Page 2

НАПАЧАТКУ БЫЛО СЛОВА... У нашы дні мова праходзіць выпрабаванне на жыццёвую сілу, — з канстатацыі гэтага факта пачалася адкрытая лекцыя дэкана факультэта рускай філалогіі пра. фесара В. Дз. Старычонка. Праблема значна важнейшая, чым падаецца на першы погляд: у памяці мовы захоўваюцца ўсе змяненні, якія адбываюцца ў свеце, — і наад. варот, моўныя працэсы аказваюць уплыў на ўсе сферы чалавечага жыцця. Гутарку на тэму суадносінаў Слова і Сусвету, Слова і Грамад. ства сёння працягвае вучоны, які распрацаваў фундаментальную тэо. рыю, што спалучае набыткі гуманітарных і дакладных навук, рэлі. гійны вопыт і філасофскія пабудовы, — загадчык кафедры тэорыі і гісторыі мовы прафесар А. А. ГІРУЦКІ. Ганна ВАСІЛЬЕВА ДАРОГІ ЖЫЦЦЯ «Што казаць пра сябе? Усё як ва ўсіх: нарадзіўся, вучыўся, пра цую…», — спачатку аднекваецца Анатоль Антонавіч, пачуўшы хрэстаматыйнае пытанне пра «шлях у навуку», аднак нарэш це пачынае расказваць: — Дзяцінства і юнацтва выда ліся багатымі на пераезды. З мяс тэчка Смальяны, што ў Віцеб скай вобласці, мы пераехалі ў Латвію, на цётчын хутар: у галод ныя пасляваенныя гады ўласная гаспадарка была вялікай падмо гай. У Прыбалтыцы пражылі да волі доўга; я скончыў сямігодку, калі бацьку пацягнула на радзі му, у Верхнядзвінскі раён. Сям’я ў нас была вялікая — шасцёра дзяцей, таму пасля заканчэння восьмага класа паехаў у Рыгу — паступаць у вучылішча чыгунач нікаў. Потым працаваў памочні кам машыніста, завочна вучыў ся ў Ленінградскім інстытуце інжынераў чыгуначнага транс

парту… Але душа да тэхнікі не ляжала. Нарэшце я кінуў інсты тут — і мяне тут жа забралі ў армію. На Балтыйскім флоце ад служыў тры гады; было нялёг ка, але вельмі цікава: я пабачыў свет у самым поўным значэнні гэтага выразу. Быў на Кубе, у Францыі, нават у Афрыцы… Як адбылося, што я стаў філо лагам? Мабыць, уся справа ў тым, што ў дзяцінстве вельмі любіў чытаць, і чытаў шмат. Канчатковае рашэнне выспела падчас службы ў арміі, і ўжо тады я пачаў рыхтавацца да ўступных іспытаў на філфак БДУ. СТРУКТУРА СЛОВА — КЛЮЧ ДА ПАЗНАННЯ СВЕТУ — Памятаеце, як пачынаецца Евангелле ад Яна: «Напачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Бог… І праз Яго ўсё сталася, і без Яго нічога не пача ло быць»? Колькі разоў я раздум ваў над гэтым сцвярджэннем — і

заўсёды прыходзіў да высновы: яно не можа быць фанта зіяй! Я па спрабаваў абгрунтаваць яго з па зіцый навукі. Зразумела, прый шлося падымаць велізарныя пласты інфармацыі — напрык лад, знаёміцца з рэлігійнай літа ратурай, набыткамі на вук пра Сусвет... У ву чылішчы, а потым у інстытуце я вывучаў вельмі шмат тэхніч ных дысцыплін. Ма быць, усе гэтыя веды папросту не захацелі знікаць — і ў пэўны мо мант прыйшлі на па мяць, узбагаціўшыся новымі дадзенымі. Яшчэ Платон гава рыў пра тое, што ў ас нове свету знаходзяцца пяць геаметрычных

фігур, з якіх чатыры адпавяда юць стыхіям — зямлі, вадзе, агню і паветру, — а пятая, два наццаціграннік, або дадэкаэдр, складае непасрэдна аснову света будовы. Напрыканцы ХХ стагод дзя фундаментальная навука ізноў звяр нулася да гэтай ідэі; яе адга лоскі мож на знайсці ў многіх фізічных тэорыях. Свет адлюс троўваецца ў слове; калі развіць гэтую дум ку, атрыма ецца, што, пабудаваўшы геамет рычную мадэль слова і мовы, магчыма спасцігнуць законы све табудовы. Так можна коратка перадаць сутнасць маёй тэорыі; Дадэкаэдравая структура слова

тыя, хто захоча азнаёміцца з ёю больш падрабязна, могуць звяр нуцца да маіх кніг і вучэбных да паможнікаў. МОВА Ў СУЧАСНЫМ СВЕЦЕ — Хоць асноўная маса лю дзей не асэнсоўвае свае рэакцыі на моўныя з’явы, аднак стан маўлення аказвае ўплыў на ўсе працэсы, што адбываюцца ў грамадстве, — нават на экано міку… Зарад энергіі, закладзе ны ў слове, можа ствараць — але можа і разбураць. Радуе, што людзі пачалі ўсведамляць неабходнасць беражлівага стаў лення да слова, а ідэя экалогіі мовы набывае ўсё большую па пулярнасць. НОВЫЯ ГАРЫЗОНТЫ — Нядаўна я перайшоў шас цідзесяцігадовы рубеж — і, ве даеце, гэта сапраўды новы этап жыцця. Збольшага мае заду мы рэалізаваліся, і вялікі дзя куй універсітэту за падтрымку, без якой не ўдалося б ажыц цявіць многія праекты. Аднак адчуваю, што сказаў яшчэ не ўсё з таго, што мог бы. Для нека торых ідэй яшчэ не зусім гато вы я, для некаторых — мае па тэнцыяльныя адрасаты… Ад ным словам, не будзем загад ваць далёка! Мы ад усёй душы віншуем Анатоля Антонавіча з юбіле ем — і зычым яму плёну ў пра цы, новых адкрыццяў, талена вітых вучняў і паслядоўнікаў!

РАЗУМНАЯ МАШЫНА ДЛЯ РАЗУМНЫХ ЛЮДЗЕЙ Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму электронна.вылічальная машына займала палову пакоя, а сама ідэя камп’ютэра, які змяшчаецца ў кішэні, падавалася выдумкай фантастаў. Яшчэ дзесяць гадоў таму большасць з нас толькі пасмяялася б, пачуўшы, што ў хуткім часе мабільны тэле. фон будзе ў кожнага з малодшых школьнікаў, прычым не дзесьці там у Японіі, а ў звычайнай беларускай вёсцы. І хто ведае: можа, усяго праз год сённяшняга знаўцу паставіць у тупік дзіцячае пытанне… Пра камп’ютэрную пісьменнасць у структуры педагагічнай адукацыі і мно. гае іншае мы гутарым з начальнікам Цэнтра развіцця інфармацыйных тэхналогій Мікалаем ЛЫСАКОМ. — Мікалай Аляксандравіч, ва універсі тэт паступаюць людзі з розным узроўнем валодання камп’ютэрам. Якім чынам уда ецца за кароткі тэрмін і слаба падрых таваных студэнтаў «падцягнуць», і тым, хто ведае ПЭВМ быццам свае пяць паль цаў, не даць засумаваць? — Работа са студэнтамі вядзецца на двух узроўнях. Першы — выраўнаваль ны: маладыя людзі атрымліваюць база выя веды па будове аргтэхнікі, знаёмяц ца з магчымасцямі сучасных праграмных сродкаў. На другім узроўні навучанне накіравана на паглыбленне ведаў і іх прымяненне ў распрацоўцы мультыме дыйных комплексаў, змест якіх адпавя дае абранай спецыяльнасці. Варта зазна чыць, што развіццё інфарматыкі ідзе 2

надзвычай хуткімі тэмпамі, таму пра грамы па адпаведнай вучэбнай дысцып ліне абнаўляюцца ўвесь час. — Ці закладзены ў праграму асновы ра боты ў Інтэрнетпрасторы? — БДПУ рыхтуе спецыялістаў, якія будуць працаваць ва ўмовах інфарма цыйнага грамадства. Натуральна, іх не абходна знаёміць з найноўшымі камп’ ютэрнымі тэхналогіямі. Падчас занят каў студэнты бясплатна атрымоўваюць доступ у Інтэрнет у аб’ёме, належным з пункту гледжання выкладчыка (асобна падкрэсліваю: не адміністрацыі універ сітэта і не Цэнтра развіцця інфармацый ных тэхналогій!). Такі падыход уяўля ецца мне правільным: калі Інтэрнет па трэбны студэнту для вучобы, то універ

сітэт павінен забяспечыць яму карыстан не інфармацыйнымі рэсурсамі. Пры выкананні кіруемай самастойнай работы, падрыхтоўцы да заняткаў, залі каў і экзаменаў студэнты могуць прыйсці ў любы вольны камп’ютэрны клас і ка рыстацца рэсурсамі лакальнай сеткі — электроннымі вучэбнымі дапаможнікамі. — Дарэчы, што гэта такое і чым яны адрозніваюцца ад звычайных кніг? — Электронны дапаможнік — вельмі зручны і эфектыўны сродак навучання, асабліва для завочнікаў, а таксама для тых, хто жадае пазаймацца дадаткова. На жаль, пакуль што яны распрацаваны не па ўсіх дысцыплінах, бо гэта даволі пра цяглы працэс. Спачатку неабход на прадумаць змест і структуру, падрыхтаваць матэрыялы, а по тым напісаць навучальную прагра му (гэтым звычайна займаецца прафесійны праграміст). Напрык лад, асабіста я стварыў шэраг пра грам, якія спалучаюць дыдактыч ную і кантрольную функцыі. — Як Вы ацэньваеце забяспеча насць універсітэта камп’ютэр най тэхнікай?

— На сённяшні дзень ва ўсіх вучэбных карпусах дзейнічаюць камп’ютэрныя класы, прычым вострай патрэбы павя лічваць колькасць машын, якія выка рыстоўваюцца для навучання, ужо няма. Вядзецца работа па падключэнні інтэр натаў да «сусветнага павуціння». За апошнія пяць гадоў значна палепшылі ся і якасныя характарыстыкі аргтэхнікі. Аднак наша галоўная задача — не про ста даць кожнаму студэнту камп’ютэр, падключаны да Інтэрнету, а навучыць яго эфектыўна выкарыстоўваць інфарма цыйныя тэхналогіі ў сваёй будучай пра фесійнай дзейнасці. Наталія ПЯТРОЎСКАЯ

20 лістапада 2008 г.

nastaunik 18(1047)  
nastaunik 18(1047)  

news BSPU of name M Tank

Advertisement