Page 1

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Чацвер, 30 красавіка 2009 года

№ 7 (1056)

ВЫНІКІ ФІНАНСАВА% ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

ВЕСТКІ З ФСА

ЗАЛАТОЕ ПЯРО

Стар. 2

Стар. 3

Стар. 4

•Афіцыйная хроніка

Члены Савета універсітэта аднагалосна прагаласавалі за прысуджэнне звання «Га наровы прафесар БДПУ» доктару фізіка матэматычных навук, прафесару, акадэміку НАН Беларусі, Заслужанаму дзеячу навукі БССР, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі СССР і Рэспублікі Беларусь, намесніку Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Анатолю Мікалаевічу РУБІНАВУ. «Н» даведка. А. М. Рубі% меснік дырэктара Інсты% наў нарадзіўся ў 1939 г. тута фізікі. у г. Магілёве. Па заканчэн% У 1979—1988 гг. А. М. Ру% ні фізічнага факультэта бінаў па сумяшчальніцтве БДУ (1961) быў накірава% працаваў на пасадзе прафе% ны ў аспірантуру Інсты% сара кафедры агульнай фі% тута фізікі АН БССР. зікі Мінскага дзяржаўна% У 1965 г. абараніў канды% га педагагічнага інстыту% дацкую дысертацыю, а ў та імя А. М. Горкага: чытаў 1972 г. — доктарскую. раздзел «Оптыка» ў курсе З 1970 г. А. М. Рубінаў — агульнай фізікі, шэраг спец% загадчык лабараторыі, курсаў па лазернай фізіцы і малекул, кіраваў дысерта% з 1987 па 1998 г. — на% спектраскапіі складаных цыйнымі даследаваннямі і

•Віншуем!

VENI, VIDI, VICI

(Пачатак. Заканчэнне на стар. 2.)

Рэктару Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка Кухарчыку Пятру Дзмітрыевічу. Паважаны Пётр Дзмітрыевіч, выказваю Вам і членам Савета БДПУ вялікую падзя ку за аказаны мне гонар — прысваенне звання Ганаровага прафесара БДПУ. Вельмі расчулены, шчыра ўсім дзякую і жадаю добрага здароўя, далейшых творчых поспехаў на карысць роднага універсітэта. Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь А. М. РУБІНАЎ

•Ведай нашых!

Па выніках XII Рэспубліканскай выставы навукова метадычнай літаратуры і педагагічнага вопыту «Сацыяльна педагагічнае і псіха лагічнае суправаджэнне станаўлення асобы навучэнцаў і іх прафе сійнае самавызначэнне» Беларускі дзяржаўны педагагічны універсі тэт імя Максіма Танка ўдастоены дыплома І ступені. Мерапрыемства праходзіла на базе ДАУ «Акадэмія пас лядыпломнай адука цыі». Больш за 4000 наведвальнікаў змаглі азнаёміцца з матэрыяламі вы ставы — а іх было прадстаўлена звыш 3500, — пачарпнуць новыя ідэі, папрысутнічаць на пасяджэннях круг лага стала, семінарах і майстаркласах з удзелам вядучых педагогаў вы шэйшай школы, спецыялістаў Міністэрства адукацыі, РІВШ, АПА і інш.

Вось ужо трэці раз выхаванцы факультэта спецыяльнай адукацыі надзвычай паспяхова выступаюць на Усеўкраінскай студэнцкай алім піядзе з міжнародным удзелам па карэкцыйнай педагогіцы і спецы яльнай псіхалогіі, якая праводзіцца на базе Нацыянальнага педагагіч нага універсітэта імя М. П. Драгаманава. Сёлета педагагічныя ВНУ Украіны прадстаўлялі 22 удзельнікі… Але два месцы ў тройцы мац нейшых упэўнена занялі беларускі — студэнткі 5 курса ФСА Таццяна ЦАРЫКЕВІЧ (дыплом ІІ ступені) і Ганна ГРЫШЧАНКА (дыплом ІІІ ступені). Слова — пераможцам! (Пачатак. Заканчэнне на стар. 3.)

НЕ ТОЛЬКІ СУСЕДЗІ, АЛЕ І СЯБРЫ «Нашы сувязі з Украінай мацнеюць год ад году: студэнты абедзвюх краін актыўна ўдзельнічаюць у міжнародных канферэнцыях, алімпіядах, спартыўных спаборніцтвах, якія праводзяцца на базе універсітэтаў партнёраў. А сёлета наша alma mater прымала гасцей з аб’яднання Крымскіх універсітэтаў…» — такімі словамі рэктар Пётр Дзмітры евіч Кухарчык пачаў сустрэчу выкладчыкаў і студэнтаў БДПУ з Надзвычайным і Паў намоцным Паслом Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Ігарам ЛІХАВЫМ. Гутарка была даволі працяглай: яе ўдзельнікі задалі высокаму госцю шмат пытанняў, ніводнае з якіх не засталося без адказу. Як зазначыў спадар Пасол, Беларусь — не толькі сусед, але і стратэгіч ны партнёр Украіны, дзяржава, дзе пражываюць 237 тысяч яго су айчыннікаў. Абедзве незалежныя краіны разам праходзілі ўсе эта пы станаўлення і сусветнага прызнання. А калі народы ведаюць сваё мінулае, адэкватна ўспрымаюць сучаснасць, то яны здольныя закласці падмурак будучыні. Прыгадаўшы старажытную арабскую прымаўку: «Перш чым выбірацца ў дарогу — падбяры годнага спа дарожніка», спадар Ліхавы выказаў надзею, што Беларусь і Украі на і надалей будуць поруч крочыць па шляхах гісторыі. Ганна БАГУМІНСКАЯ


•Афіцыйная хроніка Вынікі фінансава гаспадарчай дзейнасці БДПУ за 2008 год (з выступлення начальніка УБУіФ Л. Л. Закрэўскай на Савеце універсітэта) За справаздачны перыяд у дадаткова выплочвалася 25 % ад прычым асноўная іх частка — гэта параўнанні з папярэднім 2007 го базавай велічыні. пазабюджэтныя сродкі (68,9 %). Рэ дам аб’ём агульнага фінансавання Развіццё матэрыяльнатэхнічнай канструкцыя памяшканняў былога павялічыўся на 19,7 % і дасягнуў базы і рамонт вучэбных карпусоў — дзіцячага садка па праспекце Рака 53 974,1 млн руб. Вядучая роля наш прыярытэтны напрамак. Так, на соўскага, 21 пад інтэрнат дазволіла (63 %) застаецца за бюджэтнымі набыццё абсталявання ў 2008 годзе павысіць працэнт забяспечанасці паступленнямі, якія склалі выдаткавана 1 210,8 млн руб., з якіх іншагародніх студэнтаў жылой плош 34066,1 млн руб. (рост 5,6 %). Ак 76,7 % складаюць асабістыя сродкі. чай (па стане на 01.01.09 г. — 44 %). рамя таго, у 2008 годзе У нас склалася станоўчая тэндэн Сярэднямесячная зарплата ПВС па пасадах паранейшаму назірала цыя штогадовага павелічэння ўласных выглядае наступным чынам: прафесар — ся тэндэнцыя першапа даходаў універсітэта. Калі ў 2007 г. 1923,9 тыс. руб.; дацэнт — 1268,7 тыс. руб.; чатковага забеспячэння яны складалі 15 464,4 млн руб., то ў старшы выкладчык — 1022,9 тыс. руб.; вык сацыяльна абароненых 2008 — 19 095,0 млн руб. (рост 23,5%). ладчык — 676,3 тыс. руб. артыкулаў расходаў (за Асноўнай іх крыніцай паранейшаму работная плата з налічэннямі, Бягучы рамонт у значнай меры выкон застаецца навучанне на платнай асно стыпендыя, расходы на дзяцей ваўся за кошт даходаў ад пазабюджэт ве — 92,6 %. Фактычныя даходы ад сірот); іншыя артыкулы фінанса най дзейнасці універсітэта. Так, на аказання адукацыйных паслуг склалі валіся па астаткавым прынцыпе. рамонт будынкаў у 2008 г. пайшло 17 821,4 млн руб. (+10,1 % да кант Асноўны артыкул расходаў — 3105,3 млн руб., у тым ліку за кошт рольных лічбаў, даведзеных Міністэр заработная плата з налічэннямі — бюджэту — 140,0 млн руб., пазабюд ствам адукацыі); у параўнанні з 2007 у 2008 годзе склаў 53,0 % у агуль жэту — 2 965,3 млн руб. (95,5 %). годам яны павялічыліся на 23,8 %. ным аб’ёме. Сярэдняя зарплата па Быў праведзены бягучы рамонт Найбольшы прырост адбыўся на фа універсітэце павялічылася на інтэрнатаў (917,3 млн руб.), вучэб культэтах з бюджэтным фінансаван 25,4%, у тым ліку ПВС — на ных карпусоў (2 133,6 млн руб.), ганд нем (гл. дыяграму 1). Павелічэнне да 26,7%, іншага персаналу — на лёвага комплексу (9,0 млн руб.). Віда ходаў ад дадзенага віду дзейнасці звя 23,6 %; гэта ў пэўнай ступені абу вочны ўнёсак у рамонт інтэрнатаў зана як з павышэннем аплаты за наву моўлена змяненнем памеру даплат студэнцкіх будаўнічых брыгад; на іх чанне, так і з ростам колькасці асоб, за вучоную ступень і вучонае зван дзейнасць у 2008 годзе былі вылуча якія атрымоўваюць адукацыю на да не (Указ Прэзідэнта Рэспублікі гаворных умо Табліца 1 вах. Пастаяннае Беларусь № 450). Вялікая ўвага Аплата працы ў БДПУ надавалася стымуляванню працы скарачэнне кан работнікаў: сярэдні памер штоме тынгенту, што сячнай прэміі ўзрос на 10,5 % (па навучаецца за ПВС адпаведна на 8,8 %). Матэры сродкі бюджэту, яльная дапамога на аднаго работні прывяло да таго, ка ў 2008 годзе дасягнула 412,8 што платнікі тыс. руб. (рост 55,9 %), па ПВС ад складаюцьбольш паведна — 407,5 тыс. руб. (рост за 50 % ад агуль 52,1 %). Дадзеныя па аплаце працы най колькасці ў БДПУ прыведзены ў табліцы 1. студэнтаў — у Значным артыкулам бюджэт першую чаргу за ных расходаў з’яўляюцца стыпен кошт завочнай дыяльныя выплаты, якія ў 2008 формы атрыман годзе склалі 7568,8 млн руб. няадукацыі.Тэн Структура фонду размеркавалася дэнцыя росту наступным чынам: стыпендыя ву колькасці асоб, чэбная (сацыяльная, імянная) — якія працягваюць 92,7 %, надбаўкі за поспехі ў ву навучанне за чобе, грамадскай і навуковай рабо ны сродкі з Дзяржаўнага фонду са кошт асабістых сродкаў, назіраецца це, матэрыяльная дапамога — дзеяння занятасці насельніцтва ў таксама ў магістратуры і аспірантуры. 6,4 %. Іншагароднім студэнтам, суме 7,2 млн руб. На капітальны ра У 2008 годзе працягвалася работа па якія не пражываюць у інтэрнаце, монт выдаткавана 2 658,6 млн руб., размяшчэнні грашовых сродкаў на (Заканчэнне. Пачатак на стар. 1.)

дыпломнымі працамі сту% дэнтаў факультэта, узна% чальваў навукова%даслед% чую групу па даследаванні спектральных характа% рыстык розных тыпаў ла% зераў на аснове складаных арганічных злучэнняў. Па выніках работы членамі гэтай групы былі атрыма% ны два аўтарскія пасвед% чанні на вынаходніцтвы. Акадэмік Рубінаў — аў% тар больш чым 470 наву% ковых артыкулаў, сааў% 2

тар 4 манаграфій, ула% дальнік 78 аўтарскіх пас% ведчанняў і патэнтаў на вынаходніцтвы. Ён пад% рыхтаваў 6 дактароў на% вук і 31 кандыдата навук. У 1972 г. за цыкл прац па даследаванні аптычнай генерацыі ў растворах складаных арганічных злучэнняў і стварэнне на іх аснове новага тыпу лазе% раў з перастройваемай ча% статой выпраменьвання ў шырокім спектральным

дыяпазоне А. М. Рубінаў разам з Б. І. Сцяпанавым і В. А. Мастоўнікавым быў удастоены Дзяржаў% най прэміі СССР. Найбольш значнымі пра% цамі А. М. Рубінава і яго вучняў з’явіліся даследа% ванні і распрацоўкі лазе% раў на фарбавальніках з размеркаванай зваротнай сувяззю (РАС%лазераў), у тым ліку галаграфічных. Другі важны напрамак на% вуковай дзейнасці вучона% га — распрацоўка мета%

дэпазіты. Гэта дазволіла атрымаць чысты даход у суме 500,0 млн руб., штоз’явіласяістотнайкрыніцайпапаў нення агульных сродкаў універсітэта.

— аказанне матэрыяльнай дапа могі — 480,6 млн руб., у тым ліку супрацоўнікам — 334,8 млн руб., сту дэнтам — 145,8 млн руб. За кошт даходаў Даходы ад платнага навучання, тыс. руб. ад пазабюджэтнай дзейнасці быў ство раны таксама фонд вытворчага і сацы яльнага развіцця ў суме 4461,8 млн руб. У параўнанні з 2007 годам (3124,8 млн руб.) яго павелічэн не склала 42,8 %. Сродкі дадзенага фонду накіроўваліся Дыяграма 1 ў асноўным на капі тальныя расходы: Пэўны ўнёсак зрабіў аддзел выда — набыццё абсталявання — 928,7 вецкіх і паліграфічных паслуг, дахо млн руб.; ды ад дзейнасці якога склалі 1,8 % у — капітальнае будаўніцтва — агульным аб’ёме пазабюджэтных 290,6 млн руб.; сродкаў. — капітальны рамонт — 1 789,5 За кошт здачы ў арэнду памяшкан млн руб. няў БДПУ было атрымана 129,6 млн Акрамя таго, сродкі гэтага фонду руб., аднак у адпаведнасці з дзеючым выдаткоўваліся на набыццё расход заканадаўствам каля 75 % даходаў ных матэрыялаў, аплату паслуг су пералічана ў дзяржаўны бюджэт. вязі, камунальных паслуг і інш., у Дзякуючы павелічэнню аб’ёму тым ліку расходы сацыяльнага ха ўласных сродкаў стала магчымым рактару. аплочваць многія патрэбы універсітэ Штогод ва універсітэце распрацоў та. У іх пераліку — 98,8 % агульных ваюцца і выконваюцца мерапрыем камандзіровачных расходаў, 99,8 % ствы па эканоміі паліўнаэнергетыч транспартных расходаў, 96,5 % пас ных рэсурсаў, што дазволіла ў 2008 луг сувязі. годзе дасягнуць мэтавага паказчыка За кошт перавышэння даходаў над па энергазахаванні 10,04 % пры выдаткамі створаны фонд матэрыяль планавым 10,0 %. най падтрымкі, сфарміраваны ў паме У 2009 годзе будуць працягвацца ры 40 % ад прыбытку. Яго велічыня работы па ўмацаванні вучэбнай матэ ў 2008 годзе склала 1748,4 млн руб. рыяльнатэхнічнай базы. Значную Асноўнымі напрамкамі выкарыс ўвагу неабходна ўдзяліць выкананню тання фонду матэрыяльнага заахвоч мерапрыемстваў па эканоміі ПЭР і вання з’явіліся: пошуку ўнутраных рэзерваў для вы — павелічэнне заработнай пла рашэння дадзенай задачы. Акрамя ты — 217,3 млн руб.; таго, ва ўмовах дэфіцыту бюджэтна — прэміраванне работнікаў — 649,2 га фінансавання асноўны ўпор павінен млн руб. і студэнтаў — 9,1 млн руб.; быць зроблены на вывучэнне кан’юн — устанаўленне надбавак за высо ктуры рынку з мэтай пашырэння сфе кія прафесійныя, творчыя дасяг ры платных паслуг, укараненне но ненні, складанасць і напружанасць вых форм навучання, аптымізацыю працы — 356,3 млн руб.; гаспадарчых працэсаў у ВНУ.

даў кінетычнай лазернай спектраскапіі. Вялікі рэ% зананс атрымалі выкана% ныя пад яго кіраўніцт% вам і па яго ідэях даследа% ванні фізічнага механізму біялагічнага дзеяння ніз% каінтэнсіўнага лазернага выпраменьвання. Гэтыя працы пакладзены ў асно% ву развіцця лазернай тэ% рапіі. Пад кіраўніцтвам А. М. Рубінава распрацава% ны арыгінальныя лазерныя прыборы, якія неаднаразо%

ва адзначаліся дыпломамі і медалямі ВДНГ СССР, былі ўдастоены залато% га медаля Міжнароднага Лейпцыгскага кірмашу, выпускаліся серыйна і па% стаўляліся ў рэспублікі СССР і за мяжу. За вялікія заслугі ў спра% ве развіцця навукі і пад% рыхтоўкі навуковых кад% раў у 2000 г. А. М. Рубінаў узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны. Працуючы на пасадзе старшыні ВАК Беларусі і

першага намесніка Главы Адміністрацыі Прэзідэн% та Рэспублікі Беларусь, а сёння — намесніка Старшыні Савета Рэс% публікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела% русь, Анатоль Мікала% евіч Рубінаў унёс і ўносіць важкі ўклад у арганіза% цыю навуковых даследа% ванняў, падрыхтоўку кадраў вышэйшай квалі% фікацыі і развіццё адука% цыі ў Рэспубліцы Бела% русь. 30 красавіка 2009 г.


ВЕСТКІ З ФСА РОЎНЫЯ Ў ПРАВЕ НА ШЧАСЦЕ Прыняцце грамадствам людзей з цяжкімі і множнымі абмежаваннямi развіцця ўскладняецца з за іх непадоб насці да нас. На вялікі жаль, дагэтуль існуе ўяўленне пра іх бездапаможнасць. Якім чынам можна змянiць ус таноўку «розныя» на «роўныя»? Абмен меркаваннямі па гэтым пытанні адбыўся паміж студэнтамі факультэ та спецыяльнай адукацыі БДПУ і выкладчыкамі галандскага універсітэта прыкладных навук «Фонтус». Сустрэча замежных спецыялі стаў з будучымі педагогамідэфек толагамі была арганізавана ў рам ках сумеснага беларускагаланд скага адукацыйнага праекта «Я — дарослы чалавек», мэтай якога з’яўляецца падрыхтоўка беларускіх iнструктараў па пра цоўным навучанні людзей з цяжкімі і множнымі абмежа ваннямi развіцця. Нашы галанд скія калегі пазнаёмілі студэнтаў ФСА з сучаснымі падыходамi да сацыялізацыі асобы з пэўнымі асаблівасцямі псіхафізіялогіі.

Студэнты даведалicя, што ў Нідэр ландах гэтыя людзi працуюць з дрэ вам, тканінай, глiнай; з’яўляюцца супрацоўнiкамi магазiнаў i кафэ; выконваюць шэраг аперацый у па ліграфіі. Удзельнікі семінара прыйшлi да высновы: штосьці па добнае можна зрабіць і ў Беларусі. — І ўсё ж: розныя ці роўныя нам людзi з цяжкімі і множнымі абмежаваннямi развiцця? — на прыканцы сустрэчы запыталіся студэнты ў галандскiх вучоных. — З вопыту работы мы ведаем, што яны могуць здзiвiць нас сваімі

магчымасцямі, калі ўмовы жыцця іх на гэта стымулююць, — адзна чыў Джозеф Кенхьюіс, педагог псіхолаг аддзялення спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі універсітэта «Фонтус». — Працоўная дзейнасць для гэтых людзей — неабходнасць, паколькі стварае ўмовы для зада вальнення патрэб у зносінах, са цыяльным прызнанні, адкрывае разнастайныя магчымасці для росту. Мы ўспрымаем чалавека Злева направа: Я. Шрурс, В.В. Радыгiна, I.М. Мiнянкова, Н. Ван Лicхоут, Д. Кенхьюіс, С.Я. Гайдукевiч

ШЛЯХАМІ СЯБРОЎСТВА Студэнцкiя гады прабягаюць iмклiва — мабыць, таму, што яны са мыя насычаныя. У карагодзе падзей кожная хвiлiна поўнiцца незабыўнымi сустрэчамi, новымi знаёмствамi, непаўторнымi ўражаннямi. Здаецца, толькі ўчора студэнты БДПУ вярнуліся з Маск вы — а сёння мы ўжо вiтаем сяброў з Маскоўскага гарадскога педагагiчнага унiверсiтэта ў сценах нашай alma mater. На працягу тыдня практыканты з фа культэта спецыяльнай педагогiкi МГПУ знаёмiлiся з работай устаноў адукацыi i аховы здароўя, якiя аказваюць лагапе дычную дапамогу дзецям з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. (Да іх ліку адно сяцца цэнтр карэкцыйнаразвiццёвай адукацыi i рэабiлiтацыi, Рэспублiканская клiнiчная бальнiца паталогii слыху, го ласу i маўлення, дзiцячыя палiклiнiкі). Дарэчы, студэнты ФСА таксама прахо дзяць практыку на базе гэтых устаноў, таму ў іх была магчымасць абмяняцца з масквічамі сваiм пакуль яшчэ невялiкiм вопытам, атрымаць кансультацыю дацэн таў кафедраў лагапедыi МГПУ Н. Ю. Гры гарэнкі i А. В. Ушаковай.

Студэнцкая навуковапрактычная кан ферэнцыя «Сучасныя падыходы да адукацыi i выхавання дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця» праходзіла ў настолькі цёплай атмасфе ры, што хутчэй нагадвала сустрэчу сяб роў. Тэматыка дакладаў, з якiмi выступiлi госці, была прысвечана розным аспектам вывучэння парушэнняў маўлення ў дзя цей. Студэнтам ФСА было цiкава даведац ца пра тое, як арганiзоўваецца лагапедыч ная дапамога ў Маскве, якiя методыкi вы карыстоўваюцца для дыягностыкi i карэкцыi парушэнняў маўлення ў дзяцей. У сваю чаргу, масквічы адзначылi пера вагі беларускай сiстэмы спецыяльнай адукацыi. Падводзячы вынікі, маскоў

Маскоўскіх гасцей прымае дэкан ФСА С. Я. Гайдукевіч 30 красавіка 2009 г.

ская студэнтка Вольга Расказава адзна чыла: «Мы ўбачылі багаты практычны во пыт, каштоўныя напрацоўкi, што было вельмi важна для нас». Нягледзячы на насычаную праграму практыкі, у гасцей была магчымасць пазнаёмiцца з нашым горадам i унiверсiтэтам: для iх былi арганiзаваны экскурсii ў музей, бiблiятэку i планета рый БДПУ, Нацыянальны музей гiсторыi i культуры, мемарыяльны комплекс «Ха тынь». Са слоў масквічкі Марыі Карпа вай, усе былi зачараваны прыгожым, гасцiнным, утульным Мiнскам. Падчас сустрэчы дэлегацыi з прарэктарам па ву чэбнай і інфармацыйнааналітычнай ра боце БДПУ В. М. Зелянкевiчам студэнты i выкладчыкi МГПУ выказалi сардэчную падзяку кiраўнiцтву універсiтэта за плён нае супрацоўнiцтва, якое дае стымул для рэалiзацыi маштабных праектаў. Развiтваючыся з маскоўскiмi сябрамi, так хацелася спынiць iмгненне, з асалодай яшчэ раз перажыць кожную хвiлiну гэта га тыдня… Пройдуць студэнцкiя гады — але цёплае пачуццё застанецца назаўсёды! Iнга КIЖЛО, студэнтка факультэта спецыяльнай адукацыi

У аддзеле рэдкай кнігі

з цяжкімі і множнымі абме жаваннямi развіцця як асобу і фарміруем стаўленне да яе праз «і», а не праз «або». Розныя і роў ныя ў сваім праве на шчасце, пра цу і паўнацэннае жыццё ў гра мадстве — такi мой адказ на ваша пытанне! Iна МIНЯНКОВА, cтаршы выкладчык кафедры тыфлапедагогікі

VENI, VIDI, VICI

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1.)

— Прыём, які нам аказалі ў Кіеве, быў надзвычай цёплым. Арганізатары прадумалі літаральна ўсё — сустрэчу, уладкаванне, адпачынак удзельнікаў. Цікавая і змястоўная культурная праг рама ўключала наведванне многіх сла вутасцей украінскай сталіцы: Сафій скага, Андрэеўскага і Міхайлаўскага сабораў, Залатой брамы… «Майдан — гэта сэрца Кіева, Лаўра — яго душа, а Днепр — вены Украіны» — цяпер мы пераканаліся ў гэтым. Мы ўдзячны кіраўніцтву нашай alma mater за прадастаўленую нам магчы масць пабачыць адну з найстаражыт нейшых славянскіх сталіц і пазнаёміц ца з добразычлівымі, інтэлігентнымі людзьмі. Асаблівую ж падзяку адрасуем нашым навуковым кіраўнікам Н. В. Драз довай і Т. І. Абухавай за дапамогу ў пад рыхтоўцы да алімпіяды: яна стала для нас цудоўным шанцам праверыць свае сілы і веды на міжнародным узроўні! 3


Калі не злавіць птушку Шчасця, дык хаця б паспытаць сваю ўдачу вырашылі студэн ты журналісты БДПУ і накіраваліся на агульнауніверсітэцкі конкурс «Залатое пяро». І схапілі такі восем залатых пёркаў!

ЭНЕРГІЯ ДУШЫ Прыгажосць выратуе свет — але толькі ў тым выпадку, калі да яе далучацца Дабрыня, Любоў і Творчасць. Пад гэтымі словамі маглі б падпісацца многія, упэў нена студэнтка ФНК Таццяна РАДКЕВІЧ — пастаянная вяду чая шматлікіх універсітэцкіх ме рапрыемстваў, удзельніца танца вальнага гурта «Элемент» і сту дэнцкага тэатра «Мы».

ЗАЛАТОЕ ПЯРО2009: талент імкнецца ў неба Найбольшы ўраджай сабраў факультэт беларускай філалогіі і культуры — цэлых чатыры ўзнагароды! Прафсаюзны лідэр універсітэта Вадзім Грачоў адз начыў: «Першы курс белфіла, напэўна, лічыць сваім абавяз кам кожны год ствараць новую газету». Як прадстаўнік гэтага факультэта, магу адказаць, што гэта не зусім так — яно неяк само атрымліваецца, але ж, як бачыце, няблага. А лепшым вы даннем БДПУ стала газета — у сэнсе «Газета», пабачыць і ацаніць якую вы можаце, заві

таўшы ў госці на матэматычны факультэт, што знаходзіцца ў другім корпусе нашай alma mater. Усе пераможцы конкурсу былі ўзнагароджаны унікаль нымі вазамі, якія ўпрыгожыла ўзорамі мастачка Аляксандра Канафальская. Магчыма, у гэты красавіцкі вечар слава кагосьці абміну ла — але ж у вас заўсёды ёсць шанец даказаць, што гэта ад

былося памылкова! «Шка ляр», «Газета», «Sh… пілька», «Студэнт(ка)», «Пачатковец», «Klio»… Жадаеш, каб тваё вы данне было сярод іх?! «Зала тое пяро» чакае цябе — схапі сваю ўдачу за хвост! Ганна БАГУМІНСКАЯ

•Да 65годдзя вызвалення Беларусі УСПОМНІЦЬ УСЁ Азарычы — невялікая вёска Камарынскага раёна, якая спіць у палескіх балотах. Аза рычы — трагедыя і боль беларускага Палесся. Многія з нас успрымаюць Халакост як трагедыю яўрэйскага народа, але далёка не ўсе ведаюць пра страшэнную лютасць фа шыстаў у адносінах да беларусаў. У дзень вызвалення Азарыцкага канцлагера, 22 кра савіка, адбылася сустрэча студэнтаў БДПУ з былымі вязнямі. Старшыня Рэспублікан скага грамадскага аб’яднання былых вязняў фашызму «Азарычы» Ф. А. Верас і член Каардынацыйнага савета беларускай асацыяцыі былых непаўналетніх вязняў фа шызму А. П. Шкурок расказалі пра жахі існавання ў канцэнтрацыйным лагеры. У беларускі лагер смерці былі сагнаны жыхары Палескай, Смаленскай і Бранскай абласцей. Больш за 50 000 чалавек трапілі ў змярцвелае балота, якое так падобна на магілу. Цэлыя сем’і былі кінуты за калючы дрот, дзе ім не давалі распальваць вогнішча, не дазвалялі хаваць памерлых. Маці, каб хоць як сагрэць сваіх дзяцей, ламалі галінкі, рабілі шалашы. Дзеля чаго былі асуджаны гэтыя людзі? Адказ на гэтае пытанне стаў адным з пунктаў абвінавачвання на Нюрнбергскім працэсе. Вязні Азарычаў павінны былі стаць жывым шчытом на шляху 56й арміі: людзей заражалі сыпным тыфам, каб тыя перадалі хваробу сваім выз валіцелямчырвонаармейцам. Цынізм фашысцкіх бонзаў не ведаў межаў: салдаты на руках выносілі напаўжывых дзяцей, змучаных голадам і холадам жанчын, пры гэтым заражаючы ся страшнай хваробай. Як можна зразумець людскі боль і трагедыю, а галоўнае, як зрабіць так, каб такое больш не паўтарылася? Пажылыя людзі, якія прыйшлі да моладзі падзяліцца пе ражытым, расказалі шмат жахлівых падрабязнасцей, аднак іх словы былі прасякнуты надзеяй на будучае — на нас з вамі, на тых, хто больш ніколі не дапусціць слёз і смярцей. Вера ў такое будучае дапамагала выжываць. Давайце ж спраўдзім гэтыя надзеі! Вольга ПРЫЁМКА, студэнтка гістарычнага факультэта

— Таццяна, падзяліся сакрэтам: да якога віду дзейнасці ў боль% шай ступені ляжыць душа? — Ведаеш, сёння перада мною сапраўды паўстала праблема выба ру, бо «ўсюдыпаспяванне» — хутчэй міф, чым рэальнасць. Праўда, іншым разам прыцягвае экстрым: напрыклад, вяду канцэрт і ў ім жа выступаю з «Элементам». Прыходзіцца пераўвасабляцца за некалькі хвілін! А ўвогуле, я — чалавек, які ўспрымае жыццё праз эмоцыі: сёння галоўнае — танец, заўтра — тэатр або канферанс. І, напэўна, якраз апошняе мне бліжэй за ўсё: калі доўга не выходжу на сцэну — пачынаю сумаваць, адчуваю сябе непатрэбнай… — Не за гарамі дзень атрымання дыплома! Як лічыш: што далі табе пяць гадоў, праведзеных у БДПУ? — Без залішняга пафасу скажу: ва універсітэце я вырасла і ў жыц цёвым, і ў творчым плане. Чалавек пры жаданні можа праявіць сябе ўсюды — гэта праўда. Але праўда і тое, што лягчэй гэта зрабіць пры наяўнасці спрыяльных умоў. Вобразна кажучы, цяжка стаяць ля крыніцы і не наталіць смагу. У нашым універсітэце ёсць столькі маг чымасцей для самарэалізацыі! Калісьці я марыла стаць спявачкай і вельмі перажывала, што не выпала прафесійна займацца вакалам — а цяпер не шкадую, бо маё жыццё суцэльна звязана са сцэнай. — Ці лічыш ты сябе паспяховым чалавекам? — Поспех у маім разуменні — пазітыўнае ўспрыняцце вынікаў сваёй дзейнасці. На шчасце, я ад прыроды працавітая аптымістка, і гэта дапамагае мне ва ўсім. Нярэдка інтуітыўна разумею, што трэба рабіць, асабліва ў нестандартнай сітуацыі. — Якой ты бачыш сябе ў будучым? — Баюся загадваць далёка: жыццё абавязкова ўсё перайначыць. Тым не менш я хацела б абавязкова мець любімую працу, а таксама сям’ю, у якой панавалі б гармонія і павага. — Блізкія для цябе — гэта… — Сапраўдныя сябры — тыя, што не падвядуць і падтрымаюць. Нават дзень нараджэння сам па сабе нічога не значыць — святам яго робяць менавіта блізкія. Таму, нібыта міратворца, заклікаю ўсіх: «Людзі! Любіце адзін аднаго, каб не ачарсцвелі вашы душы…» Вераніка МАНДЗІК

Думка рэдакцыі можа не супадаць з пазіцыяй аўтараў

Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 579.

220809, г. Мінск 50, вул. Савецкая, 18, п. 127. 226 40 19 www.bspu.unibel.by/newspaper

Выходзіць раз у два тыдні на беларускай мове. Аб’ём 4 паласы фармату А3. Распаўсюджваецца ў вучэбных карпусах і інтэрнатах БДПУ бясплатна.

Газета надрукавана з дыяпазітываў заказчыка ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004. 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Тыраж 1000 экз. Зак. № 470. Падпісана ў друк 30.04.2009 г. у 9.00.

Рэдактар Т. А. БАШМАКОВА

nastaunik 7(1056)  
nastaunik 7(1056)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement