Page 1

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Чацвер, 25 лістапада 2010 года НАМ КРЫЛЫ ДАЎ БДПУ

АД ФАКУЛЬТЭТА ДА ІНСТЫТУТА

КВІТОК У ЛЕТА

Стар. 2

Стар. 3

Стар. 4

•Навіны БДПУ Н

А СХОДЗЕ ўпаўнаважаных па вылучэнні ўдзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народна га сходу дэлегатамі абраны рэктар БДПУ, прафесар П.Д. Кухарчык і студэнтка факультэта беларускай і рускай філалогіі Дар’я Паўловіч.

З

А ПАСПЯХОВУЮ работу ў арганізацыі вучэбна выхаваўчага працэсу і ў сувязі з Днём універсітэ та ўсе штатныя работнікі БДПУ атрымалі прэмію ў памеры 0,5 аклада. «

№ 15 (1082)

П.Д. Кухарчык:

«БЫЦЬ HONORIS CAUSA — ГЭТА ВЕЛЬМІ ПАЧЭСНА!» Юбілей універсітэта — гэта заўсёды свята. Свята для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, для прафесарска!выкладчыцкага складу, выпускнікоў і, канечне ж, гасцей. Такая падзея адбылася днямі ў Вільнюскім педагагічным універсітэце, які адзначаў 18–20 лістапада сваё 75!годдзе.

С

АКРЭТЫ паспяховага педагога» — такая тэма круглага стала, які адбудзецца 8 снежня ў актавай зале ўніверсітэта (вуч. корпус № 3). Пача так мерапрыемства — у 12.30. У праграме: сустрэча з настаўнікамі — пераможцамі Рэспубліканскага конкурсу «Настаўнік года» розных гадоў і прэзен тацыя кнігі вучоных кафедры педагогікі нашага ўніверсітэта І.І. Цыркуна і Л.А. Казінец «Лідары педагагічнай прафесіі: сцэнарый эфектыўнай педа гагічнай дзейнасці».

У

ПАЧАТКУ снежня плануецца адкрыццё цэнт ра азербайджанскай мовы і культуры. На ўра чыстае мерапрыемства запрошаны Пасол Азербай джанскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь і прад стаўнікі Бакінскага славянскага ўніверсітэта. Перад прысутнымі выступяць студэнты факультэта беларус кай і рускай філалогіі, у выкананні якіх прагучаць вершы і песні на азербайджанскай мове.

Т

РЭЦІ раз запар зборная ўніверсітэта па гандболе (трэнер — С.А. Траско) займае ПЕРШАЕ месца ў праграме галоўнага спартыўнага спаборніцтва года — студэнцкай Універсіяды. Не падвялі і «навічкі» — чле ны каманды БДПУ па футзале. Яны сталі «бронзавымі» прызёрамі ў відзе спорту, які сёлета ўпершыню ўклю чаны ў праграму «Універсіяды2010». Дзякуючы гэтым перамогам наш універсітэт займае сёння ганаровае ТРЭЦЯЕ месца ў агульнакамандным заліку сярод 45 ВНУ краіны.

З гэтай навучальнай ус тановай БДПУ падтрымлі вае самыя цесныя ста сункі. У наступным годзе споўніцца 10 гадоў, як пад пісаны Дагавор аб супра цоўніцтве паміж нашымі ўніверсітэтамі. За гэты да волі кароткі прамежак часу зроблена многае: у БДПУ адкрыты Цэнтр літу аністыкі, у ВПУ — аўды торыя імя Францыска Скарыны, у нашай наву чальнай установе ажыц цяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў па літоўскай мове, у ВПУ — па беларус кай мове, вядзецца абмен выкладчыкамі і студэн тамі, вучоныя нашых ВНУ прымаюць удзел у міжна родных канферэнцыях у

Мінску і Вільнюсе, адбы прафесару П.Д. Кухарчыку ваюцца пастаянныя суст былі ўручаны мантыя, га рэчы з прадстаўнікамі па наровы знак і пасведчанне сольстваў у Мінску і аб прысваенні яму звання Вільнюсе. Свята з наго ды 75годдзя заснавання Вільнюскага педагагічна га ўніверсітэ та ўключала шэраг мера Ганаровы знак прыемстваў: і пасведчанне honoris causa выставы, прэзента цыі, круглыя сталы, кан Ганаровага прафесара цэрты мастацкай сама Вільнюскага педагагічнага дзейнасці. Кульмінацыяй ўніверсітэта. Цырымонія урачыстага мерапрыемства ўручэння была максімаль стала пашыранае пася на набліжана да сярэдне джэнне Сената ўніверсітэ вяковых акадэмічных ры та, на якім рэктару БДПУ, туалаў. У прэзідыуме —

рэктары шматлікіх ВНУ Літвы, парадныя шматка ляровыя строі якіх свед чаць пра ганаровыя званні і тытулы. Пад гукі ўрачыстага маршу ў залу ўносяцца сімвалы Ганарова га прафесара. Пас ля абвяшчэння За гада рэктара ВПУ, напісанага на ла цінскай мове і аформленага ў выг лядзе старажытна га манускрыпта, і працэдуры ўручэння ман тыі і знака слова даецца Га! нароваму прафесару ВПУ П.Д.Кухарчыку: – Мне хочацца прыгадаць сцвярджэнне, што наша (Пачатак. Заканчэнне на стар. 2.)


П.Д. Кухарчык:

«БЫЦЬ HONORIS CAUSA — ГЭТА ВЕЛЬМІ ПАЧЭСНА!» (Заканчэнне. Пачатак на стар. 1.)

сяброўства не выпадковае. Узае маадносіны беларускага і літоў скага народаў — народаўсусе дзяў — рэдкі ў гісторыі прыклад сапраўднай дружбы, калі даволі розныя этнасы мірна суіснавалі на адной, адносна невялікай, сумеж най тэрыторыі. І таму ў нас шмат агульнага. Нас яднае тэрытары яльнае сумежжа. Напэўна, няма на планеце дзвюх краін, сталіцы якіх знаходзяцца на адлегласці 180 кіламетраў. Наша рака Вілія нясе свае чыстыя воды праз Літву і пад назвай Нярыс упадае ў Бал тыйскае мора. Нас звязвае не толькі геаграфічная, але і гіста рычная еднасць. Беларускі і літоўскі народы маюць супольную культурна гістарычную спадчыну. Падзеямі гістарычнай важнасці напоўне ны многія стагоддзі. Так, у бела рускім горадзе Навагрудку ў 1253 г. у сваёй рэзідэнцыі быў ка ранаваны вялікі князь Міндоўг. У XIV ст. князі Гедымін і Альгерд пабудавалі Крэўскі замак. У Вільнюсе, адным з самых тале рантных гарадоў, побач існавалі розныя культуры і жылі народы, якія знаходзілі агульную мову на адзінай прасторы. У лабірынтах вузкіх вулак гэтага горада жыве наша агульная гісторыя. Мы ганарымся, што ў стварэнні архітэктурнага аблічча сталіцы Літвы прымалі ўдзел і беларусы. Да іх ліку можна аднесці Яна Фран ковіча, ураджэнца Мінска, вучня легендарнага італьянца Бернар доні. Менавіта ён на рубяжы ХVI— ХVII стагоддзяў пабудаваў знака мітыя храмы Вільні: касцёл Свя тога Яна пры ўніверсітэце, царкву Святога Духа ля Вострай Брамы, касцёл Святога Казіміра на Ратуш най плошчы. Святыняй навукі Вялікага Княства Літоўскага з’яўляецца заснаваны ў ХVI ст. першы ўніверсітэт. З яго сцен выйшлі знакамітыя беларускія дзеячы: Сімяон Полацкі — паэт, драма тург, педагог; Адам Міцкевіч — вядомы беларускапольскі паэт; Ігнацій Дамейка — рэктар Чы лійскага ўніверсітэта, геолаг, у гонар якога названы мінерал да мейкіт; Напалеон Орда — пісьменнік, кампазітар, мастак, педагог. У Вільнюсе захаваліся дамы і дворыкі, якія памятаюць перша друкара Скарыну. Сын полацкага купца Францішак Скарына, знака міты вучоны і асветнік, у 1522 г. 2

выдаў на беларускай мове 23 кнігі Бібліі. І мне вельмі прыемна, што адна з аўдыторый ВПУ носіць імя нашага славутага земляка. Ва ўніверсітэцкім касцёле Свя тога Яна працаваў арганістам вя домы кампазітар Станіслаў Ма нюшка. У былым палацы Тышке вічаў, дзе ў канцы ХІХ ст. размяш чаўся акруговы суд, працаваў ад вакатам адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Францішак Багушэвіч. Мемары

выя задачы педагагічнай адука цыі. Зразумела, што ў сучасных умовах нам трэба звярнуць увагу на інавацыйнае развіццё нашых універсітэтаў, на якасць педага гічнай адукацыі і яе суадносіны з патрэбамі сучаснага грамадства, на выхаванне дастойнай змены і станаўленне маладога пакалення педагогаў. Хто думае, той руха ецца наперад. Хто захоўвае мір, развівае сяброўскія адносіны, той перамагае.

яльная дошка ў яго гонар устаноў лена ў верасні на вуліцы Арклю. Пасля 1905 г. у Вільнюсе жыў і працаваў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Тут знаходзіліся рэ дакцыі першых беларускіх газет «Наша доля» і «Наша ніва». У друкарні пана Марціна Кухты пабачыў свет адзіны прыжыццё вы зборнік Максіма Багдановіча «Вянок». У 1913 г. тут адбылася прэм’ера легендарнай купалаў скай «Паўлінкі». Самая яркая старонка ў гісторыі беларуска літоўскіх культурных сувязяў — творчая дружба Янкі Купалы з народным паэтам Літвы Люда сам Гірам (ён пераклаў на літоў скую мову шэраг твораў беларус кага класіка), з мастаком М.Чур лёнісам, кампазітарам С.Шым кусам. Гэтыя і многія іншыя імёны можна было б пералічваць доўга. Такім чынам, беларускія гісторыкакультурныя старонкі моцна «ўмураваны» ў архітэкту ру, літаратуру, навуку, мастацт ва, музыку сучаснай літоўскай сталіцы. Тысячы гадоў добрага, сяброўскага суседства служаць надзейным фундаментам для да лейшага ўмацавання дружбы на шых народаў. І ў XXI ст., калі Літва і Бела русь з’яўляюцца суверэннымі дзяржавамі, нашы адносіны інтэнсіўна развіваюцца. БДПУ і ВПУ аб’ядноўваюць аднолька

І тут нас, работнікаў педагагіч ных ВНУ, чакае вялікая праца. Усе мы добра разумеем, што немаг чыма ўбачыць вынікі нашай дзей насці імгненна, як, напрыклад, тэ атральныя акцёры атрымліваюць апладысменты гледачоў у якасці ацэнкі сваёй работы. Праца педа гога — упартая, працяглая, кар патлівая, вынікі якой адчуваюц ца толькі праз гады і дзесяцігоддзі, увасабляюцца ў разумных, талена вітых і здольных вучнях. Тут трэ ба мець асаблівы дар. Магчыма таму старажытныя мысліцелі сцвярджалі, што памыляцца не маюць права толькі прадстаўнікі дзвюх прафесій: урачы і настаўнікі. А значыць, у ХХІ ст. запатрабава ны тыя выкладчыкі, якія могуць быць лекарамі чалавечых душ, бо настаўнік — гэта прафесія ад Бога. Усе ж астатнія спецыялісты на Зямлі «падрыхтаваны» настаўні кам. І ад нас, работнікаў педагагіч ных ВНУ, у многім залежыць, якім духоўным, навуковым і чалавечым патэнцыялам будуць валодаць прадстаўнікі ўсіх існуючых пра фесій і спецыяльнасцей. У канцы выступлення рэктар БДПУ, прафесар П.Д. Кухарчык падзякаваў членам Сената і ўсім прысутным за аказаны высокі гонар і паабяцаў прыкладаць усе намаганні для ўмацавання і па шырэння дружбы паміж на шамі ўніверсітэтамі.

Здаецца, зусім нядаўна мы, зялёныя перша! курснікі з вялікімі ад здзіўлення вачамі, сядзелі шчыльнымі радамі на першай у нашым жыцці лекцыі. І выкладчык пачала заняткі словамі пра тое, што яна зайздросціць нам — бо ў нас усё яшчэ наперадзе. Сёння, атрымаўшы статус выпускні! цы БДПУ, я разумею, што пяць гадоў, праведзе! ныя ва ўніверсітэце, падаравалі кожнаму з нас крылы, якія дапамагаюць рухацца наперад.

НАМ КРЫЛЫ ДАЎ БДПУ Перад сённяшнімі студэнтамі адчынены ўсе, нават пакуль яшчэ не знойдзеныя, дзверы; недзе за гарызонтам новыя знаём ствы, якія перарастуць у моцнае сяброўства; пакуль што напе радзе новыя веды і адкрыцці, якія абавязкова стануць справай усяго жыцця. Нібыта віцязь на раздарожжы, кожны студэнт выбірае шмат лікія шляхі і сцежкі ў будучае, якія прапануе ўніверсітэт. Нехта аддае перавагу яркаму і насычанаму грамадскаму жыц цю — становіцца напаўлегендарным КВЗэшнікам, у якога аба вязкова закахаюцца ўражлівыя першакурсніцы, працуе на прафсаюзнай ніве, распрацоўвае і ўвасабляе праекты ў сту дэнцкім савеце. Іншыя выбіраюць навуку — працуюць над новымі педагагічнымі тэхналогіямі і рыхтуюць месцы на па ліцы для сваіх вынаходніцтваў. Трэція старанна вучацца се яць разумнае, добрае, вечнае, з якога і вырасце наша прыго жае заўтра. Я хачу падзякаваць свайму ўніверсітэту за ўсё, што ён мне даў. Гэта не толькі веды, але і сама атмасфера — атмасфера творчасці і стварэння. Хачу падзякаваць сваім выкладчыкам за тое, што навучылі заўжды, пры любых абставінах, заста вацца Чалавекам. Дзень БДПУ і зараз застаецца для нас самым са праўдным святам. Святам, якое заўсёды з табою — як студэнцкі білет, як дыплом, як сама маладосць… Вольга ПРЫЁМКА

БДПУ — 96!

25 лістапада 2010 г.


ПЛЁННЫЯ 10 ГАДОЎ: АД ФАКУЛЬТЭТА ДА ІНСТЫТУТА Сёлетняя восень багатая на святы і знамянальныя падзеі. Галоўная з іх, безумоўна, — дзевяноста шосты дзень нараджэння ўніверсітэта. Свае хоць і не такія важкія, але круг! лыя даты адзначаюць і структурныя падраздзяленні нашай alma mater. Так, 10 гадоў споўнілася з дня заснавання Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кад! раў БДПУ, які забяспечвае прафесійную самарэалізацыю грамадзян рэспублікі, дае ім магчымасць пашырэння і паглыблення прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў. Паслядыпломная адукацыя ў Бела рускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка бярэ свой пачатак з 1974 года, калі, ў адпа веднасці з Пастановай Савета Міністраў БССР, пры Мінскім ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўным педагагічным інсты туце імя А. М. Горкага быў створа ны факультэт павышэння кваліфі кацыі дырэктараў сярэдніх агуль наадукацыйных школ. У 90я гады ў БДПУ атрыма ла развіццё перападрыхтоўка педагагічных работнікаў па спе цыяльнасцях «Практычная псіхалогія» і «Дэфекталогія», што паслужыла асновай для стварэння ў 2000 годзе факуль тэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў сістэ мы адукацыі, які ў 2002 г. быў ператвораны ў Інстытут павышэн ня кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. З 2002 па 2007 гг. рэктар ІПК і ПК — кандыдат педагагічных навук дацэнт А.І. Андарала; з 2007 па 2008 гг. — доктар гістарычных навук прафесар А.П. Жытко. У структуры інстытута функцы януюць два факультэты — павышэн ня кваліфікацыі спецыялістаў аду кацыі, перападрыхтоўкі спецыялі стаў адукацыі, у склад якіх увахо дзяць тры кафедры, вучэбны аддзел, сектары сучасных адукацыйных тэх налогій і курсавой падрыхтоўкі. Слухачамі базавых, мэтавых, аў тарскіх курсаў факультэта павы шэння кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі з’яўляюцца выкладчыкі кафедраў педагогікі, псіхалогіі

і прыватных методык ВНУ, ра ботнікі педагагічных каледжаў, на стаўнікі музыкі, выяўленчага мас тацтва, рытмікі і харэаграфіі агуль наадукацыйных школ з мастацка эстэтычным ухілам, педагогі сістэ

мы спецыяльнай адукацыі. На фа культэце таксама арганізуецца ста жыроўка выкладчыкаў ВНУ Рэс публікі Беларусь, прымаюцца квал іфікацыйныя экзамены на вышэй шую катэгорыю. Спектр базавых і мэтавых курсаў штогод пашыраецца. Так, у 2010 годзе на 50 бюджэтных і 23 пазабюджэт ных курсах павысілі кваліфікацыю каля 2000 чалавек. Найбольшым по пытам карысталіся «Камп’ютарныя тэхналогіі ў самаадукацыі выклад чыка ВНУ», «Камп’ютарныя тэх налогіі: стварэнне адукацыйных электронных рэсурсаў», «Арганіза цыя дзейнасці класнага кіраўніка ў кантэксце асобаснаарыентава нага падыходу», «Інтэрактыўныя метады навучання» і інш.

цыі, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, Акадэміі кіра вання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага інстыту та адукацыі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Сярод іх вучо ныяпедагогі, філосафы, псіхолагі, сацыёлагі, дэфектолагі. У інстытуце распрацоўваюцца і ўкараняюцца ў адукацыйны працэс сучасныя тэхналогіі і метады наву чання, якія дзейнасна дапамагаюць слухачам самастойна вучыцца. Вык ладчыкі інстытута сталі на пазіцыю парадыгмы навучання і саманаву чання спецыялістаў, мэта якой ства рэнне ўмоў, тэхналогій для самас тойнага навучання, спосабаў ацэнкі сваіх дасягненняў. Трэба адзна чыць, што ПВС інстытута паспяхо ва ўкараняе ў адукацыйны працэс тэхналогіі інтэрактыўнага і дыстан цыйнага навучання, калектыўнага ўзаеманавучання, метад праектаў, распрацоўвае адукацыйныя прагра мы, падручнікі і вучэбныя дапа можнікі з грыфам Міністэрства аду кацыі Рэспублікі Беларусь для ся рэдніх агульнаадукацыйных школ.

ІПКіПК прапануе таксама адука цыйныя паслугі для студэнтаў, дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту, іх бацькоў. Сацыяльнае і эканамічнае стано вішча грамадзян прымушае некато рых з іх змяніць спецыяльнасць або атрымаць дадатковую. У гэтым ім дапамагае факультэт перападрых тоўкі спецыялістаў адукацыі, які ажыццяўляе перападрыхтоўку пе дагагічных работнікаў з вышэйшай адукацыяй, а таксама дазваляе ат рымаць дадатковую кваліфікацыю студэнтам перадвыпускных і вы пускных курсаў дзённага аддзя лення ВНУ Рэспублікі Беларусь па 18 найбольш запатрабаваных у су часных умовах спецыяльнасцях. Навучанне ажыццяўляецца за кошт бюджэтных сродкаў (па накіраванні аддзела (упраўлення) адукацыі), а таксама на ўмовах аплаты. Тэрмін навучання складае 1,5—2 гады. Дып лом аб перападрых тоўцы за 10 гадоў ат рымалі больш за 3000 чалавек. Шматгранную пе дагагічную дзей насць інстытута ажыццяўляюць вы сокакваліфікаваныя работнікі. У наву чальным працэсе Супрацоўнікі ІПКіПК, чэрвень 2005 г. задзейнічаны Выкладчыкі актыўна ўдзельні працэс эфектыўных тэхналогій, ды 142 выкладчыкі, з іх 12 дактароў на вук, прафесараў і 90 кандыдатаў на чаюць у навуковых даследаваннях, станцыйных метадаў і форм наву вук, дацэнтаў. У інстытуце працу асноўнымі напрамкамі якіх з’яўля чання. Г. КЛІМОВІЧ, юць вядучыя спецыялісты БДПУ, юцца тэорыя і гісторыя дадатковай Акадэміі паслядыпломнай адука адукацыі, праблемы спецыяльнай дырэктар ІПКіПК БДПУ

Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Факультэт перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі: г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 267!14!41. Свет змяняецца з такой хуткасцю, што немагчыма ўсё жыццё абыходзіцца некалі атрыманымі ведамі, таму ХХІ стагоддзе можна смела назваць Эпохай Бесперапыннай Адукацыі. Той, хто не хоча назаўсёды застацца на «стартавых» прыступках кар’ернай лесвіцы, па вінен кожны дзень рабіць хаця б адзін крок на шляху да самаўдасканалення. Перавагі ІПКіПК БДПУ ацаніла вялікая колькасць настаўнікаў і выклад чыкаў нашай краіны. Штогод каля 2000 спецыялістаў у галіне адукацыі павышаюць сваю кваліфікацыю на базе Інстытута, а яшчэ прыкладна 850 набываюць тут новую спецыяльнасць. Па шэрагу спецыяльнасцей навучан не ажыццяўляецца за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту пры наяўнасці накіравання ўпраўлення адукацыі. Мы ажыццяўляем прыём слухачоў на перападрыхтоўку з ліку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю, а таксама студэнтаў старэйшых курсаў і магістрантаў дзённай формы навучання ВНУ Рэспублікі Беларусь па на ступных спецыяльнасцях: «Практычная псіхалогія», «Тыфлапедагогі 25 лістапада 2010 г.

адукацыі, сямейнага выхавання, адукацыі ў галіне правоў дзіцяці. У 2010 г. супрацоўнікі і выкладчыкі ІПКіПК удзельнічалі ў 13 міжнарод ных і 5 рэспубліканскіх навукова практычных канферэнцыях і семіна рах. Канчатковым вынікам навуко вых даследаванняў работнікаў ІПКіПК з’яўляецца падрыхтоўка на вуковаметадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу, стварэнне вучэбнаметадычных комплексаў новага пакалення па дысцыплінах псіхолагапедагагічнага цыкла і інш. Інстытут павышэння кваліфіка цыі і перападрыхтоўкі кадраў БДПУ, як і ўсе ўстановы дадатковай адукацыі Рэспублікі Беларусь, ба чыць сваю найважнейшую задачу ў тым, каб дапамагчы спецыялістам адукацыі атрымаць кваліфікацыю на якасным узроўні, стаць канкурэн таздольнымі і патрэбнымі на рынку працы як у сваёй краіне, так і за яе межамі. Перспектыўнымі напрам камі дзейнасці інстытута з’яўляюц ца пашырэнне спектру спецыяль насцей перападрыхтоўкі, распра цоўка і ўкараненне ў адукацыйны

Факультэт павышэння кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі: г. Мінск, вул. Голубева, 26/2, вучэбны корпус № 9; тэл. 271!57!10. ка», «Сурдапедагогіка», «Алігафрэнапедагогіка», «Інтэграванае наву чанне і выхаванне ў школьнай адукацыі», «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў дашкольнай адукацыі», «Менеджмент устаноў дашколь най, агульнай сярэдняй адукацыі, пазашкольнага выхавання і навучан ня», «Жэставая мова», «Матэматыка», «Інфарматыка», «Дашколь ная адукацыя», «Педагагічная дзейнасць спецыялістаў», «Сацыяльная педагогіка», «Лагапедыя», «Псіхолагапедагагічнае суправаджэнне раз віцця дзіцяці», «Пачатковая адукацыя». У 2011 годзе пачнецца перападрыхтоўка па спецыяльнасці «Сацыякуль турнае забеспячэнне турысцкай дзейнасці» з прысваеннем кваліфікацыі культуролаганіматар з правам работы на пасадах кіраўніка турыстычнай групы, гідаперакладчыка, экскурсавода. Дакументы на спецыяльнасці перападрыхтоўкі прымаюцца з 11.10.2010. Залічэнне — па выніках уступных іспытаў (сумоўя, тэсціра! вання). Даведкі па тэл. 267!14!41, 263!98!16; http://ipk.bspu.unibel.by/

АДУКАЦЫЯ ДЛЯ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ У ІПКіПК нам давалі выключна практыкаарыентаваныя веды. Спе цыялізаваныя курсы эканамічнага і адміністрацыйнагаспадарчага профілю ў Інстытуце чытаюць вяду чыя спецыялісты з БДЭУ і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, што дазваляе ўдасканаліць вопыт прыняцця рашэнняў у сферы кіравання. Заняткі па псіхолагапе дагагічных дысцыплінах дапамаглі сістэматызаваць і структурыраваць асабісты вопыт працы. Выкладчыкі Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў БДПУ, як заўсёды, на вышыні! І. ДРОЗД, дырэктар СШ № 96 г. Мінска

3


КВІТОК У ЛЕТА На вуліцы ваўсю правіць свой баль восень, адпаведна надвор’ю па! гаршаецца і настрой, цёплыя дні засталіся толькі ў снах… Вы згодны з гэтымі словамі? Значыць, вы не з’яўляецеся байцамі педатрадаў БДПУ! Гэтыя пазітыўныя і няўрымслівыя хлопцы і дзяўчаты яшчэ доўга бу! дуць сагравацца ўспамінамі пра сваю працу ў летніках. А нядаўна ад! былося мерапрыемства, якое дазволіла не толькі ўзнавіць у памяці лепшыя моманты трэцяга працоўнага семестра, але і ўзнагародзіць самых актыўных і творчых яго ўдзельнікаў. У сёлетнім злёце педатрадаў прымалі Адразу пасля ўрачыстага адкрыцця былі ўдзел ажно васямнаццаць каманд — мена аб’яўлены прозвішчы лепшых байцоў педат віта столькі студэнцкіх педагагічных ка радаў БДПУ. Кожны з іх, акрамя дыплома, лектываў сфарміравалася ў нашай alma атрымаў сувенірную майку з сімволікай на mater. З прывітальным словам да іх звяр шага ўніверсітэта, якую прадаставіла Пер нуўся рэктар БДПУ, прафесар П.Д. Кухар шасная прафсаюзная арганізацыя студэн чык. Ён падзякаваў студэнтам і выклад таў. Ад імя сваіх калег слова ўзяла лепшы чыкам за плённую і якасную працу на пра баец педатрада «Fest» факультэта прырода цягу трох летніх месяцаў, за тое, што яны знаўства Аксана Ужвін. Яна ў сваю чаргу па з году ў год умацоўваюць аўтарытэт нашай дзякавала Пятру Дзмітрыевічу і ўсяму рэк навучальнай устано Выступае «Ярыца» вы. «Я глыбока пера кананы ў тым, што кожны чалавек паві нен займацца сваёй справай, — заўважыў Пётр Дзмітрыевіч. — Мы з вамі — педагогі, і павінны прысвя чаць сваю працу гэ тай высакароднай прафесіі. Нават у летні час! Асабліва мне хацелася б ад значыць дзейнасць валанцёрскіх атрадаў: тарату за цудоўную магчымасць праявіць напрыклад, вось ужо на працягу васьмі свае творчыя і арганізатарскія здольнасці гадоў атрад «Дзеці Сталіцы» арганізоўвае падчас трэцяга працоўнага семестра. «Дзяку адпачынак дзяцей у Маскоўскім раёне ючы гэтаму педагагічнаму лету мы ў каторы г. Мінска. Дзякуй вам усім за прафесія раз упэўніліся, што педагагічная прафесія — лепшая ў свеце!» налізм і адказнае стаўленне да працы!»

Далей на сцэну запрасілі людзей, якія сва нага семестра «Лета — 2010». Імі сталі пед ёй працай і творчасцю робяць значны ўнёсак у атрады «Зялёны бор» (ФСПТ), «Данка» (фа развіццё педатрадаў — гэта, вядома ж, іх ка культэт пачатковай адукацыі) і «Імпульс» місары. Начальнік Упраў (факультэт псіхалогіі). лення выхаваўчай работы з З вуснаў рэктара моладдзю А.В. Жураўская БДПУ, прафесара адзначыла, што дзейнасць П.Д. Кухарчыка прагу камісараў вельмі няпростая чала імя пераможцы — — яны павінны быць не педагагічнага атрада толькі педагогамі, але і ар «Данка» (камандзір — ганізатарамі, каардыната старшы выкладчык рамі, псіхолагамі… Таму кафедры педагогікі і кожны з іх варты звацца псіхалогіі І.І. Забаўс лепшым. З гэтым нельга не кая). Трыумфатары ат пагадзіцца! рымалі ў падарунак Свята, як заўжды, не дыпломы і экскурсій абышлося без гасцей. Так, ную паездку ў Слонім і да нас завітаў дырэктар У. У. Антончык Жыровічы. ДАЛ «Лясны» В.І. Жыха Усіх удзельнікаў злё раў, які адзначыў, што са студэнтамі з БДПУ ту педагагічных атрадаў БДПУ павіншавалі прыемна працаваць, і запрасіў іх прыяз артысты і творчыя калектывы нашага джаць як мага часцей. Сярод 18 педатрадаў ўніверсітэта. Перанесціся з восені ў лета да нашага ўніверсітэта тры з’яўляюцца валан памог Юрый Ісаенка, які выканаў песню цёрскімі: «Роўнасць», «Міласэрнасць» і «Два квіткі ў лета». Парадавалі сваімі выс «Дзеці Сталіцы». Іх павіншавалі высокія тупленнямі ўсім знаёмыя і любімыя калек госці — начальнік аддзела па справах мо тывы — «Ярыца» і «Модус». Зводны хор ладзі Мінгарвыканкама В.П. Брэль, другі БДПУ «Натхненне» выканаў кампазіцыю сакратар Мінскага гарадскога камітэта ГА пад назвай «Пярсцёнак» пра дзявочую ва «Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі» ражбу на суджанага. І «суджаны» не пры А.У. Помазава, а таксама галоўны спецы мусіў сябе чакаць — на сцэну выйшаў важа яліст аддзела па справах моладзі Адмініст ты летніка «Брыганціна» — выдатны ар рацыі Маскоўскага раёна г. Мінска У.У. Ан тыст, спявак і проста добры сябар нашага тончык. Усім тром атрадам былі ўручаны ўніверсітэта Георгій Калдун. граматы і салодкія падарункі. «Дзеці Ста Апошняя кропка ў педагагічным леце — ліцы» атрымалі, акрамя таго, экскурсійную 2010 пастаўлена. Аднак важаты — гэта паездку па маршруце «Мінск — Гродна — не проста род дзейнасці, гэта стан душы, Мінск», а камандзіра гэтага атрада які не абмяжоўваецца трыма самымі цёп А.В. Новік узнагародзілі ганаровай граматай. лымі месяцамі. Таму ўдзельнікі педатра І вось, нарэшце, настаў галоўны момант даў ужо трызняць педагагічным летам — святочнага мерапрыемства. Аб’явілі на 2011, якое, вядома ж, будзе яшчэ больш ціка мінантаў на званне лепшага педагагічнага вым, пазітыўным і плённым! атрада БДПУ па выніках трэцяга працоў Вераніка МАНДЗІК

•Служба 101

•Культура маўлення Ішоў дождж і два студэнты... …Ішоў дождж і два студэнты: адзін у паліто, другі ва ўніверсітэт. Кажуць, гэтае жартаўлівае выказванне ўзнікла як рэакцыя на парушэнне логікі ў студэнцкіх адказах. Факты адсутнасці логікі ў маўленні і ў паводзінах чалавека паспрыялі з’яўленню такіх вядомых прыказак, як Адзін — у боб, другі — у гарох, У гародзе — рэдзька, а ў Кіеве — дзядзька, Адзін — пра Фаму, другі — пра Ярому. Н. ЛОБАНЬ, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Лагічнасць маўлення не менш важная камунікатыўная якасць, чым дакладнасць. Яна вызначаецца акрэсленасцю думкі, паслядоўнасцю яе выкладу, доказнасцю аргументаў і фактаў, абгрунтаванасцю і бездакорнасцю вывадаў. Лагіч насць і дакладнасць маўлення цесна звязаны паміж сабой. І гэта зразумела, бо недакладна ўжытае слова можа зрабіць маўленне нелагічным. Так, у адной рабочай сталоўцы на ведвальнікам строга прапаноўвалася: «Паеў і сам убі райся!». Лагічнасць маўлення можа парушацца нават пры дак ладным, на першы погляд, выкарыстанні слоў і выразаў. Напрыклад, у фразе «Ёсць у ім прага дажыць да смерці так, каб не сорамна было выйсці на вуліцу, паглядзець людзям у вочы» недакладнасці словаўжывання не выяўляецца, ад нак дапушчана лагічная памылка: паслядоўнасць дзеяння

пададзена насуперак логіцы (трэба дажыць да смерці, каб выйсці на вуліцу і паглядзець людзям у вочы). Або такое: «Ападкаў сёння не чакаецца, акрамя дробнага дажджу», «Мне асабіста хочацца звярнуцца да бацькоў, у якіх ёсць дзеці», «У адзенні не абслугоўваем», «Боты вырабляюцца са скуры заказчыка». Парушаецца лагічнасць выказвання і ў тым выпадку, калі наўмысна скажаецца сутнасць з’явы пры дапамозе так зва ных сафізмаў — структурна правільных розумазаключэнняў, накшалт: «У гэтага сабакі ёсць дзеці. Але ён твой сабака. Значыць, яго дзеці — твае дзеці». Што трэба ведаць для таго, каб лагічна правільна гава рыць, выказваць свае думкі? На гэтае пытанне, шаноўныя сябры, мы паспрабуем адказаць у наступным артыкуле. Да сустрэчы!

У сувязі з сезонным зніжэннем тэм пературы паветра павялічваецца вера годнасць узнікнення пажараў, выклі каных парушэннем тэхнікі пажарнай бяспекі. Нагадваем: не карыстайцеся самароб нымі электрычнымі прыборамі, будзь це асцярожныя пры эксплуатацыі аба гравальнікаў! Для тушэння электрапрыбораў выка рыстоўвайце вогнетушыцель, ваду, шчыльную тканіну, зямлю з вазонаў, пральны парашок. Калі за 10 секунд па жар патушыць не ўдалося, пакіньце па мяшканне. Памятайце! Падключаныя электрыч ныя прыборы вадой тушыць нельга! МНС папярэджвае: не рызыкуйце сваім жыццём і жыццём сваіх блізкіх. Каб пазбегнуць пажару, прытрымлі вайцеся правілаў бяспекі. П. ТРЫГУБОВІЧ, інспектар СПЧ!38 Думка рэдакцыі можа не супадаць з пазіцыяй аўтараў артыкулаў.

220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, п. 127. Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 557.

226!40!19

i

e!mail:nastaunik@bspu.unibel.by www.bspu.unibel.by

Выходзіць раз у два тыдні Газета надрукавана на беларускай мове. ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». Рэдактар Аб’ём 4 паласы фармату А3. ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. Распаўсюджваецца 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Т. А. БАШМАКОВА ў вучэбных карпусах і інтэрнатах Тыраж 1000 экз. Зак. № 1014. БДПУ бясплатна. Падпісана ў друк 25.11.2010 г. у 9.00.

nastaunik 15(1082)  
nastaunik 15(1082)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement