Page 1

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Серада, 1 верасня 2010 года

№ 10 (1077)

ФОРМУЛА ПОСПЕХУ

МАЛАДАЯ ЗМЕНА

ДАЛУЧАЙСЯ ДА НАС!

Стар. 2

Стар. 3

Стар. 4

ШАНОЎНЫЯ КАЛЕГІ! ДАРАГІЯ СЯБРЫ! Сардэчна віншую вас з Днём ведаў і пачаткам новага на( вучальнага года. Сённяшняе свята абуджае самыя радасныя i светлыя эмоцыі. Яны саграваюць сэрца і натхняюць на плённую пра( цу. Шчырымі словамі падзякі мы вітаем нашых дарагіх і любімых выкладчыкаў, узгадваем усіх прадстаўнікоў вы( сакароднай прафесіі педагога. У гэты святочны дзень студэнтам, аспірантам і выклад( чыкам нашага ўніверсітэта хачу пажадаць упарта і на( стойліва ісці да акрэсленых мэтаў, заўсёды адчуваць ра( дасць пазнання, нястомна імкнуцца да новых адкрыццяў. Жадаю ўсім моцнага здароўя, бадзёрасці, натхнення i творчых перамог! З павагай рэктар БДПУ, прафесар П. Дз. Кухарчык

Ядвіга Грыгаровіч:

«БДПУ — МОЙ ЛЁС» Рашэннем Савета БДПУ доктару педагагічных навук, прафесару ка федры псіхалогіі і педагогікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта куль туры і мастацтваў, заслужанаму работніку адукацыі Рэспублікі Бела русь Я. Д. ГРЫГАРОВІЧ было прысвоена званне «Ганаровы прафесар БДПУ». Пасля ўручэння дыплома і мантыі ганаровага прафесара Ядвіга Дамінікаўна звярнулася да прысутных са словамі падзякі: – Шаноўныя калегі! Сёння я з упэўне насцю магу сказаць, што БДПУ імя Мак сіма Танка – мой лёс. Менавіта гэтаму ўніверсітэту я ўдзячна за ўсё добрае, што адбылося ў маім жыцці – прычым як у прафесійным, так і ў асабістым. Педагагіч ны ўніверсітэт (тады ён яшчэ называўся

стаўніцай. Мне адказалі, што ў такім уз росце думаць аб прафесіі яшчэ рана: вось скончыш, маўляў, школу, а пасля і па ступіш у Магілёўскае вучылішча. Праз два гады, у пятым класе, я апранула лепшы свой фартушок і пайшла ў горад – шукаць музычную школу. І знайшла. І паступіла.

Настаўніцкім інстытутам) скончыла мая мама, і я таксама заўжды марыла сюды паступіць. У трэцім класе я напісала ліст на радыё з просьбай падказаць, дзе можна навучыцца музыцы, каб пасля стаць на

Калі ж прыйшоў час выбіраць вышэйшую навучальную ўстанову, у мяне не было нія кага сумнення: толькі педагагічны ўнівер сітэт і толькі літаратурнамузычны фа

НАШ ВЫБАР — ЯКАСНАЯ АДУКАЦЫЯ! За БДПУ – будучыня! Штогод вялікая колькасць маладых людзей аказ вае давер нашаму ўніверсітэту, выбіраючы дасканаласць адукацыі. На пэўна, прычына гэтага хаваецца ва ўніверсальнасці ведаў і ўнікальнасці магчымасцей, якія прадастаўляе наш любімы ўніверсітэт. План прыёму на дзённую бюджэтную і платную формы навучання складаў 935 і 1690 чалавек адпаведна. За права звацца студэнтамі БДПУ змагаліся 2544 абітурыенты (1929 чалавек – на бюджэтныя месцы), 43 з якіх праходзілі паза конкурсам, а 152 залічаны па мэтавых накіраваннях. Што тычыцца завочнай формы навучання, то на 615 бюджэтных і 1525 платных месцаў была пададзена 2821 заява. Дарэчы, працягваецца відавочная тэндэнцыя скарачэння набору на завочнае бюджэтнае аддзяленне, прычым прэтэндаваць на вучобу за дзяржаўныя сродкі могуць толькі тыя, хто скончыў сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову і паступае на адпаведную ці роднасную спецыяльнасць або працуе на педагагічных пасадах, а таксама дзеціінваліды, інваліды I і ІІ групы. На першы курс універсітэта паступілі трыццаць чатыры прадстаўнікі Расіі, Казах стана, Украіны, Літвы, В’етнама, Эстоніі і Туркменістана. Найбольш высокія прахадныя балы на дзённую бюджэтную форму навучання зафі ксаваны на спецыяльнасці «Лагапедыя. Сацыяльная псіхалогія» (311), «Псіхалогія. Са цыяльная псіхалогія» (265), «Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія» (265), «Выяўленчае мастацтва. Камп’ютарная графіка» (28,4). На спецыяльнасць «Фізічная культура. Фізкультурнааздараўленчая і турысцка рэкрэацыйная дзейнасць» 11 абітурыентаў залічаны без экзаменаў – такое права прада стаўляецца пераможцам і прызёрам чэмпіянатаў свету і Еўропы. Для атрымання другой вышэйшай адукацыі ва ўніверсітэт паступіў дваццаць адзін чалавек. Кожны пяты абітурыент дзённай бюджэтнай формы навучання скончыў сельскую ўстанову адукацыі. Да ўсяго сказанага вышэй можна дадаць, што амаль што дзвюм з паловай тысячам маладых людзей пашчасціла сёлета стаць студэнтамі БДПУ. Плёну вам у дасягненні мэты! Не здраджвайце сваёй мары! С. ВАСІЛЕЦ, адказны сакратар прыёмнай камісіі

(Пачатак. Заканчэнне на стар. 4.)

«Н»даведка. Ядвіга Дамінікаўна Грыгаровіч скончыла літаратурнамузычны фа культэт МДПУ імя А. М. Горкага. У Мінскім інстытуце культуры працавала дацэнтам кафедры псіхалогіі і педагогікі, загадчыкам кафедры тэорыі і методыкі культурнаасветніцкай работы, прарэктарам па вучэбнай рабоце. З лістапада 1992 г. па снежань 2007 г. – рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта куль туры і мастацтваў. У 2000 г. абрана членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. З 2007 г. з’яўляецца Старшынёй Экспертнага савета ВАК Рэспублікі Беларусь. Член Савета па абароне дысертацый пры Беларускім дзяр жаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Член Савета Фонду славянскіх куль тур (г. Масква). Аўтар 4 манаграфій, 12 вучэбных дапаможнікаў, 3 вучэбных пра грам, больш чым 100 навуковых і навуковапапулярных артыкулаў.


WWW.FORMULAPOSPEHU_BSPU.BY Прызнаюся шчыра — кожны раз, калі мне даводзіцца мець зносіны са студэнтамі, якія актыўна займаюцца навуковай дзейнасцю, у падсвядо масці спрацоўвае агульнавядомы стэрэатып: толькі б гэты чалавек не аказаўся «сухім» ці занадта апантаным! На шчасце, такая сітуацыя ўяў ляе сабой не правіла, а вельмі рэдкае выключэнне. Чарговы раз у гэтым упэўніцца я змагла пасля сустрэчы з выпускніцай факультэта рускай філалогіі па спецыяльнасці «Руская мова і літаратура. Беларуская мова і літаратура» Наталляй ТАЎГЕНЬ. На працягу двух гадоў яна з’яўля лася стыпендыятам спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бела русь па падтрымцы таленавітай моладзі. А напрыканцы пятага курса яе чакаў цэлы шэраг хвалюючых падзей: уручэнне прэміі Мінгарвы канкама, граматы Міністэрства адукацыі, і нарэшце… Прэзідэнцкі баль! – Наталля, ад такой колькасці ўзна гарод і прыемных слоў, напэўна, можа закружыцца галава… – Я ніколі не імкнулася да славы, аднак лічу абсалютна справядлівым, калі тале навітых студэнтаў падтрымоўваюць і заах вочваюць. Асабіста ў мяне гэта толькі ўма цоўвае пачуццё адказнасці: калі табе шмат даюць, хочацца столькі ж і аддаваць. За некалькі дзён да выпускнога балю я даве далася, што мне будзе ўручана прэмія Міністэрства адукацыі. У кабінеце міністра А. М. Радзькова сабралася каля дваццаці чалавек з усёй рэспублікі. Мы мелі магчы масць задаць пытанні Аляксандру Міхай лавічу і атрымаць інфармацыю з першых вуснаў. Ён звяртаўся да нас як да калег, тых людзей, на якіх ускладзена асаблівая місія, за якімі новае слова ў навуцы і педа гагічнай адукацыі. – З якога часу ты сур’ёзна пачала зай мацца навукай? – Прыкладна з трэцяга курса, калі ўзна чаліла на факультэце навуковы сектар. Хоць першыя публікацыі з’явіліся раней. Большасць з іх прысвечана праблемам рускай літаратуры, але апошнім часам усё большую зацікаўленасць выклікае мова знаўства. Мова ўвесь час развіваецца, удас канальваецца, што дае самыя шырокія магчымасці для даследавання, вынікі яко га з поспехам могуць быць выкарыстаны ў іншых галінах ведаў. – У тваіх дзіцячых марах прафесія на стаўніка прысутнічала? – Ну вядома! Праўда, я хацела стаць і касманаўтам, і балерынай… Другую мару часткова рэалізавала: скончыла педага гічны каледж па спецыяльнасці «Пачат ковая адукацыя. Харэаграфія». З перша га па трэці курс універсітэта паралельна з вучобай працавала харэографам у дзіця чым садку. Потым знайшла месца карэк тара ў часопісе – гэты занятак больш блізкі да маёй спецыяльнасці. Часта зда раецца так, што пасля каледжа людзі ідуць працаваць і вучацца ў ВНУ завоч на. Я вельмі рада, што паступіла на дзён нае аддзяленне і менавіта ў БДПУ. Гэта было пяць самых яркіх, эмацыянальна насычаных, сапраўды незабыўных гадоў! – Раскажы, калі ласка, больш падрабязна пра самы галоўны выпускны баль краіны. – Прэзідэнцкі баль – гэта не толькі свя точная ўрачыстасць, на якую марыць трапіць кожны выпускнік, але і магчы масць упэўніцца ў тым, што ў нашай краі

Аляксандра заўжды хацела звязаць сваё жыццё з мастацтвам, з самага дзяцінства наведвала розныя гурткі, здымалася ў рэкламных роліках – і, вядома ж, спя вала. У другім класе пасля перамогі ў га радскім конкурсе «Залатая рыбка» паеха ла выступаць у Італію! У наступным на вучальным годзе стала ўдзельніцай фаль клортэ атрстудыі « Г о с  ціца»… Як бачыце, артыс тычны во пыт прый шоў да яе вельмі рана. М а м а Сашы ў свой час скончыла музычна педагагіч ны фа культэт нашага Злева ад старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама ўніверсітэ У. К. Шчэрбы Наталля Таўгень, справа — Аляксандра Лесюкова та, праў – Я спадзяюся і веру, што новая зме да, па спецыяльнасці «Псіхалогія» (тады на, якая прыйшла сёлета на мой родны яшчэ самастойнага факультэта псіхалогіі факультэт, зрабіла свядомы выбар. Бо не існавала). А вось дзядуля, Валерый Па не сакрэт, што многія школьнікі не намароў, – кінарэжысёр. Так што, відаць, лічаць філалогію перспектыўнай галі акцёрскае майстэрства перадалося дзяўчы ной ведаў, маўляў, тут няма куды раз не з генамі. Ужо на трэцім курсе Аляксан вівацца. Я сваім прыкладам паказала, дра стала працаваць па спецыяльнасці, што гэта зусім не так. Паверце, наву вось і зараз кіруе дзіцячай тэатральнай сту ка – гэта цікава. А даследаваць мову дыяй, якая дзейнічае на базе філіяла мас цікавей удвая! Я жадаю вам не проста коўскага тэатрастудыі «Вобраз». атрымаць дыплом аб вышэйшай адука Успаміны пра ўдзел у конкурсе «Сталіч цыі, а стаць дасведчанымі спецыялі ны настаўнік – сталічнай адукацыі» яшчэ стамі, інтэлігентнымі людзьмі і заняць свежыя і яркія, і мая суразмоўца ахвотна сваё месца пад сонцам! імі дзеліцца: «Адбор удзельнікаў право – І на развітанне… дзіўся спачатку ў рамках універсітэта, з усіх – Мне хочацца як мага надаўжэй заха факультэтаў яго прайшлі толькі пяцёра ваць у памяці самыя прыемныя моман самых моцных студэнтаў. Я трапіла ў гэ ты свайго студэнцкага жыцця, усё самае тую кагорту дзякуючы майму куратару светлае і хвалюючае. Я ведаю, што гэта С. В. Савінай і метадысту Т. П. Каралёвай, дапаможа мне не паддавацца дробным якая дапамагала мне ў пытаннях, звяза расчараванням і няўдачам, а таксама ру ных з распрацоўкай урокаў. Гэтыя цудоў хацца наперад. ныя людзі падтрымлівалі мяне і надалей, у наступных турах гарадскога спаборніцт P. S. Калі вярстаўся нумар, мы даве ва. Кіраўніцтва факультэта таксама паста даліся, што Наталля не развіталася з род вілася з разуменнем і падпісала індыві ным універсітэтам, а паступіла ў магіст дуальны графік наведвання заняткаў. ратуру БДПУ. Віншуем! Першы этап конкурсу прадугледжваў два заданні: самапрэзентацыю і правядзенне Матэрыялы старонкі падрыхтавала Вераніка МАНДЗІК

2

не шмат таленавітай, разумнай, мэтана кіраванай моладзі. Я на сабе перакана лася, што яна не застаецца паза ўвагай дзяржавы. Гэта надзвычай моцны сты мул для развіцця. – Што б ты хацела пажадаць перша курснікам, якія сёлета ўпершыню перас тупяць парог БДПУ ў якасці студэнтаў?

Як вядома, добры настаўнік павінен мець артыстычныя здольнасці. А калі ён выкладае музыку – натуральна, быць неблагім музыкан там. Ужо не кажучы пра агульныя і спецыяльныя педагагічныя ўменні і навыкі… Вам здаецца, усё гэта складана паяднаць у адзінае цэлае? Выпускніца факультэта эстэтычнай адукацыі па спецыяль насці «Музычнае мастацтва. Тэатральнае мастацтва» Аляксандра ЛЕ СЮКОВА з вамі не пагодзіцца. У мінулым навучальным годзе яна ста ла фіналісткай конкурсу «Сталічны настаўнік – сталічнай адукацыі» ў намінацыі «Педагагічны дэбют», а ў хуткім часе атрымала прэмію Мінгарвыканкама. Сакрэт такога поспеху аказаўся наступным: любоў да сваёй справы, бясспрэчны талент і ўпэўненасць ва ўласных сілах. І, як мне здаецца, невычэрпны аптымізм. А падрабязнасці – далей. ўрока. Пры падрыхтоўцы я кіравалася на ступным прынцыпам: кожны настаўнік па вінен быць акцёрам, сцэнарыстам і рэжысё рампастаноўшчыкам. Чарлі Чаплін, як вядома, хоць і не быў педагогам, аднак цу доўна валодаў названымі якасцямі, таму сваю прэзентацыю я выканала ў стылі ня мога кіно. Другое заданне патрабавала ад удзельнікаў распрацаваць і правесці ўрок у незнаёмым класе, а таксама зрабіць яго аналіз. Прычым на падрыхтоўку адводзіла ся толькі два дні, да гэтага часу тэма ўрока не паведамлялася. Гэта вельмі сур’ёзнае вып рабаванне, але я засталася сваёй працай за даволена і, напэўна, упершыню ў жыцці ад чула сябе сапраўдным настаўнікам. У другім туры канкурсанты праходзілі псіхолагапедагагічны тэст і зноў праводзілі ўрок у незнаёмым класе на тых жа ўмовах. Пытанні тэста асабіста ў мяне цяжкасцей не выклікалі, бо ў нашым універсітэце да юць вельмі моцную базу ведаў па псіхалогіі і педагогіцы. А вось з урокам на гэты раз узніклі складанасці: я трапіла ў клас, дзе настаўніца не практыкавала ні працу з пад ручнікам, ні ігру дзяцей на музычных інструментах. А я пры распрацоўцы плана заўжды абапіралася на гэтыя віды дзей насці… Мне сапраўды прыйшлося выклас ціся на ўсе сто! Члены журы раздзяліліся ў меркаваннях: адны сцвярджалі, што другі ўрок трохі слабейшы, іншыя даводзілі, што нават у складаных умовах мне ўдалося падтрымаць зацікаўленасць вучняў, заха ваць зместавае напаўненне і адпаведны эмацыйны фон. Як бы там ні было, але ў васьмёрку фіналістаў я трапіла. Трэці тур патрабаваў ад нас прарэкламаваць любы вучэбнаметадычны дапаможнік, а таксама выканаць заданне, умовы яко га арганізатары трымалі ў сакрэце да апошняга моманту. Аказалася, што трэ ба было выбраць выказванне вядомага пе дагагічнага дзеяча і… з ім не пагадзіцца! Так што мы маглі сабе дазволіць паспра чацца са свяціламі педагагічнай думкі. Вельмі прыемна, што падтрымаць мяне на фінале прыйшлі не толькі мама з бабу ляй, але і прарэктар па вучэбнай рабоце Юрый Аляксандравіч Быкадораў, а такса ма амаль уся мая група. Трэба сказаць, што конкурс патрабаваў ад мяне вельмі шмат эмацыйных і фізічных сіл, аднак я рада, што прыняла ў ім удзел і заняла пятае мес ца. Я набыла каштоўны педагагічны вопыт, практычныя ўменні, якіх мне не хапала, каб адчуць сябе сапраўднай настаўніцай. Таму ў школу я магу ісці не баючыся!» 1 верасня 2010 г.


Маладая змена: просім любіць і шанаваць! Лета, якое толькітолькі мінула, запомніцца ўсім нам небывалай спякотай. Аднак для многіх выпускнікоў школ, гімназій і ліцэяў выраз «гарачая пара» быў звязаны не толькі з паказчыкамі тэрмометраў: тысячы абітурыентаў змагаліся за права звацца студэнтамі БДПУ імя Максіма Танка. На гэтым шляху іх чакалі тэсціраванні, іспыты, падлікі балаў… Мы вырашылі пагутарыць з тымі першакурснікамі, якім не прыйшлося перажываць, ці знойдуць яны сваё прозвішча ў спісе залічаных. Знаёмцеся: разумнікі і разумніцы, тыя, хто ў сваім імкненні стаць студэнтам дасягнуў найлепшых вынікаў. Вераніка МАНДЗІК

С

ВОЙ прафесійны выбар ла, што перспектыва выкладаць Святлана КУКУЦЬ з вёскі дзецям выяўленчае мастацтва Несцераўшчына, што на Віцебш прываблівае яе больш. У абіту чыне, зрабіла даўно, яшчэ ў дзя рыенцкай гонцы Вераніка вятым класе. Папершае, яна пачала прымаць удзел у алімпіядах па любімым прадмеце – беларускай мове. Прычым вельмі пас пяхова: дайшла да «рэс публікі» і атрымала дып лом III ступені. Падругое, дзяўчына захапілася жур налістыкай, стала навед ваць адпаведны гурток, якім кіравала настаўніца гісторыі, у мінулым – ка рэспандэнт раённай газе Святлана КУКУЦЬ ты «Родныя вытокі». Ме навіта ў гэтым перыядыч ным выданні і ўбачылі свет пер фінішавала з вынікам у 33,3 шыя артыкулы Святланы. Па бала – лепшым сярод майстроў яднаць два захапленні дазволіў алоўкаў і пэндзляў. Немалую факультэт беларускай філалогіі ролю тут адыграла добрае ведан і культуры нашага ўніверсітэта, не беларускай мовы і гісторыі а дакладней, спецыяльнасць Беларусі: тэсціраванне па абод «Беларуская мова і літаратура. вух гэтых прадметах дзяўчына Журналістыка», на якую дзяў здала на 87 балаў, прычым рых чына паступіла з рэкордным ся тавалася цалкам самастойна. род сваіх канкурэнтаў балам – На ўнутраным экзамене (абіту 35,9. «Здаць унутраны экзамен – рыенты малявалі нацюрморт сачыненне – на «дзявятку» з чатырох прадметаў) Вераніка я змагла дзякуючы добраму ве атрымала «сямёрку». «Я ніколі данню мовы, а таксама вопыту не наведвала мастацкую шко напісання водгукаў падчас удзе лу, – расказвае першакурсні лу ў алімпіядах, – гаворыць ца, – толькі за год да паступлен Святлана. – Ды і тэма «Мастац ня стала дадаткова займацца тва ў жыцці чалавека» аказала з выкладчыцай, якая, дарэчы, ся мне вельмі блізкай, выкліка у свой час скончыла факультэт ла сапраўднае натхненне». Ак народнай культуры БДПУ. І тым рамя філалогіі і журналістыкі не менш экзамен не падаўся мне першакурсніца любіць вышы складаным, галоўнае – пераадо ваць, гуляць у валейбол, а яшчэ лець хваляванне ў самым пачат піша вершы. Такая шмат стайнасць інтарэсаў заў Вераніка ШАРУПСКАЯ жды была ўласціва твор чым людзям, а ў сценах нашага ўніверсітэта ство раны ўсе ўмовы для іх са марэалізацыі. ЮБІМЫ занятак Веранікі ШАРУП СКАЙ з вёскі Шашкі Брэс цкай вобласці – маляван не. Вераніка вырашыла звязаць справу, да якой ляжыць душа, з будучай прафесіяй. Таму і паступіла на фа ку». Застаецца пажадаць, каб культэт эстэтычнай адукацыі, ты, Вераніка, і надалей з лёгка абраўшы спецыяльнасць «Выяў сцю вырашала самыя склада ленчае мастацтва. Камп’ютар ныя задачы. ная графіка». Праўда, спачатку КАГОРЦЕ самых разум першакурсніца хацела стаць ды ных і таленавітых перша зайнерам, аднак пазней зразуме курснікаў права прадстаўляць

Л

У

1 верасня 2010 г.

туры, мама працуе ў МДЭУ імя аглядзе ўзроўню фізічнай пад А. Д. Сахарава. Жыццё самой рыхтаванасці сярод вучняў ся Надзеі доўгі час было звязана рэдніх школ (2008 г.). Не дзіўна, з музыкай, аднак любоў да гісто што сваю будучую прафесію хло рыі ўсё ж пераважыла. А пасля Дня адчыне ных дзвярэй у БДПУ і знаёмства з дэканам гістарычнага факультэ та М. М. Забаўскім дзяўчына ўжо не сум нявалася, што будзе паступаць менавіта сюды. Яе прывабіла спецыяльнасць «Гісто рыя. Сацыяльнапалі Надзея СІЛКО тычныя дысцыпліны». Тэсціраванне па сваім любімым прадмеце – гісторыі Бе пец вырашыў таксама звязаць са ларусі – Надзея здала на дзевя спортам. А на выбар навучаль носта балаў. У цэлым жа ў яе абі най установы паўплывала знаё турыенцкай скарбонцы значыц мая дзяўчыназямлячка, якая ца лік 349. «Мне здаецца, што зараз з’яўляецца студэнткай фа сёння трэба як мага болей культэта фізічнага выхавання увагі ўдзяляць гісторыі БДПУ. Конкурс на спецыяль і культуры нашага краю. насць «Спартыўнатурысцкая Спадзяюся, я таксама дзейнасць. Менеджмент у турыз змагу зрабіць важкі ўнё ме» быў высокі, аднак для Яўге сак у гэтую справу», – на гэта не стала перашкодай. падзялілася сваімі пла У агульнай колькасці балаў (28,4) намі Надзея. Застаецца значнае месца належыць «дзя дадаць, што такому мэта вятцы», атрыманай на ўнутра накіраванаму і энергічна ным іспыце. Да здачы кантроль му чалавеку, як мая су ных нарматываў спартсмен пачаў размоўца, абавязкова рыхтавацца за паўгода да паступ ўдасца ўсё задуманае. лення. «Спадзяюся, што ў хуткім ВОСЬ у Яўгена часе буду дастойна абараняць го ТРЫШЫНА з Го нар БДПУ на спаборніцтвах роз мельшчыны ўсе планы нага ўзроўню», – зазначыў хло Ганна ЛУКАШЭВІЧ звязаны са спортам. Як, пец. Што ж, мы будзем рады па зрэшты, і амаль усё віншаваць цябе, Яўген, на ста чым па ўсіх трох прадметах ат жыццё. А іначай і быць не маг ронках «Н»! Вось такая яна, маладая зме( рымала прыкладна аднолька ло: ён жа скончыў Чырвонабя вую колькасць балаў. «Гады сту рэжскую СШ Жлобінскага раёна, на БДПУ. Радасна ўсведамляць, дэнцтва – новы і вельмі важны вядомую сваімі слаўнымі спар што гэтыя таленавітыя і ам( біцыйныя этап майго жыцця, – гаворыць т ы ў н ы м і дзяўчаты Ганна. – Хочацца многага дасяг т р а д ы ц ы  Яўген ТРЫШЫН і хлопцы свя( нуць, хоць я і разумею, што зоркі ямі. Бацькі дома зрабілі з неба падаць не будуць. Прафе з а п і с а л і свой галоў( сія псіхолага, як мне здаецца, сына ў сек ны жыццё( прадугледжвае перш за ўсё ўмен цыю лёгкай вы выбар. не кантактаваць з самымі роз а т л е т ы к і , Хочацца па( нымі людзьмі, і я спадзяюся якой кіраваў жадаць, каб развіць у сабе гэтую якасць, пе пераможца вера ў яго рамагчы прыродную сарамлі першынства правіль( васць. А яшчэ – мару навучыцца Беларусі па насць не па( іграць на гітары!» гэтым відзе хіснулася ІНЧАНКА Надзея СІЛКО с п о р т у нават пад можа пахваліцца тым, А.У. Кісель. уздзеяннем што стала прадаўжальніцай цэ На рахунку цяжкасцей, лай педагагічнай дынастыі: яе Яўгена шмат без якіх, як дзядуля выкладаў у сельгасака дасягненняў дэміі ў г. Горкі, бабуля была на і перамог, галоўнае з іх – першае вядома, не робіцца ніводная важ( стаўніцай рускай мовы і літара месца ў рэспубліцы на асабістым ная справа. Гродзеншчыну атрымала выпус кніца Спандоўскай СШ Астравец кага раёна Ганна ЛУКАШЭВІЧ. Мая суразмоўца прызналася, што для яе настаўнікі заўжды з’яўляліся прыкладам і ўзорам ва ўсім, таму педагагічная пра фесія была абрана невыпадкова. Ды і ў сям’і ёсць сейбіты разум нага, добрага, вечнага – бабуля Ганны працавала настаўніцай матэматыкі. Унучка ж больш схілялася да «навукі пра душу» і падала дакументы на факультэт псіхалогіі, спыніўшы выбар на спецыяльнасці «Лагапедыя. Спе цыяльная псіхалогія». Дзяўчы на не стала хаваць, што рыхта вацца да тэсціравання было скла дана, таму разабрацца з гісторы яй і беларускай мовай дапамаглі індывідуальныя заняткі. А вось з біялогіяй справілася сама, пры

А

М

3


Ядвіга Грыгаровіч: «БДПУ — МОЙ ЛЁС» (Заканчэнне. Пачатак на стар. 1.)

культэт. Аднак гэты выпадак стаў для мяне першым педагагічным вопытам і правілам, якое я ніколі не парушала: нельга ставіцца да пытанняў дзяцей няўважліва, абыякава. Літаратурнамузычны факуль тэт, на мой погляд, вельмі ўдала спалучаў два віды мастацтва, кож нае з якіх мае магутныя сродкі ўздзе яння. Гэта прыносіла незвычайнае задавальненне і радасць ад наву чання: ад зносінаў з выкладчы камі, ад вельмі цікавых праграм і навуковай работы. Ужо на другім годзе студэнцтва мы ў сваіх курса вых працах аналізавалі тыповыя памылкі абітурыентаў падчас на пісання сачыненняў, а яшчэ праз год даследавалі шляхі іх выпраў лення. На трэцім курсе я ўпершы ню сутыкнулася з навуковай тэ май, якой займалася ўсё астатняе жыццё і якая ў пэўнай ступені па

служыла падставай і кандыдац кай, і доктарскай дысертацый. У БДПУ я працавала ў Савеце па абароне дысертацый, ды і зараз вельмі цесна звязана з вашым уні версітэтам, бо ўсе дысертацыі па пе дагагічных навуках праходзяць праз наш экспертны савет. Я бяз межна шчаслівая тым, што атры

мала званне ганаровага прафесара майго галоўнага, лёсавызначальна га, любімага ўніверсітэта. Квітней, БДПУ! Дзякуй Вам, Пётр Дзмітры евіч, за гэтую ўзнагароду. Паверце, яна мае для мяне вельмі важнае значэнне. Дзякуй вялікі за высокае прызнанне маіх сціплых дасягнен няў. Дзякуй, родны ўніверсітэт!

•Аддзел кадраў Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад прафесарскавыкладчыцкага складу з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам: загадчыкаў кафедраў (к.н., д.н., 23 разр. АТС) фізічнай культуры і спорту, беларускага мовазнаўства; дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) замежных моў, беларускага мовазнаўства, методык дашколь най адукацыі, матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі, беларускага і рускага мовазнаўства, медыкабіялагічных асноў фізічнага выхавання, гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя; дацэнта кафедры (20 разр. АТС) методыкі і тэорыі выкладання фізічнай культуры; старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) народных інструментаў (2), фартэпіяна, вакалу, сурда педагогікі, педагагічнай псіхалогіі; выкладчыкаў кафедраў (18 разр. АТС) германараманскага мовазнаўства, фартэпіяна, узроставай і педагагічнай псіхалогіі. Тэрмін падачы дакументаў – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 2264659. Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» АБ’ЯЎЛЯЕ НАБОР У АСПІРАНТУРУ Прыём у аспірантуру БДПУ за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ажыццяўляецца на кантрак тнай аснове. Асобам, якія раней прайшлі поўны курс навучання ў аспірантуры або ў форме саіскаль ніцтва, права паўторнага паступлення без аплаты за навучанне не прадастаўляецца. Прыём на ўмовах аплаты будзе ажыццяўляцца па ўсіх спецыяльнасцях, па якіх вядзецца падрых тоўка ў аспірантуры БДПУ. Дакументы прымаюцца з 6 верасня па 30 верасня 2010 г. Пералік неабходных дакументаў, патрабаванні да паступаючых, умовы допуску да ўступных экзаме наў і залічэння ў аспірантуру можна знасці на сайце БДПУ http://www.bspu.unibel.by Дакументы накіроўваць на адрас: 220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, аспірантура і дактарантура (каб. 97, 98). Тэлефоны для даведак: (8017) 2264664, (8017) 2278204.

*** Сустракаюцца два выпускнікі. – Прывітанне! Даўно цябе не бачыў. Чым займаешся? – Доктарскую раблю. – Дысертацыю? – Каўбасу!

*** У студэнта – трэцяя перазда ча. Экзаменатар: – А зараз пытанне «на засып ку»: паміж кім і кім была рус каяпонская вайна? *** Парта — крыніца ведаў. Канс пект — іх магіла.

Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 557.

*** Абітурыент здае экзамен па гісторыі. Як заўсёды – нічога не ведае. – Ну хоць бы пра пачатак Другой сусветнай вайны распа вядзіце. – Навокал ноч, дым і танкі, танкі…

220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, п. 127. 2264019 www.bspu.unibel.by

Вучоба ў ВНУ — кароткі, але вельмі важны перыяд у вашым жыцці. Для адных ён ператвараецца ў бяскон цы шэраг лекцый і экзаменаў, для другіх становіцца ча сам цікавых зносін, пошуку і рэалізацыі сябе ў розных сферах творчай, грамадскай, навуковай дзейнасці.

ДАЛУЧАЙСЯ ДА НАС! Грамадскае аб’яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» — гэта ваш шанц хутчэй уключыцца ў цікавае, разнастайнае жыццё ўніверсітэта. З кожным днём колькасць яго членаў павя( лічваецца, а дзейнасць становіцца ўсё больш разнапланавай. Калі вы станеце членам БРСМ, у вас з’явяцца магчымасці: √ кантактаваць з цікавымі і здольнымі мала дымі людзьмі; √атрымліваць самую поўную інфармацыю пра жыццё студэнтаў нашага ўніверсітэта і іншых ВНУ; √ удзельнічаць у творчых, навуковых, валан цёрскіх праектах, гарадскіх і рэспубліканскіх семінарах і канферэнцыях рознай тэматыкі; √ супрацоўнічаць са студэнтамі ВНУ Беларусі і іншых краін; √ вырашаць праблему працоўнай занятасці на працягу навучаль нага года і ў час летніх канікулаў. Калі вы ўжо вырашылі правесці свае студэнцкія гады сапраўды цікава і з карысцю для сябе, набярыце нумар 2278328 або завітайце ў кабінет 129 вучэбнага корпуса № 3. *** Калі ты сапраўдны студэнт — значыць, ты сябра студэнц( кага прафсаюза! Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэн( таў БДПУ — гэта: √ абарона сацыяльнаэканамічных правоў сту дэнцтва; √ юрыдычнаправавая падтрымка; √студэнцкае прадстаўніцтва ў перамовах з адмініст рацыяй ВНУ па ўсіх пытаннях арганізацыі вучэбнай дзейнасці і сацыяльнаэканамічнай праблематыцы; √ бясплатная кансультацыя па юрыдычных і са цыяльнаправавых пытаннях; √ахова працы і здароўя, грамадскі кантроль умоў вучобы і побыту, арганізацыя харчавання і медыцынскага абслугоўвання; √прафсаюзная вучоба па ўсіх пытаннях арганізацыі вучэбнага пра цэсу і забеспячэння правоў студэнтаў і выпускнікоў; √ праца з асобнымі сацыяльнымі катэгорыямі студэнтаў; √ арганізацыя адпачынку і аздараўлення студэнцтва; √ фінансаванне студэнцкіх праграм і праектаў; √ аказанне матэрыяльнай дапамогі; √сумеснае з рэктаратам і дэканатам вырашэнне жыллёвабытавых пытанняў. Па гэтых і іншых пытаннях звяртайцеся ў Пярвічную прафса( юзную арганізацыю студэнтаў: кабінеты 106 і 107 вучэбнага кор( пуса № 1, тэл. 227(83(82. *** Калі ты ініцыятыўны, мэтанакіраваны, таленавіты, энергіч( ны і проста любіш жыццё, то Студэнцкі савет самакіравання — для цябе. Наша арганізацыя — гэта: √ прасоўванне і адміністраванне студэнцкіх праектаў; √ фарміраванне здаровага ладу жыцця; √ развіццё студэнцкай навукі; √ падтрымка валанцёрскага руху; √ пашырэнне магчымасцей для творчай самарэалізацыі студэнц кай моладзі; √ раскрыццё лідарскага патэнцыялу і арганізацыя карпаратыўна га навучання. Ваш персанальны кансультант па дасягненні поспеху знаходзіц( ца ў п. 129 вучэбнага корпуса № 3, тэл. 227(83(28. Думка рэдакцыі можа не супадаць з пазіцыяй аўтараў артыкулаў.

Выходзіць раз у два тыдні Газета надрукавана на беларускай мове. ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». Рэдактар Аб’ём 4 паласы фармату А3. ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. Распаўсюджваецца 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Т. А. БАШМАКОВА ў вучэбных карпусах і інтэрнатах Тыраж 1000 экз. Зак. № 802. БДПУ бясплатна. Падпісана ў друк 30.08.2010 г. у 9.00.

nastaunik 10(1077)  
nastaunik 10(1077)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement