Page 1

Спецыяльны выпуск

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Чацвер, 22 студзеня 2009 года

№ 1—2 (1050—1051)

Летапіс БДПУ 1914, 22 чэрвеня – Адбылося Найвысачэйшае за& цвярджэнне даклада Міністэрства народнай асветы Ра& сійскай імперыі аб стварэнні Мінскага настаўніцкага інстытута. 1920—1921 – Зацверджаны Статут студэнцкага са& макіравання Мінскага інстытута народнай адукацыі (новая назва Настаўніцкага інстытута). Паводле гэта& га дакумента ў самакіраванні павінны ўдзельнічаць усе студэнты. 1921 – Мінскі інстытут народнай адукацыі ўва& ходзіць у склад БДУ ў якасці педагагічнага факультэ& та. Цяпер спецыялізаванае навучанне пачынаецца толькі на другім годзе заняткаў. 1928—1932 – Пры Беларускім дзяржаўным універ& сітэце будуецца студэнцкі гарадок, у якім педагагічна& му факультэту адводзяцца 4 карпусы, 2 бібліятэкі, а таксама інтэрнат на 300 месцаў. У 1931 годзе ў інтэрна& це пражывае 48 % студэнтаў педагагічнага факультэ& та, сярэдняя стыпендыя складае 35 рублёў. 1931, 28 ліпеня – Педагагічны факультэт БДУ вылу& чаецца ў самастойную адзінку – Беларускі дзяржаўны вышэйшы педагагічны інстытут. 1936 – Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інсты& туту прысвоена імя А. М. Горкага. 1944, 29 ліпеня – Праз некалькі тыдняў пасля выз& валення сталіцы БССР ад нямецка&фашысцкіх захоп& нікаў у МДПІ імя А. М. Горкага ўзнаўляюцца перарва& ныя вайной заняткі. 1948 – На базе факультэта замежных моў МДПІ ства& раецца Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замеж& ных моў. 1972 – За поспехі ў падрыхтоўцы выкладчыцкіх кад& раў і навуковай дзейнасці Мінскі дзяржаўны педага& гічны інстытут імя А. М. Горкага ўзнагароджваецца ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 1975 – На базе бібліятэчнага факультэта МДПІ ства& раецца Мінскі інстытут культуры. 1982 – МДПІ адзначаны Ганаровай граматай Прэзі& дыума Вярхоўнага Савета БССР. 1993, 8 верасня – Мінскаму дзяржаўнаму педагагіч& наму інстытуту імя А. М. Горкага прысвоены статус універсітэта. 1994 – Адбылася ўрачыстая сустрэча студэнтаў і су& працоўнікаў універсітэта з Прэзідэнтам Рэспублікі Бе& ларусь А. Р. Лукашэнкам. 1995 – З гэтага года наша alma mater носіць імя На& роднага паэта Беларусі Максіма Танка. 1997 – Універсітэт узнагароджаны Ганаровым дзяр& жаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. 2004 – У фае БДПУ пры спонсарскай падтрымцы вы& пускнікоў устаноўлены маятнік Фуко, які асвяціў патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт мінскі і слуцкі Філарэт. 2007 – БДПУ стаў паўнапраўным членам Еўразій& скай асацыяцыі універсітэтаў.

ДАРАГІЯ СЯБРЫ! Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка гасцінна адчыняе перад вамі свае дзверы і сардэчна запрашае вас стаць яго студэнтамі. Нам 95! За гэтыя гады універсітэт ператварыўся ў вядучую педагагіч' ную вышэйшую навучальную ўстанову Беларусі. БДПУ паспяхова рэалізуе місію падрыхтоўкі інтэлектуальнай эліты нашай краіны — высокаадука' ванай, творчай, патрыятычна арыентаванай. Мы зацікаўлены ў разумнай і адоранай моладзі і робім усё магчымае, каб студэнту ў нас было цікава і камфортна. Сёння дыплом БДПУ — адзін з самых прэстыжных на шырокай адука' цыйнай прасторы. Выпускнік заўсёды знойдзе свой жыццёвы шлях, а універсі' тэт дапаможа яму выбраць правільны арыенцір. Знакамітыя педагогі, наву' коўцы, дзеячы культуры і мастацтва, органаў дзяржаўнага кіравання гана' рацца тым, што ў свой час былі студэнтамі БДПУ. Нашы прафесарска'выкладчыцкія кадры — вядомыя ў рэспубліцы і за яе межамі вучоныя, прафесіяналы з вялікай літары. БДПУ — гэта трывалыя веды, шырокія магчымасці, высокія стандарты! Жадаю вам, паважаныя абітурыенты, паспяхова вытрымаць уступныя іспыты і папоўніць лік студэнтаў адной са старэйшых і самых вядомых ВНУ краіны. Рэктар БДПУ, прафесар

П. Дз. Кухарчык


Наш сайт: www.bspu.unibel.by У сталіцы Беларусі не адна, не дзве і нават не дваццаць вышэйшых навучальных устаноў – але мы абралі менавіта БДПУ. Чаму? Я патлумачу, не прыводзячы ніводнай лічбы, не звяртаючыся да пе' раліку факультэтаў і спецыяльнасцей. Калісьці вельмі даўно, калі па Зямлі, напэўна, яшчэ хадзілі дыназаўры і не патанула Атлан' тыда, а мы думалі, куды пайсці вучыцца, вырашальную ролю ады' граў аргумент: «Тут людзі больш чалавечныя». Так! У БДПУ пачы' наеш разумець, што універсітэт – гэта не проста высотны буды' нак, не толькі бібліятэка і не толькі сучасны спарткомплекс. Уні'

версітэт – гэта людзі, будучыя і цяперашнія сейбіты разумнага, доб' рага, вечнага. Вы таксама адчуеце гэта. А праз гады, калі ажывуць дыназаўры і ўсплыве Атлантыда, Вы, сівы і дасведчаны, зноў пачуеце: «Што ж такога асаблівага ў педагагічным універсітэце?» Але мудры чалавек ведае: ісціна – у пытанні. Аляксей Н. КАВАЛЕНКА, студэнт 5га курса факультэта прыродазнаўства

BSPU IS THE BEST! Шырока раскінулася краіна БДПУ! Да аблокаў узнімаюцца гмахі яе вучэбных карпусоў. Тысячы, калі не сотні тысяч яе грамадзян можна сустрэць па ўсім свеце, і кожны з іх з гонарам пацвердзіць: «Так, я родам з БДПУ!» Як і кожная сапраўдная рэспубліка, наш універсітэт ушаноўвае сцяг і герб, адзначае памятныя даты, а яго гісторыя надзвычай цікавая для ўважлівага назіральніка. Некаторыя з «відавочных неверагоднасцей» нашай alma mater даўно набылі статус агульнавядомых славутасцей, іншыя спасцігаюцца паступова, дзень за днём... Але ты, напэўна, ужо хочаш запытацца, што за яны? Трыумфальна ўступіўшы ва універсітэт пераможцам уступнай кампаніі, ты адра& зу ж убачыш маятнік Фуко. Гэта візітоў& ка БДПУ, якая відавочна даказвае ўсім і кожнаму: Зямля верціцца! А яшчэ гэта месца сустрэчы – яго ж, як вядома, змяніць нельга. Самыя чароўныя дзяўчаты вучацца ме& навіта ў БДПУ – прымі гэта як факт. Яны годна прадстаўляюць універсітэт не толькі на конкурсах прыгажосці, але і на міжнародных навуковых канферэнцы& ях і нават на Алімпійскіх гульнях. Ад& ным словам, першакурсніцы папросту абавязаны дапоўніць гэтае суквецце сваім арыгінальным тонам.

Фінал конкурсу «Міс БДПУ»

Наш універсітэт буйнеў і набіраў сілу паступова: з’яўляліся новыя вучэбныя карпусы, якія абрасталі мудрагелістымі пераходамі, заблытанымі лесвіцамі і не& чаканымі тупікамі. Дарэчы, адно з за& данняў азнаямляльнай гульні для пер& шакурснікаў пад гучнай назвай «Шля& хам вагантаў» – пошук найкарацейшай дарогі да вызначанага пункта. Пералік найбольш значных для студэнта аб’ек& таў традыцыйна адкрывае бібліятэка — адно з найбагацейшых універсітэцкіх кнігасховішчаў Беларусі; агульны аб’& ём кніжнага фонду складае больш чым паўтара мільёна асобнікаў, электрон& ны медыярэсурс «Медыятэка» ўключае 2

«Зборная БДПУ» – так завецца каман& да КВЗ нашага універсітэта, якая па& спяхова выступае ў Еўралізе і якую ты, безумоўна, не аднойчы бачыў па тэлеві& зары. Чаму яе назва такая немудрагелі& стая? Паспяховай камандзе не патрэбны складаныя метафары – яна з гонарам нясе імя сваёй alma mater. Увогуле, чым бы ты ні займаўся – навукай, мастацтвам, спортам, – ты заўсёды прадстаўляеш універсі тэт, узбагачаеш і змяняеш яго. Кож ны з нас — частка вялікай «зборнай БДПУ», а калі ты апынешся тут, то вельмі хутка зразумееш, што універ сітэт — гэта частка цябе. Ці ж гэта не цуд? Вольга ПРЫЁМКА, студэнтка 5га курса гістарычнага факультэта Выстава творчых работ студэнткі 5'га курса ФНК Аляксандры Канафальскай

Ал к

каля 400 мультымедыйных выданняў па розных адгалі& наваннях навукі. Яшчэ адна славутасць БДПУ – абноўле& ны спартыўны комплекс; да& рэчы, канструкцыя басейна, якая забяспечвае пастаян& ную цыркуляцыю, падагрэў і ачыстку вады, выклікала сапраўднае захапленне спе& цыялістаў!

Творчыя праекты, Калядныя тэ' атральныя сустрэчы, навуковыя канферэнцыі, Школа журналі' стыкі, валанцёрская дзейнасць… і гэта далёка не ўсё з таго, што БДПУ прапануе ТАБЕ! Тут заўсё' ды лунае камандны дух і пануе ат' масфера добразычлівасці, сяброў' ства, пазітыву. Калі ты — ініцыя' тыўны, мэтанакіраваны, энергіч' ны, наш універсітэт — для цябе! Таццяна ЗЯНОВІЧ, старшыня студэнцкага савета БДПУ

Творчасць — справа калектыўная!

22 студзеня 2009 г.


Прыёмная камісія: 200 94 17, 200 92 04

Універсітэт сёння – гэта… – Каля 20000 студэнтаў, звыш 700 прафесараў і дацэнтаў, каля 3000 су& працоўнікаў; 12 агульнауніверсі& тэцкіх і 65 спецыяльных кафедраў. – 70 спецыяльнасцей. – 11 вучэбных карпусоў, у ліку якіх аграбіястанцыя «Зялёнае», а таксама 7 інтэрнатаў. – Аўдыторыі і лабараторыі з не& абходным для работы абсталяван& нем і доступам да сеткі Інтэрнет. – Басейн, спартыўныя і трэна& жорныя залы.

– Музей гісторыі БДПУ, музей прыроды, выстава народных промыс& лаў і жывапісу, планетарый, адзін з нямногіх у Еўропе маятнік Фуко. – Бібліятэка, фонды якой на& лічваюць 1,5 млн экзэмпляраў кніг і перыядычных выданняў. Вучэбны корпус № 4

– 72 клубныя фарміраванні, ан& самблі, аркестры, тэатры, эстрад& ныя і вакальныя гурты, студыі дызайну і клубы па інтарэсах, танцавальна&сцэнічныя калек& тывы і інш. – Грамадскія студэнцкія аб’яд& нанні і арганізацыі (БРСМ, праф& саюз, Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа, 14 валан& цёрскіх аб’яднанняў). – 20 спартыўных секцый і гурт& коў, турыстычны клуб «Гарызонт». Вучэбны корпус № 7

Вучэбны корпус № 1

МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 2277913, 2008062. Дэкан — Уладзімір Уладзіміравіч ШЛЫКАЎ, доктар педагагічных навук. Падрыхтоўка настаўнікаў матэматыкі ў нашым універсітэце вялася з 1947 года, хоць годам нараджэння матэматычнага факуль& тэта лічыцца 1974&ы. Сёння на дзённай і завочнай формах навучання мы рыхту& — Мне заўжды здавалася, што малады чалавек, які абмяжоўваецца ем выкладчыкаў па спецыяльнасці толькі заняткамі, не адчувае ўсяго смаку студэнцкай пары. Вучобу я спа& «Матэматыка. Інфарматыка». лучаў з актыўным грамадскім жыццём, нават сумяшчаў пасады сакрата& Многія з выпускнікоў матфака ра камітэта камсамола матэматычнага факультэта і намесніка сакратара ка& мітэта камсамола інстытута. Гэта быў незвычайны час — вакол нас віравала БДПУ працуюць у пазашкольных маладосць; юнацкага запалу і энтузіязму хапала на ўсё. У нас ніколі не паў& установах і ўпраўленнях адука& ставала пытанне, як правесці летнія вакацыі — амаль кожны быў удзель& цыі, навукова&даследчых устано& нікам педагагічнага або будаўнічага атрада. вах, лабараторыях камп’ютэрнага На матэматычны факультэт я паступаў свядома, і не памыліўся ў сваім выбары. Сёння і псіхолага&педагагічнага профілю, як намеснік міністра культуры я адказваю за развіццё матэрыяльна&тэхнічнай базы кіруюць дзяржаўнымі ўстановамі і гэтай галіны, капітальнае будаўніцтва і рэстаўрацыю, ахову помнікаў гісторыі і культуры — а гэта заўжды звязана з лічбамі і дакладнымі вылічэннямі. прадпрыемствамі. Веды, набытыя студэн& На ўласным вопыце сцвярджаю: лёс чалавека можа скласціся тамі падчас вучобы, забяспечваюць ім па&рознаму, але добрая адукацыя была і будзе га& магчымасць пасля заканчэння універсі& рантыяй паспяховасці. тэта выкладаць матэматыку, інфарматы& Уладзімір ГРЫДЗЮШКА, намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь, выпускнік матэматычнага факультэта 1979 года:

ку ў агульнаадукацыйных і спецыяль& ных школах, гімназіях, ліцэях, кале& джах і ВНУ. Калі хтосьці марыць пра дызайнерскую ці выдавецкую дзей& насць, ён атрымае неабходныя для гэ& тага навыкі камп’ютэрнай графікі. Ва& лоданне мовай праграміравання высо& кага ўзроўню С++, С#, Java дазволіць выпускнікам стаць прафесійнымі праг& рамістамі. Шматузроўневая сістэма на& вучання – ваш шанц атрымаць не толькі вышэйшую адукацыю, але і сту& пень магістра і, магчыма, працягнуць навучанне ў аспірантуры. Дзень адчыненых дзвярэй матэма& тычнага факультэта традыцыйна пра& водзіцца ў красавіку&маі кожнага года. Сардэчна запрашаем!

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 220050, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 2009562. Дэкан – Віктар Іосіфавіч ЯНУЦЬ, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт. Фізіка, матэматыка і інфарматы& ка – гэта навукі, якія забяспечваюць навукова&тэхнічнае развіццё грамад& ства. Таму спецыялісты з фізіка&ма& тэматычнай адукацыяй, якіх выпус& кае фізічны факультэт БДПУ, заўсёды запатрабаваныя. Факультэт, заснаваны ў 1974 годзе, вядзе падрыхтоўку выкладчыкаў па спецыяльнасцях «Фізіка. Матэматы ка», «Фізіка. Інфарматыка», «Фізіка. Тэхнічная творчасць». Нашы студэнты атрымліваюць дасканалыя веды і пас& ля заканчэння універсітэта працуюць ва ўстановах адукацыі, НАН Беларусі, на вытворчаці і ў розных сферах народ& най гаспадаркі. 22 студзеня 2009 г.

Фізічны факультэт БДПУ мае шэраг адметных рыс. Толькі ў нас дзейнічае су& часны планетарый, дзе праводзяцца за& няткі па астраноміі, пазнавальныя экс& курсіі па «зорным небе»; адзіны ў Бела& русі маятнік Фуко дазваляе эксперымен& тальна зафіксаваць вярчэнне Зямлі. Студэнты маюць магчымасць наведваць спецыяльныя курсы вядомых навукоў& цаў, запрошаных з іншых навучальных і навукова&даследчых устаноў, займац& ца ў навукова&праблемных групах, удзельнічаць у рэспубліканскіх і міжна& родных навуковых канферэнцыях і вы& ставах. Лабараторыі і кабінеты пяці кафедраў факультэта аснашчаны сучасным вучэб&

ным і навуковым абсталяваннем, звязаны камп’ютэрнай сет& Уладзімір ПАКРЫШКІН, генеральны кай Intranet. Студэнты ма& дырэктар ААТ «Пеленг», лаўрэат юць магчымасць карыс& Дзяржаўнай прэміі, выпускнік тацца інфармацый& фізічнага факультэта 1970 года: нымі рэсурсамі фа& — Самае важнае нават не тое, што на культэта, бібліятэкі фізфаку педагагічнага я атрымаў сапраў& БДПУ і іншых на& ды сур’ёзную прафесійную падрыхтоў& вучальных уста& ку — тут я навучыўся кантактаваць з людзьмі. Гэта не аднойчы дапамагала мне ноў. ў працы і ў жыцці, у той час як некато& Мы чакаем тых, рыя мае калегі — выпускнікі лепшых хто цікавіцца фізі& тэхнічных ВНУ краіны — з механіз& кай, матэматыкай, ін& мамі спраўляюцца выдатна, а вось з наладжван& фарматыкай, электро& нем стасункаў у працоўным калектыве нікай, мае схільнасць да тэх& адчуваюць цяжкасці. нічнай творчасці, і запрашаем па& ступаць на фізічны факультэт БДПУ. 3


ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ І КУЛЬТУРЫ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 2277966. Дэкан – Франц Станіслававіч ШУМЧЫК, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. «Мова – душа народа. Мэта літаратуры — зрабіць чалавека Чалавекам. Будучы& ня нацыі – у захаванні традыцый». Гэтыя словы сталі візітнай карткай факультэ& Аляксандр СЯГОДНІК, начальнік упраўлення та беларускай філалогіі і культуры. адукацыі Гродзенскай вобласці, Нашы выпускнікі заўсёды запатрабаваныя ў навучальных установах усіх уз& выпускнік філалагічнага факультэта 1977 года: роўняў, навукова&даследчых інстытутах, рэдакцыях газет і часопісаў, рэк& – Думаю, пра якасць адукацыі, якую даюць на гэтым факультэце, можа ў пэўнай ступені сведчыць мой кар’ерны лёс. Пасля размеркавання я, амбі& ламных агенцтвах, выдавецкіх і перакладчыцкіх цэнтрах, бібліятэках, цыёзны выпускнік сталічнай ВНУ, працаваў у базавай школе на Лепельшчыне на тэлебачанні і радыё, у турыстычных кампаніях. У іх ліку – дыктар спачатку настаўнікам беларускай мовы, пасля педагогам&арганізатарам… Але АНТ Таццяна Рудакоўская, карэспандэнты Першага нацыянальнага ўжо ў 27 гадоў мне прапанавалі пасаду загадчыка раённага аддзела адукацыі, ня& канала Настасся Шыман, Ганна Хароўская, Святлана Рэва, вядучыя гледзячы на адсутнасць у мяне дырэктарскай практыкі. Так паступова я прыйшоў да сённяшняй пасады. І ніхто не парушыць маёй упэўненасці ў тым, што менавіта радыёпраграм Сяргей Верас, Наталля Кухарава, Таццяна Гулейка і белфіл зрабіў з мяне не толькі добрага настаўніка, але і кіраўніка, арганізатара. Адна з самых запамінальных ста& многія іншыя. ронак майго жыцця – спроба сябе як акцёра ў літаратурным тэатры «Жывое слова». Тагачасны кіраўнік тэатра У 2009 годзе факультэт ажыццяўляе прыём на наступныя спецы& А. А. Каляда выпрацоўваў у нас, «жываслоўцаў», актыўнае стаўленне да жыцця, адказнасць і шчырасць, не яльнасці: гаворачы ўжо пра майстэрства валодання самым далікатным і ў той жа час самым магутным інструмен& «Беларуская мова і літаратура» – 4 гады (дзённая форма атрымання там – словам. Між іншым, ён трымаў нас у строгай дысцыпліне: іграць у тэатры меў права толькі той, адукацыі) і 5 гадоў навучання (завочная форма); «Беларуская мова і літа хто вучыцца на стыпендыю, – лянота ў нас не віталася. На факультэце панавала атмасфера твор& ратура. Журналістыка» – 5 гадоў навучання (дзённая форма); «Англійская часці. Толькі ў маёй групе вучыліся два будучыя члены Саюза пісьменнікаў Беларусі мова. Беларуская мова і літаратура» – 5 гадоў навучання (дзённая форма); «Ня (В. Гарановіч, А. Майсеенка) і цудоўны мастак В. А. Буланда, які цяпер пра& цуе на Брэстчыне. Адным словам, белфіл – гэта тая кузня, дзе мецкая мова. Беларуская мова і літаратура» – 5 гадоў навучання (дзённая форма). гартуюцца розум, воля і крэатыўнасць. Шаноўныя абітурыенты, мы рады будзем прыняць вас у нашу вялікую і дружную сям’ю!

ФАКУЛЬТЭТ РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 2278009, 2278027. Дэкан – Васіль Дзянісавіч СТАРЫЧОНАК, доктар філалагічных навук, прафесар. Факультэт рускай філалогіі БДПУ даў пуцёўку ў рускай мовы і літаратуры (дзённая і завочная фор& жыццё тысячам настаўнікаў, выкладчыкаў мы). У перспектыве – адкрыццё спецыялізацый Сяргей ДУБОВІК, дырэктар Інстытута журналістыкі ВНУ, дзеячаў навукі і культуры. Вы& па міжкультурнай камунікацыі, камп’ютэр& БДУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, выпускнік пускнікі факультэта працуюць у шко& най лінгвістыцы. філалагічнага факультэта 1975 года: лах, гімназіях, ліцэях, каледжах, Факультэт рускай філалогіі мае – Прафесіі настаўніка і журналіста заўжды суіснавалі ў маім жыцці, але пры гэтым я ніколі не ад& вышэйшых навучальных устано& чуваў дыскамфорту. Што ні кажы, а цяжка ўявіць сабе журналіста без належнай філа& даўнюю гісторыю, якая пачала& вах; выдавецкіх цэнтрах; біблія& лагічнай падрыхтоўкі. І таму я бясконца ўдзячны роднаму факультэту не толькі за грун& ся ў 20&я гады мінулага стагод& тэках; навукова&даследчых тоўныя веды, але і за фарміраванне ў кожнага студэнта веры ў свае магчымасці. У нас на дзя. Яго дэвізам ва ўсе часы інстытутах; пасольствах і філфаку выкладалі аўтары падручнікаў, выдатныя педагогі і сапраўдныя прафесіяна& былі якасць адукацыі і сацы& лы – Ф. М. Янкоўскі, А. М. Бардовіч, Э. Д. Блінава… Я заўжды буду гаварыць ім шчыры прадстаўніцтвах розных краін; дзякуй за мудрасць і чалавечнасць. Многія выкладчыкі сталі для нас сапраўднымі сяб& яльная адказнасць. Місія фа& рэкламных агенцтвах і пера& рамі. Памятаю, як наш куратар Міхаіл Сямёнавіч Кляўчэня некалькі разоў на месяц пры& культэта – падрыхтоўка высо& кладчыцкіх цэнтрах; турыс& какваліфікаваных і канкурэн& ходзіў у госці ў інтэрнат і заўжды прыносіў з сабою торбу прадуктаў – частаваць нас, студэнтаў. На факультэце былі ўсе ўмовы для развіцця творчых, перадусім літара& тычных кампаніях; на радыё і тэ& таздольных спецыялістаў у галі& турных здольнасцей. Я, напрыклад, быў рэдактарам газеты «Філолаг», дзе студэнты змяшчалі лебачанні. не філалогіі. І мы ўпэўнены, што свае артыкулы, замалёўкі, вершы, фельетоны. Думаю, філфак – лепшае месца для актыў& Факультэт рускай філалогіі ажыццяў& нашы выкладчыкі дапамогуць і новай най, нераўнадушнай моладзі. Нездарма і сёння, будучы дырэктарам Інстытута ляе падрыхтоўку выкладчыкаў рускай мовы кагорце студэнтаў набыць трывалыя, грун& журналістыкі, я дбаю пра тое, каб нашы студэнты атрымлівалі як і літаратуры (дзённая і завочная формы атры& тоўныя веды, без якіх немагчымы паспяхо& мага больш якасную філалагічную падрыхтоўку. мання адукацыі), рускай мовы і літаратуры і бела вы кар’ерны рост.

ФАКУЛЬТЭТ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Кабушкіна, 59а, вучэбны корпус № 11; тэл. 3413918. Дэкан – Людміла Мікалаеўна ВАРАНЕЦКАЯ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Факультэт дашкольнай адука& цыі БДПУ ажыццяўляе пад& Галіна МАКАРАНКАВА, рыхтоўку па наступных начальнік упраўлення дашкольнай адукацыі спецыяльнасцях: Міністэрства адукацыі РБ, выпускніца «Дашкольная адука факультэта дашкольнага выхавання 1981 года: цыя» (кваліфіка& – Безумоўна, выбар прафесіі чалавек заўжды павінен ажыц& цыя – педагог; цяўляць свядома, але ў першую чаргу гэта тычыцца сферы дашкольнай адукацыі. Тут сапраўды галоўнае – усё ж не тэарэтыч& дзённая, завоч& ныя веды, а трапяткія адносіны да дзяцей, уменне спасцігаць іх ма& ная, завочная ленькія шчырыя душы. Можна атрымаць чырвоны дыплом і пры скарочаная фор& гэтым не стаць добрым выхавацелем. Але калі ўжо чалавек зрабіў мы атрымання гэты выбар, то ён можа быць упэўнены: на факультэце дашкольнай адукацыі), «Да адукацыі даюць проста цудоўную падрыхтоўку. Я, напрыклад, школьная адука адчула гэта на сабе ў поўнай меры, нягледзячы на тое, што вучылася завочна. Акрамя цыя. Выяўленчае ма непасрэдна прафесійных уменняў, якія мне давялося рэалізоўваць падчас працы стацтва» (кваліфіка& ў садку, я набыла камунікатыўныя і арганізатарскія навыкі, сёння так неаб& ходныя мне як кіраўніку. Родны факультэт можа даць многае тым, цыя – педагог, выклад& чые сэрца і розум адкрытыя для такой важнай справы – чык), «Дашкольная адукацыя. фарміравання чалавечай асобы. Музычнае мастацтва і харэагра фія» (кваліфікацыя – педагог, вы& 4

кладчык), «Дашкольная адука цыя. Фізічная культура»(квалі& фікацыя – педагог, выкладчык), «Дашкольная адукацыя. Прак тычная псіхалогія» (кваліфі& кацыя – педагог, педагог&псіхо& лаг; толькі завочная форма ат& рымання адукацыі). Выпускнікі факультэта да& школьнай адукацыі з кваліфіка& цыяй «Педагог» працуюць ва ўста& новах сістэмы дашкольнай адука& цыі на пасадах выхавацеля, на& месніка загадчыка, загадчыка дашкольнай установы. Кваліфі& кацыя «Педагог, выкладчык» дае выпускніку магчымасць займаць пасады выхавацеля навучальнай установы; настаўніка школы ці

школы&інтэрната; педагога&ар& ганізатара; метадыста паза& школьнай ці сярэдняй спецы& яльнай навучальнай установы, рэгіянальнага, вучэбна&мета& дычнага цэнтра прафесійнай адукацыі; выкладчыка сярэд& няй спецыяльнай установы, прафесійна&тэхнічнага вучылі& шча, рэгіянальнага цэнтра пра& фесійнай адукацыі, вучэбнага цэнтра; кіраўніка гуртка (клу& ба па інтарэсах, аматарскага аб’яднання, секцыі, студыі, ту& рысцкай групы). Выпускнікі з кваліфікацыяй «Педагог&псіхо& лаг» могуць працаваць педаго& гамі&псіхолагамі ва ўстановах адукацыі. 22 студзеня 2009 г.


ФАКУЛЬТЭТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 2679105. Дэкан – Наталля Уладзіміраўна ЖДАНОВІЧ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. На працягу паловы ста& годдзя факультэт пачатко& вай адукацыі застаецца прывабным для тых, хто вырашыў звязаць свой лёс з навучаннем і выхаваннем малодшых школьнікаў. Студэнцкая сям’я нашага факультэта налічвае каля 1200 чалавек, якія набы& ваюць веды па спецыяль& насцях: «Пачатковая аду кацыя» (дзённая і завоч& ная формы з поўным тэр& мінам навучання; завоч& ная форма са скарочаным тэрмінам – для асоб, якія

маюць профільную сярэд& нюю спецыяльную адука& цыю); «Пачатковая адука цыя. Беларуская мова і літаратура» (дзённая і за& вочная формы); «Пачат ковая адукацыя. Выяўлен чае мастацтва» (дзённая форма). Грунтоўныя веды, а таксама магчымасць разнастайнага самавыяў& лення дазваляюць выпуск& нікам факультэта дася& гаць значных поспехаў у прафесійнай дзейнасці. Яны працуюць у школах,

Галіна НІКАЛАЕНКА, прарэктар па навуковаметадычнай рабоце Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, выпускніца факультэта педагогікі і методыкі пачатковага навучання 1971 года:

каледжах, ВНУ, нека& торыя з іх адкрылі свае студыі, кіру& – Пры паступленні на ФПА я вытрымала даволі высокі конкурс – 10 юць дамамі твор& чалавек на месца. І хоць напачатку былі сумненні ў правільнасці выба& ру, вельмі хутка я зразумела, што трапіла ў сваю стыхію. Сёння магу з часці. упэўненасцю сказаць, што менавіта роднаму факультэту я абавязана не Запрашаем на толькі трывалай навуковай базай, але і фарміраваннем сапраўднай настаў& факультэт тых, ніцкай душы. Я не ведаю больш рамантычнай, удзячнай, але і больш ад& чыё прызванне – казнай прафесіі. Настаўнікаў&прадметнікаў вучні могуць з цягам часу і развіваць асобу забыць, але першы настаўнік запамінаецца на ўсё жыццё. дзіцяці, фарміра& У свой час мне пашчасціла і з педагогамі, і з аднагрупнікамі. Разам са мною вучыліся Наталля Старжынская – цяпер прафесар кафедры методыкі дашкольнай ваць асноўныя ву& адукацыі БДПУ, Алена Шылава – сёння член&карэспандэнт Міжнароднай акадэміі на& чэбныя ўменні і на& вук педагагічнай адукацыі, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі спецыя& выкі, выхоўваць куль& лістаў адукацыі ІПКіПК. Акрамя таго, на факультэце я знайшла і асабіс& туру паводзін… увогуле, тае шчасце: на уступных экзаменах пазнаёмілася са сваім буду& адкрываць перад дзецьмі чым мужам, з якім мы ў канцы першага курса ўзялі ўсё багацце і разнастай& шлюб. насць свету.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 1; тэл. 2264025, 2264026. Дэкан — Мікалай Міхайлавіч ЗАБАЎСКІ, доктар гістарычных навук. Гістарычны факультэт — адзін са старэйшых у нашым рапейскіх моў, што дае ім права выкладаць гэты прад& Таіса ДАНІЛЕВІЧ, начальнік універсітэце: ён быў створаны яшчэ ў 1919 годзе. Сён& мет як у звычайных, так і ў спецыялізаваных упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, выпускніца ня на факультэце займаюцца прыкладна паўтары школах і ўвогуле адкрывае шырокія магчы& гістарычнага факультэта 1982 года: тысячы студэнтаў дзённай і завочнай форм атры& масці для працаўладкавання. На спецыяль& мання адукацыі. насці «Гісторыя. Сацыяльнапалітычныя — На гістарычным факультэце МДПІ імя А. М. Горкага вучыла& ся, адначасова працуючы ў школе. Памятаю ночы без сну, калі адной Факультэт вядзе падрыхтоўку па наступных дысцыпліны» вывучаецца шэраг прадме& рукой калыхала дзіця, а ў другой трымала падручнік. Але жаданне ат& спецыяльнасцях: «Гісторыя. Замежная таў, звязаных з развіццём сацыяльна&па& рымаць адукацыю было агромністым — і я ўпарта ішла да сваёй мэты. мова», «Гісторыя. Сацыяльнапалітычныя літычнай думкі. Мінула 27 гадоў з таго дня, як мне ўручылі дыплом. Уся мая прафе& дысцыпліны», «Гісторыя. Геаграфія». Асаб& Падчас навучання студэнты ўсіх спе& сійная дзейнасць звязана з сістэмай адукацыі Мінскай вобласці. Ду& лівая ўвага надаецца вывучэнню профільных цыяльнасцей праходзяць цікавыя прак& маю, што менавіта база, што была закладзена на гістфаку, стала асно& дысцыплін: сусветнай гісторыі, гісторыі Бе& тыкі: пасля першага курса – археалагіч& вай для майго станаўлення як кіраўніка, праца якога звязана з лёсамі больш чым 30 ты& сяч педагогаў і 180 тысяч навучэнцаў. ларусі, гісторыі славянскіх народаў і інш. ную, музейна&архіўную ці этнаграфічную БДПУ для нашага рэгіёна — асноўная ВНУ, якая рыхтуе педагагічныя Студэнты, якія навучаюцца па спецыяльнасці па выбары, пасля трэцяга – педагагічную ў кадры. Навучальныя ўстановы Міншчыны чакаюць яе выпускні& «Гісторыя. Замежная мова», акрамя гістарычнай летніках Беларусі. коў — актыўных, творчых, нераўнадушных, жыццёвым атрымліваюць добрую падрыхтоўку па адной (ці дзвюх, Гістарычны факультэт БДПУ чакае ўсіх тых, хто крэдам якіх сталі словы Прызванне, Майстэр& калі яны наведваюць дадатковыя заняткі) з сучасных еў& неабыякавы да мінулага і сучаснасці. ства, Праца.

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНА%ПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 8; тэл. 2001522. Дэкан – Аляксандр Валер'евіч КАСОВІЧ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Калі вы ўжо вызначыліся з выба& рам прафесіі, гатовы спасцігаць педа& гогіку, псіхалогію і замежныя мовы, якія ў будучым дапамогуць вам кан& тактаваць з людзьмі, то ваш шлях ля& жыць на факультэт сацыяльна&педа& гагічных тэхналогій! Вы зможаце пра& явіць свае здольнасці не толькі ў ву& чобе, але і на навуковай ніве, у дабра& чыннай дзейнасці, грамадскім жыцці, спорце і шмат дзе яшчэ – было б жа& данне, а магчымасці ў нас ёсць! Наш факультэт яшчэ зусім малады, нават крыху маладзейшы за вас. Але ўзрост – не перашкода для якасці: вы& пускнікі ФСПТ паспяхова працуюць у сістэме народнай адукацыі – у ся& рэдніх, сярэдніх спецыяльных і вы& 22 студзеня 2009 г.

шэйшых навучальных установах, цэн& Настасся ГАРАДЗЕЦКАЯ, настаўнік гімназіі № 2 трах пазашкольнай адукацыі, сацыяль& г. Мінска, пераможца конкурсу «Сталічны настаўнік — на&рэабілітацыйных цэнтрах, дзіця& сталічнай адукацыі» ў намінацыі «Малады педагог» чых дамах і прытулках, установах (2008 г.), выпускніца факультэта сацыяльнапедага сістэмы МУС, цэнтрах сацыяльнай гічных тэхналогій 2000 года: абароны насельніцтва. – Калі я стала першай у конкурсе сярод маладых педагогаў, журы ад& Мы прапануем вам на& значыла, што на 80 % майму поспеху паспрыялі псіхалагічныя веды. А ступныя спецыяльнасці: калі дадаць сюды валоданне замежнымі мовамі – атрымаюцца і ўсе 100 %. «Сацыяльная педагогіка. Тэарэтычная і практычная база, закладзеная падчас навучання, дапамаглі Практычная псіхалогія» мне зарыентавацца нават у незнаёмай аўдыторыі (адзін з конкурсаў – пра& (дзённая і завочная формы); весці ўрок у незнаёмым класе). Удзел у факультэцкай камандзе КВЗ на& вучыў уменню трымацца на сцэне, валодаць сабой, знаходзіць нестан& «Сацыяльная работа» (дзён& дартнае выйсце з самых складаных сітуацый. Сямейная педагогіка, ная і завочная формы), «Сацы якую надзвычай цікава выкладала Жанна Іванаўна Міцкевіч, дапамагае мне сён& яльная педагогіка. Выхаваўчая ня пры выхаванні дзіцяці. Адным словам, факультэт спрыяе рознаба& работа ва ўстановах адукацыі» коваму развіццю студэнтаў, дае веды, неабходныя і ў (дзённая форма). жыцці, і ў прафесіі. Прыходзьце! Мы будзем рады су& стрэчы з вамі! 5


МУЗЫЧНА%ПЕДАГАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Мяснікова, 5, вучэбны корпус № 4; тэл. 2005610. Дэкан – Mixaіл Аляксандравіч ПАЗДНІКАЎ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Музычна&педагагічны факультэт БДПУ быў створаны 19 снежня 1972 года на базе літаратурна& музычнага аддзялення філфака. Сёння каля 1000 студэнтаў дзённай i завочнай форм атрымання Аня ШАРКУНОВА, эстрадная спявачка, кіраўнік адукацыі навучаюцца па спецыяльнасцях: «Музычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка» вакальнай студыі БДПУ, выпускніца музычна (дзённая форма — 5 гадоў, завочная скарочаная — 3 гады); «Музычнае мастацтва. Спецы педагагічнага факультэта 2007 года: яльныя музычныя дысцыпліны» (дзённая скарочаная форма — 3 гады) і інш. Дадатковая — З бязмернай цеплынёй і падзякай узгадваю свой родны спецыяльнасць значна павялічвае канкурэнтаздольнасць нашых выпускнікоў на рын& музычна&педагагічны. Якая добразычлівая і ўтульная атмасфе& ку працы i забяспечвае ім магчымасць рэалізаваць сябе ў якасці не толькі настаўніка ра на факультэце! Паўсюль музыка, вясёлы гоман, творчая таў& музыкі, але і сацыяльнага педагога, практычнага псіхолага, выкладчыка спецыяль& катня... А якія цудоўныя выкладчыкі ў нас вялі заняткі! Музыкан& ных музычных дысцыплін або кіраўніка тэатральнага калектыву. ты, як і ўсе творчыя людзі, не могуць быць чэрствымі, нядобрымі — Музычна&педагагічны факультэт мае багатыя традыцыі: сустрэча першакурснікаў, гэта адчувалася заўжды. Свае першыя музычныя крокі я зрабіла з дапамогай Святланы Адольфаўны Навіцкай, Уладзіміра Івана& імпрэза Дня факультэта, выканальніцкі конкурс «Маладыя таленты»… Жывую ціка& віча Бранкоўскага. васць у настаўнікаў і вучняў выклікалі Дні навукі ў школе, якія ўпершыню прайшлі Вельмі сумую па сваіх студэнцкіх гадах. Толькі цяпер, калі ступіла на дарогу вясной 2008 года. Ва універсітэце і за яго межамі заўсёды радасна чакаюць выступлення самастойнага жыцця, зразумела, якім лёгкім, вольным, вясёлым і бескла& факультэцкіх творчых калектываў – аркестра народных інструментаў, ансамбляў «Яры& потным было маё студэнцтва... Сябры! Вучыцеся, будзьце актыў& ца» і «Вярба», вакальнай групы «Дыямант»… нымі ва ўсім, бярыце ўсё, што вам даюць, бо веды і на& Шчыра запрашаем на адзіны ў рэспубліцы музычна&педагагічны факультэт! Вас чакаюць ціка& выкі залішнімі не бываюць. выя формы навучання, высокі ўзровень выкладання i шырокія магчымасці творчага росту.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 2278477. Дэкан — Наталля Уладзіміраўна НАВУМЕНКА, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Шаноўны абітурыент! Калі ты любіш прыроду і хочаш спазнаць яе таямніцы, калі цябе цікавяць хімія і біялогія, геаграфія, экалогія і краязнаўства — паступай на прыродазнаўчы Уладзімір ШЧЭРБА, факультэт! старшыня Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкома, Мы вядзем падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях: выпускнік факультэта прыродазнаўства 1988 года: «Геаграфія. Біялогія»; «Геаграфія. Экскурсійнакраязнаўчая работа»; «Біялогія. Хімія» ( дзённая форма атрымання адукацыі); «Геаграфія. Ахова прыроды» (дзён& — Стаць педагогам я вырашыў яшчэ ў раннім юнацтве. На выбар паўплываў і прыклад ная і завочная формы). маіх школьных настаўнікаў, і яркія літаратурныя вобразы, створаныя В. Быкавым, Ч. Айтмата& вым, В. Распуціным... Напэўна, таму так спяшаўся ажыццявіць юнацкую мару: Для чытання лекцый запрашаюцца вядучыя навукоўцы і спецыялісты НАН свае першыя ўрокі пачаў праводзіць, калі мне не было і 20 гадоў. Беларусі. Асаблівасцю вучобы на факультэце з’яўляецца замацаванне тэарэ& Аднак ва ўсёй сваёй глыбіні свет педагагічнай навукі раскрыўся перада мной у тычных ведаў на палявых практыках, якія праводзяцца ў розных кутках гады вучобы ў Мінскім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя А. М. Горкага Беларусі, а таксама на аграбіястанцыі «Зялёнае», што ў 20 км ад Мінска. (так у той час называўся БДПУ). Менавіта тады я дакладна ўсвядоміў: каб стаць і Нашых выпускнікоў добра ведаюць у педагагічным свеце. Яны працуюць у быць прафесіяналам, вучыцца трэба ўсё жыццё; што адукацыя — той бясцэнны розных структурных падраздзяленнях Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе& капітал, ад якога залежыць дабрабыт не толькі кожнага чалавека, але і грамад& ларусь, з’яўляюцца кіраўнікамі і выкладчыкамі ВНУ, настаўнікамі, загадчы& ства ў цэлым. Безумоўна, новыя веды і вопыт у значнай ступені паўплывалі на маё прафесійнае мысленне. Лічу невыпадковым і нават лагічным тое, што стаў камі РАА, займаюцца арганізацыяй пазашкольнай дзейнасці навучэнцаў у Рэс& кіраўніком&менэджэрам у галіне адукацыі. публіканскім цэнтры экалагічнай адукацыі, цэнтрах творчасці моладзі. Па спецыяльнасці я географ, заўсёды цікавіўся экалагічнымі праблемамі. А цяпер чы& Грунтоўная біялагічная, хімічная, геаграфічная і экалагічная падрыхтоўка таю працы вялікага У. Вярнадскага і іншых навукоўцаў пра наасферу, пра высокую нашых студэнтаў дазваляе ім працаваць не толькі ў галіне асветы. Шмат хто з ролю культуры і духоўнасці ў развіцці сучаснага свету. Упэўнены: толькі выпускнікоў абраў для сябе навуковую дзейнасць і працуе ў падраздзяленнях НАН прафесіяналізм і высокія грамадзянскія якасці даюць маральнае Беларусі: Батанічным садзе, навукова&даследчых інстытутах. Многія знаходзяць пры& права вучыць, выхоўваць і кіраваць. мяненне сваім здольнасцям у Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага ася& роддзя. Сардэчна запрашаем паступаць на наш факультэт!

ФАКУЛЬТЭТ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 2274974. Дэкан — Міхаіл Міхайлавіч КРУТАЛЕВІЧ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Наш факультэт – адзін з самых маладых ва універсітэце, але ўжо мае пэўныя традыцыі. Закладзены яны неабыякавымі да культурнай спадчыны беларускага народа людзьмі – выкладчыкамі і студэн& тамі. Факультэт народнай культуры – гэта тэрыторыя, дзе пануюць Закон, Традыцыя і Гармонія. Тут Мікалай ШУБЯНОК, удзельнік Алімпійскіх гульняў у Пекіне, на дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі займаецца больш за 2500 студэнтаў па спецы& выпускнік факультэта народнай яльнасцях: «Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы»; «Выяўленчае культуры 2007 года: мастацтва. Камп’ютэрная графіка» (дзённая форма); «Сусветная і айчынная культура. Фальк лор»; «Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія» (на завочнай форме атрымання – Факультэт народнай культуры я выбраў нездарма. Тут створаны проста ідэальныя ўмовы для сумяшчэння вучобы адукацыі – толькі скарочаны тэрмін пры наяўнасці сярэдняй спецыяльнай харэаграфічнай і прафесійных заняткаў спортам. Выкладчыкі заўжды ідуць адукацыі); «Фізічная культура. Арганізацыя фізкультурнааздараўленчай работы і турыз насустрач, падчас збораў складаецца індывідуальны графік му»; «Фізічная культура. Менэджмент спорту і турызму»; «Фізічная культура. Лячэбная заняткаў – і, як вынік, адсутнасць праблем з навучаннем і ад& фізічная культура» (завочная скарочаная форма атрымання адукацыі пры наяўнасці сярэд& начасова высокія спартыўныя дасягненні. Так, «зорная няй спецыяльнай медыцынскай адукацыі). дзяўчына» Марыя Смалячкова, з якой мы сябруем, і ву& Выпускнікі ФНК паспяхова працуюць не толькі выкладчыкамі ў навучальных установах, чыцца выдатна, і пакарае самыя высокія п’едэсталы. але і дызайнерамі, мастакамі&афарміцелямі, менэджэрамі. Сфера дзейнасці нашых спецыялі& Мой факультэт даў мне веды па валеалогіі, фізіялогіі, спартыўнай стаў — рэкламныя, мадэльныя і турыстычныя агенцтвы, мастацка&творчыя студыі рознага кірун& псіхалогіі, неабходныя кожнаму прафесійнаму спартсмену. Я ку, фальклорна&этнаграфічныя калектывы, фізкультурна&аздараўленчыя цэнтры, выдавецтвы. ўдзячны яму і за шматлікіх сяброў, якіх тут набыў. ФНК – …Некалькі гадоў таму студэнты назвалі наш факультэт «Вялікім княствам Народнай Культуры», і гэта месца, дзе рэалізуюцца планы і спаўняюц& ца жаданні! гэтая назва прыжылася, бо як мага лепш адлюстроўвае яго сутнасць. Мы запрашаем да сябе ўсіх тых, хто хоча звязаць свой лёс з культурай – фізічнай, духоўнай і матэрыяльнай. 6

22 студзеня 2009 г.


ФАКУЛЬТЭТ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 2679257, 2679773. Дэкан – Святлана Яўгенаўна ГАЙДУКЕВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Вера ХІТРУК, прарэктар па навуковай рабоце БДПУ – адзіная ў Рэспубліцы Беларусь вышэйшая навучальная ўстанова, якая рыхтуе уні& Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат кальных спецыялістаў, здольных забяспечваць псіхолага&педагагічнае суправаджэнне дзяцей педагагічных навук, дацэнт, выпускніца з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ад нараджэння да васемнаццаці гадоў. Выпускнікі дэфекталагічнага факультэта 1986 года: факультэта заўсёды запатрабаваныя не толькі ў спецыялізаваных школах і дзіцячых – Яшчэ са студэнцкіх гадоў я вынесла для сябе дзве про& садках, але і ва ўстановах адукацыі агульнага тыпу (дашкольныя групы і класы інтэгра& стыя і важныя ісціны. Першая: праца (у першую чаргу над ванага навучання і выхавання, пункты карэкцыйна&педагагічнай дапамогі), у паліклі& сабой) заўжды прыносіць плён, няхай сабе адтэрмінаваны ў часе. Другая: чужой бяды не бывае. Дзеці з асаблівасцямі ніках і медыцынскіх цэнтрах, а таксама ва ўстановах сістэмы сацыяльнага забеспячэн& псіхафізічнага развіцця таксама патрабуюць любові, пяш& ня і ў грамадскіх арганізацыях. чоты і ўвагі. Гэтае сцвярджэнне актуальнае ва ўсе часы. На дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі ажыццяўляецца падрыхтоўка па ФСА дае ідэальную адукацыю для жанчыны, важную чатырох асноўных і трох дадатковых спецыяльнасцях: «Лагапедыя. Спецыяльная псіхало як у сацыяльным плане, так і ў паўсядзённым жыцці. Кожнай маці спатрэбяцца веды аб развіцці дзіцяці ў раннім узрос& гія» (кваліфікацыя – настаўнік&лагапед, педагог&псіхолаг); «Сурдапедагогіка. Дашкольная це, асаблівасцях псіхалогіі дашкольнікаў, метадах і адукацыя» (кваліфікацыя – сурдапедагог); «Тыфлапедагогіка. Дашкольная адукацыя» (кваліфі& прыёмах выхавання ў сям’і. кацыя – тыфлапедагог); «Алігафрэнапедагогіка. Дашкольная адукацыя» (кваліфікацыя – алігафрэна& педагог); «Алігафрэнапедагогіка. Лагапедыя» (кваліфікацыя – алігафрэнапедагог, настаўнік&лагапед).

ФАКУЛЬТЭТ ПСІХАЛОГІІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 2637896. Дэкан – Людміла Уладзіміраўна ФІНЬКЕВІЧ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт. «Пазнай самога сябе!» – дэвіз факультэта псіхалогіі. На цоўцы карпаратыўнай культуры кампаніі, стварэнні добразыч& сённяшні дзень гэта вялікі калектыў, які аб'ядноў& лівых стасункаў у калектыве. Вольга ЖМАЧЫНСКАЯ, педагогпсіхолаг СШ № 116, вае больш чым 100 выкладчыкаў і больш за 2000 Выпускнікоў факультэта са спецыялізацыяй «Са выпускніца факультэта псіхалогіі студэнтаў. На бюджэтнай і платнай аснове цыяльная псіхалогія» можна сустрэць у ВНУ, наву& 1999 года: факультэт рыхтуе спецыялістаў па дзвюх кова&даследчых інстытутах, сістэме МУС, у цэн& спецыяльнасцях і чатырох спецыялі& трах даследавання грамадскай думкі, кадра& – Чым мне запомнілася студэнцкае жыццё? Перш за ўсё сваёй дынамічнасцю. Па& зацыях: «Псіхалогія. Педагагічная вых, рэкламных і маркетынгавых службах. верце, лекцыі, семінары і экзамены – толькі маленькая яго частка. Дадайце сюды міжна& псіхалогія» (дзённая і завочная фор& Яны могуць працаваць іміджмейкерамі, родныя канферэнцыі, сустрэчы з замежнымі навукоўцамі, фестывалі, мы атрымання адукацыі); «Псіхало адкрытыя мерапрыемствы і саму атмасферу маладосці, няўрымслі& кансультаваць палітычных лідэраў, пад& гія. Сацыяльная псіхалогія» (дзённая васці, жыццярадаснасці... Ведаеце, мне зараз трошкі гэтага не хапае, біраць кадры для арганізацый і аргані& форма); «Псіхалогія. Псіхалогія таму я не губляю сувязі з выкладчыкамі, падтрымліваю адносіны з бы& зоўваць PR&акцыі. лымі аднагрупнікамі. Аднаму з іх, між іншым, веданне псіхалогіі дапа& прадпрымальніцкай дзейнасці» Спецыяліст у галіне псіхалогіі сямей (дзённая і завочная формы); «Псіха магло заснаваць уласную рэкламную кампанію. ных адносін можа праявіць свае здоль& Факультэт псіхалогіі дае чалавеку веды пра сябе і людзей, хоць кры& логія. Псіхалогія сямейных адносін» насці ў цэнтрах сацыяльна&псіхалагічнай шачку падымае заслону таямніцы нашай псіхікі. І асабліва мяне радуе (дзённая і завочная формы); «Прак дапамогі сям’і, дыягностыка&рэабіліта& тое, што мае вучні таксама імкнуцца рабіць свае першыя адкрыцці. тычная псіхалогія. Замежная мова» цыйных, жаночых, крызісных, сексалагіч& Адзінаццацікласніцы прыходзяць да мяне ў кабінет і гавораць: «Вольга Леанідаўна, я (дзённая форма). ных цэнтрах, іншых арганізацыях. хачу стаць псіхолагам і быць падобнай да вас». А я з вышыні свайго вопыту раю: «Калі вы сапраўды адчуваеце ў сабе здольнасці, калі хочаце дапамагаць Усе выпускнікі факультэта атрымліваюць Педагагічны псіхолаг ажыццяўляе сваю пра& іншым – у вас усё атрымаецца. Толькі не забывайцеся пра ад& кваліфікацыю выкладчыка псіхалогіі, а такса& фесійную дзейнасць ва ўстановах адукацыі. Ён як казнасць, якую вы будзеце несці перад ма псіхолага адпаведнай спецыялізацыі. Спецы& «адвакат дзяцінства» наладжвае стасункі паміж дзіцем, людзьмі». яліст у галіне псіхалогіі прадпрымальніцкай дзейнасці бацькамі і педагогам, садзейнічае фарміраванню псіхалагіч& працуе ў якасці менэджэра па персанале, удзельнічае ў распра& най культуры асобы і грамадства.

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ г. Мінск, вул. Караля, 16а, вучэбны корпус № 6; тэл. 2007103. Дэкан – Сяргей Уладзіміравіч ЯКАВЕНКА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Адной з галоўных задач фа& культэта з’яўляецца забеспя& чэнне якаснай падрыхтоўкі юнакоў і дзяўчат да паступлен& ня ў БДПУ і іншыя вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. Акрамя гэтага, наша дзейнасць накіравана на сацыяльную пад& трымку выпускнікоў сельскіх школ, на адаптацыю да навучан& ня ў ВНУ, на дапамогу ў прафе& сійнай арыентацыі моладзі. З гэ& тай мэтай створаны падрыхтоў& чае аддзяленне, педагагічныя класы, Цэнтр дыстанцыйнай адукацыі і прафарыентацыі. На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якія ма& юць сярэднюю адукацыю і па& спяхова прайшлі сумоўе па 22 студзеня 2009 г.

профільных дысцыплінах ус& тупных экзаменаў. Замест су& моўя можна прадстаўляць серты& фікаты цэнтралізаванага тэс& ціравання. Слухачы стацыяна& ра забяспечваюцца інтэрнатам, маюць магчымасць карыстацца бібліятэкай, наведваць спар& тыўныя залы, адпачываць у студэнцкім прафілакторыі. Вы& пускнікі падрыхтоўчага аддзя& лення маюць пераважнае пра& ва на залічэнне ў БДПУ пры роўнай агульнай колькасці балаў. На базе факультэта даунівер& сітэцкай падрыхтоўкі БДПУ працуюць педагагічныя класы. У 10—11 класах навучанне ажыццяўляецца па асобных ву&

чэбных планах, у якіх шмат увагі надаецца паглыбленаму вывучэнню шэрагу дысцыплін, чытаюцца спецыяльныя курсы па педагогіцы і псіхалогіі. У Цэнтры дыстанцыйнай адукацыі і прафесійнай арыен& тацыі ўсе жадаючыя могуць якасна падрыхтавацца да пас& туплення ў ВНУ і ССНУ рэс& публікі. На працягу ўсяго года дзейнічаюць вячэрнія, вочна& завочныя падрыхтоўчыя кур& сы, праводзяцца індывідуаль& ныя кансультацыі і заняткі ў малакамплектных групах, а непасрэдна перад цэнтралізава& ным тэсціраваннем і экзаме& намі арганізуюцца двухтыднё& выя курсы.

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ БДПУ рыхтуе абітурыентаў да паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь ПАДРЫХТОЎЧАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Дзённая форма навучання Тэрмін навучання — 8 месяцаў. Прыём заяў — з 1 верасня. На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю адукацыю. Тэл. 200&71&03. ПЕДАГАГІЧНЫЯ КЛАСЫ Для арганізацыі факультатыўнага навучання ў 10—11 класах агульнаадукацыйных устаноў. Тэрмін навучання — 2 гады. Прыём заяў — з 20 чэрвеня. ЦЭНТР ДЫСТАНЦЫЙНАЙ АДУКАЦЫІ І ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ Вячэрнія курсы Тэрмін навучання — 6 месяцаў. Прыём заяў — з 1 кастрычніка.

Завочныя курсы Тэрмін навучання — 7 месяцаў. Прыём заяў — з 1 верасня. Курсы выхаднога дня Тэрмін навучання — 8 месяцаў. Прыём заяў — з 1 верасня. Курсы ў малакамплектных групах Тэрмін навучання — 6 і 4 месяцы. Прыём заяў — з 1 кастрычніка і з 4 студзеня ПАДРЫХТОЎКА ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ Тэрмін навучання — 8 месяцаў. Прыём заяў — з 1 верасня. Тэрмін навучання — 4 месяцы. Прыём заяў — з 4 студзеня. ДВУХТЫДНЁВЫЯ КУРСЫ ПЕРАД ТЭСЦІРАВАННЕМ І ЭКЗАМЕНАМІ Тэрмін навучання — 2 тыдні. Прыём заяў — з 1 красавіка.

З кастрычніка па красавік праводзіцца рэпетыцыйнае тэсціраванне па матэрыялах Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Адрас факультэта: 220048, г. Мінск, вул. Караля, 16'а, вучэбны корпус № 6. Тэл.: 200'71'03, 226'44'47, 306'44'43. Web'сайт факультэта: po.bspu.unibel.by Праезд: метро да станцыі «Фрунзенская»; тралейбус № 9, 13, 14, 57; аўтобус № 40, 50 да прыпынку «Юбілейная плошча».

7


ІНСТЫТУТ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ КАДРАЎ Факультэт перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 2671441.

Факультэт павышэння кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі г. Мінск, вул. Голубева, 26/2, вучэбны корпус № 9; тэл. 2715710.

Прарэктар па вучэбнай рабоце — Ганна Фёдараўна КЛІМОВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Дваццаць першае стагоддзе без пера& большвання можна назваць Эпохай Бес& перапыннай Адукацыі: свет змяняецца з такой хуткасцю, што ўжо немагчыма ўсё жыццё абыходзіцца некалі атрыма& нымі ведамі. Абнаўленне стала вядучым прынцыпам сучаснасці, і той, хто не плануе назаўсёды застацца на «старта& вых» прыступках кар’ернай лесвіцы, павінен кожны дзень рабіць хаця б адзін крок на шляху самаўдасканалення. Перавагі ІПКіПК БДПУ ацанілі на& стаўнікі нашай краіны, а таксама бліжняга і далёкага замежжа. Штогод каля 1300 спецыялістаў у галіне аду& кацыі павышаюць сваю кваліфікацыю на базе Інстытута, а яшчэ прыкладна 830 набываюць новую спецыяльнасць. На шэрагу спецыяльнасцей навучанне ажыццяўляецца за кошт сродкаў дзяр&

Ірына РАГОЎСКАЯ, дырэктар Мядзельскай сярэдняй школы № 1 імя У. М. Дубоўкі, выпускніца факультэта перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі 2007 года: — Цудоўна, што ў ІПКіПК нам давалі выключна практыка& арыентаваныя напрацоўкі. Адміністрацыя Інстытута цікавілася нашымі патрабаваннямі, гнутка рэагавала на пажаданні слухачоў. Вельмі прыемна, што для чытання спецыялізаваных курсаў экана& мічнага і адміністрацыйна&гаспадарчага профілю універсітэт за& прашае вядучых спецыялістаў з БДЭУ і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Што да псіхолага&педагагічных жаў& дысцыплін, тут БДПУ, як заўсёды, на вышыні! Інстытут па& ліку вышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў БДПУ — дастойны выбар нага асоб, для педагога ХХІ стагоддзя, які любіць сваю работу і нацэлены бюджэту якія ма& на далейшы асобасны, прафесійны і кар’ерны пры наяўнасці юць вышэй& рост.

накіравання ўпраўлення адукацыі. Інстытут павышэння кваліфікцыі і перападрыхтоўкі кадраў ажыццяўляе прыём слухачоў на перападрыхтоўку з

шую адукацыю, сту& дэнтаў старэйшых курсаў (4—5) і магіс& трантаў вочнай формы навучання ВНУ Рэспублікі Беларусь па спецы& яльнасцях:

«Практычная псіхалогія»; «Тыфлапе дагогіка»; «Сурдапедагогіка»; «Алігафрэ напедагогіка»; «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў школьнай адукацыі»; «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў дашкольнай адукацыі»; «Менэджмент устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыі, пазашкольнага выхавання і на вучання»; «Жэставая мова»; «Матэма тыка»; «Інфарматыка»; толькі на ўмо& вах аплаты — «Дашкольная адукацыя»; «Сацыяльная педагогіка»; «Лагапедыя»; «Псіхолагапедагагічнае суправаджэнне развіцця дзіцяці». Дакументы на спецыяльнасці пера& падрыхтоўкі прымаюцца з 12.10.2009 па 30.11.2009. Залічэнне — па выніках ус& тупных іспытаў (сумоўя, тэсціравання). Даведкі па тэл. 267&14&41, 263&98&16; http://ipk.bspu.unibel.by/.

П Е РА Л І К С П Е Ц Ы Я Л Ь Н А С Ц Е Й , ПА ЯКІХ БУДЗЕ АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА НАБОР У БДПУ Ў 2009 ГОДЗЕ МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Матэматыка. Інфарматыка. Завочная форма атрымання адукацыі: — Матэматыка. Інфарматыка.

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНАПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія. — Сацыяльная педагогіка. Выхаваўчая работа ва ўстановах адукацыі. — Сацыяльная работа. Завочная форма атрымання адукацыі: — Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія. — Сацыяльная работа.

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Фізіка. Інфарматыка. — Фізіка. Матэматыка. — Фізіка. Тэхнічная творчасць.

ФАКУЛЬТЭТ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Алігафрэнапедагогіка. Дашкольная адукацыя. — Алігафрэнапедагогіка. Лагапедыя. — Лагапедыя. Спецыяльная псіхалогія. — Сурдапедагогіка. Дашкольная адукацыя. — Тыфлапедагогіка. Дашкольная адукацыя. Завочная форма атрымання адукацыі: — Алігафрэнапедагогіка. Дашкольная адукацыя. — Алігафрэнапедагогіка. Лагапедыя. — Лагапедыя. Спецыяльная псіхалогія. — Сурдапедагогіка. Дашкольная адукацыя. — Тыфлапедагогіка. Дашкольная адукацыя.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА Дзённая форма атрымання адукацыі: — Біялогія. Хімія. — Геаграфія. Біялогія. — Геаграфія. Ахова прыроды. — Геаграфія. Экскурсійна&краязнаўчая работа. Завочная форма атрымання адукацыі: — Геаграфія. Ахова прыроды. ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Гісторыя. Сацыяльна&палітычныя дысцыпліны. — Гісторыя. Геаграфія. — Гісторыя. Замежная мова (англійская, нямецкая, французская). Завочная форма атрымання адукацыі: — Гісторыя. ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ І КУЛЬТУРЫ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Беларуская мова і літаратура (4&гадовы тэрмін навучання). — Беларуская мова і літаратура. Журналістыка. — Англійская мова. Беларуская мова і літаратура. — Нямецкая мова. Беларуская мова і літаратура. Завочная форма атрымання адукацыі: — Беларуская мова і літаратура. МУЗЫЧНАПЕДАГАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Музычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка. Дзённая скарочаная форма атрымання адукацыі: — Музычнае мастацтва. Спецыяльныя музычныя дысцыпліны. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Музычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка.

Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 579.

ФАКУЛЬТЭТ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Сусветная і айчынная культура. Фальклор. — Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія. — Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы. — Выяўленчае мастацтва. Камп’ютэрная графіка. — Фізічная культура. Арганізацыя фізкультурна&аздараўленчай работы і турызму. — Фізічная культура. Менэджмэнт спорту і турызму. Завочная форма атрымання адукацыі: — Сусветная і айчынная культура. Фальклор. — Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы. — Фізічная культура. Арганізацыя фізкультурна&аздараўленчай работы і турызму. — Фізічная культура. Менэджмэнт спорту і турызму. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія. — Фізічная культура. Лячэбная фізічная культура.

220809, г. Мінск50, вул. Савецкая, 18, п. 127. 2264019 www.bspu.unibel.by/newspaper

ФАКУЛЬТЭТ ПСІХАЛОГІІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Сацыяльная псіхалогія»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Педагагічная псіхалогія»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія прадпрымаль& ніцкай дзейнасці»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія сямейных ад& носін»). Завочная форма атрымання адукацыі: — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Педагагічная псіхалогія»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія прадпрымаль& ніцкай дзейнасці»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія сямейных ад& носін»). ФАКУЛЬТЭТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Пачатковая адукацыя (4&гадовы тэрмін навучання). — Пачатковая адукацыя. Выяўленчае мастацтва. — Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура. Завочная форма атрымання адукацыі: — Пачатковая адукацыя. — Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Пачатковая адукацыя. ФАКУЛЬТЭТ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Дашкольная адукацыя. Выяўленчае мастацтва. — Дашкольная адукацыя. Фізічная культура. — Дашкольная адукацыя (4&гадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Дашкольная адукацыя. — Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія. — Дашкольная адукацыя. Выяўленчае мастацтва. — Дашкольная адукацыя. Фізічная культура. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Дашкольная адукацыя. ФАКУЛЬТЭТ РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Руская мова і літаратура. Беларуская мова і літаратура. — Руская мова і літаратура (4&гадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Руская мова і літаратура.

Выходзіць раз у два тыдні Газета надрукавана з дыяпазітываў заказчыка на беларускай мове. ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». Рэдактар Аб’ём 4 паласы фармату А3. ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004. Распаўсюджваецца Вул. Чырвонаармейская, 6, 220030, г. Мінск. Т. А. БАШМАКОВА ў вучэбных карпусах і інтэрнатах Тыраж 1000 экз. Заказ № 71. БДПУ бясплатна. Падпісана ў друк 22.01.2009 г. у 9.00.

nastaunik 1-2(1050-1051)  
nastaunik 1-2(1050-1051)  

news BSPU of name M Tank