Page 1

Grudzień 2013

Nasz

Świat

Numer 89

MALARSKI

Magazyn o uczniach, dla uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie

PLENER

Szkolne mikołajki

Gminny Halowy Turniej Mini Pi³ki No¿nej dziewcz¹t

Warsztaty językowe w Londynie

Szkolne andrzejki

Udany obóz sportowy w Dźwirzynie

ywa lekcja historii w Warowni w Inwałdzie


Strona 2

„Nasz Świat”

Herezje

Szkolne mikołajki Pierwszy Polak, który poleciał w kosmos to Mirosław Hermaszewski. Pierwszy Polak, który poleciał w kosmos to Mikołaj Kopernik. Krzykacz – nowy przypadek (zamiast wołacza). Muszele. Prometeusz syn Japycza.

dorośli- no, bo któż nie kocha Mikołaja! 6 grudnia – jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie. I każde dziecko prezent dostanie. W polskim kalendarzu zapisany jest dzień, który niesie wiele radości, zabawy i upominków – to dzień 6 grudnia do Naszej Szkoły, do 6 grudnia, tzw. mikołajki. klas I - VI, przybył najprawdziwszy w świecie Mikołaj, z długą siwa Dziękujemy Ci, Mikołaju! Z niebrodą, w czerwonym płaszczu i z cierpliwością czekamy na kolejną wielkim workiem prezentów na ple- wizytę za rok. Szkoda, że „Mikołacach. ja” jest tylko raz w roku... Wszyscy bardzo cieszyli się z jego obecności, zarówno mali jak i

A tak wyglądały „mikołajki” i związana z nimi radość w klasie I f.

Punkcja litery ,,i”. Dziękuję Ci za to że, uratowałeś nas i ludzi (list do Prometeusza). Posejdon był brzydki, ale miał piękne oczy, którymi świeżbił. Korab to święte pismo Arabów. Grubocjanin. Zachwycała się uszami na pawich piórach. Przez ucho sieci wpadały małe rybki. Nie lubię uszu na rosole. Na Wawelu obejrzeliśmy kaplicę sykstyńską. - Stolica Niemiec? - Rynsztok. Dziewczynka taka, jak pani. Husaria jeździła nago na koniach. Husaria posługiwała się swoimi końmi. Tomek zakochał się w Bece.

Made in SP4 Andrychów


„Nasz Świat”

Strona 3 V Mistrzostwa Szkó³ Ziemi Wadowickiej w Pi³ce Siatkowej

Pokaz ekomody

W dniu 24 listopada 2013 roku w Wadowicach odby³y siê kolejne zawody w pi³ce siatkowej, w których wystartowali uczniowie Naszej Szko³y. W zawodach bra³y udzia³ reprezentacje szkó³ z ca³ego powiatu wadowickiego. Startowa³o 9 dru¿yn dziewcz¹t oraz 9 dru¿yn ch³opców. Dru¿yna dziewcz¹t z SP nr 4 zagra³a w sk³adzie: • Magdalena Drąg, • Magdalena Gajczak, • Patrycja Bogacz, • Dagmara Wiercimak, • Karolina Partyka. Drużyna chłopców: • Wiktor Kamuda, • Wiktor Praciak, • Dominik Kołaczyk,

Gminny Halowy Turniej Mini Pi³ki No¿nej dziewcz¹t

• Wojciech Kosek, • Szymon Potaczek. Po 5 - godzinnej rywalizacji i zaciętym finale dziewczęta z Naszej Szkoły zajęły I miejsce i są mistrzyniami powiatu wadowickiego, natomiast chłopcy zajęli III miejsce ulegając SP nr 2 z Andrychowa i SP Wadowice. Najlepszą zawodniczką turnieju została Magdalena Drąg z klasy VIA.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY We wtorek 15 paŸdziernika 2013 dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr DALSZYCH SUKCESÓW SIATr. w naszej hali sportowej odby³ siê 2 w Andrychowie, zaœ nasze pod- KARKOM I SIATKARZOM!! Gminny Halowy Turniej Mini Pi³ki opieczne z SP 4 w Andrychowie I No¿nej dziewcz¹t. Wziê³y w nim miejsce i to one bêd¹ reprezentowaæ udzia³ dru¿yny z trzech szkó³ naszej nasz¹ gminê w zawodach powiatogminy: Szko³y Podstawowej nr 2 w wych. Andrychowie, Szko³y Podstawowej Sk³ad dru¿yny: Weronika Sorz Targanic oraz z Naszej Szko³y. dyl, Dagmara Wiercimak, Patrycja Dziewczêta rozegra³y po dwa Bogacz, Magdalena Dr¹g, Aleksanmecze w systemie ka¿dy z ka¿dym. dra Korczak, Julia Wójciga, Oliwia W rezultacie III miejsce zajê³a Leœniak. dru¿yna z Targanic, II miejsce Dziewczêtom gratulujemy!


Strona 4

„Nasz Świat”

Andrzejki, wróżby, dyskoteka W dniu 27 listopada w klasach IV - VI odbyły się andrzejki. Na sali gimnastycznej miała miejsce dyskoteka, a w przerwie dyskotekowej zabawy i wróżby, które odbywały się w klasach . Dzień andrzejkowy był bardzo udany - wszyscy świetnie się bawili, co można obejrzeć na zdjęciach.

„Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki” Organizatorzy policzyli, że uczestnicy pokonali 6453 okrążeń, czyli przebiegli w sumie 6014,6 km. W czasie biegu zebrano dokładnie 8060,73 zł, które zgodnie z regulaminem przeznaczone zostały m.in. na pomoc dla małego Wiktora z Gminy Andrychów oraz na Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi.

„Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki” zgromadził prawdziwe 6 października 2013 r. (w nie- tłumy. Mieszkańcy Andrychowa i dzielę) w centrum Andrychowa od- okolic, od najmłodszych po najstarbyła się pierwsza edycja „Biegu po szych, licznie wzięli udział w tej Serce Zbója spod Złotej Górki”. charytatywnej imprezie. Uczestniczyło w nim w sumie 735 osób, czyli mniej więcej tyle samo, co podczas pierwszej edycji podobnego biegu w Szczyrku. Ideą imprezy było pokonanie jak największej ilości okrążeń wyznaczonej trasy (wokół Parku Miejskiego). Technika jej przebycia była całkowicie dowolna – można ją było pokonać biegiem, przejechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach. Trasę można też było przejść pieszo w grupie przyjaciół czy też przejść z kijami do nordic walking. W imprezie wzięły też udział osoby niepełnosprawne. Nie liczyły się rekordy czasowe, ale sam udział i chęć niesienia pomocy innym.


„Nasz Świat”

Strona 5

ywa lekcja historii w Warowni w Inwałdzie

W dniu 11 i 15 października br. klasa VIa, VIb, VIe i VIf oraz Va, Vb, Vc, Vd, Ve i Vf wyjechały do Warowni w Inwałdzie na żywą lekcję historii.

produkcjący liny i powrozy poprzez splatanie lub skręcanie kilku oddzielnych sznurów; najczęściej z pasów skóry lub włókien konopi, sizalu, manili, juty i innych), bednarz (rzemieślnik zajmujący się wyPodzieleni na dwie grupy: chłop- twarzaniem naczyń drewnianych ców i dziewczynki brali udział w techniką klepkową: beczek, kadzi, niepowtarzalnej lekcji XV wieczne- balii, fas, maselnic, dzieży i łopat go życia w średniowiecznej osadzie do chleba, konewek, wiader, cei podzamczu. Zarówno dziewczyn- brzyków, wanienek, kufli). ki - jak i chłopcy - odwiedzili chatę kowala, który pokazał, jak rozniecić Uczniowie obejrzeli park ruchoogień pod paleniskiem przy pomo- mych smoków z animacją najwiękcy miechów kowalskich. Po rozpa- szego ze smoków, chodzącego, móleniu ognia dzieci uczestniczyły w wiącego i ziejącego parą i ogniem. wykuwaniu serca z metalowego Uczestniczyli w zajęciach tkactwa, pręta, który najpierw trzeba było garncarstwa, w turnieju rycerskim, poddać wygrzaniu w palenisku do w strzelaniu z łuku, w zawodach na czerwoności, a następnie przy po- drewnianych nartach (zawody w mocy młota kowalskiego kształto- czwórkach). Szóstoklasiści i piątować. klasiści wzięli udział w pokazie multimedialnym z lekcją w zbroNastępnie uczestniczyli w poga- jowni, zobaczyli salę tortur, obejdance wirtualno - werbalnej w cha- rzeli zamkowe krużganki, komnatę cie edukacyjnej, w której dowie- damy dworu, podziwiali panoramę dzieli się między innymi kim był, i z wieży zamkowej, a także posilili czym zajmował się: cyrulik (fryzjer, się strawą w tamtejszym punkcie medyk - rzemieślnik, który zajmo- dla zgłodniałych gości. Kto chciał, wał się wyrywaniem zębów, ampu- mógł kupić pamiątki z warowni. tacjami kończyn), płatnerz (rzemieślnik wykonujący zbroje płytoDzięki bardzo ładnej pogodzie, we dla ludzi i koni oraz elementy uczniowie mogli zobaczyć wszysttowarzyszące zbroi, jak np. przyłbi- ko i wziąć udział w ciekawych zajęce, rękawice, szyszaki, a także kol- ciach. czugi), powroźnik (rzemieślnik


Strona 6

Wycieczka do Krakowa

Dnia 4 października 2013r. nasza Gdy wszyscy już zebraliśmy się klasa wraz z klasą VId wyruszyła na na Rynku Głównym, posłuchaliśmy wycieczkę do Krakowa. hejnału z wieży, która ma 82 metry wysokości. Potem cała nasza klasa O godz. 7:00 zebraliśmy się przy razem z panią przewodniczką zeszła sali gimnastycznej. Stamtąd ruszy- do podziemi pod sukiennicami, liśmy pod sklep „Intermarche”, gdzie znajdowało się muzem. Tam gdzie czekał na nas autobus. najbardziej zapamiętałam „dymną ścianę” i wyświetlaną, ogromną kaO godz. 9:00 dojechaliśmy do łużę na podłodze. Krakowa. Pierwszym miejscem, jakie zwiedzaliśmy, było Muzeum InPóźniej poszliśmy do kościoła żynierii Miejskiej. Tam zobaczyli- Mariackiego, w którym znajdował śmy różne rodzaje świateł ledowych się Ołtarz Wielki wyrzeźbiony przez i zwykłych, a także ekspozycję po- Wita Stwosza (figury z litych kloświęconą kołom. ców lipowych, konstrukcja z drewna dębowego, natomiast tło z moPóźniej poszliśmy do Kościoła drzewia). Potem wyruszyliśmy do Bożego Ciała. Widzieliśmy tam Smoka Wawelskiego, gdzie można różne piękne rzeźby i malowidła było porobić sobie fajne zdjęcia i ścienne. Następnie wyruszyliśmy jeszcze coś kupić. do kościoła Na Skałce, gdzie również były ładne kolorowe obrazy i Następnie poszliśmy do autoburzeźby, a nawet relikwia. Pomodlili- su i wróciliśmy bardzo szczęśliwi i śmy sie i poszliśmy dalej do katedry zadowoleni. To była bardzo udana na Wawelu. Później był czas na po- wycieczka, myślę, że zapamiętam siłek w McDonald’s-ie i kupowanie ją na długo. pamiątek lub innych rzeczy. Zuza D. 6c

„Nasz Świat” Święto Edukacji Narodowej połączone z Dniem Europejskim w klasach I - VI W dniu 14 października w Naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia dla Nauczycieli i Uczniów na sali gimnastycznej w związku z obchodami Święta Edukacji Narodowej. Przygotowana została przez Uczniów klasy IV b pod kierunkiem wychowawcy p. Moniki Chmury. Była to nietypowa akademia, gdyż występowali w niej zarówno uczący Nauczyciele jak i Uczniowie klas IV - VI. Nauczyciele mieli do wykonania nietypowe zadania np. skoki przez skakankę, recytację wiersza wspak itp. Było bardzo wesoło, wszyscy świetnie się bawili. Na zakończenie wszyscy „występujący” Nauczyciele mieli za zadanie wypić sok z cytryny, przy czym mieli to wykonać z uśmiechem na twarzy. Wszyscy wypadli znakomicie! Po części artystycznej, zarówno w klasach I - III, jak i IV - VI, odbyła się prezentacja, wcześniej przydzielonych poszczególnym klasom tematów, dotyczących „Dnia Europejskiego”. Każda klasa IV - VI miała za zadanie przygotować z tej okazji ludowy strój pochodzący z danego kraju europejskiego, bądź też wykonać jego ilustrację i opis. W klasach I - III również odbyła się uroczysta akademia, a potem poszczególne klasy wykonywały metodą projektów prace o państwach europejskich.


„Nasz Świat”

Strona 7

Warsztaty językowe w Londynie W dniach 02.07-07.07.2013r. kilkoro uczniów z Naszej Szkoły brało udział w warsztatach językowych w Londynie. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzić mnóstwo ciekawych miejsc, np. Tower of London, London Eye, Galerię Figur Woskowych Madame Tussaud’s, National Gallery i wiele innych.

Dnia 10 października 2013r. uczniowie klasy IV b udali się na wycieczkę do MINI ZOO w Inwałdzie. Celem wyjazdu była nie tylko dobra zabawa na świeżym powietrzu, ale również realizacja projektu „Puzzle klasowe”, którego głównym zadaniem jest integracja zespołów klasowych.

Zorganizowano również wycieczkę do miasta uniwersyteckiego Cambridge. Każdy uczeń otrzymał zeszyt warsztatowy, zawierający pytania, dotyczące zwiedzanych obiektów, obyczajów i kultury Wielkiej Brytanii, który podlegał ocenie. Uczennica naszej Szkoły, Karolina Stawowczyk z kl. VId (z najmłodszej grupy wiekowej wycieczki) uzyskała największą liczbę punktów oraz wyróżnienie.

Uczniowie mieli okazję karmić różne zwierzęta oraz brać udział w zajęciach przygotowanych przez panią Różę Maszczyńską - pedagoga szkolnego oraz panią Izabellę Ziółkowską - psychologa szkolnego. Kolejną atrakcją była przejażdżka konna.

Dzięki pobytowi u rodzin angielskich uczniowie mieli niepowtarzalną okazję osłuchać się oraz porozumiewać w języku angielskim.

Wycieczka zakończyła się ciepłym posiłkiem we wspólnym gronie. Wracaliśmy troszkę zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Koordynator

Wychowawca klasy

Monika Chmura

Monika Chmura

Fina³y Gminne i Powiatowe w Pi³ce No¿nej Halowej 22 paŸdziernika w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie, odby³y siê Fina³y Gminne w Pi³ce No¿nej Halowej Ch³opców. W zawodach wziê³y udzia³ trzy najlepsze zespo³y wy³onione w drodze eliminacji spoœród wszystkich szkó³ podstawowych naszej gminy - SP Inwa³d, SP Targanice i SP 4 Andrychów. Reprezentacja „Czwórki” podobnie jak we wczeœniejszych eli-

minacjach pokona³a wszystkich rywali zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Gminy Andrychów i prawo do reprezentowania naszej gminy na zawodach powiatowych.

I miejsce i bêdzie reprezentowaæ powiat wadowicki na zawodach rejonowych, które zaplanowane zosta³y na 14 listopada b.r. Warto zauwa¿yæ, ¿e w dru¿ynie znalaz³o siê a¿ trzech czwartoklasistów z niedawno utworzonej w Naszej Szkole klasy sportowej. Nasz¹ Szko³ê reprezentowali: Jakub Budka, Daniel Budka, Jakub Wdowik - wszyscy z klasy 4b, Krzysztof Miko³ajek 5e, Konrad Prus 5c, Rados³aw Zwiñczak i Wiktor Œmi³ek z 6b, Daniel KuŸma i Jakub £ysoñ z 6c, Daniel Dobrzañski i Albert Swakoñ z 6d.

Du¿ym sukcesem reprezentacji Naszej Szko³y, zakoñczy³y siê równie¿ rozegrane w dniu 4 listopada w Zespole Szkó³ nr 1 w Wadowicach Mistrzostwa Dru¿ynê prowadzi Marcin Cieluch. Powiatu. Nasza dru¿yna wywalczy³a


Strona 8

„Nasz Świat”

PLENER MALARSKI

czącej pracy, mogliśmy odetchnąć w hotelu. Tam czekała na nas wspa8 i 9 października br. grupa pa- ria sięga XV wieku (obecny wygląd, niała, niekoniecznie artystyczna zasjonatów malarstwa z Naszej to wynik przebudowy, dokonanej w bawa. Szkoły (Jan Wawrzyniak, Julia XIX wieku, który zawdzięczamy Wawrzyniak, Irena Kądziołka, Do- projektowi wybitnego architekta Po nocy spędzonej w gościnnym minika Zawiła, Martyna Pająk, Kin- francuskiego Aleksandra Hipolita ośrodku nadszedł kolejny pracowiga Adamczyk, Julia Ekiert, Julia Destailleura). Podziwialiśmy wspa- ty dzień. Tym razem zainspirowały Płużek, Natasza Murzyn, Agniesz- niałe wnętrza pełne inkrustowanych nas jesienne widoki ogrodu zamkoka Kukuła, Jakub Wądrzyk i Karoli- mebli, myśliwskich trofeów, kosz- wego, zaprojektowanego w stylu na Smaza ) wybrała się na plener townych tkanin i kryształów. angielskim. malarski Zaopatrzeni w pędzle, paZamek w Pszczynie należy do lety i farby wyruszyliśmy by podziNa naszych pracach pojawiły się tych nielicznych muzeów tego typu wiać i utrwalać niezwykłe widoki szarozielone stawy, przecięte mastarówki i zespołu zamkowego w w naszej części Europy, które za- lowniczymi mostkami i drzewa

chowały historyczne, bogate wyposażenie. Następnie zwiedziliśmy Na miejsce dotarliśmy koleją. miasto. Na pszczyńskim rynku Pszczyna powitała nas niezwykle przysiedliśmy się do pięknej księżpiękną, słoneczną pogodą. Po roz- nej Daisy. Potem zapatrzeni w lokowaniu w Domu Turysty mogli- kształty niezwykle kolorowych kaśmy rozpocząć zwiedzanie miasta. mieniczek, wykonywaliśmy malarskie i rysunkowe szkice węglem i Najpierw obejrzeliśmy zamek pastelami. Po przyjemnej, ale męksiążąt Hochbergów, którego histoPszczynie.

Wakacje pod namiotami Nadeszły upragnione wakacje. Pewnego dnia tata wezwał wszystkich na rodzinną naradę : - Słuchajcie moi mili, chciałem wam zaproponować wspólne wakacje pod namiotem. - Hurra! - krzyknęłyśmy z siostrami. - Ale wiecie z czym to się wiąże?- zapytała mama. - Hmmm… nie do końca - westchnęłyśmy. Ustaliliśmy miejsce pobytu. Wybór padł na ogród u cioci Beatki. Razem z tatą sprawdzałam stan namiotu, śpiworów i materacy, a mama z siostrami przygotowywały prowiant. Z samochodem napakowanym po brze-

gi, wyjechaliśmy w naszą upragnioną podróż. Kiedy dotarliśmy na miejsce, ciocia przywitała nas piernikiem i pysznym kompotem z własnych owoców. W rozbijaniu namiotu pomógł nam kuzyn Piotrek, i dzięki temu odbyło się to szybko i sprawnie. Dni upływały wypełnione sportem, zabawą i wylegiwaniem się na słońcu. Natomiast wieczory przeznaczone były na pogaduszki przy grillu. Najtrudniejsza była pierwsza noc. Ja, Ola i Emilka bałyśmy się zasnąć. Razem z tatą zrobiłam obchód całego ogrodu. Ze zmęczenia nawet nie wiem, kiedy zasnęłam. Pewnej nocy, jak opowiadali rodzice, próbowałam wyjść z namiotu: - Czy to się nazywa lunatykowanie? zapytałam rodziców. - Skoro nic nie pamiętasz, to chyba

ubrane w barwne liście. Plener okazał się bardzo owocny. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i emocji wróciliśmy późnym popołudniem do Andrychowa. Z powstałych prac została stworzona wystawa poplenerowa. tak - odpowiedziała mama. Najciekawszą przygodą było spotkanie z krową Kasią. Pierwszy raz w życiu pasłam to zwierzę. Na początku trochę się bałam, ale z pomocą sąsiadki, właścicielki przełamałam strach. Jednak niezapomniana pozostanie ,,zielona noc’’. Tata z ciocią Beatką wyciągnęli śpiącą Olę z materacem na zewnątrz, natomiast mnie i Emilkę straszyli, ruszając namiotem. Mama wiedziała o chytrym planie i została w środku, aby zobaczyć nasze reakcje. Przeżyłyśmy chwile grozy. Koniec końcem, śmiechu było co niemiara. Wszystko co dobre, to się szybko kończy. Postanowiliśmy, że przyjedziemy znowu za rok. Były to jedne z najpiękniejszych dni moich wakacji. Pełne uśmiechu, radości i błogiego leniuchowania. Agnieszka Talar, 6a


Strona 9 lowym, poznawali nowych ludzi i zawiązywali przyjaźnie.

„Nasz Świat”

Na apelu kończącym Inaugurację Roku Harcerskiego został ogłoszony wynik rywalizacji wszystkich hufców z Małopolski. Pierwsza nagroda przypadła właśnie Hufcowi ZHP Andrychów! Po raz kolejny swoją pracą i zaangażowaniem podczas trwania całego roku harcerskiego andrychowscy skauci udowodnili, że działają z pasją i oddaniem. Hufiec Andrychów jest najlepszym hufcem w Małopolsce!

Hufiec Andrychów jest najlepszym hufcem w Małopolsce! 13-15.09.2013 andrychowscy harcerze wybrali się do Tarnowa na imprezę harcerską, jaką jest Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej. W tym roku obywała się ona pod hasłem „Od-

krywaj - Tarnów 2013”. W tym pięknym mieście harcerze poznawali jego historię i bohaterów, bawili się, rozwiązywali zagadki, wzięli udział w biegu patro-

Udany obóz sportowy w Dźwirzynie

W terminie od 19 do 30 sierpnia 2013r. dwie grupy dziewcząt, 37 zawodniczek MKS Andrychów wzięło udział w obozie sportowym zorganizowanym w Dźwirzynie w Ośrodku Geo – Sea.

Udało nam się rozegrać parę spotkań towarzyskich. Młodsza grupa z naszej szkoły zmierzyła się z zawodniczkami z Czechowic Dziedzic w meczu „czwórek” siat-

Rok temu we wrześniu Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej odbyła się w naszym mieście, Andrychowie. Piotr Szczurkowski, VI e

wy tor przeszkód, zaliczyły zjazd na linie, żyroskop i inne ciekawe przeszkody.

karskich, który wygrała oraz z grupą chłopców z klubu sportowego z Darłowa. Młodziczki zagrały mecz Na terenie naszego ośrodka odsparingowy z drużyną młodzików z była się dyskoteka, wspólne ogniKlubu Sportowego z Darłowa. sko, byliśmy na lodach i pizzie.

Opiekę nad 16 osobową grupą z klas IV i V z naszej szkoły pełniła p. Ewa Bury z p. Alicją Gąsiorek, a nad 21 osobową grupą młodziczek trener p. Paweł Bury z p. Grażyną Szczepaniak. Pogoda dopisała, humory chyba też. Każdy dzień rozpoczynał się od porannego marszobiegu po plaży. Potem zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem treningi na hali albo na plaży.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nam pomagają. Pozwalają na rozwijanie skrzydeł i realizowanie marzeń!

Dodatkowo dziewczęta uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w ramach naszego obozu. Między innymi w 14 kilometrowym spływie kajakowym po rzece Rega. Warunki w tym roku były bardzo trudne, ale nasze podopieczne spisały się na medal i mimo silnego wiatru dotarły do celu. Bardzo przyjemnie spędziły czas na poligonie w Chełmie Gryfickim. Tam pokonały sprawnościo-

W Dźwirzynie trenowały: Magdalena Drąg, Magdalena Gajczak, Dagmara Wiercimak, Patrycja Bogacz, Katarzyna Sordyl, Karolina Partyka, Agnieszka Talar oraz uczennice IV klasy: Julia Jończy, Dominika Ćwiertka, Martyna Gzela, Kamila Kołaczyk, Natalia Kryjak, Anna Łazarz, Katarzyna Porębska, Natalia Wojtysiak, Oliwia Mamica.


Need for speed most wanted

Jest to gra wyścigowa, która cieszy się ogromną popuralnością. Wzorem oryginału miejscem akcji Need for Speed: Most Wanted są ulice wirtualnej metropolii. Gracze wcielają się w role kierowców mocno stuningowanych, luksusowych samochodów i uczestniczą w zmaganiach o miano mistrza kierownicy. Ostra rywalizacja na drodze nie jest jednak czymś, co uszłoby uwagi stróżów prawa, którzy tylko czekają na łamiących ograniczenia prędkości. Need For Speed: Most Wanted to kolejna część kultowej serii, ale co ciekawe, nie pierwsza o podtytule Most Wanted: poprzednia pojawiła się w 2005

XXXIV Ogólnopolski

Bieg Powsinogi

W dniu 15.09.2013 roku, reprezentacja Naszej Szkoły brała udział w 34 Ogólnopolskim Biegu „Powsinogi”, który odbył się na stadionie „Skawa” w Wadowicach. Szkołę reprezentowały dziewczęta z klas IV – VI (14 osób) i chłopcy (3 osoby) z klasy V i VI. Wszyscy zawodroku, a najnowsza jest jej kontynua- nicy mieli do pokonania dystans cją. Rywalizujemy w niej z innymi 400m w kategorii klas IV, V oraz kierowcami o prestiżowe miano VI. najbardziej poszukiwanego przez Naszą szkołę reprezentowały policję. Wyjątkowo brawurowa jazdziewczęta z klas IV - VI. Miały do da po mieście, ucieczki przed patropokonania dystans 400m. W tegolami, częściowa demolka – punkty rocznym biegu najlepsi byli: za właśnie takie wybryki pozwolą zostać numerem jeden w NFS. Moż- - Julia Krawczycka z kl. VIc, któna jeździć w niej - między innymi - ra w swojej grupie wiekowej wychevroletem corvette, lamborghini walczyła I miejsce; gallardo i wielowa innymi stylowymi super brykami. - Agnieszka Mrzygłód z kl. VId, która w swojej grupie wiekowej Polecam tę grę osobom, które lu- wywalczyła II miejsce; bią dreszczyk emocji i chociaż na chwilę chcą poczuć się jak kierow- - Anna Łazarz z kl. Vc, która w ca rajdowy. swojej grupie wiekowej wywalczyła III miejsce. Jakub Grządziel, 5a

Wymagania: Quad Core i5 2.6 GHz, 2 GB RAM (4 GB RAM - Vista/7), karta grafiki 1024 MB (GeForce GTX 560 lub lepsza), 20 GB HDD, WinGRATULUJEMY WSZYSTdows Vista (SP1)/7, łącze internetowe. KIM ZAWODNIKOM!!!

Ranking 10 najlepszych gier 2013 roku 10. StarCraft II: Heart of the Swarm 9. Total War: Rome II 8. Beyond: Two Souls (dwie dusze) 7. Battlefield 4 6. Dark Souls 2

Nasz Świat Magazyn dla uczniów Red. nacz.: Piotr Szczepański Redaguje zespół uczniów SP 4 Skład: mgr Piotr Szczepański Druk: SP 4 w Andrychowie e-mail: gazetkasp4@onet.eu http://issuu.com/nasz-swiat

5. The Last of Us 4. Tomb Raider 3. BioShock: Infinite 2. Watch Dogs 1. GTA V Szczurkowski P. VIE

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie ul. Włókniarzy 10 a telefon: 875 20 82 sp4an@interia.pl http://www.sp4an.internetdsl.pl

"Nasz Świat" Nr 89  

Gazetka szkolna "Nasz Świat" Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie. Magazyn o uczniach, dla uczniów.