Page 3

ПЕДАГОГІКА Ў ПАГОНАХ Адгаманіў, адгрымеў Дзень студэнта. Весялілася і гуляла моладзь — толькі пяцікурснікі крыху сумавалі, прадчуваючы хуткае развітанне з бесклапотным юнацтвам. На скрыжаванні прафесійных дарог кожны сам выбірае свой шлях — няхай гэта будзе праца ў сістэме адукацыі, на вытворчасці або... у сістэме правааховы. Пра перспектывы выпускні. коў БДПУ карэспандэнту «Н» расказаў намеснік начальніка Парты. занскага РУУС сталіцы, падпалкоўнік міліцыі Станіслаў РАМАНОЎСКІ. — Станіслаў Рыгоравіч, нам стала вя дома, што Вы прыйшлі на міліцэйскую службу пасля заканчэння педагагічнага універсітэта... — Сапраўды, мая першая вышэйшая аду кацыя — педагагічная, нават пашчасціла некаторы час папрацаваць у школе настаў нікам рускай мовы і літаратуры. Далей была служба ва Узброеных Сілах, пасля якой і з’явілася жаданне стаць міліцыя нерам. Але я не адзіны «педагог» у кагорце праваахоўнікаў. У нашым упраўленні пра цуе даволі значаная колькасць выпускні коў БДПУ. Сваё прызначэнне ў міліцэйскай прафесіі знайшлі Юрый Сяргеюк, Аляк сандр Ламака, Святлана Трахімчык, Аляк сандр Новік, Алег Галабародзька, Аляк сандр Блізнюк. Усе яны ў свой час займа ліся ў тых жа аўдыторыях, што і вы сёння, толькі на розных факультэтах. — Вы хочаце сказаць, што настаўнік можа без асаблівых цяжкасцей «пераква ліфікавацца» ў міліцыянера? — Безумоўна. Праўда, ёсць адно «але»: яго адукацыя і веды павінны адпавядаць будучаму прафесійнаму кірунку. Калі гаварыць мовай прыкладаў, то філолага не накіруюць у падраздзяленне па бараць бе з эканамічнымі злачынствамі. Што ж тычыцца ўвогуле службы ў міліцыі, то для выпускнікоў БДПУ заўсёды знойдзец ца пасада інспектара па справах непаўна летніх; дарэчы, многія з цяперашніх су працоўнікаў пачыналі свой службовы шлях менавіта з яе. — Спецыялісту з педагагічнай адукацы яй лягчэй працаваць з дзецьмі? — Гэта — у першую чаргу. А яшчэ ён у стане наладзіць кантакт з іх бацькамі, даць нейкую карысную параду, пра

духіліць здзяйсненне таго або іншага зла чынства ці правапарушэння... Дый з самімі школьнікамі і навучэнцамі неаб ходна арганізоўваць працу, накіраваную не на пакаранне, а на прафілактыку. А хто, калі не педагог, можа зрабіць гэта найбольш умела і прафесійна?.. — І якія прыступкі трэба пераадолець, каб атрымаць афіцэрскія пагоны? — Папершае, неабходна прайсці ваен н а  ў р а чэб ную камісію (ВУК) і аба вязковую гу тарку з псіхо лагам, дзе вызначаецца прыдатнасць чалавека да службы ў органах унут раных спраў. Калі гаворка ідзе пра сту дэнта выпуск нога курса, пры станоў чым рашэнні на яго прыходзіць перса нальны запыт з Галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінгарвыканкома. Да рэчы, старшакурснікі нават маюць маг чымасць прайсці практыку не ў якасці выхавацеля ці важатага, як гэта трады цыйна бывае, а ў нас. — А як вырашаецца пытанне са служ бай у арміі? — Для чалавека з вышэйшай адукацы яй яе праходжанне не з’яўляецца абавяз ковай умовай прыняцця ў органы аховы правапарадку. Што важна, калі пасля за

канчэння ВНУ ваеннаабавязаны прыма ецца на службу ў міліцыю, то ён аўтама тычна здымаецца з воінскага ўліку. Усе будучыя міліцыянеры, акрамя выпускні коў навучальных устаноў МУС, прахо дзяць першапачатковую падрыхтоўку на базе навучальнага цэнтра МУС Рэспублікі Беларусь або Магілёўскага каледжа МУС. Для асоб з вышэйшай юрыдычнай адука цыяй яе тэрмін складае тры месяцы, для ўсіх астатніх — паўгода. — А ці ёсць магчымасць — зразумела, праз нейкі час – атрымаць яшчэ і про фільную адукацыю? — Безумоўна. Кожны новы супра цоўнік, акрамя практычнага спасціжэн ня асноў прафесіі з дапамогай больш да сведчаных калег, мае магчымасць прайсці навучанне ў спецыялізава най ВНУ, у тым ліку і па накіраванні падраздзялен ня, у якім ён праходзіць службу. Неза лежна ад уз роўню базавай адукацыі ён будзе пра ходзіць наву чанне бясплат на. Дарэчы, гэта таксама спецыфічная прывілея работнікаў міліцыі. — Работу міліцыянера нельга назваць спакойнай. Што ж атрымоўвае той, хто прыходзіць на службу ў органы аховы права парадку, у абмен на штодзённую рызыку? — У першую чаргу — адмысловы ста тус: ва ўсе часы ахоўнікі правапарадку былі прыкладам для людзей, да іх звяр таліся па дапамогу і менавіта ад іх яе ча калі ў першую чаргу. Падругое, кожны міліцыянер атрымоў вае значныя сацыяльныя гарантыі. Так,

сярэдняя працягласць чаргі на будаўніц тва жылля па дзяржаўных расцэнках у сталіцы складае 20 гадоў; у ГУУС Мінгар выканкома, падраздзяленнямі якога з’яў ляюцца ўсе раённыя ўпраўленні ўнутра ных спраў, ёсць уласныя кааператывы і, адпаведна, існуе асобная чарга — прык ладна гадоў на 5. Пакуль супрацоўнік будзе чакаць уласнага жылля, яму, па магчы масці, будзе прадастаўлена месца ў адным з інтэрнатаў ГУУС, а для ўчастковых інспектараў міліцыі нават акрэсліваецца перспектыва атрымання службовай ква тэры. Тым, хто здымае жыллё або пра жывае ў інтэрнаце і стаіць на ўліку на па ляпшэнне жыллёвых умоў, пры наяў насці дагавора арэнды жылога памяшкан ня можа быць прадастаўлена грашовая кампенсацыя (на сённяшні дзень яе па мер складае 3 велічыні тарыфнай стаўкі І разраду на самога супрацоўніка органаў унутраных спраў і па адной велічыні — на кожнага члена яго сям’і). Патрэцяе, супрацоўнік органаў унутра ных спраў мае магчымасць пайсці на пен сію не ў 55—60, а ў 45 гадоў. Калі ж ён пажадае працягнуць службу ў міліцыі і на гэта ёсць адпаведны дазвол, то тут не ўзнікне аніякіх праблем. — Што б Вы хацелі пажадаць нашым чы тачам з нагоды нядаўняга Дня студэнта? — Папершае, моцнага здароўя, бо гэ та — найгалоўнейшае ў жыцці. Падру гое, поспехаў у навучанні, каб пяць гадоў, аддадзеных на атрыманне вышэйшай аду кацыі, не прайшлі дарэмна. Патрэцяе, таленавітых выкладчыкаў і ўдзячных вучняў, а таксама шчасця ў асабістым жыцці. І апошняе: калі хтонебудзь з чыта чоў «Н» зацікавіўся перспектывай служ бы ў органах аховы правапарадку, ён можа звярнуцца па адрасе: завулак Ста ханаўскі, д. 5, кабінет 33 — або патэле фанаваць на нумар 2304251 ці 2308342. Мае дзверы заўжды адчынены для навед вальнікаў. Ксенія ШАРЖАНОВІЧ

НАПАЛЕОНАЎСКІМ ПЛАНАМ – ЗЯЛЁНАЯ ВУЛІЦА! Нам з мамай заўжды падабалася афармляць свой дво. рык. Аднавяскоўцы дзівіліся з нашых прыдумак: клум. бы мудрагелістай формы, альпійская горка, альтанка, апавітая вінаградам… Цяпер я студэнтка пятага курса філфака і ніколечкі не шкадую аб сваім выбары. Але… Захапленне нікуды не знікла. Узброіўшыся вялікім жа. даннем удасканаліць свой аматарскі вопыт, я накірава. лася… Куды б вы думалі? Правільна, на дзесяты паверх галоўнага корпуса нашага універсітэта, у кабінет пад ну. марам 100 — менавіта там знаходзіцца сектар курсавой падрыхтоўкі! Тут мне прапанавалі курсы ландшафтнага дызайну з набыц цём практычных навыкаў не дзенебудзь, а ў Цэнтральным батанічным садзе НАН Беларусі! Увогуле, як аказалася, выбар вельмі багаты: журналістыка, сучасныя тэхналогіі рэкламы і PR, візаж і персанальны імідж, замежныя мовы, разнастайныя 20 лістапада 2008 г.

трэнінгі псіхалагічнага напрам ку… У мяне разбегліся вочы, і захацелася чамусьці паспраба ваць сябе яшчэ і ў якасці тэлевя дучай… А што, курсы ж каротка тэрміновыя – ад двух тыдняў да чатырох месяцаў, прычым на якасці гэта не адбіваецца. І калі чалавек ва ўзросце 78 гадоў вы вучае англійскую мову (а менаві

та столькі споўнілася самаму «даросламу» слухачу), то што ўжо гаварыць пра мяне – мала дую і амбіцыёзную! Між іншым, многім курсы адкрываюць шлях да прафесійнай самарэалізацыі. Так, нядаўняя выпускніца Юлія Сіліцкая зараз працуе ў Белтэле радыёкампаніі, вядзе спартыў ную праграму. І такіх прыкла даў — безліч.

– сертыфікат дзяржаўнага ўзору; – кваліфікаваныя выклад чыкі з вядучых мінскіх ВНУ. Усім зацікаўленым, актыў ным, мабільным прапаную адк рыць для сабе новыя магчы масці, як зрабіла гэта я. Звяр тайцеся па тэл. 2007604! Вераніка МАНДЗІК

Для сябе я вызначыла шэраг пераваг нашага сектара курсавой падрыхтоўкі над аналагічнымі структурамі: – месцазнаходжанне (месца асноўнай вучобы плюс цэнтр горада); – невысокая аплата (ад 100 да 500 тысяч беларускіх рублёў у залежнасці ад курса);

юцца і цікавыя навагоднія пра пановы – курсы Дзеда Мароза і Снягуркі (вядучы сямейных і карпаратыўных святаў), ар ганізацыі і афармлення зімо вых урачыстасцей. Так што ў нашых студэнтаў ёсць рэаль ная магчымасць зарабіць гро шай падчас навагодняга ажы ятажу!

P. S. Дарэчы, тут рыхту

АСБ «БЕЛАРУСБАНК» ПРАПАНУЕ новы тэрміновы ўклад у бе ларускіх рублях і замежнай валюце «ПРЭСТЫЖ» Тэрмін дзеяння ўкладу — 3 месяцы. Памер даходу па ўкладзе: • у беларускіх рублях — 15 % гадавых; • у замежнай валюце — 10 % гадавых. Фіксаваная стаўка. Што месячная капіталізацыя (далучэнне працэнтаў да сумы ўкладу). Уклад можа быць адкрыты на імя іншай асобы. Падрабязныя ўмовы ўкладу — на сайце www.belarusbank.by і па «зялёным нумары» 89011005454.

3

nastaunik 18(1047)  
nastaunik 18(1047)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement