Page 1

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Чацвер, 26 лютага 2009 года ВЫНІКІ НАВУКОВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЗА 2008 ГОД Стар. 2

Аддзел кадраў

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка» АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад прафесарскавыкладчыцкага складу з заключэннем кантракту на тэрмін, вызначаны Наймальнікам: загадчыка кафедры (д.н., 23 разр. АТС) педагогікі; загадчыкаў кафедраў (д.н., к.н., 23 разр. АТС) педагогікі і псіха логіі бесперапыннай адукацыі, тэорыі і методыкі фізічнай куль туры, аздараўленча прафілактычнай работы, асноў дэфекталогіі; дацэнтаў кафедраў (к.н., 20 разр. АТС) філасофіі, заалогіі, агуль най біялогіі, музыкі і харэаграфіі, сучаснай рускай мовы, гісторыі старажытных цывілізацый і сярэдневякоўя, алгебры і геаметрыі; старшых выкладчыкаў кафедраў (19 разр. АТС) методыкі выкла дання фізікі, сурдапедагогікі, тэорыі і методыкі фізічнай культу ры, аздараўленча прафілактычнай работы. Да ўдзелу ў конкурсе на замяшчэнне пасад старшага выкладчы ка дапускаюцца прэтэндэнты, якія маюць вучоную ступень, зван не або стаж практычнай работы. Тэрмін падачы дакументаў — 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы прымаюцца ў аддзеле кадраў па адрасе: г. Мінск, вул. Савецкая, 18. Тэл. 2264659.

ВІНШУЕМ З ЮБІЛЕЕМ! Зіма 2009га выдалася багатай на дні нараджэння. У студзені знамя нальныя даты адзначылі прафесар кафедры паліталогіі і права Васіль Васільевіч ШЫНКАРОЎ, прафесар кафедры ўзроставай і дзіцячай псіхалогіі Якаў Львовіч КА ЛАМІНСКІ, прафесар кафедры псіхалогіі Леў Аляксандравіч КАН ДЫБОВІЧ. На працягу многіх гадоў гэтыя выдатныя вучоныя і выкладчыкі надавалі вялікую ўвагу падрыхтоўцы высокапрафе сійных кадраў; сярод іх вучняў — сотні кваліфікаваных спецыялі стаў, якія з гонарам называюць іх сваімі Настаўнікамі. Мы ад усяго сэрца віншуем юбіляраў і зычым ім моцнага здароўя, шчасця, даб рабыту, новых поспехаў, ажыц цяўлення самых смелых праек таў і задум на карысць беларус кай навукі!

ШКОЛА: ІНСТРУКЦЫЯ ПА ПРЫМЯ НЕННІ Стар. 3

№ 3 (1052) ГОД РОДНАЙ ЗЯМЛІ Стар. 4

17 лютага на аб’яднаным пасяджэнні вучо ных саветаў Беларускага дзяржаўнага педага гічнага універсітэта імя Максіма Танка і Мас коўскага гарадскога педагагічнага універсітэта рэктару БДПУ прафесару П. Дз. Кухарчыку ўра чыста былі ўручаны мантыя і дыплом Гана ровага прафесара МГПУ. Гэтая значная міжна родная акцыя з’яўляецца сімвалам сумесных практычных дзеянняў у галіне адукацыі дзвюх вядучых педагагічных ВНУ Беларусі і Расіі. «Н»даведка. Маскоўскі гарадскі педагагіч ны універсітэт быў створаны ў сакавіку 1995 года; заснавальнік — Дэпартамент адукацыі горада Масквы. Сёння тут навучаецца амаль што 20 тысяч студэнтаў, аспірантаў і дак тарантаў. У структуру МГПУ ўваходзяць 6 інстытутаў, 23 факультэты, каледж. Пад рыхтоўка спецыялістаў вядзецца па 38 спецы яльнасцях і напрамках вышэйшай прафесійнай адукацыі (23 з якіх — педагагічныя) і па 2 спе цыяльнасцях сярэдняй прафесійнай адукацыі. На працягу пяці гадоў на базе МГПУ працуе універсітэц кая навуковаадукацыйная акруга, у склад якой уваходзяць больш чым 60 устаноў адукацыі (ад дзіцячага садка да ВНУ). Па выніках рэйтынгаў апошніх гадоў, якія праводзяцца Міністэрствам адукацыі і на вукі РФ, універсітэт уваходзіць у пяцёрку лепшых педагагічных ВНУ, узнагароджаны залатым медалём «Еўрапейская якасць» па лініі Грамадскага савета камітэтаў па адукацыі і навуцы Дзяржаўнай Думы, Савета Федэрацыі і Саюза рэктараў Расіі.

Азербайджан — зямля агнёў Днямі БДПУ наведаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Азербайджан скай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь прафесар Алі НАГІЕЎ. Наш госць доўгі час працаваў у сістэме вышэйшай школы, таму ён з радасцю адгук нуўся на запрашэнне сустрэцца са студэнтамі і выкладчыкамі педагагіч нага універсітэта. Каб дапоўніць партрэт спадара Пасла, дадамо, што ў свой час ён быў Міністрам працы, з'яўляецца сапраўдным членам Акадэміі пры родазнаўчых навук Расійскай Федэрацыі, выдаў шаснаццаць кніг, пяць з якіх — базавыя вучэбныя дапаможнікі для студэнтаў ВНУ. Азербайджан... Што нам вядома пра гэту краіну? Разгарнуўшы атлас або да веднік, можна атрымаць наступную інфармацыю: тэрыторыя рэспублікі скла дае 86,6 тыс. квадратных кіламетраў; яе ўсходняя частка амываецца водамі Кас пійскага мора. Насельніцтва — 8,1 мільё на чалавек. Аднак ці ведаеце вы, што ўпершыню на Усходзе опера і балет з’явіліся менавіта ў Азербайджане, а азербайджанскаму тэатру ўжо больш за 135 гадоў? Лепшыя вучоныя і выкладчыкі турэцкіх ВНУ — азербайджан цы, і гэта, як зазначае прафесар Нагіеў, прыз нанне высокага ўзроўню савецкай сістэмы

адукацыі. «Я, матэматык, магу тры гадзіны чытаць вершы, — адзначае наш госць, — і не таму, што я такі унікум, а таму, што мяне так вучылі». А вось сучасная практы ка тэсціравання прафесару не даспадобы: «Выбраць, колькі каранёў мае квадратнае ўраўненне, — гэта не матэматыка! Ураўнен не трэба рашаць, а тэарэму даказваць!» Вельмі прыемна, што спадар Нагіеў выка заў шмат цёплых слоў пра Беларусь. Па ўзроўні жыцця на постсавецкай прасторы Беларусь займае першае месца, і гэтым вар та ганарыцца. Паміж нашымі краінамі існу юць цесныя ўзаемаадносіны як у эканомі цы, так і ў культуры. Студэнтаў азербай джанцаў можна сустрэць у мінскіх ВНУ — Беларускім дзяржаўным універсітэце, меды цынскім універсітэце, Акадэміі МУС. Спа дар Пасол упэўнены, што хутка ў гэтым пе раліку з’явіцца і БДПУ, паколькі паміж нашай alma mater і Бакінскім славянскім універсітэтам заключаны дагавор аб супра цоўніцтве. На развітанне прафесар Нагіеў падараваў бібліятэцы літаратуру пра сваю краіну і абяцаў завітаць у госці яшчэ раз. Вераніка МАНДЗІК


•Афіцыйная хроніка ВЫНІКІ НАВУКОВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ БДПУ ЗА 2008 ГОД (з выступлення прарэктара па навуковай рабоце В. В. Бушчыка на Савеце універсітэта) У план навукова даследчых ра бот у 2008 годзе была ўключана 181 тэма, у тым ліку ў галіне пры родазнаўчых навук — 38 (20,5 % ад агульнай колькасці), гумані тарных навук — 46 (25,5 %), псіхолага педагагічных навук — 97 (54 %). Універсітэт браў удзел у выка нанні 11 праграм. У План най важнейшых навукова даслед чых работ у галіне прыродазнаў чых, тэхнічных, гуманітарных і сацыяльных навук па Рэспублі цы Беларусь уключана 31 тэма па 9 праграмах. Дадаткова 5 НДР выконваліся ў рамках Прэзідэнц кай праграмы «Дзеці Беларусі». Таксама ажыццяўляліся дасле даванні ў адпаведнасці з галіно вай навукова тэхнічнай прагра май «Адукацыя і здароўе». Па выніках конкурсаў, якія праводзіліся Беларускім рэспуб ліканскім фондам фундамен тальных даследаванняў, вучо ныя універсітэта ў 2008 годзе рас працоўвалі 17 праектаў. Грант атрымаў 1 малады вучоны. Усяго ў 2008 годзе выконвалі ся 84 фінансуемыя НДР. Агуль ная сума фінансавання навукі ва універсітэце склала 1 327 301 тыс. руб.; з іх 883 590 тыс. руб. (66,57%) — бюджэтныя асігна ванні Міністэрства адукацыі. У 2008 годзе завершана выканан не 40 навукова даследчых работ; аб’ём іх фінансавання дасягнуў 480,6 тыс. рублёў. За апошнія 5 гадоў павялічы лася фінансаванне галіновых

НДР: па праблемах вышэйшай і сярэдняй адукацыі — у 4,5 раза; фундаментальных даследаван няў — у 1,9 раза; па дагаворах — у 3,7 раза. У 2008 годзе атрыманы патэн ты Рэспублікі Беларусь на вына ходніцтвы: № 11302 «Спосаб ат рымання пасадачнага матэрыялу даўгапальцага рака Astacus leptodactylus Esch», № 11303 «Спо саб атрымання таварнай прадук цыі прэснаводнай крэветкі Macrobrachium Nipponense (de Han) ва ўмеранай зоне». Аўтар вынаходніцтваў — дацэнт кафед ры агульнай біялогіі В. Ф. Кулеш. Патэнтаўладальнік — БДПУ. Заяўка № а20080710 ад 2 чэр веня 2008 года на вынаходніцтва «Спосаб зняцця пазастатычнага напружання мышцаў»прайшла этап папярэдняй экспертызы, і пададзена хадайніцтва аб пра вядзенні патэнтнай экспертызы па сутнасці заяўляемага рашэн ня. Аўтары вынаходніцтва — за гадчык кафедры фізічнага выха вання і спорту В. А. Аўсянкін і старшы выкладчык гэтай жа кафедры Г. А. Кукель. На працягу апошніх трох гадоў лідэрства ў выкананні фінанса ваных НДР захоўваюць агульна універсітэцкія кафедры. У 2006— 2007 гг. на іх долю ў агульным аб’ёме фінансавання прыпадала 21—23 %; у 2008 годзе — амаль 33 %. Нязменным лідэрам у апошнія 3 гады з’яўляецца фізічны факультэт. Стабільна

працуе факультэт прыродазнаў ства. З 6 га месца на 2 е падняў ся факультэт спецыяльнай аду кацыі. НАВУКОВАВЫДА ВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ За справаздачны пе рыяд на базе БДПУ пра ведзена 10 міжнарод ных, 8 рэспубліканскіх, 16 студэнцкіх канферэн цый. Вялікая ўвага на давалася развіццю і па вышэнню навукова пе дагагічнага патэнцыялу кафедраў. У 2008 г. су працоўнікамі БДПУ аба ронены 1 доктарская і 13 кандыдацкіх дысерта цый; у дактарантуры навучаюцца 6 чалавек, у аспірантуры — 172 (у тым ліку 114 — з адры вам ад вытворчасці). Аспірантура БДПУ ажыццяўляе падрыхтоўку спе цыялістаў вышэйшай кваліфі кацыі па 59 навуковых спецы яльнасцях у 15 адгалінаваннях навукі. Выдадзена 25 манаграфій, 27 падручнікаў і 69 вучэбных дапа можнікаў для вышэйшай і сярэд няй школы з грыфам Міністэр ства адукацыі, 234 — без грыфу; апублікавана 1050 навуковых ар тыкулаў і 750 тэзісаў дакладаў. НДРС У 2008 г. у БДПУ было пра ведзена 109 навукова метадыч

ных мерапрыемстваў для раз віцця НДРС, у тым ліку 16 на вукова практычных канферэн цый, 55 выстаў навуковых прац

Колькасць апублікаваных ар тыкулаў, аўтарамі (сааўтарамі) якіх з’яўляюцца студэнты, — 298, тэзісаў — 490.

студэнтаў, 29 аглядаў кон курсаў. Сёлета ў Рэспубліканскім кон курсе студэнцкіх навуковых ра бот бралі ўдзел 97 прадстаўнікоў нашага універсітэта. Найболь шая колькасць распрацовак (63) прысвячалася актуальным праб лемам педагогікі і методыкі вы кладання асобных дысцыплін. Па папярэдніх звестках, 13 сту дэнтаў атрымалі 1 катэгорыю, з іх 1 разглядаецца на прадмет ад нясення да катэгорыі «лаўрэат»; 35 аднесены да 2 й катэгорыі і 32 — да 3 й.

МАТЭРЫЯЛЬНАТЭХНІЧНАЯ БАЗА У справаздачны год было на быта абсталяванне для факуль тэта прыродазнаўства: 1. Спектрафатометр; 2. Камера электрафарэзу з кам плектуючымі. Закуп зроблены за кошт мэта вых бюджэтных асігнаванняў Міністэрства адукацыі Рэс публікі Беларусь. Курсы павышэння кваліфікацыі для супрацоўнікаў і выкладчыкаў БДПУ «Тэхналогія распрацоўкі тэ ставых заданняў у сістэме “Про стыя тэсты”» праслухаў 51 чала век. Распачата праца па ўкараненні сістэмы дыстанцыйнага навучан ня «Moodle» ў вучэбны працэс.

Што паказала зімовая экзаменацыйная сесія (па дадзеных вучэбнаметадычнага ўпраўлення БДПУ)

УДЗЕЛ У МІЖНАРОДНЫХ ПРАГРАМАХ І ПРАЕКТАХ На сённяшні дзень у рэжы ме падпісаных дагавораў і па гадненняў БДПУ супрацоўні чае з 27 ВНУ Расійскай Федэ рацыі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Украіны, Аўстрыі, Славакіі, Азербайджана, Італіі, Швецыі, Кітая. У міжнародных канферэнцы ях, што праходзілі за мяжой, сё лета прымалі ўдзел 54 прад стаўнікі БДПУ (у 2007 г. — 32). Напрыканцы хачу выказаць удзячнасць усім навуковым кіраўнікам і выканаўцам за данняў і тэм за плённую працу ў мінулым годзе. 2

26 лютага 2009 г.


НОВЫЯ ТЭХНАЛОГІІ — НОВЫЯ СТРАТЭГІІ Скарбніца ведаў, крыніца вучонасці, прытулак тым, хто прагне па знання... I ўсё гэта — пра бібліятэку. У цішы яе чытальных залаў выспя ваюць розум i душа, гартуюцца высокія памкненні чалавечага духу. Не здарма кожная дзяржава ганарыцца cваімі кнігасховішчамі, у якіх са брана мудрасць стагоддзяў. БДПУ таксама ёсць чым пахваліцца! Пра сённяшні стан i перспектывы развіцця універсітэцкай бібліятэкі наш карэспандэнт размаўляе з яе дырэктарам Н. П. СЯТКОЎСКАЙ. — Надзея Паўлаўна, толькі што завяр — А ці хапае нашым студэнтам тра шылася праца над стварэннем электронна дыцыйных падручнікаў? га рэсурса «Медыятэка». Што ён сабой уяў — Фонд бібліятэкі фарміруецца ў адпа ляе, як і дзе можна атрымаць да яго доступ? веднасці з профілем вучэбных дысцыплін — На сённяшні дзень у склад «Медыя i тэматыкай навукова даследчых работ тэкі» ўваходзяць 500 СD и DVD дыскаў універсітэта. Летась на яго папаўненне па асноўных вучэбных дысцыплінах. Да было выдаткавана прыкладна 456 млн паслуг чытачоў — бібліятэкі энцыклапе рублёў. Мы падлічылі: за апошнія 5 гадоў дый і слоўнікаў, навучальныя праграмы набыта амаль 220 тысяч новых падручні ны нарматывы аднолькавыя: адзін пад па замежных мовах, камп’ютэрных тэх каў, вучэбных дапаможнікаў, навуковых ручнік па дысцыпліне на 5 студэнтаў дзён налогіях, зборнікі дэманст най формы атры У структуру бібліятэкі БДПУ ўваходзяць 11 аддзелаў, 5 філіялаў, 9 абане рацыйных вопытаў па мання адукацыі. ментаў i 11 чытальных залаў. Неабходнай літаратурай укамплектаваны фізіцы, віртуальныя — Што ж 66 кабінетаў i кафедраў. Агульны аб’ём кніжнага фонду складае 1 506 563 хімічныя лабараторыі, са рабіць тым, асобнікі. Штодня бібліятэку наведваюць каля 2,7 тыс. карыстальнікаў. мавучыцелі па музычных каму не хапіла рэдактарах, нотныя біблія кнігі? тэкі, мультымедыйныя вучэбныя дапа кніг, перыядычных выданняў. Абноўле — Ад стратэгіі «рэсурсы» да стратэгіі можнікі па сусветнай мастацкай культу ны кніжны фонд па ўсіх галінах ведаў. «доступ да рэсурсаў» — такога прынцыпу ры і многае іншае. Доступ да «Медыятэкі» Дарэчы, у 2008 годзе па паказчыку «Па прытрымліваецца кожная сучасная прадастаўляецца з камп’ютэраў чыталь паўненне фонду» бібліятэка БДПУ заня бібліятэка. Чытальныя залы БДПУ ў не най залы вучэбнага корпуса № 2. Больш ла 3 е месца сярод ВНУ краіны! абходнай колькасці ўкамплектаваны падрабязная інфармацыя размешчана на Што да колькасці вучэбнай i вучэбна ме ўciмi найноўшымі вучэбнымі дапаможні сайце http://library.bspu.unibel.by:90/. тадычнай літаратуры, для ўсіх ВНУ краі камі i перыядычнымі выданнямі.

НЕКАЛЬКІ ЖЫЦЦЯЎ СТУДЭНТА N. Настаўнікпрактыкант адначасова належыць дзвюм розным сферам быцця. У адным, студэнцкім, вымярэнні ён ходзіць на заняткі, рыхтуе рэфераты, здае залікі і робіць шмат чаго яшчэ. Падчас практыкі ён (як і належыць педагогу) выклікае да дошкі, ставіць адзнакі, пра вярае сшыткі і кон турныя карты… Спачатку ўсё, што адбы ваецца ў школе, нечым на гадвае камп’ютэрны квэст. Перш наперш вас чакае шэраг заданняў — знаём ства з метадыстам, адмі ністрацыяй, раскладам за няткаў, размяшчэннем ка бінетаў, бібліятэкі, стало вай; здабыццё неабходных падручнікаў; праходжан не інструктажу ў вопытна га спецыяліста, якому на канавана цэлы месяц кан траляваць вашу амаль прафесійную асобу. А по тым вас кідаюць у Калізей, напоўнены львамі і тыг рамі з 8 «В» (таварышы і метадыст тым часам це шацца відовішчам і рых туюцца вынесці вердыкт пра першы педагагічны вопыт новаспечанага Яна Амоса Каменскага)... Гэта 26 лютага 2009 г.

ўжо значна пазней дра пежнікі ператворацца ў мітуслівых васьмікла шак, а Калізей, як выявіц ца, заўсёды быў проста ка бінетам з дошкай і кава лачкамі крэйды. Зыходзячы з асабістага вопыту, скажу: практыка на пятым курсе выгадна ад розніваецца ад папярэдняй. Вы ўжо можаце адэкватна ацаніць свае здольнасці і наладзіць стасункі з пада печнымі. Справаздачнасці, канешне, не абмінуць, але вы перайшлі ўжо на той уз ровень, калі дзеці для вас — больш важныя і нават

больш цікавыя. Яны, у ад розненне ад тамоў абавязко вай дакументацыі, жывыя (іншы раз нават залішне!). Потым, калі вы правялі ўсе ўрокі і атрымалі под пісы ва ўсіх ведамасцях, вас ізноў паглынае стары добры універсітэцкі лад з лекцыямі, семінарамі, залікамі і (які жах!) экза менамі. Толькі вы неяк змяніліся — і, напэўна, у лепшы бок. Аляксей Н. КАВАЛЕНКА, студэнт 5 курса факультэта прыродазнаўства

— Што ў бліжэйшых планах біблія тэкі? — Будучае бібліятэк ВНУ — гэта іх ператварэнне ў інфармацыйныя цэн тры, прычым доля падручнікаў, вучэб ных дапаможнікаў і іншых матэрыя лаў на электронных носьбітах з кож ным годам будзе толькі павялічвацца. І мы актыўна ўдзельнічаем у гэтым працэсе! У хуткім часе універсітэт пла нуе адкрыць «Электронную бібліятэ ку», і работа над яе стварэннем ужо вядзецца. — Поспехаў Вам у гэтай нялёгкай спра ве! Дзякуй за размову!

Нядаўна ў жыцці чацвёртакурснікаў адбылася значная падзея: зза студэнцкай парты яны пераселі за настаўніцкі стол. Што рабіць, каб першы педагагічны вопыт не застаўся ў памяці заўтрашніх прак тыкантаў часам жорсткіх выпрабаванняў на трываласць? Як чала век, які паспяхова прайшоў агонь, ваду і медныя трубы, з чыстым сумленнем магу даць некалькі парад.

ШКОЛА: ІНСТРУКЦЫЯ ПА ПРЫМЯНЕННІ 1. Няхай гэта гучыць банальна — рыхтуйцеся да заняткаў. Памятайце: веды — гэта сіла, з дапамогай якой не толькі будуюць гарады і спыня юць цунамі, але і ўціхамірваюць гарэзлівых школьнікаў. Не толькі вы будзеце пра вяраць узровень падрыхтаванасці вучняў — яны таксама з радасцю праэкзамену юць практыканта, і каму будзе больш сорамна за нявывучаны ўрок? Вось тады і адгукнуцца прапушчаныя лекцыі, сяк так напісаныя канспекты… 2. Не пераходзьце на асобы. Адна з галоўных якасцей сапраўднага настаўніка — справядлівасць. Не раз мне хацелася вышэй ацаніць работу вучня, які выклікае ў мяне сімпатыю (выхаваны, надзелены пачуццём гумару і наогул прыемны ва ўсіх адносінах). А камусьці, ня гледзячы на дастойны адказ, так і карцела занізіць адзнаку — ну не падабаецца ён мне! Быць аб’ектыўным, не пераносіць сваё стаўленне да чалавека ў яго дзённік ці ў класны журнал — гэта самае складанае, але неабходнае. 3. Шануйце… сябе. У чым можа праявіцца павага да самога сябе? У адказным і добрасумленным падыходзе да сваёй працы! Калі дзеці ўбачаць, што вы не прытрымліваецеся няпіса ных правілаў, яны не будуць успрымаць вас усур’ёз. 4. …і шкадуйце свае нервы — не прымайце ўсё блізка да сэрца. Як у свой час не хапала мне гэтай парады! Паставіўшы ў вучнёўскі дзённік першую «двойку», я нават не сумнявалася, што хлопец пачне парушаць дысцыпліну і зры ваць урокі… Але потым выявілася, што дрэнныя адзнакі — гэта непазбежнасць, і праз некалькі тыдняў я ўпэўненай рукой ставіла «пары» ў журнал цэлымі пачкамі. І напрыканцы — самае галоўнае: кожны вопыт, нават адмоўны, карысны ўжо ў сілу сваёй наяўнасці. У наступны раз вы будзеце ведаць пра большасць «падвод ных камянёў» і нават самі дасцё не адну параду малодшым таварышам. Поспехаў вам! Вольга ПРЫЁМКА, студэнтка 5 курса гістарычнага факультэта 3


•2009 — Год роднай зямлі МЫ — ДЗЕЦІ ТВАЕ, БЕЛАРУСЬ! Камарова—Свір—Старыгі—Мядзел Мінск—Нясвіж—Сноў—Мінск «На недельку до второго я уеду в Комарово», — Гэты Зорны паход быў для мяне першым, таму жыццярадасна спяваў Ігар Скляр, і, напэўна, ўразіла практычна ўсё: мітынг, сустрэча з Міні кожнаму карцела напрасіцца да яго ў кампанію. страм, прамова рэктара, дарога, шчыры прыём... Нібыта адгукнуўшыся на заклік артыста, зорны Шмат чула пра агракамбінат «Сноў», але рэ атрад музычна педагагічнага факультэта такса альнасць пераўзышла ўсе спадзяванні. Тут усё зроблена для таго, каб чалавек не толькі ма накіраваўся ў Камарова. Няхай не ў песеннае, а ў роднае, нарачанскае. Не зусім на тыдзень, якасна працаваў, але і мог належным чынам арганізаваць свой побыт. Уражваюць аб’ёмы а толькі на пяць дзён — затое якіх незабыўных! сацыяльнага будаўніцтва: сёння чаргі на атрыманне жылля чакаюць усяго Нарачанская СШ № 2 з экалагічным ухілам і паглыбленым вывучэннем англійскай 60 сем’яў! На 1600 жыхароў вёскі прыходзяцца 480 дзяцей школь мовы сапраўды перавярнула наша ўяўленне пра пасялковыя школы. Шыкоўны, Выязджаючы за межы аб нага ўзросту. Гісторыю вёскі дазваляе ўзнавіць багатая, з гус багаты інтэр’ер, яркія жыццярадасныя колеры, маляўнічыя фотагалерэі, жытай прасторы, неспадзеўкі ўсве там аформленая экспазіцыя сноўскага краязнаўчага музея, кабінеты з рэдкімі раслінамі і нават акварыум з залатымі рыбкамі… У шко дамляеш, да якой ступені неабсяжная наша які, дарэчы, мае статус народнага. ле дзейнічаюць экалагічныя клубы, на поўную сілу жыве тэатр «Зялё зямля! Бяжыцьвіецца дарога, звязваючы дагэ Настасся БЕЛАЧКІНА, ная планета», выдаюцца свае газеты. Гэта сапраўдная маленькая рэс туль незнаёмыя гарады, пасёлкі і вёсачкі ў адзінае цэ публіка, дзе пануюць законы дабрыні і павагі! факультэт народнай культуры лае, імя якому — Беларусь. Кацярына ЮСЬКО, Для ўдзельнікаў ХLIV Зорнага паходу 2009ы стане Го музычнапедагагічны факультэт дам роднай зямлі не толькі па календары. Здавалася б, ужо колькі дзён прайшло з таго дня, як «зорны дэсант» вярнуўся Коласа з ганаровага «баявога задання» — данесці слова пра БДПУ ва—За ў самыя аддаленыя куточкі Міншчыны! Але і з цягам ямнае— Мінск—Жодзіна— часу не згасаюць успаміны пра гасцінных гаспадароў, Засулле Мінск сяброўскія ўсмешкі, прыгажосць і гармонію чалаве «Прыяз Калі ў наступным го чых адносін. Быццам у калейдаскопе, панова джайце да нас дзе вам прапануюць ісці му выкладваюцца ўражанні і пачуцці, ут яшчэ! У нас даўно не было так весела!» — наперабой гаманілі ў Зорны паход — ведайце: тут вараючы дзіўны арнамент, імя школьнікі пасля канцэрту, які падрыхтавалі для іх «зорнікі» — нават няма пра што раздумваць, якому — Радзіма… студэнты белфіла. Узброеныя мабільнымі тэлефонамі і фотаапара трэба адразу ж згаджацца! Не пашкадуеце! Менавіта такія словы я хачу ска тамі, яны нават пільнавалі выступоўцаў ля дзвярэй, каб сфатаграфавацца заць усім і кожнаму, а ў першую чаргу — тым, хто яшчэ не здагадваецца, што ж гэта разам. Да аўтографаў, канешне, справа не даходзіла, але факультэцкі рок гурт «Sketch» за дзіва — ЗОРНЫ! ужо займеў у Стаўбцоўскім раёне сваіх прыхільнікаў. У той жа Заямнаўскай школе стар Тры дні ў славутым горадзе Жодзіна праляцелі быццам на крылах. Расказваць пра яго пры шакласнікі хвосцікам хадзілі за хлопцамі да той пары, пакуль тыя не падаравалі ім дыск гажосць, пра знакаміты завод «БелАЗ», дзе мы былі на экскурсіі, пра яркіх, цікавых людзей, са сваімі кампазіцыямі. з якімі звяла дарога, можна бясконца… Аднаго з іх, напэўна, надоўга запомняць усе ўдзельнікі Увогуле, усё, што было звязана з БДПУ — паступленнем, вучобай, студэнцкім жыццём, — нашага атрада: Генадзь Паўлавіч Лазараў, кіраўнік цэнтра патрыятычнага выхавання «Век выклікала павышаную цікавасць маладых людзей. Як высветлілася, шмат у каго тут вучацца тар», — сапраўды незвычайная персона. Нават задаешся пытаннем: адкуль у яго столькі ства сябры ці знаёмыя, а многія адзінаццацікласнікі і самі збіраюцца ў педагагічны. Па ўласных ральнай энергіі і духоўнай моцы? Адойчы па яго ініцыятыве мы паспрабавалі на ўласным во назіраннях сцвярджаю: настаўнік для вясковых школьнікаў — самы паважаны чалавек. Запы пыце адчуць сябе выхаванцамі цэнтра: адпрацоўвалі схему паводзінаў пры абвяшчэнні газавай таўшыся ў адной з нашых будучых абітурыентак, чаму яна спыніла выбар на БДПУ, я атры атакі, разбіралі і збіралі аўтаматы, аказвалі першую медыцынскую дапамогу… І вы не паверы мала ёмісты адказ: «Надзейна, прэстыжна!» І гэтым усё сказана! це, да якой ступені гэта было цікава! Усе «зорнікі» ФСПТ дагэтуль узгадваюць той вечар і свай Наталія ПЯТРОЎСКАЯ, го новага сябра! факультэт беларускай філалогіі і культуры Вераніка ЦІМКО, факультэт сацыяльнапедагагічных тэхналогій

МІР, СЯБРОЎСТВА І ВЯСЁЛАЯ РАЗМОВА ЗА КАВАЙ Наўрад ці можна ўявіць сабе людзей, якіх не цікавілі б гістарычныя паданні, легенды і біяграфіі славутых прашчураў, асабліва калі яны звязаны з мінулым іншай краіны. Інтарэс да беларускай культуры прывёў у «радзівілаўскія мясціны» гасцей БДПУ — прафесара Бакін скага славянскага універсітэта Рафіка Манафа аглу НАЎРУЗАВА і сту дэнтаў Вільнюскага педагагічнага універсітэта Яраслава ГАЙДАМО ВІЧА, Аліну ЛІСЕЦКУЮ, Алену ІВАНЧАНКУ і Наталлю САВАС ЦЬЯНІК. За кубачкам кавы ў нясвіжскім кафэ паміж літоўскай молад дзю сама сабою завязалася размова — пра ўражанні ад паездкі, пра мінулае і сучаснасць, пра Літву і Беларусь… У зручны момант да гу таркі далучыўся і карэспандэнт «Н». — Сябры, як вам экскурсія? Наталля: Нясвіжскі замак вельмі прыгожы! Стаіш ля маста — і здаецца, што вось вось з’явіцца вершнік! Незвы чайнае ўражанне. Аліна: А мне Мір больш даспадобы. Ад яго сапраўды гісторыяй павявае… — А Мінск падабаецца?

Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 579.

Яраслаў: А то! У нас вольная праграма: самі сабе гаспадары. Алена: Аднак пакуль што былі толькі ў кінатэатры «Масква». Ведаеце, горад незнаёмы, дык мы ледзь не за ручкі ўзяў шыся ходзім, каб не згубіцца. А так Мінск вельмі прыгожы. Будынкі з цэглы, усё на туральна. А Вільнюс зараз «зашклянеў». 220809, г. Мінск50, вул. Савецкая, 18, п. 127. 2264019 www.bspu.unibel.by/newspaper

Канешне, прыгожа, але ў гэтым ёсць кая мова выкарыстоўваецца на тэлеба штосьці занадта урбаністычнае… чанні, у друку і на радыё, але ў тых аб’ё — Як жа нашы госці мах, якія адпавядаюць Злева направа: Наталля Савасць бавяць вольны час? колькасным суадносі янік, Аліна Лісецкая, Алена Іванчан Наталля: Гуляць асаб ка, Яраслаў Гайдамовіч нам беларусаў і іншых ліва няма калі: цэлымі нацыянальнасцей. днямі сядзім у Нацыя — У хуткім часе мы нальнай бібліятэцы. развітаемся. Што вам Яраслаў: Так, часу на найбольш запомніцца забавы не застаецца… пра БДПУ? Мы ж прыехалі па спра Яраслаў: Можна пра ве: збіраем матэрыял сталоўку сказаць? Вы для дыпломных работ датна, смачна кор па беларускай мове. мяць. Калі я ад’язджаў — Дарэчы, чаму вы абралі менавіта бе у Мінск, маці перажывала: маўляў, на ларусістыку? Гэта перспектыўны напра зад вернецца шкілет. Дарэмна хвалява мак? лася! У вас на дзевяць літаў (прыкладна Сустракаю загадкавы позірк Яраслава: 9 тысяч беларускіх рублёў. — Заўв. аўт.) — Ну… мне хацелася б атрымаць сту можна добра пад’есці, а ў нас толькі злёг пень бакалаўра... ку перакусіць. І дзяўчатам ваша кухня Алена: На жаль, у Літве нямногія веда даспадобы: нават пра фігуру не думаюць! юць беларускую мову, яе ўжыванне абме Аліна: Дзякуй за гасцінны прыём! Мы жаванае. У нашай групе пяць чалавек, чац абавязкова прыедзем да вас яшчэ! вёра з якіх перад Вамі... Канешне, беларус Наталія ПЯТРОЎСКАЯ

Выходзіць раз у два тыдні на беларускай мове. Аб’ём 4 паласы фармату А3. Распаўсюджваецца ў вучэбных карпусах і інтэрнатах БДПУ бясплатна.

Газета надрукавана з дыяпазітываў заказчыка ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004. 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Тыраж 1000 экз. Заказ № 183. Падпісана ў друк 26.02.2009 г. у 9.00.

Рэдактар Т. А. БАШМАКОВА

nastaunik 2(1052)  
nastaunik 2(1052)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement