Page 1

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Чацвер, 21 студзеня 2010 года

№ 1 (1068)

БЕЛАРУСКІ ЦЭНТР У БАКУ

ХРОНІКА АДНАГО ГОДА

ЛЮБЛЮ ДЗЯЦЕЙ. ЛЮБЛЮ БЯСКОНЦА...

Стар. 2

Стар. 3

Стар. 4

ич! в ентов е д и у р т с т и р Дми дников т у е р П т о й с , ей мы полу+ авател д о Уважае п е р п т благо и всех

ндамен а н ы м о г л и у ф й ы н р е, надеж г р а ж д а н е с т поз е и щ ш у у д д у й бы вб От все 0 годом. ет тиции д л я т о г о , ч т о с е в н и 1 принес 0 и . , 2 о я ш м , б н а е а ы м н с л н ы ь е о р в т т сд во ие с Но ние — э м в у з е м н о г о ализова оллег плодот одое поколен е а в р о е з р а е р н+ ше йм Об хк мол гражда си. В Ва ания и в полно я Вас и Ваши вуза выйдет й у о р н а в л и е чия Б ошие зн й год будет дл я. А из стен триотов с акт р о х ь т и получи наступающи ные открыт , истинных па спехов у , я ь ч ь в т у с о а т на Пуст овья, сч циалис ения и е р о п ж с д и з х т о с ы г о н о новые д лифицирован я крепк и н е д е в а кв шенко а ного за еларуси. к б у е высоко ией. ч Л у р о нд ашег ной Б зиц Алекса ской по коллективу В цветания род Желаю де во имя про и тру в учебе ент Презид и Беларусь ик Республ ю Вас дравля

Дарагія сябры! Прыміце мае шчырыя віншаванні з Новым годам і Калядамі! Мінуў 2009+ы год, і з ім перагарнулася яшчэ адна ста+ ронка нашага жыцця. Для кожнага з нас ён быў асаблі+ вым, багатым на цікавыя ўражанні і знамянальныя падзеі. Мы радаваліся і суперажывалі, былі адказнымі і спагадлівымі, гасціннымі і добразычлівымі. Шчыры Вам дзякуй за натхнёную і сумленную пра+ цу ў мінулым годзе. Спадзяюся, што 2010+ы год будзе шчодра напоўнены яркімі жыццёвымі падзеямі і прынясе вам новыя прафесійныя поспехі. Жадаю моцнага здароўя, дабрабыту, аптымізму і тры+ валага антыкрызіснага імунітэту. Няхай мір, шчасце і каханне заўсёды гаспадараць у вашым доме і будуць вер+ нымі спадарожнікамі на жыццёвай прасторы! З павагай, рэктар БДПУ

Пётр КУХАРЧЫК

НАС ПАВІНШАВАЛІ: Старшыня Камітэта дзяр жаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь З.К. Ломаць, стар шыня Мінскага абласнога вы канаўчага камітэта Л.Ф. Кру пец, старшыня Прэзідыума На цыянальнай акадэміі навук Беларусі М.У. Мясніковіч, па мочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, галоўны інспектар па Мінскай вобласці М.М. Іван чанка, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэс публікі Беларусь па адукацыі, культуры, навуцы і навукова тэхнічным прагрэсе В.М. Зда новіч, старшыня Пастаяннай

камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэс публікі Беларусь па міжнарод ных справах і сувязях з СНД, прафесар С.А. Маскевіч, міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь А.М. Радзькоў, міністр адука цыі Кітайскай Народнай Рэс публікі Мэй Ханьчэн, Пасол Рэспублікі Беларусь у Азербай джанскай Рэспубліцы М.Е. Пац кевіч, Пасол Рэспублікі Бела русь у Злучаным Каралеўстве Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі А.Ю. Міхневіч, Над звычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Латвій скай Рэспубліцы А.М. Герасі

менка, Надзвычайны і Паўна моцны Пасол Кітайскай На роднай Рэспублікі ў Рэспублі цы Беларусь Лу Гуйчэн, рэк тар Вільнюскага педагагіч нага універсітэта Альгірдас Гайжуціс, рэктар Бранскага дзяржаўнага універсітэта А.В. Анцюхоў, старшыня Фе дэрацыі прафсаюзаў Беларусі Л.П. Козік, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Украі ны ў Рэспубліцы Беларусь І.Дз. Ліхавы, Пасольства Сла вацкай Рэспублікі ў Рэспуб ліцы Беларусь, Пасольства Францыі ў Рэспубліцы Бела русь і многія іншыя.


ДОКТАР HONORIS CAUSA НПУ Рашэннем Вучонага савета Нацыянальнага педагагічнага універсітэта імя М.П. Драгамана! ва ад 26 лістапада 2009 года рэктару БДПУ, пра! фесару П.Дз. Кухарчыку прысвоена званне Ганаровага прафесара НПУ. Дыплом і медаль Ганарова га прафесара Пятру Дзмітрые вічу ўручыў рэктар НПУ В.П. Андрушчанка ў прысут насці членаў Вучонага савета і прадстаўнікоў замежных дэ легацый. Справа ў тым, што ўрачыстае мерапрыемства праходзіла ў Кіеве напачатку студзеня ў рамках святкаван ня юбілею галоўнай педагагіч най ВНУ Украіны — 175год дзя з дня заснавання. «Н»!даведка. У 1834 г. у складзе Універсітэта святога Уладзіміра быў адкрыты фа культэт па падрыхтоўцы на стаўнікаў, пераемнікам якога лічыцца Нацыянальны педага

гічны універсі тэт імя М.П. Дра гаманава. Сучасная гісторыя НПУ па чынаецца ў 1920 г. з ад крыцця Кіеўскага інстытута народнай адукацыі. У 1936 г. гэта ВНУ была рэарга

нізавана ў Кіеўскі педагагічны інстытут імя М. Горкага, затым — у Кіеўскі дзяржаўны педага гічны універсітэт імя М.П. Дра гаманава, які ў 1997 г. атры маў ганаровы статус Нацыя нальнага. Сёння НПУ з'яўля ецца адной з вядучых ВНУ Ук раіны. Тут вучацца больш як 30 тысяч студэнтаў; працуюць 211 дацэнтаў, 47 прафесараў, 307 кандыдатаў і 40 дактароў навук; ажыццяўляецца пад рыхтоўка высокакваліфікава ных спецыялістаў у галіне пра ва, мастацтва, паліталогіі, псіхалогіі і педагогікі.

БЕЛАРУСКІ ЦЭНТР У БАКУ Злева ад рэктара БДПУ П. Дз. Кухарчыка — рэктар БСУ К. М. Абдулаеў

Напачатку снежня дэлегацыя універсітэта на чале з рэктарам П.Дз. Кухарчыкам наведала нашых даўніх сяб! роў — выкладчыкаў і студэнтаў Бакінскага славянскага універсітэта (БСУ). Галоўная мэта паездкі — праца па стварэнні Беларускага культурна!асветніцкага цэнтра. В. СТАРЫЧОНАК, дэкан факультэта рускай філалогіі

Беларуская дэлегацыя падрабяз на азнаёмілася з падобнымі цэнт рамі, якія існуюць у БСУ даўно: рускім, украінскім, балгарскім, грэ часкім і польскім. У іх працуюць высокакваліфікаваныя спецыя лісты як з Азербайджанскай Рэс публікі, так і з Польшчы, Грэцыі і іншых краін. Пасля ўважлівага агляду прапанаваных кабінетаў было абрана месца для размяшчэн ня Беларускага культурнаасвет ніцкага цэнтра. Ім стала 404я аўды торыя на чацвёртым паверсе галоў нага корпуса БСУ. Падчас візіту адбыліся сустрэчы з работнікамі Пасольства Рэс 2

публікі Беларусь у Азербайджан скай Рэспубліцы, рэктарам БСУ К.М. Абдулаевым, прарэктарамі, дэканамі факультэтаў і загадчы камі кафедраў. Абмяркоўваліся пытанні далейшага супрацоўніцтва паміж навучальнымі ўстановамі ў межах падпісанага пяць гадоў таму дагавора. П.Дз. Кухарчык выступіў на пашыраным пасяджэнні рэкта рата, адказаў на шматлікія пы танні яго членаў і актывістаў сту дэнцкага самакіравання — удзель нікаў мерапрыемства «Халіф на дзень». Гэта даволі цікавая падзея, якая штогод адбываецца ў БСУ: на адзін дзень студэнты ўзначальва

юць універсітэт, выконваюць аба вязкі рэктара, прарэктараў і дэка наў, прымаюць шэраг даволі ад казных рашэнняў. Як паказалі вынікі абмеркавання, традыцыя правядзення «Халіфа на дзень» будзе доўга захоўвацца ў БСУ і ста не сур’ёзнай школай падрыхтоўкі кіруючых кадраў. Кіраўнікі двух універсітэтаў разгледзелі магчымасці абмену студэнтамі і выкладчыкамі, уключанага навучання, вучобы азербайджанскіх студэнтаў у ма гістратуры БДПУ, а таксама вы дання агульнага зборніка сту дэнцкіх навуковых прац. Наша каманда па валейболе запроша на на спартыўныя мерапрыем ствы, якія будуць праводзіцца ў БСУ ў лютым–сакавіку 2010 г. Сумесная дзейнасць двух уні версітэтаў у галіне адукацыі, на вукі і культуры дапамагае выха ванню паважлівых адносін да ду хоўных традыцый, умацаванню сяброўства і супрацоўніцтва паміж беларускім і азербай джанскім народамі. Стварэнне Бе ларускага культурнаасветніцка га цэнтра на базе БСУ і Цэнтра азер байджанскай культуры і мовы ў БДПУ стане пралогам новага эта пу ў развіцці гуманітарнага су працоўніцтва паміж нашымі ВНУ, будзе садзейнічаць узаемна му ўзбагачэнню нацыянальных культур, а таксама паслужыць падставай для міжнароднага су працоўніцтва ў іншых галінах.

Дзверы БДПУ заўжды адкрыты для гасцей: гэта на! года падзяліцца сваімі здабыткамі і даведацца пра зна! ходкі калег. Напрыклад, нядаўна да нас завітала дэ! легацыя Тульскага дзяржаўнага педагагічнага універ! сітэта імя Л.М. Талстога на чале з рэктарам, прафеса! рам Надзеяй Анатольеўнай ШАЙДЭНКА. Нашы ра! сійскія калегі разам з прадстаўнікамі прафесарска! выкладчыцкага складу БДПУ абмеркавалі актуаль! ныя праблемы сучаснага адукацыйнага працэсу і пер! спектыўныя напрамкі ўзаемадзеяння. Вераніка МАНДЗІК

Педагагічныя погляды Л. М. ТАЛСТОГА На сустрэчы прысутнічалі прафесары В.А. Капранава, І.І. Цыр кун, Я.Л. Каламінскі, начальнік сацыяльнапсіхалагічнага цэнт ра Н.І. Аліфіровіч і інш. У працэсе жывой і нязмушанай гутаркі паступова акрэслілася кола агульных навуковых інтарэсаў. Перш за ўсё гэта пытанні псіхалогіі. Прафесар Л.А. Пяргаменшчык пад крэсліў, што псіхалогія пакуль карыстаецца метадалогіяй прыро дазнаўчых навук, а гэта стрымлівае яе развіццё. Таму неабходна грунтоўная распрацоўка ўласнай метадалогіі даследавання. Тульскіх гасцей зацікавіла практыка работы псіхалагічнай служ бы нашага універсітэта, у прыватнасці, даследаванне ўзроўню адап тацыі першакурснікаў, выкарыстанне арттэрапіі, дзейнасць крэа тыўстудыі «Куратар». Яны пажадалі запрасіць да сябе спецыялі стаў службы для перадачы вопыту, правядзення трэнінгаў і далей шых сумесных даследаванняў. Відаць, ніхто не зможа прэзентаваць свой універсітэт лепш, чым яго рэктар. Які ж ён, ТДПУ? Чым адрозніваецца ад іншых расійскіх ВНУ? Вось пра што мы запыталіся ў Надзеі Анатольеўны. — Семнаццаць гадоў таму на тэрыторыі Расіі было 103 педагагічныя ВНУ, зараз — каля шасцідзесяці. Астатнія або аб’ядналіся з класіч нымі, або набылі статус гуманітарных, сацыяльных і інш. ТДПУ — адзін з найстарэйшых педуніверсітэтаў РФ, які прынцыпова захаваў слова «педагагічны» ў сваёй назве. Зараз мы развіваем і непедагагічныя спецыяльнасці (іх амаль палова). Справа ў тым, што па расійскім зака надаўстве статус універсітэта за ВНУ захоўваецца толькі тады, калі яна мае не менш за восем напрамкаў падрыхтоўкі. Але ўсе нашы вы пускнікі незалежна ад спецыяльнасці маюць добрую псіхолагапеда гагічную базу і падрыхтаваны да працы ў калектыве. Асаблівасць ТДПУ яшчэ і ў тым, што мы носім імя чалавека, які быў не толькі геніяльным пісьменнікам, але і таленавітым педаго гам. На ўсіх факультэтах уведзены спецкурс па філасофіі і педагогі цы Л.М. Талстога, а ў рамках пазавучэбнай работы штогод усе сту дэнты наведваюць тэатр, дзе ідуць пастаноўкі па творах класіка. Варта адзначыць яшчэ вось што. У 90я гады мінулага стагоддзя, калі паводле расійскага Закона аб адукацыі слова «выхаванне» прак тычна не выкарыстоўвалася, мы захавалі сістэму выхаваўчай рабо ты. Фінансавалася яна з пазабюджэтных сродкаў. Мы першымі на тэрыторыі Расіі стварылі канцэпцыю выхаваўчай работы са студэн тамі. Зараз, калі вяртаюцца былыя прыярытэты, многія ВНУ аналі зуюць і выкарыстоўваюць наш вопыт. «Я ўпэўнена, што мы здолеем наладзіць з БДПУ плённую сумес+ ную навукова+даследчую работу паміж кафедрамі, абмен студэн+ тамі і выкладчыкамі, бо ў вас шмат цікавых знаходак ва ўсіх галі+ нах, — адзначыла Надзея Анатольеўна. — Такая акадэмічная ма+ більнасць будзе на карысць развіцця навукі і адукацыі як у Бела+ русі, так і ў Расіі».

21 студзеня 2010 г.


БДПУ2009: ХРОНІКА АДНАГО ГОДА Памятаю, з якім хваляваннем сустракала 2000!ы год: а як жа, не кож! наму даводзіцца быць сведкай змены эпох! І вось мы, людзі XXI стагод! дзя, ужо адлічылі першы яго дзесятак. Час ляціць імкліва, і кожны ме! рыць яго па!свойму: днямі і гадзінамі, зімамі і вёснамі, сустрэчамі і рас! станнямі… А яшчэ — добрымі справамі, новымі сябрамі, плённай працай і творчымі набыткамі. І гэта, бадай, самы правільны і найбольш апраў! даны крытэрый. Таму менавіта з яго мы будзем зыходзіць, характары! зуючы апошні год першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзя. Такім чынам, БДПУ!2009: людзі, падзеі, факты, або «Хроніка аднаго года». Вераніка МАНДЗІК Мінулы год стаў для нашага універсітэ та этапным: мы адзначылі 95годдзе БДПУ. І няхай гэта яшчэ не юбілей, але апошняя «круглая» прыступка да яго. У спісе факультэтаў з’явіліся дзве новыя назвы: факультэты фізічнага выхавання і эстэтычнай адукацыі. Людзям, неабыякавым да спартыўнага жыцця нашага універсітэта, мінулы год не раз даваў нагоду для ўзмоцненага сэр цабіцця. Давайце ўспомнім яшчэ раз і на нава перажывём такое прыемнае пачуццё гонару за сваю alma mater. Рэспублікан ская універсіяда2009: трыумфальная пе

Студэнт факультэта рускай філа+ логіі Антон Мартыненка — перамож+ ца гарадскога конкурсу «Містэр+2009»

рамога нашай зборнай па таэквандо. XXV Сусветная летняя універсіяда стала зала таноснай адразу для двух нашых спартс менаў: чэмпіёнскі тытул заваявалі Міка лай Шубянок (дзесяцібор’е) і Юрый Шаю ноў (кіданне молата). «Срэбра» прывезла зборная па мініфутболе з Кіева, дзе адбы ліся I Гульні Садружнасці сярод сту дэнцкіх каманд педагагічных універсітэ таў краін СНД. Не адстаюць ад лепшых студэнтаў і работнікі БДПУ. Так, па вы ніках галіновай Рэспубліканскай спар такіяды работнікаў ВНУ сістэмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела русь наш універсітэт заняў першае месца ў складзе зборнай гуманітарных ВНУ. Што можна дадаць да гэтага далёка не поўнага пераліку рэгалій і медалёў? Толькі адно: так трымаць! Падзеяй 2009 г. першы прарэктар БДПУ А. І. Андарала лічыць 95годдзе alma mater. «Як выпускнік універсітэта я ўжо не раз адзначаў знамянальныя даты ў жыцці БДПУ, аднак наперадзе нас чакае галоў ны юбілей — 100годдзе з дня заснавання універсітэта». «Мінулы год быў надзвычай багатым на важныя падзеі,— узгадвае загадчык аддзела міжнароднага супрацоўніцтва А.А. АНДРЭЕЎ. — Нас наведалі дэлега цыі Нацыянальнага педагагічнага універ 21 студзеня 2010 г.

сітэта імя М.П. Драгаманава, а таксама Тульскага, Нежынскага, Пскоўскага і Ме літопальскага дзяржпедуніверсітэтаў. Да рэчы, два апошнія разам з педагагічным каледжам Фонтус SEN (Нідэрланды) па поўнілі сёлета спіс нашых партнёраў. Мы прымалі высокіх гасцей — паслоў Ра сійскай Федэрацыі, Украіны, Азербайджа на, Літвы і Польшчы. На факультэце бе ларускай філалогіі і культуры праходзілі вучэбнаметадычную стажыроўку студэн ты Вільнюскага педагагічнага універсітэ та, а на ўключанае навучанне былі пры няты другакурснікі філасофскага факуль тэта Універсітэта імя Камен скага, што ў Браціславе. На русфіле на трохмесячным уключаным навучанні зна ходзілася прадстаўніца Вя лікатырнаўскага універсітэ та імя свв. Кірылы і Мяфо дзія (Рэспубліка Балгарыя). У гэтай жа ВНУ набывалі моўную практыку нашы студэнтыфілолагі. Акрамя таго, студэнты факультэта спецыяльнай адукацыі пас пяхова выступілі ў алімпі ядзе з міжнародным удзе лам, што праходзіла ў НПУ імя М.П. Драгаманава (Кіеў), а будучыя псіхолагі — у навуковапрактычнай кан ферэнцыі «Псіхалогія XXI ст.», якая ла дзілася на базе СанктПецярбургскага дзяржаўнага універсітэта». Студэнты і работнікі нашага універсі тэта актыўна ўдзельнічалі ў падрыхтоў цы і правядзенні самага глабальнага да следавання дзесяцігоддзя — перапісу на сельніцтва. Яны дакладна ведаюць, колькі чалавек пражывае ў Маскоўскім раёне горада Мінска, бо менавіта гэта тэ рыторыя стала рэгіёнам іх дзеяння. А вось прарэктар па вучэбнай рабоце Ю.А. БЫ! КАДОРАЎ дакладна ведае, як гэта было. «Па колькасці студэнтаў, што былі за дзейнічаны ў перапісе (а гэта 1050 чала век), мы сталі трэцімі сярод усіх ВНУ ста ліцы. Пра якасць працы могуць сведчыць два факты. Першы — гэта падзяка, якая прыйшла на імя рэктара ад старшыні На цыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь і ў якой падкрэсліва юцца добрасумленнасць і адказнасць на шых супрацоўнікаў і студэнтаў. Другі — канкрэтны прыклад неабыякавага стаў лення да бліжняга. Адна з перапісчыц, завітаўшы да адзінокай хворай бабулі, не толькі выканала свой фармальны аба вязак, але і дапамагла па гаспадарцы, схадзіла ў аптэку, выклікала прадстаў

нікоў сацыяльнай служ бы. Здавалася б, дро бязь, але гэты ўчынак яшчэ раз пацвярджае, што на гуманнасці і ўза емнай падтрымцы тры маецца свет…» Перанясёмся са сферы духоўнай у матэрыяль ную — і ўспомнім, што ў 2009м мы сталі больш багатымі. Дакладны ўлік набыткаў вядзе пра! рэктар па адміністрацый! на!гаспадарчай рабоце У.В. ЯДЛОЎСКІ: «Знач ная падзея — набыццё Нашы госці — студэнты і выкладчыкі ўкраінскіх ВНУ БДПУ вучэбнай базы на рацэ Вілія. Тут ёсць усе ўмовы для пра адзначыць, што ў апошні час фінансаван вядзення вучэбных і вытворчых практык, не галіновых навуковых даследаванняў а таксама спартыўных спаборніцтваў і па праблемах вышэйшай і сярэдняй аду збораў, выязных семінараў, турыстычных кацыі вырасла ў тры з паловай разы». злётаў, пленэраў і г. д. Яшчэ адна важная Абарона сацыяльных і працоўных пра справа — капітальны рамонт інтэрнатаў. воў работнікаў і студэнтаў — яшчэ адна Так, у інтэрнаце № 1 добраўпарадкавана важная задача, якую паспяхова выкон памяшканне пашпартнага стала, біблія вае наш універсітэт праз прафсаюзныя ар тэкі і чытальнай залы, а ў інтэрнаце № 6 у ганізацыі. Кожныя пяць гадоў праводзяц выніку рамонту з’явіліся тры новыя пакоі ца справаздачнавыбарчыя канферэнцыі, для пражывання студэнтаў і адзін — для якія знамянуюць сабою новы этап жыц адпачынку». Што ж, мы — за ўтульнасць ця прафсаюзаў. Чарговая з іх прыпала і камфорт! якраз на мінулы год. Старшыня прафка! Дарэчы, пра багацце. Літаральна перад ма студэнтаў В.М. ГРАЧОЎ паведаміў, што самым Новым годам намеснік міністра прэзідыум прафсаюзнага камітэта абна адукацыі К.С. Фарыно ў рамках прагра віўся больш чым напалову. А сярод зна мы «Комплексная інфарматызацыя сістэ кавых падзей назваў наступную: «На з’ез мы адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2007– дзе Еўразійскай асацыяцыі прафсаюзных 2010 гг.» перадаў рэктару больш за 30 элек арганізацый універсітэтаў, які адбыўся ў тронных сродкаў навучання па розных га верасні 2009 г. у горадзе Баку (Азербай лінах ведаў. Пра гэта нам расказаў пра! джан), нас прынялі ў члены вышэйзгада рэктар па вучэбнай і інфармацыйна!ана! най асацыяцыі». літычнай рабоце В.М. ЗЕЛЯНКЕВІЧ. Але мінулы год стаў для нас адметным не Згодна з усходнім календаром 2009+ы толькі гэтым. «Нарэшце адбылася падзея, быў годам Быка — жывёлы надзвычай якую з нецярплівасцю чакалі і выклад стараннай і нястомнай у працы. Маг+ чыкі, і студэнты: адкрылася электронная чыма, гэта паўплывала на плённую дзей+ бібліятэка. На фізічным факультэце ство насць нашага універсітэта ў самых роз+ рана вучэбная лабараторыя тэхнічнай ных сферах. Але няма сумневу ў тым, творчасці, а на ФСА — лабараторыя «Аду што год Тыгра будзе яшчэ лепшым. кацыя без межаў», якая мае на мэце ўка І гараскопы тут ні пры чым: проста раненне інфармацыйных тэхналогій у кожны, хто пераступае парог БДПУ, спецыяльную адукацыю. І яшчэ адзін любіць сваю справу, а значыць, выкон+ пункт у спісе добрых спраў: завершана ства вае яе якасна. рэнне лакальнай камп’ютэр най сеткі корпуса № 7 і пад ключэнне яе да Інтэрнэту». Навуковая работа — адзін з прыярытэтных відаў дзейнасці універсітэта. Пра! рэктар па навуковай рабоце В.В. БУШЧЫК адзначае ас ноўныя дасягненні ў гэтай сферы: «Усяго ў апошнія тры гады ў БДПУ право дзіліся навуковыя даследа ванні па адзінаццаці праг рамах. Мінулым годам да туецца даследаванне па га ліновай праграме «Сучаснае адукацыйнае асяроддзе». У 2009 г. мы выконвалі Лепшым валанцёрскім атрадам г. Мінска ў мінулым годзе 76 навуковадаследчых работ. стаў атрад факультэта спецыяльнай адукацыі «Роўнасць» З задавальненнем хачу 3


НАШЧАДКІ ЦЫЦЭРОНА

Дыпломы пераможцам уручае Ю. А. Быкадораў

Напярэдадні новага года пад эгідай грамадскага аб’яднання «Белая Русь» на фа! культэце рускай філалогіі адбыўся конкурс прамоўніцкага майстэрства «Цыцэроній! 2009». Гэта штогадовая традыцыя кафедры культуры мовы і міжкультурных каму! нікацый. Тэма сёлетняга конкурсу — «Я і мой універсітэт». Эфектыўнасць зносін сёння ставіцца ў адназначную за лежнасць ад рытарычнага майстэрства ўдзельнікаў ка мунікацыі — ад іх умення выказваць свае думкі правіль на, пераканаўча, прыгожа. Значэнне рыторыкі і культуры мовы заключаецца ў здольнасці гэтых навук прапанаваць правераную вопы там сістэму прыёмаў, фігур і мадэлей, што і прадэманст равалі ўдзельнікі конкурсу «Цыцэроній2009». Сярод іх — студэнты амаль што ўсіх факультэтаў нашага універ сітэта. Выступаючы перад аўдыторыяй, удзельнікі пака залі добрае валоданне тэхнікай мовы, яе невербальнымі сродкамі. Прамовы, прысвечаныя 95годдзю нашага уні версітэта, вызначаліся змястоўнасцю і сучасным погля дам на гістарычныя падзеі, а таму былі высока ацэнены членамі журы (старшыня — прарэктар па вучэбнай рабо це Ю.А. Быкадораў). У склад арбітраў таксама ўваходзіў

удзельнік міжнародных і пераможца га радскіх конкурсаў прамоўніцкага мастацтва, студэнт 4га курса факультэта сацыяльнапе дагагічных тэхналогій Аляксандр Калчук. Па выніках конкурсу дыпломамі і пада рункамі грамадскага аб’яднання «Белая Русь» былі ўзнагароджаны студэнткі фа культэта беларускай філалогіі і культуры Кацярына Рабава і Таццяна Бароўка (дыпломы 1 і 2 ступені адпа ведна, навуковы кіраўнік — старшы выкладчык кафед ры агульнага і рускага мовазнаўства Т.А. Паўлючэн ка). Дыплом 3 ступені атрымала студэнтка факультэта дашкольнай адукацыі Алена Ажнова, а таксама яе на вуковы кіраўнік дацэнт Л.А. Бяссонава. Астатнія двац цаць пяць удзельнікаў былі ўзнагароджаны памятнымі сувенірамі.

•Аддзел кадраў

Конкурс прамоўніцкага майстэрства сярод факультэ таў БДПУ надзвычай актуальны для будучых выклад чыкаў, якія па роду дзейнасці павінны ўмець эфектыўна наладжваць камунікацыі, даходліва даносіць інфарма цыю і пераконваць сваіх выхавальнікаў, што педагагіч ны універсітэт — самы лепшы. І. ЛУКАШЭВІЧ, арганізатар конкурсу, выкладчык кафедры культуры мовы і міжкультурных камунікацый

Люблю дзяцей. Люблю бясконца...

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка» АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад прафесарскавыкладчыцкага складу з за ключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам: дацэнтаў кафедраў (к.н., дац., 20 разр. АТС) гісторыі старажыт ных цывілізацый і сярэднявечча, матэматыкі і методыкі выкла дання матэматыкі, этналогіі і фалькларыстыкі; старшага выкладчыка кафедры (19 разр. АТС) славянскай гісто рыі і метадалогіі гістарычнай навукі; выкладчыка кафедры (18 разр. АТС) педагагічнай псіхалогіі. Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 226)46)59. ДНІ АДКРЫТЫХ ПРАПАНОЎ Наша alma mater рыхтуецца да сустрэчы маладога папаўнен ня: 9 студзеня ва універсітэце прайшоў традыцыйны Дзень адчы неных дзвярэй. Патэнцыяльныя абітурыенты змаглі даведацца, па якіх спецыяльнасцях будзе ажыццяўляцца прыём у БДПУ ў 2010 годзе, які парадак залічэння, колькі каштуе навучанне і хто мае права на першачарговае засяленне ў інтэрнат. Для тых, хто ў гэты раз да Мінска не даехаў, ёсць яшчэ адна магчымасць: у пачатку красавіка БДПУ зноў запрашае ў госці ўсіх, хто збіра ецца паступаць у вядучы педагагічны універсітэт краіны. Наш кар.

НАШ ПАДАРУНАК — ВАШ ПРЫБЫТАК! ААТ «Беларусбанк» прапануе новы тэрміновы банкаўскі ўклад у беларускіх рублях «Новы 2010» з фіксаванай працэнтнай стаў кай 23 % гадавых на працягу першых 3 месяцаў захавання. Умовы: магчымасць выканання расходнай аперацыі без пераразліку да ходу па зніжанай працэнтнай стаўцы пасля 6 месяцаў захавання; неабмежаваныя магчымасці папаўнення ўкладу і штомесяч ная капіталізацыя; магчымасць адкрыцця ўкладу на іншую асобу. Тэрмін захавання ўкладу — 3 гады. Звяртайцеся ў аддзяленне 333 ААТ «Беларусбанк» (вучэбны корпус БДПУ № 2). Тэл.: 2264489.

Большасць вучоных адзначаюць, што паспяховае развіццё дзіцяці дашколь! нага ўзросту залежыць ад кампетэнтнасці выхавальніка. Гэта асабліва доб! ра разумеюць на ФДА, таму фарміраванне прафесійнай накіраванасці сту! дэнтаў ажыццяўляецца тут не толькі на занятках па прадметах псіхолага! педагагічнага цыкла, але і ў вольны час. Сярод форм выхаваўчай работы асо! бае месца займаюць сустрэчы з творчымі педагогамі, якія ўсё жыццё прыс! вяцілі абранай прафесіі. Мерапрыемства такога кшталту адбылося нядаўна ў інтэрнаце № 7: у госці да студэнтаў завітала былы дацэнт кафедры агуль! най і дашкольнай педагогікі Р.М. МІРОНАВА — ветэран працы, выдатнік асветы Рэспублікі Беларусь. Педагагічнае крэда Рэгіны Міхайлаўны можна акрэсліць наступнымі радкамі: Люблю дзяцей. Люблю бясконца. І не магу іх не любіць. Я для дзяцей дастала б сонца, Каб іх шчаслівымі зрабіць.

Студэнты з захапленнем слу халі аповед пра жыццёвы і твор чы шлях Рэгіны Міхайлаўны. Пасля заканчэння Магілёўскага педвучылішча ў 1960 годзе яе, як лепшую выпускніцу, накіравалі ў дзіцячы садок № 22 г. Мінска. Ужо ў першы дзень працы яна ат рымала падзяку ад кіраўніцтва! Творчая і ініцыятыўная выха вальніца хутка зрабілася загад чыцай дашкольнай установы. Увогуле ж педагагічнай дзей насці Рэгіна Міхайлаўна прысвя ціла 41 год. Трэба сказаць, што наша гос ця — чалавек аптымістычны, творчы, з аналітычным скла дам мыслення. Яна з’яўляецца

аўтарам больш чым 150 наву коваметадычных прац, арты кулаў, прысвечаных сістэме дашкольнай адукацыі. Так, яе кнігу «Педагагічныя тэхналогіі ў дашкольнай установе» лічаць настольнай і супрацоўнікі дзіцячых садкоў краіны, і сту дэнты педагагічных ВНУ. Да рэчы, у гэтым годзе ў выдавец тве «Мастацкая літаратура» перавыдадзена яе хрэстаматыя для дашкольнікаў на беларус кай мове. Рэгіна Міхайлаўна прынесла з сабою атэстат аб сярэдняй аду кацыі і залаты медаль, які яна атрымала ў школе. Студэнтам было цікава параўнаць пералік прадметаў у атэстаце госці з тымі, якія яны вывучалі самі. Вопытнаму педагогу задавалі шмат пытанняў: ці мэтазгодна аддаваць дзяцей у школу з шасці гадоў? як напісаць цікавую кніжку для дзяцей дашкольна га ўзросту?

Напрыканцы сустрэчы Рэгіна Міхайлаўна пажадала студэн там поспехаў у вучобе і сонеч ных дзён у жыцці, а ў якасці сувеніраў падарыла маленькія ракавінкі з берага Чорнага мора, каб яны нагадвалі пра сонечныя дні лета і дзяцінства. Яна пара іла будучым педагогам памя таць: маленькія дзеці любяць выхавальнікаў з добрымі сэр цамі, якія заўсёды ўсміхаюцца ім, нібы сонейка. Навагоднія святы — доб+ рая нагода, каб яшчэ раз падзякаваць і Рэгіне Міхай+ лаўне, і ўсім нашым ветэ+ ранам за шматгадовую працу і адданасць педага+ гічнай прафесіі. Моцнага вам здароўя і доўгіх гадоў жыцця! Марыя МАЗОЎКА, старшы выкладчык кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі

Думка рэдакцыі можа не супадаць з пазіцыяй аўтараў артыкулаў.

Заснавальнік — установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 557.

220809, г. Мінск!50, вул. Савецкая, 18, п. 127. 226!40!19 www.bspu.unibel.by/newspaper

Выходзіць раз у два тыдні Газета надрукавана на беларускай мове. ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». Рэдактар Аб’ём 4 паласы фармату А3. ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. Распаўсюджваецца 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Т. А. БАШМАКОВА ў вучэбных карпусах і інтэрнатах Тыраж 1000 экз. Зак. № 49. БДПУ бясплатна. Падпісана ў друк 26.01.2010 г. у 9.00.

nastaunik 1(1068)  
nastaunik 1(1068)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement