgard NasT-

-r=-* -'-

r r r ?a

alr

loc l. t tz

--.

Stowarryszenie,,Nasz Starogard" Ul. PomorskaLIE/I,83-200Starogard Gdafiski Tef. 5914M 857,e-mail:naszstarogard@interia.pl KRS: 0000380607 NlP: 5922247639 REGON : 22LL93545

Sprawozdanie z działalności  
Sprawozdanie z działalności  

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Nasz Starogard" za rok 2011

Advertisement